Toro TimeCutter ZS 5000 Riding Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Mudel
TimeCutter ZS 5000 Riding Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3400-733RevC
TimeCutter
®
ZS4200T/ZS5000
-ajoleikkuri
Mallinro:74657—Sarjanro:316000001taisuurempi
Mallinro:74661—Sarjanro:316000001taisuurempi
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3400-733*C
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaisten
direktiivienmukainen.Lisätietojaonerillisessätuote-
kohtaisessavaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
VAARA
KALIFORNIA
Lakiesityksen65mukainenvaroitus
Tämätuotesisältääkemikaaleja,jotka
Kalifornianosavaltiontietojenmukaan
aiheuttavatsyöpää,synnynnäisiä
epämuodostumiatailisääntymiseen
liittyväähaittaa.
Tämäntuotteenmoottorintuottamat
pakokaasutsisältävätkemikaaleja,
jotkaKalifornianosavaltiontietojen
mukaanaiheuttavatsyöpää,synnynnäisiä
epämuodostumiataimuutalisäänty-
miseenliittyväähaittaa.
Tämäntuotteenkäyttäminenvoialtistaa
kemikaaleille,jotkaKalifornianosavaltion
tietojenmukaanaiheuttavatsyöpää,
synnynnäisiäepämuodostumiataimuuta
lisääntymiseenliittyväähaittaa.
Kalifornianlain(CaliforniaPublicResourceCode)
pykälät4442ja4443kieltävättämänmoottorin
käytönmetsä-,pensaikko-tairuohopeitteisillä
mailla,josmoottoriaeiolevarustettupykälässä
4442mainitullahyvässäkäyttökunnossapidetyllä
kipinänsammuttimellataijosmoottoriaeiolesuojattu,
varustettujahuollettupalovaaranehkäisemiseksi.
Mallit,joidenmoottoreidenhevosvoimaton
ilmoitettu:moottorinvalmistajaonmitannut
moottorinbruttohevosvoimatlaboratorio-olosuhteissa
SAEJ1995:nmukaisestijamäärittänytneJ2723:n
mukaan.Tämänluokanruohonleikkurinmoottorin
todellinenhevosvoimamääräonhuomattavasti
alhaisempi,koskaseonsäädettyturvallisuuteen,
päästöihinjakäyttöönliittyvienvaatimusten
mukaisesti.
Osoitteessawww.Toro.comonlisätietoja
leikkurimalleista.
TämäkipinäsytytysjärjestelmäonKanadanICES-002
-norminmukainen
Johdanto
Tämäkoneonajettavavaakatasoleikkuri,jokaon
tarkoitettukotikäyttöönasuinalueille.Seontarkoitettu
pääasiassaviheralueidenruohonleikkuuseen.Sitä
eioletarkoitettupensaidenleikkuuseentairuohon
taimuunkasvustonleikkuuseenteidenvarsillaeikä
maatalouskäyttöön.
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekä
välttämääntapaturmiajatuotevaurioita.Oletitse
vastuussatuotteenasianmukaisestajaturvallisesta
käytöstä.
VoitottaasuoraanyhteydenToroonosoitteessa
www.Toro.com,jostarvitsettuoteturvallisuuteen
jakäyttökoulutukseenliittyväämateriaalia,tietoja
lisävarusteistatailähimmästäjälleenmyyjästätai
haluatrekisteröidätuotteesi.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosia
tailisätietoja,otayhteysvaltuutettuun
huoltoliikkeeseentaiToronasiakaspalveluun.
Otatällöintuotteenmalli-jasarjanumerotvalmiiksi
esiin.Kuva1näyttäälaitteenmallijasarjanumeron
sijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
g014523
Kuva1
Istuimenalla
1.Malli-jasarjanumerokilpi
Kirjoitatuotteenmalli-jasarjanumerotallaolevaan
tilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäkäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä
(Kuva2)ilmaiseevaaratilannetta,jostasaattaaolla
seurauksenavakavatapaturmataijopakuolema,jos
suositellutvarotoimenpiteetlaiminlyödään.
g000502
Kuva2
1.Varoitusmerkintä
©2017—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa
Kaikkioikeudetpidätetään
Tässäkäyttöoppaassakäytetäänkahtatermiä
tietojenkorostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiota
mekaanisiinerikoistietoihinjaHuomautuskorostaa
erityishuomionansaitseviayleistietoja.
Sisältö
Turvaohjeet...............................................................4
Turvallisetkäyttötavat.........................................4
Malli74657.........................................................6
Malli74661.........................................................6
Kaltevuuskaavio................................................7
Turva-jaohjetarrat.............................................8
Laitteenyleiskatsaus..............................................14
Ohjauslaitteet..................................................14
Käyttö.....................................................................16
Polttoaineenlisäys............................................16
Moottoriöljynmääräntarkistus..........................17
Uudenkoneensisäänajo..................................18
Muistaainaturvallisuus....................................18
Tietoaturvajärjestelmästä................................19
Turvajärjestelmäntestaus................................19
Moottorinkäynnistys.........................................19
Terienkäyttö.....................................................19
Moottorinsammutus.........................................20
Koneellaajo......................................................20
Koneensammutus............................................22
Leikkuukorkeudensäätö...................................22
Nurmisuojarulliensäätö....................................22
Nurmisuojarulliensäätö....................................23
Istuimensäätö..................................................23
Liikkeenohjausvipujensäätö.............................23
Koneentyöntäminenkäsin...............................24
Muuntosivullepoistoon....................................24
Muuntosivullepoistoon....................................26
Koneenkuljetus................................................27
Koneenlastaus.................................................27
Käyttövihjeitä...................................................28
Kunnossapito..........................................................30
Kunnossapitotaulukko.........................................30
Huoltoaedeltävättoimenpiteet............................31
Istuimennosto..................................................31
Leikkuupöydänverhonvapautus......................31
Voitelu.................................................................31
Laakereidenrasvaus........................................31
Moottorinhuolto..................................................32
Ilmanpuhdistimenhuolto...................................32
Moottoriöljynhuolto..........................................33
Sytytystulpanhuolto.........................................36
Jäähdytysjärjestelmänpuhdistus......................37
Polttoainejärjestelmänhuolto..............................37
Polttoaineputkensuodattimenvaihto................37
Sähköjärjestelmänhuolto....................................38
Akunlataus.......................................................38
Sulakkeidenhuolto...........................................40
Vetojärjestelmänhuolto.......................................40
Rengaspaineentarkistus..................................40
Sähköjarrunvapautus.......................................41
Leikkurinhuolto....................................................41
Leikkuuterienhuolto.........................................41
Leikkuupöydäntasaus......................................44
Leikkurinirrotus................................................46
Leikkurinasennus............................................47
Suuntaimenvaihto............................................47
Leikkurinhihnanhuolto........................................48
Hihnojentarkastus............................................48
Leikkurinhihnanvaihto.....................................48
Puhdistus............................................................49
Leikkurinalapuolenpesu..................................49
Varastointi...............................................................50
Puhdistusjavarastointi.....................................50
Vianetsintä..............................................................52
Kaaviot....................................................................54
3
Turvaohjeet
Tämäkoneonsuunniteltustandardin
ENISO5395:2013mukaisesti.
Vähennäloukkaantumisriskiänoudattamallanäitä
turvallisuusohjeitajakiinnittämälläainahuomiota
varoitusmerkkiin,jokatarkoittaavaroitusta,vaaraa
taihengenvaaraahenkilöturvallisuusohjeet.
Ohjeidennoudattamattajättäminensaattaajohtaa
henkilövahinkoontaikuolemaan.
Turvallisetkäyttötavat
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäsingota
esineitä.Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeita
vakavanloukkaantumisentaikuolemanvälttämiseksi.
SeuraavatohjeetonmukailtuENISO-standardista
5395:2013.
Yleinenkäyttö
Luejasisäistäkaikkitämänkäyttöoppaanohjeetja
laitteessaolevatmerkinnätennenkoneenkäyttöä
janoudataniitä.
Älälaitakäsiätaijalkojapyörivienosienlähelletai
koneenalle.Pysyainaetäälläheittoaukosta.
Annavainvastuullisten,ohjeisiinperehtyneiden
aikuistenkäyttääkonetta.
Puhdistaalueeltakivet,lelut,johdotjamuut
esineet,jotkavoivatjoutuateräänjasinkoutua
ilmaan.
Varmistaennenruohonleikkuuta,etteialueellaole
ihmisiä.Pysäytäkone,josalueelletuleeihmisiä.
Äläkuljetamatkustajia.
Äläleikkaaruohoaperuuttaen,elleiseole
ehdottomanvälttämätöntä.Katsoalasjataakse
ainaennenkuinperuutatjaperuuttamisenaikana.
Katso,mihinsuuntaanleikkuujätepoistuuja
huolehdi,etteitässäsuunnassaoleihmisiä.Vältä
materiaalinpoistamistaseinäätaimuutaestettä
kohti.Materiaalivoikimmotatakaisinkäyttäjää
kohti.Kytketerätpoispäältäennensorapinnan
ylittämistä.
Äläkoskaankäytäkonetta,jossuuntain,poistolevy
taikokoruohonkeräysjärjestelmäeioleasennettu
taineeivättoimi.
Oletarkkaavainen,hidastajaolevarovainen
kääntyessäsi.Katsotaaksesijasivuillesiennen
kuinmuutatsuuntaa.
Äläjätäkäynnissäolevaakonettailmanvalvontaa.
Ennenkoneestapoistumistakytketerätpois
päältä,kytkeseisontajarru,sammutamoottorija
irrotavirta-avain.
Kytketerätpoispäältä,kunkoneeileikkaa
ruohoa.Ennenkuinpuhdistatkoneen,
irrotatruohonkerääjäntaipoistattukoksen
heittosuppilosta,sammutamoottori,irrota
virta-avainjaodota,kunneskaikkiosatovat
pysähtyneettäysin.
Käytäkonettavainpäivänvalossataihyvässä
keinovalaistuksessa.
Äläkäytäkonettasairaana,väsyneenätai
alkoholintaihuumausaineidenvaikutuksen
alaisena.
Varoliikennettä,kunylitättientaityöskentelettien
lähistöllä.
Oleerityisenvarovainenlastatessasikonetta
perävaunuuntaikuormaautoon.
Käytäasianmukaistavaatetusta,mukaanlukien
silmäsuojaimia,kuulosuojaimiajalujatekoisia
liukastumisenestäviäjalkineita.Sidopitkät
hiukset.Äläkäytäkoruja.
Noudatavalmistajansuosituksiamahdollisten
vastapainojenlisäämisestä.
Salamaniskuvoiaiheuttaavakavan
loukkaantumisentaihengenvaaran.Jos
alueellaonukonilma,konettaeisaakäyttää.
Tällöinonhakeuduttavasuojaan.
Käyttörinteillä
Rinteissäonhuomattavakoneenhallinnan
menettämisenjakaatumisenvaara.Tällaiset
onnettomuudetvoivataiheuttaavakavantapaturman
taikuoleman.Rinteissäkäytönaikanaonoltava
erityisenvarovainen.Josetpystyperuuttamaan
rinnettäylöstaisetuntuuvaikealta,äläleikkaasiltä
ruohoa.
Äläleikkaaruohoarinteillä,joidenkaltevuuson
yli15astetta.
Varoojia,koloja,kiviä,notkojajanousuja,jotka
muuttavatkäyttökulmaa,silläkonesaattaakaatua
epätasaisessamaastossa.
Valitsealhainenajonopeus,jottarinteessä
työskenneltäessäeitarvitsisipysähtyä.
Äläleikkaaruohoarinteilläruohonollessamärkää.
Liukkaissaolosuhteissapitovähenee,mikä
saattaaaiheuttaaluisumistajalaitteenhallinnan
menetyksen.
Pidävetopyörätkytkettynä,kunajatrinnettäalas.
Vähennärinteissänopeuttajaoleäärimmäisen
varovainen.
Älämuutanopeuttataisuuntaaäkillisesti.
Poistaleikkuualueeltakaikkiesteetkutenkivet,
puidenoksatjne.taimerkitsene.Korkearuoho
voipeittääesteet.
4
Vältääkkilähtöjäleikatessasiruohoaylämäkeen,
koskaleikkurisaattaakaatuataaksepäin.
Huomaa,ettäpitosaattaakadotaalamäessä.
Painonsiirtyminenetupyörillesaattaaaiheuttaa
vetopyörienluisumisenjajarrujenjaohjauksen
menetyksen.
Vältääkillistäkäynnistämistätaipysäyttämistä
rinteessä.Josrenkaidenpitoheikkenee,pysäytä
kone,kytketerätpoiskäytöstäjajatkahitaasti
rinnettäalas.
Oleerittäinvarovainenkäyttäessäsi
ruohonkerääjiätaimuitalisälaitteita.Ne
voivatvaikuttaakoneenvakauteenjaaiheuttaa
hallinnanmenetyksen.
Äläyritätasapainottaakonettalaskemallajalkasi
maahan.
Äläleikkaaruohoapudotusten,ojien,jyrkkien
penkkojentaivedenlähettyvillä.Renkaiden
lipeäminenreunojenylisaattaakaataa
koneen,mistävoiollaseurauksenavakava
loukkaantuminentaikuolema.
Käytäpudotusten,ojien,jyrkkienpenkkojentai
vedenlähettyvillätyönnettävääruohonleikkuria
ja/taikäsikäyttöistätrimmeriä.
Lapset
Joskäyttäjäeiolevarovainenlastenläheisyydessä,
seurauksenavoiollavakavaonnettomuus.Lapset
ovatuseinkiinnostuneitakoneestajaruohon
leikkaamisesta.Äläkoskaanoleta,ettälapsetpysyvät
siellä,missänäitheidätviimeksi.
Pidälapsetpoissaleikkuualueeltajajätäheidät
toisenaikuisenvastuuhenkilönhuostaan.
Oletarkkaavainenjapysäytäkone,joslapsiatulee
alueelle.
Katsotaakse,alasjasivuillejavarmista,ettei
lähelläolepikkulapsia,ennenkuinliikuttaaksepäin
taimuutatsuuntaajaliikkumisenaikana.
Äläkoskaankuljetalapsiakoneessa,vaikka
terätolisikytkettypois.Lapsetsaattavatpudota
koneestajaloukkaantuavakavastitaihäiritä
koneenturvallistakäyttöä.
Aiemminkoneenkyydissäolleetlapsetsaattavat
yhtäkkiätullaleikkuualueelle,jottapääsisivättaas
kyytiin.Tällöinhesaattavatjäädäliikkuvantai
peruuttavankoneenalle.
Äläkoskaanannakonettalastenkäyttöön.
Oleerityisenvarovainenlähestyessäsikulmia,
joissaonhuononäkyvyys,pensaita,puita,aitojen
päätyjätaimuitanäköesteitä.
Hinausturvallisuus
Äläkiinnitähinattavaalaitettamuuallekoneeseen
kuinvetokoukkuun.
Noudatavalmistajansuosituksia,jotkakoskevat
hinattavienlaitteidenpainoajarinteillävetämistä.
Hinauspainoeisaaollasuurempikuinkoneen,
käyttäjänjalisäpainojenyhteispaino.Käytä
lisälaitteenasiakirjoissataivetolaitteen
käyttöoppaassamääritettyjävastapainojatai
pyöräpainoja.
Äläkoskaanannalastentaimuidenhenkilöiden
ollahinattavanlaitteensisällätaipäällä.
Rinteissähinattavanlaitteenpainovoijohtaa
pidonmenetykseen,kaatumisriskinkasvuunja
ajoneuvonhallinnanmenetykseen.Vähennä
hinattavanlaitteenpainoajahidastavauhtia.
Pysäytysmatkakasvaahinatunkuormanpainon
kasvaessa.Ajahitaastijavaraapysähtymiseen
lisääetäisyyttä.
Teeleveitäkäännöksiä,jottalisälaiteeikoskettaisi
konetta.
Bensiininturvallinenkäsittely
Vältäloukkaantumisetjaomaisuusvahingot
käsittelemälläbensiiniäjamuitapolttoaineitaerittäin
varovasti.Neovattulenarkojajaniidenhöyryt
räjähtävätherkästi.
Sammutasavukkeet,sikarit,piiputjamuut
sytytyslähteet.
Käytähyväksyttyäsäiliötä.
Äläkoskaanirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisää
polttoainettamoottorinollessakäynnissä.Anna
moottorinjäähtyäennenpolttoaineenlisäämistä.
Älätäytäpolttoainesäiliötäsisätiloissa.
Äläkoskaansäilytäkonettataipolttoainesäiliötä
sisätiloissa,joissaonavotuli,esimerkiksi
vedenlämmittimentaitulisijanlähellä.
Älätäytäastioitaajoneuvonsisällätai
kuorma-autontaiperävaununlavalla,jossaon
muovipäällyste.Asetaastiatmaahanjapois
ajoneuvonläheltäennenpolttoaineenlisäämistä.
Poistapolttoainekäyttöinenlaitekuorma-autosta
taiperävaunustajatankkaalaite,kunsenpyörillä
onkosketusmaahan.Josseeiolemahdollista,
tankkaatällainenlaitemieluumminkannettavasta
astiastakuinbensiininjakelupistoolilla.
Pidäpistooliapolttoainesäiliönreunaataiastian
aukkoavastenkokotankkaamisenajan.Äläkäytä
polttoainepistoolinaukilukituskytkintä.
Jospolttoainettaroiskuuvaatteille,vaihdavaatteet
välittömästi.
Älätäytäpolttoainesäiliötäliiantäyteen.Aseta
polttoainesäiliönkorkkipaikalleenjakiristäse
huolellisesti.
5
Yleinenhuolto
Äläkäytäkonettasuljetullaalueella.Moottorin
pakokaasusisältäähiilimonoksidia,jokaon
hajutonjamyrkyllinenkaasujavoiaiheuttaa
hengenvaaran.
Pidäpultitjamutterit,varsinkinterienkiinnityspultit,
tiukalla.Pidälaitteethyvässäkunnossa.
Äläkoskaanyritämuuttaaturvalaitteiden
käyttötarkoitustataivähentääturvalaitteen
tarjoamaasuojaa.Tarkistasäännöllisesti,ettäne
toimivatasianmukaisesti.
Puhdistakoneestaruoho,lehdetjamuut
roskat.Puhdistaöljy-japolttoaineroiskeetja
polttoaineestakastuneetroskat.Annakoneen
jäähtyäennenvarastointia.
Pysäytäjatarkastalaitteet,jostörmäät
esineeseen.Korjaatarvittaessa,ennenkuin
käynnistätkoneenuudelleen.
Äläteemitäänsäätöjätaikorjaustöitämoottorin
ollessakäynnissä.
Ruohonkerääjänosatovatkuluvia,vaurioituvia
jaheikentyviäosia,mistäsyystäliikkuvatosat
voivatpaljastuataiesineetsinkoilla.Tarkistaosat
säännöllisestijavaihdanetarvittaessavalmistajan
suosittelemiinosiin.
Ruohonleikkurinterätovatterävätjavoivatviiltää
haavoja.Kiedoterienympärilleesimerkiksikangas
taikäytäpaksujahansikkaitajaoleerityisen
varovainen,kunhuollatteriä.
Tarkastajarrujenasianmukainentoiminta
säännöllisesti.Säädäjahuollatarvittaessa.
Pidäturva-jakäyttöohjetarrathyvässäkunnossa
javaihdanetarvittaessa.
KäytävainaitojaToro-varaosia.Näinvarmistat,
ettäkonepysyyalkuperäistenstandardien
mukaisena.
Malli74657
Äänenpaine
Tämänlaitteenäänenpainetasokäyttäjänkorvan
kohdallaon89dBA,johonsisältyyepävarmuusarvo
(K)1dBA.
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaENISO
5395:2013kuvatunmenettelynmukaisesti.
Ääniteho
Tämänlaitteentaattuäänitehontasoon100dB(A).
Lukemaansisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
Äänenpainetasoonmääritettystandardissa
ISO11094kuvatunmenettelynmukaisesti.
Käden/käsivarrenvärinä
Vasemmallekädellemitattuvärinätaso=1,1m/s
2
Oikeallekädellemitattuvärinätaso=1,2m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=0,6m/s
2
Mitatutarvotonmääritettystandardissa
ENISO5395:2013kuvatunmenettelynmukaisesti.
Kokokehonvärinä
Mitattuvärinätaso=0,36m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=0,18m/s
2
Mitatutarvotonmääritettystandardissa
ENISO5395:2013kuvatunmenettelynmukaisesti.
Malli74661
Äänenpaine
Tämänlaitteenäänenpainetasokäyttäjänkorvan
kohdallaon93dB(A).Lukemaansisältyy
epävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaENISO
5395:2013kuvatunmenettelynmukaisesti.
Ääniteho
Tämänlaitteentaattuäänitehontasoon105dB(A).
Lukemaansisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaISO11094
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Käden/käsivarrenvärinä
Vasemmallekädellemitattuvärinätaso=3,1m/s
2
Oikeallekädellemitattuvärinätaso=2,4m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=1,5m/s
2
Mitatutarvotonmääritettystandardissa
ENISO5395:2013kuvatunmenettelynmukaisesti.
Kokokehonvärinä
Mitattuvärinätaso=0,37m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=0,19m/s
2
Mitatutarvotonmääritettystandardissa
ENISO5395:2013kuvatunmenettelynmukaisesti.
6
Kaltevuuskaavio
g011841
Kuva3
Tätäsivuavoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttääturvallisestirinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyys
kaltevuuskaavionavullaennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.T aitaarkki
rinteenkaltevuuttavastaavaaviivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan
7
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueiden
lähettyville.Korvaavioittuneettaikadonneettarratuusilla.
decal93-7009
93-7009
1.Vaara:äläkäytäruohonleikkuriasuuntainylhäällätaiilman
suuntainta.Pidäsuuntainpaikallaan.
2.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara,leikkuuterä:pysy
etäälläliikkuvistaosista.
decaloemmarkt
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
decal99-3943
99-3943
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Moottori
decal105-7015
105-7015
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
decal106-8717
106-8717
1.Luekäyttöohjeetennenkorjaamistataihuoltamista.
2.Tarkistarengaspaineet25käyttötunninvälein.
3.Rasvaa25käyttötunninvälein.
4.Moottori
8
decal112-9840
112-9840
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Luekäyttöopas.3.Irrotavirta-avainjalue
ohjeetennenkorjaamista
taihuoltamista.
2.Leikkuukorkeus
decal119-8814
119-8814
1.PYSÄKÖINTI4.VAPAA
2.NOPEA5.PERUUTUS
3.HIDAS
decal119-8815
119-8815
1.PYSÄKÖINTI4.VAPAA
2.NOPEA5.PERUUTUS
3.HIDAS
decal120-5469
120-5469
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Leikkuukorkeus
decal120-5470
120-5470
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Leikkuukorkeus
9
decal121-2989b
121-2989
1.Ohitusvipuasentokoneen
työntämistävarten
2.Ohitusvipuasentokoneen
käyttöävarten
decal131-1097
131-1097
1.Öljyntyhjennys
131-3948
decal131-3948
131-3948
1.Hidas3.Nopea
2.Hinaaminen
decalbatterysymbols
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista.
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttävien
nesteiden/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia.9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
decal131-4036
131-4036
1.Vetoaisan
enimmäisvetopainoon
36kg.
2.Luekäyttöopas.
decal132-0872
132-0872
1.Esineiden
sinkoutumisvaara.Älä
päästäsivullisialaitteen
lähelle.
3.Käsienjajalkojen
silpoutumisvaara:pidä
kädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.
2.Esineiden
sinkoutumisvaara,
nostettulevitin:äläkäytä
konettaleikkuupöydän
ollessaavoimena;käytä
levitintätaikerääjää.
4.Takertumisvaara:Pysy
etäälläliikkuvistaosista.
Pidäkaikkisuojuksetja
suojalevytpaikoillaan.
10
decal121-0772
121-0772
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Hidas
11
decal121-0773
121-0773
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Hidas
12
decal132-0869
132-0869
1.Vaara:luekäyttöopas.3.Käsienloukkaantumis-
vaara,leikkuuterä;käden
puristumisvaara,hihna:
Pidäkädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.Pidä
kaikkisuojuksetjasuojale-
vytpaikoillaan.
5.Rampiltaputoamisen
vaara:Äläkäytä
kaksiosaistaramppia
koneenlastaamiseen
perävaunuun.Käytävain
yksiosaistaramppia,joka
onriittävänleveäkoneelle
jajonkakaltevuusonalle
15astetta.Ajaramppia
ylöspäinperuuttamallaja
alaspäineteenpäinajaen.
7.Kaatumisvaararinteillä:Älä
käytäkaltevillaalustoilla
vesialueidenlähellä.Ei
saakäyttäärinteillä,joiden
kaltevuusonyli15astetta.
2.Vaara:kytkeseisontajarru
jairrotavirta-avainsekä
sytytystulpanjohtoennen
huoltoa.
4.Esineidensinkoutumis-
vaara:Äläpäästäsivullisia
laitteenlähelle.Poista
roskatalueeltaennenleik-
kuuta.Pidäsuuntainlevy
alhaalla.
6.Kehonloukkaantumis-
vaara:Äläkuljetamatkus-
tajia.Katsotaaksesi,kun
leikkaatperuutusvaihteella.
13
Laitteenyleiskatsaus
g027829
Kuva4
1.Leikkuukorkeusvipu5.Leikkuupöytä9.Polttoainesäiliönkorkki13.Takavetopyörä
2.Liikkeenohjausvivut6.Nurmisuojarulla10.Moottori14.Moottorinsuojus
3.Kuljettajanistuin7.Etukääntöpyörä
11.Ohjauspaneeli
4.SmartSpeed-vipu
8.Jalkatuki
12.Suuntain
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin,ennenkuinkäynnistät
moottorinjakäytätkonetta(Kuva4jaKuva5).
14
g027839
Kuva5
Ohjauspaneeli
1.Kaasuvipu3.Teräkytkin
(voimanulosotto)
2.Virtalukko4.Rikastin
Virtalukko
Virtalukossaonkolmeasentoa:PYSÄYTYS,
KÄYNNISSÄjaKÄYNNISTYS.Virta-avainkääntyy
KÄYNNISTYS-asentoonjapalautuuvapautettaessa
KÄYNNISSÄ-asentoon.Kunavainkäännetään
PYSÄYTYS-asentoon,moottorisammuu.Irrota
kuitenkinavainainakoneeltapoistuessasi,jotta
konettaeivahingossakäynnistettäisi(Kuva5).
Kaasuvipu
Kaasuvivullaohjataanmoottorinkierrosnopeutta,
jasiinäonportaatonsäätöHIDAS-asennosta
NOPEA-asentoon(Kuva5).
Rikastimenvipu
Vedärikastimenvipuaylös,kunnessepysähtyy
rikastusasentoon(Kuva5).Painarikastimenvipualas
moottorinnormaalinkäytönasentoon.
Teräkytkin(voimanulosotto)
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirron
leikkuuteriin(Kuva5).
Liikkeenohjausvivutja
pysäköintiasento
Liikkeenohjausvivutohjaavaterillisiänapamoottoreita
nopeudenmukaan.Vivunsiirtämineneteen-
taitaaksepäinkääntääsamanpuoleistapyörää
eteen-taitaaksepäin.Pyörännopeusriippuu
siitä,mitenpaljonvipuasiirretään.Ennenkuin
poistutkoneesta,siirräliikkeenohjausvivutkeskeltä
ulospäinPYSÄKÖINTI-asentoon(Kuva13).Siirrä
liikkeenohjausvivutainaPYSÄKÖINTI-asentoon,kun
pysäytätkoneentaijätätsenilmanvalvontaa.
SmartSpeed-ohjausjärjestel-
mänvipu
SmartSpeed-ohjausjärjestelmänvipusijaitsee
kuljettajanistuimenalapuolella.Senavullakuljettaja
voivalitajonkinkolmestanopeusalueesta:viimeistely,
hinaustaileikkaus(Kuva16).
Polttoaineentarkistusikkuna
Koneenvasemmallasivullasijaitsevasta
tarkistusikkunastavoidaantarkistaa,onko
polttoainesäiliössäbensiiniä(Kuva6).
g014521
Kuva6
1.Polttoaineentarkistusikkuna
Leikkuukorkeusvipu
Leikkuukorkeusvivunavullakuljettajavoilaskeaja
nostaaleikkuupöytääistualtaan.Kunvipuasiirretään
ylöskuljettajaakohti,leikkuupöytänouseemaasta,
jakunvipuasiirretäänalaskuljettajastapoispäin,
leikkuupöytälaskeemaahan.Säädäleikkuukorkeutta
vainkoneenollessapaikallaan.
15
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistakäyttöasennostakäsin.
Polttoaineenlisäys
Moottoritoimiiparhaiten,kunkäytetäänvain
puhdastajauutta(korkeintaan30päivää
vanhaa)lyijytöntäbensiiniä,jonkatieoktaaniluku
(pumppuoktaaniluku)onvähintään87(RON+
MON/2).
Etanoli:Enintään10%etanolia(bensiinin
jaetanolinseosta)tai15%MTBE:tä
(metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)sisältävää
polttoainettavoidaankäyttää.EtanolijaMTBE
eivätolesamaasia.Bensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin15%(E15)onetanolia,eiole
hyväksyttykäyttöön.Äläkäytäbensiiniä,jonka
tilavuudestaenemmänkuin10%onetanolia
(kuten15%etanoliasisältäväE15,20%etanolia
sisältäväE20taienintään85%etanoliasisältävä
E85).Muunkuinhyväksytynbensiininkäyttövoi
aiheuttaatoimintaongelmiaja/taimoottorivaurioita,
joitatakuueiehkäkata.
Metanoliasisältävääbensiiniäeisaakäyttää.
Polttoainettaeisaasäilyttäätalvenyli
polttoainesäiliössätai-astioissa,ellei
polttoaineeseenolelisättystabilointiainetta.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
HENGENVAARA
Tietyissäoloissabensiinionhyvin
tulenarkaajaräjähdysherkkää.Bensiinin
aiheuttamatulipalotairäjähdysvoiaiheuttaa
palovammojajaomaisuusvahinkoja.
Täytäpolttoainesäiliöulkonaavoimessa
tilassa,kunmoottorionjäähtynyt.
Läikkynytbensiinituleepyyhkiäpois.
Älätäytäpolttoainesäiliötäsuljetussa
perävaunussa.
Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivan
täyteen.Lisääbensiiniäpolttoainesäiliöön,
kunnespintaon6–13mmtäyttökaulan
alareunanalapuolella.Säiliöönjäävätyhjä
tilasalliibensiininlaajenemisen.
Älätupakoibensiiniäkäsitellessäsijapysy
kaukanaavotulestataipaikoista,joissa
kipinävoisytyttääbensiinihuurut.
Bensiiniätuleesäilyttääsillehyväksytyssä
säiliössä,jokaonpidettäväpoissalasten
ulottuvilta.Äläostabensiiniäenempää
kuin30päiväntarpeeseen.
Käytävain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimii
oikein.
16
HENGENVAARA
Polttoainesäiliöntäytönaikanasaattaa
tietyissäolosuhteissapurkautuastaattista
sähköä,jokasytyttääbensiinihöyryt.
Bensiininaiheuttamatulipalotairäjähdysvoi
aiheuttaapalovammojajaomaisuusvahinkoja.
Bensiiniastiattuleeainaasettaamaahan
poisajoneuvostaennentankkaamista.
Bensiiniastioitaeisaatäyttääajoneuvon
sisällätaikuorma-autontaiperävaunun
lavalla,silläsisämatottaimuovisetlavan
päällysteetsaattavateristääastianja
hidastaastaattisensähkönpurkautumista.
Poistapolttoainekäyttöisetlaitteet
kuorma-autostataiperävaunustaja
tankkaalaite,kunsenpyörilläonkosketus
maahan,mikälitämäonkäytännössä
mahdollista.
Josseeiolemahdollista,tankkaatällainen
laitekannettavastaastiastakuorma-auton
taiperävaununlavallamieluumminkuin
bensiininjakelupistoolilla.
Josjakelupistooliaonkäytettävä,pidä
pistooliapolttoainesäiliönreunaataiastian
aukkoavastenkokotankkaamisenajan.
VAARA
Bensiinionhaitallistataitappavaanieltynä.
Pitkäaikainenaltistuminenhöyryillevoi
aiheuttaavakavantapaturmanjasairauksia.
Vältähöyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotetäälläjakelupistoolistaja
polttoainesäiliöstätailisäainepullon
aukosta.
Vältäihokosketusta.Peseroiskeetpois
saippuallajavedellä.
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö
Polttoaineenstabilointi-/lisäaineenkäytölläon
seuraaviaetuja:
Sepitääbensiinintuoreenakorkeintaan90päivän
varastoinninajan.Pitempiaikaiseenvarastointiin
suositellaanpolttoainesäiliöntyhjentämistä.
Sepuhdistaamoottoriakäytönaikana.
Seestääliimamaisenhartsinkerääntymisen
polttoainejärjestelmään,mikävaikeuttaisi
käynnistämistä.
Tärkeää:Äläkäytämetanoliataietanolia
sisältäviälisäaineita.
Lisääbensiiniinoikeamäärästabilointi-/lisäainetta.
Huomaa:Stabilointi-/lisäainetoimii
tehokkaimmin,kunsesekoitetaantuoreeseen
bensiiniin.Käytästabilointiainettaaina,jottei
polttoainejärjestelmäänkerääntyisihartsimaisia
jäämiä.
Polttoainesäiliöntäyttö
Huomaa:Varmista,ettämoottorionsammutettuja
ettäliikkeenohjausvivutovatpysäköintiasennossa.
Huomaa:Polttoaineentarkistusikkunankautta
voidaantarkistaaennensäiliöntäyttöä,mitenpaljon
säiliössäonbensiiniä(Kuva7).
Tärkeää:Älätäytäpolttoainesäiliötäliian
täyteen.Täytäsäiliötäyttöaukonkaulan
alaosaanasti.Säiliöönjäävätyhjätilasallii
polttoaineenlaajentumisen.Ylitäyttövoiaiheuttaa
polttoainevuodontaivaurioittaamoottoriatai
päästöjärjestelmää.
g027243
Kuva7
Moottoriöljynmäärän
tarkistus
Tarkistamoottorinkampikammionöljymääräennen
moottorinkäynnistämistäjakoneenkäyttämistä.
KatsokohtaMoottoriöljynmääräntarkistus(sivu33).
17
Uudenkoneensisäänajo
Uusissamoottoreissatäydenvoimansaavuttaminen
kestääjonkinaikaa.Uudenruohonleikkurin
leikkuupöydissäjavetojärjestelmissäonenemmän
moottoriakuormittavaakitkaa.Sisäänajokestää
40–50tuntia,kunnesuudetkoneetsaavuttavattäyden
voimanjaparhaansuorituskyvyn.
Muistaainaturvallisuus
Luekaikkiturvallisuusohjeetjaperehdymerkintöihin.
Nämätiedotauttavatsuojaamaansinuajasivullisia
loukkaantumiselta.
HENGENVAARA
Koneenkäyttömärälläruohollataijyrkillä
rinteilläsaattaaaiheuttaaluisumistajakoneen
hallinnanmenetyksen.
Äläkäytärinteillä,joidenkaltevuusonyli
15astetta.
Vähennärinteissänopeuttajaole
äärimmäisenvarovainen.
Äläkäytäkonettavedenlähellä.
HENGENVAARA
Renkaidenlipeäminenreunojenylisaattaa
kaataakoneen,mistävoiollaseurauksena
vakavaloukkaantuminen,hukkumisvaaratai
kuolema.
Äläkäytäkonettapudotustenlähellä.
g000513
Kuva8
1.Turvallinenaluekäytä
konettatäällä.
3.Vesi
2.Käytäpudotustentai
vedenlähettyvillä
työnnettävää
ruohonleikkuriaja/tai
käsikäyttöistätrimmeriä.
VAROITUS
Tämäkonetuottaa85dB(A):nylittävän
äänitasonkäyttäjänkorvankohdallajavoi
aiheuttaakuulovammanpitkäaikaisessa
käytössä.
Käytäkuulosuojaimiakäyttäessäsikonetta.
Silmiä,korvia,käsiä,jalkojajapäätäsuojaavien
varusteidenkäyttöonsuositeltavaa.
g009027
Kuva9
1.Käytäsilmäsuojaimia.2.Käytäkuulonsuojaimia.
18
Tietoaturvajärjestelmästä
VAARA
Josturvakytkimetovatirronneettai
vaurioituneet,konesaattaatoimia
odottamattomallatavallajaaiheuttaa
henkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuus
päivittäinjavaihdamahdolliset
vaurioituneetkytkimetennenkoneen
käyttämistä.
Turvajärjestelmähuolehtiisiitä,ettämoottori
käynnistyyvain,kun:
Terätonvapautettu.
LiikkeenohjausvivutovatPYSÄKÖINTI-asennossa.
Lisäksiturvajärjestelmäsammuttaamoottorin,jos
liikkeenohjausvivuteivätolePYSÄKÖINTI-asennossaja
kuljettajanouseeistuimelta.
Turvajärjestelmäntestaus
Tarkistaturvajärjestelmäntoimivuusainaennen
koneenkäyttöä.Josturvajärjestelmäeitoimialla
kuvatullatavalla,seonvälittömästikorjautettava
valtuutetussahuoltoliikkeessä.
1.Istuistuimella,asetaliikkeenohjausvivut
PYSÄKÖINTI-asentoonjasiirräteräkytkin
PÄÄLLÄ-asentoon.Yritäkäynnistäämoottori.
Moottorieisaakäynnistyä.
2.IstuistuimellajasiirräteräkytkinPOIS-asentoon.
Siirräjompikumpiliikkeenohjausvipukeskelle,
lukitsemattomaanasentoon.Yritäkäynnistää
moottori.Moottorieisaakäynnistyä.Toista
toisellaliikkeenohjausvivulla.
3.Istuistuimella,siirräteräkytkinPOIS-asentoonja
lukitseliikkeenohjausvivutPYSÄKÖINTI-asentoon.
Käynnistämoottori.Kunmoottorionkäynnissä,
kytketeräkytkinjanousehiemanistuimelta,
jolloinmoottorinpitäisisammua.
4.Istuistuimella,siirräteräkytkinPOIS-asentoonja
lukitseliikkeenohjausvivutPYSÄKÖINTI-asentoon.
Käynnistämoottori.Kunmoottorion
käynnissä,siirräliikkeenohjausvivutkeskelle
lukitsemattomaanasentoon,kytketeräkytkinja
nousehiemanistuimelta,jolloinmoottorinpitäisi
sammua.
Moottorinkäynnistys
Huomaa:Lämmintaikuumamoottorieivälttämättä
tarvitserikastusta(Kuva10).
Tärkeää:Äläkäytäkäynnistintäkerrallayli10
sekunninajan.Josmoottorieikäynnisty,odota
60sekunninajankäynnistysyritystenvälillä.
Näidenohjeidenlaiminlyöntisaattaavaurioittaa
käynnistintä.
g027580
Kuva10
Terienkäyttö
Teräkytkinkytkeejavapauttaavoimansiirron
leikkuuteriin.Tälläkytkimelläohjataanvoimansiirtoa
lisälaitteisiin,kutenleikkuupöytiinjaleikkuuteriin,jotka
ottavatvirtaamoottorista.
Terienkytkentä
Tärkeää:Äläkytketeriä,joskoneonpysäköity
pitkäänruohikkoon.Muutoinhihnattaikytkin
saattavatvaurioitua.
Huomaa:Kytketerätainakaasuvivunollessa
NOPEA-asennossa(Kuva11).
19
g027582
Kuva11
Terienvapautus
g027538
Kuva12
1.Teräkytkin:Pois
Moottorinsammutus
1.Vapautaterättyöntämälläteräkytkin
POIS-asentoon(Kuva11).
2.SiirräkaasuvipuNOPEA-asentoon.
3.Käännävirta-avainPYSÄYTYS-asentoonjairrota
avain.
Koneellaajo
Konettaajettaessaonhyödyllistäymmärtää,miten
paikallaankääntyväleikkuritoimii.Käyttöpyörät
pyörivätitsenäisestiakselienhydraulimoottorien
voimasta.Tämänansiostatoinenpuolivoipyöriä
taaksepäintoisenpuolenpyöriessäeteenpäin,
jolloinkonepyöriipaikallaankääntymisensijaan.
Tämäparantaahuomattavastikoneenohjattavuutta
muttasaattaavaatiajonkinverrantotutteluauudelta
käyttäjältä.
VAARA
Konevoipyöriäpaikallaanhyvinnopeasti.
Käyttäjävoimenettääkoneenhallinnan,mikä
voijohtaahenkilö-taiomaisuusvahinkoihin.
Olevarovainenkääntyessäsi.
Hidastakonettaennenjyrkkiäkäännöksiä.
Kaasuvivullasäädetäänmoottorinpyörintänopeutta
(1/min).AsetakaasuvipuNOPEA-asentoon,jolloin
suorituskykyonparhaimmillaan.Koneenkäyttö
täydelläkaasullaonsuositeltavaauseimmissa
tapauksissa.
g004532
Kuva13
1.PYSÄKÖINTI-asento4.Taaksepäin
2.Lukitsematonkeskiasento5.Koneenetuosa
3.Eteenpäin
Eteenpäinajo
Huomaa:Noudatavarovaisuuttaperuutettaessaja
käännyttäessä.
1.Siirräliikkeenohjausvivutkeskelle,
lukitsemattomaanasentoon.
20
/

See käsiraamat sobib ka