Endres+Hauser BA Memosens CCS58E Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
Products Solutions Services
Kasutusjuhend
Memosens CCS58E
Memosens tehnoloogiaga digitaalandur osooni
tuvastamiseks
BA02316C/27/ET/01.23-00
71630971
2023-08-31
Memosens CCS58E Sisukord
Endress+Hauser 3
Sisukord
1 Dokumendi teave ................... 4
1.1 Ohutusteave .......................... 4
1.2 Kasutatud sümbolid ..................... 4
2 Põhilised ohutusjuhised ............. 5
2.1 Nõuded personalile ..................... 5
2.2 Otstarbekohane kasutamine ............... 5
2.3 Töökoha ohutus ........................ 5
2.4 Tööohutus ............................ 6
2.5 Tooteohutus .......................... 6
3 Toote kirjeldus ..................... 7
3.1 Toote ehitus .......................... 7
4 Vastuvõtukontroll ja toote
identifitseerimine ................. 10
4.1 Vastuvõtukontroll ..................... 10
4.2 Toote identifitseerimine ................. 10
5 Paigaldamine ..................... 12
5.1 Kinnitamisnõuded ..................... 12
5.2 Anduri paigaldamine ................... 13
6 Elektriühendus .................... 19
6.1 Anduri ühendamine .................... 19
6.2 Kaitseastme tagamine .................. 19
6.3 Ühendamisjärgne ülevaatus .............. 19
7 Kasutuselevõtt .................... 21
7.1 Talitluskontroll ....................... 21
7.2 Anduri polariseerimine ................. 21
7.3 Anduri kalibreerimine .................. 21
7.4 Elektrolüüdi arvesti .................... 21
8 Diagnostika ja veaotsing ........... 23
9 Hooldus .......................... 27
9.1 Hooldusgraafik ....................... 27
9.2 Hooldustöö .......................... 27
10 Remont ........................... 33
10.1 Varuosad ............................ 33
10.2 Tagastamine ......................... 33
10.3 Kasutusest kõrvaldamine ................ 33
11 Tarvikud .......................... 34
11.1 Hoolduskomplekt CCV05 ................ 34
11.2 Seadmepõhised tarvikud ................ 34
12 Tehnilised andmed ................ 36
12.1 Sisend .............................. 36
12.2 Toimivusnäitajad ...................... 36
12.3 Keskkond ........................... 37
12.4 Protsess ............................. 37
12.5 Mehaaniline ehitus .................... 38
Dokumendi teave Memosens CCS58E
4 Endress+Hauser
1 Dokumendi teave
1.1 Ohutusteave
Teabe ülesehitus Tähendus
LOHT
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus ohtlikku olukorda vältida põhjustab eluohtlikke või raskeid
kehavigastusi.
LHOIATUS
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus ohtlikku olukorda vältida võib lõppeda eluohtlike või raskete
kehavigastustega.
LETTEVAATUST
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus seda olukorda vältida võib lõppeda kergete või raskemate
kehavigastustega.
TEATIS
Põhjus/olukord
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Tegevus/märkus
See sümbol hoiatab teid olukordade eest, mis võivad lõppeda varalise
kahjuga.
1.2 Kasutatud sümbolid
Lisateave, nõuanded
Lubatud
Soovitatud
Keelatud või mittesoovitatav
Viide seadme dokumentidele
Viide leheküljele
Viide graafikule
Juhise tulemus
1.2.1 Seadmel olevad sümbolid
Viide seadme dokumentidele
Min sukeldussügavus
Ärge visake selle märgistusega tooteid sortimata olmejäätmete hulka. Selle asemel tagastage
vastavalt kohaldatavatele tingimustele need utiliseerimiseks tootjale.
Memosens CCS58E Põhilised ohutusjuhised
Endress+Hauser 5
2 Põhilised ohutusjuhised
2.1 Nõuded personalile
Mõõtesüsteemi paigalduse, kasutuselevõtu, kasutuse ja hooldusega tohivad tegeleda
üksnes tehnilise eriväljaõppega töötajad.
Tehnilised töötajad peavad olema saanud tehase käitaja loa tööde tegemiseks.
Elektritöid tohib teha üksnes kvalifitseeritud elektrik.
Tehnilised töötajad peavad läbi lugema kasutusjuhendi, sellest aru saama ning selle
sisu järgima.
Mõõtepunkti rikkeid tohivad parandada üksnes volitatud ja eriväljaõppega töötajad.
Parandustöid, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud, tohib teha üksnes tootja juures
või teenindusettevõttes.
2.2 Otstarbekohane kasutamine
Joogivesi ja tarbevesi tuleb desinfitseerida sobivate desinfitseerimisvahendite (nt
anorgaanilised klooriühendid) lisamisega. Desinfitseerimisvahendi doseerimiskogust
kohandatakse pidevalt muutuvatele töötingimustele. Liiga väike kontsentratsioon vees
võib vähendada desinfitseerimise tõhusust. Teisest küljest võib liiga suur kontsentratsioon
põhjustada korrosiooni ja mõjuda kahjulikult maitsele ning tuua kaasa tarbetuid kulusid.
Memosens CCS58E andur töötati välja spetsiaalselt selle rakenduse jaoks ning on mõeldud
osooni pidevaks mõõtmiseks. Koos mõõte- ja juhtseadmetega võimaldab see
desinfitseerimist optimaalselt kontrollida.
Merevett, tarbevett ja basseinivett saab desinfitseerida sobivate desinfitseerimisvahendite
(nt anorgaanilised broomiühendid) lisamisega. Desinfitseerimisvahendi doseerimiskogust
kohandatakse pidevalt muutuvatele töötingimustele. Liiga väike kontsentratsioon vees
võib vähendada desinfitseerimise tõhusust. Liiga suur kontsentratsioon võib põhjustada
korrosiooni ning kahjustada maitset ja lõhna, tuues samas kaasa tarbetuid kulusid.
andur töötati välja spetsiaalselt selle rakenduse jaoks ning on mõeldud vees vaba broomi
pidevaks mõõtmiseks. Koos mõõte- ja juhtseadmetega võimaldab see desinfitseerimist
optimaalselt kontrollida.
Seadme kasutamine muul otstarbel kujutab ohtu inimeste tervisele ja kogu
mõõtesüsteemile ega ole seetõttu lubatud.
Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on tekkinud seadme valel või muul otstarbel
kasutamise tõttu.
2.3 Töökoha ohutus
Kasutajal on kohustus järgida alltoodud ohutustingimusi:
• Paigaldusjuhised
Kohaldatud standardid ja eeskirjad
Plahvatuskaitse eeskirjad
Elektromagnetiline ühilduvus
Toote elektromagnetiline ühilduvus on tõendatud rahvusvahelistele tööstusstandarditele
vastavate katsetustega.
Näidatud elektromagnetiline ühilduvus kehtib ainult toote puhul, mis on ühendatud
kooskõlas kasutusjuhendiga.
Põhilised ohutusjuhised Memosens CCS58E
6 Endress+Hauser
2.4 Tööohutus
Enne tervikliku mõõtepunkti kasutuselevõttu tehke järgmist.
1. Veenduge, et kõik ühendused on õigesti tehtud.
2. Tagage, et elektrikaablite ja voolikute ühendused oleks kahjustusteta.
3. Ärge kasutage kahjustatud tooteid ja takistage nende ettekavatsemata kasutamist.
4. Märgistage kahjustatud tooted.
Töötamise ajal
Kui vigu ei saa tuvastada,
tuleb tooted kasutusest kõrvaldada ja kaitsta neid ettekavatsemata kasutamise eest.
2.5 Tooteohutus
Toode on välja töötatud kooskõlas heade inseneritavadega ja vastab tänapäevastele
ohutusnõuetele. Toode on läbinud katsed ja tehasest tarnitud kasutamiseks ohutus
seisukorras. Sealjuures on järgitud asjakohaseid rahvusvahelisi standardeid ja määrusi.
Memosens CCS58E Toote kirjeldus
Endress+Hauser 7
3 Toote kirjeldus
3.1 Toote ehitus
Andur koosneb järgmistest funktsionaalsetest osadest:
Membraankork (mõõtekamber koos membraaniga)
Eraldab sisemise amperomeetrilise süsteemi ainest
Koos tugeva membraaniga, mida pindaktiivsed ained ei mõjuta
Koos tööelektroodi ja membraani vahelise tugivõrega kindla ja ühtlase elektrolüüdikihi
tarvis. See tagab suhteliselt püsiva näidu ning vähendab samal ajal muutuvate rõhkude
ja voolude mõju.
Anduri võll, millel on
suur vastaselektrood
plastiga kaetud tööelektrood
Sisseehitatud temperatuuriandur
1
2
3
4
7
8
9
5
6
10
A0044428
 1 Anduri ehitus
1 Memosens pistikpea
2 Anduri võll
3 Rõngastihend
4 Rõhu kompenseerimise ava
5 Suur hõbe-/hõbehalogeniid-
vastaselektrood
6 Kullatud tööelektrood
7 Sooned paigaldusadapteri jaoks
8 Membraankork
9 Membraani hoidik
10 Anduri membraan
3.1.1 Mõõtmispõhimõte
osooni tasemed määratakse kindlaks vastavalt amperomeetrilise mõõtmise põhimõttele.
Aines sisalduv osoon (O3) difundeerub läbi anduri membraani ja redutseerub
hüdroksiidioonideks (OH-). Vastaselektroodil oksüdeerub hõbe hõbebromiidiks.
Elektronide loovutamine tööelektroodil ja vastuvõtmine vastaselektroodil kutsub esile
vooluliikumise, mis on proportsionaalne osooni kontsentratsiooniga lahuses. See protsess
ei sõltu üldiselt pH tasemest.
Saatja kasutab voolu signaali, et arvutada mõõdetud muutuja kontsentratsiooniks
mg/l (ppm) kohta.
3.1.2 Mõju mõõdetud signaalile
pH-väärtus
pH-sõltuvus
Toote kirjeldus Memosens CCS58E
8 Endress+Hauser
pH-väärtus Tulemus
<4 Kloor tekib, kui lahus sisaldab ka kloriidi (Cl-). Seda mõõdetaks ka fotomeetrilise
referentskatsega. Andur seda ei mõõda.
4-lt 9-ni pH väärtus ei mõjuta osooni sisalduse mõõtmist lahuses.
>9 Osoon on ebastabiilne ja kergesti lahustuv.
Vool
Minimaalne voolukiirus membraaniga kaetud mõõtekambris on 29 cm/s (1.0 ft/s).
Kui kasutatakse Flowfit CYA27 voolukoostu, vastab minimaalne voolukiirus vooluhulgale
7 l/h (1.8 gal/h) või 30 l/h (7.9 gal/h), sõltuvalt Flowfit CYA27 versioonist.
Tehase kalibreerimine kehtib maksimaalsele voolule koostus. Väiksema
voolukiirusega kasutamisel on voolukiirusest sõltuvuse tõttu soovitatav
kalibreerimine.
80
90
100
0 20 40 60 80 100 120 140 160
relative signal in %
0 10 20 30 40
0 20 40 60 80 100 120
012345
0246810
0 5 10 15 20 25 30
flow velocity at the membrane cm/s
CYA27, reduced flow setting, flow l/h
CYA27, standard flow setting, flow l/h
flow velocity at the membrane "/s
CYA27, reduced flow setting, flow gal/hr
CYA27, standard flow setting, flow gal/hr
A0045036
 2 Korrelatsioon elektroodi kalde ja voolukiiruse membraanil/koostus vahel
Allpool minimaalset voolukiirust on anduri vool voolukõikumiste suhtes tundlikum.
Abrasiivsete ainete puhul on soovitatav mitte ületada minimaalset vooluhulka. Heljumi
olemasolul, mis võib moodustada setteid, soovitatakse kasutada maksimaalset
voolukiirust.
Temperatuur
Aine temperatuuri muutused mõjutavad mõõdetud väärtust:
Temperatuuri tõusu tulemuseks on kõrgem mõõdetud väärtus (ligikaudu 3% K kohta)
Temperatuuri languse tulemuseks on madalam mõõdetud väärtus
(ligikaudu 3% K kohta)
Memosens CCS58E Toote kirjeldus
Endress+Hauser 9
Nt anduri kasutamine koos seadmega Liquiline CM44x võimaldab automaatset
temperatuuri kompenseerimist (ATC). Temperatuuri muutudes ei ole uuesti kalibreerimine
vajalik.
1. Kui automaatne temperatuuri kompenseerimine on saatjal keelatud, säilitage
kalibreerimise järel temperatuur konstantsel tasemel.
2. Vastasel juhul kalibreerige andur uuesti.
Temperatuuri tavapärasel ja aeglasel muutumisel (0,3 K / minutis) piisab sisemisest
temperatuuriandurist. Kui temperatuur kõigub kiiresti ja suure amplituudiga
(2 K/minutis), tuleb kasutada välist temperatuuriandurit, et tagada maksimaalne täpsus.
Üksikasjalikku teavet väliste temperatuuriandurite kasutamise kohta leiate saatja
kasutusjuhendist.
Risttundlikkus
Risttundlikkus puudub järgmiste ainete suhtes: vaba kloor, vaba broom, kloori
üldsisaldus, broomi üldsisaldus, vesinikperoksiid, peräädikhape.
Minimaalne risttundlikkus on olemas kloordioksiidi suhtes.
Kõik fotomeetrilised katsed näitavad risttundlikkust oksüdeerivate ainete suhtes ja
võivad seetõttu kontrollväärtust moonutada.
Pindaktiivsed ained ei mõjuta mõõtmistulemusi.
Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine Memosens CCS58E
10 Endress+Hauser
4 Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine
4.1 Vastuvõtukontroll
1. Veenduge, et pakend oleks kahjustamata.
Pakendi mis tahes kahjustuse korral teavitage tarnijat.
Hoidke kahjustatud pakend alles, kuni juhtum on lahendatud.
2. Veenduge, et pakendi sisu oleks kahjustamata.
Pakendi sisu mis tahes kahjustuse korral teavitage tarnijat.
Hoidke kahjustatud kaup alles, kuni juhtum on lahendatud.
3. Veenduge, et tarne on täielik ja midagi ei ole puudu.
Võrrelge saatelehti oma tellimusega.
4. Pakkige toode hoiustamiseks ja transportimiseks löögi- ja niiskusekindlalt.
Parimat kaitset pakub originaalpakend.
Tagage, et hoiutingimused vastaksid nõutud tingimustele.
Kui teil tekib küsimusi, võtke ühendust kohaliku edasimüüja või müügiesindajaga.
4.2 Toote identifitseerimine
4.2.1 Andmeplaat
Andmeplaadil esitatud teave seadme kohta:
Tootja tähis
Laiendatud tellimiskood
• Seerianumber
Ohutusteave ja hoiatused
Serdi teave
Võrrelge andmeplaadi teavet oma tellimusega.
4.2.2 Toote veebileht
www.endress.com/ccs58e
4.2.3 Tellimiskoodi tõlgendamine
Toote tellimiskood ja seerianumber on kirjas:
• andmeplaadil
• tarnedokumentidel
Tooteteabe leidmine
1. Avage www.endress.com.
2. Lehekülje otsing (suurendusklaasi sümbol): sisestage kehtiv seerianumber.
3. Otsing (suurendusklaas).
Toote struktuur kuvatakse hüpikaknas.
4. Klõpsake toote ülevaatel.
Avaneb uus aken. Siin sisestage oma seadmega seotud teave, sealhulgas toote
dokumentatsioon.
Memosens CCS58E Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine
Endress+Hauser 11
4.2.4 Tootja aadress
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Saksamaa
4.2.5 Tarnekomplekt
Tarnekomplekt sisaldab järgmist:
Desinfitseerimisandur (membraaniga kaetud, ⌀ 25 mm) kaitsekorgiga
Pudel elektrolüüdiga (100 ml (3.38 fl oz))
• Smirgelpaber
• Kasutusjuhend
Tootja sertifikaat
4.2.6 Sertifikaadid ja heakskiidud
Toote praegused sertifikaadid ja heakskiidud on saadaval tootekonfiguraatori kaudu
aadressil www.endress.com.
1. Valige toode filtrite ja otsinguvälja kaudu.
2. Avage toote veebileht.
Tootekonfiguraatoris kuvatakse nupp Configuration (Seadistamine).
Paigaldamine Memosens CCS58E
12 Endress+Hauser
5 Paigaldamine
5.1 Kinnitamisnõuded
5.1.1 Suund
TEATIS
Ärge paigaldage tagurpidi!
Anduri vale funktsionaalsus, kuna elektrolüüdikiht tööelektroodil ei ole garanteeritud.
Paigaldage andur koostu, toele või sobivale tööühendusele horisontaalist vähemalt 15˚
nurga all.
Muud kaldenurgad ei ole lubatud.
Järgige anduri paigaldamise juhiseid kasutatava koostu kasutusjuhendis.
15° 15°
B
A
A0044337
A Lubatud suund
B Vale suund
5.1.2 Sukeldussügavus
Vähemalt 55 mm (2.17 in).
See vastab märgisele ( ) anduril.
Memosens CCS58E Paigaldamine
Endress+Hauser 13
5.1.3 Mõõtmed
!25
(0.98)
160 (6.30)
125 (4.92)
100 (3.94)
80 (3.15)
55 (2.17)
A0044453
 3 Mõõtmed millimeetrites (tollides)
5.2 Anduri paigaldamine
5.2.1 Mõõtesüsteem
Terviklik mõõtesüsteem koosneb järgmistest osadest:
Desinfitseerimisandur CCS58E (membraaniga kaetud, ⌀25 mm) koos sobiva
paigaldusadapteriga
Voolukoost Flowfit CYA27
Mõõtekaabel CYK10, CYK20
Saatja, nt Liquiline CM44x alates püsivara versioonist 01.13.00 või CM44xR alates
püsivara versioonist 01.13.00
Valikvarustus: pikenduskaabel CYK11
Valikvarustus: läheduslüliti
Valikvarustus: Flexdip CYA112 sukelkoostuga
Valikvarustus: pH-andur CPS31E
Paigaldamine Memosens CCS58E
14 Endress+Hauser
1
4
5
6
Flowfit CYA27
7
8
2
3
A0044943
 4 Mõõtesüsteemi näide
1 Saatja: Liquiline CM44x või CM44xR
2 Kaabel induktiivlüliti jaoks
3 Kaabel koostu olekutule jaoks
4 Voolukoost Flowfit CYA27
5 Proovi ventiil
6 Desinfitseerimisandur Memosens CCS58E (membraaniga kaetud, ⌀ 25 mm)
7 Mõõtekaabel CYK10
8 Toitekaabel, Liquiline CM44x või CM44xR
5.2.2 Anduri ettevalmistamine
Kaitsekorgi eemaldamine andurilt
TEATIS
Negatiivne rõhk kahjustab anduri membraani korki
Anduri kliendile tarnimisel ja hoiustamisel on andurile paigaldatud kaitsekork.
Vabastage kaitsekorgi ülemine osa seda keerates.
A0034263
Eemaldage ettevaatlikult kaitsekork andurist.
Memosens CCS58E Paigaldamine
Endress+Hauser 15
A0044457
Membraankorgi täitmine elektrolüüdiga
Elektrolüüdi ohutu kasutamise tagamiseks lugege läbi ohutuskaardil olev teave.
TEATIS
Membraani ja elektroodide kahjustused, õhumullid
Mõõtevigade võimalus kuni mõõtepunkti täieliku rikkeni
Vältige membraani ja elektroodide kahjustamist.
Elektrolüüt on keemiliselt neutraalne ega ole tervisele ohtlik. Ärge neelake seda alla ja
vältige kokkupuudet silmadega.
Hoidke elektrolüüdipudel pärast kasutamist suletuna. Ärge valage elektrolüüti teistesse
anumatesse.
Jälgige etiketil olevat kasutuskuupäeva.
Vältige õhumullide tekkimist elektrolüüdi valamisel membraani korki.
Membraankorki saab mitu korda uuesti kasutada, kui vahetatakse välja ainult
elektrolüüt. Siiski peab arvestama, et korduv paigaldamine koormab membraani
märkimisväärselt.
Täitke membraankork elektrolüüdiga
Andur on tehasest tarnimisel kuiv. Enne anduri kasutamist täitke membraankork
elektrolüüdiga.
1. Keerake ettevaatlikult membraankorki ja eemaldage see.
1
A0044843
1 Elektroodi korpus
2. Valage membraankorki ligikaudu 7 ml (0.24 fl oz) elektrolüüti, kuni see ulatub
sisekeerme alguseni.
Paigaldamine Memosens CCS58E
16 Endress+Hauser
3. Keerake membraankorki aeglaselt kinni nii kaugele kui võimalik. Pingutamisel
surutakse üleliigne elektrolüüt keermest välja.
A0044613
4. Vajaduse korral tupsutage andur ja membraankork lapiga kuivaks.
5. Lähtestage saatja elektrolüüdi töötundide loendur kohas Menu/Calibration/
<Sensor disinfection>/Disinfection/Change electrolyte või Change sensor cap
and electrolyte/Save
5.2.3 Anduri paigaldamine Flowfit CYA27 koostu
Andurit saab paigaldada Flowfit CYA27 voolukoostu. Lisaks osoonianduri paigaldamisele
võimaldab see koost ka mitme teise anduri samaaegset kasutamist ja vooluhulga jälgimist.
Mitme mooduli kasutamisel paigaldage parimate voolutingimuste saavutamiseks
Memosens CCS58D Memosens CCS58E andur esimesse moodulisse pärast
sisendmoodulit.
Paigaldamisel pidage silmas järgmist:
Tagage minimaalne vool andurisse (29 cm/s (1.0 ft/s) ja minimaalne mahuvool koostu
(5 l/h või 30 l/h).
Kui keskkond suunatakse tagasi ülevooluvanni, torusse vms, ei tohi sellest tulenev
vasturõhk andurile olla suurem kui 1 bar relativ (14.5 psi relativ)
(2 bar abs. (29 psi abs.)) ning see peab olema konstantne.
Negatiivset rõhku anduri juures, nt tingituna aine tagasivoolust pumba imemispoolele,
tuleb vältida.
Sette kuhjumise vältimiseks tuleb tugevalt saastatud vett filtreerida.
Varustage andur adapteriga
Adapteri jaoks vajaliku (kinnitusrõnga, tugirõnga ja rõngastihendi) saab tellida anduri
paigaldustarvikuna või eraldi tarvikuna.
Esmalt paigaldage kinnitusrõngas (1) anduripeast suunaga membraankorgi poole,
seejärel libistage tugikrae (2) ja seejärel rõngastihend (3) membraankorgilt anduripea
suunas kuni alumise sooneni.
Memosens CCS58E Paigaldamine
Endress+Hauser 17
1
2
3
A0044461
Paigaldage andur koostu
1. Koost tarnitakse kliendile koos koostule kruvitud ülemutriga: keerake ülemutter
koostu küljest lahti.
2. Koost tarnitakse kliendile koos koostu paigaldatud pimekorgiga: eemaldage koostust
pimekork ja rõngastihend (1).
3. Libistage Memosens CCS58Eandur koos Flowfit CYA27 adapteriga koostu avasse.
4. Keerake koostule ülemutter.
1
1. 2. 3. 4.
A0044456
1 Pimekork ja O-rõngas
5.2.4 Anduri paigaldamine voolukoostudesse
Muude voolukoostude kasutamisel pange tähele järgmist.
Membraanil tuleb alati tagada voolukiirus vähemalt29 cm/s (1.0 ft/s).
Voolu suund on ülespoole. Eemaldage õhumullid, et need ei koguneks membraani ette.
Membraan peab olema avatud otsesele voolule.
Järgige minimaalset sukeldussügavust.
Paigaldamine Memosens CCS58E
18 Endress+Hauser
5.2.5 Anduri paigaldamine CYA112 sukelkoostu
Teise võimalusena saab anduri paigaldada sukelkoostu G1" keermestatud ühenduse abil.
Täiendavad paigaldusjuhised leiate koostu kasutusjuhendist:
www.endress.com/cya112
Varustage andur adapteriga
Nõutava adapteri saab tellida paigaldatud anduri tarvikuna või eraldi tarvikuna.
1.
A0044466
Libistage Flexdip CYA112 adapter alates anduri peast anduril nii kaugele kui
võimalik.
2.
A0044638
Kinnitage adapter kahe komplekti kuuluva poldi ja kuuskantkruviga
(2 mm (0,08 tolli)).
3. Keerake andur koostu. Soovitatav on kasutada kiirkinnitust.
Üksikasjalikku teavet anduri paigaldamise kohta Flexdip CYA112 koostu vt koostu
kasutusjuhendist www.endress.com/cya112.
Kasutusjuhend, BA00432C
Memosens CCS58E Elektriühendus
Endress+Hauser 19
6 Elektriühendus
LETTEVAATUST
Seade on pingestatud
Vale ühendamine võib põhjustada vigastusi!
Elektritöid tohib teha üksnes kvalifitseeritud elektrik.
Elektrikud peavad lugema läbi kasutusjuhendi, sellest aru saama ning selle sisu
järgima.
Enne ühendustööde alustamist tagage, et kõik kaablid oleks pingevabad.
6.1 Anduri ühendamine
ühendatakse saatjaga elektriliselt Memosens CYK10 andmekaabli või CYK20 mõõtekaabli
kaudu.
A0024019
 5 Mõõtekaabel CYK10
A0018861
 6 CYK10 koos M12 pistikuga, elektriühendus
6.2 Kaitseastme tagamine
Tarnitava seadmega võib luua ainult selles juhendis kirjeldatud mehaanilisi ja elektrilisi
ühendusi, mis on vajalikud ettenähtud kasutusotstarbeks.
Töötage ettevaatlikult.
Vastasel juhul ei ole tootele kokkulepitud eraldi kaitsetüübid (sisseimbumise kaitse (IP),
elektriohutus, elektromagnetilise ühilduvuse häirekindlus) enam tagatud, nt kui katted on
jäetud paigaldamata või kaabli otsad on lahti või pole korralikult kinnitatud.
6.3 Ühendamisjärgne ülevaatus
Seadme seisukord ja spetsifikatsioonid Tegevus
Kas andur, koost või kaablid on väliste kahjustusteta? Vaadake süsteem üle.
Elektriühendus Tegevus
Kas paigaldatud kaablid on pingevabad ja ei ole
keerdunud?
Vaadake süsteem üle.
Eemaldage kaablitelt keerdus kohad.
Kas kaablisüdamikud on piisavas ulatuses kooritud ja
õigesti klemmidesse paigutatud?
Vaadake süsteem üle.
Tõmmake õrnalt, et kontrollida, kas need
asetsevad korralikult.
Kas kõik kruviklemmid on korralikult pingutatud? Pingutage kruviklemme.
Elektriühendus Memosens CCS58E
20 Endress+Hauser
Seadme seisukord ja spetsifikatsioonid Tegevus
Kas kõik kaablisisendid on paigaldatud, pingutatud ja
lekkekindlad?
Vaadake süsteem üle.
Külgmiste kaablisisendite puhul:
suunake kaabliaasad allapoole, et vesi saaks
maha tilkuda.
Kas kõik kaablisisendid on paigaldatud suunaga alla või
küljele?
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

Endres+Hauser BA Memosens CCS58E Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend