Stanley STHT77649-1 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

1
3
5
2
E
ab
c
b
a
b
> 30 . (9m)
_
a
b
EE
184
Sisukord
• Laseri andmed
• Kasutaja ohutus
• Patareide ohutus
• AA-tüüpi patareide paigaldamine
• Laseri sisselülitamine
• Laseri täpsuse kontrollimine
• Laseri kasutamine
• Hooldus
• Probleemide lahendamine
• Teenindus ja remont
• Tehnilised andmed
Laseri andmed
Laserid STHT77498-1 ja STHT77499-1 on 2. klassi
laserseadmed. Laserid on iseloodivad lasertööriistad,
mida võib kasutada horisontaalseks ja vertikaalseks
loodimiseks.
Kasutaja ohutus
Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna
olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja pöörake
tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT! Tähistab tõenäolist ohuolukorda, mis
juhul, kui seda ei väldita, lõppeb surma või
raske kehavigastusega.
HOIATUS! Tähistab võimalikku
ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei väldita,
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei väldita,
võib lõppeda kerge või keskmise
raskusastmega kehavigastusega.
NB! Osutab kasutusviisile, mis ei seostu
kehavigastusega, kuid mis võib põhjustada varalist
kahju.
Kui teil on selle või mõne muu STANLEY
®
tööriista kohta küsimusi või kommentaare, minge
aadressile http://www.STANLEY.com.
HOIATUS!
Lugege kõiki juhiseid ja tehke need
endale selgeks. Käesolevas juhendis
toodud hoiatuste ja juhiste eiramine võib
lõppeda raskete kehavigastustega.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
HOIATUS!
Laserikiirgusega kokkupuute oht. Ärge
võtke laserloodi lahti ega muutke selle
ehitust. Selle sees pole kasutajapoolset
hooldust vajavaid osi. See võib
põhjustada raskeid silmakahjustusi.
HOIATUS!
Ohtlik kiirgus. Kui juhtseadiste
kasutamisel, seadme reguleerimisel või
selle käsitsemisel ei järgita käesolevat
juhendit, võib tagajärjeks olla kokkupuude
ohtliku kiirgusega.
Laseri sildil võivad olla järgmised sümbolid.
Sümbol Tähendus
V Voldid
mW Millivatid
Laserit puudutav hoiatus
nm Lainepikkus nanomeetrites
2 Laseri klass 2
Hoiatussildid
Teie mugavuse ja ohutuse huvides on laseril
järgmised sildid.
HOIATUS! Vigastusohu
vähendamiseks peab kasutaja
lugema kasutusjuhendit.
HOIATUS! LASERIKIIRGUS. ÄRGE
VAADAKE OTSE KIIRE SUUNAS. 2.
klassi laserseade.
SER.____________
TYPE 1
3V DC
LASER
2
≤1.5mW @630-680nm
IEC 60825-1: 2014
MADE IN CHINA
STHT77498-1
www.stanleylasers.com
www.stanleytools.com
185
EE
SER.____________
TYPE 1
3V DC
LASER
2
MADE IN CHINA
www.stanleylasers.com
www.stanleytools.com
STHT77499-1
≤1.5mW @510-530nm
IEC 60825-1: 2014
Ärge kasutage laserit plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike,
gaaside või tolmu läheduses. See tööriist võib
tekitada sädemeid, mis võivad tolmu või aurud
süüdata.
Kui laserit ei kasutata, hoidke seda lastele ja
väljaõppeta isikutele kättesaamatus kohas.
Oskamatutes kätes võivad laserid olla väga
ohtlikud.
Seadet PEAVAD hooldama ainult kvalitseeritud
hooldustehnikud. Oskamatu remont või hooldus
võib lõppeda kehavigastustega. Lähima Stanley
teeninduskeskuse leiate aadressilt http://
www.2helpU.com.
Ärge kasutage laserikiire vaatamiseks optilisi
vahendeid, näiteks teleskoopi või luupi. See võib
põhjustada raskeid silmakahjustusi.
Ärge asetage laserit kohta, kus keegi võib
tahtlikult või tahtmatult laserikiirde vaadata. See
võib põhjustada raskeid silmakahjustusi.
Ärge asetage laserit peegeldava pinna lähedale,
mis võib peegeldada laserikiire kellelegi silma.
See võib põhjustada raskeid silmakahjustusi.
Kui te laserit ei kasuta, lülitage see välja. Kui
jätate laseri välja lülitamata, suureneb oht, et keegi
vaatab laserikiire suunas.
Ärge kunagi muutke laseri ehitust mis tahes
moel. Seadme ehituse muutmine võib põhjustada
kokkupuute ohtliku laserikiirgusega.
Ärge kasutage laserit laste läheduses ega laske
lastel seda kasutada. See võib põhjustada raskeid
silmakahjustusi.
Ärge eemaldage ega rikkuge hoiatussilte. Kui
sildid on eemaldatud, võib kasutaja või keegi teine
end teadmatusest kiirgusohtu seada.
Asetage laser kindlalt ühetasasele pinnale.
Laseri ümberkukkumisel võivad tagajärjeks olla
laseri kahjustused ja kehavigastused.
Isiklik ohutus
Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage
laserit mõistlikult. Ärge kasutage laserit väsinuna
ega alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all
olles. Kui laseriga töötamise ajal tähelepanu kas või
hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
kaitseprille. Turvavarustus (nt tolmumask,
mittelibisevad turvajalatsid, kõva peakate ja
kõrvaklapid) vähendab olenevalt töötingimustest
tervisekahjustuste ohtu.
Tööriista kasutamine ja hooldamine
Ärge kasutage laserit, kui seda ei saa toite-/
transpordiluku lülitist sisse ja välja lülitada.
Tööriist, mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja
vajab remonti.
Järgige käesoleva juhendi peatükis „Hooldus“
toodud juhiseid. Heakskiitmata osade kasutamine
või peatükis „Hooldus“ toodud juhiste
mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi või
vigastuste ohtu.
Patareide ohutus
HOIATUS!
Patareid võivad plahvatada, lekkida või
põhjustada vigastusi ja tulekahju. Selle
ohu vähendamiseks toimige järgmiselt.
Järgige hoolikalt kõiki juhiseid ja hoiatusi patarei
märgistusel ja pakendil.
Paigaldage patareid alati õigesti, järgides seadmel
ja patareidel olevaid pooluste tähiseid (+ ja –).
Ärge lühistage patareide klemme.
Ärge laadige ühekordseid patareisid.
Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid.
Vahetage kõik patareid korraga sama tootja ja sama
tüüpi patareide vastu.
Eemaldage tühjad patareid kohe ja vabanege neist
kohalike eeskirjade kohaselt.
Ärge visake patareisid tulle.
Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas.
Eemaldage patareid, kui seade pole kasutusel.
EE
186
AA-tüüpi patareide
paigaldamine
Paigaldage laserisse STHT77498-1 või STHT77499-1
uued AA-tüüpi patareid.
1.
Keerake laser teistpidi, alumine pool üles.
2.
Tõstke üles laseri põhja all olev riiv ja avage
patareipesa kate (joonis
B
1
).
3.
Paigaldage kaks uut kvaliteetset korraliku
kaubamärgiga AA-tüüpi patareid, jälgides, et
kummagi patarei pooluste (– ja +) paigutus
vastab patareipesa siseküljel olevatele tähistele
(joonis
B
2
).
4.
Suruge patareipesa kate klõpsatusega kinni
(joonis
B
3
).
Kui laserit ei kasutata, hoidke toite-/transpordiluku
lülitit keskmises (väljalülitatud) asendis
(joonis
A
2
), et patareisid säästa.
Laseri sisselülitamine
1.
Asetage laser siledale ja ühetasasele looditud
pinnale, nii et laser on suunatud otse ette
vastasseina poole (0º asend).
2.
Lülitage laser sisse, et kuvada horisontaalsed ja
vertikaalsed laserikiired. Kas:
Pendli lukustamiseks ja ristuvate kiirte
kuvamiseks käsirežiimis lükake toite-/
transpordiluku lüliti vasakule (joonis
A
1
).
Pendli vabastamiseks ja ristuvate kiirte
kuvamiseks iseloodimisrežiimis lükake toite-/
transpordiluku lüliti paremale (joonis
A
3
).
3.
Kontrollige horisontaalset ja vertikaalset laserikiirt.
Kui laser on nii tugevalt kaldu, et see ei suuda
end ise loodida (> 4°), või kui laser ei ole
käsirežiimis loodis, siis hakkavad laserikiired
vilkuma.
Kui laserikiired vilguvad, siis laser ei ole
horisontaalselt (või vertikaalselt) loodis ja
seda EI TOHI KASUTADA horisontaalse
või vertikaalse asendi määramiseks ega
märgistamiseks. Paigutage laser ümber
ühetasasele pinnale.
4.
Kui MÕNI järgmistest väidetest VASTAB TÕELE,
tutvuge ENNE LASERI KASUTAMIST laseri
täpsuse kontrollimise juhistega.
Kasutate laserit esimest korda (juhul kui laserit
on hoitud äärmuslikul temperatuuril).
Laseri täpsust ei ole mõnda aega kontrollitud.
Laser võib olla maha pillatud.
Laseri täpsuse
kontrollimine
Lasertööriistad on tehases pitseeritud ja kalibreeritud.
Töö täpsuse tagamiseks on soovitatav kontrollida
laseri täpsust enne esmakordset kasutamist
(juhul kui laser on olnud äärmuslikul temperatuuril)
ning teha seda aeg-ajalt ka edaspidi. Käesolevas
kasutusjuhendis loetletud täpsuse kontrollimise
protseduuride teostamisel järgige alltoodud
juhiseid.
Kasutage võimalikult suurt töökaugusele lähimat
pindala/kaugust. Mida suurem on pindala/kaugus,
seda lihtsam on laseri täpsust mõõta.
Asetage laser siledale, ühetasasele ja kindlale
pinnale, mis on mõlemas suunas loodis.
Märgistage laserikiire keskpunkt.
Horisontaalne kiir –
skaneerimissuund
Laseri horisontaalse kalibreeringu kontrollimiseks
on vaja kahte seina vahekaugusega 9 m (30′).
Kalibreeringu kontrollimisel kasutatav vahekaugus ei
tohi olla lühem kui kaugus, mille puhul seadet reaalselt
kasutada kavatsetakse.
1.
Asetage laseri tagakülg vastu seina, nii et laser
on suunatud otse vastasseina poole
(joonis
D
1
).
2.
Lükake toite-/transpordiluku lüliti paremale
(joonis
A
3
), et lülitada laser
iseloodimisrežiimis sisse ning kuvada
horisontaalsed ja vertikaalsed kiired.
3.
Keerake laserit 45º vastupäeva, nii et seinale
ilmub laserijoone parempoolne ots.
187
EE
4.
Märkige seinale kiire keskpunkt
a
.
5.
Keerake laserit 90º päripäeva, nii et laserijoone
vasakpoolne ots oleks punkti lähedal
a
(joonis
D
2
).
6.
Märkige seinale kiire keskpunkt
b
.
7.
Mõõtke ära punktide
a
ja
b
vaheline
vertikaalne kaugus.
8.
Kui mõõtmistulemus ületab punktide
a
ja
b
vahelist lubatud kaugust alljärgnevas tabelis
esitatud vastava seintevahelise kauguse puhul,
tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud
teeninduskeskusesse.
Seinte vaheline
kaugus
Lubatud kaugus
punktide
a
ja
b
vahel
9 m (30′) 12 mm (15/32")
12 m (40′) 14,4 mm (9/16")
15 m (50′) 18 mm (23/32")
Horisontaalne kiir – mõõtesuund
Laseri horisontaalse kalde kalibreeringu
kontrollimiseks on vaja ühte seina pikkusega vähemalt
9 m (30′). Kalibreeringu kontrollimisel kasutatav
vahekaugus ei tohi olla lühem kui kaugus, mille puhul
seadet reaalselt kasutada kavatsetakse.
1.
Asetage laser seina ühte otsa (joonis
E
1
).
2.
Lükake toite-/transpordiluku lüliti paremale
(joonis
A
3
), et lülitada laser
iseloodimisrežiimis sisse ning kuvada
horisontaalsed ja vertikaalsed kiired.
3.
Märgistage laserikiirel punktid
a
ja
b
, mille
vahekaugus on vähemalt 9 m (30′).
4.
Paigutage laser seina vastasküljele
(joonis
E
2
).
5.
Asetage laser külgneva seinaga paralleelselt
sama seina esimese otsa poole.
6.
Reguleerige laseri kõrgust, seades laserikiire
keskme kohakuti punktiga
b
.
7.
Märgistage laserikiirel vahetult punkti
a
all või
kohal punkt
c
(joonis
E
3
).
8.
Mõõtke ära punktide
a
ja
c
vaheline kaugus.
9.
Kui mõõtmistulemus ületab lubatud kaugust
punktide
a
ja
c
vahel alljärgnevas tabelis
esitatud vastava punktide
a
ja
b
vahelise
kauguse puhul, tuleb laser viia probleemi
lahendamiseks volitatud teeninduskeskusesse.
Kaugus punktist
a
punktini
b
Lubatud kaugus
punktide
a
ja
c
vahel
9 m (30′) 12 mm (15/32")
12 m (40′) 14,4 mm (9/16")
15 m (50′) 18 mm (23/32")
Vertikaalne kiir – püstlood
Laseri vertikaalset kalibreeritust saab kõige
paremini kontrollida, kui on võimalik kasutada kõrget
(ideaaljuhul vähemalt 9 m (30′) kõrgust) lage ning
üks inimene liigutab põrandal laserit ja teine märgib
laele laserikiire asukoha. Kalibreeringu kontrollimisel
kasutatav vahekaugus ei tohi olla lühem kui kaugus,
mille puhul seadet reaalselt kasutada kavatsetakse.
1.
Märkige põrandale kahe seina vahele 1,5 m
(5 jalga) joon, mis on paralleelne külgneva
seinaga (joonis
F
1
).
2.
Lükake toite-/transpordiluku lüliti paremale
(joonis
A
3
), et lülitada laser
iseloodimisrežiimis sisse ning kuvada
horisontaalsed ja vertikaalsed kiired.
3.
Asetage laser põrandal oleva joone ühte otsa,
jälgides, et vertikaalne laserikiir on joonega
kohakuti seatud ja tsentreeritud.
4.
Kui lakke ilmub vertikaalne laserikiir, märkige
punkt
a
. (See peaks asetsema otse põrandal
oleva joone keskpunktis.)
5.
Paigutage laser põrandal oleva joone teise otsa
(joonis
F
2
).
6.
Kui lakke ilmub vertikaalne laserikiir, märkige
punkt
b
, mis asub otse esimese märgi
a
kõrval.
7.
Mõõtke ära punktide
a
ja
b
vaheline kaugus.
EE
188
8.
Kuimõõtmistulemus ületab punktide
a
ja
b
vahelist lubatud kaugust alljärgnevas tabelis
esitatud vastava lae kõrguse
D
puhul, tuleb
laser viia probleemi lahendamiseks volitatud
teeninduskeskusesse.
Lae kõrgus
D
Lubatud kaugus
punktide
a
ja
b
vahel
2,5 m (8′) 3,5 mm (5/32")
3,0 m (10′) 4,5 mm (3/16")
4,0 m (14′) 6,0 mm (1/4")
6,0 m (20′) 9,0 mm (3/8")
9,0 m (30′) 13,0 mm (1/2")
Laseri kasutamine
Kasutamisõpetus
Märgistage alati laserikiire keskpunkt.
Äärmuslike temperatuurimuutuste korral võivad
sisemised osad liikuda, mis võib mõjuda tööriista
täpsusele. Kontrollige töötamisel sageli täpsust.
Kui laser on maha kukkunud, kontrollige, kas see on
endiselt kalibreeritud.
Kui laser on õigesti kalibreeritud, loodib see end
ise. Kõik laserid on tehases kalibreeritud leidma
rõhtsat asendit, kui need on asetatud pinnale, mille
kõrvalekalle horisontaalasendist on keskmiselt ± 4°.
Käsitsi reguleerimine ei ole vajalik.
Kasutage laserit siledal ja ühetasasel looditud
pinnal.
Laseri väljalülitamine
Kui laserit ei kasutata, lükake toite-/transpordiluku lüliti
väljalülitatud asendisse (joonis
A
2
). Kui lülitit ei
seata väljalülitatud asendisse, ei lülitu laser välja.
Laseri kasutamine kanduriga
Laseriga on kaasas kandur (joonis
G
), mille abil
saab laseri hõlpsasti kinnitada tikkpoldi, laesõrestiku
või posti külge.
1.
Kinnitage laser kindlalt kanduri külge.
Kinnitage laser selle põhja all, küljel või taga
olevate 1/4-20 keermete (joonis
C
) abil
kanduri lati 1/4-20 keermete külge
(joonis
G
1
).
Keerake laseri nuppu (joonis
G
2
)
päripäeva, et fikseerida laser kanduri lati 1/4-20
keerme külge.
2.
Vajadusel muutke laseri kõrgust või asendit
kanduril.
Keerake reguleerimisnuppu (joonis
G
3
)
vastupäeva, et vabastada kanduri latt.
Lükake kanduri latt üles- või allapoole soovitud
kõrgusele (joonis
G
4
). Kanduri seadmiseks
90° nurga alt 180° nurga alla lükake kanduri
latt kanduri ülaosasse ja seejärel pöörake
kandur paremale (joonis
G
5
).
Keerake reguleerimisnuppu (joonis
G
3
)
päripäeva, et fikseerida kanduri latt kohale.
3.
Kasutage kanduri klambrit (joonis
G
6
), et
hoida laserit tikkpoldi, laesõrestiku või posti küljes
paigal.
Vajadusel pöörake klambrit, nii et see oleks
objekti külge kinnitamiseks õige nurga all.
Hoides ühe käega kanduri latist, keerake teise
käega klambrit (joonis
G
7
).
Asetage kanduri klamber ümber tikkpoldi,
laesõrestiku või posti.
Keerake klambri nuppu (joonis
G
8
)
päripäeva, kuni klamber kinnitub tihedalt ümber
objekti ja kandur püsib paigal.
189
EE
Laseri kasutamine muude tarvikutega
HOIATUS!
Kuna muid tarvikuid peale STANLEY
pakutavate ei ole selle laseriga testitud,
võib nende kasutamine koos selle laseriga
olla ohtlik.
Kasutage ainult STANLEY
®
tarvikuid, mida
soovitatakse kasutada just selle mudeliga. Tarvikud,
mis sobivad ühele laserile, võivad põhjustada
kehavigastuse ohtu, kui neid kasutatakse koos mõne
teise laseriga.
Laseri põhja all, küljel taga on 1/4-20 sisekeermed
(joonis
C
) olemasolevate või lisanduvate STANLEY
®
tarvikute paigaldamiseks.
Teisi selle laseri jaoks soovitatavaid tarvikuid saab
lisatasu eest kohalikult edasimüüjalt või volitatud
teeninduskeskusest. Kui vajate mõne tarviku
leidmisel abi, võtke ühendust STANLEY kohaliku
teeninduskeskusega või külastage meie veebilehte:
http://www.STANLEY.com.
Hooldus
Kui laserit ei kasutata, puhastage selle välimised
osad niiske lapiga, pühkige laser pehme lapiga
kuivaks ja seejärel pange see kaasasoleva karbiga
hoiule.
Kuigi laseri välispind on lahustikindel, ei tohi laseri
puhastamiseks kasutada lahusteid.
Ärge hoidke laserit temperatuuril alla –20 ˚C (–5 ˚F)
ega üle 60 ˚C (140 ˚F).
Töö täpsuse tagamiseks kontrollige sageli, kas laser
on kalibreeritud.
Kalibreerimise kontrolli ja teisi hooldustöid võivad
teha ainult STANLEY volitatud teeninduskeskused.
Probleemide
lahendamine
Laser ei lülitu sisse
Kontrollige AA-tüüpi patareisid ja veenduge, et on
täidetud järgmised tingimused.
Patareid peavad olema paigaldatud õigesti,
vastavalt (+) ja (–) märkidele patareipesa
siseküljel.
Patareide klemmid peavad olema puhtad ning
rooste- ja korrosioonivabad.
Patareid on uued, kvaliteetsed ja korraliku
kaubamärgiga, et vähendada patareide
lekkimise ohtu.
Veenduge, et AA-tüüpi patareid on töökorras.
Kahtluse korral proovige uusi patareisid.
Laetavate patareide kasutamisel veenduge, et
patareid on täis laetud.
Hoolitsege, et laser oleks kuiv.
Kui laserseade kuumeneb temperatuurini üle 50 ˚C
(120 ˚F), ei lülitu see sisse. Kui laserit on hoitud
äärmiselt kõrgel temperatuuril, laske laseril jahtuda.
Toite-/transpordiluku lüliti kasutamine enne laseri
jahtumist töötemperatuurini ei kahjusta laserloodi.
Laserikiir vilgub
Iseloodimisrežiimis loodivad laserid end ise kõigis
suundades keskmiselt kuni 4°. Kui laser on nii kaldu,
et selle sisemine mehhanism ei suuda end ise loodida
(või laser ei ole käsirežiimis loodis), hakkab laserikiir
vilkuma, mis näitab, et kalle on liiga suur.
LASERI VILKUVAD KIIRED EI OLE
HORISONTAALSED EGA VERTIKAALSED JA NEID
EI SAA KASUTADA HORISONTAALSUSE EGA
VERTIKAALSUSE KINDLAKSTEGEMISEL EGA
MÄRKIMISEL. Paigutage laser tasasemale pinnale.
EE
190
Laserikiired ei jää paigale
Laser on täppismõõteriist. Kui laser ei ole asetatud
stabiilsele (ja liikumatule) pinnale, siis püüab see
leida rõhtsat asendit. Kui kiir ei jää paigale, proovige
paigaldada laser stabiilsemale pinnale. Samuti püüdke
tagada, et pind oleks võimalikult sile ja ühetasane, nii
et laser on stabiilne.
Teenindus ja remont
Märkus! Laseri lahtivõtmine muudab kehtetuks kõik
tootega seotud garantiid.
Et tagada toote OHUTUS ja USALDUSVÄÄRSUS,
tuleb selle remondi- ja hooldustööd ning reguleerimine
lasta teha volitatud teeninduskeskuses. Oskamatu
remondi või hooldusega kaasneb kehavigastuste oht.
Lähima STANLEY teeninduskeskuse leiate aadressilt
http://www.STANLEY.com.
Garantii
Kaheaastane garantii
Stanley annab oma elektroonilistele
mõõteinstrumentidele garantii, mis hõlmab materjali-
ja/või tootmisdefekte ning kehtib kaks aastat alates
ostukuupäevast.
Vastavalt Stanley eelistusele defektiga tooted kas
parandatakse või vahetatakse välja. Selleks tuleb
need saata koos ostukviitungiga järgmisele aadressile:
Stanley UK Sales Limited
Gowerton Road
Brackmills, Northampton NN4 7BW
Käesolev garantii ei hõlma puudusi, mis on tingitud
tootele kogemata osaks saanud kahjustustest,
kulumisest, selle kasutamisest muuks otstarbeks, kui
on ette nähtud tootja juhistes, toote parandamisest või
selle ehituse muutmisest ilma Stanley loata.
Seadme remontimine või väljavahetamine käesoleva
garantii alusel ei mõjuta garantii kehtivusaega.
Seadusega lubatud ulatuses ei ole Stanley käesoleva
garantii alusel vastutav kaudse ega kõrvalise kahju
eest, mis tuleneb toote puudustest.
Käesolevat garantiid ei või ilma Stanley loata muuta.
Käesolev garantii ei mõjuta käesoleva toote ostmisel
tarbijale laienevaid seaduslikke õigusi.
Käesolevat garantiid kohaldatakse ja tõlgendatakse
kooskõlas selle riigi seadustega, kus toimus
müügitehing, ning nii Stanley kui ka ostja nõustuvad,
et kõigi käesoleva garantiiga seotud või sellest
tulenevate nõuete või vaidluste lahendamine kuulub
kõnealuse riigi kohtute pädevusse.
Garantii ei hõlma kalibreerimist ega hooldust.
MÄRKUS!
Instrumendi õige kasutamise ja hoolduse eest
vastutab tarbija. Lisaks vastutab tarbija täielikult
laserseadme täpsuse perioodilise kontrollimise eest ja
seega ka instrumendi kalibreerimise eest.
191
EE
Tehnilised andmed
STHT77498-1 STHT77499-1
Valgusallikas Laserdioodid
Laseri lainepikkus Nähtav valgus 630–680 nm Nähtav valgus 510–530 nm
Laseri võimsus ≤ 1,5 mW 2. KLASSI LASERSEADE
Tööpiirkond 12 m (36′) 16 m (53′)
Täpsus ±6 mm @ 10 m (±1/4" @ 33′)
Toiteallikas 2 AA-tüüpi (1,5 V) patareid (3 V DC)
Töötemperatuur –10 °C kuni 40 °C (14 °F kuni 104 °F)
Hoiutemperatuur –20 °C kuni 60 °C (–5 °F kuni 140 °F)
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226

Stanley STHT77649-1 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka