Ryobi RBC52FSB Kasutusjuhend

Bränd
Ryobi
Kategooria
murutrimmerid
Mudel
RBC52FSB
Tüüp
Kasutusjuhend
174
Eesti(Originaaljuhendi tõlge)
See seade on konstrueeritud ja toodetud vastavuses
Ryobi töökindluse, kasutuslihtsuse ja ohutuse kõrgetele
nõuetele. Õigesti hoituna teenib kettsaag Teid
probleemideta palju aastaid.
HOIATUS
Tõsise kehavigastamise vältimiseks ärge üritage
kasutada seadet enne, kui olete kasutusjuhendi
põhjalikult läbi lugenud ja selle juhistest täielikult aru
saanud. Juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi,
tulekahju ja/või raske kehavigastuse. Hoidke
kasutusjuhend alles ja lugege seda perioodiliselt, et
tagada ohutu töötamine ning juhendada teisi, kes
võivad seda tööriista kasutada.
LUGEGE KÕIK JUHISED LÄBI
ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD
Ärge lubage seadet kasutada lastel ega väljaõppeta
isikutel.
Ärge käivitage ega käitage mootorit suletud või
halvasti ventileeritud kohas, sest heitgaasid võivad
olla surmavad.
Enne töö alustamist tuleb tööpiirkond alati korrastada.
Eemaldage kõik kõrvalised esemed, mis võivad
põhjustada õnnetuse, nagu kivid, klaasitükid, naelad
ja traat. Eemaldage kõik esemed, nagu traadid,
valgustid, juhtmed või nöörid, mis võivad takerduda
lõiketera külge.
Kandke alati silmakaitsmeid, mis on märgitud vastama
EN 166 standardiga.
Allakukkuva prahi eest kaitsmiseks kandke kiivrit ja
kaitseprille.
Kandke tugevast riidest pikki pükse, saapaid ja
kindaid. Ärge kandke avarat riietust, lühikesi pükse,
mistahes liiki ehteid ega käige paljajalu.
Kinnitage pikad juuksed õlgadest kõrgemale, et vältida
nende takerdumist liikuvate osade vahele.
Hoidke kõik kõrvalseisjad, lapsed ja lemmikloomad
vähemalt 15 meetri kaugusel.
Ärge kasutage tööriista väsinuna või haigena ega siis,
kui olete uimastite, alkoholi või ravimite mõju all.
Ärge kasutage seadet halva valgustatuse korral.
Hoidke kindlat jalgade asendit ja tasakaalu. Ärge
kummardage. Liigse väljaküünitamise korral võite
kaotada tasakaalu või puutuda vastu kuumasid
pindasid.
Hoidke kõik kehaosad liikuvatest osadest eemal.
Ärge puudutage trimmeri väljalasketoru, summutit või
mootorit, sest töötamise ajal need osad kuumenevad.
Enne tankimist, puhastamist, hooldamist või
hoiustamist seisake alati mootor, eemaldage
süüteküünla juhe ja laske masin maha jahtuda.
Kontrollige enne iga kasutuskorda, et seadmel ei ole
lõtvunud kinniteid, kütuselekkeid jne.
Enne kasutamist asendage kõik vigastatud
koosteosad.
Kontrollige ja pingutage lõtvunud osad.
Kütusesegu segage ja hoidke kütuse jaoks heaks
kiidetud nõus.
Segage kütust välitingimustes, kus pole tuleohtu.
Pühkige ära mahavoolanud kütus. Enne mootori
käivitamist minge tankimiskohast 9 m (30 jala)
kaugusele.
Enne tankimist või hoiulepanekut seisake mootor ja
laske maha jahtuda.
Kui lõiketera tabab võõrkeha, siis võib see paiskuda
märkimisväärsele kaugusele.
Enne töötamise alustamist korjake tööpiirkonnast
kogu praht ära.
Hoidke kõrvalseisjad (eriti lapsed) tööalalt 15 m
kaugusele.
Enne teisaldamist laske mootoril maha jahtuda,
tühjendage kütusepaak ja kinnitage sõidukile, et see
liikuma ei hakkaks. Enne seadme hoiulepanekut
või transportimise alustamist katke lõiketera selleks
ettenähtud kaitsekattega.
OHUTUSE ERINÕUDED
TRIMMER
Kui jõhvipea on pragunenud, kildunud või mingil muul
viisil vigastatud, siis tuleb see asendada. Veenduge,
et trimmeripea on õigesti paigaldatud ja kindlalt
kinnitatud. Selle nõude eiramine võib põhjustada
tõsiseid vigastusi.
Veenduge, et kõik kaitsed, suunajad ja käepidemed
on õigesti ja ohutult kinnitatud.
Kasutage ainult tootja originaalvaruosi.
Ärge kasutage seadet ilma, et kaitsekate on oma
kohal ja heas seisundis.
Hoidke käepidemetest tugevasti kinni. Hoidke tööriista
kindlalt kinni mõlema käega ja hoidke end hästi
tasakaalus, et jagada oma kaalu võrdselt mõlemale
jalale.
Hoidke trimmeripead allapoole vööd. Ärge tõstke
lõikepeaga seadet mingil juhul maapinnast kõrgemale
kui 76 cm.
175
Eesti(Originaaljuhendi tõlge)
VÕSALÕIKUR
Pärast mootori seiskamist hoidke pöörlevaid
lõiketerasid peatumiseni tihedas rohus või pehmes
umbrohus.
Ärge kasutage seadet ilma, et kaitsekate on oma
kohal ja heas seisundis.
Lõiketerade paigaldamisel ja mahavõtmisel kasutage
tugevaid töökindaid.
Alati seisake mootor ja eemaldage süüteküünla juhe,
enne kui teralt eemaldate ette sattunud või kinni
kiilunud takistust ning siis kui eemaldate või paigaldate
lõiketera.
Ärge püüdke pöörlevat lõiketera puudutada või mingil
moel peatada.
Vabakäigul pöörlev tera võib põhjustada vigastusi
ka pärast mootori seiskamist või gaasipäästiku
vabastamist. Hoidke seadet nõutud asendis, kuni tera
on pöörlemise täielikult lõpetanud.
Vigastatud lõiketera tuleb igal juhul asendada. Alati
enne kasutamist veenduge, et tera on nõuetekohaselt
paigaldatud ja kindlalt kinnitatud. Selle nõude eiramine
võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
Kasutage ainult tootja originaalvaruosi.
Tri-Arc lõiketera sobib ainult pehme umbrohu ja
väätide lõikamiseks. Ärge kasutage ühekski muuks
otstarbeks. Ärge kasutage Tri-Arc lõiketera puitunud
harude lõikamiseks.
Kui tera põrkub millegi vastu, mida ta ei suuda
läbi lõigata, siis tekib põrkumisreaktsioon. Selline
kokkupuude võib põhjustada lõiketera viivitamatu
seiskumise ja seade võib ootamatult põrkuda objektist,
mille vastu see löögi sai. See reaktsioon võib olla nii
tugev, et kasutaja kaotab seadme üle kontrolli. Tera
põrkumine võib ilmneda ilma hoiatamata kui lõiketera
rebeneb, seiskub või kinni jääb. See võib suurema
tõenäosusega ilmneda kohtades, kus mahalõigatavat
materjali on raske näha. Lõikamise kergendamiseks ja
ohutuse tagamiseks tuleb umbrohtu lõigata paremalt
vasakule. Juhul, kui on oodata ettearvamatuid objekte
või kändusid, võib nimetatud tööviis minimeerida
vastulöögi reaktsiooni.
Ärge mingil juhul lõigake materjali, mille läbimõõt on
üle 13 mm.
Seadmega töötamisel kasutage alati rihma/rakmeid.
Lõiketeraga lõikamisel hoidke mõlemast käepidemest
kindlalt kinni. Hoidke lõiketera oma kehast eemal ja
allpool vööd. Ärge tõstke lõikepeaga seadet mingil
juhul maapinnast kõrgemale kui 76 cm.
Enne seadme hoiulepanekut või transportimise
alustamist katke lõiketera selleks ettenähtud
kaitsekattega. Võtke tera kaitsekate enne seadme
kasutamist maha. Kui seda ei eemaldata, paiskub
terakaitse lõiketera pöörlema hakkamisel välja.
JÄÄKRISKID
Teadaolevalt võib käsitööriistade kasutamine
põhjustada mõnedel inimestel seisundit, mida
nimetatakse Raynaud’ sündroomiks. Sümptomidena
võib ilmneda sõrmede tuimus ja valkjaks muutumine, mis
tavaliselt ilmneb külmas töötamisel. Nende sümptomite
puhul tuleb hoiduda külmast ja niiskusest, dieedist
ning suitsetamisest ja kasutada õigeid töövõtteid.
Käesoleval ajal on teadmata, kas vibratsioon või selle
mõjuulatus võib seisundi muutumisele kaasa aidata.
Vibratsiooni mõju vähendamiseks tuleb rakendada
järgmisi abinõusid.
a. Külma ilmaga hoidke oma keha soe. Kandke kindaid,
et hoida oma käed ja randmed soojad.
b. Pärast külmas töötamist tehke harjutusi, et
verevarustust kiirendada.
c. Enne seadme käivitamist veenduge, et seade on
õiges tööasendis.
d. Piirake tööperioodi pikkust. Tehke regulaarselt
töövaheaegasid.
Kui ilmnevad haigustunnused, lõpetage kohe töö ja
pöörduge arsti poole.
OTSTARBEKOHANE KASUTAMINE
See toode on ette nähtud kasutamiseks vaid väljaspool
ruume, hästiventileeritud kohas.
See seade on ette nähtud pika rohu, umbrohu, põõsaste
ja sarnaste taimede lõikamiseks maapinnal või selle
lähedal. Lõiketasapind peab olema maapinnaga ligikaudu
paralleelne. See seade ei ole ette nähtud hekkide,
põõsaste või muude taimede lõikamiseks lõiketasapinnas,
mis ei ole maapinnaga paralleelne.
Mõnedes piirkondades on seadused, mis piiravad toote
kasutamist teatud tööde tegemiseks. Lisateavet saate
kohalikust omavalitsusest
SÜMBOLID
Seadmel võivad olla mõned järgnevatest sümbolitest.
Palun vaadake need üle ja tehke nende tähendus endale
selgeks. Nendest sümbolitest arusaamine aitab seadet
paremini ja ohutumalt kasutada.
Ohutusalane teave
Tõsise kehavigastamise vältimiseks ärge
üritage kasutada seadet enne, kui olete
kasutusjuhendi põhjalikult läbi lugenud ja
selle juhistest täielikult aru saanud.
176
Eesti(Originaaljuhendi tõlge)
Väljapaiskumise oht. Hoidke
kõik kõrvalseisjad, eriti lapsed ja
lemmikloomad tööalalt vähemalt 15
meetri kaugusele.
See seade ei ole ette nähtud
kasutamiseks hammastatud ketastega.
Lõikeorgani võlli pöörlemissuund ja
maksimaalkiirus.
Kandke selle seadme kasutamisel alati
libisemiskindlaid turvajalatseid.
Kandke libisemiskindlaid, tugevdatud
kaitsekindaid.
Kasutage pliivaba mootorsõidukite
bensiini oktaanarvuga 91 ([R+M]/2) või
enam.
Kasutage 2-taktilise õhkjahutusega
mootori õli.
Segage kütusesegu hoolikalt läbi ja tehke
seda ka alati enne tankimist
CE vastavus
GOST-R vastavus
Tri-Arc-lõiketera
Tera põrkumine võib ilmneda ilma
hoiatamata kui lõiketera rebeneb, seiskub
või kinni jääb.
Kandke selle seadme kasutamisel
kaitseprille ja kõrvaklappe.
Kehavigastuse ja põletuse ohu vältimiseks
vältige kokkupuudet kuuma pinnaga.
Tuleoht
Seadke süütelüliti asendisse "I" (SEES).
Vajutage SÜÜTEKAPSEL 5 korda lõpuni
alla.
10
Tõmmake starterinöörist seni, kui mootor
käivitub.
Mootori käivitamine külmalt
Sooja mootori käivitamine
Käepideme pööramissuund
Garanteeritud helivõimsuse tase on 113
dB.
Õhuklapp suletud
Õhuklapp avatud
Tõmba: Kiirühenduse ksaator
KIRJELDUS
1. Ajampea
2. Rihma riputi
3. Juhtraud
4. Võll
5. Terakaitse
6. Tri-Arc™-lõiketera
7. "ReelEasy™"-jõhvtrimmeri pea
8. Tiibmutter
9. Kiirühenduse ksaator
10. Lukusti
11. Kinnitusaas
12. Kruvi
13. Rohusuunaja
14. Kruvi
15. Lukustus ksaatorid
16. Süvendid
17. Kuuskantvõti
18. Ülekande korpuse ava
19. Soon, ülemine äärikseib
20. Ülemine äärikseib
21. Lõiketera kate
22. Kübarseib
23. Seib
24. Lõiketera mutter
25. Ülekande pea
26. Süüteküünla võti
27. Veoliitmik
28. Jõhvipea korpus
29. Spiraalvedru
30. Polt
31. Pooli
177
Eesti(Originaaljuhendi tõlge)
32. Nupp
33. Jõhvipea kate
34. Parim niitmisala
35. Ohtlik niitmisala
36. Pöörlemissuund
37. Süütelüliti
38. Päästik
39. Gaasi päästiku blokeering
40. Gaasi päästiku lukusti
41. Süütekapsel
42. Õhuklapi nupp
43. Lõiketera kate
44. Filtri teeninduskatte
45. Õhu ltri kaas
46. Filter
47. Rakmeid
KOKKUPANEK
KÄEPIDEME REGULEERIMINE
Vaata joonist 2.
1. Lõdvendage nupp.
2. Tõstke käepide üles ja keerake endale sobivasse
asendisse.
3. Seadke nupp kindlalt oma kohale.
MÄRKUS. Seadmel on sisseehitatud mikrolüliti, mis lülitab
mootori välja kui nupp ei ole nõuetekohaselt pingutatud.
HOIATUS
Tõsiste vigastuste vältimiseks, kontrollige kasutamise
ajal perioodiliselt selle pingust.
ÕLARIHMA KINNITAMINE
Vaata joonist 3.
1. Kinnitage õlarihmal olev kinniti rihma riputile.
2. Reguleerige õlarihma riputi tasakaaluasendisse, mille
puhul lõiketera või lõikorgan jääb maapinnast 100 kuni
300 mm kõrgusele.
3. Seadke riputusrihmad mugavasse asendisse.
MÄRKUS. Seadme kiireks eemaldamiseks tõmmake
järsult kiireühendus ksaatorit.
LÕIKETERA KAITSEKATTE JA ROHUSUUNAJA
KINNITAMINE
Vaata joonist 4.
HOIATUS
Kui võsalõikur ümber seadistada jõhvtrimmerile või
vastupidi, veenduge et kasutate õiget kaitsekatet/
rohusuunajat.
Terakaitse
Vaata joonist 5.
1. Kinnitage lõikeketta kaitsekate klambrile, ühitades
poldiavad lõikeketta kaitsekatte kinnitusklambri poltide
avadega.
2. Keerake tugevasti kinni.
MÄRKUS. Lõikeketta kaitsekate peab jääma oma
kohale kinnitatuks kogu seadme kasutamise ajaks.
Rohusuunaja
Vaata joonist 6.
1. Paigaldage kaitsekilp terakaitsele asetades kaks
lukustussakki kaks sälku.
2. Keerake tugevasti kinni.
HOIATUS
Raske kehavigastuse ohu vähendamiseks seisake alati
mootor ja eemaldage süüteküünla juhe enne seadme
kohandamist, näiteks enne lõikepea vahetamist.
VÕSALÕIKURI SEADISTAMINE MURUTRIMMERIKS
HOIATUS
Kui kasutate jõhvpead, siis tuleb lõikeketta kaitsekattele
kinnitada rohusuunaja.
Lõiketera mahavõtmine
Vaata joonist 7.
1. Pange ülemisel äärikul olevasse avasse tõkestussõrm,
millega kinni hoida ajampead. Keerake lõiketera
mutter eemaldamiseks lahti päripäeva.
2. Võtke maha taldrikseib ja lõiketera.
3. Eemaldage ülemine äärikseib ajamivõllilt ja hoidke
kättesaadavana edaspidiseks kasutamiseks.
4. Paigaldage kaitsekilp terakaitsele asetades kaks
lukustussakki kaks sälku.
5. Keerake tugevasti kinni.
MÄRKUS. Hoidke lahtivõetud osad üheskoos hilisemaks
kasutamiseks.
"ReelEasy™"-jõhvtrimmeri pea paigaldamine
Vaata joonist 8.
178
Eesti(Originaaljuhendi tõlge)
1. Seisake mootor ja ühendage süüteküünla juhe lahti.
2. Võtke jõhvtrimmeri pea maha.
3. Avage ReelEasy™-jõhvtrimmeri pea, vajutades
selleks külgedel olevatele lukustitele. Trimmeri
siseosad on vedru pinge all, seetõttu hoidke teist kätt
lukustitele vajutamise ajal jõhvpea kaanel.
4. Võtke maha trimmerpea kaas, etteande nupp, pool ja
pange need kõrvale.
5. Pange lõikepea korpus veovõlli varrele. Veenduge, et
korpus on oma kohale täielikult kinnitatud.
6. Pange oma kohale kuuskantpeaga polt, mis kinnitab
trimmeri pea veovõllile. Pingutage etteande nupus
olevat kuuskantsüvendit kasutades.
MÄRKUS. Kasutage kinnikeeramiseks vaid etteande
nuppu. Muude tööriistadega kinnikeeramisel võite
poldi üle pingutada ja sellega jõhvtrimmeri pead
vigastada.
7. Pange jõhvtrimmeri etteande peasse tagasi vedru ja
suruge see oma pessa sisse.
8. Pange jõhvipool oma kohale tagasi. "Reel Easy"-
lõikepea kõvera varrega tööorganil peab pool olema
paigutatud nii, et markeering “This side out for curved
shaft" jääb nähtavaks.
9. Pange etteande nupp tagasi, sisestades selle
jõhvipooli keskosale.
10. Pange oma kohale tagasi trimmerpea kaas, ühitades
sealjuures lukustid jõhvtrimmeri pea väljalõigetega.
Suruge kaas ja jõhvtrimmeri pea kokku kuni lukustid
klõpsavad kindlalt oma kohale.
11. Pange jõhv sisse nagu kirjeldatud käesoleva
kasutusjuhendi järgmises osas.
MURUTRIMMERI SEADISTAMINE VÕSALÕIKURIKS
HOIATUS
Kui kasutate võsalõiketera, tuleb rohusuunaja lõikeketta
kaitsekattelt eemaldada.
Jõhvipea eemaldamine
Vaata joonist 6. Vaata joonist 8.
1. Avage ReelEasy™-jõhvtrimmeri pea, vajutades
selleks külgedel olevatele lukustitele. Trimmeri
siseosad on vedru pinge all, seetõttu hoidke teist kätt
lukustitele vajutamise ajal jõhvpea kaanel.
2. Võtke maha jõhvipea kaas, etteande nupp ja jõhvipool.
3. Keerake kuuskantpolt veovõllilt lahti, kasutades
kuuskantava jõhvi nupu sees.
4. Võtke jõhvpea korpus veovõllilt maha.
5. Pange hoidesõrm läbi ülemise äärikseibi ja ajampea.
Kasutades komplektis olevat 16 mm võtit, keerake
eemaldamiseks ajami liitmikku päripäeva.
6. Eemaldage ülemine äärikseib ajamivõllilt ja hoidke
kättesaadavana edaspidiseks kasutamiseks.
7. Kasutades komplektis olevat kombineeritud võtit,
keerake lahti kõik 3 polti ja võtke lõiketera kaitsekattelt
ära rohusuunaja.
MÄRKUS. Hoidke lahtivõetud osad üheskoos hilisemaks
kasutamiseks.
Lõiketera paigaldamine
Vaata joonist 7.
1. Seadke ülemine äärikseib ajamivõllil nii, et avaga pool
on vastu lõiketera kaitsekatet.
2. Tsentreerige lõiketera ülemisele äärikule ja veenduge,
et lõiktera on tihedalt selle vastas. Paigaldage kumer
seib nii, et kõrgenev keskosa on lõiketerast eemal.
3. Pange oma kohale tagasi lõiketera mutter.
4. Pange ülemisel äärikul olevasse avasse tõkestussõrm,
millega kinni hoida ajampead. Komplektis olevat
võtit 13 mm kasutades keerake lõikeketta mutrit
vastupäeva ja pingutage tugevasti.
KASUTAMINE
KÜTUS JA TANKIMINE
Ohutu ümberkäimine kütusega
Käige kütusega alati hoolikalt ümber. See on väga
tuleohtlik.
Täitke paaki välitingimustes, eemal sädemetest ja
lahtisest tulest. Ärge hingake sisse bensiiniauru.
Ärge laske bensiinil või õlil kokku puutuda nahaga.
Vältige bensiini või õli silma sattumist. Kui bensiin või
õli puutub kokku silmadega, peske silmi otsekohe
puhta veega. Kui silmade ärritus ei lakka, pöörduge
kohe arsti poole.
Pühkige kogu mahavalgunud bensiin kohe ära.
Kütuse segamine
Sellel tootel on kahetaktiline mootor, mis vajab bensiini
ja kahetaktilise õli eelnevat segamist. Segage pliivaba
bensiin ja kahetaktiline õli puhtas bensiinikonteineris.
Mootori tööks on vajalik pliivaba autobensiin
oktaanarvuga 91 või enam.
Ärge kasutage bensiinijaamades saadavat eelnevalt
segatud bensiini ja õli segu.
Kasutage üksnes sünteetilist kahetaktilise mootori
õli. Ärge kasutage autodele mõeldud määret ega
2-taktilist välispidist määret.
Segage bensiini sisse 2% 2-taktilise mootori õli. Suhe
on 30:1.
Segage kütust põhjalikult ja korrake segamist ka enne
iga tankimist.
179
Eesti(Originaaljuhendi tõlge)
Segage kütust väikestes kogustes. Ärge segage
koguseid, millest jätkub enam kui 30 päevaks.
Soovitatav on kasutada sünteetilist kahetaktilise
mootori õli, mis sisaldab kütusestabilisaatorit.
1 Litre + 33 ml =
2 Litres + 67 ml =
3 Litres + 100 ml = 30:1
4 Litres + 133 ml =
5 Litres + 167 ml =
Tankimine
Saastumise vältimiseks puhastage paagi korgi
ümbrus.
Keerake kork aeglaselt lahti, et alandada rõhku ja
vältida kütuse mahavoolamist.
Valage kütusesegu ettevaatlikult paaki. Vältige
mahaloksumist.
Enne korgi tagasiasetamist puhastage paak.
Asetage kork kohe tagasi ja pingutage käsitsi. Pühkige
ära mahavoolanud kütus. Enne mootori käivitamist
minge tankimiskohast 9 m (30 jala) kaugusele.
MÄRKUS. Uue mootori puhul on suitsu eraldumine
normaalne
HOIATUS
Enne tankimist lülitage mootor alati välja. Ärge lisage
kütust töötavale või kuumale mootorile. Enne mootori
käivitamist liikuge vähemalt 9 meetri kaugusele
tankimiskohast. Ärge suitsetage.
TRIMMERI KASUTAMINE
Vaata joonist 9.
Hoidke seadet parema käega päästiku käepidemest
ja vasaku käega vasakust käepidemest. Säilitage töö
ajal mõlema käega kindel haare.
Seadet tuleks hoida mugavas asendis, kus päästiku
käepide oleks umbes puusa kõrgusel.
Töötage trimmeriga alati täispööretel. Pikemaajaline
lõikamine osalistel pööretel põhjustab õli tilkumist
summutist.
Niitke pikka rohtu ülevalt alla, et vältida rohu
mähkumist ümber võllikorpuse ja jõhvipea, mis võib
ülekuumenemise tõttu vigastusi põhjustada.
Kui rohi mässitakse ümber jõhvipea, seisake mootor,
ühendage lahti süüteküünla juhe ja kõrvaldage rohi.
KASUTUSSOOVITUSED
Vaata joonist 10.
Hoidke seadet kallutatuna niidetava ala suhtes.
Ärge töötage ohtlikes keskkondades.
Kasutage lõikamiseks jõhvi otsa, ärge suruge
jõhvipead niitmata rohu sisse.
Traat- ja lattaed põhjustavad jõhvi täiendavat kulumist
või isegi katkemist. Kivi- ja tellisseinad, äärekivid ja
puitosad võivad jõhvi kiiresti ära kulutada.
Vältige puid ja põõsaid. Puukoor, puitlatid, voodrilauad
ja aiapostid võivad jõhviga hõlpsalt vigastada saada.
KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE
Vaata joonist 13 - 14.
Õhuklapi asend "A"
Õhuklapi asend "B"
HOIATUS
Ärge käivitage ega käitage mootorit suletud või
halvasti ventileeritud kohas, sest heitgaasid võivad olla
surmavad.
Külma mootori käivitamine.
1. Asetage seade tasasele, paljale pinnale.
2. Seadke süütelüliti asendisse "I" (SEES).
3. Suruge etteandekuplile umbes 5 korda.
4. Seadke õhuklapi hoob asendisse "A" (õhuklapp
suletud).
5. Tõmmake starteri käepidet kiiresti ja kindlalt mitu
korda (mitte üle 6 korra) üles, kuni mootor käivitub.
6. Seadke õhuklapi hoob asendisse "B" (õhuklapp
avatud).
7. Enne töö alustamist laske mootoril 30 sekundi jooksul
üles soojeneda.
Sooja mootori käivitamine.
1. Asetage seade tasasele, paljale pinnale.
2. Seadke süütelüliti asendisse "I" (SEES).
3. Seadke õhuklapi hoob asendisse "B" (õhuklapp
avatud).
4. Tõmmake starteri käepidet kiiresti ja kindlalt mitu
korda (mitte üle 6 korra) üles, kuni mootor käivitub.
Mootori peatamiseks tehke järgmist.
Seadke süütelüliti asendisse "O" (VÄLJAS).
VÕSALÕIKURI KASUTAMINE
Vaata joonist 11 - 12.
180
Eesti(Originaaljuhendi tõlge)
Hoidke seadet parema käega päästiku käepidemest
ja vasaku käega vasakust käepidemest. Säilitage töö
ajal mõlema käega kindel haare.
Seadet tuleks hoida mugavas asendis, kus päästiku
käepide oleks umbes puusa kõrgusel.
Haarake kindlalt kinni ja toetuge mõlemale jalale.
Hoidke oma keha nii, et lõiketera tagasilöögi
reaktsioonijõud ei vii teid tasakaalust välja.
Seadke riputusrihmad mugavasse asendisse.
Seadme kasutamisel lõiketeraga olge äärmiselt
ettevaatlik. Kui tera põrkub millegi vastu, mida ta ei
suuda läbi lõigata, siis tekib põrkumisreaktsioon. Selline
kokkupuude võib põhjustada lõiketera viivitamatu
seiskumise ja seade võib ootamatult põrkuda objektist,
mille vastu see löögi sai. See reaktsioon võib olla nii tugev,
et kasutaja kaotab seadme üle kontrolli. Tera põrkumine
võib ilmneda ilma hoiatamata kui lõiketera rebeneb,
seiskub või kinni jääb. See võib suurema tõenäosusega
ilmneda kohtades, kus mahalõigatavat materjali on raske
näha. Lõikamise kergendamiseks ja ohutuse tagamiseks
tuleb umbrohtu lõigata paremalt vasakule. Juhul, kui
on oodata ettearvamatuid objekte või kändusid, võib
nimetatud tööviis minimeerida vastulöögi reaktsiooni.
SAELEHT
Lõiketera sobib ainult pehme umbrohu ja väätide
lõikamiseks. Kui lõiketera nürineb, võib selle tööea
pikendamiseks ümber pöörata. Ärge teritage lõiketerasid.
NIITMISVÕTTED
HOIATUS
Terad on väga teravad ja võivad teid vigastada isegi siis
kui need ei liigu. Seadme kasutamisel lõiketeraga olge
äärmiselt ettevaatlik. Tööriista turvaline kasutamine
eeldab, et olete kasutusjuhendit ja seadmele kinnitatud
silte lugenud ning nende sisu teatavaks võtnud.
Hoidke töötamise ajal tööriistast alati kahe käega
kinni. Säilitage töö ajal mõlema käega kindel haare.
Haarake kindlalt kinni ja toetuge mõlemale jalale.
Hoidke oma keha nii, et lõiketera tagasilöögi
reaktsioonijõud ei vii teid tasakaalust välja.
Kontrollige tööpiirkond üle ja puhastage see varjatud
esemetest nagu klaasitükid, kivid, betoonitükid,
piirded, traat, puit, metall jne.
Ärge kasutage lõiketera käiguradade, piirete, postide,
ehitiste või muude kinnisobjektide läheduses.
Pärast lõiketera sattumist kõva eseme vastu ärge
jätkake lõiketera kasutamist ilma, et selle vigastused
on üle vaadatud. Ärge kasutage, kui ilmneb vigastus.
Lõikamise kergendamiseks ja ohutuse tagamiseks
tuleb umbrohtu lõigata paremalt vasakule.
HOOLDUS
HOIATUS
Kasutage ainult originaalvaruosi ja tarvikuid. Selle
nõude eiramine võib põhjustada tootluse languse,
kehavigastuse ja teile antud garantii tühistamise.
Lõikeorgan ei tohi tühikäigurežiimis pöörelda. Kui see
tingimus ei ole täidetud, tuleb sidur välja reguleerida
või tuleb seade lasta kohe pädeva tehniku poolt
hooldada.
Lubatud on teha ainult selles kasutusjuhendis
kirjeldatud reguleerimis- ja parandustoiminguid.
Muude parandustööde tegemiseks jaoks viige trimmer
volitatud teenindustöökotta.
Ebapiisava hoolduse tagajärjel võib koguneda liigselt
põlemisjääke ja sellega langeb tootlus ja summutist
hakkab välja voolama musta õlijääki.
Veenduge, et kõik kaitsed, rihmad, suunajad ja
käepidemed on õigesti ja ohutult kinnitatud, et vältida
kehavigastuse ohtu.
JÕHVI ASENDAMINE
Vaata joonist 8.
Veenduge, et seade on välja lülitatud
Võtke süüteküünla juhe maha, et vältida juhuslikku
käivitumist.
Kasutada tohib ühekiulist jõhvi, mille läbimõõt on 2,4
mm.
Lõigake jõhvilõik pikkusega umbes 6 meetrit.
Pöörake jõhvtrimmeri nuppu, kuni nupul olev joon
ühtib trimmeripeal olevate nooltega.
Pange jõhvi üks ots trimmeripea küljel asuvasse
silma avasse ja lükake, kuni jõhv tuleb teisel poolel
olevast silmast välja. Jätkake jõhvi läbilükkamist läbi
jõhvtrimmeri pea, kuni jõhvi keskosa on jõhvtrimmeri
pea keskel ja väljaulatuvad jõhviharud on kumbagil
poolel sama pikkusega.
Jõhvi pealekerimiseks tuleb trimmeri jõhvipea nuppu
pöörata päripäeva.
Kerige jõhvi niipalju peale, et jõhvipeast jääb välja
ligikaudu 20cm jõhvi.
TERAKAITSE
Vaata joonist 15.
Sel ajal, kui seadet ei kasutata, pange terale kaitsekate.
Lõiketera kaitsel on serva ümber ksaatorid, mis hoiavad
181
Eesti(Originaaljuhendi tõlge)
seda ümber tera oma kohal. Tera käsitsemisel olge
ettevaatlik ja kandke alati kaitsekindaid.
MÄRKUS. Võtke tera kaitsekate enne seadme kasutamist
maha. Kui seda ei eemaldata, paiskub terakaitse lõiketera
pöörlema hakkamisel välja.
VÄLJALASKEAVA JA SUMMUTI PUHASTAMINE
Sõltuvalt kütuse tüübist, õli tüübist ja kogusest ning
kasutustingimustest, võib väljalaskeavasse ja summutisse
koguneda tahmasadestisi. Kui märkate mootori
võimsuskadu, siis on vaja võimsuse taastamiseks need
ladestused väljaõppinud teenindajal lasta eemaldada.
ÕHUFILTRI PUHASTAMINE
Vaata joonist 16.
Veenduge, et seade on välja lülitatud
Eemaldage õhufiltri kaas.
Eemaldage õhufilter ja peske see sooja vee ning
seebiga puhtaks.
Pühkige puhtaks ja laske õhufiltril täielikult kuivada.
Asendage õhufilter.
Asendage õhufiltri kaas.
Keerake lukustuskruvi kinni.
KÜTUSEPAAGI KORGI KONTROLLIMINE
HOIATUS
Lekkiv kütusepaagi kork on tuleohtlik ja see tuleb kohe
asendada.
Kütusepaagi korgis on mittehooldatav lter ja klapp.
Ummistunud kütuse lter võib põhjustada mootori
võimsuse langemise. Kui mootori võimsus kütusepaagi
korgi lõdvendamisel suureneb, siis võib selle klapp olla
rikkis või lter ummistunud. Pange kork oma kohale tagasi
ja keerake käega kinni.
SÜÜTEKÜÜNLA ASENDAMINE
Mootoril võib kasutada süüteküünalt TORCH L7RTC
elektroodivahega 0,6 mm - 7,0 mm. Kasutage samasugust
varuosa.
ETTEVAATUST
Kontrollige, et süüteküünal oleks otse. Vale keerme
asend võib mootorit vigastada.
SEADME HOIUSTAMINE
Lühiajaline hoiustamine
Puhastage seade kõikidest võõrkehadest.
Hoidke seadet hästiventileeritud kohas, mis on lastele
juurdepääsmatu.
Pikaajaline hoiustamine (1 kuu või kauem)
Laske kogu kütus kütusepaagist bensiinikindlasse
nõusse.
Laske mootoril töötada kuni peatumiseni.
Puhastage seade kõikidest võõrkehadest.
Hoidke seadet hästiventileeritud kohas, mis on lastele
juurdepääsmatu. Hoidke kettsaagi eemal söövitavatest
ainetest nagu aiakemikaalid ja jäätõrjevahendid.
Enne seadme hoiulepanekut või transportimise
alustamist katke lõiketera selleks ettenähtud
kaitsekattega.
Järgige kõiki riiklikke ja kohalikke eeskirju kütuse
turvalisel säilitamisel ja käsitsemisel.
KONTROLLIGE PÄRAST MAHAKUKKUMIST VÕI
SAADUD LÖÖKI
Kontrollige saag hoolikalt üle ja tehke kindlaks võimalikud
rikked ja vigastused. Vigastatud osad tuleb lasta pädeval
hooldajal parandada või asendada.
182
Eesti(Originaaljuhendi tõlge)
RIKKEOTSING
Probleem Võimalik põhjus Lahendus
Mootor ei käivitu
Süüde puudub
Kontrollige süüdet. Eemaldage süüteküünal. Asetage
süüteküünla kork tagasi ja pange süüteküünal
metallsilindrisse. Tõmmake starteri nöörist ja jälgige, kas
süüteküünla otsas on säde. Kui säde puudub, korrake
katset uue süüteküünlaga.
Kütus on otsas.
Lükake süütekapslit allapoole, kuni see täitub kütusega.
Kui kapsel ei täitu, on kütuse etteandesüsteem
ummistunud. Pöörduge esindusse. Kui kapsel täitub, võib
see mootori üle ujutada (vt järgmine punkt).
Mootor on üle ujutatud.
Eemaldage süüteküünal, pöörake trimmerit, nii et
süüteküünla avaus oleks suunatud alla. Veenduge, et
hoob on avatud õhuklapi asendis ning tõmmake starteri
nöörist 10-14 korda. See kõrvaldab mootorist üleliigse
kütuse. Puhastage süüteküünal ning asetage tagasi.
Päästikut põhja vajutades ja hooba avatud õhuklapi
asendis hoides tõmmake kolm korda starteri nöörist. Kui
mootor ei käivitu, viige õhuklapi hoob suletud õhuklapi
asendisse ning järgige tavalisi käivitusjuhiseid jaotisest
“KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE”. Kui mootor ikka ei
käivitu, korrake protseduuri uue süüteküünlaga.
Starteri nöör liigub Pöörduge esinduse poole.
Mootor käivitub, kuid ei kiirenda Karburaator vajab reguleerimist. Pöörduge esinduse poole.
Mootor ei jõua täispööreteni ning
suitseb
Kontrollige kütusesegu.
Kasutage värsket kütust ja õiget sünteetilist kahetaktilist
õlisegu.
Õhu lter on puhastamata.
Puhastage õhu lter, vt peatükki “Õhu ltri puhastamine ja
väljavahetamine”.
Karburaator vajab reguleerimist. Pöörduge esinduse poole.
Mootor käivitub ja kiirendab, kuid
ei tööta tühikäigul
Karburaator vajab reguleerimist. Pöörduge esinduse poole.
Lõiketera pöörleb
vabajooksukiirusel
Karburaator vajab reguleerimist. Pöörduge esinduse poole.
Rohi mähkub ümber telje ja
trimmeri pea
Pika rohu niitmine maapinna juures. Niitke pikka rohtu ülevalt allapoole.
Trimmeri kasutamine poolpööretel. Töötage trimmeriga täispööretel.
Summutist tilgub õli
Trimmeri kasutamine poolpööretel. Töötage trimmeriga täispööretel.
Kontrollige õli ja kütuse segu.
Kasutage värsket kütust ja õiget sünteetilist kahetaktilist
õlisegu.
Õhu lter on puhastamata. Puhastage vastavalt juhisele peatükis “Hooldus”.
Karburaator vajab reguleerimist. Pöörduge esinduse poole.
Português Dansk Svenska Suomi Norsk
Русский
RBC52FSB RBC42FSB
Peso Vægt Vikt Paino Vekt Вес
sem combustível e
acessório, com arnês
uden brændstof og
tilbehør, med selen
utan bränsle och
förlängare, med selen
ilman polttoainetta ja
lisävarusteita, kanssa
valjaita
uten drivstoff og
tilbehør, med selen
без топлива и
насадки, с
крепежным ремнем
8.3 kg
Sem combustível
e cabeça de fio de
corte
Uden brændstof og
trådhoved
Utan bränsle och
trådhuvud
Ilman polttoainetta ja
siimapäätä
Uten drivstoff og
trådhode
Без заправки и
струнной головки
9.28 kg
Sem combustível e
lâmina
Uden brændstof og
klinge
Utan bränsle och
blad
Ilman polttoainetta
ja terä
Uten drivstoff og blad Без заправки и
пильное полотно
9.35 kg
Capacidade
do depósito de
combustível
Brændstofbeholderens
kapacitet
Bränsletankens volym Polttoainesäiliön
tilavuus
Drivstofftankens
kapasitet
Объем топливного
бака
Max. 1100 cm
3
Recomendado Anbefalet Rekommenderat Suositeltu Anbefalt Рекомендуемый 1000 cm
3
Lâmina de corte
sectorial
Klippeområde klinge Skärblad Leikkuuterä Ljåformet kniv Лезвие для кошения
травы
cabeça de fio de
corte
trådhoved trådhuvud siimapäätä trådhode струнной головки 415 mm
Lâmina Klinge Blad Terä Blad Пильное полотно 55 mm
Binário recomendado
para a lâmina
Anbefalet moment til
klingen
Rekommenderat
moment för bladet
Terälle suositeltu
vääntömomentti
Anbefalt dreiemoment
til bladet
Рекомендованный
вращающий момент
для ножа
12 Nm
Cortar o diâmetro
da linha
Klippetrådsdiameter Klipptrådens diameter Leikkuusiiman
halkaisija
Diameter på
klippesnoren
Диаметр режущей
струны
2.4 mm
Cilindrada do motor Motor, slagvolumen Motorförskjutning Moottorin iskutilavuus Motorens slagvolum Рабочий объем
мотора
51.7 cm
3
Potência máxima do
motor (de acordo com
a norma ISO 8893)
Højeste motoreffekt
(efter standard ISO
8893)
Max. motoreffekt
(enligt ISO 8893)
Moottorin
maksimiteho (normin
ISO 8893 mukaisesti)
Maks. motoreffekt
(i samsvar med
standarden ISO 8893)
Максимальная
мощность двигателя
(в соответствии со
стандартом ISO
8893)
1.3 kW
Frequência de
rotação máxima
do eixo
Spindlens maksimale
omdrejningsfrekvens
Maximal
rotationsfrekvens hos
spindeln
Karan suurin
kiertonopeus
Maksimum
rotasjonsfrekvens på
spindelen
Максимальная
скорость вращения
шпинделя
- Corta-sebes - Buskrydder - Röjsåg - Ruohoraivuri - Krattrydder - Триммер 7,340 min
-1
- Aparador de relva - Trådtrimmer - Trimmer - Siimaleikkuri - Trådtrimmer - Бензокоса 7,340 min
-1
Regime do motor à
velocidade de rotação
máx.
Motoromdrejninger
ved max.
omløbshastighed
Motorns varvtal
vid max.
rotationshastighet
Moottorin
pyörintänopeus
maksimiteholla.
Motortall ved maks.
rotasjonshastighet
Обороты двигателя
при рекомендуемой
максимальной
скорости вращения
шпинделя
- Corta-sebes - Buskrydder - Röjsåg - Ruohoraivuri - Krattrydder - Триммер 9,500 min
-1
- Aparador de relva - Trådtrimmer - Trimmer - Siimaleikkuri - Trådtrimmer - Бензокоса 9,500 min
-1
Regime do motor ao
ralenti
Motorens
tomgangshastighed
Motorns varvtal vid
tomgång
Moottorin
joutokäyntinopeus
Motorturtall i tomgang Обороты двигателя
на холостом ходу
2,520 - 3,080 min
-1
Consumo de
combustível (de
acordo com a ISO
8893) ao rendimento
máx. do motor
Brændstofforbrug
(efter ISO 8893) ved
max. motorydelse
Bränsleförbrukning
(enligt ISO 8893) vid
max. motoreffekt
Polttoainekulutus
(ISO 8893
mukaisesti) moottorin
maksimiteholla
Drivstoff-forbruk
(ifølge ISO 8893) ved
maks. motorytelse
Потребление
топлива (в
соответствии с
требованиями
ISO 8893) при
максимальной
нагрузке двигателя
0.65 kg/h
Consumo específico
de combustível (de
acordo com a ISO
8893) ao rendimento
máx. do motor
Specifikt
brændstofforbrug
(efter ISO 8893) ved
max. motorydelse
Specifik
bränsleförbrukning
(enligt ISO 8893) vid
max. motoreffekt
Erityinen
polttoainekulutus
(ISO 8893
mukaisesti) moottorin
maksimiteholla
Spesifikt drivstoff-
forbruk (ifølge ISO
8893) ved maks.
motorytelse
Потребление
специального
топлива (в
соответствии с
требованиями
ISO 8893) при
максимальной
нагрузке двигателя
0.50 kg/h
Eesti Hrvatski Slovensko Slovenčina България
RBC52FSB RBC42FSB
Mass Težina Teža HmotnosťТегло
lma kütuse ja tööorganita,
koos rakmeid
bez goriva i priključka,
s kopču
brez goriva in priključka,
z oprtnik
bez paliva a nástavca,
s oprtnik
без гориво и приставка,
със самара
8.3 kg
Ilma kütuse ja jõhvpeata Bez goriva i glave flaksa Brez goriva in vpenjalne
glave
Bez paliva a hlavy s
vláknom
Без гориво и тримерна
глава
9.28 kg
Ilma kütuse ja, saeleht Bez goriva i, oštrica Brez goriva in, rezilo Bez paliva a, ostrie Без гориво, и острие 9.35 kg
Kütusepaagi maht Zapremina spremnika
goriva
Prostornina posode za
gorivo
Objem palivovej nádrže Обем на горивния
резервоар
Max. 1100 cm
3
Soovitatav Preporučena Priporočljiv Odporúčaný Препоръчителна 1000 cm
3
Lõiketera niidukaar Oštrica otkosa Rezilo za širino košenja Rezné odhrnovacie ostrie Режещо острие
jõhvpeata flaksa vpenjalne glave hlavy s vláknom тримерна глава 415 mm
Saeleht Oštrica Rezilo Ostrie Острие 55 mm
Soovitatav jõumoment
lõiketerale
Preporučeni okretni
moment za oštricu
Priporočeni navor rezila Odporúčaný krútiaci
moment pre rezný nôž
препоръчителен
въртящ
момент за ножа
12 Nm
Trimmerijõhvi läbimõõt Promjer flaksa Premer rezalne nitke Priemer rezného drôtu Диаметър на режещото
влакно
2.4 mm
Mootori kubatuur Cilindar Premik motorja Obsah valca Работен обем 51.7 cm
3
Mootori maksimaalne
jõudlus (kooskõlas ISO
standardiga 8893)
Maksimalna snaga motora
(u skladu s normom ISO
8893)
Največja zmogljivost
motorja (v skladu z ISO
8893)
Maximálny výkon motora (v
súlade s normou ISO 8893)
Максимална
производителност
на двигателя (в
съответствие с ISO 8893)
1.3 kW
Spindli maksimaalne
pöörlemissagedus
Maksimalna frekvencija
rotacija osovine
Maksimalna frekvenca
vrtenja vretena
Maximálna rotač
frekvencia vretena
Максимална честота на
въртене на оста
- Võsalõikur - Rezačica - Obrezovalnik grmovja - Krovinorez - Тример за разчистване 7,340 min
-1
- Trimmer - Šišač - Kosilnica z nitko - Strunová kosačka - Тример 7,340 min
-1
Mootori kiirus
(pöörlemissagedus) võlli
maksimaalse soovitatava
pöörlemissageduse juures
Maksimalna brzina vrtnje
osovine
Hitrost motorja (frekvenca
vrtenja) pri priporočeni
največji frekvenci vrtenja
vretena
Otáčky motora (frekvencia
otáčania) pri odporúčaných
maximálnych otáčkach
hriadeľa
Скорост на двигателя
(честота на въртене)
на препоръчителния
максимум на скорост на
въртене на вала
- Võsalõikur - Rezačica - Obrezovalnik grmovja - Krovinorez - Тример за разчистване 9,500 min
-1
- Trimmer - Šišač - Kosilnica z nitko - Strunová kosačka - Тример 9,500 min
-1
Mootori kiirus
(pöörlemissagedus)
tühikäigul
Režim motora u odnosu na
maksimalnu brzinu vrtnje
Hitrost motorja (frekvenca
vrtenja) pri prostem teku
Rýchlosť motora (otáčky)
pri voľnobehu
Скорост на двигателя
(честота на въртене) на
празен ход
2,520 - 3,080 min
-1
Kütusekulu (kooskõlas ISO
standardiga 8893) mootori
maksimaalse jõudluse
juures
Režim motora u
usporenom radu potrošnja
goriva (sukladno s ISO
8893) kod
Poraba goriva (v skladu
z ISO 8893) pri največji
zmogljivosti motorja
Spotreba paliva (v súlade s
ISO 8893) pri maximálnom
výkone motora
Консумация на гориво
(съобразно ISO 8893)
при максимална
производителност на
двигателя
0.65 kg/h
Erikütusekulu (kooskõlas
ISO standardiga 8893)
mootori maksimaalse
jõudluse juures
maksimalnog rada motora
specifična potrošnja goriva
(sukladno s ISO 8893)
Specifična poraba goriva
(v skladu z ISO 8893)
pri največji zmogljivosti
motorja
Merná spotreba paliva
(v súlade s ISO 8893)
pri maximálnom výkone
motoramax. du moteur
Специфична консумация
на гориво (съобразно ISO
8893) при максимална
производителност на
двигателя
0.50 kg/h
Português Dansk Svenska Suomi Norsk
Русский
RBC52FSB
RBC42FSB
Vibration
(ISO22867):
Vibration
(ISO22867):
Vibration
(ISO22867):
Vibration
(ISO22867):
Vibrasjon
(ISO22867):
Вибрация
(ISO22867):
Aparador de relva Trådtrimmer Trimmer Siimaleikkuri Trådtrimmer Бензокоса
manípulo direito højre håndtag höger handtag oikeassa kahvassa høyre håndtak правой ручки
Ao ralenti Tomgang Tomgångskörning Tyhjäkäynnillä Tomgang На холостом ходу 3.86 m/s
2
3.86 m/s
2
Em funcionamento Tophastighed Racing Huipponopeudella Rusing При работе 14.34 m/s
2
14.34 m/s
2
Valor total
da vibração
equivalente
Ækvivalent total
vibrationsniveau
Samma som totala
vibrationsvärdet
Ekvivalentti tärinän
kokonaisarvo
Tilsvarende
totalverdier for
vibrasjoner
Общее
эквивалентное
значение вибрации
10.50 m/s
2
10.50 m/s
2
manípulo esquerdo venstre håndtag vänster handtag vasemmassa
kahvassa
venstre håndtak левой ручки
Ao ralenti Tomgang Tomgångskörning Tyhjäkäynnillä Tomgang На холостом ходу 3.24 m/s
2
3.24 m/s
2
Em funcionamento Tophastighed Racing Huipponopeudella Rusing При работе 8.81 m/s
2
8.81 m/s
2
Valor total
da vibração
equivalente
Ækvivalent total
vibrationsniveau
Samma som totala
vibrationsvärdet
Ekvivalentti tärinän
kokonaisarvo
Tilsvarende
totalverdier for
vibrasjoner
Общее
эквивалентное
значение
вибрации
6.64 m/s
2
6.64 m/s
2
Incerteza Usikkerhed Osäkerhet Epätarkkuus Usikkerhet Погрешность 1.5 m/s
2
Nível sonoro (ISO
22868)
Støjniveau (ISO
22868)
Ljudnivå (ISO
22868)
Melutaso (ISO
22868)
Støynivå (ISO
22868)
Уровень шума
(ISO 22868)
Nível de emissão
de pressão sonora
ponderação A
na posição do
operador
A-vægtet
lydtryksniveau på
operatørposition
Strålande
ljudtrycksnivå
A-viktsemission på
operatörspositionen
Käyttäjään
kohdistuva
A-painon
äänenpainetaso
A-vektet utslipp
av lydtrykk
der operatøren
befinner seg
Уровень
A-взвешенного
звукового давления
на месте работы
оператора
Ao ralenti Tomgang Tomgångskörning Tyhjäkäynnillä Tomgang На холостом ходу 75.9 dB(A) 75.9 dB(A)
Em funcionamento Tophastighed Racing Huipponopeudella Rusing При работе 98.9 dB(A) 98.9 dB(A)
Equivalente Ækvivalent Motsvarande Ekvivalentti Tilsvarende Эквивалентной 95.9 dB(A) 95.9 dB(A)
Incerteza Usikkerhed Osäkerhet Epätarkkuus Usikkerhet Погрешность 3 dB(A)
Nível de potência
sonora ponderada
A
A-vægtet
lydeffektniveau
A-vägd
ljudeffektsnivå
A-painotettu
äänenteho
A-vektet
lydeffektnivå
Уровень
A-взвешенной
звуковой
мощности
Ao ralenti Tomgang Tomgångskörning Tyhjäkäynnillä Tomgang На холостом ходу 90.2 dB(A)
Em funcionamento Tophastighed Racing Huipponopeudella Rusing При работе 111.4 dB(A)
Equivalente Ækvivalent Motsvarande Ekvivalentti Tilsvarende Эквивалентной 111.4 dB(A)
Incerteza Usikkerhed Osäkerhet Epätarkkuus Usikkerhet Погрешность 3 dB(A)
Eesti Hrvatski Slovensko Slovenčina България
RBC52FSB
RBC42FSB
Vibratsioon (ISO22867): Vibracije (ISO22867): Vibracije (ISO22867): Vibrácie (ISO22867): Вибрации (ISO22867):
Trimmer Šišač Kosilnica z nitko Strunová kosačka Тример
Paremal käepide Desnoj ručka Desnem ročaj Pravej rukoväť Дясната ръкохватка
Tühikäik U praznom hodu Prosti tek Voľnobeh На празен ход 3.86 m/s
2
3.86 m/s
2
Töökäik U radu Obremenitev Beh Работен режим 14.34 m/s
2
14.34 m/s
2
Vibratsiooni väärtus
paremal käepidemel
Vrijednost vibracija na
desnoj ručki
Vrednost vibracij pri
desnem ročaju
Hodnota vibrácií na
pravej rukoväti
Стойност на
вибрациите при
дясната ръкохватка
10.50 m/s
2
10.50 m/s
2
Vasakul käepide Lijevoj ručka Levem ročaj Ľavej rukoväť Лявата ръкохватка
Tühikäik U praznom hodu Prosti tek Voľnobeh На празен ход 3.24 m/s
2
3.24 m/s
2
Töökäik U radu Obremenitev Beh Работен режим 8.81 m/s
2
8.81 m/s
2
Ekvivalentne
vibratsiooni koguväärtus
Ekvivalent ukupnoj
vrijednosti vibracija
Ekvivalent skupne
vrednosti vibracij
Celková hodnota
ekvivalentných vibrácií
Обща стойност
на еквивалентни
вибрации
6.64 m/s
2
6.64 m/s
2
Määramatus Neodređenost Negotovost Neurčitosť Променливост 1.5 m/s
2
Müratase (ISO 22868) Razina buke
(ISO 22868)
Nivo hrupa (ISO 22868) Hladina hluku (ISO
22868)
Ниво на шума (ISO
22868)
A-kaalutud emissiooni
helirõhu tase juhi
töökohal
Emisiji A-ponderirane
razine zvučnog tlaka u
položaju operatera
A-izmerjene ravni
emisij zvočnega tlaka
na položaju upravljavca
Emisná vážená A
hladina akustického
tlaku na pozícii
obsluhujúcej osoby
Равнище A на нивото
на налягането на
излъчвания шум на
мястото на оператора
Tühikäik U praznom hodu Prosti tek Voľnobeh На празен ход 75.9 dB(A) 75.9 dB(A)
Töökäik U radu Obremenitev Beh Работен режим 98.9 dB(A) 98.9 dB(A)
Ekvivalentne Ekvivalentno Ekvivalent Ekvivalentná Еквивалентно 95.9 dB(A) 95.9 dB(A)
Määramatus Neodređenost Negotovost Neurčitosť Променливост 3 dB(A)
A-kaalutud
helivõimsuse tase
Ponderirana razina
zvučne snage
A-izmerjena raven
zvočne moči
Vážená A hladina
akustického výkonu
Ниво на силата на
шума с равнище A
Tühikäik U praznom hodu Prosti tek Voľnobeh На празен ход 90.2 dB(A)
Töökäik U radu Obremenitev Beh Работен режим 111.4 dB(A)
Ekvivalentne Ekvivalentno Ekvivalent Ekvivalentná Еквивалентно 111.4 dB(A)
Määramatus Neodređenost Negotovost Neurčitosť Променливост 3 dB(A)
Português Dansk Svenska Suomi Norsk
Русский
RBC52FSB
RBC42FSB
Vibration
(ISO22867):
Vibration
(ISO22867):
Vibration
(ISO22867):
Vibration
(ISO22867):
Vibrasjon
(ISO22867):
Вибрация
(ISO22867):
Corta-sebes Buskrydder Röjsåg Ruohoraivuri Krattrydder Триммер
manípulo direito højre håndtag höger handtag oikeassa kahvassa høyre håndtak правой ручки
Ao ralenti Tomgang Tomgångskörning Tyhjäkäynnillä Tomgang На холостом ходу 3.86 m/s
2
3.86 m/s
2
Em funcionamento Tophastighed Racing Huipponopeudella Rusing При работе 5.22 m/s
2
5.22 m/s
2
Valor total
da vibração
equivalente
Ækvivalent total
vibrationsniveau
Samma som totala
vibrationsvärdet
Ekvivalentti tärinän
kokonaisarvo
Tilsvarende
totalverdier for
vibrasjoner
Общее
эквивалентное
значение вибрации
4.59 m/s
2
4.59 m/s
2
manípulo esquerdo venstre håndtag vänster handtag
vasemmassa
kahvassa
venstre håndtak левой ручки
Ao ralenti Tomgang Tomgångskörning Tyhjäkäynnillä Tomgang На холостом ходу 3.24 m/s
2
3.24 m/s
2
Em funcionamento Tophastighed Racing Huipponopeudella Rusing При работе 3.99 m/s
2
3.99 m/s
2
Valor total
da vibração
equivalente
Ækvivalent total
vibrationsniveau
Samma som totala
vibrationsvärdet
Ekvivalentti tärinän
kokonaisarvo
Tilsvarende
totalverdier for
vibrasjoner
Общее
эквивалентное
значение
вибрации
3.63 m/s
2
3.63 m/s
2
Incerteza Usikkerhed Osäkerhet Epätarkkuus Usikkerhet Погрешность 1.5 m/s
2
Nível sonoro (ISO
22868)
Støjniveau (ISO
22868)
Ljudnivå (ISO
22868)
Melutaso (ISO
22868)
Støynivå (ISO
22868)
Уровень шума
(ISO 22868)
Nível de emissão
de pressão sonora
ponderação A
na posição do
operador
A-vægtet
lydtryksniveau på
operatørposition
Strålande
ljudtrycksnivå
A-viktsemission på
operatörspositionen
Käyttäjään
kohdistuva
A-painon
äänenpainetaso
A-vektet utslipp
av lydtrykk
der operatøren
befinner seg
Уровень
A-взвешенного
звукового давления
на месте работы
оператора
Ao ralenti Tomgang Tomgångskörning Tyhjäkäynnillä Tomgang На холостом ходу 75.9 dB(A) 75.9 dB(A)
Em funcionamento Tophastighed Racing Huipponopeudella Rusing При работе 99.2 dB(A) 99.2 dB(A)
Equivalente Ækvivalent Motsvarande Ekvivalentti Tilsvarende Эквивалентной 96.2 dB(A) 96.2 dB(A)
Incerteza Usikkerhed Osäkerhet Epätarkkuus Usikkerhet Погрешность 3 dB(A)
Nível de potência
sonora ponderada
A
A-vægtet
lydeffektniveau
A-vägd
ljudeffektsnivå
A-painotettu
äänenteho
A-vektet
lydeffektnivå
Уровень
A-взвешенной
звуковой
мощности
Ao ralenti Tomgang Tomgångskörning Tyhjäkäynnillä Tomgang На холостом ходу 90.2 dB(A)
Em funcionamento Tophastighed Racing Huipponopeudella Rusing При работе 112.2 dB(A)
Equivalente Ækvivalent Motsvarande Ekvivalentti Tilsvarende Эквивалентной 112.2 dB(A)
Incerteza Usikkerhed Osäkerhet Epätarkkuus Usikkerhet Погрешность 3 dB(A)
Eesti Hrvatski Slovensko Slovenčina България
RBC52FSB
RBC42FSB
Vibratsioon (ISO22867): Vibracije (ISO22867): Vibracije (ISO22867): Vibrácie (ISO22867): Вибрации (ISO22867):
Võsalõikur Rezačica Obrezovalnik grmovja Krovinorez
Тример за
разчистване
Paremal käepide Desnoj ručka Desnem ročaj Pravej rukoväť Дясната ръкохватка
Tühikäik U praznom hodu Prosti tek Voľnobeh На празен ход 3.86 m/s
2
3.86 m/s
2
Töökäik U radu Obremenitev Beh Работен режим 5.22 m/s
2
5.22 m/s
2
Vibratsiooni väärtus
paremal käepidemel
Vrijednost vibracija na
desnoj ručki
Vrednost vibracij pri
desnem ročaju
Hodnota vibrácií na
pravej rukoväti
Стойност на
вибрациите при
дясната ръкохватка
4.59 m/s
2
4.59 m/s
2
Vasakul käepide Lijevoj ručka Levem ročaj Ľavej rukoväť Лявата ръкохватка
Tühikäik U praznom hodu Prosti tek Voľnobeh На празен ход 3.24 m/s
2
3.24 m/s
2
Töökäik U radu Obremenitev Beh Работен режим 3.99 m/s
2
3.99 m/s
2
Ekvivalentne
vibratsiooni koguväärtus
Ekvivalent ukupnoj
vrijednosti vibracija
Ekvivalent skupne
vrednosti vibracij
Celková hodnota
ekvivalentných vibrácií
Обща стойност
на еквивалентни
вибрации
3.63 m/s
2
3.63 m/s
2
Määramatus Neodređenost Negotovost Neurčitosť Променливост 1.5 m/s
2
Müratase (ISO 22868)
Razina buke
(ISO 22868)
Nivo hrupa (ISO 22868)
Hladina hluku (ISO
22868)
Ниво на шума (ISO
22868)
A-kaalutud emissiooni
helirõhu tase juhi
töökohal
Emisiji A-ponderirane
razine zvučnog tlaka u
položaju operatera
A-izmerjene ravni
emisij zvočnega tlaka
na položaju upravljavca
Emisná vážená A
hladina akustického
tlaku na pozícii
obsluhujúcej osoby
Равнище A на нивото
на налягането на
излъчвания шум на
мястото на оператора
Tühikäik U praznom hodu Prosti tek Voľnobeh На празен ход 75.9 dB(A) 75.9 dB(A)
Töökäik U radu Obremenitev Beh Работен режим 99.2 dB(A) 99.2 dB(A)
Ekvivalentne Ekvivalentno Ekvivalent Ekvivalentná Еквивалентно 96.2 dB(A) 96.2 dB(A)
Määramatus Neodređenost Negotovost Neurčitosť Променливост 3 dB(A)
A-kaalutud
helivõimsuse tase
Ponderirana razina
zvučne snage
A-izmerjena raven
zvočne moči
Vážená A hladina
akustického výkonu
Ниво на силата на
шума с равнище A
Tühikäik U praznom hodu Prosti tek Voľnobeh На празен ход 90.2 dB(A)
Töökäik U radu Obremenitev Beh Работен режим 112.2 dB(A)
Ekvivalentne Ekvivalentno Ekvivalent Ekvivalentná Еквивалентно 112.2 dB(A)
Määramatus Neodređenost Negotovost Neurčitosť Променливост 3 dB(A)
ET
GARANTII
Lisaks ostu puhul kaasnevate seadusjärgsetele õigustele kehtib tootele allpool
esitatud tingimustega garantii.
1. Ostja poolt ostetud tootele on kehtestatud garantiiperiood 24 kuud ja see
hakkab kehtima toote ostmise kuupäeval. See kuupäev on märgitud arvele
või muule ostu tõendavale dokumendile. Toode on ette nähtud ostjale ainult
isiklikuks kasutamiseks. Kui toodet kasutatakse ametialastel või ärilistel
eesmärkidel, siis garantii ei kehti.
2. Mõnel juhul (nt reklaam, seadmete seeria) on võimalik pikendada
garantiiperioodi pikemaks ajaks kui ülal mainitud, kui kasutatakse
registreerimist veebisaidi www.ryobitools.eu kaudu. Registreerimise
tingimused on välja pandud kauplustesse ja/või on pakendil. Lõppkasutaja
peab oma uued tööriistad veebis registreerima 8 päeva jooksul alates
ostukuupäevast. Lõppkasutaja võib registreerida end pikendatud
garantiiks oma asukohamaal, kui see on esitatud veebis registreerimise
loendil, seal kus see valik on olemas. Peale selle, lõppkasutajad peavad
andma nõusoleku enda andmete salvestamiseks, mida vajatakse veebi
sisenemiseks ja nõustuma esitatud tingimustega. Pikendatud garantii
kehtivust tõendab e-postiga saadetud registreerimise kinnitusteade ja
algupärane arve, millel on ostukuupäev. Teie seadusjärgsed õigused jäävad
mõjutamata.
3. Garantii kehtib kõikide ostukuupäevast kehtima hakkaval garantiiperioodil
ilmnenud rikete suhtes, mis on tingitud töötlemis- või materjalivigadest.
Garantii on piiratud remondi ja/või asendamisega ja ei sisalda muid
kohustusi, kuid mitte ainult, kaasneva või tuleneva kahju eest. Garantii ei
kehti, kui toodet on väärkasutatud, kasutusjuhendis nimetatud otstarbele
mittevastavalt kasutatud või toode on ebaõigesti ühendatud. See garantii ei
rakendu järgmistel juhtudel:
tootel on mingi vigastus, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest,
toodet on mingil viisil ümber ehitatud või muudetud,
toote algupärane tuvastusmarkeering (kaubamärk, seerianumber) on
kahjustatud, ümber tehtud või eemaldatud,
tootel on mingi vigastus, mis on tingitud kasutusjuhendi mittejälgimisest,
toode ei ole CE-märgisega,
toodet on püüdnud parandada ebapädev spetsialist või seda on tehtud
ilma Techtronic Industries volitusteta,
toode on ühendatud selleks mitteettenähtud elektritoitevõrguga (väär
voolu tugevus, pinge või sagedus),
tootes on kasutatud mitteettenähtud kütusesegu (kütus, õli, väär õli
vahekord),
tootel on vigastus välismõjudest (keemilised või füüsilised mõjud või
löögid),
toote varuosadel ilmneb tavapärane kulumine,
toodet on ebaõigesti kasutatud või üle koormatud,
tootel on kasutatud mitteettenähtud tarvikuid või osi,
toote karburaator pärast 6 kuu möödumist, toote karburaatori sätted
pärast 6 kuu möödumist,
toote koosteosadel (osad ja tarvikud) ilmneb tavapärane
kulumine järgmistel detailidel (kuid mitte ainult): etteandenupud,
ajamirihmad, sidur, hekilõikuri või muruniiduki terad, rakmed,
gaasitross, süsinikharjad, toitejuhe, piid, viltseibid, vedrutihvtid,
puhumisventilaatorid, puhuri ja imuri torud, imisüsteemi kotid ja ribad,
juhtvardad, saeketid, voolikud, ühendusliitmikud, düüsid, rattad,
pihustustorud, sisetrumlid, välispoolid, lõikejõhvid, süüteküünlad,
õhufiltrid, gaasifiltrid, multšimisterad jne.
4. Hooldamiseks tuleb toode saata või tuua mõnda RYOBI volitatud
hoolduspunkti, mis on esitatud loendis iga riigi jaoks ja milles on
hoolduspunkti aadressid. Mõnes riigis kohustub RYOBI edasimüüja
saatma toote RYOBI hooldusasutusse. Kui toode saadetakse RYOBI
hooldusasutusse, tuleb toode turvaliselt ära pakkida ilma, et sellesse jääks
ohtlikku sisu, näiteks bensiin ja pakendile tuleb märkida saatja aadress ja
rikke lühikirjeldus.
5. Selle garantii alusel tehtud remont/asendus on tasuta. Sellega ei kaasne
garantiiperioodi pikenemine või uue garantiiperioodi algus. Asendatud osad
ja tööriistad jäävad meie omandusse. Mõnes riigis tuleb saate- või postikulud
tasuda saatja poolt.
6. See garantii kehtib Euroopa Liidus, Šveitsis, Islandil, Norras, Liechtensteinis,
Türgis ja Venemaal. Väljaspool neid riike võtke ühendust Ryobi volitatud
edasimüüjaga, et teada saada teistsuguste garantiide kehtivus.
VOLITATUD HOOLDUSKESKUS
Oma volitatud hoolduskeskuse leiate veebisaidilt uk.ryobitools.eu.
HR
JAMSTVO
U dodatku svih zakonskih prava koja proizlaze kao rezultat kupnje, ova proizvod
pokriven je jamstvom kao što je utvrđeno u nastavku.
1. Jamstveno razdoblje je 24 mjeseca za korisnike, a započinje na datum
kupnje proizvoda. Ovaj datum treba biti dokumentiran računom ili nekim
drugim dokazom o kupnji. Proizvod je dizajniran i namijenjen samo za
korisnike i osobno korištenje. Stoga nema omogućenog jamstava u
slučaju profesionalnog ili komercijalnog korištenja.
2. U nekim slučajevima (primjerice promocije, paleta alata) postoji mogućnost
produljenog jamstvenog razdoblja preko gore navedenog razdoblja
korištenjem registracije na web mjestuwww.ryobitools.eu. Sukladnost alata
jesno je prikazana u trgovini i/ili na pakiranju. Krajnji korisnik treba registrirati
svoje novo pribavljene alate na mreži unutar 8 dana od datuma kupnje.
Krajnji korisnik može se registrirati za produljeno trajanje jamstva u svojoj
zemlji stanovanja ako je navedena na mrežnom obrascu za registraciju gdje
je ova opcija valjana. Nadalje, krajnji korisnici moraju dati svoje odobrenje
za spremanje podatka koji su potrebni za unos na mreži i moraju prihvatiti
uvjete i odredbe. primitak potvrde o registraciji, koja se šalje e-poštom i
originalni račun koji prikazuje datum kupnje služe kao dokaz produljenog
jamstva. Vaša zakonska prava ostaju nepromijenjena.
3. Jamstvo pokriva sve kvarove proizvoda tijekom jamstvenog razdoblja zbog
pogreški u izradi ili materijalu na datum kupnje. Jamstvo je ograničeno na
popravak i/ili zamjenu i ne uključuje nikakve druge obveze uključujući no ne
ograničavajući se na slučajne ili posljedične štete. Jamstvo nije valjano ako
je proizvod pogrešno korišten, korišten suprotno od korisničkog priručnika ili
je nepravilno priključen. Ovo jamstvo se ne primjenjuje na:
svako oštećenje proizvoda koje je rezultat nepravilnog održavanja
svaki proizvod koji je izmijenjen ili modificiran
svaki proizvod gdje su originalne identifikacijske oznake(zaštitni znak,
serijski broj) izbrisane, zamijenjene ili uklonjene
svako oštećenje uzrokovano nepridržavanjem korisničkog priručnika
svaki proizvod koji nije CE
svaki proizvod koji je pokušao popraviti nekvalificirani profesionalac ili
bez prethodnog odobrenja od strane Techtronic Industires
svaki proizvod priključen na nepravilno napajanje energijom (amperi,
napon, frekvencija)
Svaki proizvod korišten s neodgovarajućom mješavinom (gorivo, ulje,
postotak ulja)
svako oštećenje uzrokovano vanjskim utjecajima (kemijsko, fiziko,
udar) ili stranim stvarima
normalno trošenje i habanje rezervnih dijelova
nepravilno korištenje, preopterećenje alata
korištenje neodobrenog dodatnog pribora ili dijelova
rasplinjača nakon 6 mjeseci, podešavanje rasplinjača nakon 6 mjeseci
komponente (dijelovi i dodatni pribor) koji su predmet prirodnog
trošenja i habanja, uključujući no ne ograničavajući se na gumbe
za otpuštanje, pogonske remene, spojku, oštrice trimera za grmlje
ili kosilicu, kope, sajle gasa, ugljene četke, kabele za napajanje,
noževe, podloške, ztike za zglobnu vezu, ventilatore puhalica, cijevi za
ispuhivanje i usisavanje, vakuumske vrećice i trake, vodilice, lance pile,
crijeva, priključene elemente, mlaznice za raspršivanje, kotače, koplja
za raspršivanje, unutarnje kolute, vanjske kaleme, flaksove, svjećice,
filtre za zrak, filtre za plin, oštrice za usitnjavanje itd.
4. Za servisiranje, proizvod se mora poslati ili predati ovlaštenoj stanici za
servis tvrtke RYOBI navedenoj za svaku zemlju u sljedećem popisu adresa
stanica za servis. U nekim zemljama vaš lokalni RYOBI zastupnik obvezan
je poslati proizvod u servisnu organizaciju tvrtke RYOBI. Prilikom slanja
proizvoda u stanicu za servis tvrtke RYOBI, proizvod treba biti sigurno
pakiran bez ikakvog opasnog sadržaja poput benzina, s označenom
adresom pošiljatelja i pripadajućim kratkim opisom pogreške.
5. Popravak/zamjena pod ovim jamstvom se ne naplaćuje. Ne produljuje
zakonsko ili ne započinje novo jamstveno razdoblje. Zamijenjeni dijelovi ili
alati postaju naše vlasništvo. U nekim zemljama pošiljatelj plaća poštarinu.
6. Ovo jamstvo je valjano u Europskoj zajednici, Švicarskoj, islandu, Norveškoj,
Lihtenštajnu, Turskoj i Rusiji. Izvan ovih područja molimo vas da kontaktirate
vašeg ovlaštenog zastupnika tvrtke RYOBI kako biste odredili ako se
primjenjuju druga jamstva.
OVLAŠTENI SERVISNI CENTAR
Za pronalaženje ovlaštenog servisnog centra pored vas posjetite uk.ryobitools.eu.
LV
EC ATBILSTĪBAS PAZIŅOJUMS
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
Ar šo paziņojam, ka produkti
Rokas pļaujmašīna / Krūmgriezis
Modeļa numurs: RBC52FSB / RBC42FSB
Sērijas numura intervāls:
RBC52FSB: 99230901000001-99230901999999
RBC42FSB: 99210601000001-99210601999999
atbilst šādām Eiropas direktīvām un saskaņotajiem standartiem
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 97/68/EC,
2002/88/EC, 2004/26/EC, 2010/26/EU, EN ISO11806-1:2011,
EN ISO 14982:2009, EN ISO 3744:2010
Izmērītās skaņas jaudas līmenis: 112.87 dB (A)
Garantētais skaņas intensitātes līmenis: 113 dB (A)
Atbilstības novērtēšanas metode direktīvas 2000/14/EK V pielikumā labota
2005/88/EC.
Floyd Jeffrey Nesom (BSME)
Inženieru nodaļas vadītājs
Winnenden, Jan. 31, 2013
Pilnvarots sastādīt tehnisko failu:
Alexander Krug, Managing Director
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
LT
EC ATITIKTIES DEKLARACIJA
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
Mes pareiškiame, kad šie produktai
Žoliapjovė / Krūmapjovė
Modelio numeris: RBC52FSB / RBC42FSB
Serijinio numerio diapazonas:
RBC52FSB: 99230901000001-99230901999999
RBC42FSB: 99210601000001-99210601999999
pagamintas laikantis toliau nurodytųjų Europos Direktyvų ir darniųjų standartų
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 97/68/EC,
2002/88/EC, 2004/26/EC, 2010/26/EU, EN ISO11806-1:2011,
EN ISO 14982:2009, EN ISO 3744:2010
Išmatuotas akustinis lygis: 112.87 dB (A)
Garantuotas akustinis lygis: 113 dB (A)
Atitikties įvertinimo metodas pagal direktyvos 2000/14/EB, V Priedą su
pataisomis 2005/88/EC.
Floyd Jeffrey Nesom (BSME)
Vyr. inžinerijos direktorius
Winnenden, Jan. 31, 2013
Įgaliotas sudaryti techninį failą:
Alexander Krug, Managing Director
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
ET
EC VASTAVUSDEKLARATSIOON
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
Kinnitame, et see toode
Trimmer / Võsalõikur
Mudeli number: RBC52FSB / RBC42FSB
Seerianumbri vahemik:
RBC52FSB: 99230901000001-99230901999999
RBC42FSB: 99210601000001-99210601999999
vastab järgmistele Euroopa direktiividele ja harmoniseeritud standarditele
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 97/68/EC,
2002/88/EC, 2004/26/EC, 2010/26/EU, EN ISO11806-1:2011,
EN ISO 14982:2009, EN ISO 3744:2010
Mõõdetud helivõimsuse tase: 112.87 dB (A)
Garanteeritud helivõimsuse tase: 113 dB (A)
Vastavushindamine vastavalt direktiivi 2000/14/EC lisale V muudetud
direktiiviga 2005/88/EC.
Floyd Jeffrey Nesom (BSME)
Tehnika-peadirektor
Winnenden, Jan. 31, 2013
Tehnilise faili koostamiseks volitatud isik:
Alexander Krug, Managing Director
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
HR
EC IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
Ovime izjavljujemo da su proizvodi
Šišač / Rezačica
Broj modela: RBC52FSB / RBC42FSB
Raspon serijskog broja:
RBC52FSB: 99230901000001-99230901999999
RBC42FSB: 99210601000001-99210601999999
usklađen sa sljedećim Europskim Direktivama i usklađenim normama
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 97/68/EC,
2002/88/EC, 2004/26/EC, 2010/26/EU, EN ISO11806-1:2011,
EN ISO 14982:2009, EN ISO 3744:2010
Izmjerena razina zvučne snage: 112.87 dB (A)
Jamčena razina zvučne snage: 113 dB (A)
Metoda procjene usklađenosti prema dodatku V Direktive 2000/14/EC
navedeno u 2005/88/EC.
Floyd Jeffrey Nesom (BSME)
Viši direktor inženjeringa
Winnenden, Jan. 31, 2013
Ovlašten da sastavi tehničku datoteku:
Alexander Krug, Managing Director
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
/