Stanley FME300 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 5
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 11
5
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Stanley Fat Max saag on loodud puidu ja puittoodete
saagimiseks. See tööriist on mõeldud nii professionaalsetele
kasutajatele kui ka mitteprofessionaalsetele erakasutajatele.
Ohutusjuhised
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise
kohta
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektri-
löögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Töökoha ohutus
a. Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korrast
ära ja pimedad tööalad soodustavad õnnetuste juhtu-
mist.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad säde-
meid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama pistiku-
pesale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes
moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kehalist kontakti selliste maandatud pinda-
dega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid.
Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühendu-
ses.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista sattunud
vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbami-
seks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögiohtu.
e. Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti
välitingimustesse sobivat pikenduskaablit. Välitingi-
mustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögiriski.
f. Kui elektriöriista niisketes tingimustes kasutami-
ne on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage
elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elektri-
tööriista väsimuse korral või alkoholi, narkootiku-
mide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriis-
taga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähen-
davad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
c. Vältige tahtmatut käivitamist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
kättevõtmist ja kandmist, et toitelüliti on väljalülita-
tud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühenda-
des toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
d. Enne elektriöriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti
võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke loten-
davaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
külge kinni.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühen-
datud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektriöriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei
saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriis-
ta hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete raken-
damine vähendab elektritööriista soovimatu käivitamise
ohtu.
d. Pikemaks seisma jäetud elektriöriistu hoidke
lastele kättesaamatus kohas. Mitte lubada tööriista
kasutada inimestel kes pole saanud vastavat välja-
õpet või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatu-
tes kätes võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
6
EESTI KEEL
e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, de-
tailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketerad terava ja puhtana. Õigesti hoolda-
tud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektriöriista, tarvikuid, otsakuid jms
vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes ar-
vesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloomu.
Kui elektritööriista kasutatakse muuks kui sihtotstar-
beks, võib sellest tuleneda ohtlik olukord.
5. Teenindus
a. Laske tööriista korraraselt hooldada kvali tsee-
ritud remondiökojas ja kasutage ainult originaal-
varuosi. Nii tagate elektritööriista ohutuse.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Ohutusjuhised kõigi saagide jaoks
Lõikamine
a. Hoidke käsi lõikepiirkonnast ja lehtedest
eemal. Hoidke teist kätt abikäepidemel või mootori
korpusel. Kui hoiate saagi mõlema käeva, siis ei saa
neisse lehega sisse lõigata.
b. Ärge sirutage kätt töödetaili alla. Kaitsevõre ei suuda
teid töödetaili all oleva lehe eest kaitsta.
c. Reguleerige lõikesügavus töödetaili paksusele
vastavaks. Töödetaili all peaks olema nähtav vähem
kui kettahammaste terve hammas.
d. Ärge kunagi hoidke lõigatavat detaili oma käes
või jalgadega risti. Kinnitage töödetail stabiilse
platvormi külge. Oluline on toestada detaili korralikult,
et minimeerida kokkupuudet kehaga, lehe kinnikiilumist
või kontrolli kaotamist.
e. Hoidke elektriöriista töötamise ajal vaid isoleeri-
tud käepidemetest kohtades, kus lõikeseade võib
puutuda kokku varjatud juhtmetega. Kokkupuude
pinge all oleva juhtmega seab ka elektritööriista metall-
osad pinge alla ja võib anda operaatorile elektrilöögi.
f. Rebenemise korral kasutage alati pikisaagimiskait-
set või sirget äärejuhikut. See parandab lõiketäpsust
ja vähendab lehe kinnikiilumise võimalust.
g. Kasutage alati õige suurusega lehti ja õige kujuga
(teemant versus ümar) ketassae võlli auke. Lehed,
mis ei vasta sae paigaldusriistvaraga, töötavad ekst-
sentriliselt, mistõttu kaob kontroll.
h. Ärge kunagi kasutage kahjustunud või vale lehe
seibi või polti. Lehe seibid ja polt loodi spetsiaalselt
teie sae jaoks, optimaalseks soorituseks ja ohutuks
tööks.
Täiendavad ohutusjuhised kõigi saagide jaoks
Tagasilöögi põhjused ja seotud hoiatused
Tagasilöök on ootamatu reaktsioon sulgumisele,
kinnikiilumisele või mitte kohakuti asetsevale saelehele,
mis põhjustab kontrolli alt väljunud sae tõusmist ja
töödetailist välja operaatori suunas liikumist;
Kui leht sulgub või kiilub tihedalt sulguva sälgu juures,
siis leht seiskub ja mootori reaktsioon juhib seadme
kiiresti käitaja juurde tagasi;
Kui leht läheb keerdu või pole lõikega enam kohakuti,
võivad lehe tagumise ääre juures olevad hambad
kaevata puidu pealispinda, mistõttu leht hakkab lõikest
välja kaevama ja hüppab käitaja juurde tagasi.
Tagasilöök on sae valesti kasutamise ja /või ebaõige ka-
sutusprotseduuri kasutamise tulemus ja seda saab vältida,
võttes kasutusele õiged alltoodud meetmed.
a. ilitage sael tulev haare mõlema käega ja asetage
oma käed nii, et suudaksite vältida tagasilöögi-
jõude. Positsioneerige oma keha lehe kummalegi
poolele, kuid mitte lehega ühes tasapinnas. Tagasi-
löök võib põhjustada seda, et saag hüppab tagasi, kuid
tagasilöögijõude saab kontrollida käitaja, kui vajalikud
ettevaatusabinõud on võetud kasutusele.
b. Kui leht on kinni kiilunud või kui lõige on mis tahes
hjusel häiritud, vabastage kohe päästiklüliti
ja hoidke saage liikumatult materjalis, kuni leht
on täielikult seisma jäänud. Ärge kunagi püüdke
eemaldada saage detailist või tõmmata saage
tagasi, kui leht liigub edasi või kui võib ilmneda
tagasilööki. Uurige ja tehke parandusi, et elimineerida
lehe kinnikiilumise põhjus.
c. Kui käivitada saag töödetailis uuesti, seadke
saeleht lõigatud sälgu keskele ja kontrollige, et
saehambad ei ole materjaliga haakunud. Kui saeleht
on kinni kiilunud, siis võib see tagasi liikuda või anda
tagasilöögi töödetailist, kui saag uuesti käivitada.
d. Toestage suuri paneele, et vähendada lehe sulgu-
mise ja tagasiögi riski. Suured paneelid kipuvad
oma raskuse all kokku vajuma. Toed tuleb asetada pa-
neeli mõlema külje alla, lõikejoone lähedale ja paneeli
ääre lähedusse.
e. Ärge kasutage nürisid või kahjustunud lehti.
Teritamata või valesti seatud lehed teevad kitsa sälgu,
mistõttu tekib üleliigne hõõrumine, leht kiilub kinni ja
annab tagasilöögi.
f. Lehe sügavus ja kaldelõike reguleerimise lukustus-
hoovad peavad olema pingutatud ja kinni enne lõi-
ke tegemist. Kui lõikamise ajal peaks lehe regulaator
nihkuma, võib selle tagajärjel leht kinni kiiluda ja anda
tagasilöögi.
7
EESTI KEEL
g. Olemasolevate seinte või muude piiratud nähtavu-
sega kohtade saagimisel tuleb olla eriti ettevaatlik.
Väljaulatub leht võib lõigata objekte, mis põhjustavad
tagasilööke.
Alumise kaitsevõre funktsioon
a. Kontrollige, et alumine kaitsevõre on korralikult
suletud enne kasutamist. Ärge kasutage saagi, kui
alumine kaitsevõre ei liigu vabalt ja ei sulgu viivi-
tamata. Ärge sulgege klambriga või siduge alumist
kaitsevõret avatud asendisse. Kui saag kukub koge-
mata maha, võib alumine kaitsevõre painduda. Tõstke
alumine kaitsevõre koos sissetõmmatava käepidemega
üles ja veenduge, et see liigub vabalt ja ei puutu lehest
või muud osa mis tahes nurga all või lõikesügavusega.
b. Kontrollige alumise kaitsevõre vedru tööd. Kui
kaitsevõre ja vedru ei tööta korralikult, tuleb neid
enne kasutamist hooldada lasta. Alumine kaitsevõre
võib töötada loiult kahjustunud osade, kleepuvate
deposiitide või jääkide kogunemise tõttu.
c. Alumise kaitsevõre võib käsitsi tagasi tõmmata
vaid erilõigete jaoks, nagu "vertikaalettenihete" ja
"kombineeritud lõiked". Tõstke alumine kaitsevõre,
tõmmates käepideme tagasi, ja niipea kui tera siseneb
materjali, tuleb alumine kaitsevõre vabastada. Muudeks
saagimistöödeks peab alumine kaitsevõre automaatselt
töötama.
d. lgige alati, et alumine kaitsevõre katab lehest
enne sae asetamist pingile või põrandale. Kaitsma-
ta, vabalt liikuv leht põhjustab sae tagurpidi liikumist,
lõigates kõike ettejuhtuvat. Olge selle aja suhtes tähele-
panelik, mida on vaja tera seisma jäämiseks pärast lüliti
vabastamist.
Kiilnoa funktsioon
a. Kasutage kiilnoa jaoks sobivat saelehte. Et kiilnuga
töötaks, peab lehe kere olema kiilnoast peenem ning
lehe lõikelaius peab olema kiilnoa paksusest laiem.
b. Reguleerige kiilnuga vastavalt selles kasutusju-
hendis toodud kirjeldusele. Vale pikul, asetus ja
joondus muudavad kiilnoa töö ebatõhusaks tagasilöögi
ennetamisel.
c. Kasutage alati kiilnuga, välja arvatud kui teete
vertikaalettenihkeid. Kiilnuga tuleb pärast vertikaa-
lettenihet välja vahetada. Kiilnuga põhjustab häireid
vertikaalettenihke ajal ning võib põhjustada tagasilööki.
d.
Et kiilnuga töötaks, tuleb see detailiga siduda. Kiil-
nuga on ebatõhus tagasilöögi ennetamisel lühise ajal.
e. Ärge kasutage saage, kui kiilnuga on paindunud.
Isegi kerge pingist võib kaitsevõre sulgumiskiirust
vähendada.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei
ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:
Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade puudu-
tamisel.
Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute vahe-
tamisel.
Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
vigastused. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista
kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks puiduga
töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDF-plaatide puhul).
Saelehed
Ärge kasutage soovitatust suurema ega väiksema
läbimõõduga saelehed. Sobiva saelehe kohta vaadake
tehnilisi andmeid. Kasutage ainult selles kasutusju-
hendis kindlaks määratud saelehed, mis vastavad
standardile EN 847-1.
Hoiatus! Ärge kasutage abrasiivseid lehti.
Kõrvalseisjate ohutus
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmis-
tega inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemee-
todile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Dek-
lareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibrat-
sioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool
toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
8
EESTI KEEL
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab kasu-
taja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole
maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et toitepinge
vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Kui toitekaabel on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hool-
duskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Käivituslüliti
2. Vabastusnupp
3. Põhikäepide
4. Sekundaarne epide
5. Võlliluku nupp
6. Tald
7. Saeleht
8. Saelehe kaitsevõre
9. Kiilnuga
10. Saetolmu väljapääs
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne järgmiste toimingute alustamist veenduge,
et tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahutatud ja et
saetera on peatunud.
Saelehe eemaldamine ja paigaldamine (joonis A)
Eemaldamine
Hoidke võlliluku nuppu (5) all ja keerake lehte, kuni
võllilukk haakub.
Vabastage ja eemaldage lehe kinnituskruvi (11), keera-
tes seda vastupäeva kaasa antud mutrivõtmega (12).
Eemaldage välimine seib (13).
Eemaldage saeleht (7).
Paigaldamine
Asetage saeleht sisemisse äärikusse (14), veendudes,
et lehel olev nool on tööriista noolega samasuunaline.
Asetage välimine seib (13) võllile nii, et kõrgem osa
oleks suunatud lehest eemale.
Sisestage lehe kinnituskruvi (11) auku.
Hoidke võlliluku nuppu (5) all.
Kinnitage tugevalt lehe kinnituskruvi, keerates seda
päripäeva kaasa antud mutrivõtme (12) abil.
Reguleerige kiilnuga vastavalt all toodud kirjeldusele.
Kiilnoa reguleerimine (joonis B)
Kiilnuga takistab saelehe kinnikiilumist pikisaagimise ajal.
Kiilnuga tuleb reguleerida pärast saelehe vahetust.
Vabastage kruvid (15) mutrivõtmega (12), hoides samal
ajal kiilnuga paigal.
Paigutage kiilnuga (9) vastavalt joonisele.
Hammasrihma ja kiilnoa vahekaugus peaks olema
2 - 3 mm.
Hammasrihma ja kiilnoa alumise otsa kõrguste erinevus
peaks olema 2 - 3 mm.
Pingutage kruvid.
Paralleeljuhiku paigaldamine ja eemaldamine
(joonis C)
Paralleeljuhikut kasutatakse detaili servaga paralleelse
sirgjoone saagimiseks.
Paigaldamine
Vabastage lukustusnupp (16).
Juhtige paralleeljuhik (17) avadest (18) läbi.
Lükake paralleeljuhik soovitud asendisse.
Pingutage lukustusnuppu.
Eemaldamine
Vabastage lukustusnupp.
Tõmmake paralleeljuhik tööriistalt maha.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega. Ärge
koormake seda üle.
Seda tööriista saavad kasutada parema- ja vasakukäelised.
Saagimisnurga reguleerimine (joonis D)
Kasutage täisnurka kontrollimaks, et saelehe ja talla
vaheline nurk on 90°. Kui see nurk pole 9, tuleb
järgmisel reguleerida:
Vabastage lukustusnupp (19), et avada sae tald.
Vabastage reguleerimiskruvi (21) lukustusmutter (20).
Kruvige reguleerimiskruvi sisse või välja, et saavuta-
da 90° nurk.
Pingutage uuesti lukustusmutter.
Pingutage lukustusnuppu, et lukustada sae tald oma
kohal.
Lõikesügavuse reguleerimine (joonis E)
Lõikesügavus peab olema seatud detaili paksusega vasta-
vusse. See ei tohi ületada paksust u 2 mm.
Vabastage nupp (22), et avada sae tald.
Viige sae tald (6) soovitud asendisse. Vastava lõikesü-
gavuse leiab skaalalt (23).
Pingutage nuppu, et lukustada sae tald oma kohal.
Kaldenurga reguleerimine (joonis F)
Selle tööriista saab seada kaldenurka vahemikus 0° ja 4.
Vabastage lukustusnupp (19), et avada sae tald.
Viige sae tald (8) soovitud asendisse. Vastava kalde-
nurga leiab skaalalt (24).
Pingutage lukustusnuppu, et lukustada sae tald oma
kohal.
9
EESTI KEEL
Sisse- ja väljalülitamine
Tööriista sisselülitamiseks liigutage vabastusnupp (2)
avatud asendisse ja pigistage "on/off (sisse/välja)" lülitit
(1).
Tööriista väljalülitamiseks vabastage "on/off (sisse/
välja)" lüliti.
Saagimine
Hoidke tööriista alati kahe käega.
Enne saagimise alustamist käitage saelehte paar
sekundit vabakäigul.
Saagimise ajal suruge vaid kergelt tööriistale.
Hoidke tald saetava materjali vastas.
Märkus: Hoolitsege selle eest, et lehe otsad ei kuumeneks
üle.
Sihijuhiku kasutamine (joonis G)
Tööriist on varustatud sihijuhikuga sirgeks lõikamiseks (25)
ja 45° kaldlõike (26) tegemiseks.
Reguleerige sihijuhikut vastavalt all toodud kirjeldusele.
Joondage juhiku vasak serv (25) või (26) vastavalt
lõikejoonele (27).
Hoidke sihijuhikut lõikejoonega ühes tasapinnas kogu
saagimise ajal.
Hoidke tald saetava materjali vastas.
Sihijuhiku reguleerimine
Tehke proovilõike proovimiseks mõeldud puutüki
keskel.
Tõmmake saag tagasi nii, et lõikejoon (27) tuleb nähta-
vale.
Hoidkes saagi oma kohal, vabastage sihijuhik sae tallal,
nagu joonisel näidatud.
Joondage 0° märgistus (25) sihijuhikul lõikejoonega
(27). Kui reguleerite 45° kaldlõigete jaoks, joondage
45° märgistus (26) sihijuhikul lõikejoonega.
Kinnitage sihijuhik kruviga (28).
Tolmueemaldus
Tolmuimeja või tolmueemaldusseadme ühendamiseks
tööriista külge on vaja adapterit.
Sisestage tolmueemaldusadapter saetolmu väljapääsu
(10).
Ühendage tolmuimeja voolik adapteriga.
Nõuanded optimaalse kasutamise kohta
Kasutage alati töödetaili materjali ja lõiketüübiga sobi-
vat saetera.
Hoidke tööriista alati kahe käega.
Enne saagimise alustamist käitage saelehte paar
sekundit vabakäigul.
Saagimise ajal suruge vaid kergelt tööriistale.
Hoidke tald saetava materjali vastas.
Kuna detaili pealmise külje lõikejoonel on pindude
tekkimine vältimatu, tuleb lõigata sellelt küljelt, kus on
pindude tekkimine aktsepteeritav.
Kui pindude tekkimist tuleb vähendada, nt kui lõikate
laminaati, kinnitage vineeritükk klambriga detaili peale.
Toestage suuri paneele, et vähendada lehe sulgumise
ja tagasilöögi riski. Suured paneelid kipuvad oma rasku-
se all kokku vajuma.
Toed tuleb asetada paneeli mõlema külje alla, lõikejoo-
ne lähedale ja lõigatava paneeli ääre lähedusse.
Ärge kunagi hoidke lõigatavat detaili oma käes või
jalgadega risti.
Kinnitage töödetail stabiilse platvormi külge klambrite-
ga. Oluline on toestada detaili korralikult, et minimeeri-
da kokkupuudet kehaga, lehe kinnikiilumist või kontrolli
kaotamist.
Tarvikud
Teie tööriista jõudlus sõltub kasutatavast tarvikust. Stanley
Fat Maxi tarvikute tootmisel on järgitud rangeid kvaliteedis-
tandardeid ja silmas peetud teie tööriista jõudluse suuren-
damist. Meie tarvikud tagavad teie tööriista maksimaalse
võimaliku tõhususe.
Hooldamine
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab
minimaalset hooldamist. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb selle eest hoolitseda ja tööriista regulaarselt puhas-
tada.
Hoiatus! Enne mis tahes hooldustööde tegemist lülitage
tööriist välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
Puhastage tööriista ja laaduri ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhas-
tusvahendeid.
Toitepistiku vahetamine (ainult Suurbritannia ja
Iirimaa)
Kui paigaldada tuleb uus voolujuhe:
Kõrvaldage vana pistik ohutult.
Ühendage pruun juhe uue pingestatud pistiku faasik-
lemmiga.
Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 13 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
10
EESTI KEEL
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine
aitab materjale taaskasutada. Materjalide taaska-
sutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja
vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist
jaemüüjale uue toote ostmisel.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe'i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe'i volita-
tud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
FME300 (tüüp 1)
Sisendpinge V
ac
230
Sisendvõimsus W1 600
Vabakäigukiirus min
-1
5 000
Max lõikesügavus mm 65
Max lõikesügavus 45° kaldega mm 50
Lehe diameeter mm 190
Lehe ava mm 16
Lehe otsa laius mm 2,3
Mass kg 5,4
L
pA
(helihk) 94 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
L
WA
(heliimsus) 105 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna
vastavalt EN 60745:
Puidu lõikamine (a
h, W
) 4,8 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
FME300
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Stanley Europe'iga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokku-
panemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe'i nimel.
Kevin Hewitt
Vice-President Global
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
07/10/2013
Garantii
Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub
selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset
garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi
mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
ÜHEAASTANEISGARANTII
Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates
ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab
Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed
osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimused:
Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile.
Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist;
Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida;
Esitatakse ostudokument.
Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole,
leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda
Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley
kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil.
Stanley Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad on leitavad internetis
aadressil: www.stanley.eu/3.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Stanley FME300 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend