Microlife BP A2 Classic Kasutusjuhend

Kategooria
Vererõhu ühikud
Tüüp
Kasutusjuhend
Microlife BP A2 Classic BP A2 Classic
3
8
2
1
4
6 7
9
10
11
12
13
16
14
5
15
Guarantee Card
Name of Purchaser / Inköparens namn /
Ostajan nimi / Forhandlers navn / Kjøpers navn /
Pircēja vārds / Pirkėjo pavardė / Ostja nimi /
Ф.И.О. покупателя
Serial Number / Sarjanumero / Serienummer /
Serienummer / Sērijas numurs / Serijos numeris /
Seerianumber / Серийный номер
Date of Purchase / Inköpsdatum /
Ostopäivämäärä / Købsdato / Kjøpsdato /
Iegādes datums / Pardavimo data /
Ostukuupäev / Дата покупки
Specialist Dealer / Återförsäljare / Alan kauppias /
Special-forhandler / Spesialist forhandler /
Speciālists - pārstāvis / Pardavusi įstaiga /
Ametlik müügiesindaja / Специализированный
дилер
44
Näidik
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.
BF-tüüpi kontaktosa
Austatud klient,
Teie uus Microlife vererõhuaparaat on usaldusväärne meditsiini-
seade, mille abil mõõdetakse õlavarrelt vererõhku. Aparaati on
lihtne kasutada, see on täpne ning sobib väga hästi kodustes tingi-
mustes vererõhu mõõtmiseks. Aparaat on välja töötatud koostöös
arstidega ning selle täpsus on kliiniliste uuringutega tunnistatud
väga heaks.*
Palun lugege need juhised hoolikalt läbi, et oskaksite kõiki funkt-
sioone kasutada ning oleksite teadlikud ohutusjuhistest. Me soovime,
et oleksite oma
Microlife
tootega rahul. Kui teil tekib küsimusi või
probleeme või soovite tagavaraosi tellida, võtke ühendust oma koha-
liku
Microlife
esindajaga. Kohaliku
Microlife
esindaja aadressi saate
oma müügiesindajalt või apteekrilt. Teise võimalusena külastage
meie veebilehte www.microlife.ee, kust leiate väärtuslikku teavet
meie toodete kohta.
Tugevat tervist – Microlife AG!
* Selles seadmes kasutatakse sama mõõtmistehnoloogiat, mis
Briti Hüpertensiooni Seltsi (British Hypertension Society, BHS)
protokolli järgselt testitud ja auhinnatud «BP 3BTO-A» mudelis.
Microlife BP A2 Classic
EE
1
ON/OFF nupp
2
Näidik
3
Manseti ühenduspesa
4
Vooluadapteri pesa
5
Patarei sahtel
6
Mansett
7
Manseti ühenduslüli
8
M-nupp (mälu)
9
Süstoolne näit
AT
Diastoolne näit
AK
Pulsisagedus
AL
Südamerütmihäire indikaator
AM
Pulss
AN
Patarei näit
AO
Salvestatud mõõtmistulemus
AP
Vererõhu taseme näitaja
Hoida kuivana
45BP A2 Classic
EE
Sisukord
1. Oluline teave vererõhu ja iseendal vererõhu mõõtmise
kohta
Kuidas hinnata vererõhu väärtuseid?
2. Aparaadi esmakordne kasutus
Patareide paigaldamine
Valige õige suurusega mansett
3. Vererõhu mõõtmine selle aparaadiga
4. Südamerütmihäire indikaatori ilmumine varaseks hoiatuseks
5. Andmemälu
Salvestatud tulemuste vaatamine
Mälu täis
Kustuta kogu mälu
Kuidas jätta mõõtmistulemused salvestamata
6. Patarei indikaator ja patareide vahetus
Patareid on tühjenemas
Tühjade patareide vahetus – asendus
Millised patareid sobivad ja kuidas neid vahetada?
Laetavate patareide kasutus
7. Vooluadapteri kasutus
8. Veateated
9. Ohutus, hooldus, täpsustest ja käitlus
Ohutus ja kaitse
Aparaadi hooldus
Manseti puhastamine
Täpsustest
Käitlus
10. Garantii
11. Tehnilised andmed
Garantiikaart (vt tagakaant)
1. Oluline teave vererõhu ja iseendal vererõhu
mõõtmise kohta
Vererõhk on südamest arteritesse pumbatud vere tekitatud
rõhk. Alati mõõdetakse kahte näitajat - süstoolset (ülemist) ja
diastoolset (alumist) vererõhku.
Aparaat mõõdab ka pulsisagedust (arv, mis näitab, mitu lööki
teeb süda minutis).
Pidevalt kõrge vererõhk võib kahjustada teie tervist ja see
vajab arsti juhendatud ravi!
Arutage oma vererõhuväärtusi alati koos arstiga ja öelge talle, kui
olete täheldanud midagi tavalisest erinevat või te pole milleski
kindel.
Ärge kunagi tuginege ainult ühele vererõhuväärtusele.
Märkige oma vererõhunäidud üles kaasasolevasse vererõhu-
päevikusse. See annab teie arstile kiire ülevaate.
Liiga kõrgel vererõhul võib olla palju põhjuseid. Arst selgitab
neid teile täpsemalt ja määrab vajadusel ravi. Peale ravimite
võivad vererõhku alandada lõõgastumine, kehakaalu langeta-
mine ja kehaline aktiivsus.
Ärge ühelgi juhul muutke arsti määratud ravimite annuseid!
Sõltuvalt kehalisest koormusest ja tingimustest kõigub vererõhk
päeva lõikes oluliselt.
Seetõttu peate vererõhku mõõtma alati
samades rahulikes tingimustes ja lõõgastununa!
Mõõtke
vererõhku vähemalt kaks korda päevas - hommikul ja õhtul.
Kui kaks mõõtmist on tehtud vahetult teineteise järel, on
normaalne, kui saate märkimisväärselt erinevad tulemused.
Samuti on normaalne, et arsti (apteekri) juures ja kodus
mõõdetud tulemused ei ole sarnased, kuna need olukorrad
erinevad teineteisest täielikult.
Korduvad mõõtmised annavad märksa tõesema pildi kui vaid
üks kord mõõdetud näit.
Jätke kahe mõõtmise vahele vähemalt 15-sekundiline paus.
Kui olete rase, peaksite oma vererõhku hoolikalt jälgima, sest
see võib oluliselt muutuda!
Kui teil on südamerütmihäired (arütmia, vt «lõik 4»), peab
enne selle aparaadiga mõõdetud vererõhunäitude hindamist
konsulteerima arstiga.
Pulsi mõõtja ei sobi südamestimulaatori sageduse kontrolliks!
46
Kuidas hinnata vererõhu väärtuseid?
Vererõhku hinnatakse kõrgeima mõõdetud väärtuse järgi. Näide:
lugem vahemikus
150/85
kuni
120/98
mmHg tähendab, et «vererõhk
on liiga kõrge».
Vererõhu viit 140/90 on vererõhu taseme näitajal AP. Teie vereõhk
on liiga kõrge, kui viit on sellel tasemel või ületab seda.
2. Aparaadi esmakordne kasutus
Patareide paigaldamine
Pärast seadme lahtipakkimist, paigaldage esmalt patareid. Patarei
sahtel 5 on aparaadi all. Paigaldage patareid (4 x 1,5 V, suurus
AA) jälgides etteantud polaarsust.
Valige õige suurusega mansett
Microlife pakub erineva suurusega mansette. Valige õlavarre
ümbermõõdule sobiva suurusega mansett (mõõdetakse tihkelt
õlavarre keskelt).
Lisatarvikutena saadaval «Easy» mansetid.
Kasutage ainult Microlife mansette!
Pöörduge oma kohaliku
Microlife
esindaja poole, kui kaasasolev
mansett
6
ei sobi.
Ühendage mansett aparaadi külge, sisestades manseti ühen-
duslüli 7 manseti pessa 3 lõpuni sisse.
3. Vererõhu mõõtmine selle aparaadiga
Olulised punktid usaldusväärseteks tulemusteks
1. Vältige vahetult enne mõõtmist kehalist koormust ning ärge
sööge ega suitsetage.
2. Istuge enne iga mõõtmist vähemalt 5 minutit ja lõõgastuge.
3. Mõõtke vererõhku alati samal käel (üldiselt vasakul).
4. Eemaldage õlavarrelt kitsad riided. Soonimise vältimiseks ärge
käärige pluusi varrukat üles – see ei häiri manseti tööd.
5. Alati veenduge, et kasutate õige suurusega mansetti (suurus
on märgitud mansetile).
Asetage mansett ümber käe tihedalt, kuid mitte liiga tugevalt.
Veenduge, et mansett oleks paigutatud 2 cm küünarliigesest
kõrgemale.
Mansetil olev arteri märk (3 cm pikkune joon) peab ületama
arteri, mis paikneb käsivarre sisepinna all.
Toetage kätt, et see oleks pingevaba.
Veenduge, et mansett on südamega samal kõrgusel.
6. Alustage mõõtmist, vajutades ON/OFF nuppu 1.
7. Mansett täitub automaatselt. Olge rahulikult, ärge liigutage
ennast ega pingutage käsivarre lihaseid enne, kui näidikule
ilmub mõõtmistulemus. Hingake tavaliselt ja ärge rääkige.
8. Kui on saavutatud õige mansetirõhk, pumpamine lõpeb ja rõhk
hakkab järk-järgult langema. Kui piisavat rõhku ei saavutatud,
pumpab aparaat õhku automaatselt juurde.
9. Mõõtmise käigus vilgub näidikul pulsi näitaja AM.
10.Näidikule ilmub tulemus, mis koosneb süstoolsest 9 ja dias-
toolsest AT vererõhuväärtusest ja pulsisagedusest AK. Lugege
ka teisi selles brošüüris toodud näitude selgitusi.
11.Kui mõõtmine on lõppenud, eemaldage mansett.
12.Lülitage aparaat välja. Ekraan lülitub ligikaudu 1 minuti jooksul
automaatselt välja.
Te saate mõõtmise igal ajal katkestada, vajutades ON/OFF
nuppu (nt kui tekib halb enesetunne või tunnete ebameel-
divat survet).
4. Südamerütmihäire indikaatori ilmumine varaseks
hoiatuseks
Sümbol
AL
näitab, et mõõtmise ajal tehti kindlaks südame rütmi-
häire. Sellisel juhul võib mõõdetud tulemus teie tavalisest vererõhust
Tabelis on toodud täiskasvanute vererõhuväärtuste klassifikatsioon,
mis vastab Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (
WHO
) soovitustele
seisuga 2003. Ühikud on mmHg.
Vahemik Süstoolne Diastoolne Soovitus
liiga madal vererõhk
100
60
Pidage nõu arstiga
1. optimaalne vere-
rõhk
100 - 120 60 - 80
Iseseisev kontroll
2. normaalne vererõhk
120 - 130 80 - 85
Iseseisev kontroll
3. pisut kõrgenenud
vererõhk
130 - 140 85 - 90
Pidage nõu arstiga
4. liiga kõrge vererõhk
140 - 160 90 - 100
Pöörduge arsti poole
5. väga kõrge vere-
rõhk
160 - 180 100 - 110
Pöörduge arsti poole
6. ohtlikult kõrge vere-
rõhk
180
110
Pöörduge viivitama-
tult arsti poole!
Manseti suurus õlavarre ümbermõõt
S 17 - 22 cm (6,75 - 8,75 tolli)
M 22 - 32 cm (8,75 - 12,5 tolli)
L 32 - 42 cm (12,5 - 16,5 tolli)
M - L 22 - 42 cm (8,75 - 16,5 tolli)
47BP A2 Classic
EE
erineda – korrake mõõtmist. Enamikul juhtudest ei ole see põhjus
muretsemiseks. Kui see sümbol ilmub aga regulaarselt (nt mitu
korda nädalas, kui mõõdate vererõhku iga päev), siis pöörduge nõu
saamiseks arsti poole. Palun näidake oma arstile järgmist selgitust:
5. Andmemälu
Aparaat salvestab automaatselt 30 viimast mõõdetud väärtust.
Salvestatud tulemuste vaatamine
Vajutage väljalülitatud aparaadil korra M-nuppu 8. Näidikule
ilmub kõigepealt «M» AO ja keskmine vererõhutulemus. Seejärel
lülitub aparaat viimasele mõõdetud tulemusele.
Vajutage veel korra M-nuppu ja näidikule ilmub eelmine näit. M-
nupule korduvalt vajutades saate liikuda ühelt salvestatud näidult
teisele.
Mälu täis
Pöörake tähelepanu sellele, et te ei ületaks 30-st mälumahtu.
Kui 30 mälupesa on täis, kirjutatakse automaatselt vanim
tulemus üle 31. tulemusega.
Vererõhu mõõtmise tulemusi
peab hindama arst enne, kui mälumaht on täis, sest vastasel
korral ei ole osa andmeid enam saadaval.
Kustuta kogu mälu
Kui olete kindel, et tahate kõik väärtused jäädavalt kustutada,
hoidke all M-nuppu (aparaat peab enne olema välja lülitatud) kuni
ilmub «CL» ja vabastage seejärel nupp. Et mälu lõplikult kustu-
tada, vajutage siis, kui «CL» vilgub, uuesti M-nuppu. Üksikuid
mõõtmistulemusi ei saa kustutada.
Kuidas jätta mõõtmistulemused salvestamata
Kui tulemus ilmub ekraanile, vajutage ja hoidke ON/OFF nuppu 1
all kuni «M» sümbol AO vilgub. Kinnitage tulemuse kustutamine
vajutades M-nuppu 8.
6. Patarei indikaator ja patareide vahetus
Patareid on tühjenemas
Kui patareid on ligikaudu ¾ kasutatud, süttib kohe pärast aparaadi
sisselülitamist patarei sümbol AN (osaliselt täis patarei sümbol).
Aparaat töötab küll usaldusväärselt edasi, kuid peaksite peagi
uued patareid kasutusele võtma.
Tühjade patareide vahetus – asendus
Kui patareid on tühjad, süttib kohe pärast aparaadi sisselülitamist
patarei sümbol AN (tühja patarei sümbol). Aparaati ei saa enne
patareide vahetust enam kasutada.
1. Avage patareisahtel 5 aparaadi all.
2. Vahetage patareid – veenduge, et patareide poolused asuksid
õigesti, nagu patareisahtlis näidatud.
Millised patareid sobivad ja kuidas neid vahetada?
Kasutada 4 uut, pika elueaga 1,5 V, AA suurusega patarei-
dega.
Ärge kasutage patareisid, mille kasutusaeg on lõppenud.
Kui vererõhuaparaati ei ole plaanis pikka aega kasutada,
võtke palun patareid aparaadi seest välja.
Laetavate patareide kasutus
Te saate seda aparaati kasutada ka laetavate patareidega.
Palun kasutage ainult «NiMH» tüüpi korduvkasutatavaid
patareisid!
Kui näidikule ilmub patarei («patarei tühi») sümbol, tuleb
patareid aparaadi seest välja võtta ja laadida! Tühjasid
laetavaid patareisid ei tohi aparaadi sisse jätta, see võib
patareisid kahjustada (patareid võivad täielikult tühjeneda
ka siis kui aparaat on väljalülitatud).
Eemaldage alati laetavad patareid aparaadist, kui teil jääb
kasutamisse nädalane või pikem paus.
Patareisid EI TOHI vererõhuaparaadi sees laadida!
Laadige patareisid välises laadijas. Järgige juhiseid laadi-
mise, hoolduse ja kestvuse kohta!
7. Vooluadapteri kasutus
Aparaati võib kasutada
Microlife
vooluadapteriga (
DC 6V, 600 mA
).
Kasutage ainult Microlife vooluadapterit, mis on saadaval
originaal-lisatarvikuna ja mis sobib teie vooluvõrguga.
Kontrollige, et vooluadapter ja selle kaabel poleks vigastatud.
1. Ühendage adapteri kaabel vererõhuaparaadil olevasse voolu-
adapteri pessa 4.
Teave arstile arütmianäidu sagedase ilmumise kohta
See aparaat on ostsillomeetriline vererõhumonitor, mis analüüsib
mõõtmise ajal ka pulsisagedust. Aparaat on läbinud kliinilised
katsed.
Arütmia sümbol ilmub näidikule mõõtmise järgselt, kui mõõtmise
ajal on sedastatud südame rütmihäire. Kui sümbol ilmub sageli (nt
mitu korda nädalas, kui mõõta vererõhku iga päev), soovitame
patsiendil pöörduda arsti poole.
Aparaat ei asenda südameuuringuid, kuid aitab varases staadiumis
avastada südame rütmihäireid.
48
2. Ühendage adapteri pistik seinakontakti.
Kui vooluadapter on ühendatud, siis patareidelt voolu ei kasutata.
8. Veateated
Kui mõõtmise ajal tekib viga, siis toiming katkestatakse ja vastav
veateade ilmub näidikule, nt «ERR 3».
* Selle või mõne muu vea kordumisel pidage nõu oma arstiga.
Kui teie meelest on tulemused ebatõenäolised, lugege
«1. lõigus» toodud teave hoolikalt läbi.
9. Ohutus, hooldus, täpsustest ja käitlus
Ohutus ja kaitse
Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud
otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamise taga-
järjel tekkinud kahjustuste eest.
See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege seda ettevaat-
likult. Järgige alalõigus «Tehnilised andmed» kirjeldatud hoiu-
ja kasutustingimusi!
Kaitske seadet:
- vee ja niiskuse,
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
- otsese päikesevalguse ning
- kuuma ja külma eest.
Mansetid on õrnad ning neid tuleb ettevaatlikult käsitseda.
Alustage manseti täitmist alles siis, kui olete selle käele
asetanud.
Seadme töö võib olle häiritud kui seda kasutatakse tugeva
elektromagnetvälja läheduses nagu mobiiltelefon, raadio ning
me soovitame hoiduda neist vähemalt 1 m kaugusele. Juhtudel
kui kahtlustate et seda pole võimalik vältida, palun kontrollige
eelnevalt seademe töökorraseisundit.
Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest kahjustunud või
täheldate sellel midagi ebatavalist.
Ärge ühelgi juhul seadet avage.
Kui seadet pole plaanis pikka aega kasutada, võtke patareid
selle seest välja.
Lugege ohutusjuhiseid selle brošüüri vastavas lõigus.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned
selle osad on nii väikesed, et lapsed võivad need alla
neelata. Olge teadlik kägistamise riskist kui seade on
varustatud juhtmete ja voolikutega.
Aparaadi hooldus
Puhastage vererõhuaparaati ainult pehme kuiva riidelapiga.
Manseti puhastamine
Eemaldage plekid ettevaatlikult kasutades niisket lappi ja seebivahtu.
HOIATUS: Ärge peske mansetti pesumasinas ega nõude-
pesumasinas!
Täpsustest
Me soovitame vererõhuaparaadi mõõtetäpsust kontrollida iga
2 aasta järel või pärast võimalikku mehhaanilist kahjustust (nt
pärast maha pillamist). Täpsustesti tegemiseks pöörduge oma
kohaliku Microlife esindaja poole (vt eessõna).
Viga
Kirjeldus Võimalik põhjus ja kuidas toimida
«
ERR 1
»
Liiga nõrk
signaal
Mansetini jõudvad pulsilöögid on liiga
nõrgad. Asetage mansett uuesti ja
korrake mõõtmist.*
«
ERR 2
»
Veasignaal Mõõtmise ajal avastati manseti kaudu
veasignaal, mille võis põhjustada liigu-
tamine või lihaste pingutamine.
Korrake mõõtmist, hoides kätt rahuli-
kult paigal.
«
ERR 3
»
Mansetirõhk
ei tõuse
Mansetti ei pumbata piisavas koguses
õhku. Võimalik on lekke olemasolu.
Kontrollige, et mansett oleks korralikult
ühendatud ja piisavalt tihedalt ümber
käe. Vajadusel vahetage patareid.
Korrake mõõtmist.
«
ERR 5
»
Ebatõenäo-
line tulemus
Mõõtmissignaalid on ebatäpsed ja
tulemus ei ilmu näidikule. Lugege läbi
«olulised punktid usaldusväärseks
mõõtmiseks» ja korrake mõõtmist.*
«
HI
»
Pulss või
mansetis olev
rõhk on liiga
kõrge
Mansetis olev rõhk on liiga kõrge (üle
300 mmHg) või pulss liiga sage (üle
200 löögi minutis). Lõõgastuge
5 minutit ja korrake mõõtmist.*
«
LO
»
Pulss on liiga
aeglane
Pulss on liiga aeglane (alla 40 löögi
minutis). Korrake mõõtmist.*
49BP A2 Classic
EE
Käitlus
Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas
asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olme-
prügi hulka.
10.Garantii
Sellele seadmele on antud 5 -aastane garantii, mis algab ostu-
kuupäevast. Garantii kehtib ainult müügiesindaja täidetud garantii-
kaardi (vt tagakaas) või ostutšeki esitamisel.
Garantii alla ei kuulu patareid ja kandeosad.
Garantii muutub kehtetuks, kui seadet on lahti võetud või on
seda muudetud.
Garantii ei kata valest käsitsemisest, tühjaks jooksnud patarei-
dest, õnnetusjuhtumitest või kasutusjuhiste mittejärgimisest
tekkinud kahjusid.
Sellele mansetile anname 2-aastase funktsionaalse garantii
(puudutab sisekummi pingsuse püsimist).
Palun võtke ühendust oma kohaliku Microlife esindajaga (vt eessõna).
11.Tehnilised andmed
See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC
nõuetele.
Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
Töötingimused: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutingimused: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Kaal: 375 g (koos patareidega)
Mõõdud: 141,1 x 43,3 x 36,9 mm
Mõõtmisprotseduur: ostsillomeetriline, vastab Korotkovi meeto-
dile: faas I süstoolne, faas V diastoolne
Mõõtevahemik: 20 - 280 mmHg – vererõhk
40 - 200 lööki minutis – pulss
Mansetirõhu
vahemik näidikul: 0 - 299 mmHg
Resolutsioon: 1 mmHg
Staatiline täpsus: rõhu täpsus ± 3 mmHg
Pulsi täpsus: ± 5 % tegelikust
Vooluallikas:
4 x 1,5 V patareidega; suurus AA
Vooluadapter DC 6V, 600 mA (lisatarvik)
Patareide eluiga: ligikaudu 920 mõõtmist (uued patareid)
IP Klass: IP20
Vastavus
standarditele:
EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Teeninduse välp: Aparaat: 5 aastat või 10000 mõõtmist
Tarvikud: 2 aastat
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57

Microlife BP A2 Classic Kasutusjuhend

Kategooria
Vererõhu ühikud
Tüüp
Kasutusjuhend