Stanley STHT1-77366 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
42
EE
Sisukord
• Kasutaja ohutus
• Patarei ohutus
• Vastavusavaldus
Teenindus ja hooldus
• Garantii
Kasutaja ohutus
HOIATUS:
Vigastuste riski vähenadmiseks lugege enne selle toote
kasutamist läbi kõik ohutus- ja kasutusjuhised.
ETTEVAATUST:
Kui lasertööriist on kasutuses, tuleb olla ettevaatlik, et silmad
ei puutuks kokku kiirgavate laseri läätsedega. Pikaajaline
kokkupuude laserkiirega võib sinu silmi kahjustada.
ETTEVAATUST:
See vahend kiirgab nähtamatut laserkiirt. See kiirguv laserkiir
kuulub IEC 60825-1 standardi järgi laserklassi 1 ning vastab
eeskirjadele 21 CFR 1040.10 ja 1040.11, välja arvatud
erandid kooskõlas lasereid puudutava 24. juuni 2007. aasta
Teatega nr 50.
ETTEVAATUST:
Ohtlik kiirgus. Kui juhtseadiste kasutamisel, seadme
reguleerimisel või selle käsitsemisel ei järgita käesolevat
juhendit, võib tagajärjeks olla kokkupuude ohtliku
kiirgusega.
Hoidke juhendi kõik osad tulevikuks alles.
HOIATUS:
Järgmised sildinäidised võite leida oma lasertööriistalt,
et teave laseri klassi kohta oleks mugavalt ja ohutult
kättesaadav. Palun lugege Toote kasutusjuhendist oma
tootemudeli tehniliste andmete kohta.
IEC60825-1: 2014
(3. väljaanne)
ÄRGE eemaldage korpuselt ühtegi hoiatussilti.
Seda vahendit tohib kasutada üksnes Toote kasutusjuhendis
kirjeldatud töödeks.
Veenduge ALATI, et kõik kasutuse kõrval seisjad on otse laserkiire
suunas vaatamisega kaasnevatest ohtudest teadlikud.
ÄRGE kasutage koos muude optiliste
vahenditega. Ärge muutke lasertööriista, tehke
kohandusi või ärge kasutage muudes rakendustes peale nende,
mis on kirjeldatud Toote kasutusjuhendis.
ÄRGE vaadake laserkiire läätse suunas optiliste abivahenditega,
nagu suurendusklaasid, binokkel või teleskoop.
ÄRGE jõllitage laserkiire läätsede suunas.
ÄRGE kasutage lasertööriista, kui see on saanud kahjustada või
on katki.
ÄRGE suunake lasertööriista ühegi muu inimese peale.
ÄRGE asetage vahendit võimaluse korral silmade tasandile.
LülitageALATI lasertööriist VÄLJA, kui see pole kasutusel. Kui
jätate lasertööriista SISSE, suureneb oht, et keegi vaatab kogemata
laserkiire suunas.
ÄRGE kasutage lasertööriista süttivates piirkondades, nagu süttivate
vedelike, gaaside või tolmu lähedal.
ÄRGE võtke lasertööriista koost. Selle sees ei ole kasutajapoolset
hooldust vajavaid osi. Laseri lahtivõtmine muudab kehtetuks
kõik tootega seotud garantiid. Ärge muutke toodet mingisugusel
viisil. Lasertööriista muutmisega võib kaasneda kokkupuude
laserkiirgusega.
ÄRGE kasutage seda vahendit plahvatusohu keskkonnas.
1
43
Patarei ohutus
HOIATUS:
Patareid võivad lõhkeda ja lekkida ning kehavigastusi või
tulekahju põhjustada. Ohu vähendamiseks:
ÄRGE asetage vette ega muudesse vedelikesse ning vältige
pritsmeid.
ÄRGEhoidke ega kasutage kohtades, kus võib temperatuur
ületada 105 °F (40,5 °C) (näiteks suvel kuurides või metallehitiste
läheduses). Pikima eluea tagamiseks hoida jahedas ja kuivas kohas.
ÄRGEpõletage, isegi kui see on raskelt kahjustada saanud või täiesti
kulunud. Aku võib tules plahvatada. Liitiumioonakude põletamisel
eritub mürgiseid aure ja materjale.
Kui aku sisu satub nahale, peske saastunud piirkonda kohe
õrnatoimelise seebi ja veega. Kui patareivedelik satub silma,
loputada lahtisi silmi 15 minutit või kuni ärritus lõppeb. Arstiabi
on vaja, kui aku elektrolüüt koosneb vedelatest orgaanilistest
süsivesinikest ja liitiumisooladest.
Avatud akude sisu võib põhjustada hingamisteede ärritust. Tagage
värske õhu juurdepääs. Kui sümptomid ei kao, pöörduda arsti
poole.
Põletuse oht. Aku vedelik võib sädeme või leegiga kokku puutudes
olla tuleohtlik.
Tuleoht. Ärge proovige kunagi avada. Kui korpuses on pragu või
see on kahjustunud, ärge laadige. Mitte purustada, lasta maha
kukkuda või kahjustada. Ärge kasutage, kui on saanud järsu löögi,
kui on maha kukkunud, kui sellest on üle sõidetud või kui see
on muul viisil kahjustatud (nt naelaga läbistatud, peale astutud).
Kahjustunud seadmed tuleb saata taaskasutusse.
ÄRGElaadige akupatareid õhutemperatuuril alla +40 °F (+4,5 °C)
või üle +105 °F (+40,5 °C). Pikima eluea ja parima jõudluse saab
saavutada, kui akupatareid laaditakse, kui õhutemperatuur jääb
vahemikku 65 °F –75 °F (18° ja 24 °C).
Ärge kunagi kasutage ühtegi laadijat või kaablit, mis on
kahjustunud, kuna sellega võib kaasneda tule-, plahvatus-,
lekkeoht või muu oht.
Eluea lõpp
ÄRGE visake toodet ära majapidamisjäätmetega.
PALUN TAASKASUTAGEkooskõlas kohalike määrusega seoses
elektriliste ja elektroonikajäätmete kogumise ja kõrvaldamisega.
Vastavusavaldus
See toode vastab standardile IEC60825-1:2014 (3. väljaanne).
Lisadetailide jaoks palun vaata www.stanleyworks.com.
Teenindus ja hooldus
ÄRGE laske märjaks saada. Sisemise elektrivooluahel võib saada
kahjustada. Lasertööriist pole veekindel.
ÄRGE jätke lasertööriista otse valguskiirguse kätte ja vältige
kokkupuudet kõrgete temperatuuridega. Korpus ja mõned
sisemised osad on polümeersest materjalist ning see võib kõrgetel
temperatuuridel moonduda.
ÄRGE hoidke lasertööriista külmas keskkonnas. Soojenemise käigus
võib sisemistele osadele tekkida niiskus. See niiskus võib muuta
laseri akna uduseks ja/või põhjustada isemiste vooluahelaplaatide
korrodeerumist.
MÄRKUS: Tolmustes kohtades töötades võib laseri aknale koguneda
mustust. Eemaldage pehme, kuiva riidega igasugune niiskus või
mustus.
ÄRGE kasutage agressiivseid puhastusvahendeid ega lahuseid.
MÄRKUS: See toode on mõeldud UL-is loetletud toidetega;
nimiväljund 5 Vdc, 0,35 A.
Üheaastane garantii
Stanley Tools garanteerib oma elektrooniliste mõõteriistade
materjali- ja koostevigade puudumise ühe aasta vältel alates
ostukuupäevast.
Defektsed tooted remonditakse või asendatakse Stanley Tools’i
valikul, kui need saadetakse koos ostu tõendava dokumendiga
aadressile:
Stanley Black & Decker Polska SP.z.o.o
ul. Postepu 21D, 02-676 Warsaw, Poland
Lubatud muuta eelnevalt hoiatamata
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Stanley STHT1-77366 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend