Black & Decker KC460LN Kasutusjuhend

Bränd
Black & Decker
Kategooria
elektrilised kruvikeerajad
Mudel
KC460LN
Tüüp
Kasutusjuhend
www.blackanddecker.eu
KC460LN
372000 - 27 EST
4
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie Black & Deckeri elektriline kruvikeeraja on
mõeldud kruvide keeramiseks ja puu, metalli ja
plasti puurimiseks. See tööriist on mõeldud vaid
lõpptarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasuta-
misel
Hoitus! Lugege hoiatusi ja juhendeid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavi-
gastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad töö-
alad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatus-
ohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektri-
öriistaga töötamise ajal eemal. helepa-
nu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista
üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist
(nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid).
Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögi
oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitejuhet selle kand-
miseks, tõmbamiseks või pistiku eemal-
damiseks seinakontaktist. Kaitske juhet
kuumuse, õli, teravate nurkade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektriöriistaga välitingimus-
tes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva
pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektri-
löögi riski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekke-
voolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige oma tegevusi ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötami-
se ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektriöriista sisse-
lülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kand-
ke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldus-
liidesed ja kogumisseadmed, veenduge,
et need on ühendatud ja õigesti kasutata-
vad. Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Ka-
sutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremi-
ni ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
EESTI KEEL
5
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektri-
tööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist või hoiulepanekut ühendage
elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või
eemaldage aku. Selline käitumine vähendab
riski masina ettenägematu käivitumise näol.
d. Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel
ajal väljaspool laste käeulatust ning ärge
lubage elektriöriistaga töötada kõrva-
listel isikutel, kes pole elektriöriista ja
käesoleva juhendiga tutvunud. Oskama-
tutes kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
e. Elektriöriistu tuleb hoida heas seisukor-
ras. Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid terved
ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kahjustuste korral laske
öriista enne edasist kasutamist remonti-
da. Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti
hooldatud tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena.
Õigesti hooldatud, teravate servadega lõike-
riistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni
ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja
otsikuid vastavalt juhistele, arvestades
ötingimusi ja teostatava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5. Akutööriista kasutamine ja hooldus
a. Laadimiseks kasutage ainult tootja poolt
heaks kiidetud laadijat. Ühte tüüpi aku laa-
dimiseks kasutatav laadija võib teist tüüpi aku
puhul tekitada tuleohu.
b. Kasutage elektritööriistades ainult konk-
reetsele seadmele mõeldud akusid. Teist
tüüpi akude kasutamine võib põhjustada
vigastus- ja tuleohu.
c. Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
metallesemetest nagu nt kirjaklambrid,
mündid, võtmed, naelad, kruvid või muu-
dest metallesemetest, mis võivad luua
ühenduse kahe klemmi vahel. Lühiühen-
duse tekitamine aku klemmide vahel võib
põhjustada põletushaavu või tulekahju.
d. Väärkasutamise korral võib akust lekkida
vedelikke; vältige nendega kokkupuudet.
Kui kokkupuude toimub, loputage kokku-
puutekohta veega. Kui vedelik satub silma,
örduge koheselt arsti poole. Akust
lekkinud vedelik võib põhjustada ärritust ja
põletushaavu.
6. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kva-
li tseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad hoiatused
elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad hoiatused kruvikee-
rajatele ja mutrivõtmetele
Kohtades, kus kinniti võib kokku puutuda
varjatud juhtmega, hoidke elektritööriista
isoleeritud käepidemest. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla
ka elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
Löökmutrivõtme kasutamisel kandke
kõrvakaitsevahendeid. Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
Kasutage tööriista komplekti kuuluva lisa-
käepidet. Kontrolli kadumine võib põhjustada
vigastusi.
Töödetaili kindlaks kseerimiseks ja
toetamiseks kasutage klambreid või muid
praktilisi meetodeid. Kui hoiate töödetaili
käsitsi või keha vastas, on see ebastabiilne ja
võib põhjustada tööriista üle kontrolli kaota-
mist.
Enne seina, põrandasse või lakke kruvi kee-
ramist veenduge, et seal pole juhtmeid ega
torusid.
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute
(k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füü-
siline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutami-
seks juhiseid ja teostab järelvalvet. Lapsi tuleb
jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas
kasutusjuhendis. Tarvikute või lisaseadmete
kasutamine muul otstarbel kui ette nähtud
käesolevas kasutusjuhendis võib põhjustada
vigastusi või vara kahjustamist.
Kõrvaliste isikute ohutus
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute
(sh laste) poolt, kellel on vähendatud füüsi-
line, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
EESTI KEEL
6
on andnud neile seadme ohutuks kasutami-
seks juhiseid ja teostab järelvalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei män-
giks.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasole-
vatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekita-
tud vigastused.
Osade, terade või lisatarvikute vahetami-
sest tekitatud vigastused.
Tööriista pikaaegsest kasutamisest teki-
tatud vigastused. Kui kasutate tööriista
pikemalt, veenduge, et teete regulaarseid
puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sisse-
hingamisest põhjustatud terviseohud (nt
puiduö, eriti tamme, pöögi ja MDF-i pu-
hul.)
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonita-
seme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus! Vibratsioonitaseme väärtus võib elekt-
ritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete
määramiseks, mis on nõutud standardi 2002/44/
EÜ poolt isikute kaitsmiseks, kes töötavad pi-
devalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma
kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
k.a arvestama töötsükli kõikide osadega, nagu aeg,
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Hoiatus! Vigastuste ohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Täiendavad ohutusnõuded aku ja
akulaadija kasutamisel
Akud
Ühelgi põhjusel ärge kunagi proovige avada
akusid.
Vältige aku kokkupuudet veega.
Vältige aku kokkupuudet kuumusega.
Ärge hoidke akusid keskkonnas, mille tempe-
ratuur võib kerkida kõrgemale kui 40 °C.
Laadimiskeskkonna temperatuur peab olema
vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
Laadimiseks kasutage ainult tööriista/sead-
mega tarnitud laadijat.
Akude kõrvaldamisel järgige juhiseid, mis on
välja toodud jaotises „Keskkonnakaitse.
Ärge kahjustage/deformeerige akut seda tor-
gates või lüües; see võib tekitada vigastus- ja
tuleohu.
Ärge laadike kahjustatud akut.
Äärmuslikes tingimustes võivad akud lekkida.
Kui märkate akul vedelikke, pühkige need
hoolikalt maha kasutades lappi. Vältige kon-
takti nahaga.
Kui see satub nahale või silma, järgige allpool-
toodud juhiseid.
Hoiatus! Akuvedelik võib põhjustada vigastusi või
varalist kahju. Nahale sattumise korral loputage
saastunud ala veega. Kui ilmneb punetus, valu või
ärritus, siis pöörduge arsti poole. Silmasattumisel
loputage silma puhta veega ja pöörduge arsti poole.
Laadijad
Teie laadija on mõeldud kasutamiseks konkreetse
pingega. Kontrollige alati, et akupinge vastaks and-
mesildile märgitud väärtusele.
Hoiatus! Ärge kunagi proovige asendada laadijat
tavalise toitepistikuga.
Kasutage oma Black & Deckeri laadijat ainult
nende akudega, mis tarniti koos tööriistaga.
Teised akud võivad plahvatada ning põhjusta-
da isikuvigastusi ja kahjusid.
Ärge üritage laadida akusid.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks välja vahetada tootjal või
volitatud Black & Deckeri hoolduskeskusel.
Defektiga kaablid tuleb koheselt välja vaheta-
da.
Vältige laadija kokkupuudet veega.
Ärge avage laadijat.
Ärge sondeerige laadijat.
Seade/tööriist/aku peab laadimisel asuma
hästi ventileeritud kohas.
EESTI KEEL
7
See laadija on mõeldud ainult kasutamiseks
siseruumides.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Tõrkekindel eraldustrafo. Peatoide on elekt-
riliselt eraldatud trafost.
Laadija lülitub automaatselt välja, kui töö-
temperatuur kerkib liiga kõrgele. Sellest
tulenevalt pole laadija kasutatav. Seadme
peab eemaldama toitevõrgust ja viima pa-
randamiseks volitatud hoolduskeskusesse.
Elektriohutus
Laadija on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati,
et akupinge vastaks andmesildile märgitud
väärtusele.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks välja vahetada tootjal või
volitatud Black & Deckeri hoolduskeskusel.
Hoiatus! Ärge kunagi proovige asendada
laadijat tavalise toitepistikuga.
Omadused
1. Käivituslüliti
2. Pöörlemissuuna nupp
3. Otsahoidik
4. LED-märgutuli
Joon. A
5. Laadija
6. Laadimispistik
Kokkupanek
Puuri või kruviotsiku paigaldamine ja eemalda-
mine (joon. B)
See tööriist kasutab 35 mm (1/4 „) kuuskantvarrega
kruviotsikuid.
Otsiku paigaldamiseks sisestage vars otsiku-
hoidikusse (3).
Otsiku eemaldamiseks tõmmake vars otsiku-
hoidikust (3) välja.
Kasutamine
Hoiatus! Võimaldage tööriistal töötada oma tempo-
ga. Ärge koormake üle.
Enne esmast kasutamist peab akut laadima
vähemalt 9 tundi.
Aku laadimine (joon. C)
Ühendage laadija pistik (6) konnektoriga (7).
Ühendage laadija (5) vooluvõrku.
Jätke tööriist laadijasse 12 tunniks.
Laadimise ajal võib laadija sumiseda ja aku kuume-
neda; see on täiesti normaalne ning ei viita ühelegi
probleemile.
Hoiatus! Laadimiskeskkonna temperatuur ei tohi
olla madalam kui 10 °C ega kõrgem kui 40 °C.
Pöörlemissuuna valimine (joon. D)
Puurimisel ja kruvide kinnikeeramisel kasutage
edasisuunalist (päripäeva) pöörlemist. Kruvide lahti-
keeramisel või kinni kiilunud puuriotsa vabastamisel
kasutage tagasisuunalist (vastupäeva) pöörlemist.
Päripäeva pöörlemise valimiseks lükake
örlemissuuna liugur (2) edasisuunalisse
asendisse.
Vastupäeva pöörlemise valimiseks lükake
örlemissuuna liugur (2) tagurpidisesse
asendisse.
Tööriista lukustamiseks lükake pöörlemissuu-
na liugur keskasendisse.
Puurimine/kruvimine
Kasutades pöörlemissuuna liugurit (2), valige
päri- või vastupäeva pöörlemine.
Tööriista sisselülitamiseks vajutage sisse-/
väljalülitamise lülitit (1).
Tööriista väljalülitamiseks vabastage sisse-/
väljalülitamise lüliti (1).
LED-rgutuli
Päästiku vajutamisel süttib LED-märgutuli (4) auto-
maatselt. LED-märgutuli süttib ka siis, kui päästik
on alla vajutatud ja pöörlemissuuna liugur (2) on
lukustatud asendis (keskasendis).
Nõuanded optimaalseks
kasutamiseks
Kruvide keeramine
Kasutage alati õiget tüüpi ja sobivas mõõdus
kruviotsikut.
Kui kruvide pingutamine on raske, kasutage
määrdena väikest kogust pesuvedelikku või
seepi.
Kasutage spindlilukku, et lõdvendada või
pingutada kruve käsitsi.
Hoidke alati tööriist ja kruviotsik ühel joonel
kruviga.
Kruvimisel puitu on eelnevalt soovitatav puuri-
da täiemõõduline kruvi auk. Eelnevalt puuritud
auk aitab juhtida kruvi ja ennetab puidu killus-
tumist või deformeerumist. Eelnevalt puuritava
augu suuruse määramiseks vt allpool toodud
tabelit.
Kruvimisel lehtpuust materjali puurige ka va-
heava, mille sügavus on pool kruvi pikkusest.
EESTI KEEL
8
Vaheava suuruse määramiseks vt allpool
toodud tabelit.
Kruvi suurus Eelpuuritava
ava ø
(pehme puit)
Eelpuuritava
ava ø
(lehtpuu)
Vaheava
Nr 6 (3,5 mm) 2,0 mm 2,5 mm 3,6 mm
Nr 8 (4 mm) 2,5 mm 3,0 mm 4,5 mm
Nr 10 (5 mm) 3,0 mm 3,5 mm 5,0 mm
Puurimine
Rakendage puurotsikule alati kerget sirgjoo-
nelist survet.
Enne seda, kui puurotsik läbib töödetaili,
vähendage seadmele avaldatavat survet.
Töödetaili purunemise ohu korral kasutage
detaili toestamiseks puuklotsi.
Puurimistäpsuse parandamiseks märkige
puurava kasutades kärna.
Tarvikud
Tööriista jõudlus oleneb kasutatavast tarvikust.
Black & Deckeri ja Piranha tarvikute kavandamisel
on järgitud kõrgeimaid kvaliteedistandardid ning
need on loodud teie tööriista jõudlust suurendama.
Nende tarvikute kasutamisel saate oma tööriista
maksimaalselt ära kasutada.
See tööriist kasutab 6,5 mm (1/4 „) kuuskantvarrega
kruviotsikuid. Piranha Super-loki lisatarvikud on
mõeldud kasutamiseks selle tööriistaga.
Hooldamine
Black & Deckeri juhtmega/juhtmeta tööriist on loo-
dud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldu-
sega. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks,
tuleb seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
Laadija ei vaja peale puhastamise erilist hooldust.
Hoiatus! Enne igasuguste hooldustööde teostamist
lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust; kui
seadmel on eraldi aku, eemaldage see seadme kül-
jest. Kui aku on integreeritud, tühjendage see. Enne
puhastamist eemaldage pistikust laadija.
Puhastage regulaarselt tööriista ja laadija ven-
tilatsiooniavad; selleks kasutage pehmet harja
või kuiva lappi.
Puhastage regulaarselt mootori korpust niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahus-
tipõhiseid puhastusvahendeid.
Avage regulaarselt padrunit ja koputage
sellele, et eemaldada sisemusest tolm (kui on
paigaldatud).
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrval-
dada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pak-
kimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektri-
tööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
örduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöö-
kodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksik-
asjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Akud
Pärast aku kasuliku eluea lõppu kõrvaldage
need keskkonnasõbralikul moel:
Ärge tekitage lühiühendust aku klemmide
vahel.
Ärge põletage akusid tules, see võib tekitada
isikuvigastusi ja/või plahvatusi.
Ärge eemaldage seadmest akud enne, kui
need on tühjaks saanud.
Akud on ümberkäideldavad. Asetage aku/
akud sobivasse pakendisse, et tagada
lühiühenduse vältimine. Viige akud volitatud
töökotta või ohtlike jäätmete kogumispunkti.
EESTI KEEL
9
Tehnilised andmed
KC460LN (H1)
Pinge V
DC
3,6
Kiirus tühikäigul min
-1
180
Tugev pingutusmoment Nm 7,7
Max pingutusmoment Nm 3,2
Otsahoidik mm 6,5 (1/4 „)
Kaal kg 0,4
Aku
Pinge V 3,6
Aku tüüp Li-Ion
Mahutavus Ah 1,1/1,3
Laadija 905450XX
Toitepinge V
AC
230
Väljundpinge V
DC
9
Pinge mA 100
Ligikaudne laadimisaeg h 12
Kaal kg 0,4
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 58,9 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (L
WA
) 69,9 dB(A), määramatus (K)
3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise
vektori summa) mõõdetud vastavalt standardile
EN 60745:
metalli puurimine (a
h, D
) < 0,979 m/s
2
,määramatus
(K) 1,5 m/s
2
tagasilöögita kruvimine (a
h, s
) < 0,247 m/s
2
, määra-
matus (K) 1,5 m/s
2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
KC460LN
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/EÜ ja
2011/65/EÜ. Lisateabe saamiseks võtke ühendust
Black & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Dec-
keriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusju-
hendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika
asepresident
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
15-08-2012
EESTI KEEL
19
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.blackanddecker.eu
/