Stanley FMC675 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 4
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 10
4
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
See Stanley Fat Maxi käsisaag on mõeldud puidu, plasti
ja tahvelmaterjali saagimiseks. Tööriist on ette nähtud nii
professionaalseks kui ka koduseks kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused tööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektri-
löögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Töökoha ohutus
a. Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korrast
ära ja pimedad tööalad soodustavad õnnetuste juhtu-
mist.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad säde-
meid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses. helepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama pistiku-
pesale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes
moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kehalist kontakti selliste maandatud pinda-
dega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid.
Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühendu-
ses.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista sattunud
vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbami-
seks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögiohtu.
e. Kui kasutate tööriista välitingimustes, tarvitage
kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaab-
lit. Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögiriski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutami-
ne on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage
elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elekt-
ritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähen-
davad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
c. Vältige tahtmatut käivitamist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
kättevõtmist ja kandmist, et toitelüliti on väljalülita-
tud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühenda-
des toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. öriista
pöörleva osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke loten-
davaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
külge kinni.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühen-
datud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektriöriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektriöriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei
saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriis-
ta hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete raken-
damine vähendab elektritööriista soovimatu käivitamise
ohtu.
d. Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu hoidke
lastele kättesaamatus kohas. Mitte lubada tööriista
kasutada inimestel kes pole saanud vastavat välja-
õpet või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatu-
tes kätes on elektritööriistad ohtlikud.
e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, de-
tailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
5
EESTI KEEL
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam
juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms
vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloo-
mu. Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
5. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
a. Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadi-
jat. Ühele akule sobiv laadija võib teise aku laadimisel
põhjustada tuleohtu.
b. Kasutage tööriistu ainult kindlaks määratud aku-
dega. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada
vigastus- ja tuleohtu.
c. Kui aku ei ole kasutusel, hoidke seda eemal metall-
esemetest, näiteks kirjaklambritest, müntidest, võt-
metest, naeltest, kruvidest ja muudest väikestest
metallesemetest, mis võivad klemmid lühistada.
Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
d. Valedes tingimustes võib akust eralduda vedelikku.
Vältige sellega kokkupuutumist. Juhusliku kokku-
puute korral loputage see veega maha. Kui vedelik
satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Akust
eraldunud vedelik võib põhjustada ärritust ja põletusi.
6. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvali tsee-
ritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaal-
varuosi. Nii tagate elektritööriista ohutuse.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Täiendavad hoiatused elektriliste käsi-
saagide kasutamisel.
Hoidke elektritööriista isoleeritud pindadest, kui
töö käigus võib lõiketera sattuda peidetud juhtmes-
se. Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad
voolu alla ka elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega
või muul sobival viisil. Detaili hoidmisel käega või
vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle
kaduda kontroll.
Hoidke käed lõikamisalast eemal. Ärge kunagi pange
käsi või jalga materjali alla. Ärge pange oma sõrmi
liikuva saetera ja teraklambri lähedale. Ärge üritage
saagi paigal hoida, võttes kinni selle tallast.
Hoidke saeterad teravana. Nüri või kahjustatud saete-
raga saagimine võib muuta saagimisjoone kõveraks või
sae peatada. Kasutage alati materjalile ja lõikamisviisile
vastavat saelehte.
Torude või kanalite lõikamisel veenduge, et neis ei
ole vett, elektrijuhtmeid vms.
Ärge puudutage materjali või saelehte vahetult
pärast tööriista kasutamist. Need võivad olla väga
kuumad.
Olge ettevaatlik peidetud uhtude suhtes enne sei-
na, põranda või lae saagimist; kontrollige torustiku
ja juhtmete asukohti.
Pärast lüliti vabastamist jätkab saeleht liikumist.
Kui olete tööriista välja lülitanud, oodake, kuni saeleht
seiskub täielikult ja alles siis asetage tööriist maha.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibrat-
sioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool
toodut.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstar-
vet. Seadme ja selle tarvikute kasutamine igasuguseks
muuks otstarbeks peale selles kasutusjuhendis ette
nähtute võib kaasa tuua kehavigastuse ja/või varalise
kahju.
Kõrvaliste isikute ohutus
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmis-
tega inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemee-
todile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Dek-
lareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibrat-
sioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool
toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
6
EESTI KEEL
Muud ohud.
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate tööriista,
mida pole hoiatustes märgitud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:
Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade puudu-
tamisel.
Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute vahe-
tamisel.
Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel kasu-
tamisel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista
kasutamise käigus sisse hingatud tolm (iteks puiduga
töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDF-plaatide puhul).
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab kasu-
taja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.
Lisaohutusjuhised akude ja laadijate kohta
Akud
Ärge kunagi proovige neid avada.
Vältige aku kokkupuudet veega.
Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur võib kerkida
üle 40 °C.
Laadimisel peab ümbritseva keskkonna temperatuur
olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
Laadimiseks kasutage ainult seadme/tööriistaga tarni-
tud laadurit.
Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse
juhiseid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Laadijad
Kasutage Stanley Fat Max laadurit ainult vastava sead-
me/tööriistaga aku laadimiseks. Teised akud võivad
plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja kahjusid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Vahetage vigased juhtmed viivitamata välja.
Vältige laadija kokkupuudet veega.
Ärge avage laadijat.
Ärge viige laadijasse mingeid esemeid.
Laadur on mõeldud kasutamiseks ruumis.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Laadur on topeltosilatsiooniga ega vaja seega
lisamaandust. Kontrollige alati, et voolupinget
vastab andmesildile märgitud väärtusele. Ärge
kunagi proovige vahetada laadijat välja tavalise
toitepistiku vastu.
Kui toitekaabel on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hool-
duskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Kiiruse muutmise lüliti
2. Vabastusnupp
3. Tald
4. Aku
5. Teraklambri krae
Joonis A
6. Laadija
7. Laadimisindikaator
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne tööriista kokkupanemist võtke aku seadmest
välja ning veenduge, et saetera on peatunud. Kasutatud
saeterad võivad olla kuumad.
Saelehe paigaldamine (jn C)
Hoidke tööriista enda kehast eemal
Pöörake teraklambri kraed (5) joonisel C näidatud
suunas.
Sisestage tera (9) saba täielikult teraklambri kraesse (5).
Vabastage teraklambri krae (5), et tera tööasendisse
lukustada.
Märkus: Tera võib paigaldada ka nii, et selle hambad jäävad
ülespoole: see lihtsustab külglõikamist.
Saetera eemaldamine (joonis C)
Hoiatus! Põletusoht: Ärge puutuge tera vahetult pärast
kasutamist. Teraga kokkupuutel riskite kehavigastustega.
Pöörake teraklambri krae (5), et vabastusasendisse.
Eemaldage tera (9)
Vabastusnupp
Tööriistal on lüliti lukustusfunktsioon, mis takistab ettevaata-
matut sisselülitamist.
Lukustamine: lükake lukustusnupp (2) lukustatud asen-
disse
.
Vabastamine: lükake lukustusnupp (2) vabastatud
asendisse .
Aku eemaldamine ja paigaldamine (jn B)
Aku (4) paigaldamiseks asetage see kohakuti tööriistal
oleva pesaga. Viige aku pessa ja lükake seda nii kaua,
kuni see kseerub oma kohal.
7
EESTI KEEL
Aku eemaldamiseks vajutage vabastamisnuppe (8),
tõmmates akut samal ajal pesast välja.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega. Ärge
koormake seda üle.
Aku laadimine (joonis A)
Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist ja alati, kui
see ei anna piisavalt toidet tööde jaoks, mida enne oli lihtne
teha. Aku võib laadimisel soojeneda; see on normaalne ega
viita tõrkele.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on
alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav laadimistemperatuur on
umbes 24 °C.
rkus: Laadija ei lae akut, kui aku temperatuur on
madalam kui 0 °C või kõrgem kui 40 °C. Aku võib jätta
laadijasse, mis alustab automaatselt laadumist, kui aku
on piisavalt soojenenud või jahtunud.
Aku laadimiseks (4) sisestage aku laadurisse (6).
Akut saab laadijasse paigaldada ainult ühes asendis.
Ärge kasutage jõudu. Veenduge, et aku on korralikult
laadijas.
Ühendage laadur vooluvõrguga.
Laadimise märgutuli (7) hakkab rohelkisena vilkuma
(aeglaselt).
Laadimine on lõppenud, kui laadimise märgutuli (7) hakkab
püsivalt põlema. Pärast LED-märgutule süttimist võib aku
laadurisse jätta. Märgutuli hakkab rohelisena vilkuma (laadi-
mine), kui laadur aeg-ajalt akut täiendavalt laeb. Laadimise
märgutuli (7) põleb seni, kui aku on laaduriga ühendatud ja
laadur on sisse lülitatud.
Laadige tühjaks saanud aku 1 nädala jooksul. Aku
laadimata hoidmisel lüheneb selle kasutusaeg märki-
misväärselt.
Aku jätmine laadijasse
Kui LED-diood põleb pidevalt, võib aku jätta laadijasse.
Laadija hoiab akut kasutamisvalmis ja täielikult laetuna.
Laadija diagnostikafunktsioon
Kui laadija tuvastab nõrga või kahjustunud aku, hakkab
laadimisindikaator (7) vilkuma kiiresti punaselt. Toimige
järgmiselt:
Sisestage aku uuesti laadurisse (4).
Kui punane märgutuli jätkab kiirelt vilkumist, kontrollige
teise aku abil, kas laadur toimib nõuetekohaselt.
Kui vahetatud aku laadimine on korras, siis on teine aku
vigane ning tuleb viia hooldekeskusse ümbertöötlemi-
seks.
Kui näit on sama ka teise akuga, viige laadur kontrolli-
miseks volitatud hoolduskeskusse.
rkus: Aku vea tuvastamiseks võib kuluda kuni
60 minutit. Kui aku on liiga kuum või külm, siis vilgub
LED-diood punaselt vaheldumisi kiiresti ja aeglaselt,
kummalgi kiirusel toimub üks vilkumine.
Sisse- ja väljalülitamine
Kiiruse reguleerimise reostaadiga toitelüliti võimaldab kasu-
tada lõigatavale materjalile sobivat saagimiskiirust.
Tööriista sisselülitamiseks vajutage reostaadiga toitelü-
litit (1).
Tööriista väljalülitamiseks vabastage reostaadiga
toitelüliti (1).
Saagimine
Hoidke tööriista alati kahe käega.
Enne saagimise alustamist käitage saelehte paar
sekundit vabakäigul.
Saagimise ajal suruge vaid kergelt tööriistale.
Võimalusel hoidke tald (3) alati saetava materjali
vastas. See parandab tööriista juhitavust ja vähendab
vibratsiooni, kaitstes samas ka saelehte kahjustamise
eest.
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
Puidu saagimine
Kinnitage töödetail kindlalt ja eemaldage kõik naelad ja
metallesemed.
Hoidke tööriista kahe käega ning suruge tald (3) tööta-
mise ajal vastu töödetaili.
Külglõikamine
Sirgliikumisega sae mootorikorpuse kompakne disain ja
pööratav tald võimaldavad lõigata põrandate, nurkade ja
teiste raskesti ligipääsetavate kohtade lähedal.
Tõhusaks külglõikamiseks toimige järgmiselt:
Sisestage tera saba teraklambrisse nii, et tera hambad
jääksid suunaga ülespoole.
Reguleerige tööriista käepideme nurk nii, et pääsete
saega tööpinnale võimalikult lähedale.
Metalli saagimine
Ärge unustage, et metalli saagimine võtab palju kauem aega
kui puidu saagimine.
Kasutage metallisaelehte. Kasutage raudmetallide
puhul peenehambalist saelehte, rauata metallide puhul
aga jämedamat saelehte.
Õhukese pleki saagimisel kinnitage saetava koha taha
laujupp ning saagige läbi pleki ja puidu.
Määrige lõikejoont õliga.
Avade saagimine puitu
Mõõtke ära ava asukoht ja tähistage.
Kasutage ava lõikamiseks uut saelehte.
Toetage tald (3) töödetailile sellises asendis, et saetera
on augu lõikamiseks sobiva nurga all.
8
EESTI KEEL
Lülitage tööriist sisse ja lõigake teraga aeglaselt tööde-
taili sisse. Hoidke tald (3) pidevalt materjaliga kontaktis.
Okste saagimine
Selle saega saab lõigata kuni 25 mm läbimõõduga oksi.
Hoiatus! Ärge kasutage seda tööriista puu otsas, redelil
või mõnel muul ebastabiilsel pinnal. Võtke arvesse ka seda,
kuhu läbi saetud oks kukub.
Lõigake suunaga allapoole ja oma kehast eemale.
Lõigake tüve või suurema oksa lähedalt.
Vertikaallõikamine
See tööriist võimaldab lõigata nurkade ja teiste raskesti
ligipääsetavate kohtade lähedal.
Sisestage saetera saba teraklambrisse nii, et tera
hambad jääksid suunaga ülespoole.
Hoidke tööriista nii, et selle tald (3) jääb suunaga alla-
poole: nõnda pääsete tööpinnale võimalikult lähedale.
Lõigake suunaga edasi ja oma kehast eemale.
Lisaseadmed
Seadme tööjõudlus oleneb kasutatavatest tarvikutest.
Stanley Fat Maxi tarvikud on konstrueeritud vastama
rangetele nõudmistele ning parandama tööriista efektiivsust.
Tarvikuid kasutades saate oma tööriista võimalikult tõhusalt
rakendada.
Saelehed
Sae külge saab kinnitada kuni 30 cm pikkuse saelehe. Ka-
sutage alati kõige lühemat saelehte, mis materjali läbi lõikab.
Mida pikem saeleht, seda kergemini võib see kasutamise
ajal painduda või puruneda. Pikad saelehed võivad töö
ajal vibreerida või rappuda, kui saagi ei hoita materjaliga
kontaktis.
Hooldamine
Teie Stanley Fat Maxi tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega. Pideva rahuldava töö
tagamiseks tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt
puhastada.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit
hooldamist.
Hoiatus! Enne tööriista hooldamist eemaldage tööriista kül-
jest aku. Eemaldage laadija pistikupesast enne puhastamist.
Puhastage tööriista ja laaduri ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhas-
tusvahendeid.
Keerake padrun aegajalt lahti ja koputage tolmust
tühjast.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja pakkimine
aitab meil materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna saasta-
mist ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu
eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist prügilasse või
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe'i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe'i volita-
tud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Akud
Stanley Fat Maxi akusid saab laadida väga palju
kordi. Kui akud pole enam kasutuskõlbulikud,
kõrvaldage need keskkonnahoidlikul moel:
Laske aku täiesti tühjaks ja eemaldage tööriistast.
NiCd-, NiMH- ja Li-Ion-akud on ümbertöödeldavad.
Viige need volitatud remonditöökotta või kohalikku
jäätmejaama.
Tehnilised andmed
FMC675 (H1)
Sisendpinge V
AP
18
Koormata kiirus min
-1
0-3000
Käigupikkus mm 25,4
Mass kg 2,054
Laadija 905765**
tüüp 1
906086**
tüüp 1
Sisendpinge V
VP
230 230
Väljundpinge V
DC
20 18
Voolutugevus A 2 2
Ligikaudne laadimisaeg min 45 - 120 45 - 120
9
EESTI KEEL
Aku FMC685L FMC687L FMC688L
Pinge V
DC
18 18 18
Mahutavus Ah 1,5 2,0 4,0
Tüüp Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 84,5 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (L
WA
) 95,5 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna
vastavalt EN 60745:
Puitlaastplaatide lõikamine (a
h, B
) 18,0 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
Puittalade lõikamine (a
h, WB
) 13,3 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
Juhtmeta käsisaag - FMC675
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Stanley Europe'iga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokku-
panemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe'i nimel.
Kevin Hewitt
Vice-President Global
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
18/03/2014
Garantii
Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub
selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset
garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi
mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
ÜHEAASTANEISGARANTII
Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates
ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab
Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed
osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimused:
Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile.
Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist;
Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida;
Esitatakse ostudokument.
Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole,
leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda
Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley
kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil.
Stanley Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad on leitavad internetis
aadressil: www.stanley.eu/3.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Stanley FMC675 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend