Endres+Hauser BA Turbimax CUS51D Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
Products Solutions Services
Kasutusjuhend
Turbimax CUS51D
Andur hägususe ja heljumisisalduse määramiseks
BA00461C/27/ET/20.23-00
71624502
2023-07-08
Turbimax CUS51D Sisukord
Endress+Hauser 3
Sisukord
1 Dokumendi teave ................... 4
1.1 Ohutusteave .......................... 4
1.2 Kasutatud sümbolid ..................... 4
1.3 Seadmel olevad sümbolid ................. 4
1.4 Dokumentatsioon ...................... 4
2 Ohutusjuhised ...................... 5
2.1 Nõuded personalile ..................... 5
2.2 Otstarbekohane kasutamine ............... 5
2.3 Töökoha ohutus ........................ 5
2.4 Tööohutus ............................ 6
2.5 Tooteohutus .......................... 6
3 Tootekirjeldus ...................... 7
3.1 Toote ehitus .......................... 7
4 Vastuvõtukontroll ja toote
identifitseerimine ................. 12
4.1 Vastuvõtukontroll ..................... 12
4.2 Toote identifitseerimine ................. 12
4.3 Tarnekomplekt ....................... 13
4.4 Sertifikaadid ja heakskiidud .............. 13
5 Kinnitamine ...................... 14
5.1 Kinnitamisnõuded ..................... 14
5.2 Anduri kinnitamine .................... 15
5.3 Paigaldusjärgne kontroll ................ 21
6 Elektriühendus .................... 22
6.1 Anduri ühendamine .................... 22
6.2 Kaitseastme tagamine .................. 23
6.3 Ühendamisjärgne ülevaatus .............. 24
7 Kasutuselevõtt .................... 25
7.1 Talitluskontroll ....................... 25
8 Kasutamine ....................... 26
8.1 Mõõteseadme kohandamine protsessi
tingimustega ......................... 26
9 Diagnostika ja veaotsing ........... 36
9.1 Üldine veaotsing ...................... 36
10 Maintenance (Hooldus) ............ 37
10.1 Hooldustoimingud ..................... 37
11 Parandus ......................... 38
11.1 Üldmärkused ......................... 38
11.2 Varuosad ............................ 38
11.3 Tagastamine ......................... 38
11.4 Kasutusest kõrvaldamine ................ 38
12 Tarvikud .......................... 39
12.1 Seadmepõhised tarvikud ................ 39
13 Tehnilised andmed ................ 41
13.1 Input (Sisend) ........................ 41
13.2 Toide ............................... 41
13.3 Jõudlusnäitajad ....................... 41
13.4 Keskkond ........................... 42
13.5 Protsess ............................. 42
13.6 Mehaaniline ehitus .................... 43
Indeks ................................. 44
Dokumendi teave Turbimax CUS51D
4 Endress+Hauser
1 Dokumendi teave
1.1 Ohutusteave
Teabe ülesehitus Tähendus
LOHT
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus ohtlikku olukorda vältida põhjustab eluohtlikke või raskeid
kehavigastusi.
LHOIATUS
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus ohtlikku olukorda vältida võib lõppeda eluohtlike või raskete
kehavigastustega.
LETTEVAATUST
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus seda olukorda vältida võib lõppeda kergete või raskemate
kehavigastustega.
TEATIS
Põhjus/olukord
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Tegevus/märkus
See sümbol hoiatab teid olukordade eest, mis võivad lõppeda varalise
kahjuga.
1.2 Kasutatud sümbolid
Lisateave, nõuanded
Lubatud
Soovitatud
Keelatud või mittesoovitatav
Viide seadme dokumentidele
Viide leheküljele
Viide graafikule
Juhise tulemus
1.3 Seadmel olevad sümbolid
Sümbol Tähendus
Viide seadme dokumentidele
Ärge visake selle märgistusega tooteid sortimata olmejäätmete hulka. Selle
asemel tagastage need vastavalt kohaldatavatele tingimustele
utiliseerimiseks tootjale.
1.4 Dokumentatsioon
Järgmised kasutusjuhendit täiendavad juhised leiate internetis olevatelt tootelehtedelt:
Tehniline teave Turbimax CUS51D, TI00461C
Turbimax CUS51D Ohutusjuhised
Endress+Hauser 5
2 Ohutusjuhised
2.1 Nõuded personalile
Mõõtesüsteemi paigalduse, kasutuselevõtu, kasutuse ja hooldusega tohivad tegeleda
üksnes tehnilise väljaõppega töötajad.
Tehnilised töötajad peavad olema saanud tehase valdaja loa tööde tegemiseks.
Elektritöid tohib teha üksnes kvalifitseeritud elektrik.
Tehnilised töötajad peavad läbi lugema kasutusjuhendi, sellest aru saama ning selle sisu
järgima.
Mõõtepunkti rikkeid tohivad kõrvaldada üksnes volitatud ja väljaõppe saanud töötajad.
Parandustöid, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud, tohib teha üksnes tootja juures
või teenindusettevõttes.
2.2 Otstarbekohane kasutamine
Andurit kasutatakse hägususe ja heljumisisalduse mõõtmiseks vees ja reovees.
Andur sobib eriti hästi kasutamiseks järgmistes rakendustes:
Hägususe mõõtmine väljundil
Heljumisisaldus aktiivmudas ja retsirkulatsioonis
Heljumisisaldus muda töötlemisel
Filtreeritav aine reoveepuhasti väljundis
Seadme kasutamine muul otstarbel kujutab ohtu inimeste tervisele ja kogu
mõõtesüsteemile ega ole seetõttu lubatud.
Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on tekkinud seadme valel või muul otstarbel
kasutamise tõttu.
2.3 Töökoha ohutus
Kasutajal on kohustus järgida alltoodud ohutustingimusi:
• Paigaldusjuhised
Kohaldatud standardid ja eeskirjad
Plahvatuskaitse eeskirjad
Elektromagnetiline ühilduvus
Toote elektromagnetiline ühilduvus on tõendatud rahvusvahelistele tööstusstandarditele
vastavate katsetustega.
Näidatud elektromagnetiline ühilduvus kehtib ainult toote puhul, mis on ühendatud
kooskõlas kasutusjuhendiga.
Ohutusjuhised Turbimax CUS51D
6 Endress+Hauser
2.4 Tööohutus
Enne tervikliku mõõtepunkti kasutuselevõttu:
1. veenduge, et kõik ühendused oleksid õiged;
2. tagage, et elektrikaablite ja voolikute ühendused oleksid kahjustusteta;
3. ärge kasutage kahjustatud tooteid ja kaitske neid ettekavatsemata kasutamise eest;
4. märgistage kahjustatud tooted.
Töötamise ajal:
kui vigu ei saa tuvastada,
tuleb tooted kasutusest kõrvaldada ja kaitsta neid ettekavatsemata kasutamise eest.
2.5 Tooteohutus
Toode on välja töötatud kooskõlas heade inseneritavadega ja vastab tänapäevastele
ohutusnõuetele. Toode on läbinud katsed ja tehasest tarnitud kasutamiseks ohutus
seisukorras. Sealjuures on järgitud asjakohaseid rahvusvahelisi standardeid ja määrusi.
Turbimax CUS51D Tootekirjeldus
Endress+Hauser 7
3 Tootekirjeldus
3.1 Toote ehitus
Andur on ette nähtud hägususe ja heljumisisalduse pidevaks in-situ määramiseks.
40 mm (1.57 in) läbimõõduga andurit saab käitada otse ja täielikult protsessi sees ilma
täiendava proovivõtmise vajaduseta (in-situ).
Andur sisaldab kõiki vajalikke mooduleid:
• Toiteallikas
• Valgusallikad
• Detektorid
Detektor tuvastab mõõtesignaale, digiteerib neid ja töötleb mõõdetud väärtuseks.
Anduri mikrokontroller
Seade vastutab sisemiste protsesside juhtimise ja andmete edastamise eest.
Kõik andmed (sh kalibreerimisandmed) salvestatakse andurisse. Andurit saab
eelkalibreerida ja kasutada mõõtepunktis, kalibreerida väliselt või kasutada mitmes
erineva kalibreeringuga mõõtepunktis.
3.1.1 Mõõtmispõhimõte
Hägususe mõõtmiseks suunatakse valguskiir läbi keskkonna ja see hajub selle algsest
suunast optiliselt tihedamate osakeste, nt tahkete osakeste tõttu. Seda protsessi
nimetatakse ka hajutamiseks.
1
2
3
4
A0030850
 1 Valguse kaldumine
1 Valgusallikas
2 Valguskiir
3 Osake
4 Hajutatud valgus
Langev valgus hajutatakse paljudesse suundadesse, s.t levimist erinevate nurkade all. 2
nurgavahemikku on siinkohal eriti huvipakkuvad:
90° nurga all hajutatud valgust kasutatakse peamiselt hägususe mõõtmiseks joogivees.
135° nurga all hajutatud valgus laiendab suure osakeste tiheduse dünaamilist
vahemikku.
Tootekirjeldus Turbimax CUS51D
8 Endress+Hauser
90°
135°
123
A0030846
 2 Hägususanduri töörežiimi põhimõte
1 Valgusallikas
2 135° valguse vastuvõtja
3 90° valguse vastuvõtja
Kui osakeste tihedus keskkonnas on madal, hajub 90° kanalis suurem osa valgust ja 135°
kanalis vähesel määral valgust. Osakeste tiheduse suurenedes see suhe muutub (rohkem
valgust 135° kanalis, vähem valgust 90° kanalis).
1
Ir
FNU
90°
135°
A0030849
 3 Signaali jaotus kui osakeste tiheduse funktsioon
Ir Suhteline intensiivsus
FNU Hägususmoodul
CUS51D hägususanduril on 2 andurimoodulit, mis on teineteisest sõltumatud ja asetsevad
paralleelselt. Mõlema signaali rakendusest sõltuva hindamise tulemuseks on stabiilsed
mõõdetud väärtused.
Turbimax CUS51D Tootekirjeldus
Endress+Hauser 9
12
3
4
5
6
A0030845
 4 Valgusallikate ja valguse vastuvõtjate paigutus
1, 2 Valgusallikad 1 ja 2
3, 5 135° valguse vastuvõtja
4, 6 90° valguse vastuvõtja
Andur katab hägususe ja heljumi mõõtmiste laia vahemiku tänu optilisele paigutusele
koos 2 valgusallikaga, kus kummalgi on 2 erineva nurga all (90° ja 135°) paigutatud
valguse vastuvõtjat.
Niipea, kui klient valib rakenduse, nt Activated sludge, aktiveeritakse anduris
automaatselt konkreetse mõõtmistoimingu jaoks sobivaim optiline meetod (nt 90°
mõõtmised mõlema valgusallikaga).
Topeltandurite süsteem (2 valgusallikat, millel on 2 vastuvõtjat allika kohta)
kompenseerib suuresti summutamisest tulenevad mõõtmisvead (4 kiirega pulseeriva
valguse meetod →  9).
Saadaolevad anduritüüpide mõõtevahemikud erinevad ja seega varieerub ka
saadaolev rakenduste vahemik.
3.1.2 Mõõtmismeetodid
4 kiirega pulseeriva valguse meetod
Meetodi aluseks on 2 valgusallikat ja 4 valguse vastuvõtjat. Monokromaatiliste
valgusallikatena kasutatakse pika kasutusajaga valgusdioode. Need valgusdioodid
pulseerivad vaheldumisi ja genereerivad vastuvõtjate juures iga valgusdioodi impulsi kohta
4 hajutatud valgussignaali.
See tasakaalustab häirivaid mõjutusi, nagu väline valgus, valgusdioodide vananemine,
akende ummistumine ja neeldumine keskkonnas. Sõltuvalt valitud rakendusest
töödeldakse erinevaid hajutatud valgussignaale. Signaali tüüp, number ja arvutus
salvestatakse andurisse.
Tootekirjeldus Turbimax CUS51D
10 Endress+Hauser
S1E1-135
E2-135
S2
E1-90
E2-90
A0030847
 5 4 kiirega pulseeriva valguse meetod
S1 S2Valgusallikas
E90 90° hajutatud valguse vastuvõtja
E135 135° hajutatud valguse vastuvõtja
90° hajutatud valguse meetod
Mõõtmine toimub lainepikkusel 860 nm, nagu on kirjeldatud standardis ISO 7027/EN
27027.
Kiirguv valguskiir hajutatakse keskkonnas olevate tahkete osakeste poolt. Sel viisil
tekitatud hajutatud kiirgust mõõdetakse hajutatud valguse vastuvõtjate abil, mis on
paigutatud valgusallikate suhtes 90° nurga alla. Keskkonna hägusus määratakse hajutatud
valguse hulga järgi.
S
E
a
P
A0030852
 6 90° hajutatud valguse meetod
S Valgusallikas
E Vastuvõtja
P Osake
135° tagasihajutatud valguse meetod
Kiirguv valguskiir hajutatakse aines olevate tahkete osakeste poolt. Sel viisil tekitatud
tagasihajumist mõõdetakse hajutatud valguse vastuvõtjate abil, mis on paigutatud
valgusallikate kõrvale. Aine hägusus määratakse tagasihajunud valguse koguse põhjal.
Seda tüüpi hajutatud valguse mõõtmisega on võimalik mõõta väga suuri hägususe
väärtusi.
Turbimax CUS51D Tootekirjeldus
Endress+Hauser 11
S1
E1P
I0
IS
a
Is= I0· C · A· f(a)
A0030855
 7 Tagasihajutatud valguse tööpõhimõte
IoEdastatava valguse intensiivsus
IsHajutatud valguse intensiivsus
A Geomeetriline tegur
C Kontsentratsioon
P Osake
f(α) Nurga korrelatsioon
Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine Turbimax CUS51D
12 Endress+Hauser
4 Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine
4.1 Vastuvõtukontroll
1. Veenduge, et pakend oleks kahjustamata.
Pakendi mis tahes kahjustuse korral teavitage tarnijat.
Hoidke kahjustatud pakend alles, kuni juhtum on lahendatud.
2. Veenduge, et pakendi sisu oleks kahjustamata.
Pakendi sisu mis tahes kahjustuse korral teavitage tarnijat.
Hoidke kahjustatud kaup alles, kuni juhtum on lahendatud.
3. Veenduge, et tarne on täielik ja midagi ei ole puudu.
Võrrelge saatelehti oma tellimusega.
4. Pakkige toode hoiustamiseks ja transportimiseks löögi- ja niiskusekindlalt.
Parimat kaitset pakub originaalpakend.
Tagage, et hoiutingimused vastaksid nõutud tingimustele.
Kui teil tekib küsimusi, võtke ühendust kohaliku edasimüüja või müügiesindajaga.
4.2 Toote identifitseerimine
4.2.1 Andmeplaat
Andmeplaadil esitatud teave seadme kohta:
Tootja tähis
• Tellimiskood
Laiendatud tellimiskood
• Seerianumber
Ohutusteave ja hoiatused
Võrrelge andmeplaadi teavet oma tellimusega.
4.2.2 Toote identifitseerimine
Toote veebileht
www.endress.com/cus51d
Tellimiskoodi tõlgendamine
Toote tellimiskood ja seerianumber on kirjas:
• andmeplaadil
• tarnedokumentidel
Tooteteabe leidmine
1. Avage www.endress.com.
2. Lehekülje otsing (suurendusklaasi sümbol): sisestage kehtiv seerianumber.
3. Otsing (suurendusklaas).
Toote struktuur kuvatakse hüpikaknas.
4. Klõpsake toote ülevaatel.
Avaneb uus aken. Siin sisestage oma seadmega seotud teave, sealhulgas toote
dokumentatsioon.
Turbimax CUS51D Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine
Endress+Hauser 13
Tootja aadress
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Saksamaa
4.3 Tarnekomplekt
Tarnekomplekt sisaldab järgmist:
1 andur, tellitud variandina
1 x kasutusjuhend
Küsimuste korral
võtke ühendust kohaliku edasimüüja või müügiesindajaga.
4.4 Sertifikaadid ja heakskiidud
Toote kehtivad sertifikaadid ja kinnitused on saadaval www.endress.com vastaval
tootelehel:
1. Valige toode filtrite ja otsinguvälja kaudu.
2. Avage toote veebileht.
3. Valige Downloads.
Kinnitamine Turbimax CUS51D
14 Endress+Hauser
5 Kinnitamine
5.1 Kinnitamisnõuded
5.1.1 Mõõtmed
Ø 40
(1.57)
NPT ¾“
G1
82.7 (3.26)
188.5 (7.42)
12.5 (0.49)
20.5
(0.81)
13.5 (0.53)
36
(1.42)
A0030853
 8 Mõõtmed Tehniline mõõtühik: mm (tolli)
Turbimax CUS51D Kinnitamine
Endress+Hauser 15
Suruõhupuhastus
A0030854
 9 Suruõhuga puhastus. Tehniline mõõtühik: mm (tolli)
A Versioon 6 mm (0.24 in)
B Versioon 6.35 mm (0.25 in)
5.2 Anduri kinnitamine
Andurit saab paigaldada erinevate koostudega või otse toruühendusse. Anduri pidevaks
töötamiseks vee all tuleb siiski kasutada sukelkoostu CYA112.
5.2.1 Mõõtesüsteem
Terviklik mõõtesüsteem koosneb järgmistest osadest:
Turbimax CUS51D hägususandur
Liquiline CM44x mitmekanaliline saatja
• Koost:
Flexdip CYA112 koost ja Flexdip CYH112 hoidik või
Sissetõmmatav koost, nt Cleanfit CUA451
Kinnitamine Turbimax CUS51D
16 Endress+Hauser
1
2
3
4
5
6
A0051207
 10 Mõõtesüsteem koos sukelkoostuga (näide)
1 Peatoru, Flexdip CYH112 hoidik
2 Liquiline CM44x mitmekanaliline saatja
3 Ilmastikukaitsekate
4 Põiktoru, Flexdip CYH112 hoidik
5 Heitveekoost Flexdip CYA112
6 Turbimax CUS51D hägususandur
2
3
5
4
1
A0030856
 11 Mõõtesüsteem koos sukelkoostuga (näide)
1 Liquiline CM44x mitmekanaliline saatja
2 Ilmastikukaitsekate
3 Põiktoru, Flexdip CYH112 hoidik
4 Heitveekoost Flexdip CYA112
5 Turbimax CUS51D hägususandur
Turbimax CUS51D Kinnitamine
Endress+Hauser 17
1
3
4
2
5
A0030843
 12 Sissetõmmatava koostuga mõõtesüsteem (näide)
1 Turbimax CUS51D hägususandur
2 Liquiline CM44x mitmekanaliline saatja
3 Cleanfit CUA451 sissetõmmatav koost
4 Voolusuund
5 Optilised aknad
5.2.2 Paigaldusnäidised
Paigaldamine torusse
a
1
2
A0051206
 13 Paigaldamine koos sissetõmmatava koostuga
1 Voolusuund
2 Optilised aknad
Paigaldusnurk α ei tohi olla üle 90° →  13,  17. Soovitatav paigaldusnurk on 75°.
Anduri optiline aken peab olema joondatud voolu suunas.
Koostu käsitsi sissetõmbamiseks ei tohi keskkonna rõhk olla suurem kui 2 bar (29 psi).
A0035858
 14 Paigaldamine koos CYA251 voolukoostuga
Kinnitamine Turbimax CUS51D
18 Endress+Hauser
Paigaldusnurk on 90°. Hägususe mõõtmisel <200 FNU põhjustab koostu sisepindadelt
tagasihajumine mõõdetud väärtuste moonutusi.
Järgmisel joonisel on näidatud erinevad paigaldusvõimalused torudes koos märkega, kas
need on lubatud või mitte.
4
5
2
2
1
3
3
A0030848
 15 Suunad ja asendid (koos CUA451 sissetõmmatava koostuga)
Peegeldavate materjalide (nt roostevaba teras) kasutamisel peab toru läbimõõt olema
vähemalt 100 mm (3.9 in). Soovitatav on kohapealne kalibreerimine.
Paigaldage andur püsivate voolutingimustega kohta.
Parim paigalduskoht on tõusev toru (artikkel 1). Paigaldamine horisontaalsesse torusse
(artikkel 5) on samuti võimalik.
Ärge paigaldage kohta, kuhu tekivad õhutaskud või -mullid (artikkel 3) või kuhu võib
tekkida sete (artikkel 2).
Vältige paigaldamist allapoole suunduvasse torusse (artikkel 4).
Hägususe mõõtmisel <200 FNU põhjustab toru seinalt tagasihajumine mõõdetud
väärtuste moonutusi. Sel põhjusel on siin soovitatav mõõdetud väärtuse korrigeerimine
nihkega.
Vältige rõhu vähendamise etappidest allavoolu asuvaid liitmikke, kus võib esineda
gaaside eraldumist.
Turbimax CUS51D Kinnitamine
Endress+Hauser 19
Sukeldatud rakendus
Fikseeritud paigaldamine koos heitveekoostuga
1
2
3
4
A0013383
 16 Paigaldamine latile
1 Turbimax CUS51D hägususandur
2 Heitveekoost Flexdip CYA112
3 Põiktoru, Flexdip CYH112 hoidik
4 Peatoru, Flexdip CYH112 hoidik
1
2
3
4
5
6
A0051207
 17 Paigaldamine püstisele postile
1 Peatoru, Flexdip CYH112 hoidik
2 Liquiline CM44x mitmekanaliline saatja
3 Ilmastikukaitsekate
4 Põiktoru, Flexdip CYH112 hoidik
5 Heitveekoost Flexdip CYA112
6 Turbimax CUS51D hägususandur
Kinnitamine Turbimax CUS51D
20 Endress+Hauser
Seda tüüpi paigaldus sobib eriti tugeva või turbulentse voolu puhul (> 0.5 m/s (1.6 ft/s))
basseinides või kanalites.
Paigaldus koos ketthoidikuga
1
2
3
4
5
A0013384
 18 Ketthoidik latil
1 Turbimax CUS51D hägususandur
2 Heitveekoost Flexdip CYA112
3 Flexdip CYH112 hoidiku kett
4 Põiktoru, Flexdip CYH112 hoidik
5 Peatoru, Flexdip CYH112 hoidik
1
2
3
4
5
6
7
A0051208
 19 Ketthoidik püstisel postil
1 Peatoru, Flexdip CYH112 hoidik
2 Liquiline CM44x mitmekanaliline saatja
3 Ilmastikukaitsekate
4 Põiktoru, Flexdip CYH112 hoidik
5 Flexdip CYH112 hoidiku kett
6 Heitveekoost Flexdip CYA112
7 Turbimax CUS51D hägususandur
Ketthoidik on eriti sobiv rakendustes, kus on nõutav piisav vahekaugus paigalduskoha ja
õhutusvanni seina vahel. Kuna koost ripub vabalt, välditakse püstise posti igasugust
vibratsiooni. Keti kiikumine parandab optika isepuhastumise toimet.
Üksikasjalikku teavet heitveekoostuga paigaldamise kohta leiate kasutusjuhendist
BA00432C.
Puhastusseadise kinnitamine
A0031105
 20 Turbimax CUS51D andur koos puhastusseadisega
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

Endres+Hauser BA Turbimax CUS51D Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend