Stanley FME841 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (originaaljuhend) 5
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 11
5
EESTI KEEL
Ettenähtud otstarve
Teie Standley Fat Max nurklihvija on loodud metalli ja müüri-
tiste lihvimiseks ja lõikamiseks, kasutades sobivaid lõike- või
lihvimisketta tüüpe. Koos sobiva piirdega saab seda tööriista
kasutada professionaalsete ja eraisikuliste, mitteprofessio-
naalsete kasutajate poolt.
Ohutusjuhised
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise
kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. igi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektriögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse
ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Tööala ohutus
a) Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud. Kor-
rast ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektriöriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad säde-
meid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama pistiku-
pesale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes
moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega
nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Elektri-
ögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
c) Ärge hoidke elektritööriistu vihma käes ega
märgades tingimustes. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d) Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
elektritööriista toitekaablit selle kandmiseks, tõm-
bamiseks ega pistiku eemaldamiseks seinakontak-
tist. Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e) Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti
välitingimustesse sobivat pikenduskaablit. Välitingi-
mustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
f) Kui elektriöriista niisketes tingimustes kasutami-
ne on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3. Isiklik ohutus
a) ilitage valvsus, jälgige, mida te teete, ning
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage
elektriöriista väsinuna ega alkoholi, narkootiku-
mide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriis-
taga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähen-
davad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge enne
öriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
kättevõtmist ja kandmist, et toitelüliti on väljalülita-
tud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühenda-
des toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva
osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke loten-
davaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
külge kinni.
g) Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja kogumise
seadmete ühendamise võimalus, veenduge, et
need on ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib vähendada
tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a) Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sis-
se ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
c) Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriis-
ta hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Nende meetmete järgimine
vähendab elektritööriista tahtmatu käivitamise ohtu.
d) Hoidke kasutusel mitteolevaid elektritööriistu
lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage tööriista
kasutada inimestel, kes tööriista ei tunne või pole
6
EESTI KEEL
lugenud seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes
on elektritööriistad ohtlikud.
e) Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, de-
tailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti hooldatud
elektritööriistadest.
f) Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti hool-
datud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g) Kasutage elektriöriista, tarvikuid, otsakuid jne
vastavalt sellele kasutusjuhendile, võttes arvesse
nii töötingimusi kui ka tehtava töö iseloomu. ö-
riista kasutamine muuks kui ettenähtud otstarbeks võib
põhjustada ohtliku olukorra.
5. Hooldamine
a) Laske elektriöriista hooldada kvali tseeritud
remontijal, kes kasutab ainult identseid varuosi.
See tagab tööriista ohutuse säilimise.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Täiendavad ohutusalased hoiatused
lihvimiseks, traadi harjamiseks, poleerimiseks või
abrasiivseteks lõiketöödeks
See elektritööriist on mõeldud kasutamiseks lihv-
masina, terasharja või lõiketööriistana. Lugege kõi-
ki selle elektritööriistaga kaasas olevaid hoiatusi,
juhiseid, jooniseid ja spetsi katsioone. Kõigi juhiste
pne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/
või raske kehavigastuse ohtu.
Operatsioonid, mille läbiviimiseks pole elektriö-
riist mõeldud, võivad põhjustada ohte ja vigastusi.
Ärge kasutage lisaseadmeid, mis pole tööriista
tootja poolt selleks spetsiaalselt mõeldud ega
soovitatud. See, et tarvikut on võimalik elektritööriista-
le kinnitada, ei taga veel ohutut kasutamist.
Lisaseadme nimikiirus peab olema vähemalt
võrdne elektritööriistale märgitud maksimaalse
kiirusega. Tarvikud, mis pöörlevad kiiremini kui lubatud
kiirus, võivad puruneda ja tükkideks lennata.
Lisaseadme välimine diameeter ja selle paksus
peab jääma teie elektritööriista nimivõimsuse pii-
resse. Vale suurusega lisaseadmeid ei saa adekvaat-
selt kaitsta ega kontrollida.
Rataste võlli suurus, äärikud, aluspadjad või
muude lisaseadmed peavad sobima elektriöriista
spindliga. Tarvikud, mille tugiaugud ei sobi elektritöö-
riista kinnitusega, on tasakaalust väljas, vibreerivad
liigselt ja võivad põhjustada juhtimise kaotamise.
Ärge kasutage kahjustunud lisaseadmeid. Enne iga
kasutust vaadake üle lisaseade, nagu abrasiivne
ratas kildude või mõrade suhtes, aluspadi mõrade
ja kulumise suhtes, terashari lahtiste või purune-
nud juhtmete traatide suhtes. Kui elektriöriist
või tarvik pillatakse maha, otsige kahjustusi või
paigaldage kahjustamata tarvik. Pärast lisaseadme
läbivaatamist ja paigaldamist laske elektritööriistal
ötada maksimaalsel koormuseta kiirusel üks
minut. Kahjustatud tarvikud purunevad tavaliselt sellel
katseajal.
Kandke isikukaitsevahendeid. Sõltuvalt rakendu-
sest kasutage näokaitset, goggle-üpi kaitseprille
või kaitseprille. Vajadusel kandke respiraatorit,
kõrvaklappe, kindaid ja töölle, mis suudab kinni
pidada väikesed abrasiivmaterjali või töödeldava
materjali osakesed.
Kaitseprillid peavad suutma peatada erinevate
tööde käigus tekkivat lendlevat prahti. Tolmumask või
respiraator peab suutma ltreerida operatsioonidest
tulenevad tahkised. Pikaajaline kokkupuude tugeva
müraga võib põhjustada kuulmiskadu.
Hoidke kõrvalseisjaid tööpiirkonnast ohutus
kauguses. Igks, kes siseneb tööalale, peab
kandma isikukaitsevahendeid. ödeldava materjali
või katkise tarviku tükid võivad lennelda ja põhjustada
vigastusi väljaspool vahetut tööala.
Hoidke elektriöriista töötamise ajal vaid iso-
leeritud käepidemetest kohtades, kus lõikeseade
võib puutuda kokku varjatud juhtmetega. Voolu all
oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad, andes kasutajale
elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega
või muul sobival viisil. Detaili hoidmisel käega või
vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle
kaduda kontroll.
Paigutage juhe keerlevast lisaseadmest eemale.
Kui kaotate kontrolli, võite juhtme läbi lõigata või katki
rebida ning teie keerlev lisaseade võib teie käe endasse
tõmmata.
Ärge kunagi pange elektritööriista maha, kui lisa-
seade pole täielikult peatunud. örlev tarvik võib
maapinnal pöörlema hakata ja kontrolli alt väljuda.
Ärge laske elektritööriistal töötada, kui kannate
seda oma küljel. Juhuslik kokkupuude pöörleva
tarvikuga võib haarata riided ja suruda tarviku teie keha
vastu.
Puhastage regulaarselt elektritööriista õhupilusid.
Mootori ventilaator tõmbab tolmu korpuse sisse ja liigne
pulbriks muutunud metalli kuhjumine võib põhjustada
elektriohtu.
Ärge kasutage elektriöriista süttivate materjalide
lähedal. Sädemed võivad selle materjali süüdata.
Ärge kasutage lisaseadet, mis nõuab vedelat
jahutusvedelikku. Vee või muu vedela jahutusaine
kasutamine võib põhjustada surmava elektriögi.
7
EESTI KEEL
Märkus. Eespool toodud hoiatused ei kehti elektritööriistade
kohta, mis on spetsiaalselt mõeldud kasutamiseks koos
vedelike süsteemidega.
Tagasilöök ja seotud hoiatused
Tagasilöök on järsk reaktsioon pöörleva ketta, tugitalla,
harja või muu tarviku riivamisele või haakumisele. Riivamine
või haakumine põhjustab pöörleva tarviku järsku peatumist,
mis omakorda põhjustab juhitamatu elektritööriista liikumise
haakepunktis tarviku pöörlemisele vastassuunaliselt.
Näiteks kui lõikeketas riivab töödetaili või haakub töödetaili
sisse, kaevub ketta külg materjali pinda ning selle tulemuse-
na viskub ketas töödetailist välja. Olenevalt ketta liikumisest
haakepunktis, võib ketas hüpata kasutaja suunas või temast
eemale.
Nendes tingimustes võib lõikeketas ka puruneda.
Tagasilöök on elektritööriista valesti kasutamise ja /või eba-
õige kasutusprotseduuri kasutamise tulemus ja seda saab
vältida, võttes kasutusele õiged alltoodud meetmed.
Hoidke tööriista tugevalt käes ning valige keha ja
e asend, mis võimaldab tagasilöögi jõuga toime
tulla. Kui on saadaval, kasutage alati lisakäepidet,
see tagab maksimaalse kontrolli tagasiögi või
ördemomendi mõju üle käivitamisel. Kui vastavad
ettevaatusabinõud on kasutusele võetud, saab kasutaja
kontrollida pöördemomendi või tagasiögi mõju.
Ärge kunagi asetage oma kätt pöörleva tarviku
lähedusse. Tarvik võib tagasi käe vastu lennata.
Ärge viibige alas, kuhu tagasilöögi korral elektri-
tööriist liigub. Tagasilöök tõukab tööriista haakepunk-
tist ketta liikumisele vastassuunaliselt.
Olge eriti ettevaatlik äärte, teravate servade jm
ötamisel. Vältige põrkumist ja tarviku haaku-
mist. Ääred, teravad servad või põrkumine põhjustab
tihtipeale pöörleva tarviku kinnikiilumist ja tööriista üle
kontrolli kaotamist või tagasilööki.
Ärge kinnitage sellele tööriistale saeketti, puuniker-
dustera või hammastega saeketast. Sellised kettad
tekitavad sagedat tagasilööki ja tööriista üle kontrolli
kaotamist.
Erihoiatused lihvimiseks ja abrasiivseteks
lõiketöödeks
Kasutage ainult sellele elektritööriistale soovitatud
kettatüüpe ja valitud kettale mõeldud piiret. Kettad,
mis pole elektritööriistaga kasutamiseks mõeldud, ei
ole piisavalt varjestatud ning pole ohutud.
Piire tuleb kinnitada elektritööriistale tugevalt
ja asetada maksimaalseks ohutuseks sellisesse
asendisse, et kasutaja suunas oleks võimalikult
vähe paljastatud ketast. Piire aitab kaitsta kasutajat
purunenud ketta kildude ja juhusliku kokkupuute eest
kettaga.
Kettaid tuleb kasutada ainult sihtotstarbeliselt.
iteks ärge lihvige lõikeketta küljega. Abrasiivsed
ikerattad on mõeldud perifeerseks lihvimiseks, nende-
le ratastele rakenduv külgmine jõud võib need kildudes
purustada.
Kasutage alati kahjustamata äärikuid, mis sobivad
valitud ketta suuruse ja kujuga. Sobivad äärikud toe-
tavad ketast ja seetõttu vähendavad ketta purunemise
ohtu. Lõikerataste äärikud võivad erineda lihvimisratas-
te äärikutest.
Ärge kasutage suuremate elektritööriistade
kulunud kettaid. Suuremale elektritööriistale mõeldud
ketas ei ole sobilik väiksema tööriista suuremale kiiru-
sele ning võib puruneda.
Täiendavad erihoiatused abrasiivseteks
lõiketöödeks
ikeketast ei tohi kinni kiiluda ega sellele liigset
survet avaldada. Ärge tehke liiga sügavat lõiget.
Ketta ülekoormamine suurendab koormust ning ketas
võib kergemini väänduda või lõikesse kinni kiiluda, see
aga suurendab tagasilöögi ohtu.
Ärge seiske pöörleva ketta liikumisteel ega selle
taga. Kui töötav ketas liigub teie kehast eemale, võib
võimalik tagasilöök ketta ja elektritööriista tagasisuunas
otse vastu teid lüüa.
Kui ketas on kinni kiilunud või katkestate lõiget
mingil põhjusel, lülitage elektritööriist välja
ja hoidke seda liikumatult, kuni ketas peatub
ielikult. Ärge püüdke lõikeketast eemaldada lõike
seest ajal, mil ketas liigub, see võib põhjustada
tagasilöögi. Uurige ja tehke parandusi, et elimineerida
ratta sidumise põhjus.
Ärge taasalustage lõiketööd töödeldava materjali
ikesoones. Laske kettal jõuda täiskiirusele ning
sisestage see ettevaatlikult soonde. Ketas võib pain-
duda, paiskuda või tagasi lüüa, kui tööriist käivitatakse
soone sees.
Paneele või muid suuri detaile töödeldes toestage
need, et vähendada ketta pitsumise ja tagasilöögi
ohtu. Suured paneelid võivad omaenda raskuse all
painduda. Tööobjekti alla tuleb asetada toed lõikejoone
ja tööobjekti äärte lähedusse mõlemal pool ratast.
Tasku” lõikamisel olemasolevatesse seintesse
või teistesse piiratud nähtavusega kohtadesse
peate olema eriti ettevaatlik. Väljaulatuv ketas võib
lõigata gaasi- või veetorudesse, elektrijuhtmetesse või
tagasilööki põhjustavatesse objektidesse.
Lihvimistöödega seotud hoiatused
Ärge kasutage liiga suurt liivapaberilehte. Järgige
liivapaberi valimisel tootja soovitusi. Üle talla ulatuv
suurem liivapaberileht tekitab rebendite ohu ja võib
hjustada haakumist, ketta rebenemist või tagasilöö-
ke.
8
EESTI KEEL
Poleerimistöödega seotud hoiatused
Ärge laske poleerimiskübara lahtisel osal või selle
kinnitusöridel vabalt pöörelda. Peitke või lõigake
üleulatuvad kinnitusnöörid ära. Lahtised ja keerlevad
kinnitusstringid võivad takerduda sõrmede taha või
rebeneda tööobjekti küljest.
Traatharjamistöödega seotud hoiatused
Arvestage, et harjaseid võib harjast välja lennata ka
tavakasutuse korral. Ärge avaldage harjastele liiga
suurt jõudu. Traatharjased pääsevad kergelt läbi kerge
riietuse ja/või naha.
Kui piirde kasutamine traatharjamisel on soovi-
tatav, ärge laske millelgi traatharja või piirdega
harja segada. Traatketas või -hari võib koormuse ja
tsentrifugaaljõu toimel laieneda.
Teiste isikute ohutus
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (seal-
hulgas laste) poolt, kelle füüsilised, tajumis- või vaimsed
võimed on piiratud või kellel puuduvad teadmised ja
kogemused, välja arvatud nende ohutuse eest vastuta-
va isiku järelevalve või seadme kasutamist puudutava
juhendamise korral.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei
ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.
Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
Detailide, ketaste või tarvikute vahetamisel tekkinud
vigastused.
Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
vigastused. Tööriista pikaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti tamme, kase
ja MDF-plaatide töötlemisel) tekkiva tolmu sissehinga-
misest põhjustatud terviseohud.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemee-
todile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Dek-
lareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibrat-
sioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool
toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab
kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhen-
dit.
Seda tööriista kasutades kandke kaitseprille või
goggle-tüüpi prille.
Kandke kõrvakaitsmeid, kui kasutate seda
tööriista.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et
toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtu-
sele.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hool-
duskeskusel välja vahetada.
Pinge langused
Voolutõuked põhjustavad lühiajalisi pinge langusi. Eba-
soodsates elektrivooluga varustamise tingimustes, võib see
mõjutada teisi tööriistu.
Kui süsteemi vooluga varustamise takistus on madalam kui
0,107 , siis tõenäoliselt häireid ei teki.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Käivituslüliti
2. Vabastusnupp
3. Külgkäepide
4. Võllilukusti
5. Piire
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist on välja
lülitatud ja vooluvõrgust väljas.
Piirde paigaldamine ja eemaldamine (joonis A)
Tööriist on varustatud piirdega vaid lihvimistööde jaoks. Kui
seadmega on plaanis teha lõikamistöid, tuleb paigaldada
just selle jaoks mõeldud piire.
Lõikamistöödeks sobiva piirde varuosanumber 1004484-02
on saadaval ja selle saab tellida Stanley Fat Max teenindus-
keskustest.
9
EESTI KEEL
Paigaldamine
Asetage tööriist lauale võll (6) näoga ülespoole.
Vabastage lukustusnupp (7) ja hoidke piiret (5) tööriista
kohal, nagu joonisel näidatud.
Joondage kõrvad (8) ja sälgud (9).
Vajutage piire alla ja pöörake vajalikku asendisse.
Pingutage lukustusnuppu (7), et kinnitada piire tugevalt
tööriista külge.
Vajadusel pingutage kruvi (10), et suurendada lukustus-
jõudu.
Eemaldamine
Vabastage lukustusnupp (7).
Pöörake piiret päripäeva, et joondada kõrvad (8) sälku-
dega (9).
Eemaldage piire tööriista küljest.
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage tööriista ilma piirdeta.
Külgkäepideme paigaldamine
Kruvige külgkäepide (3) ühte tööriista paigaldusauku-
dest.
Hoiatus! Kasutage alati külgkäepidet.
Lihvimis- või lõikeketaste paigaldamine ja
eemaldamine (joonised B - D)
Kasutage alati tööks õiget kettatüüpi.
Kasutage alati õige diameetri ja võlliava suurusega kettaid
(vt tehnilised andmed).
Paigaldamine
Paigaldage piire, nagu kirjeldati eespool.
Asetage sisemine äärik (11) võllile (6), nagu näidatud
(joonis B). Veenduge, et äärik asub korralikult võlli
lamedatel külgedel.
Asetage ketas (12) võllile (6), nagu näidatud (joonis B).
Kui kettal on kõrgem keskosa (13), tuleb veenduda, et
kõrgem keskosa oleks sisemise ääriku suunas.
Veenduge, et ketas asetseb õigesti sisemise ääriku
peal.
Asetage välimine äärik (14) võllile. Kui paigaldate
lihvimisketast, peab välimisel äärikul asetsev kõrgem
keskosa olema ketta suunas (A joonisel C). Kui paigal-
date lõikeketast, peab välimisel äärikul asetsev kõrgem
keskosa olema suunatud kettast eemale (B joonisel C).
Hoidke võlli lukku (3) all ning pingutage välimist äärikut
kahe tihvtiga mutrivõtme (15) abil (joonis D).
Eemaldamine
Hoidke võlli lukku (4) all ning vabastage välimine äärik
(14) kahe tihvtiga mutrivõtme (15) abil (joonis D).
Eemaldage välimine äärik (14) ja ketas (12).
Liivapaberi paigaldamine ja eemaldamine
(joonis D ja E)
Liivapaberiga lihvimiseks on vaja tugitalda. Tugitald on
saadaval tarvikuna Stanley Fat Max edasimüüja juures.
Paigaldamine
Asetage sisemine äärik (11) võllile (5), nagu näidatud
(joonis E). Veenduge, et äärik asub korralikult võlli
lamedatel külgedel.
Asetage tugitald (16) võllile.
Asetage liivapaber (17) tugitallale.
Asetage välimine äärik (14) võllile nii, et kõrgem kesk-
osa oleks suunatud kettast eemale.
Hoidke võlli lukku (3) all ning pingutage välimist äärikut
kahe tihvtiga mutrivõtme (15) abil (joonis D). Veenduge,
et välimine äärik on õigesti paigaldatud ning et paber on
tugevalt kinni.
Eemaldamine
Hoidke võlli lukku (4) all ning vabastage välimine äärik
(14) kahe tihvtiga mutrivõtme (15) abil (joonis D).
Eemaldage välimine äärik (14), liivapaber (17) ja tugitald
(16).
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega. Ärge
koormake seda üle.
Suunake kaablit ettevaatlikult, et vältida juhuslikku
lõikamist.
Olge valmis sädemete vooks, kui lihvimis- või lõikeketas
peaks töödeldava materjaliga kokku puutuma.
Asetage tööriist alati nii, et piire tagab lihvimis- või
ikeketta eest optimaalse kaitse.
Sisse- ja väljalülitamine
Tööriista sisselülitamiseks vajutage vabastusnuppu (2)
ja seejärel vajutage „on/off (sisse/välja)“ lülitit (1).
Tööriista väljalülitamiseks vabastage „on/off (sisse/
välja)“ lüliti (1).
Hoiatus! Ärge lülitage koormuse all olevat tööriista välja.
Nõuanded optimaalse kasutamise kohta
Hoidke tööriista kindlalt üks käsi ümber külgkäepideme
ja teine käsi ümber peakäepideme.
Lihvides jätke ketta ja töödeldava pinna vahel alati
umbes 15° nurka.
Hooldamine
Stanley Fat Max juhtmega/juhtmeta seade/tööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest hoolitseda
ja seadet regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade hoolda-
mist toimige järgmiselt.
10
EESTI KEEL
Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see pistikupe-
sast.
Kui seadmel/öriistal on eraldi akuplokk, lülitage seade
välja ja eemaldage aku seadme/tööriista küljest.
Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada, laske akul
ielikult tühjeneda ja lülitage seejärel seade välja.
Eemaldage laadija enne puhastamist pistikupesast.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit hool-
damist.
Puhastage tarviku/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhas-
tusvahendeid.
Avage regulaarselt padrun ja koputage vastu seda, et
eemaldada padrunisse kogunenud tolm (kui paigaldatud).
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt.
Kõrvaldage vana pistik ohutult.
Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 13 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake
seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse eraldi
kogumise kohta.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine
aitab materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab väl-
tida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu
eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist prügilasse või
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
hima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe‘i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe‘i volita-
tud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com
Tehnilised andmed
FME841 (Tüüp 1)
Sisendpinge V
VP
230
Sisendvõimsus W2 200
Nimikiirus min
-1
6 500
Ketta võlliava mm 22
Ketta diameeter mm 230
Max ketta paksus
lihvimiskettad mm 6
lõikekettad mm 3,5
Võlli suurus M14
Mass kg 5,1
L
pA
(helihk) 98 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
L
WA
(helivõimsus) 109 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna
vastavalt EN 60745:
Pinna lihvimine (a
h
,
SG
) 7.8 m/s
2
, määramatus (K) 1.5 m/s
2
Poleerimine (a
h
,
P
) 13.4 m/s
2
, määramatus (K) 1.5 m/s
2
Liivapaberiga lihvimine (a
h
,
DS
) 4.5 m/s
2
, määramatus (K) 1.5 m/s
2
Traatharjamine (a
h
) 6.1 m/s
2
, määramatus (K) 1.5 m/s
2
Lõikamine (a
h
) 5.2 m/s
2
, määramatus (K) 1.5 m/s
2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
FME841
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Stanley Europe‘iga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokku-
panemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe‘i nimel.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
24/06/2014
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Stanley FME841 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend