Stanley FMC710 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 5
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 12
5
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Stanley Fat Maxi võnketööriist on loodud tee-ise-töö-
deks, nt lihvimiseks. See sobib ka puitmaterjalide, plasti, kip-
si, mitteraudmetallide ja kinnituselementide (nt karastamata
naelade ja klambrite) lõikamiseks, pehmete seinaplaatide
töötlemiseks ja väikeste pindade lihvimiseks. Tööriist on
mõeldud nii asjaarmastajatele kui ka pro kasutajatele.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused tööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektri-
löögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Töökoha ohutus
a. Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korrast
ära ja pimedad tööalad soodustavad õnnetuste juhtu-
mist.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad säde-
meid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama pistiku-
pesale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes
moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kehalist kontakti selliste maandatud pinda-
dega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid.
Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühendu-
ses.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista sattunud
vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbami-
seks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögiohtu.
e. Kui kasutate tööriista välitingimustes, tarvitage
kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaab-
lit. Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögiriski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutami-
ne on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage
elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elekt-
ritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähen-
davad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
c. Vältige tahtmatut käivitamist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
kättevõtmist ja kandmist, et toitelüliti on väljalülita-
tud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühenda-
des toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. öriista
pöörleva osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke loten-
davaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
külge kinni.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühen-
datud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektriöriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei
saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriis-
ta hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete raken-
damine vähendab elektritööriista soovimatu käivitamise
ohtu.
d. Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu hoidke
lastele kättesaamatus kohas. Mitte lubada tööriista
kasutada inimestel kes pole saanud vastavat välja-
6
EESTI KEEL
õpet või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatu-
tes kätes on elektritööriistad ohtlikud.
e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, de-
tailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam
juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms
vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloo-
mu. Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
5. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
a. Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadi-
jat. Ühele akule sobiv laadija võib teise aku laadimisel
põhjustada tuleohtu.
b. Kasutage tööriistu ainult kindlaks määratud aku-
dega. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada
vigastus- ja tuleohtu.
c. Kui aku ei ole kasutusel, hoidke seda eemal metall-
esemetest, näiteks kirjaklambritest, müntidest, võt-
metest, naeltest, kruvidest ja muudest väikestest
metallesemetest, mis võivad klemmid lühistada.
Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
d. Valedes tingimustes võib akust eralduda vedelikku.
Vältige sellega kokkupuutumist. Juhusliku kokku-
puute korral loputage see veega maha. Kui vedelik
satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Akust
eraldunud vedelik võib põhjustada ärritust ja põletusi.
6. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvali tsee-
ritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaal-
varuosi. Nii tagate elektritööriista ohutuse.
Hoiatus! Täiendavad hoiatused võnketööriistade
kasutamisel
Kui te teete tööd, mille käigus võib lõiketarvik
puutuda kokku varjatud juhtmetega, hoidke elekt-
ritööriista ainult isoleeritud hoidepindadest. Voolu
all oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla
ka elektritööriista lahtised metallosad, andes kasutajale
elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega
või muul sobival viisil. Detaili hoidmisel käega või
vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle
kaduda kontroll.
Hoiatus! Kokkupuude lihvimisel tekkiva tolmuga
või selle sissehingamine võib mõjuda halvasti
seadme kasutaja ning võimalike kõrvalseisjate
tervisele. Kandke tolmumaski, mis on mõeldud
kaitseks tolmu ja aurude eest, ning veenduge, et
tööalasse sisenevad isikud oleksid samuti kaitstud.
Eemaldage pärast lihvimist hoolikalt kogu tolm.
Olge eriti ettevaatlik, kui lihvite värvi, mis võib sisaldada
pliid, või kui töötate sellise puidu/metalliga, mille lihvimi-
sel võib eralduda mürgist tolmu:
Ärge laske tööpiirkonda lapsi ega rasedaid naisi.
Ärge sööge, jooge ega suitsetage tööpiirkonnas.
Kõrvaldage tolmuosakesed ja muud jäägid ohutult.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstar-
vet. Seadme ja selle tarvikute kasutamine igasuguseks
muuks otstarbeks peale selles kasutusjuhendis ette
nähtute võib kaasa tuua kehavigastuse ja/või varalise
kahju.
Tarvik jätkab liikumist ka pärast lüliti vabastamist. Lülita-
ge tööriist alati välja ja oodake, kuni tarvik on täielikult
peatunud, enne kui tööriista käest panete.
Hoidke käed lõikamisalast eemal. Ärge sirutage kätt
mitte mingil põhjusel töödetaili alla. Hoidke sõrmed
ja pöial sirgliikumisega terast ning teraklambrist alati
eemal. Ärge haarake sae stabiliseerimiseks saetallast.
Hoidke saeterad teravana. Nürid või kahjustatud terad
võivad surve avaldamise korral põhjustada sae kõrva-
lekaldumist või seiskumist. Kasutage alati materjalile ja
lõikamisviisile vastavat saelehte.
Torude või kanalite lõikamisel veenduge, et neis ei ole
vett, elektrijuhtmeid vms.
Ärge puudutage materjali või saelehte vahetult pärast
tööriista kasutamist. Need võivad muutuda väga kuu-
maks.
Olge ettevaatlik peidetud uhtude suhtes enne seina, põ-
randa või lae saagimist; kontrollige torustiku ja juhtmete
asukohti.
Kõrvalseisjate ohutus
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmis-
tega inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Muud ohud.
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate tööriista,
mida pole hoiatustes märgitud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:
7
EESTI KEEL
Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade puudu-
tamisel.
Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute vahe-
tamisel.
Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel kasu-
tamisel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud tööriista kasuta-
misel tekkiva tolmu sissehingamisest (nt: - kui töötada
puiduga, eriti tamm, kask ja MDF-plaadiga.)
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemee-
todile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Dek-
lareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibrat-
sioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool
toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab kasu-
taja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.
Lisaohutusjuhised akude ja laadijate kohta
Akud
Ärge kunagi proovige neid avada.
Vältige aku kokkupuudet veega.
Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur võib kerkida
üle 40 °C.
Laadimisel peab ümbritseva keskkonna temperatuur
olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
Laadimiseks kasutage ainult seadme/tööriistaga tarni-
tud laadurit.
Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse“
juhiseid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patarei-
sid.
Laadijad
Kasutage oma Stanley Fat Maxi laadijat ainult selle
seadme/tööriista aku laadimiseks, millega koos laadija
tarniti. Teised akud võivad plahvatada ning põhjustada
kehavigastusi ja kahjusid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Vahetage vigased juhtmed viivitamata välja.
Vältige laadija kokkupuudet veega.
Ärge avage laadijat.
Ärge viige laadijasse mingeid esemeid.
Laadur on mõeldud kasutamiseks ruumis.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Laadur on topeltosilatsiooniga ega vaja seega
lisamaandust. Kontrollige alati, et voolupinget
vastab andmesildile märgitud väärtusele. Ärge
kunagi proovige vahetada laadijat välja tavalise
toitepistiku vastu.
Kui toitekaabel on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hool-
duskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Toitelüliti
2. Kiirusevalits
3. Tööriistavaba tarvikuklamber Super-lok
4. Aku
5. LED-valgusti
Lisaseadmed
Sellel tööriistal on järgmised tarvikud või mõned neist.
Teie tööriista jõudlus sõltub kasutatavast tarvikust. Stanley
Fat Maxi tarvikute tootmisel on järgitud rangeid kvaliteedis-
tandardeid ja silmas peetud teie tööriista jõudluse suuren-
damist. Meie tarvikud tagavad teie tööriista maksimaalse
võimaliku tõhususe.
Puidust materjalidesse ja
pehmesse puitu täpseks
sisselõike tegemiseks
saeteraga. (osa number
STA26105-XJ)
Puidu ja pehmete plastide lah-
ti-, sisse- ja külglõikamiseks.
Sobib suurepäraselt uste,
põrandaliistude, aknalaudade
ja põrandamaterjali töötle-
miseks.
8
EESTI KEEL
Puitu jametalli sisselõike
tegemiseks saeteraga. (osa
number STA26110-XJ)
Puidu, plastide, õhukesesei-
naliste mitteraudtorude ja
-eendite ning naelte ja kruvide
lahti-, sisse- ning külglõika-
miseks.
Puitu jametalli sisselõike
tegemiseks saeteraga. (osa
number STA26115-XJ)
Puidu, plastide, õhukesesei-
naliste mitteraudtorude ja
-eendite lahti-, sisse- ning
külglõikamiseks.
Kaarjas saetera. (osa num-
ber STA26120-XJ)
Vastupidav tera, mis sobib
suurepäraselt puidu, plastide
ning õhukeste raud- ja mitte-
raudmaterjalide töötlemiseks.
Jäik kaabits. (osa number
STA26135-XJ)
Sobib suurepäraselt kõvade
ja pehmete materjalide, nt vi-
nüülpõrandakatte, kõvastunud
vaibaliimi, põrandaplaatide
plaadiliimi, mördi, värvi ja
laki eemaldamiseks tasastelt
pindadelt.
Painduv kaabits. (osa num-
ber STA26140-XJ)
Sobib suurepäraselt elasto-
meermaterjalide, nt silikoon-
hermeetiku ja teiste tihendus-
materjalide eemaldamiseks
kõvadelt tasastelt pindadelt.
Karbiidist mördieemal-
dustera. (osa number
STA26125-XJ)
Karbiidpinnatud tarvik
sobib suurepäraselt mördi ja
plaadiliimi eemaldamiseks
tasastelt pindadelt ning puidu,
puitlaastplaatide ja klaaskiu
töötlemiseks.
Karbiidraspel. (osa number
STA26130-XJ)
Karbiidpinnatud tarvik
sobib suurepäraselt mördi
eemaldamiseks ning puidu,
puitlaastplaatide ja klaaskiu
töötlemiseks.
Liivapaber. (osa number
STA32348-XJ)
Erineva karedusega liivapaber
puidu ning värvitud ja lakitud
pindade lihvimiseks.
Kokkupanemine
Tarvikute paigaldamine ja eemaldamine
(joonised A–F)
Hoiatus! Enne tarviku paigaldamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust.
Stanley Fat Maxi tarviku paigaldamine (joonised AC)
Hoidke tööriista ja vajutage tarvikuklambrile (3).
Libistage tarvik (6) võlli ja tarvikuhoidiku vahele ning
veenduge, et tarviku avad sobituvad hoidiku kõigi
kaheksa tihvtiga ja et tarvik jääb võlliga samale tasapin-
nale.
Vabastage tarvikuklamber.
Märkus: Teatud tarvikuid, nt kaabitsaid ja terasid, saab
vajaduse korral paigaldada nurga all (joonis C).
Stanley Fat Maxi tarviku eemaldamine (joonis A)
Hoidke tööriista ja vajutage tarvikuklambrile (3).
Tõmmake tarvik tööriista küljest lahti, veendudes
seejuures, et tarvik eraldub hoidiku kõigi kaheksa tihvti
küljest.
Vabastage tarvikuklamber.
Hoiatus: Kuna tarvikud muutuvad kasutamise ajal kuumaks,
kandke nende eemaldamise ajal kindaid.
Liivapaberi paigaldamine (joonis D)
Asetage liivapaber (7) kohakuti lihvimisalusega (8),
nagu joonisel näidatud.
Suruge liivapaber kindlalt ja ühtlaselt lihvimisalusele
ning veenduge, et liivapaberi avad ühtivad lihvimisaluse
avadega.
Liivapaberi eemaldamine
Tõmmake liivapaber lihvimisaluse (8) küljest lahti.
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage lihvimisalust ilma liivapaberi
või tarvikuta.
Tolmueraldusadapteri paigaldamine (joonis E)
Asetage tolmueraldusadapter (9) kohakuti lihvimisalu-
sega (8), nagu joonisel näidatud.
9
EESTI KEEL
Suruge adapter kindlalt ja ühtlaselt lihvimisalusele.
Adapteri kinnitamiseks keerake lukustusmutrit (10)
päripäeva.
Ühendage tolmuimeja tolmueraldusadapteriga.
Tolmueraldusadapteri eemaldamine
Keerake lukustusmutrit (10) vastupäeva.
Tõmmake tolmueraldusadapter (9) lihvimisalusest (8)
välja.
Muude tarvikute paigaldamine (joonis F)
Asetage vaherõngas (11) kraele (12).
Asetage muu tarvik (13) kraele (12).
Keerake kinnituspolt (14) kõvasti kinni, et muu tarvik
(13) lahti ei tuleks.
Märkus: Stanley Fat Maxi tarvikute ühendamisel pole vaja
vaherõngast ja kinnituspolti kasutada. Black & Deckeri
tarvikute ühendamiseks kasutatakse tööriistavaba tarvikuk-
lambrit Super-lok.
Aku (4) paigaldamiseks asetage see kohakuti tööriistal
oleva pesaga. Viige aku pessa ja lükake seda nii kaua,
kuni see kseerub oma kohal.
Aku eemaldamiseks vajutage vabastamisnuppe (15),
tõmmates akut samal ajal pesast välja.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega. Ärge
koormake seda üle.
Hoiatus! Veenduge enne seina, põranda või lae lõikamist,
et lõikekohas ei asu juhtmeid ega torusid.
Aku laadimine (joonis H)
Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist ja alati, kui
see ei anna piisavalt toidet tööde jaoks, mida enne oli lihtne
teha. Aku võib laadimisel soojeneda; see on normaalne ega
viita tõrkele.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on
alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav laadimistemperatuur on
umbes 24 °C.
rkus: Laadija ei lae akut, kui aku temperatuur on
madalam kui 10 °C või kõrgem kui 40 °C. Aku võib jätta
laadijasse, mis alustab automaatselt laadumist, kui aku
on piisavalt soojenenud või jahtunud.
Aku laadimiseks (4) sisestage aku laadurisse (16). Akut
saab laadijasse paigaldada ainult ühes asendis. Ärge
kasutage jõudu. Veenduge, et aku on korralikult laadijas.
Ühendage laadur vooluvõrguga.
Laadimisindikaator (17) hakkab vilkuma.
Kui laadimisindikaator (17) hakkab põlema pidevalt, siis on
laadimine lõppenud. Laadija ja aku saab määramata ajaga
ühendatuks jätta. Leedlamp lülitub sisse, kui laadur aeg-ajalt
akut täiendavalt laeb.
Laadige tühjaks saanud aku 1 nädala jooksul. Aku
laadimata hoidmisel lüheneb selle kasutusaeg märki-
misväärselt.
Aku jätmine laadijasse
Kui LED-diood põleb pidevalt, võib aku jätta laadijasse.
Laadija hoiab akut kasutamisvalmis ja täielikult laetuna.
Laadija diagnostikafunktsioon
Kui laadija tuvastab nõrga või kahjustunud aku, hakkab
laadimisindikaator (17) vilkuma kiiresti punaselt. Toimige
järgmiselt:
Sisestage aku uuesti laadurisse (4).
Kui punane märgutuli jätkab kiirelt vilkumist, kontrollige
teise aku abil, kas laadur toimib nõuetekohaselt.
Kui vahetatud aku laadimine on korras, siis on teine aku
vigane ning tuleb viia hooldekeskusse ümbertöötlemi-
seks.
Kui näit on sama ka teise akuga, viige laadur kontrolli-
miseks volitatud hoolduskeskusse.
rkus: Aku vea tuvastamiseks võib kuluda kuni
30 minutit. Kui aku on liiga kuum või külm, siis vilgub
LED-diood punaselt vaheldumisi kiiresti ja aeglaselt,
kummalgi kiirusel toimub üks vilkumine.
Kiirusevalits (joonis I)
Kiirusevalits võimaldab teil tööriista kiiruse tööülesandele
vastavaks reguleerida.
Seadistage kiirusevalits (2) soovitud asendisse. Sea-
distusega 1 töötab tööriist madalal kiirusel 8 000 min
-1
.
Seadistusega 6 töötab tööriist maksimaalsel kiirusel
18 000 min
-1
.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis J)
Tööriista sisselülitamiseks libistage toitelüliti (1) ette-
poole (asendisse I).
Tööriista väljalülitamiseks libistage toitelüliti (1) taha-
poole (asendisse O).
LED-valgusti
Kui tööriista lüliti on see, süttib automaatselt LED-valgustus
(5).
Madala akutäituvuse indikaator
Kui LED-valgustus (5) kiiresti ja pidevalt vilkuma, kui tööriis-
ta lüliti on alla vajutatud, siis on akupatarei tühi ning seda
tuleb laadida.
Erinevalt muudest akupatarei tüüpidest, liitiumioon
akupatarei pakub kustutatut toidet kogu töö ajal. Tööriist ei
hakka aeglaselt töötama ega kaota aeglaselt toidet töö ajal.
Akupatarei tühjenemisest signaali saatmine ja teave selle
vajadusest laadida antakse tööriista toite kiire langusega.
rkus: Ka LED võib vilkuda ülekoormuse või kõrge
temperatuuri tõttu (vt akukaitse).
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
Hoidke tööriista alati kindlalt. Täppistöö korral hoidke
tööriista esiotsa lähedalt.
10
EESTI KEEL
Võimaluse korral kinnitage töödetail alati pitskruvi abil,
eriti siis, kui kasutate lõiketeri.
Ärge avaldage tööristale liiga suurt survet.
Kasutage alati töödetaili materjali ja lõiketüübiga sobi-
vat tarvikut.
Kontrollige tarvikute seisundit regulaarselt. Vajaduse
korral vahetage need välja.
Märkige soovitud alguspunkt.
Lülitage tööriist sisse ja suruge tarvik soovitud algus-
punktis aeglaselt töödetaili sisse.
Puhta lõike tagamiseks kinnitage töödetaili tagaküljele
pitskruvi abil vineeri- või lehtpuidu tükk ning saagige
läbi kõigi puidukihtide.
Ärge suruge lõiketera jõuga töödetaili sisse. Pidage
meeles, et lehtmetalli lõikamine võtab rohkem aega kui
paksemate puidust töödetailide lõikamine.
Enne metalli lõikamise alustamist katke lõiketrajektoor
õhukese õlikihiga.
Kui lihvite uusi värvikihte enne järgmise värvikihi peale-
kandmist, kasutage eriti peent liivapaberit.
Väga ebatasastel korral või värvikihtide eemaldamisel
alustage jämeda liivapaberiga. Teiste pindade puhul
alustage keskmise liivapaberiga. Mõlemal juhul minge
sileda viimistluse saavutamiseks hiljem üle peenele
liivapaberile.
Lisateavet saadaval olevate tarvikute kohta saate oma
edasimüüjalt.
Hooldamine
Stanley Fat Max juhtmega/juhtmeta seade/tööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb tööriista õigesti
hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade hoolda-
mist toimige järgmiselt:
Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see pistiku-
pesast.
Kui seadmel/tööriistal on eraldi akuplokk, lülitage seade
välja ja eemaldage aku seadme/tööriista küljest.
Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada, laske akul
täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel seade välja.
Puhastage seadme/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhas-
tusvahendeid.
Toitepistiku vahetamine (ainult Suurbritannia ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:
Kõrvaldage vana pistik ohutult.
Ühendage pruun juhe uue pingestatud pistiku faasik-
lemmiga.
Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja pakkimine
aitab meil materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna saasta-
mist ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu
eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist prügilasse või
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe'i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe'i volita-
tud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Akud
Stanley Fat Maxi akusid saab laadida väga palju
kordi. Kui akud pole enam kasutuskõlbulikud,
kõrvaldage need keskkonnahoidlikul moel:
Laske aku täiesti tühjaks ja eemaldage tööriistast.
NiCd-, NiMH- ja Li-Ion-akud on ümbertöödeldavad.
Viige need volitatud remonditöökotta või kohalikku
jäätmejaama.
Tehnilised andmed
FMC710 (tüüp 1)
Pinge V
DC
18
Koormata kiirus min
-1
8 000 - 18 000
Võnkenurk Kraadid 1,4 või 2,8
Mass kg 1,4
11
EESTI KEEL
Laadija
905765**
tüüp 1
906086**
tüüp 1
Sisendpinge V
AC
230 230
Väljundpinge V
DC
20 18
Voolutugevus A 2 2
Ligikaudne laadimisaeg min 45 - 120 45 - 120
Aku FMC685L FMC687L FMC688L
Pinge V
DC
18 18 18
Mahutavus Ah 1,5 2,0 4,0
Tüüp Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 94,2 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (L
WA
) 105,2 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna
vastavalt EN 60745:
Puidu lõikamine (a
h, cw
) 7,9 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
Metalli lõikamine (a
h, CM
) 7,9 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
Lihvimine (a
h
) 8,2 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
Juhtmeta võnketööriist - FMC710
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Stanley Europe'iga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokku-
panemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe'i nimel.
Kevin Hewitt
Vice-President Global
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
13/03/2014
Garantii
Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub
selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset
garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi
mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
ÜHEAASTANEISGARANTII
Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates
ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab
Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed
osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimused:
Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile.
Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist;
Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida;
Esitatakse ostudokument.
Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole,
leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda
Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley
kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil.
Stanley Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad on leitavad internetis
aadressil: www.stanley.eu/3.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Stanley FMC710 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend