Black & Decker HPL108 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 5
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 13
5
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Black & Deckeri vibrotööriist on ette nähtud ko-
dusteks remonttöödeks, nt lihvimiseks. See sobib
ka puitmaterjali, plastiku, kipsi, mitteraudmetalli ja
kinnitusdetailide (nt kõvendamata naelad, klambrid)
lõikamiseks, pehmete seinaplaatide töötlemiseks
ja väikeste pindade kraapimiseks. See tööriist on
mõeldud vaid tavatarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasuta-
misel
Hoiatus. Lugege hoiatusi ja juhiseid. Kõigi ju-
histe täpne järgimine aitab vältida elektrilöö-
gi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles.
Termin „elektritööriist“ viitab vooluvõrgutoitega (juht-
mega) või akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaasi-
de või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektri-
tööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut. Muut-
mata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist (nt
torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid). Kui
olete on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektri-
löögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi ka-
sutage seadme toitejuhet selle kandmiseks,
tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seina-
kontaktist. Kaitske juhet kuumuse, õli, teravate
nurkade ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes,
kasutage õues kasutamiseks sobivat piken-
dusjuhet. Välitingimustesse sobiva pikendus-
juhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekke-
voolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja kasuta-
ge elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage
elektritööriista väsimuse korral või alkoholi,
narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või
hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke alati
kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu tolmu-
mask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver või kõrva-
kaitsevahendid, vähendavad õigetes tingimustes
kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist. Veen-
duge, et enne tööriista vooluvõrku ja/või aku
külge ühendamist on käivituslüliti väljalülita-
tud asendis.
Kandes tööriista sõrm lülitil või ühendades voo-
luvõrku tööriista mille lüliti on tööasendis kutsub
esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülita-
mist reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu
võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes situatsioo-
nides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuk-
sed, riided ja kindad eemal liikuvatest osadest.
Laiad riided, ehted või pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliide-
sed ja kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Tolmu-
kogumisseadme kasutamine võib vähendada
tolmuga seotud ohte.
4.
Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritöö-
riista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt
võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida
ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahe-
tamist või hoiulepanekut ühendage elektri-
6
EESTI KEEL
tööriist vooluvõrgust välja ja/või eemaldage
aku. Selline käitumine vähendab riski masina
ettenägematu käivitumise näol.
d. Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel ajal
väljaspool laste käeulatust ning ärge lubage
elektritööriistaga töötada kõrvalistel isikutel,
kes pole elektritööriista ja käesoleva juhendiga
tutvunud. Oskamatutes kätes võivad elektritöö-
riistad olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad kokku ja
ei kiilu kinni, osad oleksid terved ja kõiki muid
tööriista tööd mõjutada võivaid tingimusi.
Kahjustuste korral laske tööriista enne edasist
kasutamist remontida. Paljud õnnetused on
põhjustatud halvasti hooldatud tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena. Õi-
gesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid on
lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsikuid
vastavalt juhistele, arvestades töötingimusi ja
teostatava töö iseloomu. Kasutades tööriista
mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda raskete
tagajärgedega.
5. Akutööriista kasutamine ja hooldus
a. Laadimiseks kasutage ainult tootja poolt heaks
kiidetud laadijat. Ühte tüüpi aku laadimiseks ka-
sutatav laadija võib teist tüüpi aku puhul tekitada
tuleohu.
b. Kasutage elektritööriistades ainult konkreet-
sele seadmele mõeldud akuplokke. Teist tüüpi
akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja
tuleohu.
c. Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
metallesemetest, nt kirjaklambrid, mündid,
võtmed, naelad, kruvid, või muudest väikestest
metallesemetest, mis võivad luua ühenduse
kahe klemmi vahel.
Lühiühenduse tekitamine aku klemmide vahel
võib põhjustada põletushaavu või tulekahju.
d. Väärkasutamise korral võib akust lekkida
vedelikke; vältige nendega kokkupuudet. Kui
kokkupuude toimub, loputage kokkupuute-
kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge
koheselt arsti poole. Akust välja pritsinud vedelik
võib põhjustada ärritust või põletusi.
6. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvali t-
seeritud remonditöökojas ja kasutage ainult
originaalvaruosi. Nii tagate tööriista ohutuse.
Hoiatus. Täiendavad ohutusnõuded vibro-
tööriista kasutamisel
Hoidke elektritööriista töötamise ajal isoleeri-
tud käepidemetest kohtades, kus lõikevahend
võib puutuda kokku varjatud juhtmetega.
Pinge all oleva juhtme lõikamine võib pingestada
elektritööriista metallist osad ning anda kasutajale
elektrilöögi.
Kasutage kruustange või muud viisi, et töö-
detail kindlalt kseerida ja toestada. Kui hoiate
töödetaili käsitsi või keha vastas, on see eba-
stabiilne ja võib põhjustada tööriista üle kontrolli
kaotamist.
Hoiatus. Kokkupuude lihvimisel tekkiva
tolmuga või selle sissehingamine võib
ohustada seadme kasutajat ja võimalikke
kõrvalseisjaid. Kandke tolmumaski, mis
on mõeldud kaitseks tolmu ja auruse eest;
veenduge, et tööalale sisenevad isikud
oleks samuti kaitstud.
Pärast lihvimist eemaldage hoolikalt kogu tolm.
Olge eriti ettevaatlikud kui lihvitav pind võib olla
kaetud pliipõhise värviga või kui lihvite puitu või
metalli, millest võib eraldada mürgist tolmu:
Ärge lubage tööpiirkonda lapsi ega rasedaid
naisi.
Tööpiirkonnas ei tohi süüa, juua ega suitse-
tada.
Kõrvaldage ohutult tolmuosakesed ja muud
jäätmed.
Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas kasutus-
juhendis. Tarvikute või lisaseadmete kasutamine
muul otstarbel kui ette nähtud käesolevas kasu-
tusjuhendis võib põhjustada vigastusi või vara
kahjustamist.
Pärast lüliti vabastamist jätkab lisatarvik liikumist.
Kui olete tööriista välja lülitanud, oodake, kuni tarvik
seiskub täielikult ja alles siis asetage tööriist maha.
Hoidke käed lõikealast eemal. Ärge kunagi
küünitage ühelgi põhjusel töödeldava osa alla.
Ärge asetage sõrmi või pöialt liikuva tera või te-
raklambri lähedusse. Ärge tasakaalustage saagi
hoide kinni selle jalast.
Hoidke lõiketerad teravad. Nürid või kahjustunud
lõiketerad võivad põhjustada koormuse all oleva
sae kaldumise või seiskumise. Kasutage alati
töödetaili ja lõiketöö jaoks sobivaid terasid.
Torude või juhtmete lõikamisel veenduge, et neis
ei ole vett ega kaableid.
Vahetult pärast masina käitamist ärge puudutage
töödetaili ega lõiketera. Need võivad olla väga
kuumad.
7
EESTI KEEL
Enne seina, põrandasse või lakke lõikamist
veenduge, et seal pole peidetud ohte. Kontrollige
juhtmete ja torude olemasolu suhtes.
Kõrvaliste isikute ohutus
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikutele
(k.a lapsed), kellel on vähendatud füüsiline, sen-
soorne või vaimne võimekus, kellel puuduvad
vastavad teadmised ja kogemused, v.a juhul,
kui nende ohutuse eest vastutav isik on andnud
neile seadme ohutuks kasutamiseks juhiseid ja
teostab järelevalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasole-
vatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
Osade, terade või tarvikute vahetamisest tekitatud
vigastused.
Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate tööriista pikemalt, veen-
duge, et teete korrapäraselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingami-
sest põhjustatud terviseohud (nt puidutööd, eriti
tamme, pöögi vaik-kiudplaadi korral).
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonita-
seme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus. Vibratsioonitaseme väärtus võib elekt-
ritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetme-
te määramiseks, mis on sätestatud standardis
2002/44/EÜ isikute kaitsmiseks, kes töötavad
pidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma
kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
k.a arvestama töötsükli kõikide osadega, nagu aeg,
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
:
Hoiatus. Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
6
Hoiatus. Kandke selle tööriista kasutami-
sel alati tolmukaitsemaski.
Elektriohutus
Täiendavad ohutusnõuded aku ja akulaadija
kasutamisel
Akud
Ühelgi põhjusel ärge kunagi proovige neid avada.
Vältige aku kokkupuudet veega.
Ärge hoidke akusid keskkonnas, kus temperatuur
võib kerkida kõrgemale kui 40 °C.
Laadimisel peab ümbritseva keskkonna tempe-
ratuur olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
Laadimiseks kasutage ainult tööriistaga tarnitud
laadijat.
Akude kõrvaldamisel järgige juhiseid, mis on välja
toodud jaotises „Keskkonnakaitse“.
p
Ärge proovige laadida kahjustatud akusid.
Laadijad
Kasutage Black & Deckeri laadijat ainult nende
akudega, mis tarniti koos tööriistaga. Teised akud
võivad plahvatada ning põhjustada kehavigastusi
ja kahjusid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid akusid.
Defektiga juhtmed tuleb koheselt välja vahetada.
Vältige laadija kokkupuudet veega.
Ärge avage laadijat.
Ärge sondeerige laadijat.
$
See laadija on mõeldud ainult kasutami-
seks siseruumides.
+
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
#
Laadija on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Veenduge alati,
et akupinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele. Ärge kunagi proovige vahetada
tavalise toitepistikuga laadija vastu.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks välja vahetada tootjal või
volitatud Black & Deckeri hoolduskeskusel.
8
EESTI KEEL
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või osa neist.
1. Käivituslüliti
2. Muudetava kiiruse lüliti
3. Tööriistavaba tarvikukinnituskang Super-lok™
4. Aku
5. Töötuli
6. Lihvtald
7. Tolmueemaldusadapter (joonis G, kui on olemas)
8. Töödeldud tarvikuadapter (puks)
9. Töödeldud tarvikuadapter (kinnituspolt)
Tarvikud
Sellel tööriistal on mõned või kõik alljärgnevalt
nimetatud tarvikutest. Tööriista jõudlus oleneb
kasutatavast tarvikust. Black & Deckeri ja Piranha
tarvikute kavandamisel on järgitud rangeid kvali-
teedistandardeid ning tarvikud on loodud tööriista
jõudluse parendamiseks. Nende tarvikute kasutami-
sel saate oma tööriista maksimaalselt ära kasutada.
Täppis-freeslõikesaag
puitmaterjali ja pehme
plastiku jaoks.
(Osanumber - X26105-XJ)
Puidu ja pehme plastiku
eraldamine, freesimine
ja tasalõikamine.
Sobib ideaalselt uste,
põrandaliistude,
aknalaudade ja põranda
töötlemiseks.
Freeslõikesae tera
puidu ja metalli jaoks.
(Osanumber - X26110-XJ)
Puidu, plastiku,
õhukeseseinaliste
mittemetalltorude ja
-eendite, naelte ning
kruvide eraldamine,
freesimine ja tasalõikamine.
Freeslõikesae tera puidu
ja metalli jaoks.
(Osanumber - X26115-XJ)
Puidu, plastiku,
õhukeseseinaliste
mittemetalltorude ja
-eendite eraldamine,
freesimine ja
tasalõikamine.
Segmenteeritud saetefa.
(Osanumber - X26120-XJ)
Pika kasutusajaga lõiketera,
mis sobib ideaalselt puidu,
plastiku, õhukeseseinaliste
mittemetalltist materjalide
jaoks.
Jäik kraabits.
(Osanumber - X26135-XJ)
Ideaalne kõvade või
pehmete materjalide
eemaldamiseks tasastelt
pindadelt, nt vinüülist
põrandakatte, vaibaliimi,
põrandaplaatide liimi,
tsemendi, värvi ja laki
eemaldamine.
Painduv kraabits.
(Osanumber - X26140-XJ)
Ideaalne elastomeersete
materjalide eemaldamiseks
kõvadelt tasastelt
pindadelt raskesti
juurdepääsetavates
kohtades, nt silikoonist
tihendusmaterjal ja muud
tihendusmaterjalid.
Karbiidist mördi
eemaldamise lõiketera.
(Osanumber - X26125-XJ)
Karbiidkattega pind,
sobib ideaalselt mördi ja
plaadiliimi eemaldamiseks
tasastelt pindadelt
ning puidu, laastplaadi
ja kuidklaasi kiireks
eemaldamiseks.
Karbiidist riiv
(Osanumber - X26130-XJ)
Karbiidkattega pind,
sobib ideaalselt mördi
eemaldamiseks ning
plastiku, laastplaadi
ja kuidklaasi kiireks
eemaldamiseks.
Lihvimislehed.
Erinevad
karedustasemed puidu,
värvitud ja lakitud pindade
lihvimiseks.
Kokkupanek
Aku kinnitamine ja eemaldamine (joon. B)
Aku (4) paigaldamiseks viige see kohakuti tööriista
akupesaga. Libistage aku pessa ja suruge akut,
kuni see lukustub oma kohale.
Aku eemaldamiseks vajutage vabastusnuppe
(12) ning tõmmake samal ajal akut pesast välja.
9
EESTI KEEL
Tarvikute paigaldamine ja eemaldamine (joonis
C–H)
Hoiatus. Enne tarviku paigaldamist ühendage
tööriist toitevõrgust lahti.
Black & Deckeri / Piranha tarviku paigaldamine
(joonis C–E)
Hoidke tööriista käes ja pigistage tarviku kinni-
tuskangi (3).
Libistage tarvik (13) võlli ja tarvikuhoidiku vahele,
veendudes, et tarvik kinnitub kõigi kaheksa tihvtiga
hoidikule ja on võlliga samal tasapinnal.
Vabastage tarviku kinnituskang.
Märkus. Mõndasid tarvikuid, nt kraabitsad ja lõikete-
rad, saab paigaldada soovitud nurga alla (joonis E).
Black & Deckeri / Piranha tarviku eemaldamine
(joonis C)
Hoidke tööriista käes ja pigistage tarviku kinni-
tuskangi (3).
Tõmmake tarvikut tööriistast eemale, veendudes,
et tarvik vabastab kõik kaheksa hoidikul olevat
tihvti.
Vabastage tarviku kinnituskang.
Hoiatus. Tarvikute eemaldamisel tuleb kanda kindaid,
sest tarvikud võivad kasutamisel muutuda kuumaks.
Lihvimislehe paigaldamine (joonis F)
Paigutage lihvimisleht (14) lihvimisalusele (6),
nagu on näidatud.
Suruge leht kindlalt ja ühtlaselt lihvimisalusele,
veendudes, et lehes olevad augud on kohakuti
aluse aukudega.
Lihvimislehe eemaldamine
Tõmmake lihvimisleht (14) lihvimisaluselt (6) ära.
Hoiatus. Ärge kunagi kasutage lihvimisalust, kui
pole paigaldatud lihvimislehte või lisatarvikut.
Tolmueemaldusadapteri paigaldamine (joonis
G) (kui on olemas, tarviku osanumber: ‚Element
58 käesoleva kasutusjuhendi lõpus oleval tee-
ninduslehel‘)
Paigutage tolmueemaldusadapter (7) lihvimisalu-
sele (6), nagu on näidatud.
Suruge adapter kindlalt ja ühtlaselt lihvimisalusele.
Ühendage tolmuimeja tolmueemaldusadapteriga.
Tolmueemaldusadapteri eemaldamine
Tõmmake tolmueemaldusadapter (7) lihvimisalu-
selt (6) ära.
Teiste tarvikute paigaldamine (joonis H)
Paigutage puks (8) kraele (15).
Paigutage teine tarvik (16) kraele (15).
Kinnitage kinnituspolt (9) kindlalt kohale, et tagada
teise tarviku (16) kindlalt kohal püsimine.
Märkus. Puksi ja kinnituspolti ei kasutata teise tarvi-
ku kindlalt kohale paigaldamiseks. Black ja Deckeri
tarvikute kinnitamiseks kasutatakse tööriistavaba
tarvikukinnituskangi Super-lok
.
Kasutamine
Hoiatus. Võimaldage tööriistal töötada oma tempo-
ga. Ärge koormake üle.
Hoiatus. Veenduge enne seina, põrandasse või
lakke lõikamist, et seal pole juhtmeid ega torusid.
Aku paigaldamine (joonis A)
Akut peab laadima enne esmakasutust ja siis, kui
tööriistal ei jätku võimsust töödeks, mida varem oli
lihtne teha. Laadimise ajal võib aku kuumeneda; see
on täiesti normaalne ning ei viita ühelegi probleemile.
Hoiatus. Laadimiskeskkonna temperatuur ei tohi
olla madalam kui 10 °C ega kõrgem kui 40 °C. Soo-
vitatav temperatuur laadimisel on 24 °C.
rkus. Laadija ei laadi akut, kui akuelemendi
temperatuur on alla ligikaudu 0 °C või üle 40 °C.
Aku tuleb jätta laadijasse ja laadija hakkab auto-
maatselt laadima, kui akuelemendi temperatuur
soojeneb või jahtub maha.
Aku (4) laadimiseks sisestage aku laadijasse (10).
Aku sobitub laadijasse ainult ühel viisil. Ärge ka-
sutage jõudu. Veenduge, et aku on üleni laadijas.
Ühendage laadija toitevõrku ja lülitage toide sisse.
Laadimisindikaator (11) hakkab rohelisena pidevalt
vilkuma (aeglaselt).
Laadimine on lõppenud, kui laadimisindikaatori (11)
roheline tuli jääb püsivalt põlema. Laadija ja aku võib
jätta alati ühendatuks ja valgusdiood jääb põlema.
Valgusdiood hakkab roheliselt vilkuma (laadimi-
ne), kui laadija tegeleb aeg-ajalt aku laadimisega.
Laadimisindikaator (11) põleb nii kaua, kuni aku on
ühendatud toitevõrku ühendatud laadijaga.
Laadige tühjenenud akud 1 nädala jooksul. Aku
kasutusaeg lüheneb olulisel määral, kui seda
ladustatakse tühjas olekus.
Aku jätmine laadijasse
Laadija ja akuplokki saab jätta ühendatuks ja val-
gusdiood jääb püsivalt hõõguma. Laadija hoiab
akuplokki värskelt ja täielikult laadituna.
Laadija diagnostika
Kui laadija tuvastab nõrga või kahjustatud aku, hak-
kab laadimisindikaator (11) kiiresti punaselt vilkuma.
Toimige järgmiselt.
10
EESTI KEEL
Sisestage aku uuesti (4).
Kui laadimisindikaatorid jätkavad kiiresti punaselt
vilkumist, kasutage teist akut, tegemaks kindlaks,
kas laadimisprotsess toimub nõuetekohaselt.
Kui asendatud akut saab nõuetekohaselt laadida,
on originaalaku defektne ja tuleb taaskäitlusse
võtmiseks tagastada teeninduskeskusse.
Kui uus aku annab indikaatoril sama tulemuse
nagu originaalaku, viige laadija kontrollimiseks
volitatud teeninduskeskusse.
rkus. Aku defektsuse kindlaks tegemine toi-
mub 60 minutiga. Kui aku on liiga kuum või liiga
külm, vilgub valgusdiood punaslet vahelduva
kiirusega - kiirelt ja aeglaselt. Üks vilgutus igal
kiirusel ja kordusel.
Muudetava kiiruse juhtseade (joonis I)
Muudetava kiiruse juhtseade lubab teil kohandada
tööriista kiirust rakendusele.
Seadke muudetava kiiruse ketas (2) soovitud
sättele. Sätte 1 korral töötab tööriist aeglasel
kiirusel, 7500 min-1. Sätte 6 korral töötab tööriist
maksimumkiirusel, 15 000 min-1.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis J)
Tööriista sisselülitamiseks liigutage sisse/välja
lülitamise lüliti (1) ette (asendisse I).
Tööriista väljalülitamiseks liigutage sisse/välja
lülitamise lüliti (1) taha (asendisse O).
Valgusdioodi töötuli
Valgusdioodi töötuli (6) aktiveerub automaatselt
tööriista sisse lülitamisel.
Aku tühjenemise indikaator
Kui valgusdioodi töötuli (6) hakkab kiiresti ja pide-
valt vilkuma tööriistal oleva lüliti vajutamisel, on
akuploki võimsus otsa saanud ja akuplokki tuleks
uuesti laadida.
Erinevalt teist tüüpi akuplokkidest tagavad liitiu-
mioonakud ühtlase võimsuse kogu käitusaja kestel.
Tööriist ei kaota töötades võimsust aegalselt ja
järk-järgult. Tööriista võimsuse kiire vähenemine on
märk sellest, et akuploki käitusaeg on lõppemas ja
akut tuleb laadida.
rkus. Valgusdiood võib vilkuda ka ülekoor-
muse või kõrge temperatuuri tõttu (vt jaotist
Aku kaitsmine“).
Aku kaitsmine
Aku elektroonika kaitseb akuplokki ekstreemse
temperatuuri, ületühjenemise ja ülelaadimise eest.
Aku kaitsmiseks kahjustuste eest ja kasutusaja pi-
kendamiseks lülitab akuploki elektroonika akuploki
välja, kui aku muutub ülelaadituks või kui tempe-
ratuur tõuseb kasutamisel liiga kõrgeks. See võib
juhtuda liiga suure pöördemomendi, painutuse või
seiskumise tingimustes. See nutikas süsteem lülitab
akuploki välja, kui selle talitlustemperatuur ületab 80
°C, ning alustab uuesti normaalselt töötamist, kui
temperatuur jõuab vahemikku 0 °C – 50 °C.
Valgusdioodi töötuli hakkab aeglaselt vilkuma, kui
aku elektroonika tuvastab hetkelise ülekoormuse.
Märkus. Aku saab automaatselt lähtestuda. Kui
valgusdiood jätkab kiiresti vilkumist, näitab see,
et laaditustase on märkimisväärselt vähenenud.
Pange aku laadimiseks laadijasse.
Märkus. Märkimisväärselt lühenenud käitusaeg
pärast aku täielikult täis laadimist näitab, et
aku kasutusaeg hakkab lõppema ja aku tuleb
asendada uuega.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Hoidke tööriista alati kindlalt käes. Täppistöö
tegemisel hoidke tööriista kinni eesmisest osast.
Alati kui võimalik, kinnitage töödeldav osa kohale.
Eriti siis, kui kasutate lõiketerasid.
Ärge avaldage tööriistalke liigset survet.
Kasutage alati töödetaili ja lõiketöö jaoks sobivat
tarvikut.
Kontrollige tarvikute seisukorda korrapäraselt.
Vajadusel vahetage uute vastu.
Märgistage soovitud alguspunkt.
Lülitage tööriist sisse ja suruge tarvikud soovitud
alustamispunktis aeglaselt töödetaili sisse.
Puhta lõike saamiseks kinnitage töödetaili taha
vineeri või pehme puidu tükk ja saagige läbi
kombineeritud kihid.
Ärge suruge lõiketera jõuga töödetaili sisse.
Pidage meelest, et lehtmetalli lõikamine võtab
tavaliselt kauem aega kui paksemate puidust
töödetailide saagimine.
Metalli lõikamisel kandke lõikejoonele enne lõi-
kamist õhuke määrdekiht.
Vana värvikihi mahalihvimiseks enne värvimist
kasutage alati eriti peenet liivapaberit.
Ebaühtlaste pindade lihvimisel, või värvikihi
eemaldamisel, alustage lihvimist jämeda liivapa-
beriga. Muude pindade lihvimist alustage kesk-
mise liivapaberiga. Mõlematel juhtudel kasutage
viimistlemiseks peenet liivapaberit.
Saadaoleva lisatarvikute osas konsulteerige oma
edasimüüjaga.
Hooldamine
Black & Deckeri juhtmega/juhtmeta tööriist on loo-
dud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldu-
sega. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks,
tuleb seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
11
EESTI KEEL
Hoiatus. Tehke järgmist enne juhtmega/juhtmeta
elektritööriistade hooldamist.
Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage pistikust.
Või lülitage välja ja eemaldage aku seadmest/töö-
riistast, kui seadmel/tööriistal on eraldiseisev aku.
Sisemise aku puhul laske sel tühjaks saada ja
seejärel lülitage välja.
Puhastage pehme harja või kuiva lapiga korrapä-
raselt tarviku/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid.
Puhastage korrapäraselt mootori korpust niiske
riidelapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega la-
hustipõhiseid puhastusvahendeid.
Toitepistiku väljavahetamine (ainult Ühendku-
ningriik ja Iirimaa)
Kui uue toite pistiku paigaldamine on vajalik, toimige
järgmiselt.
Visake vana pistik ohutult minema.
Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus. Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrval-
dada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pak-
kimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektri-
tööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
örduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöö-
kodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksik-
asjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com
Akud
Tühjendage aku täielikult, seejärel
eemaldage see tööriistast.
NiCd, NiMH ja Li-Ion akud on taaskäideldavad.
Viige akud volitatud töökotta või ohtlike jäätmete
kogumispunkti.
Tehnilised andmed
HPL108MT (H1)
Pinge V
DC
10,8
Kiirus tühikäigul min
-1
7500 15 000
Vibronurk Kraadid 1,4 – 2,8
Kaal kg 0,8
Aku BL1310
Pinge V
DC
10,8
Mahutavus Ah 1,3
Tüüp Liitiumioon
Laadija 905599** (tüüp 1)
Sisendpinge V
AC
230
Väljundpinge V
DC
10,8
Pinge A2
Ligikaudne
laadimisaeg
min 30
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 78 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (L
WA
) 89 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise
vektori summa) mõõdetud vastavalt standar-
dile EN 60745:
Puidu lõikamine (a
h, CW
) 10,5 m/s
2
, määramatus
(K) 1,5 m/s
2
Metalli lõikamine (a
h, CM
) 5.2 m/s
2
, määramatus
(K) 1.5 m/s
2
Lihvimine (a
h
) 4.0 m/s
2
, määramatus (K) 1.5 m/s
2
12
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
HPL108MT
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Dec-
keriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusju-
hendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika asepresident
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
9.06.2011
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab
ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Black & Deckeri tootel ilmneb materjali-, toot-
misdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Black & Decker, et asendab defektsed osad, paran-
dab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted,
et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldi-
vusi, kui tegemist pole järgmisega.
Tööriista on edasi müüdud, kasutatud professio-
naalselt või välja renditud.
Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
Remonti on üritanud läbi viia kolmandad isikud
peale volitatud töökojad või Black & Deckeri
hooldusmeeskonna.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või
volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud
hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Black &
Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Black
& Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid
leitavad Internetis aadressil: www.2helpU.com
Külastage meie veebilehte www.blackanddecker.
co.uk, et registreerida oma uus Black & Deckeri
toode ja püsida kursis viimaste uute toodete ja
eripakkumistega. Lisateavet Black & Deckeri
rmamärgi ja tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

Black & Decker HPL108 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend