Stanley FME365 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 4
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 9
4
Kasutusotstarve
Elektriline käsisaag Stanley Fat Max on loodud puidu, plasti
ja lehtmetalli lõikamiseks. Tööriist on mõeldud nii asjaarmas-
tajatele kui ka pro kasutajatele.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektri-
löögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Tööala ohutus
a. Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud.
Korrast ära ja pimedad tööalad soodustavad õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad säde-
meid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistik peab sobima pistikupesaga.
Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade puhul adap-
terpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige kehalist kontakti selliste maandatud pinda-
dega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid.
Elektrilöögi saamise oht suureneb, kui teie keha on
maandatud.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte
või märgadesse tingimustesse. Elektritööriista sisse
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbami-
seks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui kasutate tööriista välitingimustes, tarvitage
kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaab-
lit. Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
f. Kui elektritööriista kasutamine niisketes tingimus-
tes on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage
elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elektri-
tööriista väsimuse korral või alkoholi, narkootiku-
mide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriis-
taga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kait-
seprille. Isikukaitsevahendid, nagu tolmumask, libise-
miskindlad jalanõud, kiiver või kuulmiskaitsevahendid,
vähendavad nõuetekohasel kasutamisel kehavigastusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
et lüliti on väljalülitatud asendis. Kui kannate elektri-
tööriista, sõrm lülitil, või ühendate vooluvõrku tööriista,
mille lüliti on tööasendis, suurendate õnnetuste esine-
mise tõenäosust.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva
osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib tekita-
da kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides parema kontrolli.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke loten-
davaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad riided,
ehted või pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühen-
datud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektriöriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektriöriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sis-
se ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida
lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne seadistuste tegemist, tarvikute vahetamist
või tööriista säilituskohta panekut eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
kaitsemeetmete rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
d. Hoidke hetkel mittekasutatavaid elektritööriistu
lastele kättesaamatus kohas ning ärge lubage
tööriista kasutada inimestel, kes pole saanud vas-
tavat väljaõpet või pole lugenud kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hooldada. Veenduge, et liiku-
vad osad sobivad kokku ja ei kiilu kinni, et osad on
EESTI KEEL
5
terved ning kontrollige ka kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustatud tööriist
tuleb enne kasutamist remontida. Paljude õnnetuste
põhjuseks on ebapiisavalt hooldatud elektritööriistad.
f. Hoidke lõiketerad terava ja puhtana. Õigesti hoolda-
tud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms
vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloo-
mu. Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
5. Hooldamine
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvali tsee-
ritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaal-
varuosi. Nii tagate elektritööriista ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad hoiatused elektriliste käsi-
saagide kasutamisel
Hoidke elektritööriista töötamise ajal isoleeritud
käepidemetest kohtades, kus lõikeseade võib
puutuda kokku varjatud juhtmetega. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad ning võivad anda
kasutajale elektrilöögi.
Kinnitage töödetail pitskruvide vms abil kindlale
alusele. Kui hoiate detaili käes või oma keha vastas, on
see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista üle kontrolli
kaotamist.
Hoidke käed lõikealast eemal. Ärge sirutage kätt
mitte mingil põhjusel töödetaili alla. Hoidke sõrmed
ja pöial sirgliikumisega terast ning teraklambrist alati
eemal. Ärge haarake sae stabiliseerimiseks saetallast.
Hoidke terad teravana. Nürid või kahjustatud terad
võivad surve avaldamise korral põhjustada sae kõr-
valekaldumist või seiskumist. Kasutage alati töödetaili
materjali ja lõiketüübiga sobivat saetera.
Torusid või kaablikarbikuid lõigates veenduge, et
need ei sisalda vett, elektrijuhtmeid jms.
Ärge puudutage töödetaili või tera vahetult pärast
tööriista kasutamist. Need võivad muutuda väga
kuumaks.
Teadvustage varjatud ohte: veenduge enne seina,
randa või lae lõikamist, et lõikekohas ei asu
juhtmeid ega torusid.
Tera jätkab liikumist ka pärast lüliti vabastamist.
Lülitage tööriist alati välja ja oodake, kuni saetera on
täielikult peatunud, enne kui tööriista käest panete.
Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva vib-
ratsiooni väärtused võivad selle kasutamisviisist sõltuvalt
deklareeritud väärtustest erineda. Vibratsioonitase võib
tõusta üle deklareeritud taseme.
Käesolevas kasutusjuhendis on kirjeldatud kasutusots-
tarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine
või tööriista kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhen-
dis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu ja/
või varalist kahju.
Kõrvalseisjate ohutus
Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks selliste
isikute (sh laste) käes, kelle füüsilised, sensoorsed või
vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad va-
jalikud kogemused või teadmised. See on lubatud vaid
siis, kui neid valvab või juhendab seadme kasutamisel
nende ohutuse eest vastutav isik.
Hoidke lastel silm peal, et nad seadmega mängima ei
hakkaks.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei
ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jms tõttu.
Teatud ohte pole võimalik vältida ka asjakohaseid ohutus-
nõudeid järgides ja ohutusseadmeid kasutades. Sellised
ohud on järgmised.
Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade
puudutamisel.
Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute
vahetamisel.
Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel kasu-
tamisel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista
kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks
puiduga töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDF-
plaatide puhul).
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis dekla-
reeritud vibratsiooniväärtuseid on mõõdetud standardis
EN 60745 toodud standardse katsemeetodi alusel ning neid
võib kasutada tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks.
Esitatud vibratsiooniväärtuseid võib kasutada ka esialgse
kokkupuute hindamiseks.
Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva vib-
ratsiooni väärtused võivad selle kasutamisviisist sõltuvalt
deklareeritud väärtustest erineda. Vibratsioonitase võib
tõusta üle deklareeritud taseme.
Palgatöö käigus regulaarselt elektritööriistu kasutavate
isikute kaitsemeetmeid reguleerivad direktiivis 2002/44/
EÜ esitatud nõuete raames vibratsiooniväärtuseid hinnates
tuleks vibratsioonitaseme hindamisel arvesse võtta tegelikke
EESTI KEEL
6
kasutamistingimusi ja tööriista kasutamisviisi, arvestades
seejuures töötsükli kõiki osi (lisaks päästiku allhoidmise
ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud või töötab
tühikäigul).
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks lugege
tähelepanelikult kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, mistõttu maa-
ndusjuhe pole vajalik. Veenduge alati, et akupinge
vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Kui toitejuhe on kahjustunud, laske see ohutuse tagami-
seks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hoolduskes-
kusel välja vahetada.
Pikenduskaabli kasutamine
Kasutage alati ainult tunnustatud pikenduskaablit, mis sobib
laadija sisendvõimsusega (vt tehnilisi andmeid). Pikendus-
kaabel peab sobima välitingimustes kasutamiseks ja olema
vastavalt märgistatud. Toote jõudlus säilib, kui kasutate kuni
30 m pikkust 1,5 mm² pikenduskaablit HO5VV-F. Enne ka-
sutamist veenduge, et pikenduskaabel pole kahjustatud ega
kulunud. Vahetage kahjustatud või defektne pikenduskaabel
välja. Kui kasutate kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Reguleeritav tald
2. Teraklambri krae
3. Pendelrežiimi lüliti
4. Kiiruseregulaatoriga lüliti
5. Talla vabastamise nupp
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne järgmiste toimingute alustamist veenduge, et
tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahutatud ja et sae-
tera on peatunud. Kasutatud saeterad võivad olla kuumad.
Saetera paigaldamine (joonis B)
Hoidke tööriista kehast eemal.
Pöörake teraklambri kraed (2).
Sisestage tera (6) saba täielikult teraklambri kraesse
(2).
Vabastage teraklambri krae (2), et tera tööasendisse
lukustada.
Märkus. Tera võib paigaldada ka nii, et selle hambad jäävad
ülespoole: see lihtsustab külglõikamist.
Saetera eemaldamine (joonis B)
Hoiatus! Põletusoht! Ärge puutuge tera vahetult pärast
kasutamist. Teraga kokkupuutel riskite kehavigastustega.
Pöörake teraklambri krae (2), et vabastusasendisse.
Eemaldage tera (6)
Reguleeritav tald (joonis C)
Talda (1) saab lõikesügavuse piiramiseks reguleerida.
Vajutage talla vabastamise nuppu (5).
Libistage tald (1) soovitud asendisse.
Hoiatus! Tööriista üle kontrolli kaotamise vältimiseks ärge
kunagi kasutage seda ilma tallata.
Kasutamine
Sisse- ja väljalülitamine (joonis D)
Kiiruseregulaatoriga lüliti võimaldab teil kasutada erinevaid
lõikekiiruseid, mis muudavad mitmesuguste materjalide
lõikamise mugavamaks.
Tööriista sisselülitamiseks vajutage kiiruseregulaatoriga
lülitit (4).
Tööriista väljalülitamiseks vabastage kiiruseregulaatori-
ga lüliti (4).
Pendelrežiimi lüliti (joonis E)
Mudeli FME365 teral on kaks liikumisrežiimi: sirge edasi-
tagasi liikumine ja orbitaalliikumine.
Sirget edasi-tagasi liikumist kasutatakse metalli ja puidu
lõikamiseks juhtudel, kus viimistlus on kiirusest olulisem.
Kui soovite saetera sirgele edasi-tagasi liikumisele
seadistada, pöörake lüliti asendisse .
Orbitaalliikumist kasutatakse puidu kiireks lõikamiseks.
Kui soovite saetera orbitaalrežiimile seadistada, pööra-
ke lüliti asendisse .
Saagimine (joonis A)
Hoidke tööriista alati mõlema käega.
Laske saeteral enne lõikamise alustamist mõned
sekundid vabalt töötada.
Avaldage tööriistale lõikamise ajal ainult nõrka survet.
Võimaluse korral töötage nii, et tald (1) on vastu
töödetaili surutud. See parandab kontrolli tööriista üle,
vähendab selle vibratsiooni ja väldib tera kahjustusi.
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
Puidu saagimine
Kinnitage töödetail kindlalt ja eemaldage kõik naelad ja
metallesemed.
Hoidke tööriista kahe käega ning suruge tald (1) tööta-
mise ajal vastu töödetaili.
Külglõikamine
Sirgliikumisega sae mootorikorpuse kompakne disain ja
pööratav tald võimaldavad lõigata põrandate, nurkade ja
teiste raskesti ligipääsetavate kohtade lähedal.
Tõhusaks külglõikamiseks toimige järgmiselt
Sisestage tera saba teraklambrisse nii, et tera hambad
jääksid suunaga ülespoole.
EESTI KEEL
7
Pöörake saag sellisesse asendisse, et oleksite tööpin-
nale võimalikult lähedal.
Metalli saagimine
Ärge unustage, et metalli saagimine võtab palju kauem aega
kui puidu saagimine.
Kasutage metalli saagimiseks sobivat saetera.
Kasutage raudmetallide saagimiseks peenehambulist
ja mitteraudmetallide puhul suuremate hammastega
saetera.
Kinnitage õhukeste metall-lehtede lõikamise ajaks
töödetaili tagaküljele mõni puidutükk ja lõigake läbi kõigi
kihtide.
Katke kavandatav lõiketrajekoor õlikihiga.
Puidu sisse augu lõikamine
Mõõtke ja märgistage lõigatav auk.
Kasutage augu lõikamiseks sobivat saetera.
Toetage tald (1) töödetailile sellises asendis, et saetera
on augu lõikamiseks sobiva nurga all.
Lülitage tööriist sisse ja lõigake teraga aeglaselt töö-
detaili sisse. Veenduge, et tald (1) on töödetailiga kogu
aeg kontaktis.
Okste lõikamine
Käesoleva tööriistaga saab lõigata kuni 25 mm läbimõõduga
oksi.
Hoiatus! Ärge kasutage seda tööriista puu otsas, redelil
või mõnel muul ebastabiilsel pinnal. Võtke arvesse ka seda,
kuhu läbi saetud oks kukub.
Lõigake suunaga allapoole ja oma kehast eemale.
Lõigae tüve või suurema oksa lähedalt.
Vertikaallõikamine
See tööriist võimaldab lõigata nurkade ja teiste raskesti
ligipääsetavate kohtade lähedal.
Sisestage saetera saba teraklambrisse nii, et tera
hambad jääksid suunaga ülespoole.
Hoidke tööriista nii, et selle tald (1) jääb suunaga alla-
poole: nõnda pääsete tööpinnale võimalikult lähedale.
Lõigake suunaga edasi ja oma kehast eemale.
Tarvikud
Teie tööriista jõudlus sõltub kasutatavast tarvikust. Stanley
Fat Maxi tarvikute tootmisel on järgitud rangeid kvaliteedis-
tandardeid ja silmas peetud teie tööriista jõudluse suuren-
damist. Meie tarvikud tagavad teie tööriista maksimaalse
võimaliku tõhususe.
Terad
Antud saega saab kasutada kuni 305 mm pikkuseid terasid.
Kasutage iga projekti puhul alati lühimat võimalikku tera,
mis oleks samas piisavalt pikk, et tera suudaks läbi materjali
lõigata. Pikemad terad väänduvad ja kahjustuvad kasu-
tamise käigus suurema tõenäosusega. Mõned pikemad
terad võivad töö käigus vibreerida või väriseda, kui saagi
töödetailiga kontaktis ei hoita.
Hooldamine
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab
minimaalset hooldamist. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb selle eest hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade hoolda-
mist toimige järgmiselt
Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see pistiku-
pesast.
Puhastage seadme/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhas-
tusvahendeid.
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriigis
ja Iirimaal)
Kui uue toitepistiku paigaldamine on vajalik, toimige
järgmiselt.
Kõrvaldage vana pistik ohutult.
Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
Ühendage sinine juhe neutraaliklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 10 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine
aitab materjale taaskasutada. Materjalide taaska-
sutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja
vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud eeskirjad võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast toote tööea lõppu.
Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remondi-
töökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöördu-
da Stanley Europe‘i kohalikku esindusse, mille aadressi
leiate sellest kasutusjuhendist. Stanley Europe‘i volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse ük-
EESTI KEEL
8
sikasjad ning kontaktandmed on leitavad ka veebiaadressilt
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
FME365
(Tüüp 1)
Sisendpinge V
AC
230
Sisendvõimsus W1050
Kiirus tühikäigul (takti minutis) min
-1
0–3500
Tera max pikkus mm 305
Mass kg 3,5
L
pA
(helirõhk) 87 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
L
WA
(helivõimsus) 98 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud
vastavalt standardile EN 60745:
laudade lõikamisel (a
h, B
) 14,7 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²;
puittalade lõikamisel (a
h, WB
) 15,8 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s².
EL-i vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
FME365
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmiste dokumentide nõuetele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1 ja EN 60745-2-11.
Need tooted vastavad direktiividele 2014/30/EU ja 2011/65/
EU. Lisateabe saamiseks kontakteeruge Stanley Europe‘iga
järgmisel aadressil või vaadake teile sobivat aadressi
kasutusjuhendi lõpust.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni koosta-
mise eest ja kinnitab seda Stanley Europe‘i nimel.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
Garantii
Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub
selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset
garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi
mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
ÜHEAASTANEISGARANTII
Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates
ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab
Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed
osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimu-
sed.
Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile.
Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist.
Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida.
Esitatakse ostudokument.
Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole,
leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda
Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley
kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil.
Stanley Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad on leitavad internetis
aadressil www.stanley.eu/3.
EESTI KEEL
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Stanley FME365 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend