Stanley FME340 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 4
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 9
4
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Tikksaag Stanley Fat Max on loodud puidu, plasti ja lehtme-
talli lõikamiseks.
Tööriist on mõeldud nii asjaarmastajatele
kui ka pro kasutajatele.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektri-
löögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Tööala ohutus
a. Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud.
Korrast ära ja pimedad tööalad soodustavad õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad säde-
meid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistik peab sobima pistikupesaga.
Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade puhul adap-
terpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige kehalist kontakti selliste maandatud pinda-
dega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid.
Elektrilöögi saamise oht suureneb, kui teie keha on
maandatud.
c. ltige elektriöriistade sattumist vihma kätte
või märgadesse tingimustesse. Elektritööriista sisse
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbami-
seks või pistiku eemaldamiseks pistikupesast.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui kasutate tööriista välitingimustes, tarvitage
kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaab-
lit. Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
f. Kui elektriöriista kasutamine niisketes tingimus-
tes on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage
elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elektri-
tööriista, kui olete väsinud või ravimite, alkoholi,
narkootikumide mõju all. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
kaitseprille. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
libisemiskindlad jalanõud, kiiver või kõrvaklapid vähen-
davad õigetes tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
et lüliti on väljalülitatud asendis. Kui kannate elektri-
tööriista, sõrm lülitil, või ühendate vooluvõrku tööriista,
mille lüliti on tööasendis, suurendate õnnetuste esine-
mise tõenäosust.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva
osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib tekita-
da kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides parema kontrolli.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke loten-
davaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad riided,
ehted või pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühen-
datud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4.
Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektriöriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sis-
se ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida
lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne seadistuste tegemist, tarvikute vahetamist
või tööriista säilituskohta panekut eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
kaitsemeetmete rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
d. Hoidke hetkel mittekasutatavaid elektritööriistu
lastele kättesaamatus kohas ning ärge lubage
tööriista kasutada inimestel, kes pole saanud vas-
tavat väljaõpet või pole lugenud kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hooldada. Veenduge, et lii-
kuvad osad sobivad kokku ja ei kiilu kinni, et osad
5
EESTI KEEL
on terved ning kontrollige ka kõiki muid tööriista
tööd mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustatud
elektritööriist tuleb enne kasutamist remontida.
Paljude õnnetuste põhjuseks on ebapiisavalt hooldatud
elektritööriistad.
f. Hoidke lõiketerad teravad ja puhtad. Õigesti hoolda-
tud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms
vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloo-
mu. Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
5. Hooldamine
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvali tsee-
ritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaal-
varuosi. Nii tagate elektritööriista ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad hoiatused tikksaagide ja
sirgliikumisega saagide kasutamisel
Hoidke elektritööriista töötamise ajal isoleeritud
käepidemetest kohtades, kus lõikeseade võib
puutuda kokku varjatud juhtmetega. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad ning võivad anda
kasutajale elektrilöögi.
Kinnitage töödetail pitskruvide vms abil kindlale
alusele. Kui hoiate detaili käes või oma keha vastas, on
see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista üle kontrolli
kaotamist.
Hoidke käed lõikealast eemal. Ärge sirutage kätt
mitte mingil põhjusel töödetaili alla. Hoidke sõrmed
ja pöial sirgliikumisega terast ning teraklambrist alati
eemal. Ärge haarake sae stabiliseerimiseks saetallast.
Hoidke terad teravad. rid või kahjustatud terad või-
vad surve avaldamise korral põhjustada sae kõrvalekal-
dumist või seiskumist. Kasutage alati töödetaili materjali
ja lõiketüübiga sobivat saetera.
Torusid või kaablikarbikuid lõigates veenduge, et
need ei sisalda vett, elektrijuhtmeid jms.
Ärge puudutage töödetaili või tera vahetult pärast
tööriista kasutamist. Need võivad muutuda väga
kuumaks.
Teadvustage varjatud ohte: veenduge enne seina,
randa või lae lõikamist, et lõikekohas ei asu
juhtmeid ega torusid.
Tera jätkab liikumist ka pärast lüliti vabastamist.
Lülitage tööriist alati välja ja oodake, kuni saetera on
täielikult peatunud, enne kui tööriista käest panete.
Hoiatus! Kokkupuude lõikamisel tekkiva tolmuga või selle
sissehingamine võib mõjuda halvasti seadme kasutaja ning
võimalike kõrvalseisjate tervisele. Kandke tolmumaski, mis
on mõeldud kaitseks tolmu ja aurude eest, ning veenduge,
et tööalasse sisenevad isikud oleksid samuti kaitstud.
Käesolevas kasutusjuhendis on kirjeldatud kasutusots-
tarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine
või tööriista kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhen-
dis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu ja/
või varalist kahju.
Kõrvalseisjate ohutus
Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks selliste
isikute (sh laste) käes, kelle füüsilised, sensoorsed või
vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad va-
jalikud kogemused või teadmised. See on lubatud vaid
siis, kui neid valvab või juhendab seadme kasutamisel
nende ohutuse eest vastutav isik.
Hoidke lastel silm peal, et nad seadmega mängima ei
hakkaks.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei
ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jms tõttu.
Teatud ohte pole võimalik vältida ka asjakohaseid ohutus-
nõudeid järgides ja ohutusseadmeid kasutades. Sellised
ohud on järgmised.
Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade puudu-
tamisel.
Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute vahe-
tamisel.
Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel kasu-
tamisel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista
kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks puiduga
töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDF-plaatide puhul).
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis dekla-
reeritud vibratsiooniväärtuseid on mõõdetud standardis
EN 60745 toodud standardse katsemeetodi alusel ning neid
võib kasutada tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks.
Esitatud vibratsiooniväärtuseid võib kasutada ka esialgse
kokkupuute hindamiseks.
Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva vib-
ratsiooni väärtused võivad selle kasutamisviisist sõltuvalt
deklareeritud väärtustest erineda. Vibratsioonitase võib
tõusta üle deklareeritud taseme.
Palgatöö käigus regulaarselt elektritööriistu kasutavate
isikute kaitsemeetmeid reguleerivad direktiivis 2002/44/
EÜ esitatud nõuete raames vibratsiooniväärtuseid hinnates
tuleks vibratsioonitaseme hindamisel arvesse võtta tegelikke
6
EESTI KEEL
kasutamistingimusi ja tööriista kasutamisviisi, arvestades
seejuures töötsükli kõiki osi (lisaks päästiku allhoidmise
ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud või töötab
tühikäigul).
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks lugege
tähelepanelikult kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, mistõttu maan-
dusjuhe pole vajalik. Veenduge alati, et toitepinge
vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Kui toitejuhe on kahjustunud, laske see ohutuse tagami-
seks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hoolduskes-
kusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Kiiruse päästiklüliti
2. Lukustusnupp
3. Saetera lukustuskang
4. Teraklamber
5. Tallaplaat
6. Tallanurga reguleerkang
7. Lõikerežiimi kang
8. Tallahülss
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne tööriista kokkupanemist võtke aku seadmest
välja ning veenduge, et saetera on peatunud. Kasutatud
saeterad võivad olla kuumad.
Saetera paigaldamine ja eemaldamine (joonis A)
Hoidke saetera (11) nii, et selle hambad on suunatud
ettepoole.
Tõstke saetera lukustuskangi (3) ülespoole.
Sisestage tera saba maksimaalses pikkuses teraklamb-
risse (4).
Vabastage kang.
Saetera (11) eemaldamiseks tõstke saetera lukustus-
kangi (3) ülespoole ning tõmmake tera välja.
Tallahülsi paigaldamine ja eemaldamine (joonis B)
Mittekriipivat tallahülssi (9) tuleks kasutada siis, kui lõikate
pindu, mida on kerge kriipida (laminaat-, vineer- või värvitud
pinnad). Lisaks saab seda kasutada tallapinna kaitsmiseks
transpordi ja hoidmise ajal.
Tallahülsi ühendamine
Asetage tallaplaadi (5) esiosa tallahülsi (9) esiossa.
Langetage tööriist tallahülsi (9) sisse. Tallahülss kinni-
tub klõpsatuse saatel talla tagaosa külge.
Tallahülsi eemaldamine
Võtke tallahülsi kahe tagumise saki juurest kinni ning
tõmmake seda tallaplaadi (5) suhtes allapoole ja eemale.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal omas tempos töötada. Ärge
koormake tööriista üle.
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage tööriista, kui selle saetald on
lahti või eemaldatud.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis C)
Tööriista sisselülitamiseks vajutage kiiruseregulaatoriga
lülitit (1). Kiirus sõltub lüliti allavajutamise sügavusest.
Pidevtöö režiimi kasutamiseks vajutage lukustusnuppu
(2) ja vabastage kiiruseregulaatoriga lüliti. See seadis-
tus on kasutatav vaid täiskiirusel.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage kiiruseregulaatori-
ga lüliti.
Pidevtöö režiimis töötava seadme seiskamiseks vaju-
tage kiiruseregulaatoriga lülitit veel üks kord ja seejärel
vabastage see.
Kiirusevalits
Kasutage suurt kiirust puidu, keskmist kiirust alumiiniu-
mi ja PVC ning väikest kiirust muude metallide jaoks.
Nurklõikamine (joonised D ja E)
Tallaplaadi saab vasakule ja paremale küljele kuni 4
kaldenurga alla seadistada.
Kaldenurga seadistamine
Tallaplaadi (5) avamiseks tõmmake tallanurga reguleer-
kangi (6) saest välja ja eemale.
Libistage tallaplaati edasi, et see 0° positiivsest seisu-
asendist vabastada.
Seadistage tallaplaat soovitud kaldenurga alla. Kasuta-
ge õige nurga tagamiseks malli.
Tallaplaadi (5) lukustamiseks lükake tallanurga regu-
leerkangi (6) tagasi sae suunas.
Märkus. Talda saab seadistada paremale ja vasakule küljele
ning sellel on arretiirid nurgaväärtustel 15°, 30° ja 45°.
Talla seadistamine sirglõikamiseks
Tallaplaadi (5) avamiseks tõmmake tallanurga reguleer-
kangi (6) saest välja ja eemale.
Pöörake tald umbes 0° nurga alla ning tõmmake talda
seejärel tagasi, et see 0° positiivsesse seisuasendisse
lukustada.
Tallaplaadi (5) lukustamiseks lükake tallanurga regu-
leerkangi (6) tagasi sae suunas.
Lõikerežiimid (joonis F)
Sellel tikksael on neli lõikerežiimi: kolm orbitaal- ja üks
sirglõikamisrežiim. Orbitaalrežiimis liigub tera jõulisemalt
ning see režiim on loodud eelkõige pehmete materjalide (nt
puidu ja plasti) lõikamiseks. Orbitaalrežiimis lõikab saag
7
EESTI KEEL
kiiremini, kuid materjali lõikeservad jäävad ebaühtlasemad.
Orbitaalrežiimis liigub tera lõikamise ajal lisaks üles-alla
liikumisele ka edasi-tagasi.
Hoiatus! Metalli või lehtpuitu ei tohi kunagi orbitaalrežiimis
lõigata.
Liigutage lõikerežiimi kangi (8) nelja lõikeasendi vahel,
milleks on: 0, 1, 2 ja 3.
Asend 0 on sirglõikamiseks.
Asendid 1, 2 ja 3 on orbitaallõikamiseks.
Lõikamise jõulisus suureneb koos režiimi numbriga
(kolmas asend tagab kõige jõulisema lõikamise).
Saagimine
Hoidke tööriista alati mõlema käega.
Laske saeteral enne lõikamise alustamist mõned
sekundid vabalt töötada.
Avaldage tööriistale lõikamise ajal ainult nõrka survet.
Võimaluse korral töötage nii, et tallaplaat (5) on vastu
töödetaili surutud. See parandab kontrolli tööriista üle,
vähendab selle vibratsiooni ja väldib tera kahjustusi.
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
Üldine
Kasutage suurt kiirust puidu, keskmist kiirust alumiiniu-
mi ja PVC ning väikest kiirust muude metallide jaoks.
Laminaatide saagimine
Kuna saetera lõikab ülesliikumise ajal, võib tallaplaadile
lähimal pinnal esineda killustumist.
Kasutage peenehambalist saetera.
Saagige töödetaili tagapinnalt.
Minimaalse killustumise tagamiseks kinnitage töödetaili
mõlemale küljele mõni puidutükk või kõva puitkiudplaat
ja saagige läbi kõigi kihtide.
Metalli saagimine
Ärge unustage, et metalli saagimine võtab palju kauem aega
kui puidu saagimine.
Kasutage metalli saagimiseks sobivat saetera. Kasutage
raudmetallide saagimiseks peenehambulist ja mitteraud-
metallide puhul suuremate hammastega saetera.
Kinnitage õhukeste metall-lehtede lõikamise ajaks
töödetaili tagaküljele mõni puidutükk ja lõigake läbi kõigi
kihtide.
Katke kavandatav lõiketrajekoor õlikihiga.
Tarvikud
Teie tööriista jõudlus sõltub kasutatavast tarvikust. Stanley
Fat Maxi tarvikute tootmisel on järgitud rangeid kvaliteedis-
tandardeid ja silmas peetud teie tööriista jõudluse suuren-
damist. Meie tarvikud tagavad teie tööriista maksimaalse
võimaliku tõhususe.
Käesoleva tööriistaga saab kasutada nii U- ja T-kujulise
sabaga saeterasid.
Hooldamine
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab
minimaalset hooldamist. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne hooldustoimingute alustamist lülitage tööriist
välja ning lahutage see toiteallikast.
Puhastage tööriista ja laadija ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhas-
tusvahendeid.
Tilgutage tera tugirulliku teljele aeg-ajalt tilgake õli.
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriigis
ja Iirimaal)
Kui uue toitepistiku paigaldamine on vajalik, toimige
järgmiselt.
Kõrvaldage vana pistik ohutult.
Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
Ühendage sinine juhe neutraaliklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine
aitab materjale taaskasutada. Materjalide taaska-
sutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja
vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud eeskirjad võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast toote tööea lõppu.
Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remondi-
töökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöördu-
da Stanley Europe‘i kohalikku esindusse, mille aadressi
leiate sellest kasutusjuhendist. Stanley Europe‘i volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse ük-
sikasjad ning kontaktandmed on leitavad ka veebiaadressilt
www.2helpU.com.
8
EESTI KEEL
Tehnilised andmed
FME340 (Tüüp 2)
Sisendpinge V
ac
230
Sisendvõimsus W710
Kiirus tühikäigul min
-1
0 – 3 200
Käigupikkus mm 20
Max lõikesügavus
Puit mm 85
Teras mm 10
Alumiinium mm 15
Mass kg 2,74
L
pA
(helihk) 88,6 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
L
WA
(heliimsus) 99,6 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud
vastavalt standardile EN 60745:
Laudade lõikamine (a
h
,
B
) 6,2 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
Pleki lõikamine (a
h
,
M
) 6,4 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
EL-i vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
FME340
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1: 2009 + A1 2010,
EN 60745-2-11:2010
Need tooted vastavad ka direktiividele 2004/108/EÜ (kuni
19.04.2016), 2014/30/EL (alates 20.04.2016) ja 2011/65/EL.
Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust Stanley Europe’iga
allpool asuval aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagakül-
jel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni koosta-
mise eest ja kinnitab seda Stanley Europe‘i nimel.
R. Laverick
Ehitusjuht
Stanley Fat Max Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
21.08.2015
Garantii
Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub
selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset
garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi
mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
ÜHEAASTANEISGARANTII
Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates
ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab
Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed
osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimu-
sed.
Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile.
Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist.
Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida.
Esitatakse ostudokument.
Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole,
leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda
Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley
kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil.
Stanley Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad on leitavad internetis
aadressil www.stanley.eu/3.
17
Eesti AS Tallmac Tel.: +372 6562999
Mustame tee 44 Faks.: +372 6562855
EE-10621 Tallin www.tallmac.ee
Latvija LIC GOTUS SIA Tel.: +371 67556949
Ulbrokas Str. Fax: +371 67555140
Rīga, 1021 www.licgotus.lv
Lietuva HARDIM Tel.: 00370-5273 73 59
Žirmünų g. 139
a
Fax: 00370-5273 74 73
09120 Vilnius www.hardim.lt
Elremta Tel.: 00370-37370138
Neries kr. 16E Fax: 00370-37350108
48402 Kaunas www.elremta.lt
GITANA UAB Tel.: 00370-4641 08 81
Bičiulių g. 32, Budrikuų k. Fax: 00370-4631 04 85
96320 Klaipėdos r. www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Stanley FME340 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend