Stanley TLM99SI Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

149
EE
Sisukord
Kasutaja ohutus
Patareide ohutus
Seadme ettevalmistamine (patareide
paigaldamine)
Kasutamine
Garantii
Veakoodid
Tehnilised andmed
Hoidke juhendi kõik osad edaspidiseks alles.
Kasutaja ohutus
HOIATUS!
Enne toote kasutamist lugege
ohutusjuhised ja kasutusjuhend
tähelepanelikult läbi. Selle toote eest
vastutav inimene peab tagama, et kõik
kasutajad saaksid nendest juhistest aru
ning järgiksid neid.
HOIATUS!
Laserseadmel on järgmine silt, et laseri
klass oleks teile mugavalt ja ohutult näha.
STHT77509
STHT77511
TLM99s
S
S
SI
TLM99si
SI
Seade TLM99/TLM99s/TLM99si kiirgab nähtavat
laserikiirt, nagu näidatud joonisel A. Kiirguv laserikiir
kuulub IEC 60825-1 standardi järgi 2. laseriklassi ning
vastab 21 CFR 1040.10 ja 1040.11 nõuetele, välja
arvatud erandid kooskõlas lasereid puudutava 24. juuni
2007. aasta teatisega nr 50.
HOIATUS!
Laserseadme kasutamise ajal tuleb
hoiduda laserikiire (punase valgusallika)
suunamisest silma. Pikemat aega silma
suunatud laserikiir võib põhjustada
silmakahjustusi. Ärge vaadake laserikiire
suunas optiliste abivahenditega.
HOIATUS! Vigastusohu vähendamiseks
tuleb lugeda läbi seadme kasutusjuhend
ning laseri ja patareide ohutusjuhend.
EÜ vastavusdeklaratsioon
Raadioseadmete direktiiv
Stanley BLUETOOTH-LASERKAUGUSMÕÕDIK
TLM99s and TLM99si
Käesolevaga kinnitab Stanley, et Stanley
BLUETOOTH-LASERKAUGUSMÕÕDIK TLM99s/
TLM99si vastab direktiivi 2014/53/ EL ja kõigi
kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni tervikteksti saab küsida
aadressilt Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat
14-16, 2800 Mechelen, Belgium, samuti leiate selle
järgmiselt internetiaadressilt: www.2helpu.com.
Otsige andmesildile märgitud toote- ja tüübinumbri
järgi.
Patareide ohutus
HOIATUS! Patareid võivad plahvatada ja
lekkida ning põhjustada raskeid vigastusi
või tulekahju. Ohu vähendamiseks toimige
järgmiselt.
ALATI järgige hoolikalt kõiki juhiseid ja
hoiatusi patarei märgistusel ja pakendil.
ÄRGE lühistage patarei klemme.
ÄRGE laadige leelispatareisid.
ÄRGE kasutage korraga vanu ja uusi
patareisid. Vahetage kõik patareid
samaaegselt sama tootja ja sama tüüpi
patareide vastu.
ÄRGE kasutage erinevate kemikaalidega
patareisid.
ÄRGE visake patareisid tulle.
EE
150
ALATI hoidke patareisid lastele
kättesaamatus kohas.
ALATI eemaldage patareid, kui seadet pole
plaanis mitu kuud kasutada.
RKUS! Kasutage kindlasti soovitatud
patareisid.
MÄRKUS! Patareide paigaldamisel tuleb
veenduda, et poolused asetsevad õigesti.
Seadme ettevalmistamine
(patareide paigaldamine)
1.
Leidke seadme TLM99, TLM99s või TLM99si
tagaküljelt patareipesa riiv (joonis
C
#2).
2.
Riivi avamiseks tõmmake see sõrmega üles ja
eemaldage patareipesa kate (joonis
D
#1 ja #2).
3.
Paigaldage kaks AAA-tüüpi patareid, jälgides, et
kummagi patarei pooluste ( ja +) paigutus vastab
patareipesa siseküljel olevatele tähistele
(joonis
D
#3).
4.
Lükake patareipesa katte alumisel küljel olevad
tapid patareipesas olevatesse sälkudesse
(joonis
D
#4).
5.
Suruge patareipesa kate klõpsatusega kinni
(joonis
D
#5).
Kui seade on sisse lülitatud, näete ekraanil patarei
jääkmahtuvust (joonis
E
#1).
Kasutamine
Seina või objekti kauguse mõõtmine
1.
Klõpsake seadme sisselülitamiseks nuppu
(joonis
A
#5).
2.
Seade mõõdab oma alumise osa kaugust seinast
või objektist (joonis
F
#1).
Et mõõta kaugust seadme ülaosast, mitte
alumisest osast (joonis
F
#2), hoidke nuppu
2 sekundit all. Ekraanil asendub seadme
ikoon ikooniga (joonis
E
#5).
3.
Suunake seadme ülaosas (joonis
A
#1) olev laser
seina või objekti poole, mille kaugust soovite mõõta
(joonis
F
).
4.
Seadme ja seina või objekti vahelise kauguse
mõõtmiseks klõpsake nuppu
.
5.
Ekraani alumises servas (joonis
A
#2) näete
viimast mõõtmistulemust (joonis
E
#3).
Järgmise vahemaa mõõtmiseks klõpsake nuppu
, et
nihutada viimane mõõtmistulemus ekraanil eelmisele
reale (joonis
E
#2). Seerel korrake toiminguid 2–5.
Kauguse pidev mõõtmine
Mitme vahemaa mõõtmiseks ringi liikudes lülitage
seade pideva mõõtmise režiimile.
1.
Klõpsake seadme sisselülitamiseks nuppu
(joonis
A
#5).
2.
Suunake seadme ülaosas (joonis
A
#1) olev laser
seina või objekti poole, mille kaugust soovite mõõta
(joonis
F
).
3.
Hoidke nuppu 2 sekundit all, et lülitada sisse
pideva mõõtmise režiim.
4.
Ekraani alumises servas (joonis
A
#2) näete
viimast mõõtmistulemust (joonis
E
#3), mis
muutub seadme liigutamisel.
5.
Kauguse mõõtmiseks (seadme ja seina vm
objekti vahel) ja pideva mõõtmise režiimist
väljumiseks klõpsake nuppu
.
Järgmise vahemaa mõõtmiseks klõpsake nuppu
, et
nihutada viimane mõõtmistulemus ekraanil eelmisele
reale. Seejärel korrake toiminguid 2–5.
151
EE
Pindala mõõtmine
Seadmega saab mõõta seina, põranda vm objekti
pindala.
1.
Klõpsake seadme sisselülitamiseks nuppu
(joonis
A
#5).
2.
Seade mõõdab oma alumise osa kaugust seinast
või objektist (joonis
F
#1).
Et mõõta kaugust seadme ülaosast, mitte
alumisest osast (joonis
F
#2), hoidke nuppu
2 sekundit all. Ekraanil asendub seadme ikoon
ikooniga (joonis
E
#5).
3.
Klõpsake nuppu , et kuvada ekraanile
(joonis
E
#4).
4.
Leidke laiuse väärtus.
Suunake seadme ülaosa mõõdetava objekti
(seina, põranda vms) ühele küljele.
Paigutage seade mõõdetava objekti ühte
otsa ja suunake laseritäpp laiuse mõõtmiseks
teise otsa. (Joonisel
G
#1 on näidatud, kuhu
seade paigutada, kui mõõdate kaugust seadme
alumisest osast.)
Klõpsake nuppu
, et kuvada laiuse väärtus
ekraani ülaserva.
5.
Leidke pikkuse väärtus.
Paigutage seade mõõdetava objekti ühte otsa
ja suunake laseritäpp pikkuse mõõtmiseks
teise otsa. (Joonisel
G
#2 on näidatud, kuhu
seade paigutada, kui mõõdate kaugust seadme
alumisest osast.)
Klõpsake nuppu
, et kuvada ekraani teisele
reale pikkus.
6.
Ekraani alumises servas näete pindala väärtust
(joonis
E
#3).
Ruumala mõõtmine
Seadmega saab mõõta ruumi või objekti ruumala.
1.
Klõpsake seadme sisselülitamiseks nuppu
(joonis
A
#5).
2.
Seade mõõdab oma alumise osa kaugust seinast
või objektist (joonis
F
#1).
Et mõõta kaugust seadme ülaosast, mitte
alumisest osast (joonis
F
#2), hoidke nuppu
2 sekundit all. Ekraanil asendub seadme
ikoon ikooniga (joonis
E
#5).
3.
Klõpsake kaks korda nuppu , et kuvada
ekraanile (joonis
E
#4).
4.
Leidke laiuse väärtus.
Suunake seadme ülaosa mõõdetava objekti
(ruumi vms) ühele küljele.
Paigutage seade mõõdetava objekti ühte
otsa ja suunake laseritäpp laiuse mõõtmiseks
teise otsa. (Joonisel
H
#1 on näidatud, kuhu
seade paigutada, kui mõõdate kaugust seadme
alumisest osast.)
Klõpsake nuppu
, et kuvada laiuse väärtus
ekraani ülaserva.
5.
Leidke pikkuse väärtus.
Paigutage seade mõõdetava objekti ühte otsa
ja suunake laseritäpp pikkuse mõõtmiseks
teise otsa. (Joonisel
H
#2 on näidatud, kuhu
seade paigutada, kui mõõdate kaugust seadme
alumisest osast.)
Klõpsake nuppu
, et kuvada ekraani teisele
reale pikkus.
6.
Leidke kõrguse väärtus.
Paigutage seade mõõdetava objekti ühte otsa
ja suunake laseritäpp kõrguse mõõtmiseks
teise otsa. (Joonisel
H
#3 on näidatud, kuhu
seade paigutada, kui mõõdate kaugust seadme
alumisest osast.)
Klõpsake nuppu
, et kuvada ekraani
kolmandale reale kõrgus.
7.
Ekraani alumises servas näete ruumala väärtust
(joonis
E
#3).
EE
152
Mõõtmistulemuste liitmine
Kahe vahemaa summa leidmiseks saate kaks
mõõtmistulemust liita.
1.
Klõpsake seadme sisselülitamiseks nuppu
(joonis
A
#5).
2.
Seade mõõdab oma alumise osa kaugust seinast
või objektist (joonis
F
#1).
Et mõõta kaugust seadme ülaosast, mitte
alumisest osast (joonis
F
#2), hoidke nuppu
2 sekundit all. Ekraanil asendub seadme
ikoon ikooniga (joonis
E
#5).
3.
Suunake seadme ülaosas (joonis
A
#1) olev laser
seina või objekti poole, mille kaugust soovite mõõta.
4.
Seadme ja seina või objekti vahelise kauguse
mõõtmiseks klõpsake nuppu
.
5.
Näidake, et soovite selle mõõtmistulemuse liita
järgmisele mõõtmistulemusele.
Klõpsake TLM99 klahvistikul nuppu
(joonis
A
#7).
Klõpsake TLM99s või TLM99si klahvistikul
nuppu
(joonis
B
#1).
6.
Suunake seadme ülaosas olev laser järgmise seina
või objekti poole.
7.
Klõpsake nuppu vahemaa mõõtmiseks
ja saadud tulemuse liitmiseks eelmisele
mõõtmistulemusele.
8.
Ekraani alumises servas näete kahe
mõõtmistulemuse summat (joonis
E
#3).
Mõõtmistulemuste lahutamine
Ühe mõõtmistulemuse saab teisest lahutada.
1.
Klõpsake seadme sisselülitamiseks nuppu
(joonis
A
#5).
2.
Seade mõõdab oma alumise osa kaugust seinast
või objektist (joonis
F
#1).
Et mõõta kaugust seadme ülaosast, mitte
alumisest osast (joonis
F
#2), hoidke nuppu
2 sekundit all. Ekraanil asendub seadme
ikoon ikooniga (joonis
E
#5).
3.
Suunake seadme ülaosas (joonis
A
#1) olev laser
seina või objekti poole, mille kaugust soovite mõõta.
4.
Seadme ja seina või objekti vahelise kauguse
mõõtmiseks klõpsake nuppu
.
5.
Näidake, et soovite sellest mõõtmistulemusest
lahutada järgmise mõõtmistulemuse.
Klõpsake TLM99 klahvistikul kaks korda nuppu
.
Klõpsake TLM99s või TLM99si klahvistikul
kaks korda nuppu
.
6.
Suunake seadme ülaosas olev laser järgmise seina
või objekti poole.
7.
Klõpsake nuppu vahemaa mõõtmiseks
ja saadud tulemuse lahutamiseks eelmisest
mõõtmistulemusest.
8.
Ekraani alumises servas näete kahe
mõõtmistulemuse vahet (joonis
E
#3).
Mõõtühiku muutmine
Kui mõõtmistulemus on käes (ja seade ei ole pideva
mõõtmise režiimis), saate muuta mõõtühikut: jalg
kümnendmurruna (6,21 jalga), jalg murdarvuna (6'02"
9/16), meeter (1,894 m) või toll (74 9/16 tolli).
Kpsake TLM99 klahvistikul nuppu
(joonis
A
#3).
Hoidke TLM99s või TLM99si klahvistikul nuppu
all (joonis
B
#1), kuni näete näitu muutumas
(2–3 sekundit).
153
EE
TLM99s/TLM99si ja rakendus
Kui teil on mudel TLM99s või TLM99si, saate
Bluetooth
®
-i funktsiooni abil siduda selle mobiiltelefonis
või tahvelarvutis oleva rakendusega STANLEY Smart
Connect ja seejärel salvestada põrandaplaanidele
täpsed mõõtmistulemused.
1.
Laadige lehelt või
mobiiltelefoni või tahvelarvutisse rakendus
STANLEY Smart Connect.
2.
Salvestage rakenduse STANLEY Smart Connect
abil tuba või ruum, mille mõõte soovite jäädvustada,
ja looge põrandaplaan.
3.
Seadme sisselülitamiseks klõpsake TLM99s või
TLM99si klahvistikul nuppu
.
4.
Kui ekraanile ei ilmu Bluetooth
®
-i ikooni
(joonis
E
#6), klõpsake klahvistikul nuppu , et
Bluetooth
®
sisse lülitada.
5.
Kasutage rakendust STANLEY Smart Connect,
et siduda TLM99s või TLM99si mobiiltelefoni või
tahvelarvutiga.
6.
õtke TLM99s või TLM99si abil üle kõik toa või
ruumi seinad ja sünkroonige mõõtmistulemused
põrandaplaaniga.
7.
Salvestage rakenduse STANLEY Smart Connect
abil põrandaplaan.
Kui põrandaplaan on salvestatud, saate eksportida
selle mitmesse failivormingusse, nagu PDF, DXF,
või JPG, ja välja trükkida või e-kirjaga edasi saata
(kinnisvaramaaklerile, sisustuspoodi vms).
„BLUETOOTH
®
-I SÕNARK JA LOGOD ON REGISTREE-
RITUD KAUBAMÄRGID, MIS KUULUVAD ETTEVÕTTELE
BLUETOOTH SIG, INC., JA STANLEY TOOLS KASUTAB NEID
LITSENTSI ALUSEL. MUUD KAUBAMÄRGID JA ÄRINIMED
KUULUVAD NENDE VASTAVATELE OMANIKELE.”
Seadme väljalülitamine
Tööriista saab välja lülitada ühel järgmistest viisidest.
Hoidke nuppu
mitu sekundit all (kuni ekraan
kustub).
Kui te ei kasuta seadet 90 sekundit järjest, lülitub see
automaatselt välja.
Garantii
STANLEY annab sellele tootele kaheaastase (2) garantii, mis
hõlmab materjali- ja tootmisdefekte. Kõnealune PIIRATUD
GARANTII ei hõlma tooteid, mida on väärkasutatud,
kuritarvitatud, muudetud või remonditud. Lisateabe või
tagastamisjuhiste saamiseks helistage numbril 866-786-
5924. Kui pole märgitud teisiti, remondib STANLEY tasuta
iga STANLEY toote, millel on tuvastatud puudused, kattes
ka osade maksumuse ja töökulud, või otsustab omal
äranägemisel taolise seadme asendada või tagastada
ostusumma, millest on lahutatud amortisatsioonikulud,
saades vastu vigase seadme. KÕNEALUNE PIIRATUD
GARANTII VÄLISTAB KÕIK JUHUSLIKUD JA KAUDSED
KAHJUD. Mõnes riigis ei ole juhusliku või kaudse kahju
välistamine või piiramine lubatud, seega ei pruugi need
piirangud teie puhul kehtida. Käesolev KAHEAASTANE
PIIRATUD GARANTII annab teile konkreetsed juriidilised
õigused, mis võivad riigiti erineda. Lisaks garantiile kehtib
STANLEY laseritele: 30-päevane raha tagastamise
garantii. Kui te pole oma STANLEY laseri tööga mingil
põhjusel täielikult rahul, võite selle 30 päeva jooksul alates
ostukuupäevast koos ostukviitungiga meile tagastada,
saades kogu raha tagasi.
OLULINE MÄRKUS! Instrumendi õige kasutamise
ja hoolduse eest vastutab tarbija. Samuti on tarbija
ainuvastutav laserseadme täpsuse regulaarse kontrollimise
ning seega instrumendi kalibreerimise eest.
Garantii ei hõlma kalibreerimist ega hooldust.
EE
154
Veakoodid
Kui ekraanile ilmub tekst INFO koos koodiga, järgige vea kõrvaldamiseks pakutud lahendust.
Kood Kirjeldus Lahendus
101 Vastuvõetud signaal liiga nõrk,
mõõtmisaeg liiga pikk
Kasutage sihtplaati või vahetage sihtpinda.
102 Vastuvõetav signaal liiga kõrge Sihtpinna peegeldus on liiga suur. Kasutage sihtplaati või
vahetage sihtpinda.
201 Taustvalgus on liiga tugev Vähendage taustvalgust sihtkohas.
202 Laserikiir on häiritud Eemaldage takistus ja korrake mõõtmist.
203 Voolu pole piisavalt Paigaldage uued patareid.
301 Temperatuur liiga kõrge Laske seadmel jahtuda temperatuurini, mis jääb ettenähtud
töötemperatuuri vahemikku.
302 Temperatuur liiga madal Laske seadmel soojeneda temperatuurini, mis jääb ettenähtud
töötemperatuuri vahemikku.
401 Riistvaratõrge Lülitage seadet mitu korda sisse ja välja. Kui viga kordub,
tagastage vigane seade teeninduskeskusesse või
edasimüüjale. Vt garantiid.
402 Tundmatu viga Pöörduge lähimasse teeninduskeskusesse või edasimüüja
poole. Vt garantiid.
155
EE
Tehnilised andmed
Ulatus 0,1 m kuni 30 m (4 tolli kuni 100 jalga)
Mõõtmistäpsus* ± 2 mm (± 3/32 tolli)*
Resolutsioon** 1 mm (1/16 tolli)**
Laseri klass Klass 2 (IEC/EN60825-1: 2014)
Laseri tüüp ≤ 1,0 mW @ 620–690 nm
Laseri/taustvalguse automaatne väljalülitus 30 s möödumisel
Seadme automaatne väljalülitus 90 s möödumisel
Pidev mõõtmine Jah
Pindala/ruumala Jah
Patarei eluiga (2 x AAA) Kuni 3000 mõõtmist (
: 2500)
Mõõtmed (K x S x L) 120 x 48,5 x 26 mm (4,72 x 1,91 x 1,02 tolli)
Kaal (koos patareidega) 100 g (3,21 oz)
Säilitustemperatuuri vahemik –10 °C ~ +60 °C (14 °F ~ 140 °F)
Töötemperatuuri vahemik 0° C ~ +40° C (32° F ~ 104° F)
* Mõõtmistäpsus sõltub konkreetsetest tingimustest.
Soodsatel tingimustel (toatemperatuuril ja hea sihtpinna puhul) kuni 10 m (33 jalga).
Ebasoodsatel tingimustel (ere päikesevalgus, väga nõrga peegeldusega pind või suured temperatuurikõikumised) võib viga
suureneda kuni ± 0,25 mm/m (± 0,003 in/ft) võrra, kui kaugus ületab 10 m (33 jalga).
** Resolutsioon on väikseim nähtav mõõt. Tollides on see 1/16". Millimeetrites on see 1 mm.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186

Stanley TLM99SI Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka