Stanley FME670 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (originaaljuhend) 4
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 8
4
EESTI KEEL
Ettenähtud otstarve
Teie Stanley Fat Maxi kuumaõhupuhur on mõeldud mitme-
sugusteks kuumutamistöödeks, näiteks värvi eemaldami-
seks.
See tööriist on mõeldud nii professionaalsetele kasuta-
jatele kui ka mitteprofessionaalsetele erakasutajatele.
Ohutusjuhised
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise
kohta
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektri-
löögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Tööala ohutus
a. Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud. Kor-
rast ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad säde-
meid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista
kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama pistikupe-
sale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel.
Ärge kasutage maandusega elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega
nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Elektri-
löögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
c. Ärge hoidke elektriöriistu vihma käes ega
märgades tingimustes. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
elektritööriista toitekaablit selle kandmiseks, tõm-
bamiseks ega pistiku eemaldamiseks seinakontak-
tist. Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate servade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti
välitingimustesse sobivat pikenduskaablit. Välitingi-
mustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutami-
ne on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida te teete, ning
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage
elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootiku-
mide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriis-
taga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähen-
davad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
kättevõtmist ja kandmist, et toitelüliti on väljalülita-
tud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühenda-
des toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
d. Enne elektriöriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva
osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ootamatutes olukordades.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke loten-
davaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
külge kinni.
g. Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja kogumise
seadmete ühendamise võimalus, veenduge, et
need on ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib vähendada
tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektriöriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektriöriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
milleks see on ette nähtud.
b. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sis-
se ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriis-
ta hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Nende meetmete järgimine
vähendab elektritööriista tahtmatu käivitamise ohtu.
d. Hoidke kasutusel mitteolevaid elektritööriistu
lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage tööriista
kasutada inimestel, kes tööriista ei tunne või pole
lugenud seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes
on elektritööriistad ohtlikud.
5
EESTI KEEL
e. Hooldage elektriöriistu. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, de-
tailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Halvasti hooldatud elektritööriistad põhjustavad palju
õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti hool-
datud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektriöriista, tarvikuid, otsakuid jne
vastavalt sellele kasutusjuhendile, võttes arvesse
nii töötingimusi kui ka tehtava töö iseloomu. ö-
riista kasutamine muuks kui ettenähtud otstarbeks võib
põhjustada ohtliku olukorra.
5. Hooldamine
a. Laske elektritööriista hooldada kvali tseeritud
remontijal, kes kasutab ainult identseid varuosi.
See tagab tööriista ohutuse säilimise.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Lisaohutusjuhised kuumaõhupuhurite
kohta
Hoiatus! Ärge kasutage õues. Mõeldud kasutamiseks ainult
siseruumides.
Hoiatus! Kasutusel mitteolev seade tuleb asetada oma
alusele.
Hoiatus! Seadme hooletul kasutamisel võib tekkida tule-
kahju. Olge ettevaatlik, kui kasutate seadet kohas, kus on
tuleohtlikud materjalid.
Ärge kuumutage üht ja sama kohta pikemat aega.
Ärge kasutage plahvatusohtlikus keskkonnas.
Pidage meeles, et kuumus võib üle kanduda tuleohtlike-
le materjalidele, mis ei paista silma.
Pärast kasutamist asetage seade oma alusele ja laske
sel enne hoiule asetamist maha jahtuda.
Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta.
Ärge ummistage õhu sissetõmbeavasid ega otsakut,
kuna see võib põhjustada seadme ülekuumenemist ja
kahjustumist.
Ärge suunake kuuma õhu voogu inimeste ega loomade
poole.
Ärge puudutage otsakut, sest see läheb kasutamisel
väga kuumaks ning on kuum kuni 30 minutit pärast
kasutamist.
Ärge pange otsakut vastu mingit eset kasutamise ajal
ega vahetult pärast seda.
Elektrilöögi vältimiseks ärge pange midagi otsakusse.
Ärge vaadake otsakusse, kui seade on sisse lülitatud.
Ärge kasutage seadet juuste kuivatamiseks! Õhk on
palju kuumem kui tööriist ise.
Tagage piisav ventilatsioon, sest tekkida võivad mürgi-
sed aurud.
Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas.
Värvi eemaldamisel tagage, et tööala on ümbritse-
vast eraldatud. Kandke tolmumaski, mis on mõeldud
kaitseks pliivärvi tolmu ja aurude eest; veenduge, et
tööalale sisenevad isikud oleks samuti kaitstud.
Ärge kõrvetage värvi, sest see võib põhjustada tuleoh-
tu.
Ärge laske värvil kleepuda otsaku külge, sest värv võib
aja jooksul süttida.
Enne tarvikute paigaldamist lülitage seade välja ja laske
sel mõnda aega jahtuda.
Pliivärvi eemaldamine
Värvi eemaldamisel tuleb olla väga ettevaatlik. Kooruv
värv, jäägid ja aurud võivad sisaldada mürgist pliid.
Kõigis enne 60ndaid aastaid ehitatud hoonetes võib
olla kasutatud pliivärve. See värv võib olla kaetud teiste
värvikihtidega. Pinnale jõudnud ja kätelt suhu sattunud
plii võib inimene alla neelata.
Kokkupuude isegi väikese koguse pliiga võib põh-
justada ajule ja närvisüsteemile pöördumatut kahju.
Pliimürgistus ohustab kõige rohkem lapsi ja rasedaid
naisi.
Enne töö alustamist on oluline teha kindlaks, kas
eemaldatav värv sisaldab pliid. Seda saab teha
proovikomplektiga või paludes professionaalse maalri
abi. Ärge suitsetage, sööge ega jooge tööalal, mis võis
või võib olla saastatud pliiga. Pliivärvi võivad eemal-
dada ainult professionaalid ja mitte kuumaõhupuhurit
kasutades.
Teiste isikute ohutus
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (seal-
hulgas laste) poolt, kelle füüsilised, tajumis- või vaimsed
võimed on piiratud või kellel puuduvad teadmised ja
kogemused, välja arvatud nende ohutuse eest vastuta-
va isiku järelevalve või seadme kasutamist puudutava
juhendamise korral.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei
ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.
Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigas-
tused.
Detailide, terade või tarvikute vahetamisel tekkinud
vigastused.
Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
vigastused. Tööriista pikaajalisel kasutamisel
tehke regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
6
EESTI KEEL
Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti tamme,
kase ja MDF-plaatide töötlemisel) tekkiva tolmu
sissehingamisest põhjustatud terviseohud.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab
kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhen-
dit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et
toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtu-
sele.
Kui toitekaabel on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hool-
duskeskusel välja vahetada.
Pikenduskaablid
Kasutada võib kahe- või kolmesoonelist kaablit, kuna
seadmel on topeltisolatsioon ja II klassi ehitus.
Võimsuskaota saab kasutada kuni 30 m pikkust kaablit.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Käivituslüliti
2. Kuumuse reguleerimise nupp
3. Otsak
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge, et tööriist on välja
lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
Tarvikute paigaldamine (joonised C, D, E ja F)
Kohalikult edasimüüjalt saab osta mitmesuguseid tarvikuid.
Koonusotsak (5): Keskendab õhujoa väiksemale
piirkonnale.
Kalasabaotsak (6): Jaotab õhujoa laiemale piirkon-
nale.
Lusikre ektor (7): Torude ühendamiseks.
Klaasikaitseotsak (8): Klaasi kaitsmiseks värvi
eemaldamise ajal.
Kaabits (9 ja 10): Värvi ja värnitsa eemaldamiseks.
Kinnitage tarviku ühendusdetail otsaku (2) peale.
Kasutamine
Temperatuuri reguleerimine (joonis A)
Temperatuuri tõstmiseks pöörake temperatuuri regulee-
rimise nuppu (2) päripäeva.
Temperatuuri langetamiseks pöörake temperatuuri
reguleerimise nuppu vastupäeva.
Sisse- ja väljalülitamine
Tööriista sisselülitamiseks väikesel õhu kiirusel ja
kuumusel viige toitelüliti asendisse I.
Tööriista sisselülitamiseks suurel õhu kiirusel ja suurel
kuumusel viige toitelüliti asendisse I.
Tööriista väljalülitamiseks viige toitelüliti asendisse O.
Tööriista kasutamine
Teie ohutuse tagamiseks on tööriist varustatud termostaa-
diga. Tööriista väga pikaajaline pidev kasutamine ja muud
nõudlikud töörežiimid võivad põhjustada tööriista ülekuume-
nemise ja töötamast lakkamise. Seetõttu on soovitatav lasta
tööriistal kasutamisel regulaarselt maha jahtuda.
Enne kasutamist laske tööriistal mõned sekundid
kuumeneda.
Esimesel kasutuskorral võib otsakust tulla veidi suitsu.
See on normaalne ja väheneb peagi.
Värvi ja värnitsa kuivatamiseks, kleebiste eemalda-
miseks, isolatsioonitorude termokahandamiseks ja
külmunud torude sulatamiseks kasutage madalat
temperatuuri.
Plastmassi keevitamiseks, plasttorude painutamiseks
ning kõvasti kinni olevate mutrite ja kruvide vabastami-
seks kasutage keskmist temperatuuri.
Värvi ja laki eemaldamiseks ning torude ühendamiseks
kasutage kõrget temperatuuri.
Kui te ei ole kindel tööriista kasutamises konkreetse
materjali puhul, alustage madalast temperatuurist ja
tehke katse materjali jääkidega.
Käed-vabad kasutamine (joonis B)
Tööriistal on käed-vabad kasutamiseks kohad selle seisma
asetamiseks (4).
Asetage ülespoole suunatud otsakuga tööriist pinnale,
kus see ei saa ümber minna.
Kinnitage kaabel, et vältida tööriista mahatõmbamist.
Hoiatus! Suunake tööriist alati endast ja teistest inimestest
eemale. Ärge puudutage otsakut. Olge ettevaatlik, et midagi
otsakusse ei kukuks.
Värvi eemaldamine
Suunake kuum õhk värvi kuumutamiseks tööalale.
Ärge kõrvetage värvi. Hoidke otsakut pinnast vähemalt
25 mm kaugusel.
Kui värv muutub pehmeks, eemaldage see kaabitsaga.
Kraapige pehmenenud värv kohe maha, muidu kõveneb
see uuesti.
Võimalusel kraapige värvi alati piki puusüüd.
Ärge laske värvil ja mustusel kaabitsale koguneda.
Vertikaalset pinda kraapige suunaga allapoole, et
vältida värvi kukkumist otsakusse.
Värvi eemaldamisel klaasi ümbrusest rakendage
meetmeid klaasi kaitsmiseks kuumuse eest.
Hoiatus! Metall- või puitraamidega akendelt värvi eemalda-
misel kasutage klaasikaitseotsakut.
7
EESTI KEEL
Likvideerige kõik värvijäägid turvaliselt ning veenduge,
et tööala on pärast tööd täiesti puhas.
Jahtumine
Kasutamisel läheb tööriista otsak väga kuumaks. Laske
tööriistal pärast väljalülitamist vähemalt 30 minutit jahtuda.
Asetage ülespoole suunatud otsakuga tööriist pinnale,
kus see ei saa ümber minna.
Jahtumise kiirendamiseks laske tööriistal mõned minu-
tid enne väljalülitamist töötada madalal temperatuuril.
Hooldamine
Teie Stanley Fat Maxi seade on loodud pikaajaliseks kasuta-
miseks minimaalse hooldamise juures. Pideva rahuldava töö
tagamiseks tuleb selle eest hoolitseda ja seadet regulaarselt
puhastada.
Hoiatus! Enne mis tahes hooldustööde tegemist lülitage
seade välja ja eemaldage vooluvõrgust ning laske sel maha
jahtuda.
Puhastage seadme ventilatsiooniavasid regulaarselt
pehme harja või kuiva lapiga.
Kasutage seadme puhastamiseks ainult leebetoimelist
seepi ja niisket lappi. Ärge kasutage abrasiivseid ega
lahustipõhiseid puhastusvahendeid. Ärge kunagi laske
ühelgi vedelikul sattuda seadme sisse ja ärge kastke
ühtegi seadme osa vedelikku.
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:
Likvideerige vana pistik ohutult.
Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 13 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake
seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse eraldi
kogumise kohta.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine
aitab materjale taaskasutada. Materjalide taas-
kasutamine aitab vältida keskkonna saastamist
ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist
jaemüüjale uue toote ostmisel.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe‘i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe‘i volita-
tud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com
Tehnilised andmed
FME670 (Tüüp 1)
Sisendpinge V
VP
230
Ehitus II klass
Tarbitav võimsus W 2000
Temperatuurivahemik °C 65–650
Mass kg 0,9
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16

Stanley FME670 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend