Black & Decker KSTR8K Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 5
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 10
5
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie Black & Deckeri tikksaag on mõeldud puu,
plasti ja metalllehtede saagimiseks. See tööriist on
mõeldud vaid tavatarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasu-
tamisel
Hoiatus. Lugege läbi kõik ohutushoiatused
ja juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad töö-
alad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatus-
ohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektri-
öriistaga töötamise ajal eemal. helepa-
nu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista
üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist
(nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid).
Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögi
oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitejuhet selle kand-
miseks, tõmbamiseks või pistiku eemal-
damiseks seinakontaktist. Kaitske juhet
kuumuse, õli, teravate nurkade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimus-
tes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva
pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektri-
löögi riski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekke-
voolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötami-
se ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisse-
lülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kand-
ke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldus-
liidesed ja kogumisseadmed, veenduge,
et need on ühendatud ja õigesti kasutata-
vad. Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4.
Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Ka-
sutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremi-
ni ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektri-
tööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
EESTI KEEL
6
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist või ladustamist ühendage
elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või
eemaldage aku. Nende meetmete järgimine
vähendab elektritööriista tahtmatu käivitamise
ohtu.
d.
Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel ajal
väljaspool laste käeulatust ning ärge luba-
ge elektritööriistaga töötada kõrvalistel isi-
kutel, kes pole elektriöriista ja käesoleva
juhendiga tutvunud. Oskamatutes kätes
võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukor-
ras. Veenduge, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, et osad on terved ja
kontrollige kõiki muid tööriista tööd mõju-
tada võivaid tingimusi. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Paljud õnnetused on põhjustatud
halvasti hooldatud elektritööriistadest.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena.
Õigesti hooldatud, teravate servadega lõike-
riistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni
ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja
otsakuid vastavalt juhistele, arvestades
ötingimusi ja teostatava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kva-
li tseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus. Täiendavad hoiatused tikksaagide
ja võnksaagide kasutamisel
Hoidke elektritööriista töötamise ajal iso-
leeritud käepidemetest tööde tegemisel,
mille korral lõikeseade võib puutuda kokku
varjatud juhtmetega või oma toitekaabliga.
Pinge all oleva juhtme lõikamine võib pingestada
elektritööriista metallist osad ning anda kasuta-
jale elektrilöögi.
Kasutage kruustange või muud viisi,
et töödetail kindlalt kseerida ja seda
toetada. Kui hoiate töödetaili käes või keha
vastas, on see ebastabiilne ja võib põhjustada
tööriista üle kontrolli kaotamist.
Hoidke käed lõikealast eemal. Ärge kunagi
küünitage ühelgi põhjusel tööala alla. Ärge
asetage sõrmi või pöialt liikuva tera või terak-
lambri lähedusse. Ärge tasakaalustage saagi
hoide kinni selle jalast.
Hoidke lõiketerad teravad. Nürid või kahjus-
tunud lõiketerad võivad põhjustada koormuse
all oleva sae kaldumise või seiskumise. Kasu-
tage alati töödetaili ja lõiketöö jaoks sobivaid
terasid.
Torude või juhtmete lõikamisel veenduge,
et neis ei ole vett, kaableid jms.
Vahetult pärast masina käitamist ärge
puudutage töödetaili ega lõiketera. Need
võivad olla väga kuumad.
Enne seina, põrandasse või lakke lõika-
mist veenduge, et seal pole peidetud ohte.
Kontrollige juhtmete ja torude asukoha
suhtes.
Pärast lüliti vabastamist jätkab tera liiku-
mist. Kui olete tööriista välja lülitanud, oodake
kuni tera seiskub täielikult ja alles siis asetage
see maha.
Hoiatus. Kokkupuude lõikamisseadme tekitatava
tolmuga või selle sissehingamine võib ohustada
seadme kasutajat ja võimalikke kõrvalseisjaid.
Kandke tolmumaski, mis on mõeldud kaitseks tolmu
ja aurude eest; veenduge, et tööalale sisenevad
isikud on samuti kaitstud.
Sihtotstare on kirjeldatud käesolevas ka-
sutusjuhendis. Tarvikute või lisaseadmete
kasutamine muul otstarbel, kui on nimetatud
käesolevas kasutusjuhendis, võib põhjustada
kehavigastusi ja/või varalist kahju.
Kõrvaliste isikute ohutus
See seade pole mõeldud kasutamiseks
isikutele (k.a lapsed), kellel on vähenenud füü-
siline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutami-
seks juhiseid ja teostab järelevalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadme-
ga.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasole-
vatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
EESTI KEEL
7
Osade, terade või tarvikute vahetamisest
tekitatud vigastused.
Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate tööriista pikemalt,
veenduge, et teete korrapäraselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sisse-
hingamisest põhjustatud terviseohud (nt
puidutööd, eriti tamme, pöögi vaik-kiudplaadi
korral).
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonita-
seme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus. Vibratsioonitaseme väärtus võib elekt-
ritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetme-
te määramiseks, mis on sätestatud standardis
2002/44/EÜ isikute kaitsmiseks, kes töötavad
pidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma
kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
k.a arvestama töötsükli kõikide osadega, nt aeg,
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus. Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Veenduge alati,
et akupinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks välja vahetada tootjal või
volitatud Black & Deckeri hoolduskeskusel.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või osa neist.
1. Kiiruselüliti
2. Lukustusnupp
3. Saeketta lukustuskang
4. Lõiketera klamber
5. Tallaplaat
6. Ketas Auto Select
7. Täisnurkse lõikamise juhik
Kokkupanek
Hoiatus. Enne kokkupanekut eemaldage aku
tööriistast ja veenduge, et saetera on seiskunud.
Kasutatud saeterad võid olla kuumad.
Saetera paigaldamine ja eemaldamine
(joonis A)
Hoidke saetera (8), nii, et selle hambad on
suunatud ettepoole.
Tõstke saetera lukustuskang (3) üles.
Sisestage saetera tapp üleni terahoidikusse
(4).
Vabastage kang.
Saetera (8) eemaldamiseks tõstke saetera
lukustuskang (3) üles ja tõmmake tera välja.
Saetera ladustamine (joonised B ja C)
Saeterasid on võimalik hoida tööriista tagaosas
asuvas hoiukorpuses (9).
Avage saetera hoiukorpuse kate (9), võttes
kinni kattel olevast kõrvast ja tõmmates seda
väljapoole (joonis B).
Eemaldage või hoidke saeterasid hoiukamb-
ris. (Joonis C).
Sulgege saetera hoiukorpuse kate (9) ja veen-
duge, et see on riiviga lukustatud.
Kasutamine
Hoiatus. Võimaldage tööriistal töötada oma tempo-
ga. Ärge koormake üle.
Hoiatus. Ärge kunagi kasutage tööriista kui talla-
plaat on lahti või eemaldatud.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis D)
Muutuva kiiruse sisse/välja lüliti pakub kiiruseva-
likuid kiirusemäära märkimisväärseks parandami-
seks erinevate materjalide jaoks.
Tööriista sisselülitamiseks vajutage kiiruse-
lülitit (1). Tööriista kiirus oleneb sellest kui
tugevalt lülitit vajutate.
Pidevaks tööks kasutage lukustamise nuppu
(2) ja vabastage kiiruselüliti. See valik on
kasutatav ainult täiskiirusel.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage kiiru-
selüliti. Tööriista väljalülitamiseks pideva töö
režiimis vajutage veel kord kiiruselülitit ja
vabastage see.
Auto Select™
(joonised E–G)
Ketast Auto Select™ kasutatakse täisnurkse lõika-
mise ja muude lõikamissätete vaheldamiseks.
EESTI KEEL
8
Täisnurkne lõikamine puidus (joonised E
ja F)
Pöörake ketas Auto Select™ (6) päripäeva
täisnurkse lõikamise asendisse.
Selles lõikamisrežiimis suunatakse täisnurkse lõika-
mise juhik talla alla. Juhik liigub lõikesoones ja tera
lõikab pendelliikumises. Pendelliikumine parendab
lõikamiskiirust, lisades terale orbitaalset toimet.
Hoiatus. Kontrollige täisnurkse lõikamise juhiku
joondatust enne iga kasutamist. Kui täisnurkse
lõikamise juhik on paindunud või kahjustatud, tuleb
tööriist viia tagasi kohalikku teeninduskeskusse.
Alternatiivne lõikamine ja kaardus lõikamine
kõikides teistes materjalides (puit, metall, PVC
jt) (joonised E ja G)
Pöörake ketas Auto Select™ (6) vastupäeva
alternatiivse lõikamise asendisse.
Selles režiimis tõmmatakse täisnurkse lõikamise
juhik sisse ja pendelliikumine ühendatakse lahti.
Saagimine
Hoidke tööriistast alati kahe käega.
Laske lõiketeral enne lõikamise alustamist
mõned sekundid vabalt pöörelda.
Rakendage tööriistale lõikamise ajal ainult
kerget survet.
Võimalusel suruge lõikamise ajal tald (5) vastu
töödetaili. See parandab tööriista kontrolli ja
vähendab vibreerimist. Samuti hoiab see ära
lõiketera kahjustumise.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Üldine
Kasutage puidu jaoks suurt kiirust, alumiiniumi
ja PVC jaoks keskmist kiirust ning metallide,
v.a alumiinium, jaoks aeglast kiirust.
Laminaatmaterjali lõikamine
Kui saetera lõikab ülespoole liigutusega, võib tall-
plaadile lähim pind killustuda.
Kasutage peenhambulist saetera.
Lõigake töödetaili tagumiselt poolelt.
Killustumise vältimiseks klammerdage enne
lõikamist töödetaili mõlemale küljele puutükk
või saepuruplaat ja lõigake läbi nende kihtide.
Metalli lõikamine
Pidage meeles, et metalli lõikamisele kulub rohkem
aega kui puidu lõikamisele.
Kasutage metalli lõikamiseks sobivat sae-
tera. Kasutage raudmetallide jaoks peenete
hammastage saetera ja mitteraudmetalli jaoks
jämedamat saetera.
Lehtmetalli lõikamisel asetage lõigatava ma-
terjali alla puutükk.
Katke planeeritav õlikihiga.
Tarvikud
Tööriista jõudlus oleneb kasutatavast tarvikust.
Black & Deckeri ja Piranha tarvikute kavandamisel
on järgitud kõrgeimaid kvaliteedistandardid ning
need on loodud teie tööriista jõudlust suurendama.
Nende tarvikute kasutamisel saate oma tööriista
maksimaalselt ära kasutada. See tööriist sobib nii U-
kujuliste kui ka T-kujuliste tappidega saeterade jaoks.
Hooldus
Teie Black & Deckeri tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et tööriist
teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda hool-
dada ja korrapäraselt puhastada.
Hoiatus. Lülitage tööriist enne hooldustööde alus-
tamist välja ja eraldage see vooluvõrgust.
Puhastage pehme harja või kuiva lapi abil
regulaarselt tööriista ja laadija ventilatsioo-
niavasid.
Puhastage regulaarselt mootori korpust niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahus-
tipõhiseid puhastusvahendeid.
Aeg-ajalt kandke tera toendrulli võllile tilk õli.
Toitepistiku väljavahetamine (ainult Ühend-
kuningriik ja Iirimaa)
Kui uue toite pistiku paigaldamine on vajalik, toimige
järgmiselt.
Visake vana pistik ohutult minema.
Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklem-
miga.
Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus. Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrval-
dada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda majapidamisprügi hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pak-
kimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
EESTI KEEL
9
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektri-
tööriistade eraldi kogumist prügilatesse või viimist
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
örduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöö-
kodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksik-
asjad ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
KSTR8 (tüüp 1)
Sisendpinge V
AC
230
Tarbitav võimsus W 600
Kiirus tühikäigul min
-1
3200
Max lõikesügavus
Puit mm 85
Teras mm 5
Alumiinium mm 15
Kaal kg 2,7
L
pA
(helirõhke) 89,7 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A),
L
WA
(helivõimsus) 100,7 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt standardile EN60745:
Plaatide lõikamine (a
h, B
) 2,2 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
,
Lehtmetalli lõikamine (a
h, M
) 2,8 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
KSTR8
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Dec-
keriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusju-
hendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika
asepresident
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
27-06-2011
EESTI KEEL
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Black & Decker KSTR8K Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend