Microlife A3 Navigation Manual

Kategooria
Vererõhu ühikud
Tüüp
Navigation Manual
Microlife BP A3 Plus BP A3 Plus
BP A3 Plus
Guarantee Card
Name of Purchaser / Inköparens namn /
Ostajan nimi / Forhandlers navn / Kjøpers navn /
Pircçja vârds / Pirkëjo pavardë / Ostja nimi /
Ф.И.О. покупателя
Serial Number / Sarjanumero / Serienummer /
Serienummer / Serijas numurs / Serijos numeris /
Seerianumber / Серийный номер
Date of Purchase / Inköpsdatum /
Ostopäivämäärä / Købsdato / Kjøpsdato /
Iegades datums / Pardavimo data /
Ostukuupäev / Дата покупки
Specialist Dealer / Återförsäljare / Alan kauppias /
Special-forhandler / Spesialist forhandler /
Specialists - parstavis / Pardavusi istaiga /
Ametlik müügiesindaja / Специализированный
дилер
50
Näidik
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.
BF-tüüpi kontaktosa
Austatud klient,
Teie uus Microlife vererõhuaparaat on usaldusväärne meditsiini-
seade, mille abil mõõdetakse õlavarrelt vererõhku. Aparaati on
lihtne kasutada, see on täpne ning sobib väga hästi kodustes tingi-
mustes vererõhu mõõtmiseks. Aparaat on välja töötatud koostöös
arstidega ning selle täpsus on kliiniliste uuringutega tunnistatud
väga heaks.*
Palun lugege need juhised hoolikalt läbi, et oskaksite kõiki funkt-
sioone kasutada ning oleksite teadlikud ohutusjuhistest. Me
soovime, et oleksite oma Microlife tootega rahul. Kui teil tekib küsi-
musi või probleeme või soovite tagavaraosi tellida, võtke ühendust
oma kohaliku Microlife esindajaga. Kohaliku Microlife esindaja
aadressi saate oma müügiesindajalt või apteekrilt. Teise võimalu-
sena külastage meie veebilehte www.microlife.ee, kust leiate
väärtuslikku teavet meie toodete kohta.
Tugevat tervist – Microlife AG!
* Selles seadmes kasutatakse sama mõõtmistehnoloogiat, mis
Briti Hüpertensiooni Seltsi (British Hypertension Society, BHS)
protokolli järgselt testitud ja auhinnatud «BP 3BTO-A» mudelis.
Sisukord
1. Oluline teave vererõhu ja iseendal vererõhu mõõtmise
kohta
Kuidas hinnata vererõhu väärtuseid?
2. Aparaadi esmakordne kasutus
Patareide paigaldamine
Kuupäeva ja kellaaja seadistus
Valige õige suurusega mansett
Kasutaja valimine
Valige mõõterežiim: standardne või MAM režiim.
MAM režiim (soovitatav)
3. Vererõhu mõõtmine selle aparaadiga
Kuidas jätta mõõtmistulemused salvestamata
4. Südame rütmihäire indikaatori ilmumine ekraanile
haiguse varaseks hoiatuseks
5. Vererõhu taseme näit näidikul
6. Andmemälu
Microlife BP A3 Plus
EE
1
ON/OFF nupp
2
Näidik
3
Manseti ühenduspesa
4
Patarei sahtel
5
Vooluadapteri pesa
6
Mansett
7
Manseti ühenduslüli
8
MAM lüliti
9
Kasutaja lüliti
AT
M-nupp (mälu)
AK
Aja nupp
AL
Kasutaja indikaator
AM
Patarei näit
AN
Kuupäev/kellaaeg
AO
Süstoolne näit
AP
Diastoolne näit
AQ
Pulsisagedus
AR
Vererõhu taseme näit
AS
MAM ajaintervall
BT
Pulsi näitaja
BK
Manseti kontrollnäitaja
BL
MAM režiim
BM
Südame rütmihäire indikaator (PAD)
BN
Käe liigutuse näitaja
BO
Salvestatud mõõtmistulemus
51BP A3 Plus
EE
Salvestatud tulemuste vaatamine
Mälu täis
Kustuta kogu mälu
7. Patarei indikaator ja patareide vahetus
Patareid on tühjenemas
Tühjade patareide vahetus – asendus
Millised patareid sobivad ja kuidas neid vahetada?
Laetavate patareide kasutus
8. Vooluadapteri kasutus
9. Veateated
10. Ohutus, hooldus, täpsustest ja käitlus
Ohutus ja kaitse
Aparaadi hooldus
Manseti puhastamine
Täpsustest
Käitlus
11. Garantii
12. Tehnilised andmed
Garantiikaart (vt tagakaant)
1. Oluline teave vererõhu ja iseendal vererõhu
mõõtmise kohta
Vererõhk on südamest arteritesse pumbatud vere tekitatud
rõhk. Alati mõõdetakse kahte näitajat - süstoolset (ülemist) ja
diastoolset (alumist) vererõhku.
Aparaat mõõdab ka pulsisagedust (arv, mis näitab, mitu lööki
teeb süda minutis).
Pidevalt kõrge vererõhk võib kahjustada teie tervist ja see
vajab arsti juhendatud ravi!
Arutage oma vererõhuväärtusi alati koos arstiga ja öelge talle, kui
olete täheldanud midagi tavalisest erinevat või te pole milleski
kindel.
Ärge kunagi tuginege ainult ühele vererõhuväärtusele.
Liiga kõrgel vererõhulib olla palju põhjuseid. Arst selgitab
neid teile täpsemalt ja määrab vajadusel ravi. Peale ravimite
langetab vererõhku ka kehakaalu alandamine ja treening.
Ärge ühelgi juhul muutke arsti määratud ravimite annuseid!
Sõltuvalt kehalisest koormusest ja tingimustest kõigub vererõhk
päeva lõikes oluliselt. Seetõttu peate vererõhku mõõtma
alati samades rahulikes tingimustes ja lõõgastununa!
Tehke vähemalt kaks mõõtmist (hommikul ja õhtul) ja arvutage
keskmine tulemus.
Kui kaks mõõtmist on tehtud vahetult teineteise järel, on
normaalne, kui saate märkimisväärselt erinevad tulemused.
Seepärast soovitame kasutada MAM tehnoloogiat.
Samuti on normaalne, et arsti (apteekri) juures ja kodus
mõõdetud tulemused ei ole sarnased, kuna need olukorrad
erinevad teineteisest täielikult.
Mitmed mõõtmised annavad palju parema informatsiooni teie
vererõhust kui üks ja ainus mõõdetud tulemus. Seepärast
soovitame kasutada MAM tehnoloogiat.
Jätke kahe mõõtmise vahele vähemalt 15-sekundiline paus.
Kui teil on südamerütmihäired (arütmia, vt «lõik 4.»), tuleks
lasta selle aparaadi tulemusi hinnata teie raviarstil.
Pulsi mõõtja ei sobi südamestimulaatori sageduse kontrolliks!
Kui olete rase, peaksite oma vererõhku hoolikalt jälgima, sest
see võib oluliselt muutuda!
See aparaat on spetsiaalselt väljatöötatud kasutamiseks
raseduse ja preeklampsia puhul. Kui te saate ebaharilikult
kõrge tulemuse raseduse ajal, peaksite mõõtmist kordama
4 tunni pärast. Kui tulemus on endiselt kõrge, konsulteerige
oma arsti või günekoloogiga.
Kuidas hinnata vererõhu väärtuseid?
Vererõhku hinnatakse kõrgeima mõõdetud väärtuse järgi. Näide:
vererõhu väärtus 140/80 mmHg või 130/90 mmHg tähendab, et
«vererõhk on liiga kõrge».
Tabel on täiskasvanu vererõhutulemuste hindamiseks ja vastab
rahvusvahelistele ravijuhenditele (ESH, AHA, JSH). Ühikud on
mmHg.
Vahemik Süstoolne
Dias-
toolne Soovitus
liiga madal vererõhk
100
60
Pidage nõu
arstiga
1. optimaalne vererõhk
100 - 130 60 - 80
Iseseisev kontroll
2.
kõrgenenud vererõhk
130 - 135 80 - 85
Iseseisev kontroll
3. liiga kõrge vererõhk
135 - 160 85 - 100
Pöörduge arsti
poole
4. ohtlikult kõrge
vererõhk
160
100
Pöörduge viivita-
matult arsti poole!
52
2. Aparaadi esmakordne kasutus
Patareide paigaldamine
Pärast seadme lahtipakkimist, paigaldage esmalt patareid. Patarei
sahtel 4 on aparaadi all. Paigaldage patareid (4 x 1,5 V, suurus
AA) jälgides etteantud polaarsust.
Kuupäeva ja kellaaja seadistus
1. Kui uued patareid on sisestatud, hakkab näidikul vilkuma aasta
number. Õige aasta saate sisestada, kui vajutate M-nuppu
AT
. Et
aasta kinnitada ja hakata kuud sisestama, vajutage aja-nuppu
AK
.
2. Nüüd saate M-nuppu kasutades sisestada kuu. Vajutage kinnita-
miseks aja-nuppu ja seejärel sisestage päev.
3. Päeva, tunni ja minutite sisestamiseks järgige ülaltoodud juhiseid.
4. Kui olete minutid sisestanud ja aja-nupule vajutanud, on
kuupäev ja kellaaeg määratud ning näidikule ilmub õige aeg.
5. Kui soovite kuupäeva ja kellaaega muuta, hoidke aja-nuppu all
ligikaudu 3 sekundit kuni aasta number hakkab vilkuma. Nüüd
saate sisestusi uuendada, järgides ülaltoodud juhiseid.
Valige õige suurusega mansett
Microlife pakub erineva suurusega mansette. Valige õlavarre
ümbermõõdule sobiva suurusega mansett (mõõdetakse tihkelt
õlavarre keskelt).
Mugavamaks ja paremaks paigaldamiseks on lisatarvikutena
saadaval «Easy» mansetid.
Kasutage ainult Microlife mansette!
Pöörduge oma kohaliku Microlife esindaja poole, kui kaasas-
olev mansett 6 ei sobi.
Ühendage mansett aparaadi külge, sisestades manseti ühen-
duslüli 7 manseti pessa 3 lõpuni sisse.
Kasutaja valimine
See aparaat võimaldab säilitada kahe kasutaja tulemused.
Enne igat mõõtmist, määrake kasutaja lülitiga 9 kasutaja:
kasutaja 1 või kasutaja 2.
Kasutaja 1: nihutage kasutaja lüliti 9 edasi, kasutaja 1 sümboli
suunas.
Kasutaja 2: nihutage kasutaja lüliti
9
tagasi, kasutaja 2 sümboli
poole.
Esimene kasutaja peaks valima 1. kasutaja asendi.
Valige mõõterežiim: standardne või MAM režiim.
Selle aparaadiga saate valida kas standardse (tavaline ühekordne
mõõtmine) või MAM režiimi (automaatne kolmekordne mõõtmine).
Standardrežiimi valikuks lükake MAM lüliti 8 aparaadi küljel
tagasi, asendisse «1» ja et valida MAM režiim, lükake lüliti edasi,
asendisse «3».
MAM režiim (soovitatav)
MAM režiimis tehakse automaatselt 3 järjestikust mõõtmist.
Näidikule ilmuv tulemus saadakse automaatse analüüsi teel. Et
vererõhk kõigub pidevalt, saadakse nii usaldusväärsemad tule-
mused kui ühekordsel mõõtmisel.
Kui valite 3 kordse mõõtmisviisi, ilmub näidikule MAM-sümbol
BL
.
Näidiku alla paremasse ossa ilmuvad 1, 2 ja 3, mis näitavad,
mitmes mõõtmine on hetkel käimas.
Igale mõõtmisele eelneb 15-sekundiline paus (vastavalt «Blood
Pressure Monitoring, 2001, 6:145-147» on 15 sekundit ostsillo-
meetrilisele aparaadile piisav aeg). Sekundite tagasilugemine
näitab allesjäänud aega.
Üksiktulemused ei ilmu näidikule. Vererõhuväärtus ilmub näidi-
kule, kui kõik 3 mõõtmist on läbitud.
Ärge eemaldage mansetti mõõtmiste vahelisel ajal.
Kui mõni mõõtmistulemus oli küsitav, tehakse automaatselt
neljas mõõtmine.
3. Vererõhu mõõtmine selle aparaadiga
Olulised punktid usaldusväärseteks tulemusteks
1. Vältige vahetult enne mõõtmist kehalist koormust ning ärge
sööge ega suitsetage.
2. Istuge enne iga mõõtmist vähemalt 5 minutit ja lõõgastuge.
3. Mõõtke vererõhku alati samal käel (üldiselt vasakul). Soovi-
tatav on arsti esimesel visiidil teha mõlemalt käelt mõõtmised,
et määrata ära kummalt käelt edaspidi rõhku mõõdetakse.
Mõõdetavaks käeks peab olema kõrgema rõhuga käsi.
4. Eemaldage õlavarrelt kitsad riided. Soonimise vältimiseks ärge
käärige pluusi varrukat üles – see ei häiri manseti tööd.
5. Alati veenduge, et kasutate õige suurusega mansetti (suurus
on märgitud mansetile).
Asetage mansett ümber käe tihed
alt, kuid m
itte liiga tugevalt.
Veenduge, et mansett oleks paigutatud 2 cm küünarliigesest
kõrgemale.
Mansetil olev arteri märk (3 cm pikkune joon) peab ületama
arteri, mis paikneb käsivarre sisepinna all.
Manseti suurus õlavarre ümbermõõt
S 17 - 22 cm
M 22 - 32 cm
M - L 22 - 42 cm
L 32 - 42 cm
L - XL 32 - 52 cm
53BP A3 Plus
EE
Toetage kätt, et see oleks pingevaba.
Veenduge, et mansett on südamega samal kõrgusel.
6. Alustage mõõtmist, vajutades ON/OFF nuppu 1.
7. Mansett täitub automaatselt. Olge rahulikult, ärge liigutage
ennast ega pingutage käsivarre lihaseid enne, kui näidikule
ilmub mõõtmistulemus. Hingake tavaliselt ja ärge rääkige.
8. Kui on saavutatud õige mansetirõhk, pumpamine lõpeb ja rõhk
hakkab järk-järgult langema. Kui piisavat rõhku ei saavutatud,
pumpab aparaat õhku automaatselt juurde.
9. Mõõtmise käigus vilgub näidikul pulsi näitaja BT.
10.Näidikule ilmub tulemus, mis koosneb süstoolsest AO ja dias-
toolsest AP vererõhuväärtusest ja pulsisagedusest AQ. Lugege
ka teisi selles brošüüris toodud näitude selgitusi.
11.Kui mõõtmine on lõppenud, eemaldage mansett.
12.Lülitage aparaat välja. Ekraan lülitub ligikaudu 1 minuti jooksul
automaatselt välja.
Kuidas jätta mõõtmistulemused salvestamata
Kui tulemus ilmub ekraanile, vajutage ja hoidke ON/OFF nuppu 1
all kuni «M» sümbol BO vilgub. Kinnitage tulemuse kustutamine
vajutades M-nuppu AT.
Te saate mõõtmise igal ajal katkestada, vajutades ON/OFF
nuppu (nt kui tekib halb enesetunne või tunnete ebameel-
divat survet).
Kui on teada, et teil on väga kõrge ülemine vererõhk, on
soovitatav valida rõhk individuaalselt. Kui aparaadi näit on
pumpamisel jõudnud ligikaudu 30 mmHg-ni (on näha
näiduaknas), vajutage ON/OFF nuppu. Hoidke seda all, kui
vererõhu näit on ligikaudu 40 mmHg suurem, kui oodatav
süstoolse vererõhu väärtus ja vabastage seejärel nupp.
4. Südame rütmihäire indikaatori ilmumine ekraanile
haiguse varaseks hoiatuseks
Sümbol
BM
näitab, et mõõtmise ajal tehti kindlaks südame rütmi-
häire. Sellisel juhul võib mõõdetud tulemus teie tavalisest vererõhust
erineda – korrake mõõtmist. Enamikul juhtudest ei ole see põhjus
muretsemiseks. Kui see sümbol ilmub aga regulaarselt (nt mitu
korda nädalas, kui mõõdate vererõhku iga päev), siis pöörduge nõu
saamiseks arsti poole. Palun näidake oma arstile järgmist selgitust:
5. Vererõhu taseme näit näidikul
Näidiku AR vasakul pool olevad valgusfoorivärvidega vöödid
näitavad, mis tasemel teie vererõhu väärtus on. Vöödi kõrgusest
sõltuvalt, on teie tulemus optimaalne (roheline), kõrgenenud
(kollane), liiga kõrge (oranž) või ohtlikult kõrge (punane). Klassifi-
katsioon vastab rahvusvahelistes ravijuhistes (ESH, AHA, JSH)
kasutatava tabeli 4 tasemele, nagu on kirjeldatud «lõigus 1.».
6. Andmemälu
Aparaat salvestab automaatselt 2 kasutaja 99 viimast mõõdetud
väärtust.
Salvestatud tulemuste vaatamine
Vajutage väljalülitatud aparaadil korra M-nuppu AT. Näidikule
ilmub kõigepealt «M» BO ja keskmine vererõhutulemus. Seejärel
lülitub aparaat viimasele mõõdetud tulemusele.
Vajutage veel korra M-nuppu ja näidikule ilmub eelmine näit. M-
nupule korduvalt vajutades saate liikuda ühelt salvestatud näidult
teisele.
Mälu täis
Pöörake tähelepanu sellele, et te ei ületaks 99-st mälumahtu
ühe kasutaja kohta.
Kui 99 mälupesa on täis, kirjutatakse
automaatselt vanim tulemus üle 100. tulemusega.
Vere-
rõhu mõõtmise tulemusi peab hindama arst enne, kui mälu-
maht on täis, sest vastasel korral ei ole osa andmeid enam
saadaval.
Kustuta kogu mälu
1. Valige vastava nupuga 9, kas kasutaja 1 või 2.
2. Hoidke M-nuppu AT all kuni ekraanile ilmub «CL» teade ja
seejärel vabastage nupp.
3. Valitud kasutaja kõigi kogutud näitude kustutamiseks vajutage
«CL» teate vilkumise ajal M-nuppu uuesti.
Teave arstile arütmianäidu sagedase ilmumise kohta
See aparaat on ostsillomeetriline vererõhumonitor, mis samal
ajal analüüsib ka pulsi ebaregulaarset rütmi. Aparaat on läbinud
kliinilised uuringud.
Arütmia sümbol ilmub näidikule mõõtmise järgselt, kui mõõtmise
ajal on sedastatud südame rütmihäire. Kui sümbol ilmub sageli
(nt mitu korda nädalas, kui mõõta vererõhku iga päev), soovitame
patsiendil pöörduda arsti poole.
Aparaat ei asenda südameuuringuid, kuid aitab varases staadiumis
avastada südame rütmihäireid.
54
Kustutamise ära jätmine: Vajutage «CL» vilkumise ajal
ON/OFF nuppu 1
Üksikuid mõõtmistulemusi ei saa kustutada.
7. Patarei indikaator ja patareide vahetus
Patareid on tühjenemas
Kui patareid on ligikaudu ¾ kasutatud, süttib kohe pärast aparaadi
sisselülitamist patarei sümbol AM (osaliselt täis patarei sümbol).
Aparaat töötab küll usaldusväärselt edasi, kuid peaksite peagi
uued patareid kasutusele võtma.
Tühjade patareide vahetus – asendus
Kui patareid on tühjad, süttib kohe pärast aparaadi sisselülitamist
patarei sümbol AM (tühja patarei sümbol). Aparaati ei saa enne
patareide vahetust enam kasutada.
1. Avage patareisahtel 4 aparaadi all.
2. Vahetage patareid – veenduge, et patareide poolused asuksid
õigesti, nagu patareisahtlis näidatud.
3. Et kuupäeva ja kellaaega valida, järgige «lõigus 2.» kirjeldatud
protseduuri.
Kõik mällu sisestatud väärtused püsivad, kuid te peate uuesti
sisestama kuupäeva ja kellaaja – aasta number vilgub
sellele viitavalt automaatselt, kui patareid on asendatud.
Millised patareid sobivad ja kuidas neid vahetada?
Palun kasutage 4 uut, pika elueaga 1,5 V, AA suurusega
patareid.
Ärge kasutage patareisid, mille kasutusaeg on lõppenud.
Kui vererõhuaparaati ei ole plaanis pikka aega kasutada,
võtke palun patareid aparaadi seest välja.
Laetavate patareide kasutus
Te saate seda aparaati kasutada ka laetavate patareidega.
Palun kasutage ainult «NiMH» tüüpi korduvkasutatavaid
patareisid!
Kui näidikule ilmub patarei («patarei tühi») sümbol, tuleb
patareid aparaadi seest välja võtta ja laadida! Tühjasid
laetavaid patareisid ei tohi aparaadi sisse jätta, see võib
patareisid kahjustada (patareid võivad täielikult tühjeneda
ka siis kui aparaat on väljalülitatud).
Eemaldage alati laetavad patareid aparaadist, kui teil jääb
kasutamisse nädalane või pikem paus.
Patareisid EI TOHI vererõhuaparaadi sees laadida!
Laadige patareisid välises laadijas. Järgige juhiseid laadi-
mise, hoolduse ja kestvuse kohta!
8. Vooluadapteri kasutus
Aparaati võib kasutada Microlife vooluadapteriga (
DC 6V, 600 mA
).
Kasutage ainult Microlife vooluadapterit, mis on saadaval
originaal-lisatarvikuna ja mis sobib teie vooluvõrguga.
Kontrollige, et vooluadapter ja selle kaabel poleks vigastatud.
1. Ühendage adapteri kaabel vererõhuaparaadil olevasse voolu-
adapteri pessa 5.
2. Ühendage adapteri pistik seinakontakti.
Kui vooluadapter on ühendatud, siis patareidelt voolu ei kasutata.
9. Veateated
Kui mõõtmise ajal tekib viga, siis toiming katkestatakse ja vastav
veateade ilmub näidikule, nt «ERR 3».
* Selle või mõne muu vea kordumisel pidage nõu oma arstiga.
Viga Kirjeldus Võimalik põhjus ja kuidas toimida
«ERR 1»Liiga nõrk
signaal
Mansetini jõudvad pulsilöögid on liiga
nõrgad. Asetage mansett uuesti ja
korrake mõõtmist.*
«ERR 2»
BN
Veasignaal Mõõtmise ajal avastati manseti kaudu
veasignaal, mille võis põhjustada liiguta-
mine või lihaste pingutamine. Korrake
mõõtmist, hoides kätt rahulikult paigal.
«ERR 3»
BK
Manseti-
rõhk ei tõuse
Mansetti ei pumbata piisavas koguses
õhku. Võimalik on lekke olemasolu.
Kontrollige, et mansett oleks korralikult
ühendatud ja piisavalt tihedalt ümber
käe. Vajadusel vahetage patareid.
Korrake mõõtmist.
«ERR 5» Ebatõenäo-
line tulemus
Mõõtmissignaalid on ebatäpsed ja
tulemus ei ilmu näidikule. Lugege läbi
«olulised punktid usaldusväärseks
mõõtmiseks» ja korrake mõõtmist.*
«ERR 6» MAM režiim MAM režiimis mõõtes tekkis liiga palju
vigu, mistõttu ei olnud lõpptulemuse
saamine võimalik. Lugege läbi «olulised
punktid usaldusväärseks mõõtmiseks»
ja korrake mõõtmist.*
«HI» Pulss või
mansetis
olev rõhk on
liiga kõrge
Mansetis olev rõhk on liiga kõrge (üle
300 mmHg) või pulss liiga sage (üle
200 löögi minutis). Lõõgastuge 5 minutit
ja korrake mõõtmist.*
«LO» Pulss on
liiga aeglane
Pulss on liiga aeglane (alla 40 löögi
minutis). Korrake mõõtmist.*
55BP A3 Plus
EE
Kui teie meelest on tulemused ebatõenäolised, lugege
«1. lõigus» toodud teave hoolikalt läbi.
10.Ohutus, hooldus, täpsustest ja käitlus
Ohutus ja kaitse
Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud
otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamise taga-
järjel tekkinud kahjustuste eest.
See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege seda ettevaatli-
kult. Järgige alalõigus «Tehnilised andmed» kirjeldatud hoiu- ja
kasutustingimusi!
Kaitske seadet:
- vee ja niiskuse,
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
- otsese päikesevalguse ning
- kuuma ja külma eest.
Mansetid on õrnad ning neid tuleb ettevaatlikult käsitseda.
Mõõtes selle aparaadiga, ärge vahetage ega kasutage mõnda
muud tüüpi mansetti või ühenduslüli.
Alustage manseti täitmist alles siis, kui olete selle käele asetanud.
Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks
mobiiltelefonid, raadiosaatjad) läheduses.
Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest kahjustunud või
täheldate sellel midagi ebatavalist.
Ärge ühelgi juhul seadet avage.
Kui seadet pole plaanis pikka aega kasutada, võtke patareid
selle seest välja.
Lugege ohutusjuhiseid selle brošüüri vastavas lõigus.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned
selle osad on nii väikesed, et lapsed võivad need alla
neelata.
Aparaadi hooldus
Puhastage vererõhuaparaati ainult pehme kuiva riidelapiga.
Manseti puhastamine
Eemaldage plekid ettevaatlikult kasutades niisket lappi ja seebivahtu.
HOIATUS: Ärge peske mansetti pesumasinas ega nõude-
pesumasinas!
Täpsustest
Me soovitame vererõhuaparaadi mõõtetäpsust kontrollida iga
2 aasta järel või pärast võimalikku mehhaanilist kahjustust (nt
pärast maha pillamist). Täpsustesti tegemiseks pöörduge oma
kohaliku Microlife esindaja poole (vt eessõna).
Käitlus
Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas
asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olme-
prügi hulka.
11.Garantii
Sellele seadmele on antud
5 -aastane garantii
, mis algab ostukuu-
päevast. Garantii kehtib ainult müügiesindaja täidetud garantiikaardi
(vt tagakaas) või ostutšeki esitamisel.
Garantii alla ei kuulu patareid ja kandeosad.
Garantii muutub kehtetuks, kui seadet on lahti võetud või on
seda muudetud.
Garantii ei kata valest käsitsemisest, tühjaks jooksnud patarei-
dest, õnnetusjuhtumitest või kasutusjuhiste mittejärgimisest
tekkinud kahjusid.
Sellele mansetile anname 2-aastase funktsionaalse garantii
(puudutab sisekummi pingsuse püsimist).
Palun võtke ühendust oma kohaliku Microlife esindajaga (vt eessõna).
12.Tehnilised andmed
See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC
nõuetele.
Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
Töötemperatuur: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutemperatuur: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Kaal: 368 g (koos patareidega)
Mõõdud: 160 x 80 x 32 mm
Mõõtmisprotseduur:
ostsillomeetriline, vastab Korotkovi meeto-
dile: faas I süstoolne, faas V diastoolne
Mõõtevahemik: 20 - 280 mmHg – vererõhk
40 - 200 lööki minutis – pulss
Mansetirõhu
vahemik näidikul: 0 - 299 mmHg
Resolutsioon: 1 mmHg
Staatiline täpsus: hu täpsus ± 3 mmHg
Pulsi täpsus: ± 5 % tegelikust
Vooluallikas:
4 x 1,5 V patareid; suurus AA
Vooluadapter DC 6V, 600 mA (lisatarvik)
Vastavus
standarditele:
EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC)
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65

Microlife A3 Navigation Manual

Kategooria
Vererõhu ühikud
Tüüp
Navigation Manual

teistes keeltes