Endres+Hauser BA Flowfit CYA27 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
Products Solutions Services
Kasutusjuhend
Flowfit CYA27
Moodulvoolukoost mitme parameetri mõõtmiseks
BA02059C/27/ET/04.23-00
71629492
2023-08-18
Flowfit CYA27 Sisukord
Endress+Hauser 3
Sisukord
1 Dokumendist ....................... 4
1.1 Hoiatused ............................ 4
1.2 Sümbolid ............................. 4
2 Põhilised ohutusjuhised ............. 5
2.1 Nõuded personalile ..................... 5
2.2 Otstarbekohane kasutamine ............... 5
2.3 Töökoha ohutus ........................ 5
2.4 Tööohutus ............................ 6
2.5 Tooteohutus .......................... 6
3 Toote kirjeldus ..................... 7
3.1 Toote konstruktsioon .................... 7
4 Vastuvõtukontroll ja toote
identifitseerimine ................. 11
4.1 Vastuvõtukontroll ..................... 11
4.2 Toote identifitseerimine ................. 11
4.3 Tarnekomplekt ....................... 12
5 Kinnitamine ...................... 13
5.1 Kinnitamisnõuded ..................... 13
5.2 Koostu paigaldamine ................... 16
5.3 Koostu paigaldamine protsessi ............ 19
5.4 Vooluregulaator, voolu mõõtmise või
olekutule ühendamine (valikuline) ......... 25
5.5 Anduri paigaldamine koostu ............. 37
5.6 Valikuliste tarvikute ühendamine .......... 39
5.7 Paigaldusjärgsed kontrollimised ........... 39
6 Kasutuselevõtt .................... 40
6.1 Talitluskontroll ....................... 40
6.2 Seadme sisselülitamine ................. 40
7 Kasutamine ....................... 42
7.1 Mõõteseadme kohandamine protsessi
tingimustega ......................... 42
7.2 Proovivõtmine ........................ 43
8 Diagnostika ja veaotsing ........... 45
8.1 Üldine veaotsing ...................... 45
8.2 Rikked koostus ja protsessi integreerimisel ... 45
9 Hooldus .......................... 46
9.1 Hooldusgraafik ....................... 46
9.2 Hooldustöö .......................... 47
9.3 Lahtimonteerimine (nt modifitseerimiseks
või puhastamiseks) .................... 52
10 Remont ........................... 53
10.1 Varuosad ............................ 53
10.2 Tagastamine ......................... 54
10.3 Kasutusest kõrvaldamine ................ 54
11 Tarvikud .......................... 55
11.1 Seadmepõhised tarvikud ................ 55
12 Tehnilised andmed ................ 58
12.1 Toide ............................... 58
12.2 Jõudlusnäitajad ....................... 58
12.3 Keskkond ........................... 58
12.4 Protsess ............................. 59
12.5 Mehaaniline ehitus .................... 60
Indeks ................................. 62
Dokumendist Flowfit CYA27
4 Endress+Hauser
1 Dokumendist
1.1 Hoiatused
Teabe ülesehitus Tähendus
LOHT
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus ohtlikku olukorda vältida põhjustab eluohtlikke või raskeid
kehavigastusi.
LHOIATUS
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus ohtlikku olukorda vältida võib lõppeda eluohtlike või raskete
kehavigastustega.
LETTEVAATUST
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus seda olukorda vältida võib lõppeda kergete või raskemate
kehavigastustega.
TEATIS
Põhjus/olukord
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Tegevus/märkus
See sümbol hoiatab teid olukordade eest, mis võivad lõppeda varalise
kahjuga.
1.2 Sümbolid
Sümbol Tähendus
Lisateave, nõuanded
Lubatud või soovitatav
Soovitatud
Mittelubatud või mittesoovitatav
Viide seadme dokumentidele
Viide leheküljele
Viide graafikule
Juhise tulemus
1.2.1 Seadmel olevad sümbolid
Viide seadme dokumentidele
Voolusuund
Flowfit CYA27 Põhilised ohutusjuhised
Endress+Hauser 5
2 Põhilised ohutusjuhised
2.1 Nõuded personalile
Mõõtesüsteemi paigalduse, kasutuselevõtu, kasutuse ja hooldusega tohivad tegeleda
üksnes tehnilise väljaõppega töötajad.
Tehnilised töötajad peavad olema saanud tehase valdaja loa tööde tegemiseks.
Elektritöid tohib teha üksnes kvalifitseeritud elektrik.
Tehnilised töötajad peavad läbi lugema kasutusjuhendi, sellest aru saama ning selle sisu
järgima.
Mõõtepunkti rikkeid tohivad kõrvaldada üksnes volitatud ja väljaõppe saanud töötajad.
Parandustöid, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud, tohib teha üksnes tootja juures
või teenindusettevõttes.
2.2 Otstarbekohane kasutamine
Koost on konstrueeritud spetsiaalselt andurite hoidmiseks. Eelkõige membraaniga kaetud
desinfitseerimisandurid, nt Memosens CCS51D ja Pg 13,5 keermega adapterite ja
120 mm (4.72 in) paigalduspikkusega 12 mm andurid, näiteks pH- või ORP-andurid,
hapnikuandurid või juhtivusandurid. Koostu ehitus võimaldab seda kasutada survestatud
süsteemides.
Seadme kasutamine muul otstarbel kujutab ohtu inimeste tervisele ja kogu
mõõtesüsteemile ega ole seetõttu lubatud.
Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on tekkinud seadme valel või muul otstarbel
kasutamise tõttu.
2.3 Töökoha ohutus
Kasutajal on kohustus järgida alltoodud ohutustingimusi:
• Paigaldusjuhised
Kohaldatud standardid ja eeskirjad
Põhilised ohutusjuhised Flowfit CYA27
6 Endress+Hauser
2.4 Tööohutus
Enne tervikliku mõõtepunkti kasutuselevõttu:
1. veenduge, et kõik ühendused oleksid õiged;
2. tagage, et elektrikaablite ja voolikute ühendused oleksid kahjustusteta;
3. ärge kasutage kahjustatud tooteid ja kaitske neid ettekavatsemata kasutamise eest;
4. märgistage kahjustatud tooted.
Töötamise ajal:
kui vigu ei saa tuvastada,
tuleb tooted kasutusest kõrvaldada ja kaitsta neid ettekavatsemata kasutamise eest.
2.5 Tooteohutus
2.5.1 Ajakohane
Toode on välja töötatud kooskõlas heade inseneritavadega ja vastab tänapäevastele
ohutusnõuetele. Toode on läbinud katsed ja tehasest tarnitud kasutamiseks ohutus
seisukorras. Sealjuures on järgitud asjakohaseid rahvusvahelisi standardeid ja määrusi.
Flowfit CYA27 Toote kirjeldus
Endress+Hauser 7
3 Toote kirjeldus
3.1 Toote konstruktsioon
Flowfit CYA27 on moodulvoolukoost, mis on ette nähtud andurite kasutamiseks vedeliku
analüüsimiseks aine pidevas voolus. Andurid paigaldatakse spetsiaalselt kohandatud
moodulitesse. Modulaarse ehituse tõttu on koost paindlik anduripesade arvu, tüübi ja
asukoha osas.
Lisafunktsioonide jaoks saab koostu varustada lisaseadmetega, näiteks:
Olekutuli, mis näitab tööolekut
Vooluregulaator voolu jälgimiseks
Voolumõõtur voolu mõõtmiseks
Proovivõtuklapp proovivõtmise jaoks otse koostus
Osakestefilter osakeste vähendamiseks
7
8
10
1
2
3
4
5
6
9
12
11
13
14
A0043472
1 Protsessiadapteri sisend (G 1/4“ sisekeere) ja voolikuühendus (valikuline)
2 Sisselaskemoodul
3 Moodul 25 mm (0.98 in) läbimõõduga desinfitseerimisanduri hoidmiseks
4 Desinfitseerimisandur CCS5xD , nt CCS51D (ei kuulu tarnekomplekti)
5 Moodul Pg 13,5 ühendusega anduri (nt pH-anduri) hoidmiseks
6 pH-andur, nt CPS31E (ei kuulu tarnekomplekti)
7 Moodul Pg 13,5 ühendusega CLS82E juhtivusanduri hoidmiseks
8 Juhtivusandur CLS82E (ei kuulu tarnekomplekti)
9 Voolumoodul
10 Vooluregulaator või voolumõõtur (valikuline)
11 Väljalaskemoodul
12 Protsessiadapteri väljund (G 1/4“ sisekeere) ja voolikuühendus (valikuline)
13 Olekutuli (valikuline)
14 Proovivõtuklapp (valikuline)
Toote kirjeldus Flowfit CYA27
8 Endress+Hauser
A0043433
Moodul desinfitseerimisanduritele
Aine voolab andurile altpoolt
Anduripesa 25 mm (0.98 in) andurite jaoks
Andur on kinnitatud M35x2 survekruviga
Andurid: →  55
• Vooluversioonid
5 l/h (1.1 gal/h)
30 l/h (6.6 gal/h)
Voolust sõltuv moodul, mille ehitus varieerub sõltuvalt valitud
vooluversioonist
Valikuline funktsioon: proovivõtuklapp (vt skeemi)
A0043434
Moodul PH-, ORP- või hapnikuanduritele
Aine voolab andurile ülevalt
Anduripesa 12 mm (0.47 in) andurite jaoks pikkusega 120 mm (4.72 in)
Anduri paigaldamine Pg 13,5 keermega
Andurid: →  55
Voolust sõltumatu moodul, mida saab kombineerida mõlema
vooluversiooniga
A0043431
Voolumoodul
Vooluhulga kvalitatiivne kuvamine ja juhtimine
Vool peab tulema altpoolt
• Vooluversioonid
5 l/h (1.1 gal/h)
30 l/h (6.6 gal/h)
Voolust sõltuv moodul, mille ehitus varieerub sõltuvalt valitud
vooluversioonist
Valikuline funktsioon
Heaksiiduga vooluregulaator, vt kaasasolevaid dokumente
• Olekutuli
Voolumoodul, juhul kui seda kasutatakse, peab olema viimane moodul
väljundmoodulist ülesvoolu, et tagada läbivool kõigist moodulitest.
Flowfit CYA27 Toote kirjeldus
Endress+Hauser 9
A0047941
Voolumoodul voolu pidevaks mõõtmiseks
Vooluhulga kvalitatiivne juhtimine ja kvantitatiivne mõõtmine
Keskkond voolab risti ülevalt
• Vooluversioonid
5 l/h (1.1 gal/h)
30 l/h (6.6 gal/h)
Voolust sõltuv moodul, mille ehitus varieerub sõltuvalt valitud
vooluversioonist
Valikuline funktsioon
Olekutuli
Voolumoodul, juhul kui seda kasutatakse, peab olema viimane moodul
väljundmoodulist ülesvoolu, et tagada läbivool kõigist moodulitest.
A0043432
Moodul juhtivusandurile CLS82E
Aine voolab andurile altpoolt
Adapter andurile CLS82E (120 mm (4.72 in) Pg 13,5 keerme pikkusega
12 mm (0.47 in) andur)
Valikuline funktsioon: proovivõtuklapp (puudub jooniselt)
Voolust sõltuv moodul, mille ehitus varieerub sõltuvalt valitud
vooluversioonist
A0043430
Doseerimismoodul
Ühendus pH vähendamiseks (hapestamine) või puhastamiseks kasutatava
vedeliku tarnimiseks
Ühendus: voolikunippel 3 mm (0.12 in) Pg 13,5 doseerimispistiku peal
sobib voolikutele siseläbimõõduga (ID) 1.6 mm (0.06 in), välisläbimõõduga
(OD) 4.8 mm (0.19 in) (voolik ei kuulu tarnekomplekti)
Aine voolab läbi mooduli ülevalt
Voolust sõltumatu moodul, mida saab kombineerida mõlema
vooluversiooniga
Doseerimismoodul, kui seda kasutatakse, peaks olema esimene moodul
sisendmoodulist allavoolu. Erandiks on mõõtmine, kus lisatud vedeliku
tüüp võib võltsida mõõtmistulemust, nt juhtivuse mõõtmine. Sellisel
juhul tuleb doseerimismoodul paigaldada teise moodulina →  21.
A0043894
Sisselaskemoodul
Koos nõelklapiga (sisselaskeklapp)
Ühendus: G 1/4“ (ISO 228-1)
Keskkond voolab risti alt
Puurige paigaldamise jaoks auk (→  16)
Toote kirjeldus Flowfit CYA27
10 Endress+Hauser
A0043895
Väljalaskemoodul
Koos nõelklapiga (väljalaskeklapp)
Ühendus: G 1/4“ (ISO 228-1)
Keskkond voolab risti ülevalt
Puurige paigaldamise jaoks auk (→  16)
A0047942
Moodul osakeste eemaldamiseks (saadaval ainult asendus- ja
moderniseerimismooduli XPC0014 kaudu)
Voolust sõltumatu moodul, mida saab kombineerida mõlema
vooluversiooniga
Nõelventiiliga ülemises osas (puhas vesi)
G 1/4'' ühendusega (ISO 228-1) alumises osas (osakeste väljalase)
Keskne voolusuund (kanali tihend)
Kui seda kasutatakse, peaks osakeste eraldusmoodul olema esimene
moodul sisendmoodulist allavoolu →  23.
Flowfit CYA27 Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine
Endress+Hauser 11
4 Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine
4.1 Vastuvõtukontroll
1. Veenduge, et pakend oleks kahjustamata.
Pakendi mis tahes kahjustuse korral teavitage tarnijat.
Hoidke kahjustatud pakend alles, kuni juhtum on lahendatud.
2. Veenduge, et pakendi sisu oleks kahjustamata.
Pakendi sisu mis tahes kahjustuse korral teavitage tarnijat.
Hoidke kahjustatud kaup alles, kuni juhtum on lahendatud.
3. Veenduge, et tarne on täielik ja midagi ei ole puudu.
Võrrelge saatelehti oma tellimusega.
4. Pakkige toode hoiustamiseks ja transportimiseks löögi- ja niiskusekindlalt.
Parimat kaitset pakub originaalpakend.
Tagage, et hoiutingimused vastaksid nõutud tingimustele.
Kui teil tekib küsimusi, võtke ühendust kohaliku edasimüüja või müügiesindajaga.
4.2 Toote identifitseerimine
4.2.1 Andmeplaat
Andmeplaadil esitatud teave seadme kohta:
Tootja tähis
• Tellimiskood
Laiendatud tellimiskood
• Seerianumber
Keskkonna- ja protsessitingimused
• vool
Ohutusteave ja hoiatused
Võrrelge andmeplaadi teavet oma tellimusega.
4.2.2 Toote identifitseerimine
Toote veebileht
www.endress.com/cya27
Tellimiskoodi tõlgendamine
Toote tellimiskood ja seerianumber on kirjas:
• andmeplaadil
• tarnedokumentidel
Tooteteabe leidmine
1. Avage www.endress.com.
2. Lehekülje otsing (suurendusklaasi sümbol): sisestage kehtiv seerianumber.
3. Otsing (suurendusklaas).
Toote struktuur kuvatakse hüpikaknas.
4. Klõpsake toote ülevaatel.
Avaneb uus aken. Siin sisestage oma seadmega seotud teave, sealhulgas toote
dokumentatsioon.
Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine Flowfit CYA27
12 Endress+Hauser
Tootja aadress
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Saksamaa
4.3 Tarnekomplekt
Tarnekomplekt sisaldab järgmist:
Koost koos tellitud versiooniga kaasasolevate tarvikutega
• Kasutusjuhend
Tootja deklaratsioon
Flowfit CYA27 Kinnitamine
Endress+Hauser 13
5 Kinnitamine
5.1 Kinnitamisnõuded
5.1.1 Suund
Koost on mõeldud paigaldamiseks paneelile, seinale, tasasele pinnale, mastile või siinile.
Koostu ainus lubatud suund on horisontaalne, →  16.
Koostu ettenähtud suund võib piirata teatud andurite paigaldamist, nt tagurpidi
paigaldamist.
5.1.2 Paigaldusjuhised
TEATIS
Keskkonnatingimused
Paigaldamiskohas tuleb järgida koostu ja andurite tehnilises spetsifikatsioonis
määratud keskkonnatingimusi.
Et kaitsta mõõtepunkti keskkonnamõjude eest (nt temperatuur, reostus), kasutage
tehnilisi ettevaatusabinõusid, näiteks paigaldamist täiendava ümbrise sisse.
TEATIS
Otsene päikesevalgus või UV-kiirgus
Paigaldamiskohas tuleb rakendada asjakohaseid ettevaatusabinõusid, et kaitsta koostu
otsese päikesevalguse või muude UV-kiirguse allikate eest.
Ümbritseva keskkonna temperatuuril alla 0 °C (32 °F) võib keskkond külmuda, seda
eriti aeglase vooluga tingimustes. Keskkonnatemperatuuri ja vooluhulka tuleb
vastavalt reguleerida. Vajalikuks võib osutuda toite- ja tagasivoolutorude isoleerimine
ning koostu paigaldamine täiendavasse korpusesse. Vajaduse korral tuleb see
varustada eraldi küttesüsteemiga.
Kinnitamine Flowfit CYA27
14 Endress+Hauser
5.1.3 Mõõtmed
285 (11.22)
52.5 (2.07)
212.6 (8.37)
221.4 (8.72)
345 (13.58) 225 (8.86)
165 (6.50) 165 (6.50)
249.5 (9.82)
155 (6.10)
ABC
D E F
60 (2.36)
A0045635
 1 Mõõtmed Tehniline mõõtühik: mm (tolli)
A Desinfitseerimise, pH ja voolu kuvamise versioon koos proovivõtuklapi, olekutule või vooluregulaatoriga
B Desinfitseerimise, pH, ORP ja voolu kuvamise versioon koos proovivõtuklapi, olekutule või vooluregulaatoriga
C Desinfitseerimise ja voolu kuvamise versioon koos proovivõtuklapi, olekutule või vooluregulaatoriga
D Desinfitseerimisversioon koos proovivõtuklapiga
E pH-, ORP- või hapniku-versioon
F Juhtivuse versioon koos proovivõtuklapiga
Moodulite arv 1 2 3 4 5 6
Laius mm (tolli) 165 (6,50) 225 (8,86) 285 (11,22) 345 (13,58) 405 (15,94) 465 (18,31)
Kaal: kg (naela)
max kaal sõltuvalt
anduriteta
versioonist
0.9 kg
(1.98 lb)
1.5 kg
(3.31 lb)
2.1 kg
(4.63 lb)
2.7 kg
(5.95 lb)
3.3 kg
(7.28 lb)
3.8 kg
(8.38 lb)
Flowfit CYA27 Kinnitamine
Endress+Hauser 15
155 (6.10) 175 (6.89)
A0043194
 2 Vahekaugused paigaldamisel. Tehniline mõõtühik: mm (tolli)
Anduri eemaldamiseks vajalik minimaalne paigalduskaugus on 175 mm (6.9 in).
Kinnitamine Flowfit CYA27
16 Endress+Hauser
5.2 Koostu paigaldamine
5.2.1 Mõõtesüsteem
Täielik mõõtesüsteem võib sisaldada kuni kuut erinevat andurit ja koosneda näiteks
järgnevatest:
Voolukoost Flowfit CYA27
Vähemalt üks andur, nt CCS51D, vaba kloori mõõtmiseks
Vähemalt üks mõõtekaabel, nt CYK10
Saatja, nt Liquiline CM44x või CM44xR koos uusima tarkvaraga
• Valikvarustus:
pH-andurid, nt Memosens CPS31E
ORP-andurid, nt Memosens CPS16E
Juhtivusandur CLS82E
Hapnikuandurid, nt COS22E
Saatja (nt Liquiline Compact CM82)
Mitmeparameetriline pihuseade Liquiline Mobile CML18
Pikenduskaabel CYK11
Proovivõtuklapp koostul, kui kasutatakse desinfitseerimis- ja juhtivusmooduleid
Vooluregulaator või voolumõõtur
• Olekutuli
1
2
3
4
5
A0043060
 3 Mõõtesüsteemi näide
1 Saatja: Liquiline CM44x või CM44xR
2 Mõõtekaabel CYK10
3 pH-andur, nt CPS31E
4 Voolukoost Flowfit CYA27
5 Desinfitseerimisandur CCS5xD (membraaniga kaetud, ⌀25 mm (0.98 in)), nt CCS51D
5.2.2 Kinnitamine otse seinale
Koostu saab kahe sisselaske- ja väljalaskemoodulis oleva ava kaudu otse seinale kruvida.
Otse seinale paigaldamine on lubatud ühe kuni kolme mooduliga koostude puhul.
Moodulite arv 1 2 3
Vahe puuravade vahel
mm (tollid)
120 (4.73) 180 (7.09) 240 (9.45)
Flowfit CYA27 Kinnitamine
Endress+Hauser 17
Seadme seinale kinnitamiseks vajalikud paigaldusvahendid tarnekomplekti ei kuulu.
1. Hankige seadme seinale kinnitamiseks vajalikud vahendid (kruvid, tüüblid).
2. Kasutage paigaldusmaterjali, mis sobib seina alusega.
M6
240 (9.45) 73 2.87( )
A0048283
 4 Kinnitamine otse seinale. Tehniline mõõtühik: mm (tolli)
5.2.3 Koostu paigaldamine koos seinahoidikuga
Seinahoidikuga on võimalik valida kuni kuus moodulit. Selliselt on võimalik üksikud
moodulid eemaldada ajal, kui ülejäänud koost püsib kindlalt hoidikus. Erinevad puuravad
võimaldavad kasutada nt Flowfit CCA250 avade mustrit.
Valikuline lisavarustus, mis sisaldab seinahoidikut koos kinnitustega 1 … 6 moodulitega
koostudele.
Viirutusega esile tõstetud puuravad vastavad CCA250 koostu avadele, mida on
võimalik taaskasutada.
70 (2.76)
80 (3.15)
70 (2.76)
240 (9.45)
320 (12.6)
153.6 (6.05)
Ø9 (4x)
7 (0.28)
Ø9 (4x)
80 (3.15)
94 70(3. )
A0047945
 5 Seinahoidiku mõõtmed. Tehniline mõõtühik: mm (tolli)
Kinnitamine Flowfit CYA27
18 Endress+Hauser
A0043207
 6 Kaks kinnitusklambrit 1 … 5
moodulite jaoks
A0043208
 7 Kolm kinnitusklambrit kuuele moodulile
Kuue mooduli puhul läheb stabiilsuse suurendamiseks tarvis
kolme kinnitusklambrit.
1. Paigutage koost seinahoidiku keskele.
2. Libistage koostu kinnitusklambris allapoole, kuni see lukustub klõpsatusega kohale.
3. Kinnitage kinnitusklambrid seinahoidikule, selleks keerake kruvi kergelt kinni.
Pingutage peata kruvi viisil, et see oleks kinnitusklambriga võimalikult samal
tasapinnal.
Flowfit CYA27 Kinnitamine
Endress+Hauser 19
5.3 Koostu paigaldamine protsessi
5.3.1 Üldised paigaldusjuhised
LETTEVAATUST
Kõrgsurvest, kõrgest temperatuurist või kemikaalidest põhjustatud vigastuste oht,
kui aine välja pääseb.
Kandke kaitsekindaid, -prille ja -riietust.
Paigaldage koost ainult anumatesse või torudesse, mis on jahtunud, tühjad, rõhuvabad
ja loputatud.
TEATIS
Kui tagasivooluliinid pole piisava suurusega, on tõusva kaldega, liiga pikad või valesti
paigaldatud, kaasneb sellega oht, et koostus tekib liigne vasturõhk. See võib
kahjustada või täielikult häirida koostu ja eriti andurite tööd, mis omakorda võib
põhjustada täiendavat kahju.
Hoidke tagasivooluliinid võimalikult lühikesed ja vältige tarbetut voolutakistust ning
samuti tõusva kallakuga torusid.
Tagasivooluliinid tuleb projekteerida, dimensioneerida ja paigaldada vastavalt koostu ja
andurite rõhunõuetele.
Eelistatud on avatud väljalaskega lühikesed tagasivooluliinid, seda eriti rohkete
moodulitega koostude puhul.
Tingituna madalatest voolukiirustest ei sobi koost otse protsessiliinile
paigaldamiseks. Selle asemel tuleb see paigaldada harutorusse või möödaviiku.
Kasutaja kohustus on valida ja katsetada sobivat tüüpi protsessiühendust.
Kui protsessi suhteline rõhk on suurem kui 4 bar (58 psi), on nõutav
rõhualandusklapi kasutamine koostust ülesvoolu. Rõhualandusklapp peab olema
konfigureeritud vastavalt andurite või koostu rõhunäitajatele. Alumine rõhk siin on
maksimaalne lubatud seadistusrõhk.
Kui aine sisaldab tahkeid osakesi, võib see mõjutada koostu ja andurite
nõuetekohast toimimist. Soovitatav on koostust ülesvoolu paigaldada 500 µm
võrgusilmaga osakeste filter / mustusepüüdur. Pange tähele, et nõuetekohase
toimimise tagamiseks tuleb filtrit ka regulaarselt hooldada.
Ühendusliinid (torud või voolikud) tuleb valida ja dimensioneerida selliselt, et need
taluksid protsessi ainet, temperatuuri ja rõhku. Pöörake tähelepanu koostu ja
andurite tehnilisele spetsifikatsioonile.
Ühendusliinid (torud või voolikud) tuleb protsessiühendustega ühendada viisil, et
neis ei tekiks jõuõlgu ega pingeid. Vajaduse korral paigaldage sobivad tõmbetõkised.
Enne paigaldamist kontrollige ääriku tihendit äärikute vahel.
5.3.2 Protsessiühendus koostul
1. Paigaldage koost vertikaalsele pinnale.
2. Ühendage aine sissevoolu tavapäraste kaubandusvõrgus saadaolevate liitmikega.
Sõltuvalt nõuetest kasutage tavapäraseid tihendusmaterjale, nt keermeteipi või
rõngastihendit (soovitatav), mis on valmistatud sobivast materjalist, nt FKM.
5.3.3 Avatud väljund
Sellist tüüpi paigaldise korral asetseb koost harutorus, mis hargneb pealiinist ja lõpeb
avatud väljalaskega →  8,  20. Ideaalis on avatud väljalase survestamata või ilma
vasturõhuta.
Rõhk p ei tohi ületada koostu lubatud suhtelist rõhku 4 bar (58 psi).
Kui andur on paigaldatud, tuleb järgida ka anduri rõhunäitajaid.
Kui keskkonna suhteline rõhk on suurem kui 4 bar (58 psi), on nõutav
rõhualandusklapp.
Kinnitamine Flowfit CYA27
20 Endress+Hauser
1. Paigaldage koost horisontaalselt →  13.
2. Paigaldamist harutorusse tuleb eelistada paigaldamisele otse protsessiliinile.
Harutoru saab sulgeda protsessi katkestamata (nõutav üks sulgeventiil ülesvoolu ja
üks allavoolu). See võimaldab nt andurit puhastada ilma protsessi mõjutamata.
3. Vajaduse korral paigaldage koostust ülesvoolu 500 µm võrgusilmaga mustusepüüdur
(sõel). Rõhualandusklapi kasutamise korral sisaldab see tavaliselt mustusepüüdurit.
4. Määrake vooluhulk koostust ülesvoolu, nt ülesvoolu asuva vooluregulaatoriga.
Tellitavad keermestatud adapterid või voolikuadapterid on tihendatud kokkupanekul
FKM rõngastihendiga ega vaja koostu ja adapteri vahel täiendavat tihendamist.
1
23456
7
8
9
A0043506
 8 Avatud väljundiga ühenduse näide
1 Peamine sisselaskeliin
2 Manuaalne klapp (ei sisaldu tarnekomplektis)
3 Tagasilöögiklapp (valikuline, ei sisaldu tarnekomplektis)
4 Rõhualandusklapp (valikuline, ei sisaldu tarnekomplektis)
5 Filterpüüdur (valikuline, ei sisaldu tarnekomplektis)
6 Koost Flowfit CYA27
7 Manuaalne klapp (valikuline üleskaldega väljundliini korral, ei sisaldu tarnekomplektis)
8 Väljund
9 Peamine väljundliin
Kontrollventiili kasutamine koostu toiteliinis takistab aine tahtmatut tagasivoolu
koostust protsessi (nt hooldustööde ajal).
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64

Endres+Hauser BA Flowfit CYA27 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend