Black & Decker KS777 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 4
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 9
4
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie Black & Deckeri tikksaag on mõeldud puu,
plasti ja metalllehtede saagimiseks. See tööriist on
mõeldud vaid tavatarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasuta-
misel
Hoiatus. Lugege kõik hoiatused ja
ohutusjuhised läbi. Kõigi juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju
ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad töö-
alad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatus-
ohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektri-
öriistaga töötamise ajal eemal. helepa-
nu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista
üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist
(nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid).
Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögi
oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitejuhet selle kand-
miseks, tõmbamiseks või pistiku eemal-
damiseks seinakontaktist. Kaitske juhet
kuumuse, õli, teravate nurkade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimus-
tes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva
pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektri-
löögi riski.
f. Kui elektriöriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekke-
voolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötami-
se ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisse-
lülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kand-
ke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldus-
liidesed ja kogumisseadmed, veenduge,
et need on ühendatud ja õigesti kasutata-
vad. Nende seadmete kasutamine vähendab
tolmuga seotud ohtusid.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Ka-
sutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremi-
ni ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektri-
tööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
EESTI KEEL
5
c.
Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahe-
tamist või ladustamist ühendage elektriö-
riist vooluvõrgust välja ja/või eemaldage
aku. Nende meetmete järgimine vähendab
elektritööriista tahtmatu käivitamise ohtu.
d.
Hoidke pikemaks ajaks seisma jäänud
elektritööriistu lastele kättesaamatus
kohas. Ärge lubage tööriista kasutada ini-
mestel, kes pole saanud vastavat väljaõpet
või pole lugenud neid juhiseid. Oskamatutes
kätes võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukor-
ras. Veenduge, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, et osad on terved ja
kontrollige kõiki muid tööriista tööd mõju-
tada võivaid tingimusi. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Paljud õnnetused on põhjustatud
halvasti hooldatud elektritööriistadest.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena.
Õigesti hooldatud, teravate servadega lõike-
riistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni
ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja
otsakuid vastavalt juhistele, arvestades
ötingimusi ja teostatava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kva-
li tseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektriöriistade kasu-
tamisel
Hoiatus. Täiendavad ohutusnõuded tikk-
saagidele.
Hoidke elektritööriista töötamise ajal iso-
leeritud käepidemetest tööde tegemisel,
mille korral lõikeseade võib puutuda kokku
varjatud juhtmetega või oma toitekaabliga.
Pinge all oleva juhtme lõikamine võib pingestada
elektritööriista metallist osad ning anda kasuta-
jale elektrilöögi.
Kasutage klambreid või muud viisi, et töö-
detail kindlalt kseerida ja seda toetada.
Kui hoiate töödetaili käes või keha vastas, on
see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista
üle kontrolli kaotamist.
Hoidke käedl lõikealast eemal. Ärge kunagi
küünitage ühelgi põhjusel töödetaili alla. Ärge
asetage sõrmi või pöialt liikuva tera või terak-
lambri lähedusse. Ärge tasakaalustage saagi
hoide kinni selle jalast.
Hoidke lõiketerad teravad. Nürid või kahjus-
tunud lõiketerad võivad põhjustada koormuse
all oleva sae kaldumise või seiskumise. Kasu-
tage alati töödetaili ja lõiketöö jaoks sobivaid
terasid.
Torude või juhtmete lõikamisel veenduge,
et neis ei ole vett, kaableid jms.
Vahetult pärast masina käitamist ärge
puudutage töödetaili ega lõiketera. Need
võivad olla väga kuumad.
Enne seina, põrandasse või lakke lõika-
mist veenduge, et seal pole peidetud ohte.
Kontrollige juhtmete ja torude asukoha
suhtes.
Pärast lüliti vabastamist jätkab tera liiku-
mist. Kui olete tööriista välja lülitanud, oodake
kuni tera seiskub täielikult ja alles siis asetage
see maha.
Hoiatus. Kokkupuude lõikamisseadme tekitatava
tolmuga või selle sissehingamine võib ohustada
seadme kasutajat ja võimalikke kõrvalseisjaid.
Kandke tolmumaski, mis on mõeldud kaitseks tolmu
ja aurude eest; veenduge, et tööalale sisenevad
isikud on samuti kaitstud.
Sihtotstare on kirjeldatud käesolevas ka-
sutusjuhendis. Tarvikute või lisaseadmete
kasutamine muul otstarbel, kui on nimetatud
käesolevas kasutusjuhendis, võib põhjustada
kehavigastusi ja/või varalist kahju.
Kõrvaliste isikute ohutus
See seade pole mõeldud kasutamiseks
isikutele (k.a lapsed), kellel on vähenenud füü-
siline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutami-
seks juhiseid ja teostab järelevalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadme-
ga.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonita-
seme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus. Vibratsioonitaseme väärtus võib elekt-
ritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
EESTI KEEL
6
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetme-
te määramiseks, mis on sätestatud standardis
2002/44/EÜ isikute kaitsmiseks, kes töötavad
pidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma
kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
k.a arvestama töötsükli kõikide osadega, nt aeg,
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Hoiatus. Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Veenduge alati,
et akupinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele.
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks
lastele ega nõrga tervisega isikutele ilma
järelevaatajata. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei
mängiks seadmega.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks välja vahetada tootjal või
volitatud Black & Deckeri hoolduskeskusel.
Osad
1. Lukustusnupp
2. Kiiruse muutmise sisse/välja lüliti
3. Tera hoiustuskambri kate
4. Tallaplaat
5. Saetera tugirull
6. Tööriistavaba tera klamber
Kokkupanek
Hoiatus. Veenduge enne järgmiste toimingute üri-
tamist, et tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust
eraldatud ning saetera on seiskunud. Kasutatud
saeterad võid olla kuumad.
Saetera paigaldamine (joonis A)
Hoidke saetera (7) nii, et selle hambad on
suunatud ettepoole.
Vajutage lõiketera klambrit (6) ja hoidke seda
allasurutult.
Sisestage saetera tapp võimalikult suures
ulatuses terahoidikusse (8).
Vabastage lõiketera klamber (6).
Saetera ladustamine (joonis B)
Saeterasid (7) on võimalik hoiustada tööriista taga-
osas asuvas hoiustuskambris.
Avage saetera hoiukorpuse kate (3), võttes
kinni kattel (3) olevast kõrvast ja tõmmates
seda väljapoole.
Lõiketerad kinnitatakse hoiukorpusesse mag-
netriba abil. Tera eemaldamiseks vajutage
ühte tera otsa allapoole ning tõstke samal ajal
teist tera otsa.
Sulgege sae hoiukorpuse kate (3) ja veendu-
ge, et see on riiviga lukustatud.
Hoiatus. Enne seadme käitamist sulgege hoiusta-
miskambri kate.
Muud riskid
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasole-
vatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
Osade, terade või tarvikute vahetamisest
tekitatud vigastused.
Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate tööriista pikemalt,
veenduge, et teete regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sisse-
hingamisest põhjustatud terviseohud (nt pui-
dutööd, eriti tamme, pöögi ja vaik-kiudplaadi
korral).
Kasutamine
Tallaplaadi reguleerimine kaldnurga all lõikami-
seks (joonis C)
Tallaplaati (4) on võimalik reguleerida nii, et saab
lõigata täisnurkselt või 45° vasak- või paremkald-
nurga all.
Keerake kruvid (9) lahti.
Tõmmake tallaplaati (4) ettepoole, pöörake
tallaplaati (4) vasakule või paremale ja lükake
tagasi 45° asendisse.
Keerake kruvid (9) kinni.
Tallaplaadi asendi lähtestamine täisnurkseks lõi-
kamiseks.
Keerake kruvid (9) lahti.
Tõmmake tallaplaati (4) ettepoole, pöörake
keskele ja lükake tagasi 0° asendisse.
Keerake kruvid (9) kinni.
Kiiruseregulaator
Tööriistal on muutuva kiiruse sisse/välja lüliti (1).
Töökiirus oleneb sellest, kui tugevalt te lülitit vajutate.
Kasutage puidu jaoks suurt kiirust, alumiiniumi
ja PVC jaoks keskmist kiirust ning metallide,
v.a alumiinium, jaoks aeglast kiirust.
EESTI KEEL
7
Sisse- ja väljalülitamine
Tööriista sisselülitamiseks vajutage muutuva
kiiruse sisse/välja lülitit (2).
Tööriista väljalülitamiseks vajutage muutuva
kiiruse sisse/välja lülitit (2).
Pidevaks tööks kasutage lukustamise nuppu
(1) ja vabastage sisse/välja lülitamise lüliti (2).
Tööriista väljalülitamiseks, kui see on pideva
käitamise režiimis, vajutage sisse-/välja lülita-
mise lülitit (2) ja vabastage see.
Saagimine
Lõikamise ajal hoidke tööriista kinni kahe käega.
Tallaplaat (4) peab olema tugevalt vastu lõigatavat
materjali. See ennetab sae hüplemist, vähendab
vibratsiooni ja minimaliseerib tera purunemise ohu.
Laske lõiketeral enne lõikamise alustamist
mõned sekundid vabalt pöörelda.
Rakendage tööriistale lõikamise ajal ainult
kerget survet.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Laminaatmaterjali lõikamine
Laminaatmaterjalide lõikamisel on materjali killus-
tumise oht, mis võib kahjustada silmale nähtavaid
pindu. Tavalised saeterad lõikavad suunaga üles-
poole, kui tallaplaat on surutud vastu silmaga näh-
tavat pinda, kasutage terasid mis lõikavad suunaga
allapoole või:
Kasutage peenhambulist saetera.
Lõigake töödetaili tagumiselt poolelt.
Killustumise vältimiseks klammerdage enne
lõikamist töödetaili mõlemale küljele puutükk
või saepuruplaat ja lõigake läbi nende kihtide.
Metalli lõikamine
Pidage meeles, et metalli lõikamisele kulub rohkem
aega kui puidu lõikamisele.
Kasutage metalli lõikamiseks sobivat saetera.
Lehtmetalli lõikamisel asetage lõigatava ma-
terjali alla puutükk.
Katke planeeritav õlikihiga.
Hooldamine
Black & Deckeri tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda hooldada ja korrapäraselt puhastada.
Puhastage pehme harja või kuiva lapi abil
regulaarselt tööriista ventilatsiooniavasid.
Puhastage regulaarselt mootori korpust niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahus-
tipõhiseid puhastusvahendeid. Ärge kunagi
laske vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi vedeliku
sisse.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrval-
dada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda majapidamisprügi hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pak-
kimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud eeskirjad võivad nõuda koduste elektri-
tööriistade eraldi kogumist prügilatesse või viimist
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
örduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöö-
kodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksik-
asjad ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
KS777 TÜÜP 1
Pinge V
AC
230
õdetud sisendvõimsus W 520
Kiirus tühikäigul min
-1
0-3000
Lõikesügavus
Puit mm 70
Teras mm 5
Alumiinium mm 15
Kaal kg 1,94
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 90 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A), Helivõim-
sus (L
WA
) 101 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt standardile EN 60745.
Puidu lõikamine (a
h, CW
) 4,0 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
,
Metalli lõikamine (a
h, CM
) 4,3 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
EESTI KEEL
8
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
KS777
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN60745-1, EN60745-2-11.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Dec-
keriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusju-
hendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika
asepresident
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
03-02-2010
EESTI KEEL
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Black & Decker KS777 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend