Toro GrandStand Mower, With 122cm TURBO FORCE Cutting Unit Kasutusjuhend

FormNo.3403-899RevC
GrandStand
®
-ruohonleikkuri
122cm:nTURBOFORCE
®
-leikkuuyksikkö
Mallinro:74504TE—Sarjanro:316000001taisuurempi
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3403-899*C
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaisten
direktiivienmukainen.Lisätietojaonerillisessätuote-
kohtaisessavaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
TämäkipinäsytytysjärjestelmäonKanadanICES-002
-norminmukainen
Kalifornianlaki(CaliforniaPublicResourceCode,
pykälät4442ja4443)kieltäätämänmoottorin
käytönmetsä-,pensaikko-tairuohopeitteisillä
mailla,josmoottoriaeiolevarustettupykälässä
4442mainitullahyvässäkäyttökunnossapidetyllä
kipinänsammuttimellataijosmoottoriaeiolesuojattu,
varustettujahuollettupalovaaranehkäisemiseksi.
VAARA
KALIFORNIA
Lakiesityksen65mukainenvaroitus
Tämäntuotteenmoottorintuottamat
pakokaasutsisältävätkemikaaleja,
jotkaKalifornianosavaltiontietojen
mukaanaiheuttavatsyöpää,
synnynnäisiäepämuodostumiatai
muutalisääntymiseenliittyväähaittaa.
Akunliitännät,navatjaniihinliittyvät
lisävarusteetsisältävätlyijyäja
lyijy-yhdisteitä,joidentiedetään
aiheuttavansyöpääjahaittaavan
lisääntymistä.Pesekädet,kunolet
käsitellytnäitäosia.
Tämäntuotteenkäyttäminenvoialtistaa
kemikaaleille,jotkaKalifornianosavaltion
tietojenmukaanaiheuttavatsyöpää,
synnynnäisiäepämuodostumiataimuuta
lisääntymiseenliittyväähaittaa.
Johdanto
Tämäseistenajettavavaakatasoleikkuriontarkoitettu
kaupalliseenammattikäyttöönjakotikäyttöön.
Seonsuunniteltupääasiassaasuinkiinteistöjen
jakaupallistenkiinteistöjenviheralueiden
ruohonleikkuuseen.Sitäeioletarkoitettupensaiden
leikkuuseeneikämaatalouskäyttöön.
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekä
välttämääntapaturmiajatuotevaurioita.Oletitse
vastuussatuotteenasianmukaisestajaturvallisesta
käytöstä.
VoitottaasuoraanyhteydenToroonosoitteessa
www.Toro.com,jostarvitsettuoteturvallisuuteen
jakäyttökoulutukseenliittyväämateriaalia,tietoja
lisävarusteistatailähimmästäjälleenmyyjästätai
haluatrekisteröidätuotteesi.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosia
tailisätietoja,otayhteysvaltuutettuun
huoltoliikkeeseentaiToronasiakaspalveluun.
Otatällöintuotteenmalli-jasarjanumerotvalmiiksi
esiin.Kuva1näyttäälaitteenmallijasarjanumeron
sijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
Tärkeää:Skannaamallasarjanumerokilvessä(jos
varusteena)olevanQR-koodinmobiililaitteella
saattuotetietojasekätakuu-javaraosatietoja.
g235457
Kuva1
1.Malli-jasarjanumeronsijainti
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäkäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä
(Kuva2)ilmaiseevaaratilannetta,jostasaattaaolla
seurauksenavakavatapaturmataijopakuolema,jos
suositellutvarotoimenpiteetlaiminlyödään.
g000502
Kuva2
1.Varoitusmerkintä
Tässäkäyttöoppaassakäytetäänkahtatermiä
tietojenkorostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiota
mekaanisiinerikoistietoihinjaHuomautuskorostaa
erityishuomionansaitseviayleistietoja.
©2017—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa
Kaikkioikeudetpidätetään
Sisältö
Turvaohjeet...............................................................4
Turvallisetkäyttötavat.........................................4
Toro-leikkurinturvallisuus...................................6
Äänenpaine........................................................7
Ääniteho.............................................................7
Värinätaso..........................................................7
Kaltevuuskaavio................................................8
Turva-jaohjetarrat.............................................9
Laitteenyleiskatsaus..............................................13
Ohjauslaitteet..................................................13
Teknisettiedot..................................................14
Käyttö.....................................................................14
Muistaainaturvallisuus....................................14
Polttoaineenlisäys............................................14
Moottoriöljynmääräntarkistus..........................16
Uudenkoneensisäänajo..................................16
Seisontajarrunkäyttö........................................16
Ruohonleikkurinteräkytkimen
(voimanulosotto)käyttö.................................16
Kaasuvivunkäyttö............................................17
Rikastimenkäyttö............................................17
Virtalukonkäyttö...............................................17
Polttoaineensulkuventtiilinkäyttö.....................18
Moottorinkäynnistys.........................................18
Moottorinsammutus.........................................18
Turvajärjestelmä...............................................19
Tasonkäyttö.....................................................20
Ajamineneteenjataakse..................................20
Koneenpysäytys..............................................21
Koneentyöntäminenkäsin...............................22
Koneenkuljetus................................................22
Koneenlastaus.................................................23
Leikkuujätteenheittosivullejaruohon
levitys............................................................24
Leikkuukorkeudensäätö...................................24
Virtauslevittimensäätö.....................................25
Virtauslevittimenasento...................................25
Keskikokoistenpainojenkäyttö.........................26
Kunnossapito..........................................................27
Kunnossapitotaulukko.........................................27
Huoltoaedeltävättoimenpiteet............................28
Pehmusteenirrotustakaosankautta
tehtäväähuoltoavarten.................................28
Voitelu.................................................................28
Etummaistenkääntöpyöriennivelten
rasvaus.........................................................28
Kääntöpyöriennapojenvoitelu.........................28
Liikkeenohjausvipujenvoitelu...........................29
Moottorinhuolto..................................................30
Ilmanpuhdistimenhuolto...................................30
Moottoriöljynhuolto..........................................31
Sytytystulpanhuolto.........................................33
Kipinänsammuttimentarkistus..........................34
Polttoainejärjestelmänhuolto..............................34
Polttoainesäiliöntyhjennys...............................34
Polttoainesäiliönirrotus....................................35
Polttoainesuodattimenhuolto..........................35
Sähköjärjestelmänhuolto....................................36
Akunhuolto......................................................36
Sulakkeidenhuolto...........................................38
Vetojärjestelmänhuolto.......................................38
Ohjauskulmansäätö.........................................38
Rengaspaineentarkistus..................................39
Kääntöpyörännivellaakerinsäätö.....................39
Kääntöpyörienjalaakereidenhuolto.................40
Välilevynirrotuskytkimestä..............................40
Pyöränmutterientarkastus................................41
Pyörännapojenmuttereidentarkastus..............42
Jäähdytysjärjestelmänhuolto..............................42
Ilmanottoritilänpuhdistus..................................42
Jäähdytysjärjestelmänpuhdistus......................42
Jarrujenhuolto....................................................43
Jarrujenhuolto..................................................43
Hihnanhuolto......................................................43
Leikkuupöydänhihnanvaihto...........................43
Vaihteistonhihnanvaihto.................................44
Ohjausjärjestelmänhuolto...................................45
Liikkeenohjausvipujensäätö.............................45
Hydraulijärjestelmänhuolto.................................46
Hydraulijärjestelmäntiedot...............................46
Hydraulinesteentarkistus.................................46
Hydraulinesteenja-suodattimienvaihto...........47
Hydraulijärjestelmänilmaus..............................48
Leikkuupöydänhuolto..........................................49
Leikkuuterienhuolto.........................................49
Leikkuupöydäntasaus......................................51
Leikkuupöydännostojousensäätö....................53
Suuntaimenvaihto............................................53
Puhdistus............................................................54
Leikkurinalapuolenpuhdistus..........................54
Jätteidenhävitys...............................................54
Varastointi...............................................................54
Puhdistusjavarastointi.....................................54
Vianetsintä..............................................................56
Kaaviot....................................................................58
3
Turvaohjeet
Tämäkoneonsuunniteltustandardin
ENISO5395:2013mukaisesti.
Laitteenepäasianmukainenkäyttötaihuoltovoi
aiheuttaatapaturman.Vähennäloukkaantumisriskiä
noudattamallanäitäturvallisuusohjeitajahuomioimalla
ainavaroitusmerkki,jokatarkoittaavaroitusta,
vaaraataihengenvaaraahenkilöturvallisuusohjeet.
Ohjeidennoudattamattajättäminensaattaajohtaa
henkilövahinkoontaikuolemaan.
Turvallisetkäyttötavat
Koulutus
Luekäyttöopasjamuukoulutusmateriaali.
Joskäyttäjätaimekaanikkoeiymmärräoppaan
kieltä,omistajanonselitettävähänellesensisältö.
Tutustulaitteenturvallisenkäytönohjeisiin,
ohjauslaitteisiinjaturvamerkintöihin.
Kaikillekäyttäjillejamekaanikoilleonannettava
asianmukainenkoulutus.Omistajavastaa
käyttäjienkoulutuksesta.
Äläannalapsientaikouluttamattomienhenkilöiden
käyttäätaihuoltaalaitetta.Paikallisetsäännökset
saattavatasettaarajoituksiakäyttäjäniälle.
Omistaja/käyttäjävoiestäätapaturmat,
loukkaantumisettaiomaisuusvahingotjaonsiksi
vastuussaniistä.
Valmistelut
Tutkimaasto,jottavoitarvioida,mitälisälaitteita
ja-varusteitatyönturvallinensuorittaminen
edellyttää.Käytävainvalmistajanhyväksymiä
lisälaitteitaja-varusteita.
Pukeuduasianmukaisesti.Käytäsuojalaseja,
pitkiähousuja,tukeviajaliukastumisenestäviä
kenkiä,käsineitäsekäkuulonsuojaimia.Sido
pitkäthiukset.Äläkäytäkoruja.
Tarkastalaitteenkäyttöaluejavarmista,ettäsiltä
poistetaankaikkiesineetennenkäyttöä.
Oleerityisenhuolellinenkäsitellessäsi
polttoaineita.Neovattulenarkoja,janiidenhöyryt
räjähtävätherkästi.
Käytähyväksyttyäsäiliötä.
Äläirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisää
polttoainettamoottorinollessakäynnissä.
Annamoottorinjäähtyäennentankkausta.Älä
tupakoikoneenlähettyvillämoottorinollessa
käynnissä.
Älätäytätaityhjennäkoneenpolttoainesäiliötä
sisätiloissa.
Tarkista,ettäkäyttäjänpitokytkimet,turvakytkimet
jakilvetovatpaikoillaanjatoimivatoikein.Älä
käytäkonetta,mikälineeivättoimikunnolla.
Käyttö
Salamaniskuvoiaiheuttaavakavan
loukkaantumisentaihengenvaaran.Jos
alueellaonukonilma,konettaeisaakäyttää.
Tällöinonhakeuduttavasuojaan.
Äläkäytämoottoriasuljetussatilassa.
Käytäkonettavainhyvinvalaistuillaalueilla,jotta
pystytvälttämäänkolotjapiilevätvaarat.
Varmistaennenmoottorinkäynnistämistä,että
kaikkikäyttöpyörätovatvapaallajaseisontajarru
kytkettynä.Käynnistämoottorivainkäyttäjän
paikalta.
Varmistakonettakäytettäessä,ettäpysytpystyssä.
Kiinnitätähänerityistähuomiotaperuuttaessasi.
Liukasalustavoiaiheuttaaliukastumisen.
Hidastajaoleerityisenvarovainenrinteillä.Aja
rinteilläsivusuuntaan.Nurmiolosuhteetvoivat
heikentääkoneenvakautta.Olevarovainen
käyttäessäsikonettapudotustenlähellä.
Hidastajaolevarovainenkääntyessäsisekä
muuttaessasisuuntaamäissä.
Älänostaleikkuupöytääterienpyöriessä.
Äläkäytäkonetta,josPTO-suojustaimuut
turvalaitteeteivätoletiukastipaikallaan.Varmista,
ettäkaikkiturvalaitteetovatpaikoillaan,neon
säädettyoikeinjanetoimivatkunnolla.
Äläkäytäkonetta,josheittokanavansuuntainon
ylhäällätaiirrotettutaijossitäonmuunnettu,ellei
ruohonkerääjäolekäytössä.
Älämuutamoottorinkierrosnopeudensäätimen
asetuksiataikäytämoottoriaylikierroksilla.
Pysähdytasaisellemaalle,kytkekäyttöpyörät
poiskäytöstä,kytkekäsijarrupäälle(joson)
jasammutamoottoriaina,ennenkuinpoistut
käyttäjänpaikalta,myöskerääjientyhjentämistä
taitukoksensuppilostapoistamistavarten.
Pysäytälaitteetjatarkastaterät,mikälikone
osuuesineisiintaitäriseeepätavallisesti.Suorita
tarvittavatkorjauksetennenkoneenkäytön
jatkamista.
Äläpanekäsiätaijalkojaleikkuuyksikköön.
Katsotaaksejaalasennenperuuttamistaja
varmista,ettäreittionvapaa.
Pidälemmikitjasivullisetetäälläkäytössäolevasta
koneesta.
Hidastajaolevarovainenkääntyessäsisekäteitä
jajalkakäytäviäylittäessäsi.Pysäytäterät,joset
leikkaaruohoa.
4
Katso,mihinsuuntaanleikkuujätepoistuuja
huolehdi,etteitässäsuunnassaoleihmisiä.
Äläkäytäleikkuriasairaana,väsyneenätai
alkoholintaihuumaavienaineidenvaikutuksen
alaisena.
Olevarovainenlastatessasikonettaperävaunuun
taikuorma-autoonjaniistäpois.
Olevarovainenlähestyessäsikulmia,joissa
onhuononäkyvyys,pensaita,puitataimuita
näköesteitä.
Polttoaineidenturvallinenkäsittely
Vältäloukkaantumisetjaomaisuusvahingot
käsittelemälläpolttoainettaerittäinvarovasti.
Polttoaineonerittäintulenarkaa,jahöyrytovat
räjähdysherkkiä.
Sammutasavukkeet,sikarit,piiputjamuut
sytytyslähteet.
Käytävainhyväksyttyäpolttoaineastiaa.
Äläirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisää
polttoainettamoottorinollessakäynnissä.
Annamoottorinjäähtyäennenpolttoaineen
lisäämistä.
Älätäytäkoneenpolttoainesäiliötäsisätiloissa.
Äläsäilytäkonettataipolttoainesäiliötätilassa,
jossaonavotuli,kipinöitätaivarmistusliekki
(esimerkiksivedenlämmitintaimuuvastaava
laite).
Älätäytäastioitaajoneuvonsisällä,
kuorma-autossataiperävaununlavalla,
jossaonmuovipäällyste.Asetaastiatmaahan
japoisajoneuvonläheltäennenpolttoaineen
lisäämistä.
Poistalaitekuorma-autostataiperävaunusta
jatankkaalaite,kunsenpyörilläonkosketus
maahan.Josseeiolemahdollista,tankkaa
tällainenlaitemieluumminkannettavastaastiasta
kuinpolttoaineenjakelupistoolilla.
Pidäpistooliapolttoainesäiliönreunaataiastian
aukkoavastenkokotankkaamisenajan.
Äläkäytäpolttoainepistoolinaukilukituskytkintä.
Jospolttoainettaroiskuuvaatteille,vaihdavaatteet
välittömästi.
Älätäytäpolttoainesäiliötäliiantäyteen.Aseta
polttoainesäiliönkorkkipaikalleenjakiristäse
huolellisesti.
Kunnossapitojavarastointi
Kytkekäyttöpyörätpoiskäytöstä,kytke
seisontajarru,sammutamoottorijairrota
virta-avaintaisytytystulpanjohto.Odotaennen
säätämistä,puhdistamistataikorjaamista,että
kaikkiosatpysähtyvätkokonaan.
Pysäköikonetasaisellealustalle.
Poistaruohojaleikkuujäteleikkuuyksiköstä,
käyttöpyöristä,äänenvaimentimistajamoottorista
tulipalonestämiseksi.
Puhdistaöljy-japolttoaineroiskeet.
Annamoottorinjäähtyäennenkoneenvarastointia.
Äläsäilytäpolttoainettalähelläavotultataityhjennä
polttoainesäiliötäsisätiloissa.
Äläannatehtäväänkouluttamattomienhenkilöiden
huoltaakonetta.
Tueosattarvittaessapukkienavulla.
Vapautapainehuolellisestiosista,joihinon
varastoitunutenergiaa.
Irrotaakkutaivedäjohtoirtisytytystulpasta
ennenminkäänlaisiahuoltotoimia.Irrotakaapeli
ensinmiinusnavastajavastasittenplusnavasta.
Kytkeensinplusnavanakkukenkäjavastasitten
miinusnavanakkukenkä.
Olevarovainen,kuntarkastatteriä.Kiedo
terienympärilleesimerkiksikangastaikäytä
pehmustettujapaksujasuojakäsineitäjaole
varovainen,kunhuollatteriä.Äläsuoristatai
hitsaateriä,vaanvaihdane.
Pidäkädetjajalatpoissaliikkuvistaosista.Älä
teesäätöjämoottorinollessakäynnissä,jos
mahdollista.
Pidäkaikkiosathyvässäkunnossajakaikkien
laitteidenkiinnityksettiukalla.Vaihdakaikki
kuluneettaivaurioituneettarrat.
Kuljetus
Olevarovainenlastatessasikonettaperävaunuun
taikuorma-autoon.
Käytätäysleveääramppialastatessasikonetta
perävaunuuntaikuorma-autoon.
Kiinnitäkonetiukastihihnoilla,ketjuilla,kaapeleilla
taiköysillä.Etu-jatakahihnatonsuunnattava
alas-jaulospäinkoneesta.
5
Toro-leikkurinturvallisuus
SeuraavassaluettelossaonerityisestiToro-tuotteita
koskeviaturvaohjeitajamuitaturvallisuustietoja,jotka
käyttäjänontunnettava.
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäheittää
esineitä.Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeita
vakavanloukkaantumisentaikuolemanvälttämiseksi.
Tämätuoteontarkoitetturuohonleikkaamiseenja
kierrättämiseentaileikatunruohonkeräämiseen,kun
senonvarustetturuohonkerääjällä.Muukäyttövoi
ollavaarallistakäyttäjällejasivullisille.
Yleinenkäyttö
Varmistaennenruohonleikkuuta,ettäalueellaei
olesivullisia.Pysäytäkone,josalueelletulee
ihmisiä.
Äläkosketalaitteentailisälaitteidenosia,jotka
voivatollakuumiakäytönjäljiltä.Annakaikkien
osienjäähtyä,ennenkuinyritäthuoltaa,säätää
taikorjatakonetta.
KäytävainToronhyväksymiälisälaitteita.Takuu
saattaaraueta,joskäytetäänlisälaitteita,joitaToro
eiolehyväksynyt.
Tarkistavapaaalikulkukorkeus(esim.puiden
oksat,porttikäytävät,sähkölinjat)ennenkuin
ajatminkäänkohteenalitse.Varoosumasta
kohteeseen.
Hidastavauhtiaennenkääntymistäjanoudata
varovaisuutta.
Olevarovainenajaessasireunakiveysten,kivien,
puunjuurienjamuidenesteidenyli.
Katsotaaksejaalasennenperuuttamistaja
varmista,ettäreittionvapaa.Käytäkonetta
erityisenvarovastiperuutettaessa.
Käytäohjauslaitteitatasaisellaliikkeelläja
riuhtomatta.
Kunlastaatkonettataipuratsiitäkuormaa,käytä
yhtätäysleveääramppia,jokaonleveämpikuin
koneenrunko.
Äläkuljetamatkustajia.
Äläkuljetakoneessaesineitä.
Käyttörinteillä
Kaikillarinteilläjakaltevillapinnoillaonoltavaerityisen
varovainen.Jostunnetolosiepävarmaksirinteessä,
äläleikkaasitä.
Poistaleikkuualueeltakaikkiesteet,kutenkivet,
puidenoksatjne.
Varokoloja,uriajatöyssyjä.Korkearuohovoi
peittääesteet.
Äläleikkaaruohoapudotusten,ojientaivallien
lähettyvillä.Konevoikaatuayllättäen,jospyörä
meneetörmäntaiojanreunanylitaijosreuna
sortuu.
Oleerityisenvarovainenkäyttäessäsi
ruohonkerääjiätaimuitalisälaitteita.Nevoivat
vaikuttaakoneenvakauteen.
Liikurinteillähitaastijavähänkerrallaan.
Älämuutanopeuttataisuuntaaäkillisesti.
Leikkaarinteetsivuttaissuunnassa.
Äläleikkaaruohoarinteillä,joidenkaltevuuson
yli20astetta.
Huolto
Äläsäilytäkonettataipolttoaineastiaasisätiloissa,
joissaonavotuli,esimerkiksivedenlämmitintai
tulisija.
Pidäpultitjamutterit,varsinkinterienkiinnityspultit,
tiukalla.
Äläkoskaanpoistataipeukaloiturvalaitteita.
Tarkistasäännöllisesti,ettänetoimivat
asianmukaisesti.Äläkoskaanyritämuuttaa
turvalaitteidenkäyttötarkoitustataivähentää
turvalaitteentarjoamaasuojaa.
SuojaaToro-laitteistoinvestointijahuolehdi
sentoiminnastakäyttämälläalkuperäisiä
Toro-varaosia.Torotoimittaaalkuperäisiä
varaosia,jotkaonsuunniteltuerityisentarkasti
laitteidemmeteknistenmääritystenmukaisesti.
VaadialkuperäisiäToro-varaosiajavoitolla
huoletta.
Tarkistajarrujentoimintasäännöllisesti.Säädäja
huollanetarvittaessa.
6
Äänenpaine
Tämänkoneenäänenpainetasokäyttäjänkorvan
kohdallaon91dB(A).Lukemaansisältyy
epävarmuusarvo(K)1dB(A).
Äänenpainetasoonmääritettystandardissa
ENISO5395:2013kuvatunmenettelynmukaisesti.
Ääniteho
Tämänkoneentaattuäänitehontasoon105dB(A).
Lukemaansisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaISO11094
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Värinätaso
Käsi–käsivarsi
Oikeallekädellemitattutärinätaso=1,4m/s
2
Vasemmallekädellemitattutärinätaso=1,7m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=0.9m/s
2
Mitatutarvotonmääritettystandardissa
ENISO5395:2013kuvatunmenettelynmukaisesti.
Kokovartalo
Mitattuvärinätaso=0,65m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=0,33m/s
2
Mitatutarvotonmääritettystandardissa
ENISO5395:2013kuvatunmenettelynmukaisesti.
7
Kaltevuuskaavio
g011841
Kuva3
Tämäsivuvoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttäärinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyyskaltevuuskaavionavulla
ennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.Taitaarkkirinteenkaltevuuttavastaavaa
viivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan
8
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueiden
lähettyville.Korvaavioittuneettaikadonneettarratuusilla.
decal93-7818
93-7818
1.Vaarakatsokäyttöoppaastaohjeetteräpulttien/mutterei-
denkiristämiseenmomenttiin115–149N·m.
decalbatterysymbols
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista.
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttävien
nesteiden/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia.9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
decal106-5517
106-5517
1.Vaara:äläkosketakuumiapintoja.
decaloemmarkt
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
decal112-3858
112-3858
1.Luekäyttöopas.3.Irrotavirta-avainennen
leikkuukorkeuden
säätämistä.
2.Luekäyttöohjeet
ennenkorjaamistatai
huoltamista.
4.Leikkuukorkeuden
asetukset.
decal116-8775
116-8775
1.Luekäyttöopas.2.Täytätäyttökaulan
alaosaanasti.Vaara:
älätäytäsäiliötäliian
täyteen.
9
decal133-4604
133-4604
1.Esineiden
sinkoutumisvaara:älä
päästäsivullisialaitteen
lähelle.
3.Käsienjajalkojen
silpoutumisvaara:pidä
kädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.
2.Esineiden
sinkoutumisvaara,
avoinlevitin:käytä
konettavainlevittimellä
tairuohonkeräimellä
varustettuna.
4.Takertumisvaara:Pysy
etäälläliikkuvistaosista.
Pidäkaikkisuojuksetja
suojalevytpaikoillaan.
decal131-1180
131-1180
1.Luekäyttöopas.(A)Lyhyt,kevytruoho;kuivatolosuhteet;
parasmahdollinenlevitys;(B)ruohonkeräyksenasetus;
(C)pitkä,tiheäruoho;märätolosuhteet;parasmahdollinen
ajonopeus
decal131-3507
131-3507
1.Luekäyttöopas.2.Hihnankiristin
decal131-3521
131-3521
1.Leikkuukorkeus
decal131-3524
131-3524
1.Luekäyttöopas.
3.Öljymäärä
2.Vaihteistoöljy
10
131-3528
15A 15A 10A
7.5A
decal131-3528
131-3528
1.Sytytys,15A3.Voimanulosotto(PTO),
10A
2.Lisävarusteliitäntä,15A4.Tietokeskus,7,5A
decal131-3536
131-3536
1.Akku
4.Seisontajarru
2.Aika5.Moottorinkäynnistys
3.Voimanulosotto(PTO)
6.Kytkeohjaustangot.
decal133-4641
133-4641
1.Varoitus:äläkuljetamatkustajia.
decal131-3525
131-3525
1.Vapautaseisontajarru.5.Nopea
2.Kytkeseisontajarru.6.Moottorinnopeus
3.Kytkevoimanulosotto.7.Hidas
4.Vapautavoimanulosotto.
11
decal131-3526
131-3526
1.Voimanulosotto(PTO)vapautettu
5.Peruutus
2.Nopea6.Vetopyörä
3.Hidas7.Kytkekahvat.
4.Vapaa
decal131-3527
131-3527
1.Vaara:luekäyttöopas.5.Esineidensinkoutumisvaara:äläpäästäsivullisialaitteen
lähelle.
2.Vaara:hankikoulutustaennenkoneenkäyttöä.
6.Vaara:1)kytkeseisontajarru,sammutamoottorijairrota
avainvirtalukosta;2)luekäyttöopasennenkunnostus-ja
huoltotöitä.
3.Esineidensinkoutumisvaara:pidäsuuntainlaskettunakäytön
aikana.
7.Vaara:kytkeseisontajarru,sammutamoottorijairrotaavain
virtalukosta,ennenkuinpoistutkoneenluota.
4.Jalkojenjakäsienloukkaantumis-/silpoutumisvaara:pysy
etäälläliikkuvistaosistajapidäkaikkisuojuksetjasuojalevyt
paikoillaan.
8.Kaatumisvaara:äläkäytäpudotustentaivedenlähellä.
12
Laitteenyleiskatsaus
g031446
Kuva4
1.Etukääntöpyörä7.Polttoainesäiliö
2.Sivuheittosuppilo8.Taso(ala-asento)
3.Moottori9.Polttoaineensulkuventtiili
4.Ohjauslaitteet
10.Akku
5.Ohjausvivut
11.Leikkuupöytä
6.Hydraulisäiliö
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin(Kuva5),ennenkuin
käynnistätmoottorinjakäytätkonetta.
g031182
Kuva5
1.Polttoainesäiliönkorkki8.Leikkuukorkeusvipu
2.Rikastin9.Leikkuukorkeustappi
3.Seisontajarruvipu
10.Tasonsalpa
4.Hydraulisäiliönkorkki
11.Oikealiikkeenohjausvipu
5.Tuntilaskuri12.Teräkytkin
(voimanulosotto)
6.Virtalukko13.Vasenliikkeenohjausvipu
7.Kaasuvipu
Tuntilaskuri
Tuntilaskurimittaa,kuinkakauanmoottorionollut
käynnissäkaikenkaikkiaan.Setoimiimoottorin
ollessakäynnissä.Määritämitatunajanavulla,milloin
määräaikaishuollottuleesuorittaa(Kuva5).
Turvajärjestelmänmerkkivalot
Tuntilaskurissaolevamustakolmioilmoittaa,että
turvajärjestelmänkomponenttionoikeassaasennossa
(Kuva5).
Akunmerkkivalo
Josvirta-avainkäännetäänKÄYNNISSÄ-asentoon
muutamansekunninajaksi,akunjännitenäytetään
alueella,jossatavallisestinäkyvättunnit.
Akunmerkkivalosyttyy,kunsytytysvirtakytketään
päällejakunlatausonasianmukaistakäyttötasoa
alhaisempi(Kuva5).
13
Kaasuvipu
KaasuvipuavoidaansäätääportaattomastiNOPEA-ja
HIDAS-asentojenvälillä(Kuva5).
Rikastin
Käynnistäkylmämoottorikäyttämällärikastinta(Kuva
5).
Teräkytkin(voimanulosotto)
Kytkejavapautaleikkurinterätteräkytkimellä
(voimanulosotto)(Kuva5)
Virtalukko
Virtalukollakäynnistetäänleikkurinmoottori(Kuva5).
Virtalukossaonkolmeasentoa:PYSÄYTYS,KÄYNNISSÄ
jaKÄYNNISTYS.
Liikkeenohjausvivut
Liikkeenohjausvivuillakonettakuljetetaaneteen-ja
taaksepäinsekäkäännetään(Kuva5).
Polttoaineensulkuventtiili
Polttoaineensulkuventtiili(polttoainesäiliön
vasemmallapuolella)onsuljettavaleikkurin
kuljetuksenjavarastoinninajaksi(Kuva4).
Lisätarvikkeet/lisävarusteet
KoneeseenonsaatavanavalikoimaToronhyväksymiä
lisälaitteitaja-varusteita,joidenavullavoidaan
parantaajalaajentaasenominaisuuksia.Otayhteys
valtuutettuunhuoltoliikkeeseentaijakelijaantaisiirry
osoitteeseenwww.Toro.com,jostalöytyyluettelo
hyväksytyistälisälaitteistaja-varusteista.
Teknisettiedot
Huomaa:Ominaisuuksiajarakennettavoidaan
muuttaailmoittamatta.
Leveyssuuntaimenollessa
ala-asennossa
163cm
Leveyssuuntaimenollessa
yläasennossa
127cm
Pituustasonollessa
ala-asennossa
191cm
Pituustasonollessa
yläasennossa
155cm
Korkeus122cm
Paino408kg
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistakäyttöasennostakäsin.
Muistaainaturvallisuus
Luehuolellisestikaikkiturvallisuusohjeetjaperehdy
merkintöihin.Nämätiedotauttavatsuojaamaansinua
jasivullisialoukkaantumiselta.
VAROITUS
Tämäkonetuottaa85dB(A):nylittävän
äänitasonkäyttäjänkorvankorkeudelleja
voiaiheuttaakuulovammanpitkäaikaisessa
käytössä.
Käytäkuulosuojaimiakäyttäessäsikonetta.
g229846
Kuva6
1.Käytäkuulosuojaimia.
Polttoaineenlisäys
Moottoritoimiiparhaiten,kunkäytetäänvain
puhdastajauutta(korkeintaan30päivää
vanhaa)lyijytöntäbensiiniä,jonkatieoktaaniluku
(pumppuoktaaniluku)onvähintään87(RON+
MON/2).
Etanoli:Enintään10%etanolia(bensiinin
jaetanolinseosta)tai15%MTBE:tä
(metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)sisältävää
polttoainettavoidaankäyttää.EtanolijaMTBE
eivätolesamaasia.Bensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin15%(E15)onetanolia,eiole
hyväksyttykäyttöön.Äläkäytäbensiiniä,jonka
tilavuudestaenemmänkuin10%onetanolia
(kuten15%etanoliasisältäväE15,20%etanolia
sisältäväE20taienintään85%etanoliasisältävä
E85).Muunkuinhyväksytynbensiininkäyttövoi
aiheuttaatoimintaongelmiaja/taimoottorivaurioita,
joitatakuueiehkäkata.
Metanoliasisältävääbensiiniäeisaakäyttää.
Äläsäilytäpolttoainettatalvenylipolttoainesäi-
liössätai-astioissa,elleipolttoaineeseenolelisätty
stabilointiainetta.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
14
HENGENVAARA
Tietyissäoloissapolttoaineonhyvin
tulenarkaajaräjähdysherkkää.Polttoaineen
aiheuttamatulipalotairäjähdysvoiaiheuttaa
palovammojajaomaisuusvahinkoja.
Täytäpolttoainesäiliöulkonaavoimessa
tilassa,kunmoottorionjäähtynyt.Pyyhi
läikkynytpolttoainepois.
Älätäytäpolttoainesäiliötäsuljetussa
perävaunussa.
Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivan
täyteen.Lisääpolttoainettasäiliöön,
kunnespintaon6–13mmtäyttökaulan
alareunanalapuolella.Säiliöönjäävätyhjä
tilasalliipolttoaineenlaajenemisen.
Älätupakoipolttoainettakäsitellessäsi
japysykaukanaavotulestataipaikoista,
joissakipinävoisytyttääpolttoainehöyryt.
Polttoainettatuleesäilyttäähyväksytyssä
polttoaineastiassa,jokatuleepitääpoissa
lastenulottuvilta.Äläostapolttoainetta
enempääkuin30päiväntarpeeseen.
Käytävain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimii
oikein.
HENGENVAARA
Tietyissäolosuhteissapolttoainesäiliön
täytönaikanasaattaapurkautuastaattista
sähköä,jokavoisytyttääpolttoainehöyryt.
Polttoaineenaiheuttamatulipalotai
räjähdysvoiaiheuttaapalovammojaja
omaisuusvahinkoja.
Asetapolttoaineastiatainamaahanjapois
ajoneuvonläheltäennenpolttoaineen
lisäämistä.
Polttoaineastioitaeisaatäyttääajoneuvon
sisällätaikuorma-autontaiperävaunun
lavalla,silläsisämatottaimuovisetlavan
päällysteetsaattavateristääastianja
hidastaastaattisensähkönpurkautumista.
Poistapolttoainekäyttöisetlaitteet
kuorma-autostataiperävaunustaja
tankkaalaite,kunsenpyörilläonkosketus
maahan,mikälitämäonkäytännössä
mahdollista.
Josseeiolemahdollista,tankkaalavalla
taiperävaunussaolevalaitemieluummin
kannettavastaastiastakuinpolttoaineen
jakelupistoolilla.
Josjakelupistooliaonkäytettävä,pidä
pistooliapolttoainesäiliönreunaataiastian
aukkoavastenkokotankkaamisenajan.
VAARA
Polttoaineonhaitallistataitappavaanieltynä.
Pitkäaikainenaltistuminenhöyryillevoi
aiheuttaavakavantapaturmanjasairauksia.
Vältähöyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotetäälläjakelupistoolistaja
polttoainesäiliöstätailisäainepullon
aukosta.
Vältäihokosketusta.Peseroiskeetpois
saippuallajavedellä.
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö
Polttoaineenstabilointi-/lisäaineenkäytölläon
seuraaviaetuja:
Sepitääpolttoaineentuoreenakorkeintaan
90päivänvarastoinninajan.Josvarastointiaika
onpitempi,polttoainesäiliöontyhjennettävä.
Sepuhdistaamoottoriakäytönaikana.
Seestääliimamaisenhartsinkerääntymisen
polttoainejärjestelmään,mikävaikeuttaisi
käynnistämistä.
15
Tärkeää:Äläkäytämetanoliataietanolia
sisältäviälisäaineita.
Lisääpolttoaineeseenoikeamäärä
stabilointi-/lisäainetta.
Huomaa:Stabilointi-/lisäainetoimii
tehokkaimmin,kunsesekoitetaantuoreeseen
polttoaineeseen.Käytästabilointiainetta
aina,jotteipolttoainejärjestelmäänkerääntyisi
hartsimaisiajäämiä.
Polttoainesäiliöntäyttö
1.Pysäköikonetasaisellealustalle,vapauta
voimanulosotto(PTO),siirräliikkeenohjausvivut
LUKITTUVAPAA-asentoonjakytkeseisontajarru.
2.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,että
kaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet,ennen
kuinpoistutkäyttäjänpaikalta.
3.Puhdistapolttoainesäiliönkorkinympäristöja
irrotakorkki.
4.Täytäsäiliötäyttöaukonkaulanalaosaanasti.
Huomaa:Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivan
täyteen.Säiliöönjäävätyhjätilasalliibensiinin
laajenemisen.
5.Asennapolttoainesäiliönkorkkihuolellisesti
paikalleen.Pyyhiläikkynytpolttoainepois.
Moottoriöljynmäärän
tarkistus
Tarkistamoottorinkampikammionöljymääräennen
moottorinkäynnistämistäjakoneenkäyttämistä.
KatsokohtaMoottoriöljynmääräntarkistus(sivu31).
Uudenkoneensisäänajo
Uusissamoottoreissatäydenvoimansaavuttaminen
kestääjonkinaikaa.Uudenruohonleikkurin
leikkuupöydissäjavetojärjestelmissäonenemmän
moottoriakuormittavaakitkaa.Sisäänajokestää
40–50tuntia,kunnesuudetkoneetsaavuttavattäyden
voimanjaparhaansuorituskyvyn.
Seisontajarrunkäyttö
Kytkeseisontajarruaina,kunkatkaisetkoneestavirran
taijätätsenilmanvalvontaa.Tarkistaseisontajarrun
toimintaennenjokaistakäyttökertaa.
Josseisontajarrueipidäkunnolla,sitäonsäädettävä.
KatsoJarrujensäätö(sivu43).
Kytkeseisontajarruvetämälläsenviputaakse(Kuva
7).
Vapautaseisontajarrutyöntämälläsenvipueteen.
g009465
Kuva7
1.Seisontajarrukytketty2.Seisontajarruvapautettu
Ruohonleikkurinteräkyt-
kimen(voimanulosotto)
käyttö
Teräkytkintä(voimanulosotto)käytetäänyhdessä
liikkeenohjausvipujenkanssaleikkuuterien
kytkemiseenjavapauttamiseen.
Leikkuuterien(voimanulosotto)
kytkentä
g031592
Kuva8
16
Leikkuuterien(voimanulosotto)
vapautus
Kuva9jaKuva10esittävätkahtatapaavapauttaa
leikkurinterät.
g009174
Kuva9
g031593
Kuva10
Kaasuvivunkäyttö
KaasuvipuavoidaanliikuttaaNOPEA-ja
HIDAS-asennonvälillä(Kuva11).
KäytäainaNOPEA-asentoa,kunkäynnistät
ruohonleikkurinterätteräkytkimellä(voimanulosotto).
g008946
Kuva11
Rikastimenkäyttö
Käynnistäkylmämoottoririkastimella.
1.Kytkerikastinvetämällärikastinnuppiaylös
ennenvirta-avaimenkääntämistä(Kuva12).
2.Vapautarikastinpainamallanuppiaalas,kun
moottorikäynnistynyt(Kuva12).
g008959
Kuva12
1.Päällä-asento2.Pois-asento
Virtalukonkäyttö
Tärkeää:Äläkäytäkäynnistintäkerrallayli5
sekunninajan.Josmoottorieikäynnisty,odota
15sekuntiayritystenvälillä.Näidenohjeiden
laiminlyöntisaattaarikkoakäynnistimen.
Huomaa:Moottorinkäynnistyssyklionehkä
toistettavakäynnistettäessämoottoriaensimmäistä
kertaasenjälkeen,kuntäysintyhjäpolttoainesäiliö
ontäytettypolttoaineella.
g031239
Kuva13
g031281
Kuva14
17
Polttoaineensulkuventtiilin
käyttö
Suljepolttoaineensulkuventtiilikoneenkuljetuksen,
huollonjavarastoinninajaksi(Kuva15).
Varmista,ettäpolttoaineensulkuventtiilionavoinna,
kunkäynnistätmoottorin.
g031237
g031238
Kuva15
1.PÄÄLLÄ-asento2.POIS-asento
Moottorinkäynnistys
Tärkeää:Äläkäytäkäynnistintäkerrallayli5
sekunninajan.Josmoottorieikäynnisty,odota
15sekuntiayritystenvälillä.Näidenohjeiden
laiminlyöntisaattaarikkoakäynnistimen.
Huomaa:Lämmintaikuumamoottorieivälttämättä
tarvitserikastusta.
Huomaa:Moottorinkäynnistyssyklionehkä
toistettavakäynnistettäessämoottoriaensimmäistä
kertaasenjälkeen,kuntäysintyhjäpolttoainesäiliö
ontäytettypolttoaineella.
g033761
Kuva16
Moottorinsammutus
VAROITUS
Lapsetjasivullisetvoivatloukkaantua,jos
hesiirtävättaiyrittävätkäyttääkonettasen
ollessailmanvalvontaa.
Irrotaainaavainjakytkeseisontajarru,kun
jätätkoneenilmanvalvontaa.
Annamoottorinjoutokäydähitaasti(kilpikonna)
60sekunninajanennenvirta-avaimenkääntämistä
PYSÄYTYS-asentoon.
18
g030982
Kuva17
Tärkeää:Ehkäisepolttoainevuodotvarmistamalla
ennenkoneenkuljetustataivarastointia,että
polttoaineensulkuventtiilionkiinni.Irrota
sytytystulppienjohdotennenkoneenvarastointia,
jottamoottorieivoikäynnistyävahingossa.
Turvajärjestelmä
VAROITUS
Josturvakytkimetovatirronneettai
vaurioituneet,konesaattaatoimia
odottamattomallatavallajaaiheuttaa
henkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuus
päivittäinjavaihdamahdolliset
vaurioituneetkytkimetennenkoneen
käyttämistä.
Tietoaturvajärjestelmästä
Turvajärjestelmähuolehtiisiitä,ettäleikkurinterät
eivätpyöriennenkuinteetjonkinseuraavista:
Siirräjompikumpiliikkeenohjausvipukeskelle
lukitsemattomaanasentoon.
Vedäteräkytkin(voimanulosotto)PÄÄLLÄ-
asentoon.
Turvajärjestelmäonsuunniteltusiten,että
leikkuuterätpysähtyvät,josmolemmat
liikkeenohjausvivutsiirretääntaivapautetaan
LUKITTUVAPAA-asentoon.
Tuntilaskurissaonsymboleja,jotkailmoittavat
käyttäjälle,kunturvajärjestelmänkomponentit
ovatoikeassaasennossa.Kunkomponenttion
oikeassaasennossa,kyseisenruudunkolmioon
syttyyvalo(Kuva18).
g031282
Kuva18
1.Kolmioihinsyttyyvalo,kunturvajärjestelmänkomponentit
ovatoikeassaasennossa.
Turvajärjestelmäntestaus
Huoltoväli:Ainaennenkäyttöätaipäivittäin
Tarkistaturvajärjestelmäntoimivuusainaennen
koneenkäyttöä.
Huomaa:Josturvajärjestelmäeitoimiallakuvatulla
tavalla,seonvälittömästikorjautettavavaltuutetussa
huoltoliikkeessä.
1.Käynnistämoottori.KatsoMoottorinkäynnistys
(sivu18).
2.Siirräliikkeenohjausvivutkeskelle
lukitsemattomaanasentoon.
Huomaa:Teräteivätsaapyöriäjamoottorin
pitääsammua.
3.Käynnistämoottorijavapautaseisontajarru.
4.Siirräjompikumpiliikkeenohjausvipukeskelle
lukitsemattomaanasentoon.
5.Pidäliikkeenohjausvipuayhälukitsemattomassa
asennossakeskellä,vedäteräkytkintä
(voimanulosotto)javapautakytkin.
Huomaa:Kytkinkytkeytyyjaleikkuuterät
alkavatpyöriä.
19
6.SiirrätaivapautaliikkeenohjausvivutLUKITTU
VAPAA-asentoon.
Huomaa:Terätpysähtyvätjamoottorijatkaa
käymistään.
7.Painateräkytkinalasjasiirräjompikumpi
liikkeenohjausvipukeskellelukitsemattomaan
asentoon.
8.Pidäliikkeenohjausvipuayhälukitsemattomassa
asennossakeskellä,vedäteräkytkintä
(voimanulosotto)javapautakytkin.
Huomaa:Kytkinkytkeytyyjaleikkuuterät
alkavatpyöriä.
9.Painateräkytkin(voimanulosotto)alas
POIS-asentoon.
Huomaa:Terätpysähtyvät.
10.Vedäteräkytkin(voimanulosotto)ylösmoottorin
käydessäjavapautasepitämättäkumpaakaan
liikkeenohjausvipuakeskellälukitsemattomassa
asennossa.
Huomaa:Teräteivätsaapyöriä.
VAARA
Käyttäjäntasoonpainavajasaattaaaiheuttaa
tapaturman,kunsitänostetaanjalasketaan.
Laskejanostakäyttäjäntasovarovasti,sillä
saatatloukkaantua,josseputoaaäkillisesti.
Äläasetasormiataikäsiätason
nivelalueelle,kunkäyttäjäntasoa
nostetaantailasketaan.
Varmista,ettätasoontuettuna,kun
lukitustappivedetäänulos.
Varmista,ettäsalpakiinnittäätason,kun
tasotaitetaanylös.Työnnätasoatiukasti
pehmustettavasten,jottalukitustappi
kiinnittyypaikalleen.
Äläpäästäsivullisialähelle,kuntasoa
nostetaantailasketaan.
Tasonkäyttö
Konettavoidaankäyttäätasonollessaylä-tai
ala-asennossa.Käyttäjävoipäättää,kumpaaasentoa
hänhaluaakäyttää.
Koneenkäyttötasoyläasennossa
Käytäkonettatasoyläasennossaseuraavissa
olosuhteissa:
Ruohoaleikataanpudotustenlähellä.
Ruohoaleikataanpienilläalueilla,joillekoneon
liiansuuri.
Konettakäytetäänmatalienoksientaiesteiden
lähellä.
Konettalastataankuljetustavarten.
Konettaajetaanylämäissä.
Kunhaluatnostaatason,vedätasontakaosaa
ylössiten,ettälukitustappijanuppikiinnittävätsen
paikalleen.Työnnäsitätiukastipehmustettavasten,
jottalukitustappikiinnittyypaikalleen.
Koneenkäyttötasoala-asennossa
Käytäkonettatasoala-asennossaseuraavissa
olosuhteissa:
Ruohoaleikataantavallisillaalueilla.
Konettaajetaanrinteidenpoikki.
Konettaajetaanalamäissä.
Lasketasotyöntämälläsitäpehmustettavasten,
jolloinlukitustappiinkohdistuvapainevapautuu,ja
vedäsittennupistajalasketaso(Kuva19).
g031026
Kuva19
1.Tasoylhäällä3.Vapautatasovetämällä
nupista.
2.Tasoalhaalla
Ajamineneteenjataakse
Kaasuvivullasäädetäänmoottorinpyörintänopeutta
(1/min).AsetakaasuvipuNOPEA-asentoon,jolloin
suorituskykyonparhaimmillaan.
Tärkeää:Peruutakonereunakiveystenyliyksi
pyöräkerrallaan.Konevoivaurioitua,josse
ajetaaneteenpäinreunakiveystenyli.
20
/