Toro TimeCutter SW 4200 Riding Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Kategooria
pliidikubud
Mudel
TimeCutter SW 4200 Riding Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3408-578RevB
TimeCutter
®
SW4200taiSW5000
-ajoleikkuri
Mallinro:74675—Sarjanro:400000000taisuurempi
Mallinro:74680—Sarjanro:400000000taisuurempi
g027698
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3408-578*B
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaistendirektiivien
mukainen.Lisätietojaonerillisessätuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Bruttohevosvoima
Moottorinvalmistajaonmitannuttämänmoottorin
brutto-tainettohevosvoimanlaboratoriossaSAEJ1940:n
mukaisesti.Tämänluokanleikkurinmoottorintodellinen
vääntöonhuomattavastialhaisempi,koskaseonsäädetty
turvallisuuteen,päästöihinjayttöönliittyvienvaatimusten
mukaisesti.
Osoitteessawww.Toro.comonlisätietojaleikkurimalleista.
Tärkeää:JosToro-moottorillavarustettuakonetta
käytetäänyli1500m:nkorkeudessapitkäkestoisesti,
korkeanilmanalansarjanonoltavaasennettuna,
jottamoottoritäyttääCARB/EPA-päästömääräykset.
Korkeanilmanalansarjaparantaamoottorin
suorituskykyäjaestääsytytystulppienlikaantumisen,
käynnistysvaikeudetjapäästöjenlisääntymisen.
Kunsarjaonasennettu,kiinnitäkorkeanilmanalan
kilpikoneensarjanumerokilvenviereen.Otayhteys
valtuutettuunToro-huoltoliikkeeseenoikeankorkean
ilmanalansarjanjakorkeanilmanalankilvensaamiseksi.
Etsilähinhuoltoliikesivustoltammeosoitteessa
www.Toro.comtaiotayhteysToroCustomerCare
Department-asiakaspalveluun,jonkanumero(t)on
lueteltupäästöjärjestelmäntakuulauselmassa(Emission
ControlWarrantyStatement).
Poistasarjamoottoristajapalautamoottorialkuperäisiin
tehdasmäärityksiin,kunkonettakäytetäänalle1500m:n
korkeudessa.Äläkäytäkorkeaailmanalaavarten
muunnettuamoottoriaalhaisemmassailmanalassa.
Muutenmoottorivoiylikuumentuajavaurioitua.
Josetolevarma,onkokonemuunnettukorkeaa
ilmanalaavarten,katso,onkosiinäseuraavakilpi.
decal127-9363
Johdanto
Tämäajettavavaakatasoleikkuriontarkoitettukotikäyttöön
taikaupalliseenkäyttöön.Seonsuunniteltupääasiassa
asuinkiinteistöjenjakaupallistenkiinteistöjenviheralueiden
ruohonleikkuuseen.Sitäeioletarkoitettupensaiden
leikkuuseeneikämaatalouskäyttöön.
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekävälttämään
tapaturmiajatuotevaurioita.Oletitsevastuussatuotteen
asianmukaisestajaturvallisestaytöstä.
VoitottaasuoraanyhteydenToroonosoitteessa
www.Toro.com,jostarvitsettuoteturvallisuuteenja
käyttökoulutukseenliittyväämateriaalia,tietojalisävarusteista
tailähimmästäjälleenmyyjästätaihaluatrekisteröidätuotteesi.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosiatai
lisätietoja,otayhteysvaltuutettuunhuoltoliikkeeseentai
Toronasiakaspalveluun.Otatällöintuotteenmalli-ja
sarjanumerotvalmiiksiesiin.Kuva1näyttäälaitteenmallija
sarjanumeronsijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
g188704
Kuva1
Istuimenalla
1.Malli-jasarjanumerokilpi
Kirjoitatuotteenmalli-jasarjanumerotallaolevaantilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä(Kuva2)
ilmaiseevaaratilannetta,jostasaattaaollaseurauksenavakava
tapaturmataijopakuolema,jossuositellutvarotoimenpiteet
laiminlyödään.
g000502
Kuva2
1.Varoitusmerkintä.
Tässäkäyttöoppaassaytetäänkahtatermiätietojen
korostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiotamekaanisiin
erikoistietoihinjaHuomautuskorostaaerityishuomion
ansaitseviayleistietoja.
©2017—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa
Kaikkioikeudetpidätetään
Sisältö
Turvaohjeet...................................................................4
Yleinenturvallisuus.................................................4
Kaltevuuskaavio.....................................................5
Turva-jaohjetarrat.................................................6
Laitteenyleiskatsaus......................................................13
Ohjauslaitteet........................................................13
Ennenyttöä..........................................................14
Turvallisuusennenkäyttöä.......................................14
Suositeltupolttoaine...............................................15
Stabilointi-/lisäaineenyttö....................................15
Polttoainesäiliöntäyttö............................................15
Moottoriöljynmääräntarkistus.................................15
Uudenkoneensisäänajo..........................................15
Muistaainaturvallisuus...........................................16
Turvajärjestelmänkäyttö.........................................16
Istuimensäätö........................................................17
Ohjauspyöränasento..............................................17
Käytönaikana...........................................................18
Turvallisuuskäytönaikana.......................................18
SmartPark
-seisontajarrunkäyttö...........................18
Ruohonleikkurinteräkytkimen(voimanulosotto)
käyttö................................................................19
Kaasuvivunyttö..................................................19
Rikastimenyttö...................................................19
Virtalukonyttö...................................................20
Moottorinynnistysjasammutus............................20
Koneellaajo...........................................................20
Koneenpysäytys....................................................21
Leikkausperuutusvaihteella.....................................21
Leikkuukorkeudensäätö..........................................21
Nurmisuojarulliensäätö..........................................22
Muuntosivullepoistoon..........................................23
Käyttövihjeitä.......................................................25
Käytönjälkeen..........................................................26
Turvallisuuskäytönjälkeen......................................26
Koneentyöntäminenkäsin......................................26
Koneenkuljetus.....................................................27
Koneenlastaus.......................................................27
Kunnossapito...............................................................29
Kunnossapitotaulukko...............................................29
Huoltoaedeltävättoimenpiteet....................................30
Kunnossapito-javarastointiturvallisuus.....................30
Istuimennosto.......................................................30
Leikkuupöydänverhonvapautus..............................30
Koneenetuosannosto............................................31
Voitelu.....................................................................31
Laakereidenrasvaus................................................31
Moottorinhuolto......................................................32
Moottorinturvallinenkäyttö....................................32
Ilmanpuhdistimenhuolto........................................32
Moottoriöljynhuolto..............................................33
Sytytystulpanhuolto...............................................36
Jäähdytysjärjestelmänpuhdistus...............................37
Polttoainejärjestelmänhuolto......................................37
Polttoaineputkensuodattimenvaihto........................37
Sähköjärjestelmänhuolto...........................................38
Sähköjärjestelmänturvallinenyttö.........................38
Akunhuolto..........................................................38
Sulakkeidenhuolto.................................................40
Vetojärjestelmänhuolto.............................................40
Rengaspaineentarkistus..........................................40
Sähköjarrunvapautus..............................................41
Leikkurinhuolto........................................................41
Leikkuuterienhuolto...............................................41
Leikkuupöydäntasaus.............................................43
Leikkuupöydänirrotus............................................45
Leikkuupöydänasentaminen....................................46
Suuntaimenvaihto..................................................46
Leikkurinhihnanhuolto..............................................47
Hihnojentarkastus.................................................47
Leikkuupöydänhihnanvaihto..................................47
Puhdistus.................................................................49
Koneenetualaosanpuhdistus...................................49
Leikkurinalapuolenpesu.........................................49
Varastointi...................................................................50
Puhdistusjavarastointi............................................50
Vianetsintä...................................................................51
Kaaviot.......................................................................53
3
Turvaohjeet
TämäkoneonsuunniteltustandardinENISO5395:2013
mukaisesti.
Yleinenturvallisuus
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäsingotaesineitä.
Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeita,jottavakavilta
loukkaantumisiltavältytään.
Tuotteenyttäminenmuuhunkuinsenaiottuun
käyttötarkoitukseenvoiollavaarallistayttäjällejasivullisille.
Luejasisäistätämänkäyttöoppaansisältö,ennenkuin
käynnistätmoottorin.Huolehdisiitä,ettäkaikkituotteen
käyttäjättietävät,mitensitäkäytetään,jaymmärtävät
varoitukset.
Älälaitakäsiätaijalkojakoneenliikkuvienosienlähelle.
Äläytäkonettailmanpaikallaanoleviajatoimivia
suojuksiajamuitasuojalaitteita.
Älämeneheittoaukkojeneteen.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäkoneesta.
Äläpäästälapsiakäyttöalueelle.Äläannalastenyttää
konetta.
Pysäytäkonejasammutamoottoriennenhuoltoa,
polttoainesäiliönyttämistäjatukoksenpoistamista
koneesta.
Laitteenasiatonyttötaihuoltovoiaiheuttaatapaturman.
Vähennäloukkaantumisriskiänoudattamallanäitä
turvallisuusohjeitajakiinnittämälläainahuomiota
varoitusmerkkiin,jokatarkoittaavaroitusta,vaaraatai
hengenvaaraahenkilöturvallisuusohjeet.Ohjeiden
noudattamattajättäminensaattaajohtaahenkilövahinkoon
taikuolemaan.
Lisääturvallisuusohjeitalöytyytämänoppaanerikohdista.
4
Kaltevuuskaavio
G01 1841
g011841
Kuva4
Tätäsivuavoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttääturvallisestirinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyys
kaltevuuskaavionavullaennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.Taitaarkki
rinteenkaltevuuttavastaavaaviivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan
5
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueidenlähettyville.Korvaa
vioittuneettaikadonneettarratuusilla.
decal93-7009
93-7009
1.Vaara:äläkäytäruohonleikkuriasuuntainylhäällätaiilman
suuntainta.Pidäsuuntainpaikallaan.
2.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara,leikkuuterä:pysy
etäälläliikkuvistaosista.
decaloemmarkt
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
decal99-3943
99-3943
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Moottori
decal105-7015
105-7015
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
decal106-8717
106-8717
1.Luekäyttöohjeetennenkorjaamistataihuoltamista.
2.Tarkistarengaspaineet25käyttötunninvälein.
3.Rasvaa25käyttötunninvälein.
4.Moottori
6
decal112-9840
112-9840
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Luekäyttöopas.3.Irrotavirta-avainjalue
ohjeetennenkorjaamista
taihuoltamista.
2.Leikkuukorkeus
decal120-5469
120-5469
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Leikkuukorkeus
decal120-5469
120-5470
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Leikkuukorkeus
decal121-2989b
121-2989
1.Ohitusvipuasentokoneen
työntämistävarten
2.Ohitusvipuasentokoneen
käyttöävarten
7
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista.
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttäviennesteiden
/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia.9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
decal131-1097
131-1097
1.Öljyntyhjennys
decal131-3620
131-3620
1.Polkimenasento
eteenpäin
3.Polkimenasento
peruutus
2.Polkimenasentovapaa
decal131-3621b
131-3621
1.Sivullistenruhjoutumis-/loukkaantumisvaara:Äläpäästä
sivullisiakoneenlähelle.Äläkäynnistäkonetta,jossivullisia
onlähellä.
8
decal131-3664
131-3664
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Teräpyörii3.Luekäyttöopas.
2.Peruutus
decal131-3665
131-3665
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Teräpyörii3.Luekäyttöopas.
2.Peruutus
decal131-3954
131-3954
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Käytössä2.Pois
decal131-3955
131-3955
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Käytössä2.Pois
decal132-6863
132-6863
decal132-0872
132-0872
1.Esineiden
sinkoutumisvaara.Älä
päästäsivullisialaitteen
lähelle.
3.Käsienjajalkojen
silpoutumisvaara:pidä
kädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.
2.Esineiden
sinkoutumisvaara,
nostettulevitin:äläkäytä
konettaleikkuupöydän
ollessaavoimena;käytä
levitintätaikerääjää.
4.Takertumisvaara:Pysy
etäälläliikkuvistaosista.
Pidäkaikkisuojuksetja
suojalevytpaikoillaan.
9
decal132-0870
132-0870
1.Vaara:luekäyttöopas.
3.Kehonloukkaantumisvaara:Äläkuljeta
matkustajia.Katsotaaksesi,kun
leikkaatperuutusvaihteella.
5.Rampiltaputoamisenvaara:Älä
käytäkaksiosaistaramppiakoneen
lastaamiseenperävaunuun.Käytävain
yksiosaistaramppia,jokaonriittävän
leveäkoneellejajonkakaltevuuson
alle15astetta.Ajaramppiaylöspäin
peruuttamallajaalaspäineteenpäin
ajaen.
2.Käsienloukkaantumisvaara,
leikkuuterä;kädenpuristumisvaara,
hihna:Pidäkädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.Pidäkaikkisuojukset
jasuojalevytpaikoillaan.
4.Esineidensinkoutumisvaara:Älä
päästäsivullisialaitteenlähelle.Poista
roskatalueeltaennenleikkuuta.Pidä
suuntainlevyalhaalla.
6.Kaatumisvaararinteillä:Älätee
jyrkkiä,nopeitakäännöksiä.Eisaa
käyttäärinteillä,joidenkaltevuusonyli
15astetta.
10
decal121-0772
121-0772
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Hidas
11
decal121-0773
121-0773
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Hidas
12
Laitteenyleiskatsaus
g027935
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
10
3
g027935
Kuva5
1.Ajopoljin7.Moottori
2.Leikkuukorkeusvipu8.Polttoainesäiliönkorkki
3.SmartPark
-kytkin
9.Takakäyttöpyörä
4.Ohjauspyörä10.KeyChoice
®
-kytkin
5.Ohjauspaneeli
11.Leikkuupöytä
6.Kuljettajanistuin12.Etukääntöpyörät
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin,ennenkuinkäynnistät
moottorinjakäytätkonetta(Kuva5jaKuva6).
g028250
Kuva6
Ohjauspaneeli
1.SmartPark™-kytkin
5.Teräkytkin
(voimanulosotto)
2.Kaasuvipu
6.Seisontajarrukytkettynä
3.Rikastimenvipu
7.Seisontajarrunmerkkivalo
4.Virtalukko
8.Seisontajarru
vapautettuna
g028251
Kuva7
1.Peruutuskäytön
varoitusvalo
3.Polttoaineen
tarkistusikkuna
2.KeyChoice-avain
(väriltäänsininen)
Virtalukko
Virtalukollakäynnistetäänleikkurinmoottori.Siinäonkolme
asentoa:KÄYNNISTYS,KÄYNNISSÄjaPYSÄYTYS.
Rikastimenvipu
Käynnistäkylmämoottoririkastimella.Kytkerikastin
vetämällärikastimennuppiylös.Poistarikastinytöstä
painamallarikastimennuppialas(Kuva6).
Kaasuvipu
Kaasuvivullaohjataanmoottorinkierrosnopeutta,jasiinäon
portaatonsäätöHIDAS-asennostaNOPEA-asentoon(Kuva6).
Teräkytkin(voimanulosotto)
Teräkytkin(voimanulosotto)kytkeejavapauttaa
voimansiirronleikkuuteriin(Kuva6).
Polttoaineentarkistusikkuna
Koneenvasemmallasivullasijaitsevastatarkistusikkunasta
voidaantarkistaa,onkopolttoainesäiliössäpolttoainetta(Kuva
7).
Leikkuukorkeusvipu
Leikkuukorkeusvivunavullaleikkuupöytäävoidaanlaskeaja
nostaaistualtaan.Vivunsiirtäminenylös(itseäkohti)nostaa
leikkuupöydänmaastajavivunsiirtäminenalas(poispäin)
laskeeleikkuupöydänmaahan.Säädäleikkuukorkeuttavain
koneenollessapaikallaan(Kuva5).
13
KeyChoice
®
-kytkin
Kuntämäkytkinaktivoidaan,leikkausonmahdollista
peruuttamalla.Kytkinaktivoidaankääntämälläse
PÄÄLLÄ-asentoonjavapauttamalla,kunvoimanulosotto
kytkeytyy.Aktivointipoistetaanvapauttamallavoimanulosotto
(PTO)(Kuva7).
Peruutuskäytönvaroitusvalo
Peruutuskäytönvaroitusvalosyttyyaina,kunperuutuskäytön
turvakytkinvapautetaanKeyChoice-avaimella.Semuistuttaa,
ettälukitusjärjestelmäeioleytössä.Valosammuuaina,
kunvoimanulosottovapautetaantaimoottorisammutetaan.
Kunvalopalaa,katsotaaksesijaoleerityisenvarovainen
peruuttaessasi.
SmartPark
-kytkin
Seisontajarrutoimiisähköisesti.
Seisontajarruvoidaankytkeäeritavoin:
PainaSmartPark
-kytkinPÄÄLLÄ-asentoon(Kuva6).
Seisontajarrukytkeytyyautomaattisesti,kunkuljettaja
poistuuistuimeltaajopolkimenollessaVAPAALLA.
Seisontajarrukytkeytyyautomaattisesti5–6sekunnin
kuluttuasiitä,kunvirta-avainonkäännetty
PYSÄYTYS-asentoon(elleisitäolevieläkytketty).
SeisontajarruvapautetaanpainamallaSmartPark-kytkin
POIS-asentoonavaimenollessaKÄYNNISSÄ-asennossa.
Lisätarvikkeet/lisävarusteet
KoneeseenonsaatavanavalikoimaToronhyväksymiä
lisälaitteitaja-varusteita,joidenavullavoidaanparantaa
jalaajentaasenominaisuuksia.Otayhteysvaltuutettuun
huoltoliikkeeseentaijakelijaantaisiirryosoitteeseen
www.Toro.com,jostaytyyluettelohyväksytyistälisälaitteista
ja-varusteista.
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistayttöasennostakäsin.
Ennenkäyttöä
Turvallisuusennenkäyttöä
Yleinenturvallisuus
Äläannalastentaikouluttamattomienhenkilöidenkäyttää
taihuoltaalaitetta.Paikallisetsäännöksetsaattavatasettaa
rajoituksiayttäjäniälle.Omistajavastaakäyttäjienja
mekaanikkojenkoulutuksesta.
Tutustulaitteenturvallisenkäytönohjeisiin,
ohjauslaitteisiinjaturvamerkintöihin.
Selvitä,kuinkakoneensaapysäytettyäjamoottorin
sammutettuanopeasti.
Tarkista,ettäyttäjänpitokytkimet,turvakytkimetja
suojalevytovatpaikoillaanjatoimivatoikein.Äläytä
konetta,mikälineeivättoimikunnolla.
Tarkastaainaennenliikkumista,ettäterät,teräpultitja
leikkuujärjestelmätovathyvässäyttökunnossa.Vaihda
kuluneettaivaurioituneetterätjapultitsarjoissa,jotta
tasapainosäilyisi.
Tarkastakoneenyttöaluejapoistasiltäkaikkiesineet,
joitakonevoisingota.
Tutkimaasto,jottavoitarvioida,mitätarvikkeitasekä
lisälaitteitaja-varusteitakoneenturvallinenyttö
edellyttää.
Polttoaineturvallisuus
Vältäloukkaantumisetjaomaisuusvahingotkäsittelemällä
polttoainettaerittäinvarovasti.Polttoainehöyrytovat
tulenarkojajaräjähdysherkkiä.
Sammutasavukkeet,sikarit,piiputjamuutsytytyslähteet.
Käytävainhyväksyttyäpolttoaineastiaa.
Äläirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisääpolttoainetta
moottorinollessakäynnissätaikuuma.
Älätankkaakonettasisätiloissa.
Äläsäilytäkonettataipolttoainesäiliötätilassa,jossa
onavotuli,kipinöitätaivarmistusliekki(esimerkiksi
vedenlämmitintaimuuvastaavalaite).
Äläytäastioitaajoneuvonsisällätaiajoneuvontai
perävaununlavalla,jossaonmuovipäällyste.Asetaastiat
ainamaahanjapoisajoneuvonläheltäennenpolttoaineen
lisäämistä.
Poistalaiteajoneuvostataiperävaunustajatankkaalaite,
kunsenpyörilläonkosketusmaahan.Josseeiole
mahdollista,tankkaamieluumminkannettavastaastiasta
kuinpolttoaineenjakelupistoolilla.
14
Käytälaitettavain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimiioikein.
Pidäpistooliapolttoainesäiliönreunaataiastian
aukkoavastenkokotankkaamisenajan.Äläkäytä
polttoainepistoolinaukilukituskytkintä.
Jospolttoainettaonroiskunutvaatteille,vaihdavaatteet
välittömästi.Pyyhiläikkynytpolttoainepois.
Äläytäpolttoainesäiliötäliianyteen.Aseta
polttoainesäiliönkorkkipaikalleenjakiristäse
huolellisesti.
Polttoainettatuleesäilyttäähyväksytyssäpolttoaineastiassa,
jokatuleepitääpoissalastenulottuvilta.Äläosta
polttoainettaenempääkuin30päiväntarpeeseen.
Polttoainesäiliötäeisaayttääaivanyteen.Lisää
polttoainettasäiliöön,kunnespintaon6–13mm
täyttökaulanalareunanalapuolella.Säiliöönjäävätyhjätila
salliipolttoaineenlaajenemisen.
Vältäyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotetäälläjakelupistoolistajapolttoainesäiliön
aukosta.
Vältäihokosketusta.Peseroiskeetpoissaippuallaja
vedellä.
Suositeltupolttoaine
Moottoritoimiiparhaiten,kunytetäänvainpuhdastaja
uutta(korkeintaan30päiväävanhaa)lyijytöntäbensiiniä,
jonkatieoktaaniluku(pumppuoktaaniluku)onvähintään
87(RON+MON/2).
Etanoli:Enintään10%etanolia(bensiininjaetanolin
seosta)tai15%MTBE:tä(metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)
sisältävääpolttoainettavoidaankäyttää.Etanolija
MTBEeivätolesamaasia.Bensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin15%(E15)onetanolia,eiolehyväksytty
käyttöön.Äläkäytäbensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin10%onetanolia(kuten15%etanolia
sisältäväE15,20%etanoliasisältäE20taienintään
85%etanoliasisältäväE85).Muunkuinhyväksytyn
bensiininkäyttövoiaiheuttaatoimintaongelmiaja/tai
moottorivaurioita,joitatakuueiehkäkata.
Metanoliasisältävääbensiiniäeisaakäyttää.
Äläsäilytäpolttoainettatalvenylipolttoainesäiliössätai
-astioissa,elleipolttoaineeseenolelisättystabilointiainetta.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö
Polttoaineenstabilointi-/lisäaineenkäytölläonseuraaviaetuja:
Sepitääpolttoaineentuoreenaenintään90päivän
varastoinninaikana(tyhjennäpolttoainesäiliö,joskone
varastoidaanyli90päiväksi).
Sepuhdistaamoottoriaytönaikana.
Seestääliimamaisenhartsinkerääntymisen
polttoainejärjestelmään,mikävaikeuttaisiynnistämistä.
Tärkeää:Äläkäytämetanoliataietanoliasisältäviä
lisäaineita.
Lisääpolttoaineeseenoikeamäärästabilointi-/lisäainetta.
Huomaa:Stabilointi-/lisäainetoimiitehokkaimmin,
kunsesekoitetaantuoreeseenpolttoaineeseen.Käytä
stabilointiainettaaina,jotteipolttoainejärjestelmään
kerääntyisihartsimaisiajäämiä.
Polttoainesäiliöntäyttö
1.Pysäköikonetasaisellemaalle.
2.Sammutamoottorijakytkeseisontajarru.
3.Puhdistapolttoainesäiliönkorkinympäristö.
4.Täytäsäiliötäyttöaukonkaulanalaosaanasti(Kuva8).
Huomaa:Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivan
täyteen.Säiliöönjäävätyhjätilasalliibensiinin
laajenemisen.
g027243
A
B
E
D
C
g027243
Kuva8
Moottoriöljynmääräntarkistus
Tarkistamoottorinkampikammionöljymääräennen
moottorinynnistämistäjakoneenkäyttämistä.Katsokohta
Moottoriöljynmääräntarkistus(sivu15).
Uudenkoneensisäänajo
Uusissamoottoreissatäydenvoimansaavuttaminenkestää
jonkinaikaa.Uudenruohonleikkurinleikkuupöydissäja
vetojärjestelmissäonenemmänmoottoriakuormittavaa
15
kitkaa.Sisäänajokestää40–50tuntia,kunnesuudetkoneet
saavuttavatydenvoimanjaparhaansuorituskyvyn.
Muistaainaturvallisuus
Luekaikkiturvallisuusohjeetjaperehdymerkintöihin.
Nämätiedotauttavatsuojaamaansinuajasivullisia
loukkaantumiselta.
HENGENVAARA
Koneenkäyttömärälläruohollataijyrkillärinteillä
saattaaaiheuttaaluisumistajakoneenhallinnan
menetyksen.
Äläkäytärinteillä,joidenkaltevuusonyli
15astetta.
Vähennärinteissänopeuttajaoleäärimmäisen
varovainen.
Äläkäytäkonettavedenlähellä.
HENGENVAARA
Renkaidenlipeäminenreunojenylisaattaa
kaataakoneen,mistävoiollaseurauksenavakava
loukkaantuminen,hukkumisvaarataikuolema.
Äläkäytäkonettapudotustenlähellä.
g027830
g027830
Kuva9
1.Turvallinenalue:käytä
konettarinteillä,joiden
kaltevuusonalle
15astetta,taitasaisilla
alueilla.
3.Vesi
2.Vaarallinenalue
käytä15:taastetta
jyrkemmillärinteilläsekä
pudotustenjaveden
lähettyvillätyönnettävää
ruohonleikkuriaja/tai
käsikäyttöistätrimmeriä.
VAROITUS
Tämäkonetuottaa85dB(A):nylittävänäänitason
käyttäjänkorvankohdallajavoiaiheuttaa
kuulovammanpitkäaikaisessakäytössä.
Käytäkuulosuojaimiakäyttäessäsikonetta.
Käytäsilmiä,korvia,käsiä,jalkojajapäätäsuojaaviavarusteita.
G009027
1
2
g009027
Kuva10
1.Käytäsilmäsuojaimia.2.Käytäkuulonsuojaimia.
Turvajärjestelmänkäyttö
VAARA
Josturvakytkimetovatirronneettaivaurioituneet,
konesaattaatoimiaodottamattomallatavallaja
aiheuttaahenkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuuspäivittäin
javaihdamahdollisetvaurioituneetkytkimet
ennenkoneenkäyttämistä.
Tietoaturvajärjestelmästä
Turvajärjestelmähuolehtiiseuraavista:
Seestäämoottoriaynnistymästä,josajopoljineiole
VAPAALLA.
Sevarmistaakonettaynnistettäessäautomaattisesti,
ettäseisontajarruonkytkettyjaettävoimanulosottoon
vapautettu.
Sesammuttaamoottorin,josajopoljineioleVAPAALLA,
kunkuljettajanouseeistuimelta.
Sekytkeeseisontajarrunjavapauttaavoimanulosoton
automaattisesti,kunkuljettajapoistuuistuimelta
ajopolkimenollessaVAPAALLA.
Sesammuttaamoottorin,josseisontajarrueiole
kytkettynä,kunkuljettajanouseeistuimelta.
16
Turvajärjestelmäntestaus
1.Istuistuimellemoottorinollessasammutettuna
javarmista,ettävoimanulosotonkytkinon
POIS-asennossa.
2.Käännävirta-avainKÄYNNISTYS-asentoon.
Käynnistimenpitäisipyöriä.Äläynnistätaisammuta
moottoriaennenvaihetta3.
3.KäännäavainKÄYNNISSÄ-asentoonjapainaSmart
Park-kytkinPOIS-asentoon.Jarrunpitäisivapautuaja
jarruvalonsammua.
4.KunjarruonvapautettunajaajopoljinonVAPAALLA,
käännävirta-avainKÄYNNISTYS-asentoon.Jarrun
pitäisikytkeytyäautomaattisesti,moottorinpitäisi
käynnistyäjajarruvalonsyttyä.
5.Kunmoottorionsammutettunajaavain
KÄYNNISSÄ-asennossa,kytkevoimanulosotto
vetämälläteräkytkinylös.Kytkimenkytkeytymisestä
pitäisikuuluaääni.
6.Varmista,ettäajopoljinonvapaalla,jakäännä
virta-avainKÄYNNISTYS-asentoon.Voimanulosoton
pitäisivapautuajamoottorinkäynnistyäilman,että
terätliikkuvat.
7.Kunmoottorionkäynnissä,nouseistuimelta.
Moottorinpitäisiedelleenpyöriäjajarruvalonpalaa.
8.Palaaistuimellejavapautaseisontajarrupainamalla
SmartPark-kytkinPOIS-asentoon.Moottorinpitäisi
edelleenpyöriä.
9.Nouseuudelleenistuimelta.Jarrunpitäisikytkeytyä
automaattisestijamoottorinedelleenpyöriä.
10.Palaaistuimellejakytketerätvetämälläteräkytkinylös.
11.Nouseistuimelta.Terienpitäisivapautuajamoottorin
edelleenpyöriä.
12.Palaaistuimellejavedäteräkytkinylös.Terienpitäisi
kytkeytyä.Vapautaterätpainamallateräkytkinalas.
13.Kytketerätvetämälläteräkytkinylös.Siirräajopoljin
PERUUTUS-asentoon.Terienpitäisivapautua.Siirrä
ajopoljinVAPAALLE.
14.Kytketerätvetämälläteräkytkinylös.Käännä
KeyChoice-kytkinPÄÄLLÄ-asentoonjavapautase.
Peruutuskäytönmerkkivalonpitäisipalaa.
15.SiirajopoljinPERUUTUS-asentoon.Terienpitäisi
pysyäkytkettynä.Vapautaterätpainamallateräkytkin
alas.Peruutuskäytönmerkkivalonpitäisisammua.
SiirajopoljinVAPAALLE.
16.JosSmartPark-kytkintäeiolekytketty,painase
PÄÄLLÄ-asentoonjapainaajopoljintakevyesti
ETEENPÄIN-taiPERUUTUS-asentoon.Jarrunpitäisi
vapautuajajarruvalonsammua.
Huomaa:Painapoljintakevyesti,silläsenpainaminen
kokonaansaajarrujärjestelmänkytkeytymään,jolloin
jarrueivapaudu.
17.Kunjarruonvapautettu,painaajopoljintakevyestija
nouseistuimelta.Moottorinpitäisisammua.
18.Palaaistuimellejakäännävirta-avain
PYSÄYTYS-asentoon.Useansekunninkuluttua
jarrujärjestelmänpitäisikytkeytyä.
Huomaa:Jarruvaloeipala,kunavainon
PYSÄYTYS-asennossa.
Istuimensäätö
g027249
B
C
A
g027249
Kuva11
Ohjauspyöränasento
Ohjauspyörälläonkolmeasentoakäyttöävartenjayksi
täysinylhäällä-asento.ysinylhäällä-asentoakäytetään,
kunkoneeseennoustaantaisiitäpoistutaanjakunistuimelta
noustaan.Kunkäytätkonetta,säädäohjauspyöräsiten,
ettäpystytohjaamaankonettaparhaitenjaasentosion
mahdollisimmanmukava.
1.Painajalallasiohjauspylväänvapautusvipua.
2.Säädäohjauspyörähaluamaasiasentoon(Kuva12).
17
g027751
B
A
g027751
Kuva12
Käytönaikana
Turvallisuuskäytönaikana
Yleinenturvallisuus
Omistajajayttäjävoivatestääloukkaantumisiatai
omaisuusvahinkojaaiheuttavattapaturmatjaovatsiksi
vastuussaniistä.
Pukeuduasianmukaisesti.Käytäsilmäsuojaimia,tukevia
liukastumisenestäviäkenkiäjakuulosuojaimia.Pitkät
hiukseteivätsaaroikkuavapaina.Äläkäytäkoruja.
Äläkäytäkonettasairaana,väsyneenätaialkoholintai
huumausaineidenvaikutuksenalaisena.
Äläkuljetamatkustajiakoneessajapidäsivullisetja
lemmikitpoissakoneenluotaytönaikana.
Käytäkonettavain,kunnäkyvyysonhyvä,jottavältät
kuopatjapiilevätvaarat.
Vältämäränruohonleikkuuta.Heikentynytpitovoi
aiheuttaakoneenluisumisen.
Varmista,ettäkaikkikäytötovatvapaallajaettä
seisontajarruonkytketty.Käynnistämoottoriollessasi
käyttäjänpaikalla.
Pidäkädetjajalatetäälläleikkuuyksiköistä.Pysyaina
etäälläheittoaukosta.
Varmistaennenperuuttamista,ettäreittionvapaa,
katsomallataaksejaalas.
Olevarovainenlähestyessäsikulmia,joissaonhuono
näkyvyys,pensaita,puitataimuitanäköesteitä.
Äläleikkaaruohoapudotusten,ojientaivallien
lähettyvillä.Konevoikaatuayllättäen,jospyörämenee
reunanylitaijosreunasortuu.
Pysäytäterät,josetleikkaaruohoa.
Pysäytälaitteetjatarkastaterät,mikälikoneosuu
esteeseentaitäriseeepätavallisesti.Suoritatarvittavat
korjauksetennenkoneenkäytönjatkamista.
Hidastajaolevarovainenkääntyessäsikoneellaja
ylittäessäsiteitäjajalkakäytäviä.Annamuilleaina
etuajo-oikeus.
Kytkeleikkuuyksikönyttöpoisjasammutamoottori
ennenleikkuukorkeudensäätämistä(elleisitävoisäätää
käyttäjänpaikalta).
Äläkoskaankäytämoottoriatilassa,johonvoikertyä
pakokaasuja.
Äläjätäynnissäolevaakonettailmanvalvontaa.
Ennenkäyttäjänpaikaltapoistumista(mukaanlukien
ruohonkeräimienpuhdistustaisuppilontukoksen
poistaminen):
Pysäytäkonetasaisellemaalle.
Vapautavoimanulosottojalaskelisälaitteetalas.
Kytkeseisontajarru.
Sammutamoottorijairrotavirta-avain.
Odota,kunneskaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet.
Äläkäytäkonettaukonilmanaikana.
Äläytäkonettahinaukseen.
Älämuutakierrosnopeussäätimennopeuttataiytä
moottoriaylikierroksilla.
KäytävainToronhyväksymiälisälaitteitaja-varusteita.
Turvallisuusrinteissä
Hidastakonettajaoleerityisenvarovainenrinteillä.Aja
rinteetylösjaalas.Nurmiolosuhteetvoivatheikentää
koneenvakautta.
Vältäkoneenkääntämistärinteissä.Joskääntyminen
onvälttämätöntä,käännyhitaastijavähänkerrallaan
alamäkeen,josmahdollista.
Äläkäännäkonettajyrkästi.Olevarovainen,kunperuutat
konetta.
Oleerityisenvarovainen,kunkäytätlisälaitteita,silläne
voivatheikentäälaitteenvakautta.
SmartPark
-seisontajarrun
käyttö
Seisontajarrutoimiisähköisesti.
Seisontajarruvoidaankytkeäeritavoin:
PainaSmartPark
-kytkinPÄÄLLÄ-asentoon(Kuva6).
Seisontajarrukytkeytyyautomaattisesti,kunkuljettaja
poistuuistuimeltaajopolkimenollessaVAPAALLA.
Seisontajarrukytkeytyyautomaattisesti5–6sekunnin
kuluttuasiitä,kunvirta-avainonkäännetty
PYSÄYTYS-asentoon(elleisitäolevieläkytketty).
Seisontajarruvoidaanvapauttaaeritavoin:
18
Painaajopoljinta(eteenpäinajotaiperuutus).
PainajarrukytkinPOIS-asentoon(Kuva6).
Ruohonleikkurinteräkytkimen
(voimanulosotto)käyttö
Teräkytkin(voimanulosotto)käynnistääjapysäyttää
leikkuuterätjavoimanulosottoayttävätlisälaitteet.
Teräkytkimen(voimanulosotto)
kytkentä
G008945
g008945
Kuva13
Huomaa:Kytketerätainakaasuvivunollessa
NOPEA-asennossa(Kuva14).
g186693
Kuva14
Teräkytkimen(voimanulosotto)
vapautus
G009174
g009174
Kuva15
Kaasuvivunkäyttö
KaasuvipuavoidaansiirtääNOPEA-jaHIDAS-asentojenvälillä
(Kuva16).
KäytäainaNOPEA-asentoa,kunynnistätruohonleikkurin
leikkuupöydänteräkytkimellä(voimanulosotto).
G008946
g008946
Kuva16
Rikastimenkäyttö
Käynnistäkylmämoottoririkastimella.
1.Josmoottorionkylmä,käynnistämoottoririkastimella.
2.Kytkerikastinvetämällärikastinnuppiaylösennen
virta-avaimenkääntämistä(Kuva17).
Huomaa:Varmista,ettärikastinkytketäänysin.
Nuppiaonehkäpidettäylhäällävirtalukkoa
käytettäessä.
3.Vapautarikastinpainamallasitäalas,kunmoottori
käynnistynyt(Kuva17).
G008959
1
2
g008959
Kuva17
1.Päällä-asento2.Pois-asento
19
Virtalukonkäyttö
1.Käännävirta-avainKÄYNNISTYS-asentoon(Kuva18).
Huomaa:Kunmoottorikäynnistyy,vapautaavain.
Tärkeää:Äläkäytäkäynnistintäkerrallayli5
sekunninajan.Josmoottorieikäynnisty,odota15
sekunninajankäynnistysyritystenvälillä.Näiden
ohjeidenlaiminlyöntisaattaarikkoakäynnistimen.
Huomaa:Moottorinkäynnistyssaattaaedellyttää
useitayrityksiä,kunseynnistetäänensimmäistäkertaa
polttoainejärjestelmänoltuatäysinilmanpolttoainetta.
START
RUN
ST OP
G008947
g008947
Kuva18
2.Sammutamoottorikääntämällävirta-avainta.
Moottorinkäynnistysja
sammutus
Moottorinkäynnistys
Tärkeää:Äläkäytäkäynnistintäkerrallayli5
sekunninajan.Käynnistysmoottorinkäyttöyli
5sekunninajanvoivaurioittaakäynnistysmoottoria.Jos
moottorieikäynnisty,odota10sekunninajanennen
käynnistysmoottorinkäyttöäuudelleen.
Istuistuimellejatarkista,ettäseisontajarruonkytkettynä
(Kuva19).
g027831
B
C
D
E
A
F
g027831
Kuva19
Moottorinsammutus
1.VapautaterättyöntämälläteräkytkinPOIS-asentoon
(Kuva15).
2.SiirkaasuvipuNOPEA-asentoon.
3.Käännävirta-avainPYSÄYTYS-asentoonjairrotaavain.
Koneellaajo
Tässäkoneessaonsekäpuutarhatraktorinettäpaikallaan
kääntyvänkoneenominaisuudet.Koneessaon
puutarhatraktorientapaanjalkapoljin,jollaohjataan
eteenpäinajoajaperuutustasekäniidennopeutta.Lisäksi
siinäonohjauspyörä,jollaohjataansuuntaajakääntösädettä.
Takavetopyörättoimivattoisistaanriippumatta,kuten
paikallaankääntyvissäkoneissa,mikämahdollistaajyrkätjaeri
suuntiintehtävätkäännöksetnopeasti.Nämäominaisuudet
parantavatmerkittävästikoneenohjattavuutta,muttanäiden
ominaisuuksienvuoksisinunonehkäharjoiteltavaajoa,joset
oleperehtynyttämäntyyppistenkoneidenkäyttöön.
VAARA
Konevoipyöriäpaikallaanhyvinnopeasti.Käyttäjä
voimenettääkoneenhallinnan,mikävoijohtaa
henkilö-taiomaisuusvahinkoihin.
Olevarovainenkääntyessäsi.
Hidastakonettaennenjyrkkiäkäännöksiä.
Kaasuvivullasäädetäänmoottorinpyörintänopeutta(1/min).
KaasuvivunollessaNOPEA-asennossakoneensuorituskykyon
20
/

See käsiraamat sobib ka