Endres+Hauser BA CYA680 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
Products Solutions Services
Kasutusjuhend
CYA680
Voolukoost
BA01597C/27/ET/03.23-00
71640161
2023-11-06
CYA680 Sisukord
Endress+Hauser 3
Sisukord
1 Dokumendi teave ................... 4
1.1 Ohutusteave .......................... 4
1.2 Kasutatud sümbolid ..................... 4
1.3 Seadmel olevad sümbolid ................. 4
2 Põhilised ohutusjuhised ............. 5
2.1 Nõuded personalile ..................... 5
2.2 Otstarbekohane kasutamine ............... 5
2.3 Töökoha ohutus ........................ 5
2.4 Tööohutus ............................ 6
2.5 Tooteohutus .......................... 6
3 Vastuvõtukontroll ja toote
identifitseerimine .................. 6
3.1 Vastuvõtukontroll ...................... 6
3.2 Toote identifitseerimine .................. 7
3.3 Tarnekomplekt ........................ 7
4 Paigaldamine ...................... 8
4.1 Paigaldamisnõuded ..................... 8
4.2 Mõõtmed ............................ 8
4.3 Paigaldamine ......................... 9
4.4 Anduri paigaldus ...................... 10
4.5 Paigaldusjärgne kontroll ................ 10
5 Hooldus .......................... 11
5.1 Koostu puhastamine ................... 11
5.2 Anduri puhastamine ................... 11
5.3 Puhastusvahend ...................... 11
5.4 O-rõngaste vahetamine ................. 13
6 Remont ........................... 14
6.1 Varuosade komplekt ................... 14
6.2 Tagastamine ......................... 14
7 Tarvikud .......................... 15
7.1 pH-andurid .......................... 15
7.2 ORP-andurid ......................... 15
7.3 pH-ISFET-andurid ..................... 15
7.4 Juhtivusandurid ....................... 16
8 Tehnilised andmed ................ 17
8.1 Protsess ............................. 17
8.2 Mehaaniline ehitus .................... 17
Indeks ................................. 18
Dokumendi teave CYA680
4 Endress+Hauser
1 Dokumendi teave
1.1 Ohutusteave
Teabe ülesehitus Tähendus
LOHT
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus ohtlikku olukorda vältida põhjustab eluohtlikke või raskeid
kehavigastusi.
LHOIATUS
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus ohtlikku olukorda vältida võib lõppeda eluohtlike või raskete
kehavigastustega.
LETTEVAATUST
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus seda olukorda vältida võib lõppeda kergete või raskemate
kehavigastustega.
TEATIS
Põhjus/olukord
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Tegevus/märkus
See sümbol hoiatab teid olukordade eest, mis võivad lõppeda varalise
kahjuga.
1.2 Kasutatud sümbolid
Lisateave, nõuanded
Lubatud
Soovitatud
Keelatud või mittesoovitatav
Viide seadme dokumentidele
Viide leheküljele
Viide graafikule
Juhise tulemus
1.3 Seadmel olevad sümbolid
Viide seadme dokumentidele
Ärge visake selle märgistusega tooteid sortimata olmejäätmete hulka. Selle asemel tagastage
vastavalt kohaldatavatele tingimustele need utiliseerimiseks tootjale.
CYA680 Põhilised ohutusjuhised
Endress+Hauser 5
2 Põhilised ohutusjuhised
2.1 Nõuded personalile
Mõõtesüsteemi paigalduse, kasutuselevõtu, kasutuse ja hooldusega tohivad tegeleda
üksnes tehnilise väljaõppega töötajad.
Tehnilised töötajad peavad olema saanud tehase valdaja loa tööde tegemiseks.
Elektritöid tohib teha üksnes kvalifitseeritud elektrik.
Tehnilised töötajad peavad läbi lugema kasutusjuhendi, sellest aru saama ning selle sisu
järgima.
Mõõtepunkti rikkeid tohivad kõrvaldada üksnes volitatud ja väljaõppe saanud töötajad.
Parandustöid, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud, tohib teha üksnes tootja juures
või teenindusettevõttes.
2.2 Otstarbekohane kasutamine
Voolukoost CYA680 on ette nähtud 12 mm Pg 13,5 andurite paigaldamiseks torudesse.
Koostu mehaaniline konstruktsioon võimaldab seda kasutada rõhu all olevates
süsteemides (vt tehnilisi andmeid).
Mis tahes ettenähtust erinev kasutus seab ohtu inimeste ja mõõtesüsteemi ohutuse.
Seetõttu ei ole lubatud mis tahes muul viisil kasutamine.
Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seadme ebaõige või mitteotstarbekohase
kasutamise tõttu.
2.3 Töökoha ohutus
Kasutajal on kohustus järgida alltoodud ohutustingimusi:
• Paigaldusjuhised
Kohaldatud standardid ja eeskirjad
Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine CYA680
6 Endress+Hauser
2.4 Tööohutus
Enne tervikliku mõõtepunkti kasutuselevõttu tehke järgmist.
1. Veenduge, et kõik ühendused on õigesti tehtud.
2. Tagage, et elektrikaablite ja voolikute ühendused oleks kahjustusteta.
3. Ärge kasutage kahjustatud tooteid ja takistage nende ettekavatsemata kasutamist.
4. Märgistage kahjustatud tooted.
Töötamise ajal
Kui vigu ei saa tuvastada,
tuleb tooted kasutusest kõrvaldada ja kaitsta neid ettekavatsemata kasutamise eest.
2.5 Tooteohutus
Toode on välja töötatud kooskõlas heade inseneritavadega ja vastab tänapäevastele
ohutusnõuetele. Toode on läbinud katsed ja tehasest tarnitud kasutamiseks ohutus
seisukorras. Sealjuures on järgitud asjakohaseid rahvusvahelisi standardeid ja määrusi.
3 Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine
3.1 Vastuvõtukontroll
1. Veenduge, et pakend oleks kahjustamata.
Pakendi mis tahes kahjustuse korral teavitage tarnijat.
Hoidke kahjustatud pakend alles, kuni juhtum on lahendatud.
2. Veenduge, et pakendi sisu oleks kahjustamata.
Pakendi sisu mis tahes kahjustuse korral teavitage tarnijat.
Hoidke kahjustatud kaup alles, kuni juhtum on lahendatud.
3. Veenduge, et tarne on täielik ja midagi ei ole puudu.
Võrrelge saatelehti oma tellimusega.
4. Pakkige toode hoiustamiseks ja transportimiseks löögi- ja niiskusekindlalt.
Parimat kaitset pakub originaalpakend.
Tagage, et hoiutingimused vastaksid nõutud tingimustele.
Kui teil tekib küsimusi, võtke ühendust kohaliku edasimüüja või müügiesindajaga.
CYA680 Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine
Endress+Hauser 7
3.2 Toote identifitseerimine
3.2.1 Andmeplaat
Andmeplaadil esitatud teave seadme kohta:
Tootja tähis
• Tellimiskood
Laiendatud tellimiskood
• Seerianumber
Keskkonna- ja protsessitingimused
Ohutusteave ja hoiatused
Võrrelge andmeplaadi teavet oma tellimusega.
3.2.2 Toote identifitseerimine
Toote veebileht
www.endress.com/cya680
Tellimiskoodi tõlgendamine
Toote tellimiskood ja seerianumber on kirjas:
• andmeplaadil
• tarnedokumentidel
Tooteteabe leidmine
1. Avage www.endress.com.
2. Lehekülje otsing (suurendusklaasi sümbol): sisestage kehtiv seerianumber.
3. Otsing (suurendusklaas).
Toote struktuur kuvatakse hüpikaknas.
4. Klõpsake toote ülevaatel.
Avaneb uus aken. Siin sisestage oma seadmega seotud teave, sealhulgas toote
dokumentatsioon.
Tootja aadress
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Saksamaa
3.3 Tarnekomplekt
Tarne sisaldab järgmist:
Koost tellitud versioonis
• Kasutusjuhend
Paigaldamine CYA680
8 Endress+Hauser
4 Paigaldamine
4.1 Paigaldamisnõuded
Voolukoost CYA680 on ette nähtud paigaldamiseks torudesse. Eeldab sobivate Tri-Clamp-
ühenduste olemasolu.
Seda saab paigaldada nii horisontaal- kui ka vertikaaltorudesse.
Suund
Järgige kasutatud anduri paigaldusjuhiseid!
Kui Ceragel CPS71D on paigaldatud vertikaalselt, kasutage tagurpidi paigaldamiseks
elektroodi TU versiooni.
4.2 Mõõtmed
22.5 (88.6)
82.5 (3.25)
A
B
C
D
A0029447
 1 Mõõtmed, mm (tollid)
A Siseläbimõõt
B Ääriku läbimõõt
C pH-anduri hoidik
D Juhtivusanduri hoidik
Äärik A B C D
¼" Tri-Clamp 4,57 mm (0,18") 25 mm (0,984") 138,4 mm (5,45") 143,4 mm (5,65")
½" Tri-Clamp 9,53 mm (0,375") 25 mm (0,984") 138,4 mm (5,45") 143,4 mm (5,65")
¾" Tri-Clamp 15,24 mm (0,60") 25 mm (0,984") 138,4 mm (5,45") 143,4 mm (5,65")
1" Tri-Clamp 22,1 mm (0,87") 50,39 mm (1,984") 144 mm (5,67") 149 mm (5,87")
1 ½" Tri-Clamp 34,44 mm (1,356") 50,39 mm (1,984") 144 mm (5,67") 149 mm (5,87")
2" Tri-Clamp 45 mm (1,856") 63,91 mm (2,516") 150 mm (5,92") 155 mm (6,10")
CYA680 Paigaldamine
Endress+Hauser 9
4.3 Paigaldamine
4.3.1 Mõõtesüsteem
Terviklik mõõtesüsteem koosneb järgmistest osadest:
Saatja, näiteks Liquiline CM44P
Üks või kaks 12 mm andurit, nt CLS82D ja/või CPS71D
Voolukoost CYA680
Mõõtekaabel, näiteks CYK10
1
2
1
3
4
3
A0029448
 2 Mõõtesüsteemi näide
1 Mõõtekaabel
2 Liquiline CM44P saatja
3 Andurid
4 Voolukoost CYA680
Paigaldamine CYA680
10 Endress+Hauser
4.3.2 Koostu paigaldamine protsessi
LHOIATUS
Kõrgsurvest, kõrgest temperatuurist või kemikaalidest põhjustatud vigastuste oht,
kui aine välja pääseb.
Kandke kaitsekindaid, -prille ja -riietust.
Paigaldage koost ainult ajal, kui torud on tühjad ja rõhuvabad.
Paigaldage koost järgmisel viisil.
1. Kandke õhuke kiht määret (nt Klüber Paraliq GTE 703) kahele Tri-Clamp-ühenduse
rõngastihendile.
2. Paigutage mõlemad rõngastihendid Tri-Clamp-ühenduste soontesse.
3. Kinnitage mõlemad klambrid ja veenduge, et rõngastihendid ei libise.
4.4 Anduri paigaldus
Paigaldada saab ainult andureid, mis vastavad järgmistele nõuetele.
Keermestatud Pg 13,5 pistikpea
Võlli pikkus 120 mm
Võlli läbimõõt 12 mm
2
1
A0007392
 3 Andur
1 Tugirõngas
2 Rõngastihend
1. Eemaldage andurilt kaitsekork.
2. Kontrollige, kas anduri võllil on rõngastihend (element 2) ja surverõngas (element
1).
3. Niisutage anduri võlli veega.
See muudab anduri sissekeeramise lihtsamaks.
4. Keerake andur sisse ja pingutage käega (3 Nm (2,2 naeljalga)).
4.5 Paigaldusjärgne kontroll
Pärast paigaldamist kontrollige kõiki ühendusi, et need oleksid tugevad ja lekkekindlad.
CYA680 Hooldus
Endress+Hauser 11
5 Hooldus
LHOIATUS
Vigastusoht aine väljapääsemisel!
Veenduge enne iga hooldustööd, et töötoru on tühi ja loputatud.
Koostul võib olla aine jääke. Loputage koostu põhjalikult enne töö alustamist.
5.1 Koostu puhastamine
Stabiilsete ja usaldusväärsete mõõtmiste tagamiseks tuleb koostu ja andurit regulaarselt
puhastada. Puhastamise sagedus ja põhjalikkus oleneb keskkonnast.
1. Eemaldage andur puhastamiseks.
2. Puhastage koostu olenevalt saastumise astmest.
Eemaldage kerge mustus ja saaste sobivate puhastusvahenditega (→  11).
Eemaldage tugevam mustus pehme harja ja sobiva puhastusvahendi abil.
Väga raskesti eemaldatava mustuse korral leotage osi puhastuslahuses. Seejärel
puhastage osi harjaga.
Tüüpiline puhastusintervall oleks joogivee puhul 6 kuud.
5.2 Anduri puhastamine
Andurit tuleb puhastada järgmiselt.
Enne iga kalibreerimist
Töötamise ajal regulaarselt
Enne selle tagastamist remondiks
Eemaldage andur ja puhastage seda käsitsi.
TEATIS
Valed mõõtetulemused või anduri kahjustused ebaõige puhastamise tõttu
Puhastage ORP-elektroode ainult mehaaniliselt ja kasutage alati vett. Ärge kunagi
kasutage puhastamiseks keemilisi puhastusvahendeid. Sellised puhastusained võivad
tekitada elektroodile potentsiaali, mille hajumiseks kulub paar tundi. Potentsiaal
põhjustab vigu mõõtmisel.
Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. Need puhastusvahendid võivad andurit
pöördumatult kahjustada.
Pärast anduri puhastamist loputage koostu loputuskambrit rohke (võimalusel
destilleeritud või deioniseeritud) veega. Vastasel korral võivad puhastusvahendi jäägid
moonutada mõõtmist.
Vajaduse korral tehke pärast puhastamist uus kalibreerimine.
5.3 Puhastusvahend
LHOIATUS
Halogeene sisaldavad orgaanilised lahustid
Piiratud tõendid kantserogeensuse kohta! Pikaajalise keskkonnaohtliku mõjuga!
Ärge kasutage halogeene sisaldavaid orgaanilisi lahusteid.
Hooldus CYA680
12 Endress+Hauser
LHOIATUS
Tiokarbamiid
Allaneelamisel kahjulik! Piiratud tõendid kantserogeensuse kohta! Tõenäoline oht
kahjustada sündimata last! Pikaajalise keskkonnaohtliku mõjuga!
Kandke kaitseprille, kaitsekindaid ja sobivat kaitseriietust.
Vältige kemikaalide mis tahes kokkupuudet silmade, suu ja nahaga.
Vältige keskkonda sattumist.
Järgmises tabelis on toodud kõige tavalisemad saastumistüübid ja igaühe puhul sobiv
puhastusvahend.
Pöörake tähelepanu puhastatavate materjalide kokkusobivusele.
Määrdumise tüüp Puhastusvahend
Määrded ja õlid Kuum või mõõduka temperatuuriga vesi, pindaktiivsed
(aluselised) ained või vees lahustuvad orgaanilised
lahustid (nt etanool)
Katlakivi, metalli hüdroksiidi
ladestus ja lüofoobne
bioloogiline ladestus
ligikaudu 3% soolhape
Sulfiidide ladestused 3% soolhappe ja tiokarbamiidi segu (poes müügil)
Valkude ladestus 3% soolhappe ja pepsiini segu (poes müügil)
Kiud, hõljum Tugeva survega vesi, võimaluse korral pindaktiivsed
ained
Kerge bioloogiline ladestus Tugeva survega vesi
Valige määrdumise astmele ja tüübile vastav puhastusvahend.
CYA680 Hooldus
Endress+Hauser 13
5.4 O-rõngaste vahetamine
Vahetage rõngastihendeid vähemalt iga 12 kuu järel.
Hooldusintervallid sõltuvad rakendusest. Teatud tingimustel (kuumus, rõhk, agressiivsed
kemikaalid, hõõrdumine) tuleb hooldusvälpu lühendada.
LETTEVAATUST
Ainejääkide ja kõrge temperatuuriga seotud vigastuste risk
Ainega kokkupuutuvate osade käsitsemise korral kaitske end ainejääkide ja
kõrgendatud temperatuuri eest. Kandke kaitseprille ja -kindaid.
Ettevalmistamine
1. Katkestage tööprotsess. Pöörake tähelepanu ainejääkidele, jääkrõhule ja kõrgele
temperatuurile.
2. Eemaldage koost täielikult protsessiühenduse küljest.
3. Eemaldage andur.
4. Puhastage koost (vt jaotist „Koostu puhastamine“).
12345
A0029955
 4 O-rõngaste vahetamine
1 Rõngastihend
2 Rõngastihend
3 Katteliidesäärik
4 Kinnituskruvid
5 Anduri juhik
Vahetage rõngastihendid välja järgmisel viisil.
1. Keerake lahti neli kinnituskruvi (element 4).
2. Eemaldage anduri juhik (element 5) ja katte liidesäärik (element 3).
3. Eemaldage koostust rõngastihend (element 1).
4. Eemaldage anduri juhikult rõngastihend (element 2).
5. Kandke uutele rõngastihenditele õhuke kiht määret (nt Klüber Paraliq GTE 703).
6. Paigutage uued rõngastihendid vastavatesse soontesse.
7. Monteerige koost kokku.
Remont CYA680
14 Endress+Hauser
6 Remont
6.1 Varuosade komplekt
Remondi- ja ümberehituse kontseptsioon näeb ette järgmist.
Tootel on modulaarne ehitus.
Varuosad on rühmitatud komplektideks, mis sisaldavad komplektikohaseid juhiseid.
Kasutage ainult tootja originaalvaruosi.
Remonditöid tohib teha ainult tootja hooldusosakond või asjakohase väljaõppega
kasutaja.
Sertifitseeritud seadmeid tohib muuta muudeks sertifitseeritud seadmeteks ainult tootja
hooldusosakond või tehas.
Järgige kehtivaid standardeid, riiklikke eeskirju, Ex-dokumentatsiooni (XA) ja
sertifikaate.
1. Tehke remonditöid komplekti juhiste kohaselt.
2. Dokumenteerige remont ja teisendamine ning sisestage või laske sisestada see teave
kasutustsükli haldamise tööriista (W@M).
Seadme varuosad, mis on hetkel tarnimiseks saadaval, leiate veebisaidilt:
https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder
Varuosade tellimisel lisage seadme seerianumber.
6.2 Tagastamine
Toode tuleb tagastada, kui see vajab remonti või tehases kalibreerimist või kui telliti või
tarniti vale toode. ISO-sertifikaadiga ettevõttena ja ka õigusnormidest tulenevalt on
Endress+Hauser kohustatud järgima teatud toiminguid mis tahes tagastatud toodete
käitlemisel, millel on olnud kokkupuude mõõdetava ainega.
Seadme kiireks, ohutuks ja professionaalseks tagastamiseks toimige järgmiselt.
Teavet protseduuri ja üldiste tingimuste kohta leiate veebilehelt
www.endress.com/support/return-material.
CYA680 Tarvikud
Endress+Hauser 15
7 Tarvikud
Alljärgnevalt on kirjas kõige olulisemad tarvikud, mis olid dokumendi väljaandmise ajal
saadaval.
Loetletud tarvikud on juhendis toodud tootega tehniliselt ühilduvad.
1. Võimalikud on rakendusepõhised piirangud tootekombinatsioonile.
Tagage mõõtepunkti vastavus rakendusele. Selle eest vastutab mõõtepunkti
operaator.
2. Pöörake tähelepanu kõigi toodete juhendis sisalduvale teabele, eriti tehnilistele
andmetele.
3. Siin loetlemata tarvikute kohta küsige meie teenindus- või müügikontorist.
7.1 pH-andurid
Memosens CPS61E
pH-andur bioreaktoritele bioteadustes ja toiduainetööstuses
Digitaalne, koos Memosens 2.0 tehnoloogiaga
Toote konfiguraator asub toote veebilehel: www.endress.com/cps61e
Tehniline teave: TI01566C
Ceragel CPS71
pH-elektrood koos ioonipüünisega võrdlussüsteemiga
Tootekonfiguraator asub toote veebilehel: www.endress.com/cps71
Tehniline teave TI00245C
Memosens CPS71E
pH-andur rakendusteks keemilistes protsessides
Mürgikindla ioonpüünisega võrdlussüsteemiga
Digitaalne, koos Memosens 2.0 tehnoloogiaga
Toote konfiguraator asub toote veebilehel: www.endress.com/cps71e
Tehniline teave: TI01496C
7.2 ORP-andurid
Memosens CPS62E
ORP-andur hügieeniliste ja steriilsete rakenduste jaoks
Digitaalne, koos Memosens 2.0 tehnoloogiaga
Tootekonfiguraator asub toote veebilehel: www.endress.com/cps62e
Tehniline teave TI01604C
7.3 pH-ISFET-andurid
Memosens CPS47E
ISFET-andur pH mõõtmiseks
Digitaalne, koos Memosens 2.0 tehnoloogiaga
Tootekonfiguraator asub toote veebilehel: www.endress.com/cps47e
Tehniline teave TI01616C
Tarvikud CYA680
16 Endress+Hauser
Memosens CPS77E
Steriliseeritav ja autoklaavitav ISFET-andur pH mõõtmiseks
Digitaalne, koos Memosens 2.0 tehnoloogiaga
Tootekonfiguraator asub toote veebilehel: www.endress.com/cps77e
Tehniline teave TI01396
7.4 Juhtivusandurid
Memosens CLS82E
Neljaelektroodiline andur
• Memosens-tehnoloogiaga
Tootekonfiguraator asub toote veebilehel: www.endress.com/cls82e
Tehniline teave: TI01529C
CYA680 Tehnilised andmed
Endress+Hauser 17
8 Tehnilised andmed
8.1 Protsess
Protsessi temperatuur ja
rõhuvahemik
Protsessitemperatuur ja rõhuvahemik sõltuvad materjalist ja nimiläbimõõdust.
Protsessiühendus Nimiläbimõõt Nimirõhk Temperatuur
316L Tri-Clamp
1.4435 Tri-Clamp
0,25 > 2" 16 bar (230 psi) 0...130 °C (32...266 °F)
PVDF Tri-Clamp (Kynar) 0,25", 0,5", 0,75" 4 bar (58 psi) 0...130 °C (32...266 °F)
Jälgige anduri maksimaalset lubatud protsessitemperatuuri ja protsessirõhku.
8.2 Mehaaniline ehitus
Mõõtmed Vt jaotist „Paigaldamine“
Kaal Roostevabast terasest versiooni kaal (näited):
Äärik 1. anduri asukoht 2. anduri asukohad
¼" Tri-Clamp Ligikaudu 1,30 kg (2,86 naela) Ligikaudu 1,65 kg (3,64 naela)
2" Tri-Clamp Ligikaudu 2,20 kg (4,85 naela) Ligikaudu 2,55 kg (5,63 naela)
Materjalid Voolukoost: Roostevaba teras 1.4404/1.4435
PVDF
Rõngastihendid: EPDM FDA, KALREZ FDA, VITON FDA
PVDF pole sobilik kõigi ohualade puhul.
Indeks CYA680
18 Endress+Hauser
Indeks
A
Andmeplaat ................................ 7
Anduri paigaldus ............................10
H
Hooldus .................................. 11
K
Kasutamine .................................5
Kontrollimine
Paigaldamine ............................10
M
Mõõtesüsteem .............................. 9
Mõõtmed .................................. 8
O
Ohutusjuhised ...............................5
Ohutusteave ................................ 4
Otstarbekohane kasutamine .................... 5
P
Paigaldamine ............................... 8
Kontrollimine ............................10
Paigaldamisnõuded ...........................8
Puhastamine ...............................11
Puhastusvahend ............................ 11
R
Rõngastihendite vahetamine ................... 13
S
Sümbolid ...................................4
T
Tagastamine ...............................14
Tarnekomplekt .............................. 7
Tehnilised andmed .......................... 17
Mehaaniline ehitus ....................... 17
Tihendite vahetamine ........................ 13
Toote identifitseerimine ....................... 7
V
Vastuvõtukontroll ............................6
www.addresses.endress.com
*71640161*
71640161
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Endres+Hauser BA CYA680 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend