Endres+Hauser BA CUY52 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
Products Solutions Services
Kasutusjuhend
CUY52
Tahke oleku etalon ja kalibreerimismahuti
hägususanduri CUS52D jaoks
BA01309C/27/ET/02.23-00
71640858
2023-11-24
CUY52 Sisukord
Endress+Hauser 3
Sisukord
1 Dokumendi teave ............... 4
1.1 Ohutusteave ........................ 4
1.2 Sümbolid ........................... 4
1.3 Dokumendid ........................ 5
2 Põhilised ohutusjuhised ........ 5
2.1 Nõuded personalile ................... 5
2.2 Otstarbekohane kasutamine ........... 5
2.3 Töökoha ohutus ..................... 5
2.4 Tööohutus .......................... 5
2.5 Tooteohutus ........................ 6
3 Vastuvõtukontroll ja toote
identifitseerimine .............. 6
3.1 Vastuvõtukontroll .................... 6
3.2 Toote identifitseerimine ............... 6
3.3 Tarnekomplekt ...................... 7
4 Paigaldamine ................... 8
4.1 Mõõtmed ........................... 8
5 Kasutuselevõtt ................ 11
5.1 Tahke oleku etalon .................. 11
5.2 Suur kalibreerimismahuti ............ 12
5.3 Väike kalibreerimismahuti ........... 13
6 Hooldus ........................ 14
6.1 Tahke oleku etalon .................. 14
6.2 Kalibreerimismahutid ............... 14
7 Remont ......................... 14
7.1 Üldmärkused ....................... 14
7.2 Varuosad .......................... 14
7.3 Tagastamine ....................... 15
7.4 Kasutusest kõrvaldamine ............. 15
8 Tehnilised andmed ............ 16
8.1 Toimivusnäitajad ................... 16
8.2 Keskkond .......................... 16
8.3 Mehaaniline ehitus ................. 16
Indeks ................................ 17
Dokumendi teave CUY52
4 Endress+Hauser
1 Dokumendi teave
1.1 Ohutusteave
Teabe ülesehitus Tähendus
LOHT
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus ohtlikku olukorda vältida põhjustab eluohtlikke või raskeid
kehavigastusi.
LHOIATUS
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus ohtlikku olukorda vältida võib lõppeda eluohtlike või raskete
kehavigastustega.
LETTEVAATUST
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus seda olukorda vältida võib lõppeda kergete või raskemate
kehavigastustega.
TEATIS
Põhjus/olukord
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Tegevus/märkus
See sümbol hoiatab teid olukordade eest, mis võivad lõppeda varalise kahjuga.
1.2 Sümbolid
Lisateave, nõuanded
Lubatud
Soovitatud
Mittelubatud või mittesoovitatav
Viide seadme dokumentidele
Viide leheküljele
Viide graafikule
Üksiku sammu tulemus
1.2.1 Seadmel olevad sümbolid
Ärge visake selle märgistusega tooteid sortimata olmejäätmete hulka. Selle asemel tagastage vastavalt
kohaldatavatele tingimustele need utiliseerimiseks tootjale.
Viide seadme dokumentidele
CUY52 Põhilised ohutusjuhised
Endress+Hauser 5
1.3 Dokumendid
Järgmised kasutusjuhendit täiendavad juhised leiate internetis olevatelt tootelehtedelt:
CUY52 tehniline teave, TI01154C
2 Põhilised ohutusjuhised
2.1 Nõuded personalile
Mõõtesüsteemi paigalduse, kasutuselevõtu, kasutuse ja hooldusega tohivad tegeleda üksnes
tehnilise väljaõppega töötajad.
Tehnilised töötajad peavad olema saanud tehase valdaja loa tööde tegemiseks.
Elektritöid tohib teha üksnes kvalifitseeritud elektrik.
Tehnilised töötajad peavad läbi lugema kasutusjuhendi, sellest aru saama ning selle sisu
järgima.
Mõõtepunkti rikkeid tohivad kõrvaldada üksnes volitatud ja väljaõppe saanud töötajad.
Parandustöid, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud, tohib teha üksnes tootja juures või
teenindusettevõttes.
2.2 Otstarbekohane kasutamine
CUY52 tahke oleku etalon ja/või kalibreerimismahuti on konstrueeritud hägususanduri
CUS52D jaoks.
Mis tahes ettenähtust erinev kasutus seab ohtu inimeste ja mõõtesüsteemi ohutuse. Seetõttu
ei ole lubatud mis tahes muul viisil kasutamine.
Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seadme ebaõige või mitteotstarbekohase
kasutamise tõttu.
2.3 Töökoha ohutus
Kasutajal on kohustus järgida alltoodud ohutustingimusi:
• Paigaldusjuhised
Kohaldatud standardid ja eeskirjad
Plahvatuskaitse eeskirjad
2.4 Tööohutus
Enne tervikliku mõõtepunkti kasutuselevõttu tehke järgmist.
1. Veenduge, et kõik ühendused on õigesti tehtud.
2. Tagage, et elektrikaablite ja voolikute ühendused oleks kahjustusteta.
3. Ärge kasutage kahjustatud tooteid ja takistage nende ettekavatsemata kasutamist.
4. Märgistage kahjustatud tooted.
Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine CUY52
6 Endress+Hauser
Töötamise ajal
Kui vigu ei saa tuvastada,
tuleb tooted kasutusest kõrvaldada ja kaitsta neid ettekavatsemata kasutamise eest.
2.5 Tooteohutus
Toode on välja töötatud kooskõlas heade inseneritavadega ja vastab tänapäevastele
ohutusnõuetele. Toode on läbinud katsed ja tehasest tarnitud kasutamiseks ohutus
seisukorras. Sealjuures on järgitud asjakohaseid rahvusvahelisi standardeid ja määrusi.
3 Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine
3.1 Vastuvõtukontroll
1. Veenduge, et pakend oleks kahjustamata.
Pakendi mis tahes kahjustuse korral teavitage tarnijat.
Hoidke kahjustatud pakend alles, kuni juhtum on lahendatud.
2. Veenduge, et pakendi sisu oleks kahjustamata.
Pakendi sisu mis tahes kahjustuse korral teavitage tarnijat.
Hoidke kahjustatud kaup alles, kuni juhtum on lahendatud.
3. Veenduge, et tarne on täielik ja midagi ei ole puudu.
Võrrelge saatelehti oma tellimusega.
4. Pakkige toode hoiustamiseks ja transportimiseks löögi- ja niiskusekindlalt.
Parimat kaitset pakub originaalpakend.
Tagage, et hoiutingimused vastaksid nõutud tingimustele.
Kui teil tekib küsimusi, võtke ühendust kohaliku edasimüüja või müügiesindajaga.
3.2 Toote identifitseerimine
3.2.1 Andmeplaat
Andmeplaadil esitatud teave seadme kohta:
Tootja tähis
Laiendatud tellimiskood
• Seerianumber
Ohutusteave ja hoiatused
Võrrelge andmeplaadi teavet oma tellimusega.
3.2.2 Toote identifitseerimine
Toote veebileht
www.endress.com/CUY52
CUY52 Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine
Endress+Hauser 7
Tellimiskoodi tõlgendamine
Toote tellimiskood ja seerianumber on kirjas:
• andmeplaadil
• tarnedokumentidel
Tooteteabe leidmine
1. Avage www.endress.com.
2. Lehekülje otsing (suurendusklaasi sümbol): sisestage kehtiv seerianumber.
3. Otsing (suurendusklaas).
Toote struktuur kuvatakse hüpikaknas.
4. Klõpsake toote ülevaatel.
Avaneb uus aken. Siin sisestage oma seadmega seotud teave, sealhulgas toote
dokumentatsioon.
Tootja aadress
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Saksamaa
3.3 Tarnekomplekt
Tarnekomplekt sisaldab järgmist.
Tahke oleku etalon ja/või kalibreerimismahuti tellitud versioonis
Kasutusjuhend CUY52
Kui teil tekib küsimusi, võtke ühendust oma tarnija või kohaliku müügiesindajaga.
Paigaldamine CUY52
8 Endress+Hauser
4 Paigaldamine
4.1 Mõõtmed
4.1.1 Tahke oleku etalon
45 (1.77)
58 (2.28)
60 (2.36)
43 (1.69)
86 (3.39)
30
(1.18)
Ø 40 (1.57)
9.5 (0.37)
A0030821
 1 Mõõtmed mm-tes (tollides)
CUY52 Paigaldamine
Endress+Hauser 9
4.1.2 Suur kalibreerimismahuti
92
(3.62)
150 (5.91)
95°
293 (11.54)
180 (7.09)
380 (14.96)
A0051238
 2 Mõõtmed mm-tes (tollides)
Paigaldamine CUY52
10 Endress+Hauser
4.1.3 Väike kalibreerimismahuti
42
(1.65)
80 (3.15)
95°
127 (5.00)
105 (4.13)
190 (7.48)
A0051237
 3 Mõõtmed mm-tes (tollides)
CUY52 Kasutuselevõtt
Endress+Hauser 11
5 Kasutuselevõtt
5.1 Tahke oleku etalon
A B CD
A0030842
 4 Tahke oleku etaloni paigaldamine andurile
Ettevalmistamine
1. Puhastage andur.
2. Kinnitage andur kohale (nt laboristatiiviga).
3. Pöörake veidi tahke oleku etaloni (→  4, B), paigaldage see ettevaatlikult andurile (C).
4. Libistage tahke oleku etalon lõppasendisse (D).
Funktsiooni kontrollimine:
1. Lubage saatjal tehasekalibreerimine.
2. Lugege mõõdetud väärtust saatjalt (sõltuvalt signaalifiltri seadistusest võib õige
mõõdetud väärtuse kuvamiseks kuluda 2 kuni 25 sekundit).
Kasutuselevõtt CUY52
12 Endress+Hauser
3. Võrrelge mõõdetud väärtust tahke oleku etaloni etalonväärtusega.
Andur töötab õigesti, kui väärtuse hälve on trükitud tolerantsi piires.
Kui aktiveerite kalibreerimisandmete kirje, saadakse muud mõõdetud väärtused.
Seetõttu valige funktsiooni tahke oleku etaloniga kontrollimisel alati
tehasekalibreerimine (formasiin).
5.2 Suur kalibreerimismahuti
Suurt kalibreerimismahutit soovitatakse mõõtmiseks või kalibreerimistoiminguteks madala
hägususe vahemikus (<200 FNU). Konstruktsioon ja materjalivalik võimaldavad mõõtmisi
teha ilma seinamõjudeta. Seetõttu saab kalibreerimismahutit kasutada anduri ülipuhta veega
kalibreerimiseks/reguleerimiseks.
Seinamõjudest põhjustatud mõõtmisvigade vältimiseks paigutage andur järgmiselt.
100 (3.94)
130 (5.12)
10 (0.39)
1
2
A0051239
 5 Anduri asend, mõõtmed, mm-tes (tollides)
Soovitused laboristatiivi kohta:
Statiivi pikkus: 250 mm (9.84 in), 12 mm (0.47 in) läbimõõt
Statiivi plaat: 300 x 150 x 15 mm koos ees oleva avaga
Universaalne statiiviklamber: Roostevaba teras, ulatus 0 … 80 mm (0 … 3.14 in)
CUY52 Kasutuselevõtt
Endress+Hauser 13
5.3 Väike kalibreerimismahuti
LHOIATUS
Formasiin on kantserogeenne!
Sissehingamisel või kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust!
Mitte alla neelata!
Ärge hingake auru/aerosooli sisse.
Vältige kokkupuudet silmade ja nahaga.
Kandke kaitseprille ja kaitsekindaid.
Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduge arsti poole.
Väikest kalibreerimismahutit soovitatakse suurema hägususega (200 kuni 1000 FNU)
vedelike mõõtmiseks või kalibreerimiseks. Kasutage kalibreerimiseks vastavalt standardile ISO
7027 formasiini standardeid.
Seinamõjudest põhjustatud mõõtmisvigade vältimiseks paigutage andur järgmiselt.
10 (0.39)
30 (1.18)
60 (2.36)
1
2
A0051241
 6 Anduri asend, mõõtmed, mm-tes (tollides)
Keskkonna homogeensuse tagamiseks segage vedelikku magnetilise segistiga. Asetage segisti
andurist võimalikult kaugele.
Soovitused laboristatiivi kohta:
Statiivi pikkus: 250 mm (9.84 in), 12 mm (0.47 in) läbimõõt
Statiivi plaat: 300 x 150 x 15 mm koos ees oleva avaga
Universaalne statiiviklamber: Roostevaba teras, ulatus 0 … 80 mm (0 … 3.14 in)
Hooldus CUY52
14 Endress+Hauser
Soovitused magnetilise segisti kohta:
Mootori võimsus: 9 W
Kiirusvahemik: 0/50 kuni 150 p/min
Segisti pikkus: 80 mm (3.14 in)
H2O segamismaht: Max 20 l (5.28 gal)
6 Hooldus
6.1 Tahke oleku etalon
Tahke oleku etalon on optiline instrument ja seda tuleb vastavalt käsitleda. Säilitage tahke
oleku etaloni originaalpakendis viisil, et see oleks kaitstud tolmu ja niiskuse eest.
Soovitus: saatke tahke oleku etalon iga kahe aasta järel hoolduseks tagasi tehasesse
→  15.
6.2 Kalibreerimismahutid
Puhastage kalibreerimismahuteid pärast iga kasutamist. Anumate kaitsmiseks
keskkonnamõjude eest hoidke neid originaalpakendis viisil, et need oleksid kaitstud tolmu ja
valguse eest.
7 Remont
7.1 Üldmärkused
Remondi- ja ümberehituse kontseptsioon näeb ette järgmist.
Tootel on modulaarne ehitus.
Varuosad on rühmitatud komplektideks, mis sisaldavad komplektikohaseid juhiseid.
Kasutage ainult tootja originaalvaruosi.
Remonditöid tohib teha ainult tootja hooldusosakond või asjakohase väljaõppega kasutaja.
Sertifitseeritud seadmeid tohib muuta muudeks sertifitseeritud seadmeteks ainult tootja
hooldusosakond või tehas.
Järgige kehtivaid standardeid, riiklikke eeskirju, Ex-dokumentatsiooni (XA) ja sertifikaate.
1. Tehke remonditöid komplekti juhiste kohaselt.
2. Dokumenteerige remont ja teisendamine ning sisestage või laske sisestada see teave
kasutustsükli haldamise tööriista (W@M).
7.2 Varuosad
Seadme varuosad, mis on hetkel tarnimiseks saadaval, leiate veebisaidilt:
https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder
CUY52 Remont
Endress+Hauser 15
Varuosade tellimisel lisage seadme seerianumber.
7.3 Tagastamine
Toode tuleb tagastada, kui see vajab remonti või tehases kalibreerimist või kui telliti või tarniti
vale toode. ISO-sertifikaadiga ettevõttena ja ka õigusnormidest tulenevalt on Endress+Hauser
kohustatud järgima teatud toiminguid mis tahes tagastatud toodete käitlemisel, millel on
olnud kokkupuude mõõdetava ainega.
Seadme kiireks, ohutuks ja professionaalseks tagastamiseks toimige järgmiselt.
Teavet protseduuri ja üldiste tingimuste kohta leiate veebilehelt
www.endress.com/support/return-material.
7.4 Kasutusest kõrvaldamine
Kui see on nõutav elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE) käsitlevas direktiivis
2012/19/EL, on see toode on tähistatud sümboliga, et minimeerida elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete WEEE sattumist sorteerimata olmejäätmete sekka. Ärge
visake selle märgistusega tooteid sortimata olmejäätmete hulka. Selle asemel tagastage
need vastavalt kohaldatavatele tingimustele utiliseerimiseks tootjale.
Tehnilised andmed CUY52
16 Endress+Hauser
8 Tehnilised andmed
8.1 Toimivusnäitajad
8.1.1 Tahke oleku etalon
Ligikaudu 4,0 ± 1,5 FNU/NTU
8.2 Keskkond
8.2.1 Keskkonnatemperatuur
0 … 55 °C (32 … 131 °F)
8.2.2 Hoiutemperatuur
0 … 60 °C (32 … 140 °F) originaalpakendis
8.3 Mehaaniline ehitus
8.3.1 Mõõtmed
→  8
8.3.2 Kaal
Kalibreerimismahuti, suur: Ligikaudu 512 g
Kalibreerimismahuti, väike: Ligikaudu 136 g
Tahke oleku etalon: Ligikaudu 232 g
8.3.3 Materjalid
Kalibreerimismahutid: ABS, must
Tahke oleku etalon: POM, must
CUY52 Indeks
Endress+Hauser 17
Indeks
A
Andmeplaat ..................... 6
D
Dokumendid ..................... 5
H
Hoiutemperatuur ..................16
Hooldus ....................... 14
K
Kaal ......................... 16
Kasutamine ......................5
Kasutuselevõtt ................... 11
Kasutusest kõrvaldamine ............. 15
Keskkond ...................... 16
Keskkonnatemperatuur .............. 16
M
Materjalid ......................16
Mehaaniline ehitus ................ 16
Mõõtmed ...................... 16
N
Nõuded personalile ................. 5
O
Ohutus
Kasutamine ...................5
Toode ...................... 6
Töökoha ohutus ................ 5
Ohutusjuhised .................... 5
Ohutusteave ..................... 4
Otstarbekohane kasutamine ............ 5
P
Paigaldamine .....................8
R
Remont ....................... 14
S
Suur kalibreerimismahuti .............12
Sümbolid ....................... 4
T
Tagastamine .................... 15
Tahke oleku etalon .................11
Tarnekomplekt ....................7
Tehnilised andmed
Keskkond ................... 16
Mehaaniline ehitus ............. 16
Toimivusnäitajad ...............16
Toimivusnäitajad ..................16
Toote identifitseerimine .............. 6
Tooteohutus ..................... 6
Töökoha ohutus ................... 5
Tööohutus ...................... 5
V
Varuosad ...................... 14
Vastuvõtukontroll ..................6
Väike kalibreerimismahuti ............ 13
www.addresses.endress.com
*71640858*
71640858
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Endres+Hauser BA CUY52 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend