Endres+Hauser BA Memosens CLS16E Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
Products Solutions Services
Kasutusjuhend
Memosens CLS16E
Memosens protokolliga juhtivusandur
Juhtivuse puutega mõõtmiseks vedelikes
BA02019C/27/ET/03.23-00
71632207
2023-10-31
Sisukord Memosens CLS16E
2 Endress+Hauser
Sisukord
1 Dokumendi teave ............... 3
1.1 Ohutusteave ........................ 3
1.2 Sümbolid ........................... 3
1.3 Dokumendid ........................ 4
2 Põhilised ohutusjuhised ........ 4
2.1 Nõuded personalile ................... 4
2.2 Otstarbekohane kasutamine ........... 4
2.3 Töökoha ohutus ..................... 4
2.4 Tööohutus .......................... 5
2.5 Tooteohutus ........................ 5
3 Vastuvõtukontroll ja toote
identifitseerimine .............. 5
3.1 Vastuvõtukontroll .................... 5
3.2 Toote identifitseerimine ............... 6
3.3 Tarnekomplekt ...................... 6
4 Paigaldamine ................... 7
4.1 Paigaldusnõuded ..................... 7
4.2 Anduri paigaldamine ................. 7
4.3 Paigaldusjärgne kontroll .............. 8
5 Elektriühendus ................. 8
5.1 Anduri ühendamine .................. 9
5.2 Kaitseastme tagamine ................ 9
5.3 Ühendamisjärgne ülevaatus ........... 9
6 Kasutuselevõtt .................. 9
7 Hooldus ........................ 10
8 Remont ......................... 11
8.1 Üldmärkused ....................... 11
8.2 Varuosad .......................... 11
8.3 Endress+Hauseri teenused ........... 12
8.4 Tagastamine ....................... 12
8.5 Kasutusest kõrvaldamine ............. 12
9 Tarvikud ....................... 13
9.1 Mõõtekaabel ....................... 13
9.2 Anduri taastamine .................. 13
9.3 Kalibreerimislahused ................ 13
9.4 Kalibreerimiskomplekt ............... 14
10 Tehnilised andmed ............ 14
10.1 Sisend .............................14
10.2 Toimivusnäitajad ................... 14
10.3 Keskkond .......................... 15
10.4 Protsess ........................... 15
10.5 Mehaaniline ehitus ................. 16
Indeks ................................ 17
Memosens CLS16E Dokumendi teave
Endress+Hauser 3
1 Dokumendi teave
1.1 Ohutusteave
Teabe ülesehitus Tähendus
LOHT
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus ohtlikku olukorda vältida põhjustab eluohtlikke või raskeid
kehavigastusi.
LHOIATUS
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus ohtlikku olukorda vältida võib lõppeda eluohtlike või raskete
kehavigastustega.
LETTEVAATUST
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus seda olukorda vältida võib lõppeda kergete või raskemate
kehavigastustega.
TEATIS
Põhjus/olukord
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Tegevus/märkus
See sümbol hoiatab teid olukordade eest, mis võivad lõppeda varalise kahjuga.
1.2 Sümbolid
Sümbol Tähendus
Lisateave, nõuanded
Lubatud või soovitatav
Soovitatud
Mittelubatud või mittesoovitatav
Viide seadme dokumentidele
Viide leheküljele
Viide graafikule
Juhise tulemus
Põhilised ohutusjuhised Memosens CLS16E
4 Endress+Hauser
1.3 Dokumendid
Tehniline teave Memosens CLS16E, TI01527C
Eridokumentatsioon hügieeniliste rakenduste jaoks, SD02751C
Ohualal kasutatavate anduritega on lisaks nendele kasutusjuhistele kaasas ka XA koos
jaotisega „Elektriseadmete ohutusjuhised ohualal”.
Järgige hoolikalt ohualal kasutamise juhiseid.
2 Põhilised ohutusjuhised
2.1 Nõuded personalile
Mõõtesüsteemi paigalduse, kasutuselevõtu, kasutuse ja hooldusega tohivad tegeleda üksnes
tehnilise väljaõppega töötajad.
Tehnilised töötajad peavad olema saanud tehase valdaja loa tööde tegemiseks.
Elektritöid tohib teha üksnes kvalifitseeritud elektrik.
Tehnilised töötajad peavad läbi lugema kasutusjuhendi, sellest aru saama ning selle sisu
järgima.
Mõõtepunkti rikkeid tohivad kõrvaldada üksnes volitatud ja väljaõppe saanud töötajad.
Parandustöid, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud, tohib teha üksnes tootja juures või
teenindusettevõttes.
2.2 Otstarbekohane kasutamine
Juhtivusandur on ette nähtud vedelike juhtivuse mõõtmiseks.
Seda kasutatakse järgmistes valdkondades:
Mõõtmised puhtas ja ülipuhtas vees koos hügieeninõuetega
Seadme kasutamine muul otstarbel kujutab ohtu inimeste tervisele ja kogu mõõtesüsteemile
ega ole seetõttu lubatud.
Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on tekkinud seadme valel või muul otstarbel
kasutamise tõttu.
2.3 Töökoha ohutus
Kasutajal on kohustus järgida alltoodud ohutustingimusi:
• Paigaldusjuhised
Kohaldatud standardid ja eeskirjad
Plahvatuskaitse eeskirjad
Memosens CLS16E Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine
Endress+Hauser 5
Elektromagnetiline ühilduvus
Toote elektromagnetiline ühilduvus on tõendatud rahvusvahelistele tööstusstandarditele
vastavate katsetustega.
Näidatud elektromagnetiline ühilduvus kehtib ainult toote puhul, mis on ühendatud
kooskõlas kasutusjuhendiga.
2.4 Tööohutus
Enne tervikliku mõõtepunkti kasutuselevõttu tehke järgmist.
1. Veenduge, et kõik ühendused on õigesti tehtud.
2. Tagage, et elektrikaablite ja voolikute ühendused oleks kahjustusteta.
3. Ärge kasutage kahjustatud tooteid ja takistage nende ettekavatsemata kasutamist.
4. Märgistage kahjustatud tooted.
Töötamise ajal
Kui vigu ei saa tuvastada,
tuleb tooted kasutusest kõrvaldada ja kaitsta neid ettekavatsemata kasutamise eest.
2.5 Tooteohutus
Toode on välja töötatud kooskõlas heade inseneritavadega ja vastab tänapäevastele
ohutusnõuetele. Toode on läbinud katsed ja tehasest tarnitud kasutamiseks ohutus
seisukorras. Sealjuures on järgitud asjakohaseid rahvusvahelisi standardeid ja määrusi.
3 Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine
3.1 Vastuvõtukontroll
1. Veenduge, et pakend oleks kahjustamata.
Pakendi mis tahes kahjustuse korral teavitage tarnijat.
Hoidke kahjustatud pakend alles, kuni juhtum on lahendatud.
2. Veenduge, et pakendi sisu oleks kahjustamata.
Pakendi sisu mis tahes kahjustuse korral teavitage tarnijat.
Hoidke kahjustatud kaup alles, kuni juhtum on lahendatud.
3. Veenduge, et tarne on täielik ja midagi ei ole puudu.
Võrrelge saatelehti oma tellimusega.
4. Pakkige toode hoiustamiseks ja transportimiseks löögi- ja niiskusekindlalt.
Parimat kaitset pakub originaalpakend.
Tagage, et hoiutingimused vastaksid nõutud tingimustele.
Kui teil tekib küsimusi, võtke ühendust kohaliku edasimüüja või müügiesindajaga.
Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine Memosens CLS16E
6 Endress+Hauser
3.2 Toote identifitseerimine
3.2.1 Andmeplaat
Andmeplaadil esitatud teave seadme kohta:
Tootja tähis
Laiendatud tellimiskood
• Seerianumber
Ohutusteave ja hoiatused
Võrrelge andmeplaadi teavet oma tellimusega.
3.2.2 Toote identifitseerimine
Toote veebileht
www.endress.com/cls16e
Tellimiskoodi tõlgendamine
Toote tellimiskood ja seerianumber on kirjas:
• andmeplaadil
• tarnedokumentidel
Tooteteabe leidmine
1. Avage www.endress.com.
2. Lehekülje otsing (suurendusklaasi sümbol): sisestage kehtiv seerianumber.
3. Otsing (suurendusklaas).
Toote struktuur kuvatakse hüpikaknas.
4. Klõpsake toote ülevaatel.
Avaneb uus aken. Siin sisestage oma seadmega seotud teave, sealhulgas toote
dokumentatsioon.
Tootja aadress
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Saksamaa
3.3 Tarnekomplekt
Tarnekomplekt sisaldab järgmist.
Andur tellitud versioonis
• Kasutusjuhend
Memosens CLS16E Paigaldamine
Endress+Hauser 7
4 Paigaldamine
4.1 Paigaldusnõuded
4.1.1 Üldised paigaldusjuhised
Andurid paigaldatakse otse tööühenduse kaudu.
Kui andurit kasutatakse ülipuhta vee vahemikus, peab töö toimuma eemaldatud õhuga
tingimustes.
Vastasel juhul võib õhus sisalduv CO2 vees lahustuda ja selle (nõrk) dissotsiatsioon
võib suurendada juhtivust kuni 3 μS/cm.
4.1.2 Hügieeninõuetele vastav paigaldamine
Kergesti puhastatavas paigaldises ei tohi EHEDG kriteeriumide kohaselt olla
mittekasutatavaid torusid.
Kui mittekasutatav toru on vältimatu, tuleb seda hoida võimalikult lühikesena.
Mittekasutatava toru pikkus L ei tohi kunagi olla suurem kui toru siseläbimõõt D miinus
varustust ümbritsev läbimõõt d. Kehtib tingimus L ≤ D – d.
Lisaks peab mittekasutatav toru olema isetühjenev, nii et sinna ei jääks toodet ega
protsessivedelikke.
Paaki paigaldamise korral peab puhastusseade paiknema nii, et see loputaks
mittekasutavat toru otse.
Täiendava teabe saamiseks vaadake hügieenilisi tihendeid ja paigaldisi puudutavaid
soovitusi dokumendis EHEDG Doc. 10 ning käsitluses „Kergesti puhastatavad torumuhvid
ja tööühendused“.
3-A-ühilduva paigalduse puhul järgige järgmisi juhiseid:
Pärast seadme paigaldamist tuleb tagada hügieeniline terviklikkus.
Kasutada tuleb 3-A-ühilduvaid tööühendusi.
4.2 Anduri paigaldamine
1. Paigaldage andur protsessiühenduse kaudu või koostu.
Elektriühendus Memosens CLS16E
8 Endress+Hauser
2.
A0042910
Paigaldamisel torudesse:
arvestage voolusuunda.
3. Veenduge, et andur on mõõtmisel tervenisti ainesse sukeldatud. Sukeldussügavus:
vähemalt 35 mm (1,38 tolli).
4.3 Paigaldusjärgne kontroll
1. Kas andur ja kaabel on terved?
2. Kas andur on paigaldatud protsessiühendusse ega ripu kaabli otsas?
5 Elektriühendus
LHOIATUS
Seade on pingestatud!
Vale ühendus võib põhjustada tõsiseid või eluohtlikke vigastusi.
Elektritöid tohib teha üksnes kvalifitseeritud elektrik.
Elektrikud peavad lugema läbi kasutusjuhendi, sellest aru saama ning selle sisu järgima.
Enne ühendustööde alustamist veenduge, et kõik kaablid on pingevabad.
Memosens CLS16E Kasutuselevõtt
Endress+Hauser 9
5.1 Anduri ühendamine
Elektriühendus simulaatorist saatjasse tehakse CYK10 mõõtekaabliga.
GN/YE
YE
GN
BN
WH
GND
+
Com A
Com B
GY
A0024019
 1 Mõõtekaabel CYK10
5.2 Kaitseastme tagamine
Tarnitava seadmega võib luua ainult selles juhendis kirjeldatud mehaanilisi ja elektrilisi
ühendusi, mis on vajalikud ettenähtud kasutusotstarbeks.
Töötage ettevaatlikult.
Vastasel juhul ei ole tootele kokkulepitud eraldi kaitsetüübid (sisseimbumise kaitse (IP),
elektriohutus, elektromagnetilise ühilduvuse häirekindlus) enam tagatud, nt kui katted on
jäetud paigaldamata või kaabli otsad on lahti või pole korralikult kinnitatud.
5.3 Ühendamisjärgne ülevaatus
LHOIATUS
Ühendamise vead
Inimeste ja mõõtepunkti turvalisus on ohus! Tootja ei vastuta kasutusjuhendis toodud juhiste
eiramise tagajärjel tekkinud vigade eest.
Võtke mõõtepunkt kasutusele üksnes siis, kui vastate jahkõikidele järgnevatele
küsimustele.
Toote olek ja spetsifikatsioonid
Kas andur ja kaabel on väliste kahjustusteta?
Elektriühendus
Kas paigaldatud kaabel ei ole pingul ega keerdus?
Kas kaablisüdamikud on piisavas ulatuses kooritud ja õigesti saatja klemmidesse asetatud?
Kas kõik pistikklemmid on saatjal kindlalt rakendunud?
Kas kõik kaablisisendid saatjal on kinnitatud, tihendatud ja lekkekindlad?
6 Kasutuselevõtt
Enne esimest kasutuselevõttu kontrollige, kas:
Andur on korralikult paigaldatud
Elektriühendused on õigesti tehtud
Hooldus Memosens CLS16E
10 Endress+Hauser
1. Kontrollige saatja temperatuuri kompenseerimise ja summutamise seadeid.
Kasutatava saatja kasutusjuhised, nt BA01245C, kui kasutada seadet Liquiline CM44x
või CM44xR.
LHOIATUS
Aine väljapääsemine
Suurest rõhust, kõrgest temperatuurist või kemikaalidest tingitud vigastuste oht!
Enne suruõhu juhtimist puhastusseadmega koostu veenduge, et süsteem on õigesti
ühendatud.
Kui te ei suuda nõuetekohast ühendust usaldusväärselt luua, siis jätke koost protsessi
paigaldamata.
Kui kasutate automaatpuhastusega koostu:
2. Kas puhastusvahendi (nt vee või õhu) ühendus on korralikult tehtud.
3. Järgnev kasutuselevõtt:
Hooldage andurit korrapäraste ajavahemike järel.
See on ainus viis usaldusväärsete mõõtmistulemuste tagamiseks.
Kuna andurit saab kasutada nimirõhuga, mis on suurem kui 1 bar (15 psi), on see
registreeritud CSA B51 („Katla, surveanuma ja survetorustiku kood“; kategooria F)
kohaselt CRN-iga (Canadian Registration Number) kõikides Kanada provintsides.
CRN asub andmeplaadil.
7 Hooldus
LHOIATUS
Tiokarbamiid
Allaneelamisel kahjulik! Piiratud tõendid kantserogeensuse kohta! Tõenäoline oht kahjustada
sündimata last! Pikaajalise keskkonnaohtliku mõjuga!
Kandke kaitseprille, kaitsekindaid ja sobivat kaitseriietust.
Vältige kemikaalide mis tahes kokkupuudet silmade, suu ja nahaga.
Vältige keskkonda sattumist.
LETTEVAATUST
Söövitavad kemikaalid
Silmade ja naha keemilise põletuse oht ning riiete ja varustuse kahjustamise oht!
Hapete, leeliste ja orgaaniliste lahustitega töötamisel on ülioluline kaitsta korralikult silmi
ja käsi!
Kandke kaitseprille ja -kindaid.
Kahjustuste vältimiseks puhastage riietele ja muudele esemetele sattunud pritsmed.
Järgige kasutatavate kemikaalide ohutuskaartidel esitatud juhiseid.
Memosens CLS16E Remont
Endress+Hauser 11
Eemaldage anduri ummistus sõltuvalt ummistuse tüübist järgmiselt.
1. Õli- ja rasvakiled:
Puhastage rasvaeemaldiga, nt alkoholiga või kuuma veega ja pindaktiivseid aineid
sisaldavate (aluseliste) vahenditega (nt nõudepesuvahendiga).
2. Lubja ja metallhüdroksiidi ladestused ja madala lahustuvusega (lüofoobse) orgaanilise
aine ladestused:
lahustage ladestus lahjendatud soolhappega (3%) ja seejärel loputage põhjalikult rohke
puhta veega.
3. Sulfiidide ladestused (suitsugaasi väävliärastuses või reoveepuhastites):
kasutage soolhappe (3%) ja tiokarbamiidi segu (kaubanduses saadaval) ning loputage
seejärel põhjalikult rohke puhta veega.
4. Ladestus sisaldab valku (nt toiduainetööstuses):
kasutage soolhappe (0,5%) ja pepsiini (kaubanduses saadaval) segu ning loputage
seejärel põhjalikult rohke puhta veega.
5. Kergesti lahustuv bioloogiline ladestus:
loputage surveveega.
Pärast puhastamist loputage andur põhjalikult rohke veega.
8 Remont
8.1 Üldmärkused
Remondi- ja ümberehituse kontseptsioon näeb ette järgmist.
Tootel on modulaarne ehitus.
Varuosad on rühmitatud komplektideks, mis sisaldavad komplektikohaseid juhiseid.
Kasutage ainult tootja originaalvaruosi.
Remonditöid tohib teha ainult tootja hooldusosakond või asjakohase väljaõppega kasutaja.
Sertifitseeritud seadmeid tohib muuta muudeks sertifitseeritud seadmeteks ainult tootja
hooldusosakond või tehas.
Järgige kehtivaid standardeid, riiklikke eeskirju, Ex-dokumentatsiooni (XA) ja sertifikaate.
1. Tehke remonditöid komplekti juhiste kohaselt.
2. Dokumenteerige remont ja teisendamine ning sisestage või laske sisestada see teave
kasutustsükli haldamise tööriista (W@M).
8.2 Varuosad
Seadme varuosad, mis on hetkel tarnimiseks saadaval, leiate veebisaidilt:
https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder
Varuosade tellimisel lisage seadme seerianumber.
Remont Memosens CLS16E
12 Endress+Hauser
8.3 Endress+Hauseri teenused
Terved tihendid on ohutute ja usaldusväärsete mõõtmiste eelduseks. Tihend tuleks vahetada
korrapäraste ajavahemike järel, et tagada anduri maksimaalne tööohutus ja -hügieen.
Praktilisi remondivahemikke saab määrata ainult kasutaja, kuna need sõltuvad suuresti
järgmistest töötingimustest.
Toote tüüp ja temperatuur
Puhastusaine tüüp ja temperatuur
Puhastamiste arv
Steriliseerimiste arv
• Töökeskkond
Tihendite vahetamise soovitatavad intervallid (viiteväärtused)
Kasutusvaldkond Aken
Aine temperatuuril alates 50 kuni 100 °C (122 kuni 212 °F) Umbes 18 kuud
Aine temperatuuril < 50 °C (122 °F) Umbes 36 kuud
Steriliseerimise tsükleid, max 150 °C (302 °F), 45 min. Umbes 400 tsüklit
Tagamaks, et andur töötab endiselt pärast väga suure koormusega kasutamist, võite lasta
selle tehases taastada. Tehases paigaldatakse andurile uued tihendid ja seade kaliibritakse
ümber.
Teabe saamiseks tehases tihendite vahetamise ja ümbekaliibrimise kohta võtke ühendust oma
müügiesindusega.
8.4 Tagastamine
Toode tuleb tagastada, kui see vajab remonti või tehase kaliibrimist või kui telliti või tarniti
vale toode. ISO-sertifikaadiga ettevõttena ja ka õigusnormidest tulenevalt on Endress+Hauser
kohustatud järgima teatud toiminguid mis tahes tagastatud toodete käitlemisel, millel on
olnud kokkupuude mõõdetava ainega.
Seadme kiireks, ohutuks ja professionaalseks tagastamiseks toimige järgmiselt.
Lisateavet seadmete tagastamise protseduuri ja tingimuste kohta leiate veebilehelt
www.endress.com/support/return-material.
8.5 Kasutusest kõrvaldamine
Kui see on nõutav elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE) käsitlevas direktiivis
2012/19/EL, on see toode on tähistatud sümboliga, et minimeerida elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete WEEE sattumist sorteerimata olmejäätmete sekka. Ärge
visake selle märgistusega tooteid sortimata olmejäätmete hulka. Selle asemel tagastage
need vastavalt kohaldatavatele tingimustele utiliseerimiseks tootjale.
Memosens CLS16E Tarvikud
Endress+Hauser 13
9 Tarvikud
Alljärgnevalt on kirjas kõige olulisemad tarvikud, mis olid dokumendi väljaandmise ajal
saadaval.
Loetletud tarvikud on juhendis toodud tootega tehniliselt ühilduvad.
1. Võimalikud on rakendusepõhised piirangud tootekombinatsioonile.
Tagage mõõtepunkti vastavus rakendusele. Selle eest vastutab mõõtepunkti operaator.
2. Pöörake tähelepanu kõigi toodete juhendis sisalduvale teabele, eriti tehnilistele
andmetele.
3. Siin loetlemata tarvikute kohta küsige meie teenindus- või müügikontorist.
9.1 Mõõtekaabel
Memosens andmekaabel CYK10
Memosens tehnoloogiaga digitaalanduritele
Toote konfiguraator asub toote veebilehel: www.endress.com/cyk10
Tehniline teave TI00118C
Memosens andmekaabel CYK11
Pikenduskaabel Memosens protokolliga digitaalanduritele
Toote konfiguraator asub toote veebilehel: www.endress.com/cyk11
Tehniline teave TI00118C
9.2 Anduri taastamine
Tihendite vahetamine ja ümberkalibreerimine toimub tehases
Tellimus nr 51505585
9.3 Kalibreerimislahused
Juhtivuse kalibreerimislahused CLY11
NIST-i SRM (standardse võrdlusmaterjali) viitega täppislahused vastavalt standardile ISO
9000 juhtivuse mõõtesüsteemide kalibreerimiseks
CLY11-A, 74 μS/cm (viitetemperatuur 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 vedelikuuntsi)
Tellimus nr 50081902
CLY11-B, 149,6 μS/cm (viitetemperatuur 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 vedelikuuntsi)
Tellimus nr 50081903
Tehniline teave TI00162C
Tehnilised andmed Memosens CLS16E
14 Endress+Hauser
9.4 Kalibreerimiskomplekt
Conducal CLY421
Juhtivuse kalibreerimiskomplekt (kohver) ülipuhta veega rakenduste jaoks
Terviklik tehases kalibreeritud sertifikaadiga mõõtesüsteem, NIST ja PTB SRM-ini jälgitav,
võrdlusmõõtmiseks ülipuhtas vees kuni max 20 μS/cm
Toote konfiguraator asub toote veebilehel: www.endress.com/cly421
Tehniline teave TI00496C/07/EN
10 Tehnilised andmed
10.1 Sisend
10.1.1 Mõõdetud muutujad
• Juhtivus
• Temperatuur
10.1.2 Mõõtevahemikud
Juhtivus 1) 40 nS/cm kuni 500 µS/cm
1) Vee suhtes temperatuuril 25 °C (77 °F)
Temperatuur -5...150 °C (23...302 °F)
10.1.3 Rakukonstant
k = 0,1 cm–1
10.1.4 Temperatuuri kompensatsioon
Pt1000 (klass A vastavalt standardile IEC 60751)
10.2 Toimivusnäitajad
10.2.1 Mõõtemääramatus
Iga andurit mõõdetakse tehases lahuses, mille kiirus on ligikaudu 5 μS/cm,
võrdlusmõõtesüsteemi abil, mis pärineb NIST-st või PTB-st. Täpne rakukonstant lisatakse
kaasasolevale tootja sertifikaadile. Mõõtemääramatus rakukonstandi määramisel on 1,0%.
Memosens CLS16E Tehnilised andmed
Endress+Hauser 15
10.2.2 Reageerimisaeg
Juhtivus t95 ≤ 2 s
Temperatuur 1) t90 ≤ 9 s
1) DIN VDI/VDE 3522-2 (0,3 m/s, laminaarne)
10.2.3 Mõõteviga
Juhtivus ≤ 2% lugemist, määratud mõõtevahemikus
Temperatuur ≤ 0,5 K, mõõtevahemikus -5 kuni 120 °C (23 kuni
248 °F)
≤ 1,0 K, mõõtevahemikus 120 kuni 150 °C (248
kuni 302 °F)
10.2.4 Korratavus
Juhtivus ≤ 0,2% lugemist, määratud mõõtevahemikus
Temperatuur ≤ 0,05 K
10.3 Keskkond
10.3.1 Keskkonnatemperatuur
–20 … 60 °C (–4 … 140 °F)
10.3.2 Hoiustamistemperatuur
-25...+80 °C (-10...+180 °F)
10.3.3 Kaitseaste
IP 68/NEMA tüüp 6P (1,9 m veesammast, 20 °C, 24 h)
10.4 Protsess
10.4.1 Protsessitemperatuur
Tavapärane töö -5...120 °C (23...248 °F)
Steriliseerimine (max 45 min) Max 150 °C (302 °F) absoluutrõhul 6 bar (87 psi)
10.4.2 Protsessirõhk
13 bar (188 psi) absoluutrõhk, temperatuuril 20 °C (68 °F)
9 bar (130 psi) absoluutrõhk, temperatuuril 120 °C (248 °F)
0,1 bar (1,5 psi) absoluutrõhk (negatiivne rõhk), temperatuuril 20 °C (68 °F)
Tehnilised andmed Memosens CLS16E
16 Endress+Hauser
10.4.3 Temperatuuri-/rõhuklassid
6
–5 20 60 100 120 150
23 60
68 120 180 240
248 300
20 60 100 120 150
302
A
[psi]
[° ]F
[bar]
[°C]
p (abs.)
T
14
43
72
101
130
159
188
1
3
5
7
9
11
13
87
1.5 0.1
A0044756
 2 Mehaaniline rõhu-temperatuurikindlus
A Võib steriliseerida lühiajaliselt (45 minutit)
10.5 Mehaaniline ehitus
10.5.1 Kaal
Umbes 0,13–0,75 kg (0,29–1,65 naela), sõltuvalt versioonist
10.5.2 Materjalid (ainega kokkupuutuvad)
Elektroodid Elektropoleeritud roostevaba teras 1.4435 (AISI
316L)
Tihendamine Sõltuvalt tellimuse versioonist:
ISOLAST (FFKM) tihend või
EPDM tihend
10.5.3 Protsessiühendus
1½", 2" vastavalt standardile ISO 2852 (sobib samuti TRI-CLAMP-ühendusele, DIN 32676)
Tuchenhagen VARIVENT N, DN 50 kuni 125, DN40 kuni 125
NEUMO BioControl D50
10.5.4 Pinnakaredus
Ra ≤ 0,38 μm, elektropoleeritud
Memosens CLS16E Indeks
Endress+Hauser 17
Indeks
A
Andmeplaat ..................... 6
Andur
Paigaldamine ..................7
Puhastamine ................. 10
Ühendamine .................. 9
D
Dokumendid ..................... 4
E
Elektriühendus ....................8
H
Hoiustamistemperatuur ..............15
K
Kaal ......................... 16
Kaitseaste
Tagamine .................... 9
Tehnilised andmed ..............15
Kasutamine ......................4
Kasutusest kõrvaldamine ............. 12
Keskkonnatemperatuur .............. 15
Kontrollimine
Paigaldamine ..................8
Ühendus .....................9
Korratavus ..................... 15
M
Materjalid ......................16
Mõõdetud muutujad ................14
Mõõtemääramatus .................14
Mõõtevahemikud ................. 14
Mõõteviga ......................15
O
Ohutus
Kasutamine ...................5
Toode ...................... 5
Töökoha ohutus ................ 4
Ohutusteave ..................... 3
Otstarbekohane kasutamine ............ 4
P
Paigaldamine
Andur ...................... 7
Kontrollimine ..................8
Pinnakaredus ....................16
Protsessirõhk .................... 15
Protsessitemperatuur ............... 15
Protsessiühendus ..................16
R
Rakukonstant ....................14
Reageerimisaeg ...................15
Remont ....................... 11
Rõhu/temperatuuri näitajad ........... 16
S
Sümbolid ....................... 3
T
Taastamine ..................... 12
Tagastamine .................... 12
Tarnekomplekt ....................6
Tehnilised andmed
Keskkond ................... 15
Mehaaniline ehitus ............. 16
Protsess .................... 15
Sisend ..................... 14
Toimivusnäitajad ...............14
Temperatuuri kompensatsioon ..........14
Temperatuuri-/rõhuklassid ............16
Tihendi vahetamine ................ 12
Toimivusnäitajad ..................14
Toote identifitseerimine .............. 6
Tooteohutus ..................... 5
Töökoha ohutus ................... 4
Tööohutus ...................... 5
V
Varuosad ...................... 11
Vastuvõtukontroll ..................5
Ü
Ühendus
Kaitseastme tagamine .............9
Kontrollimine ..................9
Indeks Memosens CLS16E
18 Endress+Hauser
Ümberkalibreerimine ............... 12
www.addresses.endress.com
*71632207*
71632207
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Endres+Hauser BA Memosens CLS16E Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend