Microlife BP A100 Kasutusjuhend

Kategooria
Vererõhu ühikud
Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

Microlife BP A100
267 3
I
18 9 5 4
8
II
AT
AK
AL
AM
AN
AP
AO
III
IV
AR
AQ
Guarantee Card BP A100
Name of Purchaser / Nom de l’achateur / Naam koper / Inköparens namn /
Ostajan nimi / Forhandlers navn / Kjøpers navn / Pircēja vārds / Pirkėjo pavardė
/ Ostja nimi / Ф.И.О. покупателя / Name des Käufers / Nome del rivenditore
Serial Number / Numéro de série / Serienummer / Serienummer / Sarjanumero
/ Serienummer / Serienummer / Sērijas numurs / Serijos numeris /
Seerianumber / Серийный номер / Serien-Nr. / Numero di serie
Date of Purchase / Date d’achat / Datum van aankoop / Inköpsdatum / Ostopäi-
vämäärä / Købsdato / Kjøpsdato / Iegādes datums / Pardavimo data /
Ostukuupäev / Дата покупки / Kaufdatum / Data d’acquisto
Specialist Dealer / Revendeur / Specialist Dealer / Återförsäljare / Alan kauppias
/ Specialforhandler / Spesialist forhandler / Speciālists - pārstāvis / Pardavusi
įstaiga / Ametlik müügiesindaja / Специализированный диле / Fachhändler /
Categoria rivenditore
56
Näidik
BF-tüüpi kontaktosa
Austatud klient,
Teie uus Microlife vererõhuaparaat on usaldusväärne meditsiini-
seade, mille abil mõõdetakse õlavarrelt vererõhku. Aparaati on
lihtne kasutada, see on täpne ning sobib väga hästi kodustes tingi-
mustes vererõhu mõõtmiseks. Aparaat on välja töötatud koostöös
arstidega ning selle täpsus on kliiniliste uuringutega tunnistatud
väga heaks.*
Palun lugege need juhised hoolikalt läbi, et oskaksite kõiki funkt-
sioone kasutada ning oleksite teadlikud ohutusjuhistest. Me
soovime, et oleksite oma Microlife tootega rahul. Kui teil tekib küsi-
musi või probleeme või soovite tagavaraosi tellida, võtke ühendust
Microlife-klienditeenindusega. Kohaliku Microlife müügiesinduse
aadressi saate oma müügiesindajalt või apteekrilt. Teise võimalu-
sena külastage meie veebilehte www.microlife.com, kust leiate
väärtuslikku teavet meie toodete kohta.
Tugevat tervist – Microlife AG!
* Selles seadmes kasutatakse sama mõõtmistehnoloogiat, mis
Briti Hüpertensiooni Seltsi (British Hypertension Society, BHS)
protokolli järgselt testitud ja auhinnatud «BP 3BTO-A» mudelis.
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.
Microlife BP A100
EE
1
ON/OFF nupp
2
Näidik
3
Sisestatav kaart
4
Manseti ühenduspesa
5
Vooluadapteri pesa
6
Manseti sahtel
7
Patarei sahtel
8
Mansett
9
Manseti ühendus
AR
M-nupp (mälu)
AT
Süstoolne näit
AK
Diastoolne näit
AL
Pulss
AM
Südamerütmihäire indikaator
AN
Pulsisagedus
AO
Patarei näit
AP
Salvestatud mõõtmistulemus
AQ
Mälukohtade arv
57BP A100
EE
Sisukord
1. Oluline teave vererõhu ja iseendal vererõhu mõõtmise
kohta
Kuidas hinnata vererõhu väärtuseid?
2. Aparaadi esmakordne kasutus
Aktiveerige sisestatud patareid
Valige õige suurusega mansett
3. Selle aparaadiga vererõhu mõõtmine
4. Südamerütmihäire indikaatori ilmumine varaseks hoia-
tuseks
5. Andmemälu
Salvestatud tulemuste vaatamine
Mälu täis
Kustuta kogu mälu
6. Sisestatava kaardi vahetus
7. Patarei indikaator ja patareide vahetus
Patareid on tühjenemas
Patareid tühjad – asendus
Millised patareid sobivad ja kuidas neid vahetada?
Laetavate patareide kasutus
8. Vooluadapteri kasutus
9. Veateated
10. Ohutus, hooldus, täpsustest ja käitlus
Ohutus ja kaitse
Aparaadi hooldus
Manseti puhastamine
Täpsustest
Käitlus
11. Garantii
12. Tehnilised andmed
Garantiikaart (vt tagakaant)
1. Oluline teave vererõhu ja iseendal vererõhu mõõt-
mise kohta
Vererõhk on südamest arteritesse pumbatud vere tekitatud
rõhk. Alati mõõdetakse kahte näitajat - süstoolset (ülemist) ja
diastoolset (alumist) vererõhku.
Aparaat mõõdab ka pulsisagedust (arv, mis näitab, mitu lööki
teeb süda minutis).
Pidevalt kõrge vererõhk võib kahjustada teie tervist ja see
vajab ravi arsti juhendamisel!
Arutage oma vererõhuväärtusi alati koos arstiga ja öelge talle, kui
olete täheldanud midagi tavalisest erinevat või te pole milleski
kindel.
Ärge kunagi tuginege ainult ühele vererõhuväärtusele.
Märkige oma vererõhunäidud üles kaasasolevasse vererõhu-
päevikusse. See annab teie arstile kiire ülevaate.
Liiga kõrgel vererõhul võib olla palju põhjuseid. Arst selgitab
neid teile täpsemalt ja määrab vajadusel ravi. Peale ravimite
võivad vererõhku alandada lõõgastumine, kehakaalu langeta-
mine ja kehaline aktiivsus.
Ärge ühelgi juhul muutke arsti määratud ravimite annuseid!
Sõltuvalt kehalisest koormusest ja tingimustest kõigub vererõhk
päeva lõikes oluliselt.
Seetõttu peate vererõhku mõõtma alati
samades rahulikes tingimustes ja lõõgastununa!
Mõõtke
vererõhku vähemalt kaks korda päevas - hommikul ja õhtul.
Kui kaks mõõtmist on tehtud vahetult teineteise järel, on
normaalne, kui saate märkimisväärselt erinevad tulemused.
Samuti on normaalne, et arsti (apteekri) juures ja kodus
mõõdetud tulemused ei ole sarnased, kuna need olukorrad
erinevad teineteisest täielikult.
Korduvad mõõtmised annavad märksa tõesema pildi kui vaid
üks kord mõõdetud näit.
Jätke kahe mõõtmise vahele vähemalt 15-sekundiline paus.
Kui olete rase, peaksite oma vererõhku hoolikalt jälgima, sest
see võib oluliselt muutuda!
Kui teil on südamerütmihäired (arütmia, vt «lõik 4»), peab
enne selle aparaadiga mõõdetud vererõhunäitude hindamist
konsulteerima arstiga.
Pulsi mõõtja ei sobi südamestimulaatori sageduse kontrolliks!
58
Kuidas hinnata vererõhu väärtuseid?
Vererõhku hinnatakse kõrgeima mõõdetud väärtuse järgi. Näide:
lugem vahemikus
150/85
kuni
120/98
mmHg tähendab, et «vererõhk
on liiga kõrge».
Aparaadi ees olev sisestatav kaart 3 näitab tabelis toodud
raskusastmeid 1-6.
2. Aparaadi esmakordne kasutus
Aktiveerige sisestatud patareid
Tõmmake patareisahtlilt 7 ära kaitseriba.
Valige õige suurusega mansett
Microlife pakub 3 erineva suurusega mansetti: S, M ja L. Valige
mansett, mis vastab teie õlavarre ümbermõõdule (mõõdetakse
tihedalt ümber õlavarre keskosa). Enamikule sobib M suurus.
Kasutage ainult Microlife mansette!
Pöörduge Microlife teenindusse, kui kaasasolev mansett
8
ei sobi.
Ühendage mansett aparaadi külge, sisestades manseti ühen-
dusosa 9 manseti pessa 4 kuni lõpuni.
3. Selle aparaadiga vererõhu mõõtmine
Olulised punktid usaldusväärseteks tulemusteks
1. Vältige vahetult enne mõõtmist kehalist koormust ning ärge
sööge ega suitsetage.
2. Istuge enne iga mõõtmist vähemalt 5 minutit ja lõõgastuge.
3. Mõõtke vererõhku alati samal käel (üldiselt vasakul).
4. Eemaldage õlavarrelt kitsad riided. Soonimise vältimiseks ärge
käärige pluusi varrukat üles – see ei häiri manseti tööd.
5. Alati veenduge, et kasutate õige suurusega mansetti (suurus
on märgitud mansetile).
Asetage mansett ümber käe tihedalt, kuid mitte liiga tugevalt.
Veenduge, et mansett oleks paigutatud 2 cm küünarliigesest
kõrgemale.
Mansetil olev arteri märk (3 cm pikkune joon) peab ületama
arteri, mis paikneb käsivarre sisepinna all.
Toetage kätt, et see oleks pingevaba.
Veenduge, et mansett on südamega samal kõrgusel.
6. Alustage mõõtmist, vajutades ON/OFF nuppu 1.
7. Mansett täitub automaatselt. Olge rahulikult, ärge liigutage
ennast ega pingutage käsivarre lihaseid enne, kui näidikule
ilmub mõõtmistulemus. Hingake tavaliselt ja ärge rääkige.
8. Kui on saavutatud õige mansetirõhk, pumpamine lõpeb ja rõhk
hakkab järk-järgult langema. Kui piisavat rõhku ei saavutatud,
pumpab aparaat õhku automaatselt juurde.
9. Mõõtmise ajal vilgub näidikul südame sümbol AN ja iga süda-
melöögi ajal kostub piip-toon.
10.Süstoolse
AT
ja diastoolse
AK
vererõhu väärtus ning pulsinäit
AL
ilmuvad näidikule ja kostub pikk piip-toon. Lugege ka teisi selles
brošüüris toodud näitude selgitusi.
11.Kui mõõtmine on lõppenud, võtke mansett käelt ära ja pakkige
see aparaadi sisse, nagu on näidatud joonisel II.
12.Märkige tulemus üles kaasasolevasse vererõhupassi ja lülitage
aparaat välja. Automaatselt lülitub monitor ligikaudu 1 minuti
möödudes välja.
Te saate mõõtmise igal ajal katkestada, vajutades ON/OFF
nuppu (nt kui tekib halb enesetunne või tunnete ebameel-
divat survet).
Tabelis on toodud täiskasvanute vererõhuväärtuste klassifikat-
sioon, mis vastab Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO)
soovitustele seisuga 2003. Ühikud on mmHg.
Vahemik Süstoolne Diastoolne Soovitus
liiga madal vere-
rõhk
100
60
Pidage nõu arstiga
1. optimaalne vere-
rõhk
100 - 120 60 - 80
Iseseisev kontroll
2. normaalne vere-
rõhk
120 - 130 80 - 85
Iseseisev kontroll
3. pisut kõrgenenud
vererõhk
130 - 140 85 - 90
Pidage nõu arstiga
4. liiga kõrge vererõhk
140 - 160 90 - 100
Pöörduge arsti poole
5. väga kõrge vere-
rõhk
160 - 180 100 - 110
Pöörduge arsti poole
6. ohtlikult kõrge vere-
rõhk
180
110
Pöörduge viivitama-
tult arsti poole!
Manseti suurus õlavarre ümbermõõt
S 17 - 22 cm (6,75 - 8,75 tolli)
M 22 - 32 cm (8,75 - 12,5 tolli)
L 32 - 42 cm (12,5 - 16,5 tolli)
59BP A100
EE
4. Südamerütmihäire indikaatori ilmumine varaseks
hoiatuseks
Sümbol
AM
näitab, et mõõtmise ajal tehti kindlaks pulsirütmihäire.
Sellisel juhul võib mõõdetud tulemus teie tavalisest vererõhust
erineda – korrake mõõtmist. Enamikul juhtudest ei ole see põhjus
muretsemiseks. Kui see sümbol ilmub aga regulaarselt (nt mitu
korda nädalas, kui mõõdate vererõhku iga päev), siis pöörduge nõu
saamiseks arsti poole. Palun näidake oma arstile järgmist selgitust:
5. Andmemälu
Mõõtmise lõppedes salvestab instrument automaatselt iga tulemuse.
Salvestatud tulemuste vaatamine
Vajutage väljalülitatud aparaadil korra M-nuppu AR. Ekraanil
näidatakse esimesena viimati salvestatud tulemust.
Vajutades veel korra M-nupule, ilmub näidikule eelmine näit. M-
nupule korduvalt vajutades saate liikuda ühelt salvestatud näidult
teisele.
Mälu täis
Kui 30 tulemust on salvestatud, on mälu täis. Alates sellest
hetkest salvestatakse uus väärtus vana üle kirjutades.
Kustuta kogu mälu
Kui instrumendist eemaldatakse patareid, kustuvad kõik
mälus olevad andmed.
6. Sisestatava kaardi vahetus
Te saate sisestatavat kaarti
3
vahetada, tõmmates selle külje suunas
välja (nagu
joonisel IV
näidatud) ja asendades uue paberkaardiga.
Kaardile võib arst näiteks märkida ravimiannuse või telefoninumbri
erakorralisel juhul helistamiseks. Varukaardid on aparaadiga kaasas.
7. Patarei indikaator ja patareide vahetus
Patareid on tühjenemas
Kui patareid on ligikaudu ¾ kasutatud, süttib kohe pärast aparaadi
sisselülitamist patarei sümbol AO (osaliselt täis patarei sümbol).
Aparaat töötab küll usaldusväärselt edasi, kuid peaksite muret-
sema uued patareid.
Patareid tühjad – asendus
Kui patareid on tühjad, süttib kohe pärast aparaadi sisselülitamist
patarei sümbol AO (tühja patarei sümbol). Enam ei saa aparaadiga
vererõhku mõõta, vaid tuleb vahetada patareid.
1. Avage patarei sahtel 7 aparaadi tagaküljel, lükates kaks noolt
sissepoole ja tõmmates kaane pealt ära.
2. Asendage patareid – veenduge, et patareide poolused asuksid
õigesti, nagu patareisahtlis näidatud.
Millised patareid sobivad ja kuidas neid vahetada?
Palun kasutage 4 uut, pika elueaga 1,5 V, AA suurusega
patareid.
Ärge kasutage patareisid, mille kasutusaeg on lõppenud.
Kui vererõhuaparaati ei ole plaanis pikka aega kasutada,
võtke palun patareid aparaadi seest välja.
Laetavate patareide kasutus
Te saate seda aparaati kasutada ka laetavate patareidega.
Palun kasutage ainult «NiMH» tüüpi korduvkasutatavaid
patareisid!
Kui näidikule ilmub patarei («patarei tühi») sümbol, tuleb
patareid aparaadi seest välja võtta ja laadida! Tühjasid laeta-
vaid patareisid ei tohi aparaadi sisse jätta, see võib patareisid
kahjustada (täielik tühjenemine tingituna aparaadi vähesest
kasutamisest, k.a. väljalülitatud oleku korral).
Võtke laetavad patareid alati aparaadi seest välja, kui
aparaati ei ole plaanis kasutada kauem kui üks nädal!
Patareisid EI TOHI vererõhuaparaadi sees laadida!
Laadige patareisid välises laadijas. Järgige juhiseid laadi-
mise, hoolduse ja kestvuse kohta!
8. Vooluadapteri kasutus
Aparaati võib kasutada Microlife vooluadapteriga (DC 6V, 600mA).
Kasutage ainult Microlife vooluadapterit, mis on saadaval
originaal-lisatarvikuna ja mis sobib teie vooluvõrguga, nt
«Microlife 230 V adapter».
Teave arstile arütmianäidu sagedase ilmumise kohta
See aparaat on ostsillomeetriline vererõhumonitor, mis
analüüsib mõõtmise ajal ka pulsisagedust. Aparaat on läbinud
kliinilised katsed.
Arütmia sümbol ilmub näidikule mõõtmisejärgselt, kui mõõtmise
ajal on sedastatud pulsirütmihäire. Kui sümbol ilmub sageli (nt
mitu korda nädalas, kui mõõta vererõhku iga päev), soovitame
patsiendil pöörduda arsti poole.
Aparaat ei asenda südameuuringuid, kuid aitab varases staa-
diumis avastada pulsirütmihäireid.
60
Kontrollige, et vooluadapter ja selle kaabel poleks vigastatud.
1. Ühendage adapteri kaabel vererõhuaparaadil olevasse voolua-
dapteri pessa 5.
2. Ühendage adapteri pistik seinakontakti.
Kui vooluadapter on ühendatud, siis patareidelt voolu ei kasutata.
9. Veateated
Kui mõõtmise ajal tekib viga, siis toiming katkestatakse ja vastav
veateade ilmub näidikule, nt «ERR 3».
* Selle või mõne muu vea kordumisel pidage nõu oma arstiga.
Kui teie meelest on tulemused ebatõenäolised, lugege
«1. lõigus» toodud teave hoolikalt läbi.
10.Ohutus, hooldus, täpsustest ja käitlus
Ohutus ja kaitse
Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud
otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamise taga-
järjel tekkinud kahjustuste eest.
See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege seda ettevaatli-
kult. Järgige alalõigus «Tehnilised andmed» kirjeldatud hoiu- ja
kasutustingimusi!
Kaitske seadet:
- vee ja niiskuse,
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
- otsese päikesevalguse ning,
- kuuma ja külma eest.
Mansetid on õrnad ning neid tuleb ettevaalikult käsitseda.
Alustage manseti täitmist alles siis, kui olete selle käele
asetanud.
Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks
mobiiltelefonid, raadiosaatjad) läheduses.
Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest kahjustunud või
täheldate sellel midagi ebatavalist.
Ärge ühelgi juhul seadet avage.
Kui seadet pole plaanis pikka aega kasutada, võtke patareid
selle seest välja.
Lugege ohutusjuhiseid selle brošüüri vastavas lõigus.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalveta kasutada; mõned
selle osad on nii väikesed, et lapsed võivad need alla
neelata.
Aparaadi hooldus
Puhastage vererõhuaparaati ainult pehme kuiva riidelapiga.
Manseti puhastamine
Manseti ümbrist võib pesta pesumasinas temperatuuril 30°C
(mitte triikida!).
HOIATUS: Manseti sees olevat kummikotti ei või ühelgi
juhul pesta! Võtke õrn siseosa enne pesu mansetikatte
seest välja ja pange pärast ettevaatlikult tagasi.
Täpsustest
Me soovitame vererõhuaparaadi mõõtetäpsust kontrollida iga
2 aasta järel või pärast võimalikku mehhaanilist kahjustust (nt
Viga
Kirjeldus Võimalik põhjus ja kuidas toimida
«
ERR 1
»
Liiga nõrk
signaal
Mansetini jõudvad pulsilöögid on liiga
nõrgad. Asetage mansett uuesti ja
korrake mõõtmist.*
«
ERR 2
»
Veasignaal Mõõtmise ajal avastati manseti kaudu
veasignaal, mille põhjuseks oli liiguta-
mine või lihaste pingutamine. Korrake
mõõtmist, hoides kätt rahulikult paigal.
«
ERR 3
»
Mansetirõhk
ei tõuse
Mansetti ei pumbata piisavas koguses
õhku. Võimalik on lekke olemasolu.
Kontrollige, et mansett oleks korralikult
ühendatud ja piisavalt tihedalt ümber
käe. Vajadusel vahetage patareid.
Korrake mõõtmist.
«
ERR 5
»
Ebatõenäo-
line tulemus
Mõõtmissignaalid on ebatäpsed ja
tulemus ei ilmu näidikule. Lugege läbi
«olulised punktid usaldusväärseks
mõõtmiseks» ja korrake mõõtmist.*
«
HI
»
Pulss või
mansetis olev
rõhk on liiga
kõrge
Mansetis olev rõhk on liiga kõrge (üle
300 mmHg) või pulss liiga sage (üle
200 löögi minutis). Lõõgastuge
5 minutit ja korrake mõõtmist.*
«
LO
»
Pulss on liiga
aeglane
Pulss on liiga aeglane (alla 40 löögi
minutis). Korrake mõõtmist.*
61BP A100
EE
pärast maha pillamist). Selleks, et teha testi, pöörduge Microlife-
teenindusse (vt eessõna).
Käitlus
Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas
asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olme-
prügi hulka.
11.Garantii
Sellele seadmele on antud
5 -aastane garantii
, mis algab ostukuu-
päevast. Garantii kehtib ainult müügiesindaja täidetud garantiikaardi
(vt tagakaas) või ostutšeki esitamisel.
Garantii alla ei kuulu patareid, mansett ja kandeosad.
Garantii muutub kehtetuks, kui seadet on lahti võetud või on
seda muudetud.
Garantii ei kata valest käsitsemisest, tühjaks jooksnud patareidest,
õnnetusjuhtumitest või kasutusjuhiste mittejärgimisest tekkinud
kahjusid.
Palun võtke ühendust Microlife-teenindusega (vt eessõna).
12.Tehnilised andmed
See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC
nõuetele.
Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
Töötemperatuur: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutemperatuur: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Kaal: 610 g (koos patareidega)
Mõõdud: 160 x 125 x 98 mm
Mõõtmisprotse-
duur:
ostsillomeetriline, vastab Korotkovi meeto-
dile: faas I süstoolne, faas V diastoolne
Mõõtevahemik: 20 - 280 mmHg – vererõhk
40 - 200 lööki minutis – pulss
Mansetirõhu
vahemik näidikul: 0 - 299 mmHg
Resolutsioon: 1 mmHg
Staatiline täpsus: rõhu täpsus ± 3 mmHg
Pulsi täpsus: ± 5 % tegelikust
Vooluallikas:
4 x 1,5 V patareid; suurus AA
Vooluadapter DC 6V, 600 mA (lisatarvik)
Vastavus standar-
ditele:
EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC)
1 / 1

Microlife BP A100 Kasutusjuhend

Kategooria
Vererõhu ühikud
Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka