Black & Decker KS701PEK Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

2
Eesti keel (Originaaljuhend) 5
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 12
5
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie BLACK+DECKERi tikksaag on loodud
puidu, plasti ja metalli lõikamiseks. See tööriist on
mõeldud ainult tarbijale kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused tööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused
ja juhised. Kõigi hoiatuste ja juhiste
täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi,
tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1. Töökoha ohutus
a. Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud.
Korrast ära ja pimedad tööalad soodustavad
õnnetuste juhtumist.
b. Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistik peab vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi mingil
moel muutke pistikut. Ärge kasutage
maandusega elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kehalist kontakti selliste maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid
ja külmkapid. Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie
keha on maaga ühenduses.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis
kaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
e. Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage
kindlasti välitingimustesse sobivat
pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva
pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögiriski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise
ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge
enne tööriista vooluvõrku ja/või aku külge
ühendamist, kättevõtmist ja kandmist, et
toitelüliti on väljalülitatud asendis. Kandes
tööriista, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga
tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib juhtuda
õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimis- ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja
hoidke tasakaalu. See tagab parema kontrolli
tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Lotendavad rõivad, ehted ja pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade külge kinni.
g. Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
siis veenduge, et need on ühendatud ja
õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud
ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
6
EESTI KEEL
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini
ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
b. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab
remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist
ja tööriista hoiule panemist eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku.
Nende kaitsemeetmete rakendamine vähendab
elektritööriista soovimatu käivitamise ohtu.
d. Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas. Mitte
lubada tööriista kasutada inimestel kes pole
saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud
kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes on
elektritööriistad ohtlikud.
e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge,
et liikuvad osad on õiges asendis ega
ole kinni kiilunud, detailid on terved
ja puuduvad muud tingimused, mis
võivad mõjutada elektritööriista tööd.
Kui tööriist on kahjustunud, laske enne
kasutust elektritööriist ära parandada.
Mitmete põhjuste taga on halvasti hooldatud
elektritööriistad.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud ja teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ning neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid
jms vastavalt käesolevas juhendis toodule,
võttes arvesse nii tööpiirkonda kui ka
tehtava töö iseloomu. Kui elektritööriista
kasutatakse muuks kui sihtotstarbeks, võib
sellest tuleneda ohtlik olukord.
5. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvali tseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. See tagab tööriista
ohutuse säilimise.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Ohutusjuhised kõigi saagide
jaoks
Kui te teete tööd, mille käigus võib
lõiketarvik puutuda kokku varjatud
juhtmetega, hoidke elektritööriista ainult
isoleeritud hoidepindadest. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla
ka elektritööriista lahtised metallosad ning
võivad anda kasutajale elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge
pitskruvidega või muul sobival viisil. Detaili
hoidmisel käega või vastu keha on detail
ebastabiilne ja nii võib selle üle kaduda kontroll.
Hoidke käed lõikamisalast eemal. Ärge
kunagi pange käsi või jalga materjali alla.
Hoidke sõrmed ja pöial sirgliikumisega terast
ning teraklambrist alati eemal. Ärge haarake
sae stabiliseerimiseks saetallast.
Hoidke saeterad teravana. Nürid või
kahjustatud terad võivad surve avaldamise
korral põhjustada sae kõrvalekaldumist või
seiskumist. Kasutage alati materjalile ja
lõikamisviisile vastavat saelehte.
Torude või kanalite lõikamisel veenduge, et
neis ei ole vett, elektrijuhtmeid vms.
Ärge puudutage materjali või saelehte
vahetult pärast tööriista kasutamist. Need
võivad muutuda väga kuumaks.
Olge ettevaatlik peidetud uhtude suhtes
enne seina, põranda või lae saagimist;
kontrollige torustiku ja juhtmete asukohti.
Tera jätkab liikumist ka pärast lüliti
vabastamist. Kui olete tööriista välja lülitanud,
oodake, kuni saeleht seiskub täielikult ja alles
siis asetage tööriist maha.
Hoiatus! Kokkupuude lõikamisel tekkiva tolmuga
või selle sissehingamine võib mõjuda halvasti
seadme kasutaja ning võimalike kõrvalseisjate
tervisele. Kandke tolmumaski, mis on mõeldud
kaitseks tolmu ja aurude eest, ning veenduge, et
tööalasse sisenevad isikud oleksid samuti kaitstud.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud
ettenähtud otstarvet. Mis tahes tarvikute
või lisaseadmete kasutamine või tööriista
kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis
ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse või
varalise kahju ohtu.
Kõrvalseisjate ohutus
Käesolev seade ei ole ette nähtud
kasutamiseks selliste isikute (sh laste) käes,
kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed
võimed on vähenenud või kellel puuduvad
vajalikud kogemused või teadmised. See on
lubatud vaid siis, kui neid valvab või juhendab
seadme kasutamisel nende ohutuse eest
vastutav isik.
Laste üle tuleks pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
7
EESTI KEEL
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning
neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks.
Deklareeritud vibratsioonitaset võib samuti
kasutada kokkupuute esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel
võib vibratsioon erineda deklareeritud väärtusest,
sõltuvalt tööriista kasutamise viisidest.
Vibratsioonitase võib ületada eespool toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et
määrata kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud
meetmed töökohal elektritööriistu kasutavate
isikute kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke
kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja
lülitatud või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
peab kasutaja tähelepanelikult lugema
kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga,
seetõttu pole maandusjuhe vajalik.
Veenduge alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või BLACK+DECKERi
volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Kiiruseregulaatoriga lüliti (KS701E ja
KS701PE) või toitelüliti (KS501)
2. Lukustusnupp
3. Saetera lukustuskang
4. Tallaplaat
5. Tolmueraldusväljund (vaid KS701E ja
KS701PE)
6. Pendelkäiguga häälestusnupp (vaid KS701PE)
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne järgmiste toimingute alustamist
veenduge, et tööriist on välja lülitatud ja
vooluvõrgust lahutatud ja et saetera on peatunud.
Kasutatud saeterad võivad olla kuumad.
Saetera paigaldamine
(joonis A - KS701E ja KS701PE)
Hoidke saetera (7) nagu näidatud, et selle
hambad on suunatud ettepoole.
Vajutage lukustushoob (3) tallaplaadist (4)
eemale.
Sisestage saeketta saba maksimaalselt ketta
hoidikusse (8).
Reguleerige saetera tugirullikut (17), nagu ülal
kirjeldatud.
Vabastage lukustushoob (3).
Saeketta paigaldamine (joonis - A KS501)
Enne saetera (7) paigaldamist või eemaldamist
tuleb saetera tugirullikut (17) reguleerida
tagumisse asendisse, et see ei puutuks teraga
kokku.
Vabastage (ärge eemaldage) kaks kruvi. (18).
Hoidke saetera (7) nii, et selle hambad on
suunatud ettepoole.
Sisestage saeketta (7) saba maksimaalselt
ketta hoidikusse (8).
Pingutage kahte kruvi (18) kergelt vaheldumisi
tera positsioneerimiseks, siis pingutage need
kaks kruvi täielikult (18).
Reguleerige saetera tugirullikut (17), nagu ülal
kirjeldatud.
Saetera (7) eemaldamiseks keerake mõlemat
kruvi (18) ühe keerme võrra vastupäeva.
Tolmuimeja ühendamine tööriistaga
(joonis B - vaid KS701E ja KS701PE)
Libistage tolmuimeja düüs (9)
tolmueemaldusväljundisse (5).
Muud ohud
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate
tööriista, mida pole hoiatustes märgitud. Need ohud
võivad tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise
kasutamise jne tõttu. Ka asjakohaste ohutusnõuete
järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa
teatud ohte vältida. Need on järgmised:
Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
Detailide, terade või tarvikute vahetamisel
tekkinud vigastused.
Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
vigastused. Tööriista pikemaajalisel
kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud tööriista
kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest
(nt: - kui töötada puiduga, eriti tamm, kask ja
MDF-plaadiga.)
8
EESTI KEEL
Kasutamine
Tallaplaadi reguleerimine kaldlõigete jaoks
(joonis C)
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage tööriista, kui selle
tallaplaat on lahti või eemaldatud.
Tallaplaadi (4) saab vasakule ja paremale küljele
45° kaldenurga alla seadistada.
Vabastage kruvid. (10) Mõnel mudelil on üks
kruvi.
Tõmmake talda (4) ettepoole, keerake talda
vasakule või paremale ja lükake tagasi 45° alla.
(vaid KS701E ja KS701PE).
Vajutage tald (4) tagasi, keerake talda
paremale ja tõmmake tagasi 45° alla.
(vaid KS501).
Pingutage kruvisid.
Tallaplaadi (4) lähtestamine 90° lõigete jaoks:
Vabastage kruvid. (10).
Tõmmake talda (4) ettepoole, keerake keskosa
ning vajutage see tagasi 0° asendisse.
Pingutage kruvisid.
Kiiruseregulaatoriga lüliti
(vaid KS701E ja KS701PE)
Kasutage suurt kiirust puidu, keskmist kiirust
alumiiniumi ja PVC ning väikest kiirust muude
metallide jaoks.
Sisse- ja väljalülitamine
Tööriista sisse lülitamiseks vajutage
kiiruseregulaatoriga lülitit (KS701E ja
KS701PE) või toitelülitit (KS501) (1). KS701E
ja KS107PE seadmetel sõltub kiirus sellest, kui
sügavale lüliti vajutada.
Pidevtöö režiimi kasutamiseks
vajutage lukustusnuppu (2) ja vajutage
kiiruseregulaatoriga lülitit. See seadistus on
kasutatav vaid täiskiirusel.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage
reostaadiga toitelüliti. Tööriista väljalülitamiseks
pidevalt töörežiimilt vajutage veel kord
kiiruseregulaatoriga lüliti või toitelüliti ning
vabastage.
Kuidas kasutada Sightline® funktsiooni (joonis D)
Kasutage pliiatsit lõikejoone märkimiseks.
Paigutage tikksaag üle joone (11).
Otse tikksae pealt vaadatuna saab lõikejoont väga
lihtsalt järgida.
Lõikamisrežiim (vaid KS701PE)
Pendelkäigu või tegevusega liigub tera jõulisemalt
ning see režiim on loodud eelkõige pehmete
materjalide, nt puidu ja plasti lõikamiseks. See
lõikab saag kiiremini, kuid materjali lõikeservad
jäävad ebaühtlasemad. Teie tikksael on
pendelkäiguga seadustusnupp. Selle seadistusnupu
kasutamist on kirjeldatud järgmises jaos.
Märkus: Ärge kunagi kasutage pendelkäiku metalli
lõikamiseks.
Pendelkäiguga seadistusnupp
(joonis E - vaid KS701PE)
KS701PE on kolme lõikamisrežiimiga, millel on
kasvav pendelliikumine:
Positsioon 0: metall ja alumiinium ning plekk
(ilma pendelkäiguta).
Positsioon 1: laminaatide, kõva puidu,
tööpindade jaoks.
Positsioon 2: vineeri ja PVC/plasti jaoks.
Positsioon 3: pehme puidu jaoks ja kiireks
lõikamiseks.
Pendelliikumise reguleerimiseks:
Pöörake pendelkäigu selektor (6) sobivasse
asendisse.
Saagimine
Hoidke tööriista tugevalt mõlema käega, kui
lõikate. Tallaplaati (4) tuleb hoida tugevalt lõigatava
materjali vastas. See aitab vältida sae hüplemist,
vähendab vibratsioone ja minimeerib ketta
purunemist tõenäosust.
Enne saagimise alustamist käitage saelehte
paar sekundit vabakäigul.
Saagimise ajal suruge vaid kergelt tööriistale.
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
Laminaatide saagimine
Kui lõikate laminaati, võib ilmneda pinnulisus, mis
võib esitluspinda kahjustada. Kõige rohkem tuntud
saekettad lõikavad ülessuunas, mistõttu tuleb
kasutada saeketast, mis lõikab allapoole tõmbega,
kui tallaplaat istub esitluslaual, või:
Kasutage peenehambalist saetera.
Saagige töödetaili tagapinnalt.
Minimaalse killustumise tagamiseks kinnitage
töödetaili mõlemale küljele mõni puidutükk või
kõva puitkiudplaat ja saagige läbi kõigi kihtide.
Metalli saagimine
Hoiatus! Ärge kasutage tolmuimejat metalli
lõikamisel. Metallitükid on kuumad ning võivad
põhjustada tulekahju.
Ärge unustage, et metalli saagimine võtab palju
kauem aega kui puidu saagimine.
Kasutage metallisaelehte.
9
EESTI KEEL
Õhukese pleki saagimisel kinnitage saetava
koha taha laujupp ning saagige läbi pleki ja
puidu.
Määrige lõikejoont õliga.
Pikisaagimise latt (vaid KS701E ja KS701PE).
Pikisaagimine ja ringikujuline lõikamine ilma
pliiatsijooneta on lihtne koos pikisaagimise latiga
ning ringjuhikuga (saadaval lisana - varuosa
number X43005-XJ).
Pikisaagimise lati paigaldamine (joonis F ja G)
Paigaldage pikisaagimise latt (14) tallaplaadi
pilusse koos ristitalaga, mis on näoga
allapoole, nagu näidatud joonisel F.
Asetage kruvi (15) avasse tallaplaadi põhjas.
Joondage klambriga tala (16) kruvi ümber koos
ribaservaga, mis on näoga allapoole ning sae
tagaosa suunas.
Kasutades ristpeakruvikeerajat, kruvige
kruvi keermestatud auku tala klambris, nagu
näidatud joonisel G.
Reguleerige lõikelaiust ja pingutage kruvi.
Ringi lõikamine
(joonis H - vaid KS701E ja KS701PE)
Sisestage pikisaagimise latt pilusse, mis on
tallaplaadi paremal küljel, et risttala oleks
ülespoole.
Reguleerige pikisaagimise latti nii, et ketta
kaugus risttala avast on soovitu raadiusega,
ning pingutage kruvi.
Asetage saag nii, et augu keskosa risttalas on
lõigatava ringi keskosast üle (tehke sisselõige,
puurige auk ketta jaoks või lõigake sissepoole
materjali servast, et saada ketas asendisse).
Kui saag on korralikult positsioneeritud, lööge
väike nael läbi risttala augu lõigatava ringi
keskele.
Kasutades pikisaagimise latti kaldetoena,
alustage ringi lõikamisega.
Vertikaalettenihkega lõikamine (joonis I)
Vertikaalettenihe on lihtne meetod sisemine lõike
tegemiseks. Sae saab sisestada otse paneeli või
lauda ilma kõigepealt juht- või eelava puurimata.
Vertikaalettenihke lõikamisel mõõtke lõigatav
pind ära ja märgistage selgelt pliiatsiga. Seejärel
kallutage saage ettepoole, kuni talla otsa esiosa
toetub kindlalt tööpinnale ning ketas vabastab
detaili täiskäiguga. Lülitage tööriist sisse ja laske
sellel saavutada maksimaalne kiirus. Haarake
saest tugevalt kinni ning langetage tööriista
tagumist serva, kuni ketas saavutab oma terve
sügavuse. Hoidke talda lamedalt vastu puitu ja
alustage lõikamisega. Ärge eemaldage ketast
lõikest liikumise ajal. Ketas peab täielikult
seiskuma.
Hooldamine
Teie BLACK+DECKER tööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab minimaalset
hooldamist.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb tööriista
õigesti hooldada ja regulaarselt puhastada.
Puhastage tööriista ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt
niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega
lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Ärge kunagi laske ühelgi vedelikul sattuda
tööriista sisse ja ärge kastke ühtegi tööriista
osa vedelikku.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
Kõrvaldage vana pistik ohutult.
Ühendage pruun juhe uue pingestatud pistiku
faasiklemmiga.
Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie BLACK+DECKERi
toode on muutunud kasutuks või vajab
väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete
hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Materjalide taaskasutamine
aitab vältida keskkonna saastamist ja
vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või
nende viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.
BLACK+DECKER pakub võimalust
BLACK+DECKERi toodete tagasivõtmiseks
ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu.
10
EESTI KEEL
Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi
võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda BLACK+DECKERi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on BLACK+DECKER volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed
leitavad internetis aadressil: www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
KS501 (tüüp 1)
KS701 (tüüp 1)
Sisendpinge V
dc
230
Koormata
kiirus
(KS501)
(KS701E ja KS701PE)
min
-1
min
-1
3 000
0-3 000
Max lõikesügavus
Puit (KS501)
(KS701E ja KS701PE)
mm
mm
65
70
Teras mm 5
Alumiinium (KS501)
(KS701E ja KS701PE)
mm
mm
10
15
Mass (KS501)
(KS701E)
(KS701PE)
kg
kg
kg
1,3
1,6
1,7
KS501
L
pA
(helirõhk) 85,5 dB(A), määramatus
(K) 3 dB(A), L
WA
(helivõimsus) 96,5 dB(A),
määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise
vektori summa) mõõdetuna vastavalt EN
60745:
Laudade lõikamine (a
hB
) 9,3 m/s
2
, määramatus
(K) 1,5 m/s
2
Pleki lõikamine (a
hM
) 12,6 m/s
2
, määramatus
(K) 1,5 m/s
2
KS701E
L
pA
(helirõhk) 88 dB(A), määramatus
(K) 3 dB(A), L
WA
(helivõimsus) 99 dB(A),
määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise
vektori summa) mõõdetuna vastavalt EN
60745:
Laudade lõikamine (a
hB
) 5,8 m/s
2
, määramatus
(K) 1,5 m/s
2
, pleki lõikamine (a
hM
) 6,3 m/s
2
,
määramatus (K) 1,5 m/s
2
KS701PE
L
pA
(helirõhk) 89 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A),
L
WA
(helivõimsus) 100 dB(A), määramatus (K)
3 dB(A), vibratsioonitugevus (vektori summa)
vastavalt standardile EN 60745:
Laudade lõikamine (a
hB
, W) 12,5 m/s
2
,
määramatus (K) 1,5 m/s
2
, pleki lõikamine (a
hM, W
)
9,9 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
KS501 ja KS701
Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised
andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmistele
dokumentidele: 2006/42/EÜ, EN 60745-1,
EN 60745-2-11
See toode vastab ka direktiividele 2014/30/EU
ja 2011/65/EU. Lisainfo saamiseks võtke palun
ühendust Black & Deckeriga allpool asuval
aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel
olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab
seda Black & Deckeri nimel.
Ray Laverick
Ehitusjuht
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 34D,
Suurbritannia
11/09/2014
11
EESTI KEEL
Garantii
BLACK+DECKER on oma toodete kvaliteedis
kindel ja pakub erilist garantiid. See garantii
täiendab teie lepingulisi õigusi ega piira
neid kuidagi. Garantii kehtib Euroopa Liidu
liikmesriikide territooriumil ja Euroopa
vabakaubanduspiirkonnas.
Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast ilmneb
teie BLACK+DECKERi tootel materjali- või
tootmisvigu, garanteerib BLACK+DECKER, et
asendab katkised osad, parandab või asendab kõik
mõistlikus ulatuses kulunud tooted, põhjustades
kliendile võimalikult vähe ebamugavust, kui
tegemist pole järgmisega:
Toodet on edasi müüdud, kasutatud
professionaalsel tasandil või välja üüritud.
Toodet on valesti või hooletult kasutatud.
Toode on võõrkehade, ainete või õnnetuste
tõttu kahjustunud.
Toodet on üritanud remontida kolmandad
isikud peale volitatud remonditöökodade ja
BLACK+DECKERi hooldustöötajate.
Koos garantiinõudega tuleb müüjale või volitatud
remonditöökojale esitada ostudokument. Lähima
volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
BLACK+DECKERi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti
on BLACK+DECKERi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com
Külastage meie veebilehte www.blackanddecker.
co.uk ,et registreerida oma uus BLACK+DECKERi
toode ning olla kursis viimaste uute toodete ja
eripakkumistega. Lisateavet BLACK+DECKERi
rmamärgi ja tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.eu.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Black & Decker KS701PEK Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka