Stanley FME600 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (originaaljuhend) 5
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 11
5
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Stanley Fat Maxi võnketööriist on loodud tee-ise-töö-
deks (nt lihvimiseks). See sobib ka puitmaterjalide, plasti,
kipsi, mitteraudmetallide ja kinnituselementide (nt karasta-
mata naelade ja klambrite) lõikamiseks, pehmete seinaplaa-
tide töötlemiseks ja väikeste pindade lihvimiseks. Tööriist on
mõeldud nii asjaarmastajatele kui ka pro kasutajatele.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektri-
löögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Tööala ohutus
a. Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud.
Korrast ära ja pimedad tööalad soodustavad õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad säde-
meid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistik peab sobima pistikupesaga.
Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade puhul adap-
terpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektriögi ohtu.
b. Vältige kehalist kontakti selliste maandatud pinda-
dega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid.
Elektrilöögi saamise oht suureneb, kui teie keha on
maandatud.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte
või märgadesse tingimustesse. Elektritööriista sisse
sattunud vesi suurendab elektriögi ohtu.
d. Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbami-
seks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui kasutate tööriista välitingimustes, tarvitage
kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaab-
lit. Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögiriski.
f. Kui elektritööriista kasutamine niisketes tingimus-
tes on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage
elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elektri-
tööriista väsimuse korral või alkoholi, narkootiku-
mide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriis-
taga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kait-
seprille. Isikukaitsevahendid, nagu tolmumask, libise-
miskindlad jalanõud, kiiver või kuulmiskaitsevahendid,
vähendavad nõuetekohasel kasutamisel kehavigastusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
et lüliti on väljalülitatud asendis. Kui kannate elektri-
tööriista, sõrm lülitil, või ühendate vooluvõrku tööriista,
mille lüliti on tööasendis, suurendate õnnetuste esine-
mise tõenäosust.
d. Enne elektriöriista sisselitamist eemaldage
kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva
osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib tekita-
da kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides parema kontrolli.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke loten-
davaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad riided,
ehted või pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühen-
datud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektriöriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektriöriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sis-
se ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida
lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne seadistuste tegemist, tarvikute vahetamist
või tööriista säilituskohta panekut eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/i eemaldage aku. Nende
kaitsemeetmete rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
d. Hoidke hetkel mittekasutatavaid elektritööriistu
lastele kättesaamatus kohas ning ärge lubage
tööriista kasutada inimestel, kes pole saanud vas-
tavat väljaõpet või pole lugenud kasutusjuhendit.
6
EESTI KEEL
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hooldada. Veenduge, et liiku-
vad osad sobivad kokku ja ei kiilu kinni, et osad on
terved ning kontrollige ka kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustatud tööriist
tuleb enne kasutamist remontida. Paljude õnnetuste
põhjuseks on ebapiisavalt hooldatud elektritööriistad.
f. Hoidke lõiketerad terava ja puhtana. Õigesti hoolda-
tud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms
vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloo-
mu. Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
5. Hooldamine
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvali tsee-
ritud remondiökojas ja kasutage ainult originaal-
varuosi. Nii tagate elektritööriista ohutuse.
Hoiatus! Täiendavad hoiatused võnketööriistade
kasutamisel
Hoidke elektriöriista töötamise ajal ainult isolee-
ritud käepidemetest, kui teete tööd, mille käigus
võib lõiketarvik puutuda kokku varjatud juhtmete
või oma toitekaabliga. Lõiketarviku ja voolu all oleva
juhtme kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka elektri-
tööriista lahtised metallosad ning kasutaja võib saada
elektrilöögi.
Kinnitage töödetail pitskruvide vms abil kindlale
alusele. Kui hoiate detaili käes või oma keha vastas, on
see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista üle kontrolli
kaotamist.
Hoiatus! Kokkupuude lihvimisel tekkiva tolmuga
või selle sissehingamine võib mõjuda halvasti
seadme kasutaja ning võimalike kõrvalseisjate
tervisele. Kandke tolmumaski, mis on mõeldud
kaitseks tolmu ja aurude eest, ning veenduge, et
tööalasse sisenevad isikud oleksid samuti kaitstud.
Eemaldage pärast lihvimist hoolikalt kogu tolm.
Olge eriti ettevaatlik, kui lihvite värvi, mis võib sisaldada
pliid, või kui töötate sellise puidu/metalliga, mille lihvimi-
sel võib eralduda mürgist tolmu:
ärge laske tööpiirkonda lapsi ega rasedaid;
ärge sööge, jooge ega suitsetage tööpiirkonnas;
kõrvaldage tolmuosakesed ja muud jäägid ohutult.
Käesolevas kasutusjuhendis on kirjeldatud kasutusots-
tarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine
või tööriista kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhen-
dis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu ja/
või varalist kahju.
Tarvik jätkab liikumist ka pärast lüliti vabastamist. Lülita-
ge tööriist alati välja ja oodake, kuni tarvik on täielikult
peatunud, enne kui tööriista käest panete.
Hoidke käed lõikealast eemal. Ärge sirutage kätt
mitte mingil põhjusel töödetaili alla. Hoidke sõrmed
ja pöial sirgliikumisega terast ning teraklambrist alati
eemal. Ärge haarake sae stabiliseerimiseks saetallast.
Hoidke terad teravana. Nürid või kahjustatud terad
võivad surve avaldamise korral põhjustada sae kõr-
valekaldumist või seiskumist. Kasutage alati töödetaili
materjali ja lõiketüübiga sobivat saetera.
Torusid või kaablikarbikuid lõigates veenduge, et need
ei sisalda vett, elektrijuhtmeid jms.
Ärge puudutage töödetaili või tera vahetult pärast töö-
riista kasutamist. Need võivad muutuda väga kuumaks.
Teadvustage varjatud ohte: veenduge enne seina,
põranda või lae lõikamist, et lõikekohas ei asu juhtmeid
ega torusid.
Kõrvalseisjate ohutus
Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks selliste
isikute (sh laste) käes, kelle füüsilised, sensoorsed või
vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad va-
jalikud kogemused või teadmised. See on lubatud vaid
siis, kui neid valvab või juhendab seadme kasutamisel
nende ohutuse eest vastutav isik.
Hoidke lastel silm peal, et nad seadmega mängima ei
hakkaks.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei
ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jms tõttu.
Teatud ohte pole võimalik vältida ka asjakohaseid ohutus-
nõudeid järgides ja ohutusseadmeid kasutades. Need on
järgmised.
Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade puudu-
tamisel.
Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute vahe-
tamisel.
Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel kasu-
tamisel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista
kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks puiduga
töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDF-plaatide puhul).
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis dekla-
reeritud vibratsiooniväärtuseid on mõõdetud standardis
EN 60745 toodud standardse katsemeetodi alusel ning neid
võib kasutada tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks.
Esitatud vibratsiooniväärtuseid võib kasutada ka esialgse
kokkupuute hindamiseks.
7
EESTI KEEL
Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva vib-
ratsiooni väärtused võivad selle kasutamisviisist sõltuvalt
deklareeritud väärtustest erineda. Vibratsioonitase võib
tõusta üle deklareeritud taseme.
Palgatöö käigus regulaarselt elektritööriistu kasutavate
isikute kaitsemeetmeid reguleerivad direktiivis
2002/44/EÜ esitatud nõuete raames vibratsiooniväärtuseid
hinnates tuleks vibratsioonitaseme hindamisel arvesse võtta
tegelikke kasutamistingimusi ja tööriista kasutamisviisi,
arvestades seejuures töötsükli kõiki osi (lisaks päästiku
allhoidmise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühikäigul).
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks lugege
tähelepanelikult kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, mistõttu
maandusjuhe pole vajalik. Kontrollige alati,
et toitepinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele.
Kui toitejuhe on kahjustunud, laske see ohutuse tagami-
seks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hoolduskes-
kusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Toitelüliti
2. Kiirusevalits
3. Tööriistavaba tarvikuklamber Super-lok
TM
4. Lihvimisalus
5. Tolmueraldusadapter (kui on olemas; joonis E)
6. Tarvikuadapter (vaherõngas)
7. Tarvikuadapter (kinnituspolt)
Tarvikud
Sellel tööriistal on järgmised tarvikud või mõned neist.
Teie tööriista jõudlus sõltub kasutatavast tarvikust. Stanley
Fat Maxi tarvikute tootmisel on järgitud rangeid kvaliteedis-
tandardeid ja silmas peetud teie tööriista jõudluse suuren-
damist. Meie tarvikud tagavad teie tööriista maksimaalse
võimaliku tõhususe.
Saetera täpse sisselõike
tegemiseks puitmater-
jalidesse ja pehmetesse
plastidesse
(osa number
STA26105-XJ)
Puidu ja pehmete plastide
lahti-, sisse- ja külglõikami-
seks. Sobib suurepäraselt
uste, põrandaliistude, akna-
laudade ja põrandamaterjali
töötlemiseks.
Saetera sisselõike tegemi-
seks puidu ja metalli sisse
(osa number STA26110-XJ)
Puidu, plastide, õhukese-
seinaliste mitteraudtorude
ja -eendite ning naelte ja
kruvide lahti-, sisse- ning
külglõikamiseks.
Saetera sisselõike tegemi-
seks puidu ja metalli sisse
(osa number STA26115-XJ)
Puidu, plastide, õhukesesei-
naliste mitteraudtorude ja
-eendite lahti-, sisse- ning
külglõikamiseks.
Kaarjas saetera
(osa number
STA26120-XJ)
Vastupidav tera, mis sobib
suurepäraselt puidu, plastide
ning õhukeste raud- ja
mitteraudmaterjalide töötle-
miseks.
Jäik kaabits
(osa number
STA26135-XJ)
Sobib suurepäraselt kõvade
ja pehmete materjalide (nt
vinüülpõrandakatte, kõvastu-
nud vaibaliimi, põranda-
plaatide plaadiliimi, mördi,
värvi ja laki) eemaldamiseks
tasastelt pindadelt.
8
EESTI KEEL
Painduv kaabits
(osa number
STA26140-XJ)
Sobib suurepäraselt
elastomeermaterjalide (nt
silikoonhermeetiku ja teiste
tihendusmaterjalide) eemal-
damiseks kõvadelt tasastelt
pindadelt.
Karbiidist mördieemal-
dustera
(osa number
STA26125-XJ)
Karbiidpinnatud tarvik
sobib suurepäraselt mördi ja
plaadiliimi eemaldamiseks
tasastelt pindadelt ning
puidu, puitlaastplaatide ja
klaaskiu töötlemiseks.
Karbiidraspel
(osa number
STA26130-XJ)
Karbiidpinnatud tarvik
sobib suurepäraselt mördi
eemaldamiseks ning puidu,
puitlaastplaatide ja klaaskiu
töötlemiseks.
Liivapaber
(osa number
STA32348-XJ)
Erineva karedusega liiva-
paber puidu ning värvitud ja
lakitud pindade lihvimiseks.
Kokkupanemine
Tarvikute paigaldamine ja eemaldamine (joonised
A–F)
Hoiatus! Enne tarviku paigaldamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust.
Stanley Fat Maxi tarviku paigaldamine (joonised AC)
Hoidke tööriista ja vajutage tarvikuklambrile (3).
Libistage tarvik (8) võlli ja tarvikuhoidiku vahele ning
veenduge, et tarviku avad sobituvad hoidiku kõigi
kaheksa tihvtiga ja et tarvik jääb võlliga samale tasapin-
nale.
Vabastage tarvikuklamber.
Märkus. Teatud tarvikuid (nt kaabitsaid ja terasid) saab
vajaduse korral paigaldada nurga all (joonis C).
Stanley Fat Maxi tarviku eemaldamine (joonis A)
Hoidke tööriista ja vajutage tarvikuklambrile (3).
Tõmmake tarvik tööriista küljest lahti, veendudes
seejuures, et tarvik eraldub hoidiku kõigi kaheksa tihvti
küljest.
Vabastage tarvikuklamber.
Hoiatus! Kuna tarvikud muutuvad kasutamise ajal kuumaks,
kandke nende eemaldamise ajal kindaid.
Liivapaberi paigaldamine (joonis D)
Asetage liivapaber (9) kohakuti lihvimisalusega (4),
nagu joonisel näidatud.
Suruge liivapaber kindlalt ja ühtlaselt lihvimisalusele
ning veenduge, et liivapaberi avad ühtivad lihvimisaluse
avadega.
Liivapaberi eemaldamine
Tõmmake liivapaber lihvimisaluse (4) küljest lahti.
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage lihvimisalust ilma liivapaberi
või tarvikuta.
Tolmueraldusadapteri paigaldamine (joonis E)
Asetage tolmueraldusadapter (5) kohakuti lihvimisalu-
sega (4), nagu joonisel näidatud.
Suruge adapter kindlalt ja ühtlaselt lihvimisalusele.
Adapteri kinnitamiseks keerake lukustusmutrit (12)
päripäeva.
Ühendage tolmuimeja tolmueraldusadapteriga.
Tolmueraldusadapteri eemaldamine
Keerake lukustusmutrit (12) vastupäeva.
Tõmmake tolmueraldusadapter (5) lihvimisalusest (4)
välja.
Muude tarvikute paigaldamine (joonis F)
Asetage vaherõngas (6) kraele (10).
Asetage muu tarvik (11) kraele (10).
Keerake kinnituspolt (7) kõvasti kinni, et muu tarvik (11)
lahti ei tuleks.
Märkus. Stanley Fat Maxi tarvikute ühendamisel pole vaja
vaherõngast ja kinnituspolti kasutada. Black & Deckeri
tarvikute ühendamiseks kasutatakse tööriistavaba tarvikuk-
lambrit Super-lok
TM.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal omas tempos töötada. Ärge
koormake tööriista üle.
Hoiatus! Veenduge enne seina, põranda või lae lõikamist,
et lõikekohas ei asu juhtmeid ega torusid.
Kiirusevalits (joonis G)
Kiirusevalits võimaldab teil tööriista kiiruse tööülesandele
vastavaks reguleerida.
Seadistage kiirusevalits (2) soovitud asendisse.
Seadistusel 1 on tööriista kiirus minimaalne (10 000
min
-1
). Seadistusel 6 on tööriista kiirus maksimaal-
ne(20 000 min
-1
).
9
EESTI KEEL
Sisse- ja väljalülitamine (joonis H)
Tööriista sisselülitamiseks libistage toitelüliti (1) ette-
poole (asendisse I).
Tööriista väljalülitamiseks libistage toitelüliti (1) taha-
poole (asendisse O).
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
Hoidke tööriista alati kindlalt. Täppistöö korral hoidke
tööriista esiotsa lähedalt.
Võimaluse korral kinnitage töödetail alati pitskruvi abil
(eriti siis, kui kasutate lõiketeri).
Ärge avaldage tööristale liiga suurt survet.
Kasutage alati töödetaili materjali ja lõiketüübiga sobi-
vat tarvikut.
Kontrollige tarvikute seisundit regulaarselt. Vajaduse
korral vahetage need välja.
Märkige soovitud alguspunkt.
Lülitage tööriist sisse ja suruge tarvik soovitud algus-
punktis aeglaselt töödetaili sisse.
Puhta lõike tagamiseks kinnitage töödetaili tagaküljele
pitskruvi abil vineeri- või lehtpuidu tükk ning saagige
läbi kõigi puidukihtide.
Ärge suruge lõiketera jõuga töödetaili sisse. Pidage
meeles, et lehtmetalli lõikamine võtab rohkem aega kui
paksemate puidust töödetailide lõikamine.
Enne metalli lõikamise alustamist katke lõiketrajektoor
õhukese õlikihiga.
Kui lihvite uusi värvikihte enne järgmise värvikihi peale-
kandmist, kasutage eriti peent liivapaberit.
Väga ebatasastel korral või värvikihtide eemaldamisel
alustage jämeda liivapaberiga. Teiste pindade puhul
alustage keskmise liivapaberiga. Mõlemal juhul minge
sileda viimistluse saavutamiseks hiljem üle peenele
liivapaberile.
Lisateavet saadaval olevate tarvikute kohta saate oma
edasimüüjalt.
Hooldamine
Teie Stanley Fat Maxi juhtmega/juhtmeta seade/öriist on
loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade hoolda-
mist toimige järgmiselt
Lülitage seade/öriist välja ja eemaldage see pistiku-
pesast.
Kui seadmel/tööriistal on eraldi akuplokk, lülitage seade
välja ja eemaldage aku seadme/tööriista küljest.
Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada, laske akul
täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel seade välja.
Puhastage seadme/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhas-
tusvahendeid.
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriigis
ja Iirimaal)
Kui uue toitepistiku paigaldamine on vajalik, toimige
järgmiselt.
Kõrvaldage vana pistik ohutult.
Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
Ühendage sinine juhe neutraaliklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine
aitab materjale taaskasutada. Materjalide taas-
kasutamine aitab vältida keskkonna saastamist
ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud eeskirjad võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast toote tööea lõppu.
Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remondi-
töökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöördu-
da Stanley Europe‘i kohalikku esindusse, mille aadressi
leiate sellest kasutusjuhendist. Stanley Europe‘i volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse ük-
sikasjad ning kontaktandmed on leitavad ka veebiaadressilt
www.2helpU.com
Tehnilised andmed
FME600
(Tüüp 1)
Pinge V
AC
230
Kiirus tühikäigul min
-1
10 000–20 000
Võnkenurk Kraadid 1,4 või 2,8
Võimsus W250
Mass kg 1,4
Helihu tase vastavalt standardile EN 60745:
helirõhk (L
pA
) 89,5 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A);
helivõimsus (L
WA
) 100,5 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A).
10
EESTI KEEL
Vibratsiooni koguärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud
vastavalt standardile EN 60745:
puidu lõikamisel (a
h
,
CW
) 1,9 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
;
metalli lõikamisel (a
ah
,
CM
) 4,7 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
;
lihvimisel (a
h
) 6,1 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
.
EL-i vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
FME600
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad järgmiste dokumentide nõuetele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1 ja EN 60745-2-4.
Need tooted vastavad direktiividele 2004/108/EÜ ja
2011/65/EL. Lisateabe saamiseks kontakteeruge Stanley
Europe‘iga järgmisel aadressil või vaadake teile sobivat
aadressi kasutusjuhendi lõpust.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni koosta-
mise eest ja kinnitab seda Stanley Europe‘i nimel.
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgia
29.01.2013
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Stanley FME600 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend