Stanley STHT1-77032RC Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

Sisukord
Kasutaja ohutus
Patareide ohutus
Seadme ettevalmistamine (patareide
paigaldamine)
Kasutamine
Garantii
Tehnilised andmed
Veakoodid
Hoidke juhendi kõik osad edaspidiseks alles.
Kasutaja ohutus
HOIATUS!
Lugege enne toote kasutamist tähelepanelikult
ohutusjuhiseid ja kasutusjuhendit. Selle toote
eest vastutav inimene peab tagama, et kõik
kasutajad saaksid nendest juhistest aru ning
järgiksid neid.
HOIATUS!
Laserseadmel on järgmine silt, et laseri klass
oleks teile mugavalt ja ohutult näha.
STHT1-77354
STHT1-77032
Seade STHT1-77032/STHT1-77354 kiirgab nähtavat
laserikiirt, nagu näidatud joonisel A. Kiirguv laserikiir
kuulub IEC 60825-1 standardi järgi 2. laseriklassi ning
vastab 21 CFR 1040.10 ja 1040.11 nõuetele, välja
arvatud erandid kooskõlas lasereid puudutava 24. juuni
2007. aasta teatisega nr 50.
HOIATUS!
Laserseadme kasutamise ajal tuleb hoiduda
laserikiire (punase valgusallika) suunamisest
silma. Pikemat aega silma suunatud
laserikiir võib põhjustada silmakahjustusi.
Ärge vaadake laserikiire suunas optiliste
abivahenditega.
HOIATUS! Vigastusohu vähendamiseks
tuleb lugeda läbi seadme kasutusjuhend ning
laseri ja patareide ohutusjuhend.
Vastavus FCC nõuetele
Seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamisele
kehtivad järgmised kaks tingimust. (1) See seade ei
tohi tekitada kahjulikke häireid ja (2) see seade peab
võtma vastu igasugused häired, sealhulgas sellised,
mis võivad põhjustada soovimatut talitlust.
Stanley Black & Decker (Slough, Bershire SL1
3YD, Ühendkuningriik) kinnitab siinkohal, et toode
STHT1-77032/STHT1-77354 vastab direktiivi
1999/S/EÜ põhinõuetele ja kõigile muudele sätetele.
Vastavusdeklaratsiooni saamiseks pöörduge Stanley
Black & Deckeri poole.
Patareide ohutus
HOIATUS! Patareid võivad plahvatada,
lekkida ning põhjustada vigastusi või
tulekahju. Ohu vähendamiseks toimige
järgmiselt.
Järgige ALATI hoolikalt kõiki juhiseid ja
hoiatusi patarei märgistusel ja pakendil.
ÄRGE lühistage patareide klemme.
ÄRGE laadige leelispatareisid.
ÄRGE kasutage korraga vanu ja uusi
patareisid. Vahetage kõik patareid korraga
sama tootja ja sama tüüpi patareide vastu.
ÄRGE kasutage erinevate kemikaalidega
patareisid.
ÄRGE visake patareisid tulle.
Hoidke patareisid ALATI lastele
kättesaamatus kohas.
Eemaldage ALATI patareid, kui seadet pole
plaanis mitu kuud kasutada.
MÄRKUS! Kasutage kindlasti soovitatud
patareisid.
MÄRKUS! Patareide paigaldamisel tuleb
veenduda, et poolused asetsevad õigesti.
Seadme ettevalmistamine
(patareide paigaldamine)
1.
Leidke seadme STHT1-77032/STHT1-77354
tagaküljelt patareipesa riiv (joonis B #2).
2.
Avamiseks tõmmake riiv sõrmega üles ja eemaldage
patareipesa kate (joonis C #1 ja #2).
3.
Paigaldage kaks AAA-tüüpi patareid, jälgides, et
kummagi patarei pooluste ( ja +) paigutus vastab
patareipesa siseküljel olevatele tähistele (joonis C #3).
103
EE
4.
Lükake patareipesa katte alumisel küljel olevad tapid
patareipesas olevatesse sälkudesse (joonis C #4).
5.
Suruge patareipesa kate klõpsatusega kinni
(joonis C #5).
Kui seade on SISSE lülitatud, näete ekraanil patarei
jääkmahtuvust (joonis E #1).
Kasutamine
Seina või objekti kauguse mõõtmine
1.
Klõpsake seadme sisselülitamiseks nuppu (joonis
A #3).
2.
Suunake seadme ülaosas (joonis A #1) olev laser
seina või objekti poole, mille kaugust soovite mõõta
(joonis D #1).
3.
Seadme alumise külje ja seina või objekti vahelise
kauguse mõõtmiseks klõpsake nuppu
(joonis D #2).
4.
Ekraani alumises servas (joonis A #2) näete viimast
mõõtmistulemust (joonis E #3).
Järgmise vahemaa mõõtmiseks klõpsake nuppu
, et nihutada viimane mõõtmistulemus ekraanil eelmisele
reale (joonis E #3). Seejärel korrake toiminguid 2–4.
Kauguse pidev mõõtmine
Mitme vahemaa mõõtmiseks ringi liikudes lülitage seade
pideva mõõtmise režiimile.
1.
Klõpsake seadme sisselülitamiseks nuppu (joonis
A #3).
2.
Suunake seadme ülaosas (joonis A #1) olev laser
seina või objekti poole, mille kaugust soovite mõõta
(joonis D #1).
3.
Hoidke nuppu 4 sekundit all, et lülitada sisse
pideva mõõtmise režiim.
4.
Ekraani alumises servas (joonis A #2) näete viimast
mõõtmistulemust (joonis E #3), mis muutub seadme
liigutamisel.
5.
Kauguse mõõtmiseks (seadme alumise külje ja
seina vm objekti vahel) ja pideva mõõtmise režiimist
väljumiseks klõpsake nuppu (joonis E #3).
Järgmise vahemaa mõõtmiseks klõpsake nuppu ,
et nihutada viimane mõõtmistulemus ekraanil eelmisele
reale. Seejärel korrake toiminguid 2–5.
Pindala mõõtmine
Seadmega saab mõõta seina, põranda vm objekti pindala.
1.
Klõpsake seadme sisselülitamiseks nuppu (joonis
A #3).
2.
Klõpsake nuppu
U
NITS
, et kuvada ekraanile
(joonis E #4).
3.
Leidke laiuse väärtus.
Suunake seadme ülaosa mõõdetava objekti (seina,
põranda vms) ühele küljele.
Paigutage seadme alumine osa mõõdetava objekti
ühte otsa ja suunake laseritäpp laiuse mõõtmiseks
teise otsa (joonis F #1).
Klõpsake nuppu , et kuvada ekraani ülaserva
laius.
4.
Leidke pikkuse väärtus.
Paigutage seadme alumine osa mõõdetava
objekti ühte otsa ja suunake laseritäpp pikkuse
mõõtmiseks teise otsa (joonis F #2).
Klõpsake nuppu , et kuvada ekraani teisele
reale pikkus.
5.
Ekraani alumises servas näete pindala väärtust
(joonis E #3).
Ruumala mõõtmine
Seadmega saab mõõta ruumi või objekti ruumala.
1.
Klõpsake seadme sisselülitamiseks nuppu (joonis
A #3).
2.
Klõpsake kaks korda nuppu
U
N
ITS
, et kuvada ekraanile
(joonis E #4).
3.
Leidke laiuse väärtus.
Suunake seadme ülaosa mõõdetava objekti (ruumi
vms) ühele küljele.
Paigutage seadme alumine osa mõõdetava objekti
ühte otsa ja suunake laseritäpp laiuse mõõtmiseks
teise otsa (joonis F #1).
Klõpsake nuppu , et kuvada ekraani ülaserva
laius.
4.
Leidke pikkuse väärtus.
Paigutage seadme alumine osa mõõdetava
objekti ühte otsa ja suunake laseritäpp pikkuse
mõõtmiseks teise otsa (joonis F #2).
Klõpsake nuppu , et kuvada ekraani teisele
EE
104
reale pikkus.
5.
Leidke kõrguse väärtus.
Paigutage seadme alumine osa mõõdetava
objekti ühte otsa ja suunake laseritäpp kõrguse
mõõtmiseks teise otsa (joonis F #3).
Mõõtmiseks klõpsake nuppu .
6.
Ekraani alumises servas näete ruumala väärtust
(joonis E #3).
Mõõtühiku muutmine
Kui mõõtmistulemus on käes (ja seade ei ole pideva
mõõtmise režiimis), saate muuta mõõtühikut: jalg
kümnendmurruna (6,21 jalga), jalg murdarvuna
(6'02"9/16), meeter (1,894 m) või toll (74 9/16 tolli).
Hoidke nuppu
U
N
ITS
all, kuni näete näitu muutumas (2–3
sekundit).
Seadme väljalülitamine
Seadme saab välja lülitada ühel järgmistest viisidest.
Hoidke nuppu mitu sekundit all (kuni ekraan
kustub).
Kui te ei kasuta seadet 120 sekundit järjest, lülitub see
automaatselt välja.
Garantii
STANLEY annab sellele tootele 2-aastase garantii, mis hõlmab
materjali- ja tootmisdefekte. Käesolev PIIRATUD GARANTII
ei hõlma tooteid, mida on väärkasutatud, kuritarvitatud,
muudetud või remonditud. Lisateabe või tagastamisjuhiste
saamiseks helistage numbril 866-786-5924. Kui pole
märgitud teisiti, remondib STANLEY tasuta iga STANLEY
toote, millel on tuvastatud puudused, kattes ka osade
maksumuse ja töökulud, või otsustab omal äranägemisel
taolise seadme asendada või tagastada ostusumma, millest
on lahutatud amortisatsioonikulud, saades vastu vigase
seadme. KÄESOLEV PIIRATUD GARANTII VÄLISTAB KÕIK
JUHUSLIKUD VÕI KAUDSED KAHJUD. Mõnes riigis ei ole
juhusliku või kaudse kahju välistamine või piiramine lubatud,
seega ei pruugi need piirangud teie puhul kehtida. Käesolev
PIIRATUD GARANTII annab teile konkreetsed juriidilised
õigused, mis võivad riigiti erineda. Lisaks garantiile kehtib
STANLEY laseritele: 30-päevane raha tagastamise garantii.
Kui te pole oma STANLEY laseri tööga mingil põhjusel täielikult
rahul, võite selle 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast koos
ostukviitungiga meile tagastada, saades kogu raha tagasi.
OLULINE MÄRKUS! Instrumendi õige kasutamise ja
hoolduse eest vastutab tarbija. Lisaks vastutab tarbija täielikult
laserseadme täpsuse perioodilise kontrollimise eest ja seega
ka instrumendi kalibreerimise eest.
Garantii ei hõlma kalibreerimist ega hooldust.
105
EE
Tehnilised andmed
Ulatus 15 cm–20 m (6 in–65 ft)
Mõõtmistäpsus* ± 3 mm (± 1/8 tolli)*
Väikseim kuvatav ühik ± 1 mm (± 1/16 tolli)
Laseri klass 2. klass (IEC/EN60825-1: 2014)
Laseri tüüp < 1.0 mW @ 620-690 nm
Laseri/taustvalguse automaatne väljalülitus 30 s möödumisel
Seadme automaatne väljalülitus 90 s möödumisel
Pidev mõõtmine Jah
Pindala/ruumala Jah
Patarei eluiga (2 x AAA) Kuni 3000 mõõtmist
Mõõtmed (K x S x L) 118 x 43 x 24 mm (4,64 x 1,69 x 0,94 tolli)
Kaal (ilma patareideta)
71 g (2,5 oz)
Säilitustemperatuuri vahemik
–25 °C...+70 °C (–13 °F...+158 °F)
Töötemperatuuri vahemik
0 °C...+40 °C (32 °F...104 °F)
* Mõõtmistäpsus sõltub konkreetsetest tingimustest.
Soodsatel tingimustel (toatemperatuuril ja hea sihtpinna puhul) kuni 10 m (33 jalga).
Ebasoodsatel tingimustel (ere päikesevalgus, väga nõrga peegeldusega pind või suured temperatuurikõikumised) võib viga
suureneda kuni ± 0,25 mm/m (± 0,003 in/ft) võrra, kui kaugus ületab 10 m (33 jalga).
EE
106
Veakoodid
Kui ekraanile ilmub tekst INFO koos koodiga, järgige vea kõrvaldamiseks pakutud lahendust.
Kood Kirjeldus Lahendus
101 Vastuvõetud signaal liiga nõrk,
mõõtmisaeg liiga pikk
Kasutage sihtplaati või vahetage sihtpinda.
102 Vastuvõetav signaal liiga kõrge Sihtpinna peegeldus on liiga suur. Kasutage
sihtplaati või vahetage sihtpinda.
201 Taustvalgus on liiga tugev Vähendage taustvalgust sihtkohas.
202 Laserikiir on häiritud Eemaldage takistus ja korrake mõõtmist.
203 Voolu pole piisavalt Paigaldage uued patareid.
301 Temperatuur liiga kõrge Laske seadmel jahtuda temperatuurini, mis jääb
ettenähtud töötemperatuuri vahemikku.
302 Temperatuur liiga madal Laske seadmel soojeneda temperatuurini, mis jääb
ettenähtud töötemperatuuri vahemikku.
401 Riistvaratõrge Lülitage seadet mitu korda sisse ja välja. Kui viga
kordub, tagastage vigane seade teeninduskeskusesse
või edasimüüjale. Vt garantiid.
402 Tundmatu viga Pöörduge lähimasse teeninduskeskusesse või
edasimüüja poole. Vt garantiid.
107
EE
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130

Stanley STHT1-77032RC Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka