Stanley FME630 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (originaaljuhend) 5
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 10
5
EESTI KEEL
Ettenähtud otstarve
Teie Stanley Fat Maxi höövel on mõeldud puidu, puidutoo-
dete ja plastmassi hööveldamiseks. See tööriist on mõeldud
kasutamiseks käes hoides.
See tööriist on mõeldud nii
professionaalsetele kasutajatele kui ka mitteprofessionaal-
setele erakasutajatele.
Ohutusjuhised
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise
kohta
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektri-
löögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Tööala ohutus
a. Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud. Kor-
rast ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektriöriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad säde-
meid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista
kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama pistiku-
pesale. Ärge kunagi mingil moel muutke pistikut.
Ärge kasutage maandusega elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
b. ltige kehalist kontakti maandatud pindadega
nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Elektri-
löögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
c. Ärge hoidke elektritööriistu vihma käes ega
märgades tingimustes. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
elektritööriista toitekaablit selle kandmiseks, tõm-
bamiseks ega pistiku eemaldamiseks pistikupe-
sast. Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate servade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti
välitingimustesse sobivat pikenduskaablit. Välitingi-
mustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
f. Kui elektriöriista niisketes tingimustes kasutami-
ne on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida te teete, ning
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage
elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootiku-
mide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriis-
taga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähen-
davad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
kättevõtmist ja kandmist, et toitelüliti on väljalülita-
tud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühenda-
des toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva
osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ootamatutes olukordades.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke loten-
davaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
külge kinni.
g. Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja kogumise
seadmete ühendamise võimalus, veenduge, et
need on ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib vähendada
tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
milleks see on ette nähtud.
b. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sis-
se ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriis-
ta hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Nende meetmete järgimine
vähendab elektritööriista tahtmatu käivitamise ohtu.
d. Hoidke kasutusel mitteolevaid elektriöriistu
lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage tööriista
kasutada inimestel, kes tööriista ei tunne või pole
lugenud seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes
on elektritööriistad ohtlikud.
6
EESTI KEEL
e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, de-
tailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Halvasti hooldatud elektritööriistad põhjustavad palju
õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti hool-
datud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jne
vastavalt sellele kasutusjuhendile, võttes arvesse
nii töötingimusi kui ka tehtava töö iseloomu. ö-
riista kasutamine muuks kui ettenähtud otstarbeks võib
põhjustada ohtliku olukorra.
5. Hooldamine
a. Laske elektritööriista hooldada kvali tseeritud
remontijal, kes kasutab ainult identseid varuosi.
See tagab tööriista ohutuse säilimise.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Lisahoiatused höövlite kohta
Hoidke elektritööriista kinni maandatud käepide-
metest, sest lõiketera võib kokku puutuda toite-
kaabliga. Pinge all olevasse juhtmesse sisselõikamisel
võivad pinge alla sattuda ka elektritööriista lahtised
metallosad ja kasutaja võib saada elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega
või muul sobival viisil. Kui hoiate detaili käes või
vastu keha, on detail ebastabiilne ja võib põhjustada
tööriista üle kontrolli kaotamist.
Enne tööriista käest asetamist oodake lõiketera
peatumist. Katmata liikuv lõiketera võib pinda kahjus-
tada ning tuua kaasa kontrolli kadumise tööriista üle ja
raske kehavigastuse.
Hoidke lõiketera teravana. rid või kahjustunud
lõiketerad võivad surve all põhjustada höövli õigest
suunast kõrvalekaldumist või kinnijäämist. Kasutage
elektritööriistaga alati vastavat tüüpi lõiketera.
Ärge puudutage detaili ega lõiketera vahetult pärast
tööriista kasutamist. Need võivad minna väga kuumaks.
Enne hööveldamist eemaldage materjalist kõik naelad
ja metallesemed.
Hoidke tööriista alati mõlema käega sellel olevatest
käepidemetest.
Eemaldage kahjustunud või sisselõikega kaabel kohe
vooluvõrgust.
Hoiatus! Kokkupuude hööveldamisel tekkiva tolmuga või
selle sissehingamine võib mõjuda halvasti seadme kasutaja
ja võimalike läheduses viibijate tervisele. Kandke tolmumas-
ki, mis on mõeldud kaitseks tolmu ja aurude eest; veenduge,
et tööalal viibivad ja sellele sisenevad isikud oleksid samuti
kaitstud.
See tööriist ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (seal-
hulgas laste) poolt, kelle füüsilised, tajumis- või vaimsed
võimed on piiratud või kellel puuduvad teadmised ja
kogemused, välja arvatud nende ohutuse eest vastuta-
va isiku järelevalve või seadme kasutamist puudutava
juhendamise korral. Laste üle tuleb pidada järelevalvet,
et nad ei mängiks seadmega.
Ettenähtud otstarvet on kirjeldatud selles kasutusjuhen-
dis. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine
või tööriista kasutamine viisil, mida selles kasutusju-
hendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse või
varalise kahju ohtu.
Teiste isikute ohutus
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (seal-
hulgas laste) poolt, kelle füüsilised, tajumis- või vaimsed
võimed on piiratud või kellel puuduvad teadmised ja
kogemused, välja arvatud nende ohutuse eest vastuta-
va isiku järelevalve või seadme kasutamist puudutava
juhendamise korral.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei
ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.
Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
Detailide, terade või tarvikute vahetamisel tekkinud
vigastused.
Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
vigastused. Tööriista pikaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti tamme, kase
ja MDF-plaatide töötlemisel) tekkiva tolmu sissehinga-
misest põhjustatud terviseohud.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemee-
todile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Dek-
lareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibrat-
sioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool
toodut.
7
EESTI KEEL
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab
kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhen-
dit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et
toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtu-
sele.
Kui toitekaabel on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hool-
duskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Käivituslüliti
2. Luku vabastamise nupp
3. Laastude väljalaskeava
4. Laastude väljalaskeava valimise nupp
5. Hööveldamissügavuse reguleerimise nupp
6. Hööveldamissügavuse skaala
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge, et tööriist on välja
lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
Lõiketerade vahetamine (joonis A)
Tööriistaga kaasas olevaid lõiketerasid võib ümber pöörata.
Varulõiketerasid saab osta kohalikult edasimüüjalt.
Eemaldamine
Vabastage kaasas oleva mutrivõtmega poldid (7).
Lükake lõiketera (8) hoidikust välja.
Pöörake lõiketera kasutamata pool tööasendisse.
Kui mõlemad pooled on kulunud, siis tuleb lõiketera
asendada.
Kinnitamine
Lükake lõiketera hoidikusse, kuni see on vastu piirikut.
Keerake poldid kaasas oleva mutrivõtmega kinni.
Hoiatus! Asendage alati mõlemad lõiketerad.
Hööveldamissügavuse reguleerimine (joonis B)
öveldamissügavust näitab vastav tähis (9). Reguleerimis-
vahemikku on näha skaalal (6).
Pöörake hööveldamissügavuse reguleerimise nupp (5)
vajalikule sügavusele.
Kui te tööriista ei kasuta, pöörake nupp asendisse „P“.
Paralleeljuhiku paigaldamine ja eemaldamine
(joonis C)
Paralleeljuhikut kasutatakse optimaalse kontrolli tagamiseks
kitsastel detailidel.
Asetage nupp (11) küljel oleva augu keermesse ja
keerake kindlalt kinni.
Vabastage paralleeljuhiku reguleerimise nupp (10).
Lükake paralleeljuhik soovitud asendisse.
Keerake paralleeljuhiku reguleerimise nupp kindlalt
kinni.
Märkus: Õigesti paigaldatud paralleeljuhik peab olema
höövlist madalamal.
Paralleeljuhiku eemaldamiseks toimige vastupidises
järjekorras.
Tolmuimeja ühendamine tööriista külge (joonis D)
Tolmuimeja või tolmueemaldusseadme ühendamiseks
tööriista külge on vaja adapterit. Adapterit saab osta Stanley
Fat Maxi kohalikult edasimüüjalt.
Lükake adapter (12) laastude väljalaskeava (3) peale.
Ühendage tolmuimeja voolik (13) adapteriga.
Laastude kogumise koti kinnitamine (joonis E)
Laastude kogumise kott on eriti kasulik kitsas kohas
töötamisel.
Lükake koti ühendusplaat (14) ühe laastude väljalask-
eava (3) peale.
Selleks, et vältida laastude väljatulemist vastasküljel
asuvast väljalaskeavast, viige laastude väljalaskeava
valimise nupp (4) koti vastas asuva külje poole.
Laastude kogumise koti tühjendamine
Laastude kogumise koti kasutamisel tuleb seda ummistuse
vältimiseks regulaarselt tühjendada.
Enne jätkamist tehke koti lukk lahti ja tühjendage see.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega. Ärge
koormake seda üle.
Reguleerige lõikesügavus parajaks.
Vajadusel paigaldage paralleeljuhik.
Sisse- ja väljalülitamine
Sisselülitamine
Hoidke luku vabastamise nuppu (2) all ja vajutage
toitelülitit (1).
Laske luku vabastamise nupp lahti.
Väljalülitamine
Laske toitelüliti lahti.
8
EESTI KEEL
Hööveldamine
Hoidke tööriista talla eesmist osa detaili pinnal.
Lülitage tööriist sisse.
Lükake tööriista hööveldamiskäigu tegemiseks pidevalt
edasi.
Pärast iga hööveldamiskäigu lõppu lülitage tööriist
välja.
Astme lõikamine (joonis F)
Paigaldage paralleeljuhik ja reguleerige see.
Jätkake nagu hööveldamise puhul.
Servade faasimine (joonis G)
Talla eesmises osas olevad V-kujulised sooned võimaldavad
faasida servi 4, 30° ja 15° nurga all.
Hoidke tööriista nurga all, nii et vastav soon (20) on
ümber detaili serva, ning tehke hööveldamiskäik.
Seisutugi (joonis H)
övel on varustatud seisutoega (21), mis vajub tööriista
pinnalt tõstmisel automaatselt alla. Hööveldamisel tööriista
edasi lükates tõuseb seisutugi üles. Kui seisutugi on all, siis
võib höövli asetada tööpinnale, ilma et tera seda puudutaks.
Nõuanded optimaalse kasutamise kohta
Liigutage tööriista piki puusüüd.
Kui puusüü on risti või laineline või kui detail on kõvast
puidust, reguleerige hööveldamissügavus selliseks, et
iga käiguga eemaldatakse ainult väga õhuke laast ning
soovitud tulemuse saavutamiseks tuleb teha mitu käiku.
Selleks, et tööriist liiguks otse, suruge hööveldamiskäi-
gu alguses alla tööriista eesmine osa ja lõpus tagumine
osa.
Tarvikud
Tööriista tööomadused sõltuvad kasutatavatest tarvikutest.
Stanley Fat Maxi tarvikud on kavandatud vastavalt kõrgetele
kvaliteedistandarditele ning mõeldud parandama tööriista
tööomadusi. Nende tarvikute kasutamisel annab tööriist
kõige paremaid tulemusi.
Kohalikult edasimüüjalt saab osta järgmist tüüpi lõiketerasid.
- Volframkarbiidist servaga ümberöratavad lõiketerad
(detaili nr X35007, tarnitakse paarina)
- Kiirlõiketerasest ümberpööratavad lõiketerad (detaili
nr X24192-XJ11, tarnitakse paarina)
Hooldamine
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaal-
se hooldamise juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb selle eest hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne mis tahes hooldustööde tegemist lülitage
tööriist välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
Puhastage tööriista ventilatsiooniavasid regulaarselt
pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhas-
tusvahendeid.
Ajamirihma vahetamine (joonis I)
Keerake lahti kruvid (15) ja võtke ära kate (16).
Eemaldage vana ajamirihm.
Asetage uus rihm (17) rihmaratastele. Asetage rihm kõi-
gepealt suurele rihmarattale (18) ja seejärel väikesele
rihmarattale (19), pöörates rihma pidevalt käsitsi.
Pange kate tagasi oma kohale ja keerake kruvid kinni.
Mootori harjade kontrollimine ja vahetamine
(joonis J)
Regulaarselt tuleb kontrollida, ega harjad ei ole kulunud.
Eemaldage harjade kate (22). Harjad peavad harjape-
sas vabalt libisema. Kui harjad on kulunud 8 mm-ni,
tuleb need välja vahetada.
Harja paigaldamiseks lükake see harjapesasse. Sama harja
uuesti paigaldamisel jätke see samasse asendisse nagu
enne eemaldamist. Pange harjade kate oma kohale (ärge
keerake kruvisid kinni liiga kõvasti).
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt.
Likvideerige vana pistik ohutult.
Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake
seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse eraldi
kogumise kohta.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine
aitab materjale taaskasutada. Materjalide taas-
kasutamine aitab vältida keskkonna saastamist
ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist
jaemüüjale uue toote ostmisel.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
9
EESTI KEEL
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe‘i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe‘i volita-
tud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com
Tehnilised andmed
FME630 (tüüp 1)
Sisendpinge V
VP
230
Tarbitavimsus W750
Kiirus vabajooksul min
-1
16 500
Hööveldamislaius mm 82
Hööveldamissügavus mm 2
Astme lõikamise sügavus mm 12
Mass kg 2,9
Vibratsiooni koguärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna
vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitase (a
h
) 1,5 m/s
2
määramatus (K) 1,5 m/s
2
Helihu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 84 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (L
WA
) 95 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
FME630
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ
EN 60745-1, EN 60745-2-14
Samuti vastavad tooted direktiividele 2014/30/EU ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Stanley Europe‘iga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokku-
panemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe‘i nimel.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Stanley FME630 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend