Endres+Hauser BA Condumax CLS16B Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
Products Solutions Services
Kasutusjuhend
Condumax CLS16B
Analoog-juhtivusandur
BA02334C/27/ET/01.23-00
71641189
2023-11-30
Sisukord Condumax CLS16B
2 Endress+Hauser
Sisukord
1 Dokumendi teave ............... 3
1.1 Ohutusteave ........................ 3
1.2 Sümbolid ........................... 3
1.3 Dokumendid ........................ 3
2 Põhilised ohutusjuhised ........ 4
2.1 Nõuded personalile ................... 4
2.2 Otstarbekohane kasutamine ........... 4
2.3 Töökoha ohutus ..................... 4
2.4 Tööohutus .......................... 5
2.5 Tooteohutus ........................ 5
3 Vastuvõtukontroll ja toote
identifitseerimine .............. 5
3.1 Vastuvõtukontroll .................... 5
3.2 Toote identifitseerimine ............... 6
3.3 Tarnekomplekt ...................... 6
4 Paigaldamine ................... 7
4.1 Paigaldamisnõuded .................. 7
4.2 Anduri paigaldamine ................. 7
4.3 Paigaldusjärgne kontroll .............. 7
5 Elektriühendus ................. 8
5.1 Anduri ühendamine .................. 8
5.2 Kaitseastme tagamine ................ 8
5.3 Ühendamisjärgne ülevaatus ........... 9
6 Kasutuselevõtt .................. 9
7 Hooldus ........................ 10
8 Remont ......................... 11
8.1 Üldmärkused ....................... 11
8.2 Varuosad .......................... 11
8.3 Endress+Hauseri teenused ........... 11
8.4 Tagastamine ....................... 12
8.5 Kasutusest kõrvaldamine ............. 12
9 Tehnilised andmed ............ 13
9.1 Sisend .............................13
9.2 Toimivusnäitajad ................... 13
9.3 Protsess ........................... 13
9.4 Mehaaniline ehitus ................. 14
Indeks ................................ 15
Condumax CLS16B Dokumendi teave
Endress+Hauser 3
1 Dokumendi teave
1.1 Ohutusteave
Teabe ülesehitus Tähendus
LOHT
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus ohtlikku olukorda vältida põhjustab eluohtlikke või raskeid
kehavigastusi.
LHOIATUS
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus ohtlikku olukorda vältida võib lõppeda eluohtlike või raskete
kehavigastustega.
LETTEVAATUST
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus seda olukorda vältida võib lõppeda kergete või raskemate
kehavigastustega.
TEATIS
Põhjus/olukord
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Tegevus/märkus
See sümbol hoiatab teid olukordade eest, mis võivad lõppeda varalise kahjuga.
1.2 Sümbolid
Lisateave, nõuanded
Lubatud
Soovitatud
Mittelubatud või mittesoovitatav
Viide seadme dokumentidele
Viide leheküljele
Viide graafikule
Üksiku sammu tulemus
1.3 Dokumendid
Järgmised kasutusjuhendit täiendavad juhised leiate internetis olevatelt tootelehtedelt:
Tehniline teave Condumax CLS16B, TI01772C
Eridokumentatsioon hügieeniliste rakenduste jaoks, SD02751C
Põhilised ohutusjuhised Condumax CLS16B
4 Endress+Hauser
Lisaks kasutusjuhistele ja olenevalt vastavast heakskiidust on XA „Ohutusjuhised“ kaasas
ohualade anduritega.
Seadme ohualal kasutamisel järgige XA juhiseid.
2 Põhilised ohutusjuhised
2.1 Nõuded personalile
Mõõtesüsteemi paigalduse, kasutuselevõtu, kasutuse ja hooldusega tohivad tegeleda üksnes
tehnilise väljaõppega töötajad.
Tehnilised töötajad peavad olema saanud tehase valdaja loa tööde tegemiseks.
Elektritöid tohib teha üksnes kvalifitseeritud elektrik.
Tehnilised töötajad peavad läbi lugema kasutusjuhendi, sellest aru saama ning selle sisu
järgima.
Mõõtepunkti rikkeid tohivad kõrvaldada üksnes volitatud ja väljaõppe saanud töötajad.
Parandustöid, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud, tohib teha üksnes tootja juures või
teenindusettevõttes.
2.2 Otstarbekohane kasutamine
Juhtivusandur on ette nähtud vedelike juhtivuse mõõtmiseks. Peamised rakendusvaldkonnad
on:
Ioonivahetite seire
• Pöördosmoos
• Destilleerimine
• Elektrodeionisatsioon
WFI (süstevesi) ravimitööstuses
Mis tahes ettenähtust erinev kasutus seab ohtu inimeste ja mõõtesüsteemi ohutuse. Seetõttu
ei ole lubatud mis tahes muul viisil kasutamine.
Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seadme ebaõige või mitteotstarbekohase
kasutamise tõttu.
2.3 Töökoha ohutus
Kasutajal on kohustus järgida alltoodud ohutustingimusi:
• Paigaldusjuhised
Kohaldatud standardid ja eeskirjad
Plahvatuskaitse eeskirjad
Elektromagnetiline ühilduvus
Toote elektromagnetiline ühilduvus on tõendatud rahvusvahelistele tööstusstandarditele
vastavate katsetustega.
Näidatud elektromagnetiline ühilduvus kehtib ainult toote puhul, mis on ühendatud
kooskõlas kasutusjuhendiga.
Condumax CLS16B Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine
Endress+Hauser 5
2.4 Tööohutus
Enne tervikliku mõõtepunkti kasutuselevõttu tehke järgmist.
1. Veenduge, et kõik ühendused on õigesti tehtud.
2. Tagage, et elektrikaablite ja voolikute ühendused oleks kahjustusteta.
3. Ärge kasutage kahjustatud tooteid ja takistage nende ettekavatsemata kasutamist.
4. Märgistage kahjustatud tooted.
Töötamise ajal
Kui vigu ei saa tuvastada,
tuleb tooted kasutusest kõrvaldada ja kaitsta neid ettekavatsemata kasutamise eest.
2.5 Tooteohutus
Toode on välja töötatud kooskõlas heade inseneritavadega ja vastab tänapäevastele
ohutusnõuetele. Toode on läbinud katsed ja tehasest tarnitud kasutamiseks ohutus
seisukorras. Sealjuures on järgitud asjakohaseid rahvusvahelisi standardeid ja määrusi.
3 Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine
3.1 Vastuvõtukontroll
1. Veenduge, et pakend oleks kahjustamata.
Pakendi mis tahes kahjustuse korral teavitage tarnijat.
Hoidke kahjustatud pakend alles, kuni juhtum on lahendatud.
2. Veenduge, et pakendi sisu oleks kahjustamata.
Pakendi sisu mis tahes kahjustuse korral teavitage tarnijat.
Hoidke kahjustatud kaup alles, kuni juhtum on lahendatud.
3. Veenduge, et tarne on täielik ja midagi ei ole puudu.
Võrrelge saatelehti oma tellimusega.
4. Pakkige toode hoiustamiseks ja transportimiseks löögi- ja niiskusekindlalt.
Parimat kaitset pakub originaalpakend.
Tagage, et hoiutingimused vastaksid nõutud tingimustele.
Kui teil tekib küsimusi, võtke ühendust kohaliku edasimüüja või müügiesindajaga.
Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine Condumax CLS16B
6 Endress+Hauser
3.2 Toote identifitseerimine
3.2.1 Andmeplaat
Andmeplaadil esitatud teave seadme kohta:
Tootja tähis
Laiendatud tellimiskood
• Seerianumber
Ohutusteave ja hoiatused
Võrrelge andmeplaadi teavet oma tellimusega.
3.2.2 Toote identifitseerimine
Toote veebileht
www.endress.com/cls16b
Tellimiskoodi tõlgendamine
Toote tellimiskood ja seerianumber on kirjas:
• andmeplaadil
• tarnedokumentidel
Tooteteabe leidmine
1. Avage www.endress.com.
2. Lehekülje otsing (suurendusklaasi sümbol): sisestage kehtiv seerianumber.
3. Otsing (suurendusklaas).
Toote struktuur kuvatakse hüpikaknas.
4. Klõpsake toote ülevaatel.
Avaneb uus aken. Siin sisestage oma seadmega seotud teave, sealhulgas toote
dokumentatsioon.
Tootja aadress
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Saksamaa
3.3 Tarnekomplekt
Tarnekomplekt sisaldab järgmist.
Andur (tellitud versioonis)
• Kasutusjuhend
XA, ohualade elektriseadmete ohutusjuhised (valikuline)
Lõpliku ülevaatuse aruanne
Condumax CLS16B Paigaldamine
Endress+Hauser 7
4 Paigaldamine
4.1 Paigaldamisnõuded
Kergesti puhastatavas paigaldises ei tohi EHEDG kriteeriumide kohaselt olla
mittekasutatavaid torusid.
Kui mittekasutatav toru on vältimatu, tuleb seda hoida võimalikult lühikesena.
Mittekasutatava toru pikkus L ei tohi kunagi olla suurem kui toru siseläbimõõt D miinus
varustust ümbritsev läbimõõt d. Kehtib tingimus L ≤ D – d.
Lisaks peab mittekasutatav toru olema isetühjenev, nii et sinna ei jääks toodet ega
protsessivedelikke.
Paaki paigaldamise korral peab puhastusseade paiknema nii, et see loputaks
mittekasutavat toru otse.
Täiendava teabe saamiseks vaadake hügieenilisi tihendeid ja paigaldisi puudutavaid
soovitusi dokumendis EHEDG Doc. 10 ning käsitluses „Kergesti puhastatavad torumuhvid
ja tööühendused“.
4.2 Anduri paigaldamine
Andurid paigaldatakse otse tööühenduse kaudu.
Torude paigaldamisel arvestage voolusuunda.
A0024198
 1 Lubatud voolusuund
A0024197
 2 Mittelubatud voolusuund
1. Veenduge, et andur on mõõtmisel tervenisti ainesse sukeldatud.
2. Kui andurit kasutatakse ülipuhta vee vahemikus, peab töö toimuma eemaldatud õhuga
tingimustes.
Vastasel juhul võib õhus sisalduv CO2 vees lahustuda ja selle (nõrk) dissotsiatsioon
võib suurendada juhtivust kuni 3 μS/cm.
4.3 Paigaldusjärgne kontroll
1. Kas andur ja kaabel on terved?
Elektriühendus Condumax CLS16B
8 Endress+Hauser
2. Kas andur on paigaldatud protsessiühendusse ega ripu kaabli otsas?
5 Elektriühendus
LHOIATUS
Seade on pingestatud!
Vale ühendus võib põhjustada tõsiseid või eluohtlikke vigastusi.
Elektritöid tohib teha üksnes kvalifitseeritud elektrik.
Elektrikud peavad lugema läbi kasutusjuhendi, sellest aru saama ning selle sisu järgima.
Enne ühendustööde alustamist veenduge, et kõik kaablid on pingevabad.
5.1 Anduri ühendamine
Anduri elektriühendus toimub CPK9 mõõtekaabli (pistikupea versioonidel) või anduri
püsikaabli kaudu. Juhtmestiku skeem asub kasutatava saatja kasutusjuhendis.
1
2
BN n.c.
BK
WH
GN
WH
YE
3
GY
4
A0044784
 3 Mõõtekaabel CPK9
1 Koaks BK, varjestus (välimine elektrood)
2 Koaks WH, juhtivus (sisemine elektrood)
3 Temperatuur
4 Välimine varjestus, pöörake tähelepanu saatja juhtmestiku skeemile.
n.c. Mitte ühendada
Kaabli pikendamiseks läheb tarvis VMB ühenduskarpi ja CYK71 kaablit.
5.2 Kaitseastme tagamine
Tarnitava seadmega võib luua ainult selles juhendis kirjeldatud mehaanilisi ja elektrilisi
ühendusi, mis on vajalikud ettenähtud kasutusotstarbeks.
Töötage ettevaatlikult.
Vastasel juhul ei ole tootele kokkulepitud eraldi kaitsetüübid (sisseimbumise kaitse (IP),
elektriohutus, elektromagnetilise ühilduvuse häirekindlus) enam tagatud, nt kui katted on
jäetud paigaldamata või kaabli otsad on lahti või pole korralikult kinnitatud.
Condumax CLS16B Kasutuselevõtt
Endress+Hauser 9
5.3 Ühendamisjärgne ülevaatus
Seadme tervis ja spetsifikatsioonid Tegevus
Kas andur, koost või kaablid on kahjustusteta? Vaadake süsteem üle.
Elektriühendus Tegevus
Kas paigaldatud kaablid on pingevabad ja ei ole
keerdunud?
Vaadake süsteem üle.
Eemaldage kaablitelt keerdus kohad.
Kas kaablisüdamikud on piisavas ulatuses kooritud ja
õigesti klemmidesse paigutatud?
Vaadake süsteem üle.
Tõmmake õrnalt, et kontrollida, kas need asetsevad
korralikult.
Kas toiteallikas ja signaaliliinid on õigesti ühendatud? Vaadake saatja ühendusskeemi.
Kas kõik kruviklemmid on korralikult pingutatud? Pingutage kruviklemme.
Kas kõik kaablisisendid on paigaldatud, pingutatud ja
lekkekindlad?
Vaadake süsteem üle.
Külgmiste kaablisisendite puhul:
suunake kaabliaasad allapoole, et vesi saaks maha
tilkuda.
Kas kõik kaablisisendid on paigaldatud suunaga alla või
küljele?
6 Kasutuselevõtt
Enne esimest kasutuselevõttu kontrollige, kas:
Andur on korralikult paigaldatud
Elektriühendused on õigesti tehtud
1. Kontrollige saatja temperatuuri kompenseerimise ja summutamise seadeid.
LHOIATUS
Aine väljapääsemine
Suurest rõhust, kõrgest temperatuurist või kemikaalidest tingitud vigastuste oht!
Enne suruõhu juhtimist puhastusseadmega koostu veenduge, et süsteem on õigesti
ühendatud.
Kui te ei suuda nõuetekohast ühendust usaldusväärselt luua, siis jätke koost protsessi
paigaldamata.
Kui kasutate automaatpuhastusega koostu:
2. Kas puhastusvahendi (nt vee või õhu) ühendus on korralikult tehtud.
3. Järgnev kasutuselevõtt:
Hooldage andurit korrapäraste ajavahemike järel.
See on ainus viis usaldusväärsete mõõtmistulemuste tagamiseks.
Hooldus Condumax CLS16B
10 Endress+Hauser
7 Hooldus
LETTEVAATUST
Söövitavad kemikaalid
Silmade ja naha keemilise põletuse oht ning riiete ja varustuse kahjustamise oht!
Hapete, leeliste ja orgaaniliste lahustitega töötamisel on ülioluline kaitsta korralikult silmi
ja käsi!
Kandke kaitseprille ja -kindaid.
Kahjustuste vältimiseks puhastage riietele ja muudele esemetele sattunud pritsmed.
Järgige kasutatavate kemikaalide ohutuskaartidel esitatud juhiseid.
LHOIATUS
Tiokarbamiid
Allaneelamisel kahjulik! Piiratud tõendid kantserogeensuse kohta! Tõenäoline oht kahjustada
sündimata last! Pikaajalise keskkonnaohtliku mõjuga!
Kandke kaitseprille, kaitsekindaid ja sobivat kaitseriietust.
Vältige kemikaalide mis tahes kokkupuudet silmade, suu ja nahaga.
Vältige keskkonda sattumist.
LETTEVAATUST
Söövitavad kemikaalid
Silmade ja naha keemilise põletuse oht ning riiete ja varustuse kahjustamise oht!
Hapete, leeliste ja orgaaniliste lahustitega töötamisel on ülioluline kaitsta korralikult silmi
ja käsi!
Kandke kaitseprille ja -kindaid.
Kahjustuste vältimiseks puhastage riietele ja muudele esemetele sattunud pritsmed.
Järgige kasutatavate kemikaalide ohutuskaartidel esitatud juhiseid.
Eemaldage anduri ummistus sõltuvalt ummistuse tüübist järgmiselt.
1. Õlised ja rasvased kelmed:
Puhastage rasvaeemaldiga, nt alkoholiga või kuuma vee ja leeliselise ainega.
2. Lubja ja metallhüdroksiidi ladestused ja madala lahustuvusega (lüofoobse) orgaanilise
aine ladestused:
lahustage ladestus lahjendatud soolhappega (3%) ja seejärel loputage põhjalikult rohke
puhta veega.
3. Sulfiidide ladestused (suitsugaasi väävliärastuses või reoveepuhastites):
kasutage soolhappe (3%) ja tiokarbamiidi segu (kaubanduses saadaval) ning loputage
seejärel põhjalikult rohke puhta veega.
4. Ladestus sisaldab valku (nt toiduainetööstuses):
kasutage soolhappe (0,5%) ja pepsiini (kaubanduses saadaval) segu ning loputage
seejärel põhjalikult rohke puhta veega.
5. Kergesti lahustuv bioloogiline ladestus:
loputage surveveega.
Pärast puhastamist loputage andur põhjalikult rohke veega.
Condumax CLS16B Remont
Endress+Hauser 11
8 Remont
8.1 Üldmärkused
Remondi- ja ümberehituse kontseptsioon näeb ette järgmist.
Tootel on modulaarne ehitus.
Varuosad on rühmitatud komplektideks, mis sisaldavad komplektikohaseid juhiseid.
Kasutage ainult tootja originaalvaruosi.
Remonditöid tohib teha ainult tootja hooldusosakond või asjakohase väljaõppega kasutaja.
Sertifitseeritud seadmeid tohib muuta muudeks sertifitseeritud seadmeteks ainult tootja
hooldusosakond või tehas.
Järgige kehtivaid standardeid, riiklikke eeskirju, Ex-dokumentatsiooni (XA) ja sertifikaate.
1. Tehke remonditöid komplekti juhiste kohaselt.
2. Dokumenteerige remont ja teisendamine ning sisestage või laske sisestada see teave
kasutustsükli haldamise tööriista (W@M).
8.2 Varuosad
Seadme varuosad, mis on hetkel tarnimiseks saadaval, leiate veebisaidilt:
https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder
Varuosade tellimisel lisage seadme seerianumber.
8.3 Endress+Hauseri teenused
Terved tihendid on ohutute ja usaldusväärsete mõõtmiste eelduseks. Tihend tuleks vahetada
korrapäraste ajavahemike järel, et tagada anduri maksimaalne tööohutus ja -hügieen.
Praktilisi remondivahemikke saab määrata ainult kasutaja, kuna need sõltuvad suuresti
järgmistest töötingimustest.
Toote tüüp ja temperatuur
Puhastusaine tüüp ja temperatuur
Puhastamiste arv
Steriliseerimiste arv
• Töökeskkond
Tihendite vahetamise soovitatavad intervallid (viiteväärtused)
Kasutusvaldkond Aken
Aine temperatuuril alates 50 kuni 100 °C (122 kuni 212 °F) Umbes 18 kuud
Aine temperatuuril < 50 °C (122 °F) Umbes 36 kuud
Steriliseerimise tsükleid, max 150 °C (302 °F), 45 min. Umbes 400 tsüklit
Tagamaks, et andur töötab endiselt pärast väga suure koormusega kasutamist, võite lasta
selle tehases taastada. Tehases paigaldatakse andurile uued tihendid ja seade kaliibritakse
ümber.
Remont Condumax CLS16B
12 Endress+Hauser
Teabe saamiseks tehases tihendite vahetamise ja ümbekaliibrimise kohta võtke ühendust oma
müügiesindusega.
8.4 Tagastamine
Toode tuleb tagastada, kui see vajab remonti või tehases kalibreerimist või kui telliti või tarniti
vale toode. ISO-sertifikaadiga ettevõttena ja ka õigusnormidest tulenevalt on Endress+Hauser
kohustatud järgima teatud toiminguid mis tahes tagastatud toodete käitlemisel, millel on
olnud kokkupuude mõõdetava ainega.
Seadme kiireks, ohutuks ja professionaalseks tagastamiseks toimige järgmiselt.
Teavet protseduuri ja üldiste tingimuste kohta leiate veebilehelt
www.endress.com/support/return-material.
8.5 Kasutusest kõrvaldamine
Kui see on nõutav elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE) käsitlevas direktiivis
2012/19/EL, on see toode on tähistatud sümboliga, et minimeerida elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete WEEE sattumist sorteerimata olmejäätmete sekka. Ärge
visake selle märgistusega tooteid sortimata olmejäätmete hulka. Selle asemel tagastage
need vastavalt kohaldatavatele tingimustele utiliseerimiseks tootjale.
Condumax CLS16B Tehnilised andmed
Endress+Hauser 13
9 Tehnilised andmed
9.1 Sisend
9.1.1 Mõõdetud muutujad
• Juhtivus
• Temperatuur
9.1.2 Mõõtevahemikud
Juhtivus
vee suhtes temperatuuril 25 °C (77 °F)
0,04–500 μS/cm
Temperatuur
-5...150 °C (23...300 °F)
9.1.3 Rakukonstant
k = 0,1 cm–1
9.1.4 Temperatuuri kompenseerimine
Olenevalt versioonist:
Pt100 (klass A vastavalt standardile IEC 60751)
Pt1000 (klass A vastavalt standardile IEC 60751)
9.2 Toimivusnäitajad
9.2.1 Mõõtemääramatus
Iga andurit mõõdetakse tehases lahuses, mille kiirus on ligikaudu 5 μS/cm,
võrdlusmõõtesüsteemi abil, mis pärineb NIST-st või PTB-st. Täpne rakukonstant lisatakse
kaasasolevale lõppkontrolli aruandele. Mõõtemääramatus rakukonstandi määramisel on
1,0%.
9.3 Protsess
9.3.1 Protsessitemperatuur
Tavapärane töö -5...120 °C (23...248 °F)
Steriliseerimine (max 45 min) Max 150 °C (302 °F) absoluutrõhul 6 bar (87 psi)
9.3.2 Protsessirõhk (absoluutrõhk)
13 bar (188 psi) absoluutrõhk, temperatuuril 20 °C (68 °F)
9 bar (130 psi) absoluutrõhk, temperatuuril 120 °C (248 °F)
0,1 bar (1,5 psi) absoluutrõhk (vaakum), temperatuuril 20 °C (68 °F)
Tehnilised andmed Condumax CLS16B
14 Endress+Hauser
9.4 Mehaaniline ehitus
9.4.1 Kaal
Olenevalt versioonist, 0,13 kuni 0,75 kg (0,29 kuni 1,65 naela)
9.4.2 Materjalid (ainega kokkupuutuvad)
Andur Olenevalt tellimuse versioonist:
Elektropoleeritud roostevaba teras 1.4435 (AISI 316L)
• PEEK
Tihendamine Olenevalt tellimuse versioonist:
Form Seal, FFKM
Form Seal, EPDM
9.4.3 Protsessiühendused
1", 1½", 2" klamber vastavalt standardile ISO 2852 (sobib samuti TRI-CLAMP ühendusele,
DIN 32676)
Tuchenhagen VARIVENT N DN 50 kuni 125
NEUMO BioControl D50
9.4.4 Pinnakaredus
Ra ≤ 0,38 μm, elektropoleeritud
Condumax CLS16B Indeks
Endress+Hauser 15
Indeks
A
Andmeplaat ..................... 6
Andur
Paigaldamine ..................7
Puhastamine ................. 10
Ühendamine .................. 8
E
Elektriühendus ....................8
K
Kaal ......................... 14
Kaitseaste
Garantii ..................... 8
Kasutamine ......................4
Kasutusest kõrvaldamine ............. 12
Kontrollimine
Paigaldamine ..................7
Ühendus .....................9
M
Materjalid ......................14
Mõõdetud muutujad ................13
Mõõtemääramatus .................13
Mõõtevahemikud ................. 13
O
Ohutus
Kasutamine ...................5
Toode ...................... 5
Töökoha ohutus ................ 4
Ohutusjuhised .................... 4
Ohutusteave ..................... 3
Otstarbekohane kasutamine ............ 4
P
Paigaldamine
Andur ...................... 7
Kontrollimine ..................7
Pinnakaredus ....................14
Protsess ....................... 13
Protsessirõhk .................... 13
Protsessitemperatuur ............... 13
Protsessiühendus ..................14
R
Rakukonstant ....................13
Remont ....................... 11
S
Sümbolid ....................... 3
T
Tagastamine .................... 12
Tarnekomplekt ....................6
Tehnilised andmed
Mehaaniline ehitus ............. 14
Protsess .................... 13
Sisend ..................... 13
Toimivusnäitajad ...............13
Temperatuuri kompensatsioon ..........13
Tihendirõnga vahetamine .............11
Toimivusnäitajad ..................13
Toote identifitseerimine .............. 6
Tooteohutus ..................... 5
Töökoha ohutus ................... 4
Tööohutus ...................... 5
V
Varuosad ...................... 11
Vastuvõtukontroll ..................5
Ü
Ühendus
Kaitseastme tagamine .............8
Kontrollimine ..................9
Ümberkalibreerimine ............... 11
www.addresses.endress.com
*71641189*
71641189
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16

Endres+Hauser BA Condumax CLS16B Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend