Stanley FMHT1-77357 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

≤1.5mW @ 630-680nm
IEC 60825-1: 2014
Complies with 21 CFR
1040.10 and 1040.11 except
for deviations pursuant to Laser
Notice No. 50, dated June 24, 2007.
FMHT77357
www.stanleylasers.com
www.stanleytools.eu
TYPE 1 7.2V DC 2.0Ah 14.4Wh
2INR19/66
Li-ion
www.stanleytools.eu
www.stanleylasers.com
TYPE 1
7.2V DC 2.0Ah 14.4Wh
FMHT77356
≤1.5mW @ 510-530nm
IEC 60825-1: 2014
Complies with 21 CFR
1040.10 and 1040.11 except
for deviations pursuant to Laser
Notice No. 50, dated June 24, 2007.
Li-ion
2INR19/66
EE

Sisukord
Kasutaja ohutus
Sisukord
Seadme kirjeldus

Kasutusalad
Akud, elektritoide ja ohutus
Toiteploki kasutamine ja ohutus
Seadistamine
Kasutamine
Täpsuse kontrollimine ja kalibreerimine
Tehnilised andmed
Hoidke juhendi kõik osad alles.

HOIATUS!

 olevad
hoiatused ja juhised läbi. Hoiatuste ja


vigastustega. Instrumendi eest vastutav

juhistest aru ja järgivad neid.
ETTEVAATUST!
Kui juhtseadiste kasutamisel, seadme


olla kokkupuude ohtliku kiirgusega.
HOIATUS!
Laserseadmele on paigutatud järgmised
sildid, et teavitada teid mugavuse ja
turvalisuse huvides laseri klassist.




ETTEVAATUST!
Laserseadme kasutamise ajal tuleb hoiduda
laserikiire suunamisest silma. Pikemat aega

silmakahjustusi.
ETTEVAATUST!



kiire nähtavuse parandamiseks ereda

HOIATUS! Seadme sees ei ole osi, mida
kasutaja saaks ise hooldada. Ärge üritage
seadet ise remontida. Tagastage seade
kohalikku hooldustöökotta.
HOIATUS! Vigastusohu vähendamiseks
tuleb lugeda läbi seadme kasutusjuhend
ning laseri ja aku ohutusjuhend.
ETTEVAATUST!

seade kohalikku hooldustöökotta.
2INR19/66
Li-ion

Seadme kirjeldus
laserseade
 
 Klahvilüliti
3. 
4. Alalisvoolusisend

5. Silt
6. 

7. 
 Laserikiire sisselülitamise klahv
 

laserikiire valikud
horisontaalse kiire skaneerimissuuna
täpsus
horisontaalse kiire kallutamise suuna
täpsus
 vertikaalse kiire täpsus


Toitelüliti / pendli lukustuslüliti (joonis B)
Toide sisse lülitatud / pendli lukustus
välja lülitatud / automaatne loodimine
sisse lülitatud
Toide välja lülitatud / pendli lukustus
sisse lülitatud
Laserseadme sisselülitamiseks seadke lüliti
vabastusasendisse.
Laserseadme väljalülitamiseks seadke lüliti
lukustusasendisse.



Automaatne loodimine (joonis B)
Laserseadme pendlilukk tuleb lülitada


loodimine.
Loodist väljas (joonis B)


laserikiir vilgub.


klahv (Vt joonist )

. (Vt joonist 

näidik (vt joonist 
LED VÄLJAS
 

 
laserseade on automaatse loodimise

VILGUB PUNANE TULI
3. 



Aku laetuse näidiku klahv
(Vt joonist )
Aku laetuse märgutuli
(Vt joonist 


VILGUB PUNANE TULI

LED VÄLJAS
3. Aku vajab laadimist. Laserikiired on välja
lülitatud.
EE


Püstloodimine
Määrake vertikaalse laserikiire abil vertikaalne



Rõhtloodimine
Määrake horisontaalse laserikiire abil



Täisnurk
Kasutades nii vertikaalset kui ka horisontaalset
laserikiirt, määrake punkt, kus kaks kiirt ristuvad.
Täisnurga saavutamiseks joondage soovitud

laserikiirtega.

HOIATUS!

selle juurde kuuluvas 
kasutusjuhendis olevad hoiatused
ja juhised läbi. Hoiatuste ja juhiste


Instrumendi eest vastutav isik peab tagama,

järgivad neid.
Vältige seadme ootamatut käivitumist. Enne

et lüliti on väljalülitatud asendis. Kandes



Laserit tohib laadida ainult alalisvoolusisendi
kaudu, nagu näidatud joonisel A#4

 Laadija, mis sobib ühte



Laseril on sisseehitatud liitiumioonaku, mida
kasutaja ei saa ise vahetada ega hooldada.


Kui seade pole kasutusel, ärge hoidke
seda koos muude metallesemetega (nt


tekitada klemmide vahel lühise. Akuklemmide

tulekahjuga. Kui alalisvoolusisend pole
kasutusel, tuleb see selle külge kinnitatud
kummikorgiga sulgeda.


puudutage. Kokkupuute korral loputage
vastavat piirkonda veega. Kui akuvedelik
satub silma, tuleb pöörduda arsti poole.







vigastustega.
Ärge visake akut ega seadet tulle ega hoidke


olla plahvatus. Soovituslikud temperatuurid
leiate tehniliste andmete tabelist.
Laserseadet ei saa hooldada kasutaja



Seadet tohib hooldada ainult pädev
hooldustehnik, kes kasutab ainult identseid
varuosi. See kindlustab seadme ohutuse.



juhised ja hoiatused läbi. Kasutuks muutunud

eeskirju.
Toiteploki kasutamine ja
ohutus
Toiteploki tähtsad ohutusjuhised

Seadmel on toiteplokk, mis töötab


ohutusjuhised ning toiteplokil ja seadmel olevad
hoiatused.
HOIATUS! Elektrilöögioht. Vältige vedeliku


ETTEVAATUST! 
NB!

kokku puutudes sattuda lühisesse. Elektrit
juhtivad välised materjalid (nt lihvimistolm,
metallilaastud, terasvill, foolium vm

eemal hoida.
Kui te toiteplokki ei kasuta, ühendage


lahti. Kasutage puhastamiseks ainult pehmet
kuiva lappi.
Seadme laadimiseks EI TOHI kasutada
muid toiteplokke peale selle, mis on
seadmega kaasas. Toiteplokk ja sisseehitatud
aku on ette nähtud koos kasutamiseks.

ainult Fatmaxi laseri laadimiseks. Kasutamine



Hoidke toiteplokki väljaspool laste käeulatust.
Toiteplokki ei tohi jätta vihma ega lume kätte.


aitab väheneda elektripistiku ja juhtme
kahjustamise ohtu.
Ärge asetage toiteploki peale esemeid, kuna

toiteplokki soojusallikatest eemal.
Ärge kasutage toiteplokki vigastatud juhtme

Ärge kasutage toiteplokki, kui see on

muul moel viga saanud. Viige see volitatud
hooldustöökotta.


viige see volitatud hooldustöökotta.


Ärge püüdke kasutada seda teistsuguse
pingega.
Täiendavaid juhiseid vaadake aku
ohutusjuhendist.
Laadimine
 
toiteplokk sobiva kontaktiga.
 
laserseadme tagaküljel.

tühjeneda. Seade tuleb enne kasutamist täis
laadida.
Olulised märkused laadimise kohta

on normaalne nähtus ja ei osuta probleemile. Et
aku pärast kasutamist kiiremini maha jahtuks,



a. Kontrollige, kas pistikupesa töötab, ühendades

b. Veenduge, et pistikupesaga ei ole ühendatud
valgusti lüliti, mis tule kustutamisel toite välja
lülitab.
c. Viige toiteplokk ja laserseade kohta, kus


d. Kui laadimisprobleemid ei lahene, viige seade
ja toiteplokk kohalikku hooldustöökotta.
EE

Toiteplokki ei tohi külmutada ega kasta vette

HOIATUS! Elektrilöögioht. Vältige vedeliku


ETTEVAATUST! Toiteplokki ei tohi mitte

mida kasutaja saaks ise hooldada.
Seadistamine
Laserseade
Asetage laserseade tasasele, stabiilsele
pinnale.
Seadme sisselülitamiseks ja automaatse
loodimisfunktsiooni aktiveerimiseks seadke


Seejärel tuleb laserseade asetada
püstiselt pinnale, mis jääb ettenähtud
kompensatsioonivahemikku.

vajutades korduvalt laserikiire aktiveerimise

näidatud valikud.
Aluste paigaldamine

kus see on kaitstud häirimise eest.
Seadke alus vajalikku asendisse. Reguleerige
alus ligikaudu horisontaalseks (laserseadme

Asetage laserseade antud aluse ja
laserseadme kombinatsioonile vastavat
kinnitusviisi kasutades alusele.
ETTEVAATUST!
Ärge jätke alusele asetatud laserseadet
järelevalveta, kui laserseade pole
korralikult alusele kinnitatud. Vastasel




sellelt eemaldades tuleks laserseadet
alati ühe käega toetada.
Sihtmärgile paigutamisel keerake
kinnituskruvi osaliselt kinni, joondage
laserseade ja seejärel keerake kruvi
täielikult kinni.


Enne laserseadme kasutamist kontrollige alati
selle täpsust.
Laserseade näitab, kui see on väljaspool
kompenseerimisvahemikku. Vt Märgutulede
kirjeldus. Paigutage laserseade ümber, et see
oleks horisontaalsem.
Kui laserseade pole kasutusel, siis lülitage see
välja ja seadke pendlilukk lukustatud asendisse.
Elektritoide

transpordilukk vabastatud asendisse (joonis

Laseri väljalülitamiseks 
transpordilukk lukustatud asendisse.

vajutades korduvalt laserikiire aktiveerimise



Väljas/lukustatud (vt jooniseid
B
)
Laser on välja lülitatud ja pendel
lukustatud.
Sisse lülitatud / iseloodimine (vt jooniseid
B
)
Laserseadme sisselülitamisel lülitatakse

Laserid loodivad end automaatselt. Kui


Kui kiired vilguvad, siis LASER EI OLE



EGA MÄRGISTAMISEKS KASUTADA. Paigutage
laserseade ümber tasasemale pinnale.

Täpsuse kontrollimine ja
kalibreerimine
Laserseadmed on tehases pitseeritud ja

täpsusega.
Soovitatav on kalibreeringut enne esmakordset
kasutamist ja edaspidi perioodiliselt kontrollida.
Laserseadme täpsust tuleb regulaarselt
kontrollida, eriti täpsete plaanide korral.
Täpsuse kontrollimisel tuleb kasutada



Lukk peab olema lukustamata asendis, et

kontrollimist ennast loodida.
Asetage laser siledale, ühetasasele ja kindlale



Laseri horisontaalse kalibreeringu kontrollimiseks on
vaja kahte seina vahekaugusega 9 m. Kalibreeringu
kontrollimisel kasutatav vahekaugus ei tohi olla lühem
kui kaugus, mille puhul seadet reaalselt kasutada
kavatsetakse.
1.
Asetage laser 9 m (30) seina teise otsa (joonis
E
#1).
2.
Lülitage laser sisse.
3.
Horisontaalse laserikiire kuvamiseks.
4.
Pöörake laser külgneva seinaga paralleelselt
seina vastaskülje poole.
5.
Märgistage laserikiirel punktid
a
ja
b
, mille
vahekaugus on vähemalt 9 m (30 jalga).
6.
Pöörake laserit 180º.
7.
Reguleerige laseri kõrgust, seades laserikiire
keskme kohakuti punktiga
a
(joonis
E
#2).
8.
Märgistage laserikiirel vahetult punkti
b
all või
kohal
punkt
c
(joonis
E
#3).
9.
Mõõtke ära punktide
b
ja
c
vaheline
vertikaalne kaugus.
10.
PKui mõõtmistulemus on suurem kui
b
ja
c
vaheline lubatud kaugus alljärgnevas tabelis
esitatud seintevahelise kauguse puhul, tuleb
laser viia probleemi lahendamiseks volitatud
teeninduskeskusesse.
Seinte vaheline
kaugus
Lubatud kaugus
punktide
b
ja
c
vahel
9 m (30 jalga) 6 mm (1/4 tolli)
12 m (40 jalga) 8 mm (5/16 tolli)
15 m (50 jalga) 10 mm (13/32 tolli)


Laseri horisontaalse kalde kalibreeringu kontrollimiseks
on vaja ühte seina pikkusega vähemalt 9 m.
Kalibreeringu kontrollimisel kasutatav vahekaugus ei
tohi olla lühem kui kaugus, mille puhul seadet reaalselt
kasutada kavatsetakse.
1.
Asetage laser 9 m (30) seina teise otsa (joonis
F
#1).
2.
Lülitage laser sisse.
3.
Horisontaalse laserikiire kuvamiseks.
4.
Pöörake laser külgneva seinaga paralleelselt
seina vastaskülje poole.
5.
Märgistage laserikiirel punktid
a
ja
b
, mille
vahekaugus on vähemalt 9 m (30 jalga).
6.
Viige laser seina vastasküljele (joonis
F
#2).
7.
Asetage laser külgneva seinaga paralleelselt
sama seina esimese otsa poole.
8.
Reguleerige laseri kõrgust, seades laserikiire
keskme kohakuti punktiga
b
.
9.
Märgistage laserikiirel vahetult punkti
a
all või
kohal
punkt
c
(joonis
F
#3).
10.
Mõõtke ära punktide
a
ja
c
vaheline kaugus.
EE

11.
Kui mõõtmistulemus on suurem kui
a
ja
c
vaheline lubatud kaugus alljärgnevas tabelis
esitatud seintevahelise kauguse puhul, tuleb
laser viia probleemi lahendamiseks volitatud
teeninduskeskusesse.
Seinte vaheline
kaugus
Lubatud kaugus
punktide
a
ja
vahel
c
9 m (30 jalga) 6 mm (1/4 tolli)
12 m (40 jalga) 8 mm (5/16 tolli)
15 m (50 jalga) 10 mm (13/32 tolli)


Laseri vertikaalset (püstloodimise) kalibreeringut
saab kõige täpsemalt kontrollida, kui vertikaaltasand
on piisavalt kõrge, ideaaljuhul 9 m. Selleks on vaja
kahte inimest, kellest üks suunab põrandal laserit ja
teine inimene märgistab lae all laserikiire asukoha.
Kalibreeringu kontrollimisel kasutatav vahekaugus ei
tohi olla lühem kui kaugus, mille puhul seadet reaalselt
kasutada kavatsetakse.

Asetage laser põrandale ja lülitage sisse mõlemad
vertikaalsed laserikiired (joonis
G
#1).

Märgistage põrandal laserikiirte ristumispunkt
a
ja
b
, ning laserikiirte ristumispunkt laes
c
ja
d
. Märkige alati ära laserikiire keskjoon (joonis
G
#2).
3.
Pöörake laserit 180 kraadi ja paigutage see ümber,
nii et laserikiirte ristumiskoht kattub täpselt algsete
märkidega põrandal
a
ja
b
(joonis
G
#3).
4.
Märgistage laes laserikiirte ristumispunkt
e
ja
f
.
5.
Mõõtke ära kahe laes oleva märgi
c
,
g
ja
d
,
h
vaheline kaugus. Kui mõõtmistulemus
on alltoodud väärtustest suurem, tuleb laser viia
probleemi lahendamiseks volitatud hooldustöökotta.

seinte vahel
Lubatud kaugus
märkide vahel
 
 
 
 
 


90º täpsuse kontrollimiseks on vaja vähemalt 10 x 5 m
vaba põrandapinda. Laseri asendit ja märgistuskohti
eri etappides vaadake jooniselt H. Märkige alati ära
laserikiire keskjoon.
1.
Asetage laser siledale, ühetasasele ja kindlale
pinnale, mis on mõlemas suunas loodis, nagu
näidatud joonisel
H
#1.
2.
Lülitage laser sisse.
3.
Lülitage sisse nii vertikaalsed talad.
4.
Märgistage eesmisel laserikiirel kolm punkti
a
,
b
ja
c
, nii et
b
on laserikiire keskpunktis.
5.
Paigutage laser nii, et alumine täpp asub punkti
b
kohal ja eesmine laserikiir on kohakuti
punktiga
c
(joonis
H
#2).
6.
Märgistage külgmisel laserikiirel seadmest
vähemalt 3 m (10’) kaugusel punkt
e
.
7.
Pöörake laserit 90º päripäeva.
8.
Paigutage laser nii, et alumine täpp asub punkti
b
kohal ja eesmine laserikiir on kohakuti
punktiga
e
(joonis
H
#3).
9.
Märgistage külgmisel laserikiirel punkt
f
punkti
a
lähistel.
10.
Mõõtke ära punktide
a
ja
f
vaheline kaugus.
11.
Kui mõõtmistulemus on suurem kui
a
ja
f
vaheline lubatud kaugus alljärgnevas tabelis
esitatud vastava
b
ja
a
vahelise kauguse
puhul, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks
volitatud teeninduskeskusesse.
b
ja
a
vaheline kaugus
Lubatud kaugus
a
ja
f
vahel
3 m (10 jalga) 3,2 mm (1/8 tolli)
4 m (14 jalga) 3,5 mm (5/32 tolli)
5 m (17 jalga) 4,5 mm (3/16 tolli)
6 m (20 jalga) 5,5 mm (7/32 tolli)
7 m (23 jalga) 6 mm (1/4 tolli)

Tehnilised andmed
Laserseade
 
Loodimistäpsus: 
Horisontaalne/vertikaalne täpsus 
 
 



Laseri klass: 
Laseri lainepikkus  
  
Toiteallikas: Sisseehitatud liitiumioonaku;

 IP54
 
Säilitustemperatuuri vahemik: 
Laadimistemperatuuri vahemik: 
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210

Stanley FMHT1-77357 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka