Toro TimeCutter SW 4200 Riding Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Mudel
TimeCutter SW 4200 Riding Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3417-401RevA
TimeCutter
®
SW4200taiSW5000
-ajoleikkuri
Mallinro:74676—Sarjanro:400000000taisuurempi
Mallinro:74680—Sarjanro:400220000taisuurempi
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3417-401*A
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaisten
direktiivienmukainen.Lisätietojaonerillisessätuote-
kohtaisessavaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Brutto-tainettovääntö
Moottorinvalmistajaonmitannuttämänmoottorin
brutto-tainettoväännönlaboratoriossaSAEJ1940:n
taiJ2723:nmukaisesti.Tämänluokanleikkurin
moottorintodellinenvääntöonhuomattavasti
alhaisempi,koskaseonsäädettyturvallisuuteen,
päästöihinjakäyttöönliittyvienvaatimusten
mukaisesti.Tutustukoneenmukanatoimitettuihin
moottorinvalmistajantietoihin.
VAARA
Alkuperäistenvakio-osientailisävarusteiden
poistaminensaattaavaikuttaakoneen
toimintaanjaturvallisuuteensekä
takuunvoimassaoloon.Muiden
kuinalkuperäistenToro-osienkäyttö
saattaajohtaavakavaantapaturmaantai
kuolemaan.Valtuuttamattomienmuutosten
tekeminenmoottoriintaipolttoaine-
taiilmastointijärjestelmäänsaattaaolla
säännöstenvastaista.
Vaihdakaikkiosat,mukaanlukien
muunmuassarenkaat,hihnat,terätja
polttoainejärjestelmänosat,alkuperäisiin
Toro-osiin.
Osoitteessawww.Toro.comonlisätietoja
leikkurimalleista.
Tärkeää:JosToro-moottorillavarustettua
konettakäytetäänyli1500m:nkorkeudessa
pitkäkestoisesti,korkeanilmanalansarjan
onoltavaasennettuna,jottamoottoritäyttää
CARB/EPA-päästömääräykset.Korkean
ilmanalansarjaparantaamoottorinsuorituskykyä
jaestääsytytystulppienlikaantumisen,
käynnistysvaikeudetjapäästöjenlisääntymisen.
Kunsarjaonasennettu,kiinnitäkorkeanilmanalan
kilpikoneensarjanumerokilvenviereen.Ota
yhteysvaltuutettuunToro-huoltoliikkeeseen
oikeankorkeanilmanalansarjanjakorkean
ilmanalankilvensaamiseksi.Etsilähinhuoltoliike
sivustoltammeosoitteessawww.Toro.comtai
otayhteysToroCustomerCareDepartment
-asiakaspalveluun,jonkanumero(t)onlueteltu
päästöjärjestelmäntakuulauselmassa(Emission
ControlWarrantyStatement).
Poistasarjamoottoristajapalautamoottori
alkuperäisiintehdasmäärityksiin,kunkonetta
käytetäänalle1500m:nkorkeudessa.Äläkäytä
korkeaailmanalaavartenmuunnettuamoottoria
alhaisemmassailmanalassa.Muutenmoottorivoi
ylikuumentuajavaurioitua.
Josetolevarma,onkokonemuunnettukorkeaa
ilmanalaavarten,katso,onkosiinäseuraavakilpi.
decal127-9363
Johdanto
Tämäajettavavaakatasoleikkuriontarkoitettu
kaupalliseenammattikäyttöönjakotikäyttöön.
Seonsuunniteltupääasiassaasuinkiinteistöjen
jakaupallistenkiinteistöjenviheralueiden
ruohonleikkuuseen.Sitäeioletarkoitettupensaiden
leikkuuseeneikämaatalouskäyttöön.
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekä
välttämääntapaturmiajatuotevaurioita.Oletitse
vastuussatuotteenasianmukaisestajaturvallisesta
käytöstä.
VoitottaasuoraanyhteydenToroonosoitteessa
www.Toro.com,jostarvitsettuoteturvallisuuteen
jakäyttökoulutukseenliittyväämateriaalia,tietoja
lisävarusteistatailähimmästäjälleenmyyjästätai
haluatrekisteröidätuotteesi.
Joshaluatlukeakäyttöoppaan,saadakattavat
takuutiedottairekisteröidätuotteen,käytäQR-koodia
taivieraileosoitteessawww.Toro.com.Tuotteen
takuutiedoistavoimyöspyytääkirjallisenkopion
soittamallanumeroon+18883849939.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosia
tailisätietoja,otayhteysvaltuutettuun
huoltoliikkeeseentaiToronasiakaspalveluun.
Otatällöintuotteenmalli-jasarjanumerotvalmiiksi
esiin.Kuva1näyttäälaitteenmallijasarjanumeron
sijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
©2017—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa
Kaikkioikeudetpidätetään
g188704
Kuva1
1.Malli-jasarjanumerokilpi
Kirjoitatuotteenmalli-jasarjanumerotallaolevaan
tilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäkäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä
(Kuva2)ilmaiseevaaratilannetta,jostasaattaaolla
seurauksenavakavatapaturmataijopakuolema,jos
suositellutvarotoimenpiteetlaiminlyödään.
g000502
Kuva2
Varoitusmerkintä
Tässäkäyttöoppaassakäytetäänkahtatermiä
tietojenkorostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiota
mekaanisiinerikoistietoihinjaHuomautuskorostaa
erityishuomionansaitseviayleistietoja.
Sisältö
Turvaohjeet...............................................................4
Yleinenturvallisuus.............................................4
Kaltevuuskaavio................................................5
Turva-jaohjetarrat.............................................6
Laitteenyleiskatsaus..............................................13
Ohjauslaitteet..................................................13
Ennenkäyttöä.....................................................14
Turvallisuusennenkäyttöä...............................14
Polttoaineenlisäys............................................15
Päivittäisenhuollonsuorittaminen....................16
Uudenkoneensisäänajo..................................16
Turvajärjestelmänkäyttö..................................16
Istuimensäätö..................................................17
Ohjauspyöränasento.......................................18
Muuntosivullepoistoon....................................18
Käytönaikana.....................................................21
Turvallisuuskäytönaikana................................21
SmartPark
-seisontajarrunkäyttö..................23
Ruohonleikkurinteräkytkimen
(voimanulosotto)käyttö.................................23
Kaasuvivunkäyttö............................................23
Rikastimenkäyttö.............................................24
Moottorinkäynnistys.........................................24
Moottorinsammutus.........................................24
Koneellaajo......................................................25
Leikkausperuutusvaihteella.............................25
Leikkuukorkeudensäätö...................................26
Nurmisuojarulliensäätö....................................26
Käyttövihjeitä...................................................27
Käytönjälkeen.....................................................28
Turvallisuuskäytönjälkeen...............................28
Koneentyöntäminenkäsin...............................28
Koneenkuljetus................................................29
Kunnossapito..........................................................31
Kunnossapitotaulukko.........................................31
Huoltoaedeltävättoimenpiteet............................32
Turvallisuushuollonaikana...............................32
Istuimennosto..................................................32
Leikkuupöydänverhonvapautus......................32
Koneenetuosannosto......................................33
Voitelu.................................................................33
Laakereidenrasvaus........................................33
Moottorinhuolto..................................................34
Moottorinturvallinenkäyttö...............................34
Ilmanpuhdistimenhuolto...................................34
Moottoriöljynhuolto..........................................36
Sytytystulpanhuolto.........................................38
Jäähdytysjärjestelmänpuhdistus......................39
Polttoainejärjestelmänhuolto..............................40
Polttoaineputkensuodattimenvaihto................40
Sähköjärjestelmänhuolto....................................41
Sähköjärjestelmänturvallinenkäyttö................41
Akunhuolto......................................................41
Sulakkeidenhuolto...........................................42
Vetojärjestelmänhuolto.......................................43
Rengaspaineentarkistus..................................43
Sähköjarrunvapautus.......................................43
Hihnanhuolto......................................................44
Leikkuupöydänhihnanvaihto...........................44
Leikkurinhuolto....................................................45
Leikkuuterienhuolto.........................................45
Leikkuupöydäntasaus......................................48
Leikkuupöydänirrotus......................................50
Leikkuupöydänasennus...................................51
Suuntaimenvaihto............................................51
Puhdistus............................................................52
Koneenetualaosanpuhdistus..........................52
LeikkurinalapuolenpesuLeikkuupöytä............52
Jätteidenhävitys...............................................52
Varastointi...............................................................53
Turvallisuusvarastoinninaikana.......................53
Puhdistusjavarastointi.....................................53
3
Akunvarastointi................................................54
Vianetsintä..............................................................55
Kaaviot....................................................................57
Turvaohjeet
Tämäkoneonsuunniteltustandardin
ENISO5395:2013mukaisesti.
Yleinenturvallisuus
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäsingota
esineitä.Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeita,
jottavakaviltaloukkaantumisiltavältytään.
Tuotteenkäyttäminenmuuhunkuinsenaiottuun
käyttötarkoitukseenvoiollavaarallistakäyttäjälleja
sivullisille.
Äläkäytäkonettapudotusten,ojien,vallien,
vesiesteidentaimuidenvaarojenlähellä.Äläkäytä
rinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.
Luejasisäistätämänkäyttöoppaansisältöennen
moottorinkäynnistämistä.
Älälaitakäsiätaijalkojakoneenliikkuvienosien
lähelle.
Äläkäytäkonettailmanpaikallaanoleviaja
toimiviasuojuksiajamuitasuojalaitteita.
Äläpäästälapsiajasivullisiakäyttöalueelle.Älä
annalastenkäyttääkonetta.
Pysäytäkonejasammutamoottoriennen
huoltoa,polttoainesäiliöntäyttämistäjatukoksen
poistamistakoneesta.
Laitteenasiatonkäyttötaihuoltovoiaiheuttaa
tapaturman.Vähennäloukkaantumisriskiä
noudattamallanäitäturvallisuusohjeitaja
kiinnittämälläainahuomiotavaroitusmerkkiin,joka
tarkoittaavaroitusta,vaaraataihengenvaaraa
henkilöturvallisuusohjeet.Ohjeidennoudattamatta
jättäminensaattaajohtaahenkilövahinkoontai
kuolemaan.
Lisääturvallisuusohjeitaontämänoppaaneri
kohdissa.
4
Kaltevuuskaavio
g011841
Kuva4
Tämäsivuvoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttäärinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyyskaltevuuskaavionavulla
ennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.Taitaarkkirinteenkaltevuuttavastaavaa
viivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan
5
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueiden
lähettyville.Korvaavioittuneettaikadonneettarratuusilla.
decalbatterysymbols
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista.
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttävien
nesteiden/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia.9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
decaloemmarkt
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
decal93-7009
93-7009
1.Vaara:äläkäytäruohonleikkuriasuuntainylhäällätaiilman
suuntainta.Pidäsuuntainpaikallaan.
2.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara,leikkuuterä:pysy
etäälläliikkuvistaosista.
decal99-3943
99-3943
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Moottori
decal105-7015
105-7015
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Hihnojenkulku
6
decal106-8717
106-8717
1.Luekäyttöohjeetennenkorjaamistataihuoltamista.
2.Tarkistarengaspaineet25käyttötunninvälein.
3.Rasvaa25käyttötunninvälein.
4.Moottori
decal112-9840
112-9840
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Luekäyttöopas.3.Irrotaavainjalueohjeet
ennenkorjaamistatai
huoltamista.
2.Leikkuukorkeus
decal120-5469
120-5469
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Leikkuukorkeus
decal120-5469
120-5470
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Leikkuukorkeus
7
decal121-0772
121-0772
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Hidas
8
decal121-0773
121-0773
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Hidas
9
decal121-2989b
121-2989
1.Ohitusvipuasentokoneen
työntämistävarten
2.Ohitusvipuasentokoneen
käyttöävarten
decal131-1097
131-1097
1.Öljyntyhjennys
decal131-3620
131-3620
1.Polkimenasento
eteenpäin
3.Polkimenasento
peruutus
2.Polkimenasentovapaa
decal131-3621b
131-3621
1.Sivullistenruhjoutumis-/loukkaantumisvaara:Äläpäästä
sivullisiakoneenlähelle.Äläkäynnistäkonetta,jossivullisia
onlähellä.
decal131-3664
131-3664
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Teräpyörii3.Luekäyttöopas.
2.Peruutus
decal131-3665
131-3665
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Teräpyörii3.Luekäyttöopas.
2.Peruutus
10
decal131-3954
131-3954
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Käytössä2.Pois
decal131-3955
131-3955
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Käytössä2.Pois
decal132-6863
132-6863
decal132-0872
132-0872
1.Esineiden
sinkoutumisvaara.Älä
päästäsivullisialaitteen
lähelle.
3.Käsienjajalkojen
silpoutumisvaara:pidä
kädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.
2.Esineiden
sinkoutumisvaara,
nostettulevitin:äläkäytä
konettaleikkuupöydän
ollessaavoimena;käytä
levitintätaikerääjää.
4.Takertumisvaara:Pysy
etäälläliikkuvistaosista.
Pidäkaikkisuojuksetja
suojalevytpaikoillaan.
decal138-2456
138-2456
1.Luekäyttöopas.
3.Älätäytäpolttoainesäiliötä
liiantäyteen.
2.Pysäköikonetasaiselle
alustallepolttoainesäiliötä
täytettäessä.
11
decal132-0870
132-0870
Huomaa:Tämäkoneonteknisenstandardinvakaustestinmukainenstaattistenlateraalistenjapituussuuntaistentestienosalta
tarranosoittamallasuositellullaenimmäiskaltevuudella.Tutustukäyttöoppaanohjeisiinkoneenkäytöstärinteissä,tarkastakoneen
käyttöolosuhteetjamääritäniidenperusteella,voidaankokonettakäyttääkyseiselläpaikallajavallitsevissaolosuhteissa.Maaston
muutoksetvoivatvaikuttaakoneenkäyttöönrinteissä.Josmahdollista,pidäkoneenleikkuuyksikötlaskettuinaalasrinteissäkäytön
aikana.Leikkuuyksiköidennostaminenrinteissäkäytönaikanavoiheikentääkoneenvakautta.
1.Vaara:luekäyttöopas.
3.Kehonloukkaantumisvaara:Äläkuljeta
matkustajia.Katsotaaksesi,kun
leikkaatperuutusvaihteella.
5.Rampiltaputoamisenvaara:Älä
käytäkaksiosaistaramppiakoneen
lastaamiseenperävaunuun.Käytävain
yksiosaistaramppia,jokaonriittävän
leveäkoneellejajonkakaltevuuson
alle15astetta.Ajaramppiaylöspäin
peruuttamallajaalaspäineteenpäin
ajaen.
2.Käsienloukkaantumisvaara,
leikkuuterä;kädenpuristumisvaara,
hihna:Pidäkädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.Pidäkaikkisuojukset
jasuojalevytpaikoillaan.
4.Esineidensinkoutumisvaara:Älä
päästäsivullisialaitteenlähelle.Poista
roskatalueeltaennenleikkuuta.Pidä
suuntainlevyalhaalla.
6.Kaatumisvaararinteillä:Älätee
jyrkkiä,nopeitakäännöksiä.Eisaa
käyttäärinteillä,joidenkaltevuusonyli
15astetta.
12
Laitteenyleiskatsaus
g027935
Kuva5
1.Ajopoljin7.Moottori
2.Leikkuukorkeusvipu8.Polttoainesäiliönkorkki
3.SmartPark
-kytkin
9.Takakäyttöpyörä
4.Ohjauspyörä10.KeyChoice
®
-kytkin
5.Ohjauspaneeli
11.Leikkuupöytä
6.Kuljettajanistuin12.Etukääntöpyörät
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin,ennenkuinkäynnistät
moottorinjakäytätkonetta.
Ohjauspaneeli
g028250
Kuva6
1.SmartPark™-kytkin
5.Teräkytkin
(voimanulosotto)
2.Kaasuvipu
6.Seisontajarrukytkettynä
3.Rikastimenvipu
7.Seisontajarrunmerkkivalo
4.Avainkytkin
8.Seisontajarru
vapautettuna
g028251
Kuva7
1.Peruutuskäytön
varoitusvalo
3.Polttoaineen
tarkistusikkuna
2.KeyChoice-avain
(väriltäänsininen)
Avainkytkin
Moottorikäynnistetäänjasammutetaanvirtalukosta.
Siinäonkolmeasentoa:PYSÄYTYS,KÄYNNISSÄja
KÄYNNISTYS.KatsoMoottorinkäynnistys(sivu24).
Kaasuvipu
Kaasuvivullaohjataanmoottorinkierrosnopeutta,
jasiinäonportaatonsäätöHIDAS-asennosta
NOPEA-asentoon(Kuva6).
Rikastimenvipu
Käynnistäkylmämoottorikäyttämällärikastimen
vipua.
Teräkytkin(voimanulosotto)
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirron
leikkuuteriin(Kuva6).
Polttoaineentarkistusikkuna
Koneenvasemmallasivullasijaitsevasta
tarkistusikkunastavoidaantarkistaa,onko
polttoainesäiliössäpolttoainetta(Kuva7).
Leikkuukorkeusvipu
Leikkuukorkeusvivunavullaleikkuupöytäävoidaan
laskeajanostaaistualtaan.Vivunsiirtäminenylös
(itseäkohti)nostaaleikkuupöydänmaastajavivun
siirtäminenalas(poispäin)laskeeleikkuupöydän
maahan.Säädäleikkuukorkeuttavainkoneenollessa
paikallaan(Kuva28).
13
KeyChoice
®
-kytkin
Kuntämäkytkinaktivoidaan,leikkausonmahdollista
peruuttamalla.Kytkinaktivoidaankääntämällä
sePÄÄLLÄ-asentoonjavapauttamalla,kun
voimanulosottokytkeytyy.Aktivointipoistetaan
vapauttamallavoimanulosotto(PTO)(Kuva7).
Peruutuskäytönvaroitusvalo
Peruutuskäytönvaroitusvalosyttyyaina,
kunperuutuskäytönturvakytkinvapautetaan
KeyChoice-avaimella.Semuistuttaa,että
lukitusjärjestelmäeiolekäytössä.Valosammuu
aina,kunvoimanulosottovapautetaantaimoottori
sammutetaan.Kunvalopalaa,katsotaaksesijaole
erityisenvarovainenperuuttaessasi.
SmartPark
-kytkin
Seisontajarrutoimiisähköisesti.
Seisontajarruvoidaankytkeäeritavoin:
PainaSmartPark
-kytkinPÄÄLLÄ-asentoon(Kuva
6).
Seisontajarrukytkeytyyautomaattisesti,kun
kuljettajapoistuuistuimeltaajopolkimenollessa
VAPAALLA.
Seisontajarrukytkeytyyautomaattisesti
5–6sekunninkuluttuasiitä,kunvirta-avainon
käännettyPYSÄYTYS-asentoon(elleisitäolevielä
kytketty).
SeisontajarruvapautetaanpainamallaSmart
Park-kytkinPOIS-asentoonavaimenollessa
KÄYNNISSÄ-asennossa.
Lisätarvikkeet/lisävarusteet
KoneeseenonsaatavanavalikoimaToronhyväksymiä
lisälaitteitaja-varusteita,joidenavullavoidaan
parantaajalaajentaasenominaisuuksia.Otayhteys
valtuutettuunhuoltoliikkeeseentaijakelijaantaisiirry
osoitteeseenwww.Toro.com,jostalöytyyluettelo
hyväksytyistälisälaitteistaja-varusteista.
SuojaaToro-laitteistoinvestointijahuolehdisen
toiminnastakäyttämälläalkuperäisiäToro-varaosia.
Torotoimittaaalkuperäisiävaraosia,jotkaon
suunniteltuerityisentarkastilaitteidemmeteknisten
määritystenmukaisesti.Vaadialkuperäisiä
Toro-varaosiajavoitollahuoletta.
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistakäyttöasennostakäsin.
Ennenkäyttöä
Turvallisuusennenkäyttöä
Yleinenturvallisuus
Äläannalastentaikouluttamattomienhenkilöiden
käyttäätaihuoltaalaitetta.Paikallisetsäännökset
saattavatasettaarajoituksiakäyttäjäniälle.
Omistajavastaakäyttäjienjamekaanikkojen
koulutuksesta.
Tutustulaitteenturvallisenkäytönohjeisiin,
ohjauslaitteisiinjaturvamerkintöihin.
Selvitä,kuinkakoneensaapysäytettyäja
moottorinsammutettuanopeasti.
Tarkista,ettäkäyttäjänpitokytkimet,turvakytkimet
jasuojalevytovatpaikoillaanjatoimivatoikein.Älä
käytäkonetta,mikälineeivättoimikunnolla.
Tarkastaainaennenliikkumista,ettäterät,
teräpultitjaleikkuujärjestelmätovathyvässä
käyttökunnossa.Vaihdakuluneettaivaurioituneet
terätjapultitsarjoissa,jottatasapainosäilyisi.
Tarkastakoneenkäyttöaluejapoistasiltäkaikki
esineet,joitakonevoisingota.
Tutkimaasto,jottavoitarvioida,mitätarvikkeita
sekälisälaitteitaja-varusteitakoneenturvallinen
käyttöedellyttää.
Polttoaineturvallisuus
Vältäloukkaantumisetjaomaisuusvahingot
käsittelemälläpolttoainettaerittäin
varovasti.Polttoainehöyrytovattulenarkoja
jaräjähdysherkkiä.
Sammutasavukkeet,sikarit,piiputjamuut
sytytyslähteet.
Käytävainhyväksyttyäpolttoaineastiaa.
Äläirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisää
polttoainettamoottorinollessakäynnissätai
kuuma.
Älätankkaakonettasisätiloissa.
Äläsäilytäkonettataipolttoainesäiliötätilassa,
jossaonavotuli,kipinöitätaivarmistusliekki
(esimerkiksivedenlämmitintaimuuvastaava
laite).
Älätäytäastioitaajoneuvonsisällätaiajoneuvon
taiperävaununlavalla,jossaonmuovipäällyste.
Asetaastiatainamaahanjapoisajoneuvonläheltä
ennenpolttoaineenlisäämistä.
14
Poistalaiteajoneuvostataiperävaunustaja
tankkaalaite,kunsenpyörilläonkosketus
maahan.Josseeiolemahdollista,tankkaa
mieluumminkannettavastaastiastakuin
polttoaineenjakelupistoolilla.
Käytälaitettavain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimiioikein.
Pidäpistooliapolttoainesäiliönreunaataiastian
aukkoavastenkokotankkaamisenajan.Äläkäytä
polttoainepistoolinaukilukituskytkintä.
Jospolttoainettaonroiskunutvaatteille,vaihda
vaatteetvälittömästi.Pyyhiläikkynytpolttoaine
pois.
Älätäytäpolttoainesäiliötäliiantäyteen.Aseta
polttoainesäiliönkorkkipaikalleenjakiristäse
huolellisesti.
Polttoainettatuleesäilyttäähyväksytyssä
polttoaineastiassa,jokatuleepitääpoissalasten
ulottuvilta.Äläostapolttoainettaenempääkuin
30päiväntarpeeseen.
Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivantäyteen.
Lisääpolttoainettasäiliöön,kunnespintaon
6–13mmtäyttökaulanalareunanalapuolella.
Säiliöönjäävätyhjätilasalliipolttoaineen
laajenemisen.
Vältähöyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotetäälläjakelupistoolistaja
polttoainesäiliönaukosta.
Vältäihokosketusta.Peseroiskeetpois
saippuallajavedellä.
Polttoaineenlisäys
Suositeltupolttoaine
Moottoritoimiiparhaiten,kunkäytetäänvain
puhdastajauutta(korkeintaan30päivää
vanhaa)lyijytöntäbensiiniä,jonkatieoktaaniluku
(pumppuoktaaniluku)onvähintään87(RON+
MON/2).
Etanoli:Enintään10%etanolia(bensiinin
jaetanolinseosta)tai15%MTBE:tä
(metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)sisältävää
polttoainettavoidaankäyttää.EtanolijaMTBE
eivätolesamaasia.Bensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin15%(E15)onetanolia,eiole
hyväksyttykäyttöön.Äläkäytäbensiiniä,jonka
tilavuudestaenemmänkuin10%onetanolia
(kuten15%etanoliasisältäväE15,20%etanolia
sisältäväE20taienintään85%etanoliasisältävä
E85).Muunkuinhyväksytynbensiininkäyttövoi
aiheuttaatoimintaongelmiaja/taimoottorivaurioita,
joitatakuueiehkäkata.
Metanoliasisältävääbensiiniäeisaakäyttää.
Äläsäilytäpolttoainettatalvenylipolttoainesäi-
liössätai-astioissa,elleipolttoaineeseenolelisätty
stabilointiainetta.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö
Polttoaineenstabilointi-/lisäaineenkäytölläon
seuraaviaetuja:
Sepitääpolttoaineentuoreenaenintään90päivän
varastoinninaikana(tyhjennäpolttoainesäiliö,jos
konevarastoidaanyli90päiväksi).
Sepuhdistaamoottoriakäytönaikana.
Seestääliimamaisenhartsinkerääntymisen
polttoainejärjestelmään,mikävaikeuttaisi
käynnistämistä.
Tärkeää:Äläkäytämetanoliataietanolia
sisältäviälisäaineita.
Lisääpolttoaineeseenoikeamäärä
stabilointi-/lisäainetta.
Huomaa:Stabilointi-/lisäainetoimii
tehokkaimmin,kunsesekoitetaantuoreeseen
polttoaineeseen.Käytästabilointiainetta
aina,jotteipolttoainejärjestelmäänkerääntyisi
hartsimaisiajäämiä.
Polttoainesäiliöntäyttö
1.Pysäköikonetasaisellealustalle.
2.Kytkeseisontajarru.
3.Sammutamoottorijairrotavirta-avain.
4.Puhdistapolttoainesäiliönkorkinympäristö.
5.Täytäsäiliötäyttöaukonkaulanalaosaanasti
(Kuva8).
Huomaa:Polttoainesäiliötäeisaatäyttää
aivantäyteen.Säiliöönjäävätyhjätilasallii
polttoaineenlaajentumisen.
15
g027243
Kuva8
Päivittäisenhuollon
suorittaminen
SuoritakohdanKunnossapito(sivu31)osassa
”Ennenjokaistakäyttökertaataipäivittäin”mainitut
toimetennenkoneenkäynnistystäpäivittäin.
Uudenkoneensisäänajo
Uusissamoottoreissatäydenvoimansaavuttaminen
kestääjonkinaikaa.Uudenruohonleikkurin
leikkuupöydissäjavetojärjestelmissäonenemmän
moottoriakuormittavaakitkaa.Sisäänajokestää
40–50tuntia,kunnesuudetkoneetsaavuttavattäyden
voimanjaparhaansuorituskyvyn.
Turvajärjestelmänkäyttö
VAARA
Josturvakytkimetovatirronneettai
vaurioituneet,konesaattaatoimia
odottamattomallatavallajaaiheuttaa
henkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuus
päivittäinjavaihdamahdolliset
vaurioituneetkytkimetennenkoneen
käyttämistä.
Tietoaturvajärjestelmästä
Turvajärjestelmähuolehtiiseuraavista:
Seestäämoottoriakäynnistymästä,josajopoljin
eioleVAPAALLA.
Sevarmistaakonettakäynnistettäessä
automaattisesti,ettäseisontajarruonkytkettyja
ettävoimanulosottoonvapautettu.
Sesammuttaamoottorin,josajopoljineiole
VAPAALLA,kunkuljettajanouseeistuimelta.
Sekytkeeseisontajarrunjavapauttaa
voimanulosotonautomaattisesti,kunkuljettaja
poistuuistuimeltaajopolkimenollessaVAPAALLA.
Sesammuttaamoottorin,josseisontajarrueiole
kytkettynä,kunkuljettajanouseeistuimelta.
Turvajärjestelmäntestaus
1.Istuistuimellemoottorinollessasammutettuna
javarmista,ettävoimanulosotonkytkinon
POIS-asennossa.
2.KäännäavainkytkinKÄYNNISTYS-asentoon.
Käynnistimenpitäisipyöriä.Äläkäynnistätai
sammutamoottoriaennenvaihetta3.
3.KäännäavainkytkinKÄYNNISSÄ-asentoonja
painaSmartPark-kytkinPOIS-asentoon.Jarrun
pitäisivapautuajajarruvalonsammua.
4.Kunjarruonvapautettunajaajopoljinon
VAPAALLA,käännäavainKÄYNNISTYS-asentoon.
Jarrunpitäisikytkeytyäautomaattisesti,
moottorinpitäisikäynnistyäjajarruvalonsyttyä.
5.Kunmoottorionsammutettunajaavain
KÄYNNISSÄ-asennossa,kytkevoimanulosotto
vetämälläteräkytkinylös.Kytkimen
kytkeytymisestäpitäisikuuluaääni.
6.Varmista,ettäajopoljinonvapaalla,jakäännä
avainKÄYNNISTYS-asentoon.Voimanulosoton
pitäisivapautuajamoottorinkäynnistyäilman,
ettäterätliikkuvat.
7.Kunmoottorionkäynnissä,nouseistuimelta.
Moottorinpitäisiedelleenpyöriäjajarruvalon
palaa.
8.Palaaistuimellejavapautaseisontajarru
painamallaSmartPark-kytkinPOIS-asentoon.
Moottorinpitäisiedelleenpyöriä.
9.Nouseuudelleenistuimelta.Jarrunpitäisi
kytkeytyäautomaattisestijamoottorinedelleen
pyöriä.
10.Palaaistuimellejakytketerätvetämällä
teräkytkinylös.
11.Nouseistuimelta.Terienpitäisivapautuaja
moottorinedelleenpyöriä.
16
12.Palaaistuimellejavedäteräkytkinylös.Terien
pitäisikytkeytyä.Vapautaterätpainamalla
teräkytkinalas.
13.Kytketerätvetämälläteräkytkinylös.Siirrä
ajopoljinPERUUTUS-asentoon.Terienpitäisi
vapautua.SiirräajopoljinVAPAALLE.
14.Kytketerätvetämälläteräkytkinylös.Käännä
KeyChoice-kytkinPÄÄLLÄ-asentoonjavapauta
se.Peruutuskäytönmerkkivalonpitäisipalaa.
15.SiirräajopoljinPERUUTUS-asentoon.Terien
pitäisipysyäkytkettynä.Vapautaterät
painamallateräkytkinalas.Peruutuskäytön
merkkivalonpitäisisammua.Siirräajopoljin
VAPAALLE.
16.JosSmartPark-kytkintäeiolekytketty,painase
PÄÄLLÄ-asentoonjapainaajopoljintakevyesti
ETEENPÄIN-taiPERUUTUS-asentoon.Jarrun
pitäisivapautuajajarruvalonsammua.
Huomaa:Painapoljintakevyesti,silläsen
painaminenkokonaansaajarrujärjestelmän
kytkeytymään,jolloinjarrueivapaudu.
17.Kunjarruonvapautettu,painaajopoljinta
kevyestijanouseistuimelta.Moottorinpitäisi
sammua.
18.Palaaistuimellejakäännäavain
PYSÄYTYS-asentoon.Useansekunnin
kuluttuajarrujärjestelmänpitäisikytkeytyä.
Huomaa:Jarruvaloeipala,kunavainon
PYSÄYTYS-asennossa.
Istuimensäätö
Istuinsiirtyyeteen-jataaksepäin.Säädäistuinsiten,
ettäpystytohjaamaankonettaparhaitenjaasentosi
onmahdollisimmanmukava.(Kuva9).
g027249
Kuva9
17
Ohjauspyöränasento
Ohjauspyörälläonkolmeasentoakäyttöävarten
jayksitäysinylhäällä-asento.Täysinylhäällä
-asentoakäytetään,kunkoneeseennoustaantai
siitäpoistutaanjakunistuimeltanoustaan.Kun
käytätkonetta,säädäohjauspyöräsiten,että
pystytohjaamaankonettaparhaitenjaasentosion
mahdollisimmanmukava.
1.Painajalallasiohjauspylväänvapautusvipua.
2.Säädäohjauspyörähaluamaasiasentoon(Kuva
10).
g027751
Kuva10
Muuntosivullepoistoon
107cm:nleikkuupöydillä
varustetutkoneet
Tämänkoneenmukanatoimitettuleikkuupöytä
jaleikkuuterätonsuunniteltuoptimaaliseen
leikkuujätteenlevitykseenjasivullepoistoon.
Poistolevynirrotussivullepoistoavarten
1.Pysäköikonetasaisellealustalle,vapauta
teräkytkinjakytkeseisontajarru.
2.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,että
kaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet,ennen
kuinpoistutkäyttäjänpaikalta.
3.Vapautajoustavasalpasenpidikkeestä
poistolevyssäjakäännäpoistolevyäoikealle
(Kuva11).
g230251
Kuva11
1.Salvanpidike
3.Poistolevy
2.Salpa
4.Irrotapoistolevynpäälläolevakoukunmuotoinen
salpasaranatapista(Kuva15).
5.Kohdistapoistolevynmetallinenkielekepois
leikkuupöytäänhitsatunkannattimenlovesta
(Kuva12).
g230250
Kuva12
1.Poistolevy3.Leikkuupöydänkannatin
2.Metallinenkieleke
Poistolevynasennuslevitystävarten
1.Pysäköikonetasaisellealustalle,vapauta
teräkytkinjakytkeseisontajarru.
2.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,että
kaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet,ennen
kuinpoistutkäyttäjänpaikalta.
3.Kohdistapoistolevynmetallinenkieleke
leikkuupöytäänhitsatunkannattimenloveen
(Kuva13).
18
g230248
Kuva13
1.Poistolevy3.Leikkuupöydänkannatin
2.Metallinenkieleke
4.Käännäpoistolevytaaksejaleikkuupöytääkohti
niin,ettäpoistolevykohdistuuleikkuupöytään
(Kuva14).
g230249
Kuva14
5.Kytkepoistolevynpäälläolevakoukun
muotoinensalpasuuntainkokoonpanon
saranatapinympärille(Kuva15).
g230253
Kuva15
1.Suuntain3.Saranatappi
2.Salpa
4.Poistolevy
6.Kiinnitäpoistolevyleikkuupöytäänkiinnittämällä
poistolevynjoustavasalpaleikkuupöydän
pidikkeeseen(Kuva11).
127cm:nleikkuupöydillä
varustetutkoneet
Tämänkoneenmukanatoimitettuleikkuupöytä
jaleikkuuterätonsuunniteltuoptimaaliseen
leikkuujätteenlevitykseenjasivullepoistoon.
Oikeanpuoleisenlevittimenirrotussivulle
poistoavarten
1.Pysäköikonetasaisellealustalle,vapauta
teräkytkinjakytkeseisontajarru.
2.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,että
kaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet,ennen
kuinpoistutkäyttäjänpaikalta.
3.Irrotaoikeanpuoleinenleikkuuterä.Katsokohta
Terienirrotus(sivu47).
4.Irrotakaksinuppiajajousialuslaattaa,jotka
kiinnittävätoikeanpuoleisenlevittimenleikkuriin
(Kuva16).
19
g005655
Kuva16
1.Nuppi3.Levittimentappituleeulos
leikkurista
2.Jousialuslaatta
5.Irrotaoikeanpuoleinenlevitinjalaskesuuntain
heittoaukonpäällekuvienmukaisesti(Kuva16
jaKuva17).
g024261
Kuva17
1.Oikealevitin
3.Heittoaukko
2.Jousialuslaattajanuppi
6.Asennakiinnikkeetleikkurinyläosassaoleviin
reikiin,jottaniistäeilennäroskia.
VAARA
Koneessaolevienavoimienreikienkautta
lentääroskia,mikävoijohtaavakavaan
loukkaantumiseen.
Äläkoskaankäytäkonettailman,että
koneenkotelonkaikkiinreikiinon
asennettusuojukset.
Asennasuojuksetasennusaukkoihin,
kunirrotatlevittimen.
7.Asennaoikeanpuoleinenleikkuuterä.Katso
kohtaTerienasennus(sivu48).
8.Nostasuuntainylös.Asennakaksipulttia(5/16×
¾tuumaa)leikkuupöydänaukonreunassa
oleviinreikiin.
9.Asennaohjauslevyleikkuupöytään(Kuva18).
Huomaa:Kiinnitäohjauslevyleikkuupöytään
kahdellalukkomutterilla(5/16tuumaa).
Huomaa:Ohjauslevyontoimitettukoneen
mukanairto-osana.
g015321
Kuva18
1.Pultti(5/16×¾tuumaa)
3.Lukkomutteri
(5/16tuumaa)
2.Ohjauslevy
10.Kiristäkiinnikkeetmomenttiin7–9N·m.
11.Laskesuuntainheittoaukonpäälle.
Tärkeää:Varmista,ettäleikkurissa
onkääntyväsuuntain,jokalevittää
leikkuujätteensivullejaalasnurmeenpäin,
kunsivuheittotilaonkäytössä.
Oikeanpuoleisenlevittimenasennuslevitystä
varten
1.Pysäköikonetasaisellealustalle,vapauta
teräkytkinjakytkeseisontajarru.
2.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,että
kaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet,ennen
kuinpoistutkäyttäjänpaikalta.
3.Irrotaohjauslevyleikkuupöydästä(Kuva18).
20
/

See käsiraamat sobib ka