AEG BEB331110M Kasutusjuhend

Bränd
AEG
Kategooria
mikrolaineahjud
Mudel
BEB331110M
Tüüp
Kasutusjuhend
USER
MANUAL
BEB331110M
Upute za uporabu 2
Návod k použití 31
Gebruiksaanwijzing 60
User Manual 90
Kasutusjuhend 119
Notice d'utilisation 148
Benutzerinformation 178
Instrukcja obsługi 208
Lietošanas instrukcija 238
Naudojimo instrukcija 267
Упутство за употребу 297
HR
CS
NL
EN
ET
FR
DE
PL
LV
LT
SR
Návod na používanie 329
Navodila za uporabo 359
SK
SL
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam
pružio godine besprijekornog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas da
odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i informacije o servisu i
popravcima:
www.aeg.com/support
Registrirajte svoj proizvod za bolju uslugu:
www.registeraeg.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop
KORISNIČKA SLUŽBA I SERVIS
Obavezno koristite originalne rezervne dijelove.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra neka vam pri ruci budu sljedeći
podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI.....................................................................................2
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................................4
3. OPIS PROIZVODA..........................................................................................................6
4. UPRAVLJAČKA PLOČA................................................................................................. 7
5. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................................8
6. SVAKODNEVNA UPORABA.......................................................................................... 8
7. FUNKCIJE SATA............................................................................................................ 9
8. KORIŠTENJE PRIBORA...............................................................................................10
9. DODATNE FUNKCIJE.................................................................................................. 12
10. SAVJETI I PREPORUKE............................................................................................ 12
11. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE....................................................................................... 25
12. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA....................................................................................28
13. TEHNIČKI PODACI.....................................................................................................29
14. ENERGETSKA UČINKOVITOST................................................................................29
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
2 HRVATSKI
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i ranjivih osoba
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija i osobe
smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili
osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti. Bez stalnog nadzora djeca
mlađa od 8 godina i osobe s vrlo visokim i složenim
invaliditetom ne smiju upotrebljavati ovaj uređaj.
Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
UPOZORENJE: Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni
dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti
kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete
grijače.
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno
koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvog
održavanja.
UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj
isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Ne koristite uređaj prije postavljanja u ugradbeni ormarić.
HRVATSKI 3
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili
oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima
pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do
loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki. Vodilice
polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Instalacija
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Slijedite upute za postavljanje isporučene
s uređajem.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite
pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite
zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Ugradite uređaj na sigurno i prikladno
mjesto koje udovoljava zahtjevima
instalacije.
Održavajte minimalnu udaljenost od
drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
Prije montaže provjerite otvaraju li se
vrata pećnice bez ograničenja.
Uređaj je opremljen električnim sustavom
hlađenja. Mora se koristiti s električnim
napajanjem.
Ugrađena jedinica mora zadovoljavati
uvjete o stabilnosti DIN 68930.
Minimalna visina ormarića
(Minimalna visina ormarića
ispod radne ploče)
578 (600) mm
Širina ormarića 560 mm
Dubina ormarića 550 (550) mm
Visina prednje strane ure‐
đaja
594 mm
Visina stražnje strane ure‐
đaja
576 mm
Širina prednje strane ure‐
đaja
595 mm
Širina stražnje strane ure‐
đaja
559 mm
Dubina proizvoda 567 mm
Ugradna dubina uređaja 546 mm
Dubina s otvorenim vratima 1027 mm
Minimalna veličina ventila‐
cijskog otvora. Otvor smje‐
šten na dnu stražnje strane
560 x 20 mm
Dužina priključnog kabela.
Kabel je smješten u des‐
nom kutu stražnje strane
1500 mm
Vijci za montažu 4 x 25 mm
2.2 Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i strujnog
udara.
Svako povezivanje s električnom mrežom
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
4 HRVATSKI
Provjerite jesu li parametri na natpisnoj
pločici kompatibilni s električnim
vrijednostima mrežnog napajanja.
Uvijek koristite pravilno montiranu utičnicu
sa zaštitom od strujnog udara.
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti ovlašteni
servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanja dodiruje
ili dođe blizu vrata uređaja ili niši ispod
uređaja, posebice kada radi ili su vrata
vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne može
ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja uključite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li nakon montaže pristup
utikaču.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati izolacijski
uređaj koji vam omogućuje isključivanje
uređaja iz električne mreže na svim
polovima. Izolacijski uređaj mora imati
kontakte s otvorom minimalne širine 3
mm.
Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel za
napajanje.
2.3 Primjena
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede, opeklina,
strujnog udara ili eksplozije.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja vrata
uređaja u radu. Oslobađa se vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama
ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili
za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći u
dodir s uređajem kada otvarate vrata.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od oštećenja
uređaja.
Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak
boje emajla:
ne stavljajte izravno na dno uređaja
posuđe ili druge predmete.
ne stavljajte aluminijsku foliju izravno
na dno u unutrašnjosti uređaja.
ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg čelika
nema utjecaj na performanse uređaja.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da vrata
nikad nisu zatvorena dok uređaj radi.
Toplina i vlaga mogu se nakupiti iza ploče
zatvorenog namještaja i uzrokovati
značajno oštećenje uređaja, ormarića u
kojem se nalazi ili poda. Ne zatvarajte
ploču namještaja dok se uređaj potpuno
ne ohladi nakon uporabe.
HRVATSKI 5
2.4 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.
Prije održavanja uređaj isključite a utikač
izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
Staklene ploče vrata odmah zamijenite
kada su oštećene. Obratite se ovlaštenom
servisnom centru.
Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja.
Vrata su teška!
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala površine.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite samo neutralne deterdžente.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, slijedite sigurnosne upute na
ambalaži.
2.5 Unutarnje osvjetljenje
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog udara.
Što se tiče žarulje(a) unutar ovog
proizvoda i rezervnih žarulja koje se
prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene
su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u
kućanskim uređajima, poput temperature,
vibracija, vlage ili namijenjene su
signalizaciji informacija o radnom stanju
uređaja. Nisu namijenjene za druge
primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u
kućanstvu.
Koristite samo žarulje s istim
specifikacijama.
2.6 Usluga
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili gušenja.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
7
9
8
41 2 3 5 6
1
2
3
4
5
12
10
11
1
Upravljačka ploča
2
Regulator funkcija pećnice
3
Svjetlo/simbol napajanja
4
Zaslon
5
Okretni programator (za temperaturu)
6
Indikator/simbol temperature
7
Grijač
8
Žarulja
9
Ventilator
10
Nosač polica, uklonjivo
11
Udubljenje u unutrašnjosti - Spremnik za
čišćenje vodom
12
Položaji police
6 HRVATSKI
3.2 Dodatna oprema
Mreža za pečenje
Za posude za kuhanje, kalupe za pečenje
kolača i mesa.
Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
Plitica za roštiljanje/pečenje
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica za
sakupljanje masnoće.
Sklopive vodilice
Lakše umetanje i uklanjanje plitica i mreže za
pečenje.
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
4.1 Uvlačive tipke
Za početak korištenja uređaja pritisnite tipku.
Tipka se izvlači.
4.2 Polja senzora/tipke
Postavljanje vremena.
Za postavljanje funkcije sata.
Postavljanje vremena.
4.3 Zaslon
A B
A. Funkcije sata
B. Tajmer
HRVATSKI 7
5. PRIJE PRVE UPORABE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Prije prve uporabe
Tijekom predgrijavanja pećnica može stvarati neugodan miris i dim. Obavezno provjerite da se
prostorija prozračuje.
1. korak 2. korak
3. korak
Postavite sat Očistite pećnicu Prethodno zagrijte praznu pećni‐
cu
1. Pritisnite: .
2. , - pritisnite za postavlja‐
nje sati. Pritisnite: .
3.
, - pritisnite za postavlja‐
nje minuta. Pritisnite: .
1. Izvadite sav pribor i sve uklonji‐
ve nosače polica iz pećnice.
2. Pećnicu i pribor očistite mekom
krpom, mlakom vodom i blagim
deterdžentom.
1. Postavite maksimalnu tempera‐
turu za funkciju: .
Vrijeme: 1 h.
2. Postavite maksimalnu tempera‐
turu za funkciju: .
Vrijeme: 15 min.
Isključite pećnicu i pričekajte da se ohladi. Vratite pribor i uklonjive nosače polica u pećnicu.
6. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Kako postaviti: Funkciju
pećnice
1. korak Okrenite regulator funkcija pećnice za
odabir funkcije pećnice.
2. korak Okrenite kontrolni regulator za odabir
temperature.
3. korak Kad kuhanje završi, da biste isključili
pećnicu, okrenite regulatore na položaj
isključeno.
6.2 Funkcije pećnice
Funkcija pećni‐
ce
Aplikacija
Položaj "Isklj."
Pećnica je isključena.
Osvjetljenje unu‐
trašnjosti
Za uključivanje svjetla.
Vrući zrak
Za pečenje na do tri razine poli‐
ca istovremeno i za sušenje hra‐
ne.
Postavite temperaturu 20 -
40 °C niže nego za funkcijuKon‐
vencionalno pečenje.
8 HRVATSKI
Funkcija pećni‐
ce
Aplikacija
Funkcija za pizzu
Za pečenje pizze. Za intenzivno
tamnjenje i hrskavo dno.
Konvencionalno
pečenje / Čišćenje
pomoću vode
Za pečenje i prženje hrane na
jednom položaju police.
Pogledajte poglavlje "Održava‐
nje i čišćenje" za više informaci‐
ja o: Čišćenje pomoću vode.
Donji grijač
Za pečenje kolača s hrskavijom
donjom stranom i konzerviranje
namirnica.
Odmrzavanje
Za odmrzavanje hrane (povrća i
voća). Vrijeme odleđivanja ovisi
o količini i veličini smrznutih na‐
mirnica.
Vlažno pečenje
Ta funkcija napravljena je za
uštedu energije tijekom kuhanja.
Kad koristite tu funkciju, tempe‐
ratura u unutrašnjosti može se
razlikovati od postavljene tem‐
perature. Snaga zagrijavanja
može se smanjiti. Za više infor‐
macija pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba", Napo‐
mene o: Vlažno pečenje.
Roštilj
Za roštiljanje tankih komada
hrane i pripremu tosta.
Funkcija pećni‐
ce
Aplikacija
Turbo roštilj
Za pečenje velikih koljenica ili
peradi s kostima na jednom po‐
ložaju police. Za pripremu zape‐
čenih jela i tamnjenje.
Svjetlo se može isključiti
automatski na temperaturi ispod
60 °C tijekom nekih funkcija
pećnice.
6.3 Napomene o: Vlažno pečenje
Ova funkcija korištena je za usklađivanje s
razredom energetske učinkovitosti i
zahtjevima ekološkog dizajna u skladu s EU
65/2014 i EU 66/2014. Ispitivanja prema EN
60350-1.
Vrata pećnice moraju biti zatvorena tijekom
pečenja tako da se funkcija ne ometa i da
pećnica radi s najvišom mogućom
energetskom učinkovitošću.
Za upute za kuhanje pogledajte poglavlje
"Savjeti i preporuke", Vlažno pečenje. Za
opće preporuke za uštedu energije
pogledajte poglavlje "Energetska
učinkovitost", Ušteda energije.
7. FUNKCIJE SATA
7.1 Funkcije sata
Funkcija sata Aplikacija
Vrijeme
Za postavljanje, promjenu ili provjeru vremena.
Trajanje
Za postavljanje duljine rada pećnice.
Zvučni alarm
Za postavljanje odbrojavanja. Ova funkcija nema utjecaja na rad pećnice.
Funkciju možete bilo kada postaviti, također i kad je pećnica isključena.
HRVATSKI 9
7.2 Kako postaviti: Funkcije sata
Kako promijeniti: Vrijeme
- bljeska kad spojite pećnicu na električno napajanje, kad je došlo do prekida napajanja ili kada tajmer nije
postavljen.
1. korak
- pritisnite nekoliko puta. - počinje bljeskati.
2. korak
, - pritisnite za postavljanje sata.
Nakon otprilike 5 sekundi bljeskanje prestaje i na zaslonu se prikazuje vrijeme.
- pritisnite više puta za promjenu vremena. - počinje bljeskati.
Kako postaviti: Trajanje
1. korak Postavite funkciju i temperaturu pećnice.
2. korak
- pritisnite nekoliko puta. - počinje bljeskati.
3. korak
, - pritisnite za postavljanje trajanja.
Na zaslonu se prikazuje: .
- bljeska kada se postavljeno vrijeme završi. Signal se oglašava i pećnica se isključuje.
4. korak Pritisnite bilo koju tipku za isključivanje signala.
5. korak Okrenite regulator u položaj isključeno.
Kako postaviti: Zvučni alarm
1. korak
- pritisnite nekoliko puta. - počinje bljeskati.
2. korak
, - pritisnite za postavljanje sata.
Funkcija automatski počinje nakon 5 s.
Po isteku postavljenog vremena, oglašava se zvučni signal.
3. korak Pritisnite bilo koju tipku za isključivanje signala.
4. korak Okrenite regulator u položaj isključeno.
Kako poništiti: Funkcije sata
1. korak
- pritisnite više puta dok simbol funkcije sata ne počne bljeskati.
2. korak
Pritisnite i držite: .
Funkcija sata isključuje se nakon nekoliko sekundi.
8. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Umetanje dodataka
Mala udubljenja na vrhu povećavaju
sigurnost. Te udubine ujedno su i dodatna
mjera protiv prevrtanja. Visoki obod oko
police sprječava klizanje posuđa s police.
10 HRVATSKI
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača police .
Pekač za pecivo /Duboka plitica:
Gurnite pladanj za pečenje između vodilica police.
Mreža za pečenje, Pekač za pecivo /Duboka
plitica:
Gurnite pekač za pecivo između vodilica na nosa‐
ču police i mreže za pečenje na vodilicama iznad.
8.2 Uporaba sklopivih vodilica
Ne podmazujte sklopive vodilice.
Prije zatvaranja vrata pećnice sklopive
vodilice obavezno gurnite u pećnicu do kraja.
Žičana polica:
Postavite žičanu policu na sklopive vodilice.
HRVATSKI 11
Duboka plitica:
Postavite duboku pliticu na sklopive vodilice.
Istovremena upotreba žičane police i duboke
plitice:
Mrežu za pečenje i duboku pliticu zajedno postavite
na sklopivu vodilicu.
9. DODATNE FUNKCIJE
9.1 Ventilator za hlađenje
Kad pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje da ohladi površine
pećnice. Ako isključite pećnicu, ventilator za
hlađenje može nastaviti raditi sve dok se
pećnica ne ohladi.
10. SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
10.1 Preporuke za kuhanje
Temperature i vremena kuhanja u tablicama služe kao primjeri. Ovise o receptima, kvaliteti i količini korištenih
sastojaka.
Vaša pećnica može peći ili pržiti drugačije od pećnice koju ste imali ranije. Donje tablice prikazuju preporučene
postavke za temperaturu, vrijeme kuhanja i položaj polica za određene vrste hrane.
Ako ne možete naći postavke za posebni recept, potražite onaj koji mu je sličan.
10.2 Unutarnja strana vrata
S unutarnje strane vrata nalaze se:
brojevi položaja polica.
informacije o funkcijama pećnice,
preporučeni položaji polica i temperature
za pripremu jela.
10.3 Pečenje
Za prvo pečenje koristite nižu temperaturu.
Vrijeme pečenja može se produžiti 10 – 15
minuta ako kolače pečete na više položaja
polica.
12 HRVATSKI
Torte i pite se možda neće ravnomjerno
zapeći ako ih pečete na različitim razinama.
Nema potrebe mijenjati postavku
temperature ako dođe do neravnomjernog
tamnjenja. Razlike će se izjednačiti tijekom
pečenja.
Posude u pećnici mogu se iskriviti tijekom
pečenja. Kad se rešetke ohlade, vratit će se
u prvotni oblik.
10.4 Savjeti za pečenje tijesta i peciva
Rezultati pečenja tijesta i
peciva
Mogući uzrok Rješenje
Dno torte nije dovoljno peče‐
no.
Pogrešan položaj police. Tortu stavite na nižu policu.
Torta je upala i postala vlažna
ili prijesna.
Temperatura pećnice je previsoka. Sljedeći put postavite malo nižu tempera‐
turu pećnice.
Temperatura pećnice je previsoka,
a vrijeme pečenja je prekratko.
Sljedeći put postavite duže vrijeme peče‐
nja i nižu temperaturu pećnice.
Kolač je presuh. Temperatura pećnice je preniska. Sljedeći put postavite višu temperaturu
pećnice.
Vrijeme pečenja je predugo. Sljedeći put postavite kraće vrijeme peče‐
nja.
Kolač se neravnomjerno peče. Temperatura pećnice je previsoka,
a vrijeme pečenja je prekratko.
Sljedeći put postavite duže vrijeme peče‐
nja i nižu temperaturu pećnice.
Tijesto za kolač nije ravnomjerno
raspoređeno.
Sljedeći put tijesto za kolač ravnomjerno
rasporedite na pliticu za pečenje.
Kolač nije gotov u vremenu
pečenja navedenom u recep‐
tu.
Temperatura pećnice je preniska. Sljedeći put postavite malo višu tempera‐
turu pećnice.
10.5 Pečenje na jednom položaju police
PEČE‐
NJE U KALUPI‐
MA
(°C) (min)
Pite i kolači od lis‐
natog tijesta, pret‐
hodno zagrijte
praznu pećnicu
Vrući zrak 170 - 180 10 - 25 2
Mješavina podloga
za pite - dizano ti‐
jesto
Vrući zrak 150 - 170 20 - 25 2
Kuglof / Brioš Vrući zrak 150 - 160 50 - 70 1
Suhi kolač / Voćni
kolači
Vrući zrak 140 - 160 70 - 90 1
Kolač od sira Konvencionalno pečenje 170 - 190 60 - 90 1
Koristite treći položaj police u pećnici.
HRVATSKI 13
Koristite funkciju: Vrući zrak.
Koristite pliticu za pečenje.
TORTE / KOLAČI / KRUH
(°C) (min)
Posuti kolač 150 - 160 20 - 40
Kolač s voćem na vrhu (tijesto s kvascem / mješavi‐
na), koristite duboku pliticu
150 35 - 55
Voćne torte s prhkim tijestom 160 - 170 40 - 80
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite funkciju: Konvencionalno pečenje.
Koristite pliticu za pečenje.
TORTE / KO‐
LAČI / KRUH (°C) (min)
Rolada 180 - 200 10 - 20 3
Raženi kruh: prvi: 230 20 1
zatim: 160 - 180 30 - 60
Kolač od maslaca s bade‐
mima / Slatki kolač
190 - 210 20 - 30 3
Princes krafne / Ekleri 190 - 210 20 - 35 3
Pletenica / Vijenac od kru‐
ha
170 - 190 30 - 40 3
Kolač s voćem na vrhu (ti‐
jesto s kvascem / mješavi‐
na), koristite duboku pliticu
170 35 - 55 3
Kolači od tijesta s kva‐
scem i nježnim slojem
(krema, glazura)
160 - 180 40 - 80 3
Christstollen 160 - 180 50 - 70 2
Koristite treći položaj police u pećnici.
KEKSI
(°C) (min)
Biskviti od prhkog tijesta Vrući zrak 150 - 160 10 - 20
Pecivo-kiflice, prethodno za‐
grijte praznu pećnicu
Vrući zrak 160 10 - 25
Biskviti od mješavine biskvita Vrući zrak 150 - 160 15 - 20
14 HRVATSKI
KEKSI
(°C) (min)
Uštipci, prethodno zagrijte
praznu pećnicu
Vrući zrak 170 - 180 20 - 30
Rolada od dizanog tijesta Vrući zrak 150 - 160 20 - 40
Kolačići s bademima Vrući zrak 100 - 120 30 - 50
Kolači od bjelanjka / Puslice Vrući zrak 80 - 100 120 - 150
Pecivo-kiflice, prethodno za‐
grijte praznu pećnicu
Konvencionalno pečenje 190 - 210 10 - 25
10.6 Pečena i zapečena jela
Koristite prvi položaj police u pećnici.
(°C) (min)
Baguette preliveni topljenim
sirom
Vrući zrak 160 - 170 15 - 30
Zapečeno povrće, prethodno
zagrijte praznu pećnicu
Turbo roštilj 160 - 170 15 - 30
Lasagne Konvencionalno pečenje 180 - 200 25 - 40
Riblji nabujci Konvencionalno pečenje 180 - 200 30 - 60
Punjeno povrće Vrući zrak 160 - 170 30 - 60
Slatki nabujci Konvencionalno pečenje 180 - 200 40 - 60
Zapečena tjestenina Konvencionalno pečenje 180 - 200 45 - 60
10.7 Pečenje na više razina
Koristite funkciju: Vrući zrak.
Koristite plitice za pečenje.
TORTE / KO‐
LAČI (°C) (min)
2 položaja
Princes krafne / Ekleri,
prethodno zagrijte praznu
pećnicu
160 - 180 25 - 45 1 / 4
Suhi drobljenac 150 - 160 30 - 45 1 / 4
HRVATSKI 15
KEKSI /
SITNI KOLAČI /
KOLAČI / PECI‐
VA
(°C) (min)
2 položaja 3 položaja
Pecivo-kiflice 180 20 - 30 1 / 4 -
Biskviti od prhkog ti‐
jesta
150 - 160 20 - 40 1 / 4 1 / 3 / 5
Biskviti od mješavine
biskvita
160 - 170 25 - 40 1 / 4 -
Uštipci, prethodno
zagrijte praznu peć‐
nicu
170 - 180 30 - 50 1 / 4 -
Rolada od dizanog
tijesta
160 - 170 30 - 60 1 / 4 -
Kolačići s bademima 100 - 120 40 - 80 1 / 4 -
Biskvit od bjelanjka /
Puslice
80 - 100 130 - 170 1 / 4 -
10.8 Savjeti za pečenje
Koristite posuđe otporno na toplinu.
Pečeno nemasno meso, prekriveno (možete
koristiti aluminijsku foliju).
Velike komade mesa pecite izravno u plitici ili
na mreži za pečenje postavljenom iznad
plitice.
U pliticu ulijte malo vode kako biste spriječili
sagorijevanje masnoće koja kapi.
Nakon isteka 1/2 - 2/3 vremena pečenja
okrenite pečenje.
Pečeno meso i riba u velikim komadima (1 kg
ili više).
Tijekom pečenja komade mesa prelijte
vlastitim sokom nekoliko puta.
10.9 Pečenje mesa
Koristite prvi položaj police u pećnici.
GOVEDINA
(°C) (min)
Pečenka u posudi 1 - 1,5 kg Konvencionalno pe‐
čenje
230 120 - 150
Goveđe pečenje ili filet,
slabo pečeno, prethodno
zagrijte praznu pećnicu
po cm debljine Turbo roštilj 190 - 200 5 - 6
Goveđe pečenje ili filet,
srednje pečeno, prethod‐
no zagrijte praznu pećni‐
cu
po cm debljine Turbo roštilj 180 - 190 6 - 8
16 HRVATSKI
GOVEDINA
(°C) (min)
Goveđe pečenje ili filet,
dobro pečeno, prethodno
zagrijte praznu pećnicu
po cm debljine Turbo roštilj 170 - 180 8 - 10
SVINJETINA
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
(kg)
(°C) (min)
Lopatica / Vratina / Rolana
šunka
1 - 1.5 160 - 180 90 - 120
Kotleti / Svinjska rebra 1 - 1.5 170 - 180 60 - 90
Mesna pita 0.75 - 1 160 - 170 50 - 60
Buncek, prethodno kuhan 0.75 - 1 150 - 170 90 - 120
TELETINA
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
(kg)
(°C) (min)
Teleće pečenje 1 160 - 180 90 - 120
Teleća koljenica 1.5 - 2 160 - 180 120 - 150
HRVATSKI 17
JANJETINA
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
(kg)
(°C) (min)
Janjeći but / Janjeće peče‐
nje
1 - 1.5 150 - 170 100 - 120
Janjeći hrbat 1 - 1.5 160 - 180 40 - 60
DIVLJAČ
Koristite funkciju: Konvencionalno pečenje.
(kg)
(°C) (min)
Hrbat / Zečji but, prethod‐
no zagrijte praznu pećnicu
do 1 230 30 - 40
Srneći hrbat 1.5 - 2 210 - 220 35 - 40
Srneći but 1.5 - 2 180 - 200 60 - 90
PERAD
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
(kg)
(°C) (min)
Perad u komadima 0,2 - 0,25 svaki komad 200 - 220 30 - 50
Pile, polovica 0,4 - 0,5 svaki komad 190 - 210 35 - 50
Pile, mlada kokoš 1 - 1.5 190 - 210 50 - 70
Patka 1.5 - 2 180 - 200 80 - 100
Guska 3.5 - 5 160 - 180 120 - 180
Puretina 2.5 - 3.5 160 - 180 120 - 150
Puretina 4 - 6 140 - 160 150 - 240
18 HRVATSKI
RIBA, CIJELA (NA PARI)
Koristite funkciju: Konvencionalno pečenje.
(kg)
(°C) (min)
Riba 1 - 1.5 210 - 220 40 - 60
10.10 Hrskavo pečenje s:Funkcija
za pizzu
PIZZA
Koristite prvi položaj police u pećni‐
ci.
(°C) (min)
Pite 180 - 200 40 - 55
Pita od špinata 160 - 180 45 - 60
Quiche Lorrai‐
ne / Pita od sira
170 - 190 45 - 55
Kolač od sira 140 - 160 60 - 90
Pita od povrća 160 - 180 50 - 60
PIZZA
Predgrijte praznu pećnicu prije peče‐
nja.
Koristite drugi položaj police u pećni‐
ci.
(°C) (min)
Pizza, tanka ko‐
ra, koristite du‐
boki pladanj
200 - 230 15 - 20
Pizza, debela
kora
180 - 200 20 - 30
Beskvasni kruh 230 - 250 10 - 20
Uštipci 160 - 180 45 - 55
Slani alzaški ko‐
lač
230 - 250 12 - 20
Pierogi (punjeni
jastučići)
180 - 200 15 - 25
10.11 Roštilj
Predgrijte praznu pećnicu prije pečenja.
Roštiljajte samo tanke komade mesa ili ribe.
Postavite pliticu na prvu policu, kako biste
prikupili masnoću.
HRVATSKI 19
ROŠTILJ
Koristite funkciju: Roštilj
(°C) (min)
s jedne strane
(min)
s druge strane
Goveđe pečenje 210 - 230 30 - 40 30 - 40 2
Goveđi filet 230 20 - 30 20 - 30 3
Svinjeća rebra 210 - 230 30 - 40 30 - 40 2
Teleća slabina 210 - 230 30 - 40 30 - 40 2
Janjeći hrbat 210 - 230 25 - 35 20 - 25 3
Riba, 0,5 kg - 1 kg 210 - 230 15 - 30 15 - 30 3 / 4
10.12 Zamrznuta hrana
ODLEĐIVANJE
Koristite funkciju: Vrući zrak.
(°C) (min)
Pizza, smrznuta 200 - 220 15 - 25 2
American pizza, smrznuta 190 - 210 20 - 25 2
Pizza, hladna 210 - 230 13 - 25 2
Pizza snack, smrznuta 180 - 200 15 - 30 2
Pomfrit, tanki 200 - 220 20 - 30 3
Pomfrit, debeli 200 - 220 25 - 35 3
Kroketi / Kroketi 220 - 230 20 - 35 3
Pirjani krumpir 210 - 230 20 - 30 3
Lasagne / Cannelloni, svježi 170 - 190 35 - 45 2
Lasagne / Cannelloni, smrznuti 160 - 180 40 - 60 2
Pečeni sir 170 - 190 20 - 30 3
Pileća krilca 190 - 210 20 - 30 2
20 HRVATSKI
/

Teistes keeltes