Stanley FME440 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 5
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 10
5
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Stanley Fat Max FME440 lihvmasin on loodud puidu,
metalli, plasti ja värvitud pindade lihvimiseks. See tööriist
on mõeldud nii professionaalsetele kasutajatele kui ka
mitteprofessionaalsetele erakasutajatele.
Ohutusjuhised
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise
kohta
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse
ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Töökoha ohutus
a. Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korrast
ära ja pimedad tööalad soodustavad õnnetuste
juhtumist.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või
tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid,
mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes
moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kehalist kontakti selliste maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja
külmkapid. Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha
on maaga ühenduses.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või
märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks
või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid suurendavad
elektrilöögiohtu.
e. Kui kasutate tööriista välitingimustes, tarvitage
kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögiriski.
f. Kui elektritööriista kasutamine niisketes tingimustes
on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi,
narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või
hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
kehavigastusi.
c. Vältige tahtmatut käivitamist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
kättevõtmist ja kandmist, et toitelüliti on
väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga
tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed,
riided ja kindad eemal liikuvatest osadest.
Lotendavad rõivad, ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed
ja kogumisseadmed, siis veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada
tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist
sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
6
EESTI KEEL
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriista
hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete
rakendamine vähendab elektritööriista soovimatu
käivitamise ohtu.
d. Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu hoidke
lastele kättesaamatus kohas. Mitte lubada tööriista
kasutada inimestel kes pole saanud vastavat
väljaõpet või pole lugenud kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad osad
on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid
on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketerad terava ja puhtana. Õigesti hooldatud
ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms
vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloomu.
Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
5. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvali tseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult
originaalvaruosi. Nii tagate elektritööriista ohutuse.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Täiendavad hoiatused lihvmasinate jaoks
Kui te teete tööd, mille käigus võib lõiketarvik
puutuda kokku varjatud juhtmetega, hoidke
elektritööriista ainult isoleeritud hoidepindadest.
Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu
alla ka elektritööriista lahtised metallosad ning võivad
anda kasutajale elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega
või muul sobival viisil. Detaili hoidmisel käega või
vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle
kaduda kontroll.
Hoiatus! Kokkupuude lihvimisel tekkiva tolmuga või
selle sissehingamine võib mõjuda halvasti seadme
kasutaja ning võimalike kõrvalseisjate tervisele.
Kandke tolmumaski, mis on mõeldud kaitseks
tolmu ja aurude eest, ning veenduge, et tööalasse
sisenevad isikud oleksid samuti kaitstud.
Eemaldage pärast lihvimist hoolikalt kogu tolm.
Olge eriti ettevaatlik, kui lihvite värvi, mis võib sisaldada
pliid, või kui töötate sellise puidu/metalliga, mille
lihvimisel võib eralduda mürgist tolmu:
Ärge laske tööpiirkonda lapsi ega rasedaid naisi.
Ärge sööge, jooge ega suitsetage tööpiirkonnas.
Kõrvaldage tolmuosakesed ja muud jäägid ohutult.
Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks selliste
isikute (sh laste) käes, kelle füüsilised, sensoorsed või
vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad
vajalikud kogemused või teadmised. See on lubatud vaid
siis, kui neid valvab või juhendab seadme kasutamisel
nende ohutuse eest vastutav isik.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Ettenähtud otstarvet on kirjeldatud selles
kasutusjuhendis. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete
kasutamine või tööriista kasutamine viisil, mida
selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib põhjustada
kehavigastuse või varalise kahju ohtu.
Kõrvalseisjate ohutus
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmistega
inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei
ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:
Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade
puudutamisel.
Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute
vahetamisel.
Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel
kasutamisel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel
tehke regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista
kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks
puiduga töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDF-
plaatide puhul).
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile
7
EESTI KEEL
ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks.
Deklareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada
kokkupuute esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibratsioon
erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool
toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on toodud järgmised piktogrammid koos
kuupäevakoodiga:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab
kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole
maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et toitepinge
vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Kui toitekaabel on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud
hoolduskeskusel välja vahetada.
Pikenduskaabli kasutamine
Kasutage alati ainult tunnustatud pikenduskaablit, mis
sobib laadija sisendvõimsusega (vt tehnilisi andmeid).
Enne kasutamist veenduge, et pikenduskaabel pole
kahjustatud ega kulunud. Vahetage kahjustatud
või defektne pikenduskaabel välja. Kui kasutate
kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti. Kui kasutate
pikendusjuhet, mis ei sobi tööriista toitesisendiga või mis
on kahjustunud või muul moel rikkis, võib see põhjustada
tulekahju- või elektrilöögi ohtu.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Käivituslüliti
2. Lukustusnupp
3. Töökiiruse piiramise nupp
4. Tolmueraldusväljund
5. Lihvimisketas
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge, et tööriist on välja
lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
Lihvimisketta paigaldamine (joon. A)
Asetage tööriist lauale võll näoga ülespoole.
Asetage liivapaber (5) võllile.
Kinnitage lihvimisketas kruvidega (6).
Liivapaberi paigaldamine (joonis B)
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage tööriista ilma liivapaberi või
tarvikuta.
Suruge liivapaber kindlalt ja ühtlaselt lihvimiskettale
(5) ning veenduge, et liivapaberi avad on lihvimisaluse
avadega joondus.
Tolmukoti paigaldamine ja eemaldamine (joonis C)
Paigutage tolmukott (7) tolmueraldusava (4) kohale.
Eemaldage tolmukott, tõmmake tolmueraldusava küljest
ära.
Tolmuimeja ühendamine (joonis D)
Sisestage tolmuimeja voolik (8) tolmueraldusavasse (4).
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega. Ärge
koormake seda üle.
Kiirusevalits
Kiirusevalits võimaldab teil tööriista kiiruse detaili materjalile
vastavaks reguleerida.
Seadistage töökiiruse piiramise nupp (3) soovitud
asendisse. Kasutage suurt kiirust puidu jaoks, keskmist
kiirust vineeri ja sünteetiliste materjalide jaoks ja väikest
kiirust akrüülklaasi, mitteraudmetallide ning värvide
eemaldamise jaoks.
Sisse- ja väljalülitamine
Tööriista sisselülitamiseks vajutage "on/off (sisse/välja)"
lülitit (1).
Pidevtöö režiimi kasutamiseks vajutage lukustusnuppu
(2) ja vabastage "on/off (sisse/välja)" lüliti.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage "on/off (sisse/välja)"
lüliti. Tööriista väljalülitamiseks pidevalt töörežiimilt
vajutage veel kord "on/off (sisse/välja)" lülitit ning
vabastage.
Automaatne pidurdussüsteem
See omadus piirab kiirust seni, kui tööriist detaili ei puuduta.
Niipea kui tööriist asetatakse detailile, töötab ketas tavalisel
töökiirusel edasi.
8
EESTI KEEL
Tolmukoti tühjendamine
Tolmukotti tuleb tühjendada iga 10 minuti tagant.
Raputage tolmukoti sisu tühjaks.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks (joonis E)
Ärge avaldage tööristale liiga suurt survet.
Kontrollige liivapaberi seisundit regulaarselt.
Vajaduse korral vahetage need välja.
Lihvige alati puidule sobiva teraga.
Kui lihvite uusi värvikihte enne järgmise värvikihi
pealekandmist, kasutage eriti peent liivapaberit.
Väga ebatasastel korral või värvikihtide eemaldamisel
alustage jämeda liivapaberiga. Teiste pindade puhul
alustage keskmise liivapaberiga. Mõlemal juhul minge
sileda viimistluse saavutamiseks hiljem üle peenele
liivapaberile.
Lisateavet saadaval olevate tarvikute kohta saate oma
edasimüüjalt.
Tarvikud
Teie tööriista jõudlus sõltub kasutatavast tarvikust.
Stanley Fat Maxi tarvikute tootmisel on järgitud rangeid
kvaliteedistandardeid ja silmas peetud teie tööriista
jõudluse suurendamist. Meie tarvikud tagavad teie tööriista
maksimaalse võimaliku tõhususe.
Hooldamine
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab
minimaalset hooldamist. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb selle eest hoolitseda ja tööriista regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne mis tahes hooldustööde tegemist lülitage
tööriist välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
Puhastage tööriista ventilatsiooniavasid regulaarselt
pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid
puhastusvahendeid.
Toitepistiku vahetamine (ainult Suurbritannia ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:
Kõrvaldage vana pistik ohutult.
Ühendage pruun juhe uue pingestatud pistiku
faasiklemmiga.
Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine
aitab materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist
ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu
eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist prügilasse või
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe'i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe'i volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com
Tehnilised andmed
FME440
(Tüüp 1)
Sisendpinge V
ac
230
Sisendvõimsus W 480
Orbitid (koormata) min
-1
4000 - 12000
Lihvimisaluse pind mm Ø 125
Mass kg 2,47
L
pA
(helirõhk) 86 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
L
WA
(helivõimsus) 97 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetuna vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitugevus (a
h
) 6,94 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
9
EESTI KEEL
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
FME440 Lihvmasin
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1:2009 +A1:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Stanley Europe’iga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupanemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe’i nimel.
R. Laverick
Ehitusjuht
Stanley Fat Max Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
21.08.2015
Garantii
Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub
selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset
garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi
mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
ÜHEAASTANE TÄISGARANTII
Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates
ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab
Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed
osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimused:
Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile.
Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist;
Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida;
Esitatakse ostudokument.
Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole,
leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda
Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley
kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil.
Stanley Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad on leitavad internetis
aadressil: www. stanley.eu/3
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Stanley FME440 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend