Microlife BP A90-30 Kasutusjuhend

Kategooria
Vererõhu ühikud
Tüüp
Kasutusjuhend
Microlife BP A90
Guarantee Card BP A90
Name of Purchaser / Nom de l'acheteur / Naam koper /
Inköparens namn / Ostajan
nimi / Forhandlers navn / Kjøpers navn / Pircēja vārds / Pirkėjo pavardė / Ostja nimi /
Ф.И.О. покупателя /
Name des Käufers /
Nome del rivenditore
Serial Number / Numéro de série / Serienummer / Serienummer / Sarjanumero /
Serienummer / Serienummer / Sērijas numurs / Serijos numeris / Seerianumber /
Серийный номер / Serien-Nr. /
Numero di serie
Date of Purchase / Date d'achat / Datum van aankoop /
Inköpsdatum / Ostopäivä-
määrä / Købsdato / Kjøpsdato / Legādes datums / Pardavimo data / Ostukuupäev /
Дата покупки / Kaufdatum /
Data d’acquisto
Specialist Dealer / Revendeur / Specialist Dealer /
Återförsäljare / Alan kauppias /
Specialforhandler / Spesialist forhandler / Speciālists - pārstāvis / Pardavusi įstaiga /
Ametlik müügiesindaja /
Специализированный дилер / Fachhändler /
Categoria
rivenditore
54
Näidik
Enne seadme kasutust lugege hoolikalt juhiseid.
BF-tüüpi kontaktosa
Austatud klient,
Teie uus Microlife vererõhuaparaat on usaldusväärne meditsiini-
seade, mille abil mõõdetakse õlavarrelt vererõhku. Aparaati on
lihtne kasutada, see on täpne ning sobib väga hästi kodustes tingi-
mustes vererõhu mõõtmiseks. Aparaat on välja töötatud koostöös
arstidega ning selle täpsus on kliiniliste uuringutega tunnistatud
väga heaks.*
Palun lugege need juhised hoolikalt läbi, et oskaksite kõiki funkt-
sioone kasutada ning oleksite teadlikud ohutusjuhistest. Me soovime,
et oleksite oma Microlife tootega rahul. Kui teil tekib küsimusi või
probleeme või soovite tagavaraosi tellida, võtke ühendust Microlife-
klienditeenindusega. Kohaliku Microlife müügiesinduse aadressi
saate oma müügiesindajalt või apteekrilt. Teise võimalusena külas-
tage meie veebilehte www.microlife.com, kust leiate väärtuslikku
teavet meie toodete kohta.
Tugevat tervist – Microlife AG!
* Selles seadmes kasutatakse sama mõõtmistehnoloogiat, mis
Briti Hüpertensiooni Seltsi (British Hypertension Society, BHS)
protokolli järgselt testitud ja auhinnatud «BP 3BTO-A» mudelis.
Microlife BP A90
EE
1
ON/OFF nupp
2
Näidik
3
Manseti ühenduspesa
4
Patarei sahtel
5
Mansett
6
Manseti ühendus
AO
M-nupp (mälu)
7
Süstoolne näit
8
Diastoolne näit
9
Pulss
AT
Pulsisagedus
AK
Patarei näit
AL
Salvestatud mõõtmistulemus
AM
Mälukohtade arv
AN
Südamerütmihäire indikaator
55BP A90
EE
Sisukord
1. Oluline teave vererõhu ja iseendal vererõhu mõõtmise
kohta
Kuidas hinnata vererõhu väärtuseid?
2. Aparaadi esmakordne kasutus
Patareide paigaldamine
Valige õige suurusega mansett
3. Selle aparaadiga vererõhu mõõtmine
4. Südamerütmihäire indikaatori ilmumine varaseks hoiatuseks
5. Andmemälu
Salvestatud tulemuste vaatamine
Mälu täis
Kustuta kogu mälu
6. Patarei indikaator ja patareide vahetus
Patareid on tühjenemas
Patareid tühjad – asendus
Millised patareid sobivad ja kuidas neid vahetada?
Laetavate patareide kasutus
7. Veateated
8. Ohutus, hooldus, täpsustest ja käitlus
Ohutus ja kaitse
Aparaadi hooldus
Täpsustest
Käitlus
9. Garantii
10. Tehnilised andmed
Garantiikaart (vt tagakaant)
1. Oluline teave vererõhu ja iseendal vererõhu mõõt-
mise kohta
Vererõhk on südamest arteritesse pumbatud vere tekitatud
rõhk. Alati mõõdetakse kahte näitajat - süstoolset (ülemist) ja
diastoolset (alumist) vererõhku.
Aparaat mõõdab ka pulsisagedust (arv, mis näitab, mitu lööki
teeb süda minutis).
Pidevalt kõrge vererõhk võib kahjustada teie tervist ja see
vajab ravi arsti juhendamisel!
Arutage oma vererõhuväärtusi alati koos arstiga ja öelge talle,
kui olete täheldanud midagi tavalisest erinevat või te pole
milleski kindel. Ärge kunagi tuginege ainult ühele vererõhu-
väärtusele.
Märkige oma vererõhunäidud üles kaasasolevasse vererõhu-
päevikusse. See annab teie arstile kiire ülevaate.
Liiga
kõrgel vererõhul
võib olla palju põhjuseid. Arst selgitab neid
teile täpsemalt ja määrab vajadusel ravi. Peale ravimite võivad
vererõhku alandada lõõgastumine, kehakaalu langetamine ja
kehaline aktiivsus.
Ärge ühelgi juhul muutke arsti määratud ravimite annuseid!
Sõltuvalt kehalisest koormusest ja tingimustest kõigub vererõhk
päeva lõikes oluliselt.
Seetõttu peate vererõhku mõõtma alati
samades rahulikes tingimustes ja lõõgastununa!
Mõõtke
vererõhku vähemalt kaks korda päevas - hommikul ja õhtul.
Kui kaks mõõtmist on tehtud vahetult teineteise järel, on
normaalne, kui saate märkimisväärselt erinevad tulemused.
Samuti on normaalne, et arsti (apteekri) juures ja kodus
mõõdetud tulemused ei ole sarnased, kuna need olukorrad
erinevad teineteisest täielikult.
Korduvad mõõtmised annavad märksa tõesema pildi kui vaid
üks kord mõõdetud näit.
Jätke kahe mõõtmise vahele vähemalt 15-sekundiline paus.
Kui olete rase, peaksite oma vererõhku hoolikalt jälgima, sest
see võib oluliselt muutuda!
Kui teil on südamerütmihäired, peab enne selle aparaadiga
mõõdetud vererõhunäitude hindamist konsulteerima arstiga.
Pulsi mõõtja ei sobi südamestimulaatori sageduse kontrolliks!
56
Kuidas hinnata vererõhu väärtuseid?
Vererõhku hinnatakse kõrgeima mõõdetud väärtuse järgi. Näide:
lugem vahemikus 150/85 kuni 120/98 mmHg tähendab, et «vere-
rõhk on liiga kõrge».
2. Aparaadi esmakordne kasutus
Patareide paigaldamine
Pärast seadme lahtipakkimist, paigaldage esmalt patareid. Patarei
sahtel 4 asub seadme alumisel küljel. Paigaldage patareid (4 x
AA 1,5 V) jälgides etteantud polaarsust.
Valige õige suurusega mansett
Microlife pakub erineva suurusega mansette. Valige õlavarre
ümbermõõdule sobiva suurusega mansett (mõõdetakse tihkelt
õlavarre keskelt).
Lisatarvikutena saadaval «Easy» mansetid.
Kasutage ainult Microlife mansette!
Pöörduge Microlife teenindusse, kui kaasasolev mansett 5 ei
sobi.
Ühendage mansett aparaadi külge, sisestades manseti ühen-
dusosa 6 manseti pessa 3 kuni lõpuni.
3. Selle aparaadiga vererõhu mõõtmine
Olulised punktid usaldusväärseteks tulemusteks
1. Vältige vahetult enne mõõtmist kehalist koormust ning ärge
sööge ega suitsetage.
2. Istuge enne iga mõõtmist vähemalt 5 minutit ja lõõgastuge.
3. Mõõtke vererõhku alati samal käel (üldiselt vasakul).
4. Eemaldage õlavarrelt kitsad riided. Soonimise vältimiseks ärge
käärige pluusi varrukat üles – see ei häiri manseti tööd.
5. Alati veenduge, et kasutate õige suurusega mansetti (suurus
on märgitud mansetile).
Asetage mansett ümber käe tihedalt, kuid mitte liiga tugevalt.
Veenduge, et mansett oleks paigutatud 2 cm küünarliigesest
kõrgemale.
Mansetil olev arteri märk (3 cm pikkune joon) peab ületama
arteri, mis paikneb käsivarre sisepinna all.
Toetage kätt, et see oleks pingevaba.
Veenduge, et mansett on südamega samal kõrgusel.
6. Alustage mõõtmist, vajutades ON/OFF nuppu 1.
7. Mansett täitub automaatselt. Olge rahulikult, ärge liigutage
ennast ega pingutage käsivarre lihaseid enne, kui näidikule
ilmub mõõtmistulemus. Hingake tavaliselt ja ärge rääkige.
8. Kui on saavutatud õige mansetirõhk, pumpamine lõpeb ja rõhk
hakkab järk-järgult langema. Kui piisavat rõhku ei saavutatud,
pumpab aparaat õhku automaatselt juurde.
9. Mõõtmise ajal vilgub näidikul südame sümbol AT ja iga süda-
melöögi ajal kostub piip-toon.
10.Süstoolse 7 ja diastoolse 8 vererõhu väärtus ning pulsinäit
9 ilmuvad näidikule ja kostub pikk piip-toon. Lugege ka teisi
selles brošüüris toodud näitude selgitusi.
11.Kui mõõtmine on lõppenud, eemaldage mansett.
12.Lülitage aparaat välja. Automaatselt lülitub monitor ligikaudu
1 minuti möödudes välja.
Te saate mõõtmise igal ajal katkestada, vajutades ON/OFF
nuppu (nt kui tekib halb enesetunne või tunnete ebameel-
divat survet).
Tabelis on toodud täiskasvanute vererõhuväärtuste klassifikat-
sioon, mis vastab Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO)
soovitustele seisuga 2003. Ühikud on mmHg.
Vahemik Süstoolne Diastoolne Soovitus
liiga madal vere-
rõhk
100
60
Pidage nõu arstiga
1. optimaalne vere-
rõhk
100 - 120 60 - 80
Iseseisev kontroll
2. normaalne vere-
rõhk
120 - 130 80 - 85
Iseseisev kontroll
3. pisut kõrgenenud
vererõhk
130 - 140 85 - 90
Pidage nõu arstiga
4. liiga kõrge vererõhk
140 - 160 90 - 100
Pöörduge arsti poole
5. väga kõrge vere-
rõhk
160 - 180 100 - 110
Pöörduge arsti poole
6. ohtlikult kõrge vere-
rõhk
180
110
Pöörduge viivitama-
tult arsti poole!
Manseti suurus õlavarre ümbermõõt
S 17 - 22 cm (6,75 - 8,75 tolli)
M 22 - 32 cm (8,75 - 12,5 tolli)
L 32 - 42 cm (12,5 - 16,5 tolli)
M - L 22 - 42 cm (8,75 - 16,5 tolli)
57BP A90
EE
4. Südamerütmihäire indikaatori ilmumine varaseks
hoiatuseks
Sümbol
AN
näitab, et mõõtmise ajal tehti kindlaks pulsirütmihäire.
Sellisel juhul võib mõõdetud tulemus teie tavalisest vererõhust
erineda – korrake mõõtmist. Enamikul juhtudest ei ole see põhjus
muretsemiseks. Kui see sümbol ilmub aga regulaarselt (nt mitu
korda nädalas, kui mõõdate vererõhku iga päev), siis pöörduge nõu
saamiseks arsti poole. Palun näidake oma arstile järgmist selgitust:
5. Andmemälu
Mõõtmise lõppedes salvestab instrument automaatselt iga tulemuse.
Salvestatud tulemuste vaatamine
Vajutage väljalülitatud aparaadil korra M-nuppu AO. Ekraanil
näidatakse esimesena viimati salvestatud tulemust.
Vajutades veel korra M-nupule, ilmub näidikule eelmine näit. M-
nupule korduvalt vajutades saate liikuda ühelt salvestatud näidult
teisele.
Mälu täis
Kui 30 tulemust on salvestatud, on mälu täis. Alates sellest
hetkest salvestatakse uus väärtus vana üle kirjutades.
Kustuta kogu mälu
Kui instrumendist eemaldatakse patareid, kustuvad kõik
mälus olevad andmed.
6. Patarei indikaator ja patareide vahetus
Patareid on tühjenemas
Kui patareid on ligikaudu ¾ kasutatud, süttib kohe pärast aparaadi
sisselülitamist patarei sümbol AK (osaliselt täis patarei sümbol).
Aparaat töötab küll usaldusväärselt edasi, kuid peaksite muret-
sema uued patareid.
Patareid tühjad – asendus
Kui patareid on tühjad, süttib kohe pärast aparaadi sisselülitamist
patarei sümbol AK (tühja patarei sümbol). Enam ei saa aparaadiga
vererõhku mõõta, vaid tuleb vahetada patareid.
1. Avage patarei sahtel 4 aparaadi tagaküljel.
2. Asendage patareid – veenduge, et patareide poolused asuksid
õigesti, nagu patareisahtlis näidatud.
Millised patareid sobivad ja kuidas neid vahetada?
Palun kasutage 4 uut, pika elueaga 1,5 V, AA suurusega
patareid.
Ärge kasutage patareisid, mille kasutusaeg on lõppenud.
Kui vererõhuaparaati ei ole plaanis pikka aega kasutada,
võtke palun patareid aparaadi seest välja.
Laetavate patareide kasutus
Te saate seda aparaati kasutada ka laetavate patareidega.
Palun kasutage ainult «NiMH» tüüpi korduvkasutatavaid
patareisid!
Kui näidikule ilmub patarei («patarei tühi») sümbol, tuleb
patareid aparaadi seest välja võtta ja laadida! Tühjasid
laetavaid patareisid ei tohi aparaadi sisse jätta, see võib
patareisid kahjustada (täielik tühjenemine tingituna
aparaadi vähesest kasutamisest, k.a. väljalülitatud oleku
korral).
Võtke laetavad patareid alati aparaadi seest välja, kui
aparaati ei ole plaanis kasutada kauem kui üks nädal!
Patareisid EI TOHI vererõhuaparaadi sees laadida!
Laadige patareisid välises laadijas. Järgige juhiseid laadi-
mise, hoolduse ja kestvuse kohta!
7. Veateated
Kui mõõtmise ajal tekib viga, siis toiming katkestatakse ja vastav
veateade ilmub näidikule, nt «ERR 3».
Teave arstile arütmianäidu sagedase ilmumise kohta
See aparaat on ostsillomeetriline vererõhumonitor, mis
analüüsib mõõtmise ajal ka pulsisagedust. Aparaat on läbinud
kliinilised katsed.
Arütmia sümbol ilmub näidikule mõõtmisejärgselt, kui mõõtmise
ajal on sedastatud pulsirütmihäire. Kui sümbol ilmub sageli (nt
mitu korda nädalas, kui mõõta vererõhku iga päev), soovitame
patsiendil pöörduda arsti poole.
Aparaat ei asenda südameuuringuid, kuid aitab varases staa-
diumis avastada pulsirütmihäireid.
Viga
Kirjeldus Võimalik põhjus ja kuidas toimida
«
ERR 1
»
Liiga nõrk
signaal
Mansetini jõudvad pulsilöögid on liiga
nõrgad. Asetage mansett uuesti ja
korrake mõõtmist.*
«
ERR 2
»
Veasignaal Mõõtmise ajal avastati manseti kaudu
veasignaal, mille põhjuseks oli liiguta-
mine või lihaste pingutamine. Korrake
mõõtmist, hoides kätt rahulikult paigal.
58
* Selle või mõne muu vea kordumisel pidage nõu oma arstiga.
Kui teie meelest on tulemused ebatõenäolised, lugege
«1. lõigus» toodud teave hoolikalt läbi.
8. Ohutus, hooldus, täpsustest ja käitlus
Ohutus ja kaitse
Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud
otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamise tagajärjel
tekkinud kahjustuste eest.
See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege seda ettevaatlikult.
Järgige alalõigus «Tehnilised andmed» kirjeldatud hoiu- ja kasutus-
tingimusi!
Kaitske seadet:
- vee ja niiskuse,
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
- otsese päikesevalguse ning
- kuuma ja külma eest.
Mansetid on õrnad ning neid tuleb ettevaalikult käsitseda.
Alustage manseti täitmist alles siis, kui olete selle käele asetanud.
Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks
mobiiltelefonid, raadiosaatjad) läheduses.
Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest kahjustunud või
täheldate sellel midagi ebatavalist.
Ärge ühelgi juhul seadet avage.
Kui seadet pole plaanis pikka aega kasutada, võtke patareid
selle seest välja.
Lugege ohutusjuhiseid selle brošüüri vastavas lõigus.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalveta kasutada; mõned
selle osad on nii väikesed, et lapsed võivad need alla
neelata.
Aparaadi hooldus
Puhastage vererõhuaparaati ainult pehme kuiva riidelapiga.
Täpsustest
Me soovitame vererõhuaparaadi mõõtetäpsust kontrollida iga
2 aasta järel või pärast võimalikku mehhaanilist kahjustust (nt
pärast maha pillamist). Selleks, et teha testi, pöörduge Microlife-
teenindusse (vt eessõna).
Käitlus
Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas
asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olme-
prügi hulka.
9. Garantii
Sellele seadmele on antud
3 -aastane garantii
, mis algab ostukuu-
päevast. Garantii kehtib ainult müügiesindaja täidetud garantiikaardi
(vt tagakaas) või ostutšeki esitamisel.
Garantii alla ei kuulu patareid, mansett ja kandeosad.
Garantii muutub kehtetuks, kui seadet on lahti võetud või on
seda muudetud.
Garantii ei kata valest käsitsemisest, tühjaks jooksnud patareidest,
õnnetusjuhtumitest või kasutusjuhiste mittejärgimisest tekkinud
kahjusid.
Palun võtke ühendust Microlife-teenindusega (vt eessõna).
10.Tehnilised andmed
«
ERR 3
»
Mansetirõhk
ei tõuse
Mansetti ei pumbata piisavas koguses
õhku. Võimalik on lekke olemasolu.
Kontrollige, et mansett oleks korralikult
ühendatud ja piisavalt tihedalt ümber
käe. Vajadusel vahetage patareid.
Korrake mõõtmist.
«
ERR 5
»
Ebatõenäo-
line tulemus
Mõõtmissignaalid on ebatäpsed ja
tulemus ei ilmu näidikule. Lugege läbi
«olulised punktid usaldusväärseks
mõõtmiseks» ja korrake mõõtmist.*
«
HI
»
Pulss või
mansetis olev
rõhk on liiga
kõrge
Mansetis olev rõhk on liiga kõrge (üle
300 mmHg) või pulss liiga sage (üle
200 löögi minutis). Lõõgastuge
5 minutit ja korrake mõõtmist.*
«
LO
»
Pulss on liiga
aeglane
Pulss on liiga aeglane (alla 40 löögi
minutis). Korrake mõõtmist.*
Viga
Kirjeldus Võimalik põhjus ja kuidas toimida
Töötemperatuur: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutemperatuur: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Kaal: 465 g (koos patareidega)
59BP A90
EE
See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC
nõuetele.
Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
Mõõdud: 146 x 47 x 64 mm
Mõõtmisprotseduur: ostsillomeetriline, vastab Korotkovi meeto-
dile: faas I süstoolne, faas V diastoolne
Mõõtevahemik: 20 - 280 mmHg – vererõhk
40 - 200 lööki minutis – pulss
Mansetirõhu
vahemik näidikul: 0 - 299 mmHg
Resolutsioon: 1 mmHg
Staatiline täpsus: rõhu täpsus ± 3 mmHg
Pulsi täpsus: ± 5 % tegelikust
Vooluallikas:
4 x 1,5 V patareid; suurus AA
Vastavus standardi-
tele:
EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC)
1 / 1

Microlife BP A90-30 Kasutusjuhend

Kategooria
Vererõhu ühikud
Tüüp
Kasutusjuhend