Toro TimeCutter ZS 5000 Riding Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Kategooria
pliidikubud
Mudel
TimeCutter ZS 5000 Riding Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3409-400RevA
TimeCutter
®
ZS4200T/ZS5000
-ajoleikkuri
Mallinro:74657—Sarjanro:400000000taisuurempi
Mallinro:74661—Sarjanro:400000000taisuurempi
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3409-400*A
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaistendirektiivien
mukainen.Lisätietojaonerillisessätuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Bruttohevosvoima
Moottorinvalmistajaonmitannuttämänmoottorin
brutto-tainettohevosvoimanlaboratoriossaSAEJ1940:n
mukaisesti.Tämänluokanleikkurinmoottorintodellinen
vääntöonhuomattavastialhaisempi,koskaseonsäädetty
turvallisuuteen,päästöihinjayttöönliittyvienvaatimusten
mukaisesti.
Osoitteessawww.Toro.comonlisätietojaleikkurimalleista.
Tärkeää:JosToro-moottorillavarustettuakonetta
käytetäänyli1500m:nkorkeudessapitkäkestoisesti,
korkeanilmanalansarjanonoltavaasennettuna,
jottamoottoritäyttääCARB/EPA-päästömääräykset.
Korkeanilmanalansarjaparantaamoottorin
suorituskykyäjaestääsytytystulppienlikaantumisen,
käynnistysvaikeudetjapäästöjenlisääntymisen.
Kunsarjaonasennettu,kiinnitäkorkeanilmanalan
kilpikoneensarjanumerokilvenviereen.Otayhteys
valtuutettuunToro-huoltoliikkeeseenoikeankorkean
ilmanalansarjanjakorkeanilmanalankilvensaamiseksi.
Etsilähinhuoltoliikesivustoltammeosoitteessa
www.Toro.comtaiotayhteysToroCustomerCare
Department-asiakaspalveluun,jonkanumero(t)on
lueteltupäästöjärjestelmäntakuulauselmassa(Emission
ControlWarrantyStatement).
Poistasarjamoottoristajapalautamoottorialkuperäisiin
tehdasmäärityksiin,kunkonettakäytetäänalle1500m:n
korkeudessa.Äläkäytäkorkeaailmanalaavarten
muunnettuamoottoriaalhaisemmassailmanalassa.
Muutenmoottorivoiylikuumentuajavaurioitua.
Josetolevarma,onkokonemuunnettukorkeaa
ilmanalaavarten,katso,onkosiinäseuraavakilpi(Kuva
3).
decal127-9363
Kuva3
Johdanto
Tämäkoneonajettavavaakatasoleikkuri,jokaontarkoitettu
kotikäyttöönasuinalueille.Seontarkoitettupääasiassa
viheralueidenruohonleikkuuseen.Sitäeioletarkoitettu
pensaidenleikkuuseentairuohontaimuunkasvuston
leikkuuseenteidenvarsillaeikämaatalouskäyttöön.
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekävälttämään
tapaturmiajatuotevaurioita.Oletitsevastuussatuotteen
asianmukaisestajaturvallisestaytöstä.
VoitottaasuoraanyhteydenToroonosoitteessa
www.Toro.com,jostarvitsettuoteturvallisuuteenja
käyttökoulutukseenliittyväämateriaalia,tietojalisävarusteista
tailähimmästäjälleenmyyjästätaihaluatrekisteröidätuotteesi.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosiatai
lisätietoja,otayhteysvaltuutettuunhuoltoliikkeeseentai
Toronasiakaspalveluun.Otatällöintuotteenmalli-ja
sarjanumerotvalmiiksiesiin.Kuva1näyttäälaitteenmallija
sarjanumeronsijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
g188142
Kuva1
Istuimenalla
1.Malli-jasarjanumerokilpi
Kirjoitatuotteenmalli-jasarjanumerotallaolevaantilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä(Kuva2)
ilmaiseevaaratilannetta,jostasaattaaollaseurauksenavakava
tapaturmataijopakuolema,jossuositellutvarotoimenpiteet
laiminlyödään.
©2016—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa
Kaikkioikeudetpidätetään
g000502
Kuva2
1.Varoitusmerkintä
Tässäkäyttöoppaassaytetäänkahtatermiätietojen
korostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiotamekaanisiin
erikoistietoihinjaHuomautuskorostaaerityishuomion
ansaitseviayleistietoja.
Sisältö
Turvaohjeet...................................................................4
Yleinenturvallisuus.................................................4
Kaltevuuskaavio.....................................................5
Turva-jaohjetarrat.................................................6
Laitteenyleiskatsaus......................................................12
Ohjauslaitteet........................................................12
Ennenyttöä..........................................................13
Turvallisuusennenkäyttöä.......................................13
Suositeltupolttoaine...............................................14
Stabilointi-/lisäaineenyttö....................................14
Polttoainesäiliöntäyttö............................................14
Moottoriöljynmääräntarkistus.................................15
Uudenkoneensisäänajo..........................................15
Muistaainaturvallisuus...........................................15
Turvajärjestelmänkäyttö.........................................16
Istuimensäätö........................................................16
Liikkeenohjausvipujensäätö....................................16
Muuntosivullepoistoon..........................................17
Käytönaikana...........................................................19
Turvallisuuskäytönaikana.......................................19
Ruohonleikkurinteräkytkimen(voimanulosotto)
käyttö................................................................20
Kaasuvivunyttö..................................................20
Rikastimenyttö...................................................21
Virtalukonyttö...................................................21
Moottorinynnistysjasammutus............................21
Liikkeenohjausvipujenkäyttö...................................22
Koneellaajo...........................................................22
Koneenpysäytys....................................................24
Leikkuukorkeudensäätö..........................................24
Nurmisuojarulliensäätö..........................................24
Sivuheitonkäyttö....................................................25
Käyttövihjeitä.......................................................25
Käytönjälkeen..........................................................26
Turvallisuuskäytönjälkeen......................................26
Koneentyöntäminenkäsin......................................26
Koneenkuljetus.....................................................27
Koneenlastaus.......................................................27
Kunnossapito...............................................................29
Kunnossapitotaulukko...............................................29
Huoltoaedeltävättoimenpiteet....................................30
Kunnossapitojavarastointi......................................30
Istuimennosto.......................................................30
Leikkuupöydänverhonvapautus..............................30
Voitelu.....................................................................31
Laakereidenrasvaus................................................31
Moottorinhuolto......................................................31
Moottorinturvallinenkäyttö....................................31
Ilmanpuhdistimenhuolto........................................31
Moottoriöljynhuolto..............................................32
Sytytystulpanhuolto...............................................35
Jäähdytysjärjestelmänpuhdistus...............................36
Polttoainejärjestelmänhuolto......................................36
Polttoaineputkensuodattimenvaihto........................36
Sähköjärjestelmänhuolto...........................................37
Sähköjärjestelmänturvallinenyttö.........................37
Akunhuolto..........................................................37
Sulakkeidenhuolto.................................................38
Vetojärjestelmänhuolto.............................................39
Rengaspaineentarkistus..........................................39
Sähköjarrunvapautus..............................................40
Leikkurinhuolto........................................................40
Leikkuuterienhuolto...............................................40
Leikkuupöydäntasaus.............................................43
Leikkuupöydänirrotus............................................45
Leikkuupöydänasentaminen....................................46
Suuntaimenvaihto..................................................46
Leikkurinhihnanhuolto..............................................47
Hihnojentarkastus.................................................47
Leikkuupöydänhihnanvaihto..................................47
Puhdistus.................................................................48
Leikkurinalapuolenpesu.........................................48
Varastointi...................................................................49
Puhdistusjavarastointi............................................49
Vianetsintä...................................................................51
Kaaviot.......................................................................53
3
Turvaohjeet
TämäkoneonsuunniteltustandardinENISO5395:2013
mukaisesti.
Yleinenturvallisuus
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäsingotaesineitä.
Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeita,jottavakavilta
loukkaantumisiltavältytään.
Tuotteenyttäminenmuuhunkuinsenaiottuun
käyttötarkoitukseenvoiollavaarallistayttäjällejasivullisille.
Luejasisäistätämänkäyttöoppaansisältö,ennenkuin
käynnistätmoottorin.Huolehdisiitä,ettäkaikkituotteen
käyttäjättietävät,mitensitäkäytetään,jaymmärtävät
varoitukset.
Älälaitakäsiätaijalkojakoneenliikkuvienosienlähelle.
Äläytäkonettailmanpaikallaanoleviajatoimivia
suojuksiajamuitasuojalaitteita.
Älämeneheittoaukkojeneteen.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäkoneesta.
Äläpäästälapsiakäyttöalueelle.Äläannalastenyttää
konetta.
Pysäytäkonejasammutamoottoriennenhuoltoa,
polttoainesäiliönyttämistäjatukoksenpoistamista
koneesta.
Laitteenasiatonyttötaihuoltovoiaiheuttaatapaturman.
Vähennäloukkaantumisriskiänoudattamallanäitä
turvallisuusohjeitajakiinnittämälläainahuomiota
varoitusmerkkiin,jokatarkoittaavaroitusta,vaaraatai
hengenvaaraahenkilöturvallisuusohjeet.Ohjeiden
noudattamattajättäminensaattaajohtaahenkilövahinkoon
taikuolemaan.
Lisääturvallisuusohjeitalöytyytämänoppaanerikohdista.
4
Kaltevuuskaavio
G01 1841
g011841
Kuva4
Tätäsivuavoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttääturvallisestirinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyys
kaltevuuskaavionavullaennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.Taitaarkki
rinteenkaltevuuttavastaavaaviivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan
5
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueidenlähettyville.Korvaa
vioittuneettaikadonneettarratuusilla.
decal93-7009
93-7009
1.Vaara:äläkäytäruohonleikkuriasuuntainylhäällätaiilman
suuntainta.Pidäsuuntainpaikallaan.
2.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara,leikkuuterä:pysy
etäälläliikkuvistaosista.
decaloemmarkt
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
decal99-3943
99-3943
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Moottori
decal105-7015
105-7015
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
decal106-8717
106-8717
1.Luekäyttöohjeetennenkorjaamistataihuoltamista.
2.Tarkistarengaspaineet25käyttötunninvälein.
3.Rasvaa25käyttötunninvälein.
4.Moottori
6
decal112-9840
112-9840
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Luekäyttöopas.3.Irrotavirta-avainjalue
ohjeetennenkorjaamista
taihuoltamista.
2.Leikkuukorkeus
decal119-8814
119-8814
1.Pysäköintiasento4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
decal119-8815
119-8815
1.Pysäköintiasento4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
decal120-5469
120-5469
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Leikkuukorkeus
decal120-5470
120-5470
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Leikkuukorkeus
7
decal121-2989b
121-2989
1.Ohitusvipuasentokoneen
työntämistävarten
2.Ohitusvipuasentokoneen
käyttöävarten
decal131-1097
131-1097
1.Öljyntyhjennys
131-3948
decal131-3948
131-3948
1.Hidas3.Nopea
2.Hinaaminen
decalbatterysymbols
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista.
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttäviennesteiden
/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia.9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
decal132-0872
132-0872
1.Esineiden
sinkoutumisvaara.Älä
päästäsivullisialaitteen
lähelle.
3.Käsienjajalkojen
silpoutumisvaara:pidä
kädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.
2.Esineiden
sinkoutumisvaara,
nostettulevitin:äläkäytä
konettaleikkuupöydän
ollessaavoimena;käytä
levitintätaikerääjää.
4.Takertumisvaara:Pysy
etäälläliikkuvistaosista.
Pidäkaikkisuojuksetja
suojalevytpaikoillaan.
8
decal121-0772
121-0772
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Hidas
9
decal121-0773
121-0773
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Hidas
10
decal132-0869
132-0869
1.Vaara:luekäyttöopas.3.Käsienloukkaantumis-
vaara,leikkuuterä;käden
puristumisvaara,hihna:
Pidäkädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.Pidä
kaikkisuojuksetjasuojale-
vytpaikoillaan.
5.Rampiltaputoamisen
vaara:Äläkäytä
kaksiosaistaramppia
koneenlastaamiseen
perävaunuun.Käytävain
yksiosaistaramppia,joka
onriittävänleveäkoneelle
jajonkakaltevuusonalle
15astetta.Ajaramppia
ylöspäinperuuttamallaja
alaspäineteenpäinajaen.
7.Kaatumisvaararinteillä:Älä
käytäkaltevillaalustoilla
vesialueidenlähellä.Ei
saakäyttäärinteillä,joiden
kaltevuusonyli15astetta.
2.Vaara:kytkeseisontajarru
jairrotavirta-avainsekä
sytytystulpanjohtoennen
huoltoa.
4.Esineidensinkoutumis-
vaara:Äläpäästäsivullisia
laitteenlähelle.Poista
roskatalueeltaennenleik-
kuuta.Pidäsuuntainlevy
alhaalla.
6.Kehonloukkaantumis-
vaara:Äläkuljetamatkus-
tajia.Katsotaaksesi,kun
leikkaatperuutusvaihteella.
11
Laitteenyleiskatsaus
g027829
Kuva5
1.Leikkuukorkeusvipu5.Leikkuupöytä9.Polttoainesäiliönkorkki13.Takavetopyörä
2.Liikkeenohjausvivut6.Nurmisuojarulla10.Moottori14.Moottorinsuojus
3.Kuljettajanistuin7.Etukääntöpyörä
11.Ohjauspaneeli
4.SmartSpeed-vipu
8.Jalkatuki
12.Suuntain
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin,ennenkuinkäynnistät
moottorinjakäytätkonetta(Kuva5jaKuva6).
g032603
Kuva6
Ohjauspaneeli
1.Kaasuvipu3.Teräkytkin
(voimanulosotto)
2.Rikastin4.Virtalukko
Virtalukko
Virtalukollakäynnistetäänleikkurinmoottori.Siinäonkolme
asentoa:KÄYNNISTYS,KÄYNNISSÄjaPYSÄYTYS.
Rikastimenvipu
Käynnistäkylmämoottoririkastimella.Kytkerikastin
vetämällärikastimennuppiylös.Poistarikastinytöstä
painamallarikastimennuppialas(Kuva6).
Kaasuvipu
Kaasuvivullaohjataanmoottorinkierrosnopeutta,jasiinäon
portaatonsäätöHIDAS-asennostaNOPEA-asentoon(Kuva6).
Teräkytkin(voimanulosotto)
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirronleikkuuteriin
(Kuva6).
12
Liikkeenohjausvivut
Liikkeenohjausvivuillakonettakuljetetaaneteen-jataaksepäin
sekäkäännetään.
Pysäköinti-asento
Ennenkuinpoistutkoneesta,siirräliikkeenohjausvivut
keskeltäulospäinPYSÄKÖINTI-asentoon(Kuva5).Siirrä
liikkeenohjausvivutainaPYSÄKÖINTI-asentoon,kunpysäytät
koneentaijätätsenilmanvalvontaa.
SmartSpeed-ohjausjärjestelmän
vipu
SmartSpeed™-ohjausjärjestelmänvipusijaitseekuljettajan
istuimenalapuolella.Senavullakuljettajavoivalitajonkin
kolmestanopeusalueesta:viimeistely,hinaustaileikkaus
(Kuva5).
Polttoaineentarkistusikkuna
Koneenvasemmallasivullasijaitsevastatarkistusikkunasta
voidaantarkistaa,onkopolttoainesäiliössäpolttoainetta(Kuva
7).
G014521
1
g014521
Kuva7
1.Polttoaineentarkistusikkuna
Leikkuukorkeusvipu
Leikkuukorkeusvivunavullaleikkuupöytäävoidaanlaskeaja
nostaaistualtaan.Vivunsiirtäminenylös(itseäkohti)nostaa
leikkuupöydänmaastajavivunsiirtäminenalas(poispäin)
laskeeleikkuupöydänmaahan.Säädäleikkuukorkeuttavain
koneenollessapaikallaan(Kuva5).
Lisätarvikkeet/lisävarusteet
KoneeseenonsaatavanavalikoimaToronhyväksymiä
lisälaitteitaja-varusteita,joidenavullavoidaanparantaa
jalaajentaasenominaisuuksia.Otayhteysvaltuutettuun
huoltoliikkeeseentaijakelijaantaisiirryosoitteeseen
www.Toro.com,jostaytyyluettelohyväksytyistälisälaitteista
ja-varusteista.
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistayttöasennostakäsin.
Ennenkäyttöä
Turvallisuusennenkäyttöä
Yleinenturvallisuus
Äläannalastentaikouluttamattomienhenkilöidenkäyttää
taihuoltaalaitetta.Paikallisetsäännöksetsaattavatasettaa
rajoituksiayttäjäniälle.Omistajavastaakäyttäjienja
mekaanikkojenkoulutuksesta.
Tutustulaitteenturvallisenkäytönohjeisiin,
ohjauslaitteisiinjaturvamerkintöihin.
Selvitä,kuinkakoneensaapysäytettyäjamoottorin
sammutettuanopeasti.
Tarkista,ettäyttäjänpitokytkimet,turvakytkimetja
suojalevytovatpaikoillaanjatoimivatoikein.Äläytä
konetta,mikälineeivättoimikunnolla.
Tarkastaainaennenliikkumista,ettäterät,teräpultitja
leikkuujärjestelmätovathyvässäyttökunnossa.Vaihda
kuluneettaivaurioituneetterätjapultitsarjoissa,jotta
tasapainosäilyisi.
Tarkastakoneenyttöaluejapoistasiltäkaikkiesineet,
joitakonevoisingota.
Tutkimaasto,jottavoitarvioida,mitätarvikkeitasekä
lisälaitteitaja-varusteitakoneenturvallinenyttö
edellyttää.
Polttoaineturvallisuus
Vältäloukkaantumisetjaomaisuusvahingotkäsittelemällä
polttoainettaerittäinvarovasti.Polttoainehöyrytovat
tulenarkojajaräjähdysherkkiä.
Sammutasavukkeet,sikarit,piiputjamuutsytytyslähteet.
Käytävainhyväksyttyäpolttoaineastiaa.
Äläirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisääpolttoainetta
moottorinollessakäynnissätaikuuma.
Älätankkaakonettasisätiloissa.
Äläsäilytäkonettataipolttoainesäiliötätilassa,jossa
onavotuli,kipinöitätaivarmistusliekki(esimerkiksi
vedenlämmitintaimuuvastaavalaite).
Äläytäastioitaajoneuvonsisällätaiajoneuvontai
perävaununlavalla,jossaonmuovipäällyste.Asetaastiat
ainamaahanjapoisajoneuvonläheltäennenpolttoaineen
lisäämistä.
Poistalaiteajoneuvostataiperävaunustajatankkaalaite,
kunsenpyörilläonkosketusmaahan.Josseeiole
13
mahdollista,tankkaamieluumminkannettavastaastiasta
kuinpolttoaineenjakelupistoolilla.
Käytälaitettavain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimiioikein.
Pidäpistooliapolttoainesäiliönreunaataiastian
aukkoavastenkokotankkaamisenajan.Äläkäytä
polttoainepistoolinaukilukituskytkintä.
Jospolttoainettaonroiskunutvaatteille,vaihdavaatteet
välittömästi.Pyyhiläikkynytpolttoainepois.
Äläytäpolttoainesäiliötäliianyteen.Aseta
polttoainesäiliönkorkkipaikalleenjakiristäse
huolellisesti.
Polttoainettatuleesäilyttäähyväksytyssäpolttoaineastiassa,
jokatuleepitääpoissalastenulottuvilta.Äläosta
polttoainettaenempääkuin30päiväntarpeeseen.
Polttoainesäiliötäeisaayttääaivanyteen.Lisää
polttoainettasäiliöön,kunnespintaon6–13mm
täyttökaulanalareunanalapuolella.Säiliöönjäävätyhjätila
salliipolttoaineenlaajenemisen.
Vältäyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotetäälläjakelupistoolistajapolttoainesäiliön
aukosta.
Vältäihokosketusta.Peseroiskeetpoissaippuallaja
vedellä.
Suositeltupolttoaine
Moottoritoimiiparhaiten,kunytetäänvainpuhdastaja
uutta(korkeintaan30päiväävanhaa)lyijytöntäbensiiniä,
jonkatieoktaaniluku(pumppuoktaaniluku)onvähintään
87(RON+MON/2).
Etanoli:Enintään10%etanolia(bensiininjaetanolin
seosta)tai15%MTBE:tä(metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)
sisältävääpolttoainettavoidaankäyttää.Etanolija
MTBEeivätolesamaasia.Bensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin15%(E15)onetanolia,eiolehyväksytty
käyttöön.Äläkäytäbensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin10%onetanolia(kuten15%etanolia
sisältäväE15,20%etanoliasisältäE20taienintään
85%etanoliasisältäväE85).Muunkuinhyväksytyn
bensiininkäyttövoiaiheuttaatoimintaongelmiaja/tai
moottorivaurioita,joitatakuueiehkäkata.
Metanoliasisältävääbensiiniäeisaakäyttää.
Äläsäilytäpolttoainettatalvenylipolttoainesäiliössätai
-astioissa,elleipolttoaineeseenolelisättystabilointiainetta.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö
Polttoaineenstabilointi-/lisäaineenkäytölläonseuraaviaetuja:
Sepitääpolttoaineentuoreenaenintään90päivän
varastoinninaikana(tyhjennäpolttoainesäiliö,joskone
varastoidaanyli90päiväksi).
Sepuhdistaamoottoriaytönaikana.
Seestääliimamaisenhartsinkerääntymisen
polttoainejärjestelmään,mikävaikeuttaisiynnistämistä.
Tärkeää:Äläkäytämetanoliataietanoliasisältäviä
lisäaineita.
Lisääpolttoaineeseenoikeamäärästabilointi-/lisäainetta.
Huomaa:Stabilointi-/lisäainetoimiitehokkaimmin,
kunsesekoitetaantuoreeseenpolttoaineeseen.Käytä
stabilointiainettaaina,jotteipolttoainejärjestelmään
kerääntyisihartsimaisiajäämiä.
Polttoainesäiliöntäyttö
1.Pysäköikonetasaisellemaalle.
2.Sammutamoottorijakytkeseisontajarru.
3.Puhdistapolttoainesäiliönkorkinympäristö.
4.Täytäsäiliötäyttöaukonkaulanalaosaanasti(Kuva8).
Huomaa:Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivan
täyteen.Säiliöönjäätyhjätilasalliipolttoaineen
laajentumisen.
g027243
A
B
E
D
C
g027243
Kuva8
14
Moottoriöljynmääräntarkistus
Tarkistamoottorinkampikammionöljymääräennen
moottorinynnistämistäjakoneenkäyttämistä.Katsokohta
Moottoriöljynmääräntarkistus(sivu32).
Uudenkoneensisäänajo
Uusissamoottoreissatäydenvoimansaavuttaminenkestää
jonkinaikaa.Uudenruohonleikkurinleikkuupöydissäja
vetojärjestelmissäonenemmänmoottoriakuormittavaa
kitkaa.Sisäänajokestää40–50tuntia,kunnesuudetkoneet
saavuttavatydenvoimanjaparhaansuorituskyvyn.
Muistaainaturvallisuus
Luekaikkiturvallisuusohjeetjaperehdymerkintöihin.
Nämätiedotauttavatsuojaamaansinuajasivullisia
loukkaantumiselta.
HENGENVAARA
Koneenkäyttömärälläruohollataijyrkillärinteillä
saattaaaiheuttaaluisumistajakoneenhallinnan
menetyksen.
Äläkäytärinteillä,joidenkaltevuusonyli
15astetta.
Vähennärinteissänopeuttajaoleäärimmäisen
varovainen.
Äläkäytäkonettavedenlähellä.
HENGENVAARA
Renkaidenlipeäminenreunojenylisaattaa
kaataakoneen,mistävoiollaseurauksenavakava
loukkaantuminen,hukkumisvaarataikuolema.
Äläkäytäkonettapudotustenlähellä.
g000513
Kuva9
1.Turvallinenalue
käytäkonettarinteillä,
joidenkaltevuusonalle
15astetta,taitasaisilla
alueilla.
3.Vesi
2.Vaarallinenalue
käytä15:taastetta
jyrkemmillärinteilläsekä
pudotustenjaveden
lähettyvillätyönnettävää
ruohonleikkuriaja/tai
käsikäyttöistätrimmeriä.
VAROITUS
Tämäkonetuottaa85dB(A):nylittävänäänitason
käyttäjänkorvankohdallajavoiaiheuttaa
kuulovammanpitkäaikaisessakäytössä.
Käytäkuulosuojaimiakäyttäessäsikonetta.
Käytäsilmiä,korvia,käsiä,jalkojajapäätäsuojaaviavarusteita.
G009027
1
2
g009027
Kuva10
1.Käytäsilmäsuojaimia.2.Käytäkuulonsuojaimia.
15
Turvajärjestelmänkäyttö
VAARA
Josturvakytkimetovatirronneettaivaurioituneet,
konesaattaatoimiaodottamattomallatavallaja
aiheuttaahenkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuuspäivittäin
javaihdamahdollisetvaurioituneetkytkimet
ennenkoneenkäyttämistä.
Tietoaturvajärjestelmästä
Turvajärjestelmähuolehtiisiitä,ettämoottorikäynnistyyvain,
kun:
teräkytkin(voimanulosotto)onvapautettu
LiikkeenohjausvivutovatPYSÄKÖINTI-asennossa.
Lisäksiturvajärjestelmäsammuttaamoottorin,jos
liikkeenohjausvivuteivätolePYSÄKÖINTI-asennossaja
kuljettajanouseeistuimelta.
Turvajärjestelmäntestaus
Tarkistaturvajärjestelmäntoimivuusainaennenkoneen
käyttöä.Josturvajärjestelmäeitoimiallakuvatullatavalla,se
onvälittömästikorjautettavavaltuutetussahuoltoliikkeessä.
1.Istuistuimella,asetaliikkeenohjausvivut
PYSÄKÖINTI-asentoonjasiirräteräkytkin
PÄÄLLÄ-asentoon.Yritäkäynnistäämoottori.Moottori
eisaaynnistyä.
2.IstuistuimellajasiirräteräkytkinPOIS-asentoon.
Siirjompikumpiliikkeenohjausvipukeskelle
lukitsemattomaanasentoon.Yritäkäynnistää
moottori.Moottorieisaaynnistyä.Toistatoisella
liikkeenohjausvivulla.
3.Istuistuimella,siirteräkytkinPOIS-asentoonjalukitse
liikkeenohjausvivutPYSÄKÖINTI-asentoon.Käynnistä
moottori.Kunmoottorionkäynnissä,kytketeräkytkin
janousehiemanistuimelta,jolloinmoottorinpitäisi
sammua.
4.Istuistuimella,siirräteräkytkinPOIS-asentoonja
lukitseliikkeenohjausvivutPYSÄKÖINTI-asentoon.
Käynnistämoottori.Kunmoottorionkäynnissä,
siirliikkeenohjausvivutkeskellelukitsemattomaan
asentoon,kytketeräkytkinjanousehiemanistuimelta,
jolloinmoottorinpitäisisammua.
Istuimensäätö
g027249
B
C
A
g027249
Kuva11
Liikkeenohjausvipujensäätö
Korkeudensäätö
Liikkeenohjausvipujavoidaansäätääkorkeammalletai
matalammalleomientarpeidenmukaan(Kuva12).
g027252
B
A
g027252
Kuva12
16
Kallistuksensäätö
Liikkeenohjausvipujavoidaansäätääeteen-taitaaksepäin
omientarpeidenmukaan.
1.Löysääylempääpulttia,jokakiinnittääohjausvivun
ohjausvarrenakseliin.
2.Löysääalempaapulttiajuurisenverran,ettäohjausvipu
kääntyypitkittäissuunnassa(Kuva12).
3.Kiinnitäohjausvipuuuteenasentoonkiristämällä
molemmatpultit.
4.Säädätoinenohjausvipusamallatavalla.
Muuntosivullepoistoon
Vain107cm:nleikkuupöydillä
varustetutkoneet
Tämänkoneenmukanatoimitettuleikkuupöytäjaleikkuuterät
onsuunniteltuoptimaaliseenleikkuujätteenlevitykseenja
sivullepoistoon.
Poistolevynirrotussivullepoistoavarten
1.Pysäköikonetasaisellealustallejavapautateräkytkin.
2.Kytkeseisontajarru,sammutamoottori,irrota
virta-avainjaodota,ettäkaikkiliikkuvatosatovat
pysähtyneet,ennenkuinpoistutkäyttäjänpaikalta.
3.Irrotakaksipulttiajamutteria,jotkakiinnittävät
poistolevynleikkuriin(Kuva13).
G009660
1
2
3
4
5
g009660
Kuva13
1.Hattumutterituumaa)
4.Käännälevyäylös
2.Poistolevy5.Irrotalevy
3.Pultti×tuumaa)
4.Irrotapoistolevy.
5.Nostasuuntaintaylösjapaikannasuuntaimen
kääntötangossaolevalukkomutteri.
6.Irrotanykyinenohutmutteri(⅜tuumaa).
7.Asennaohjauslevyesiintulleeseenkääntötankoon
(Kuva14).
Huomaa:Kiinnitäohjauslevyleikkuriinolemassa
olevallaohuellamutterilla(⅜tuumaa).
Huomaa:Ohjauslevyontoimitettukoneenmukana
irto-osana.
G005667
1
2
3
g005667
Kuva14
1.Saranatappi
3.Nykyinenohutmutteri
(⅜tuumaa)
2.Ohjauslevy(alunperin
toimitettukoneenmukana)
8.Kiristäkiinnikemomenttiin7–9N·m.
9.Laskesuuntainheittoaukonpäälle.
Tärkeää:Varmista,ettäleikkurissaonkääntyvä
suuntain,jokalevittääleikkuujätteensivullejaalas
nurmeenpäin,kunsivuheittotilaonkäytössä.
Poistolevynasennuslevitystävarten
1.Pysäköikonetasaisellealustallejavapautateräkytkin.
2.Kytkeseisontajarru,sammutamoottori,irrota
virta-avainjaodota,ettäkaikkiliikkuvatosatovat
pysähtyneet,ennenkuinpoistutkäyttäjänpaikalta.
3.Irrotaohjauslevyleikkuupöydästä(Kuva14).
4.Nostasuuntaintajaliu’utapoistolevynyläosassaolevat
kielekkeetsuuntaimenallaolevaantukitankoon.
5.Käännäpoistolevyalasaukonpäällejaleikkurin
alemmanreunanpäälle(Kuva15).
17
g005652
Kuva15
1.Poistolevy
3.Pultti×tuumaa)
2.Hattumutterituumaa)
6.Kiinnitäpoistolevyleikkurinalareunaankahdella
pultilla×tuumaa)jakahdellahattumutterilla
tuumaa)kuvanmukaisesti(Kuva15).
Huomaa:Äläkiristämuttereitaliikaa;tämävoi
vääristäälevyäniin,ettäsekoskettaaleikkuuteriä.
Vain127cm:nleikkuupöydillä
varustetutkoneet
Tämänkoneenmukanatoimitettuleikkuupöytäjaleikkuuterät
onsuunniteltuoptimaaliseenleikkuujätteenlevitykseenja
sivullepoistoon.
Oikeanpuoleisenlevittimenirrotussivullepoistoa
varten
1.Pysäköikonetasaisellealustallejavapautateräkytkin.
2.Kytkeseisontajarru,sammutamoottori,irrota
virta-avainjaodota,ettäkaikkiliikkuvatosatovat
pysähtyneet,ennenkuinpoistutkäyttäjänpaikalta.
3.Irrotaoikeanpuoleinenleikkuuterä.KatsokohtaTerien
irrotus(sivu42).
4.Irrotakaksinuppiajajousialuslaattaa,jotkakiinnittävät
oikeanpuoleisenlevittimenleikkuriin(Kuva16).
g005655
Kuva16
1.Nuppi3.Levittimentappituleeulos
leikkurista
2.Jousialuslaatta
5.Irrotaoikeanpuoleinenlevitinjalaskesuuntain
heittoaukonpäällekuvienmukaisesti(Kuva16jaKuva
17).
g024261
Kuva17
1.Oikealevitin
3.Heittoaukko
2.Jousialuslaattajanuppi
6.Asennakiinnikkeetleikkurinyläosassaoleviinreikiin,
jottaniistäeilennäroskia.
18
VAARA
Leikkurissaolevienavoimienreikienkautta
lentääroskia,mikävoijohtaavakavaan
loukkaantumiseen.
Äläkoskaankäytäleikkuriailman,
ettäleikkuukotelonkaikkiinreikiinon
asennettusuojukset.
Asennasuojuksetasennusaukkoihin,kun
irrotatlevittimen.
7.Asennaoikeanpuoleinenleikkuuterä.Katsokohta
Terienasennus(sivu43).
8.Nostasuuntainylös.Asennakaksipulttia(5/16×
¾tuumaa)leikkuupöydänaukonreunassaoleviin
reikiin.
9.Asennaohjauslevyleikkuupöytään(Kuva18).
Huomaa:Kiinnitäohjauslevyleikkuupöytään
kahdellalukkomutterilla(5/16tuumaa).
Huomaa:Ohjauslevyontoimitettukoneenmukana
irto-osana.
G015321
1
2
3
g015321
Kuva18
1.Pultti(5/16×3/4tuumaa)
3.Lukkomutteri
(5/16tuumaa)
2.Ohjauslevy
10.Kiristäkiinnikkeetmomenttiin7–9N·m.
11.Laskesuuntainheittoaukonpäälle.
Tärkeää:Varmista,ettäleikkurissaonkääntyvä
suuntain,jokalevittääleikkuujätteensivullejaalas
nurmeenpäin,kunsivuheittotilaonkäytössä.
Oikeanpuoleisenlevittimenasennuslevitystävarten
1.Pysäköikonetasaisellealustallejavapautateräkytkin.
2.Kytkeseisontajarru,sammutamoottori,irrota
virta-avainjaodota,ettäkaikkiliikkuvatosatovat
pysähtyneet,ennenkuinpoistutkäyttäjänpaikalta.
3.Irrotaohjauslevyleikkuupöydästä(Kuva18).
4.Irrotaoikeanpuoleinenleikkuuterä.KatsokohtaTerien
irrotus(sivu42).
5.Asetaoikeanpuoleinenlevitinleikkuupöydänalleja
kiinnitäsekahdellanupillajajousialuslaatalla(kovera
puolileikkuriinpäin)kuvienmukaisesti(Kuva16ja
Kuva17).
Tärkeää:Varmista,ettäkieleke,jokaon
kauimmaisenaoikeanpuoleisenlevittimenoikealla
sivulla,onleikkurinulkopuolellajasamallatasolla
leikkurinpinnankanssa.
6.Asennaoikeanpuoleinenleikkuuterä.Katsokohta
Terienasennus(sivu43).
Käytönaikana
Turvallisuuskäytönaikana
Yleinenturvallisuus
Omistajajayttäjävoivatestääloukkaantumisiatai
omaisuusvahinkojaaiheuttavattapaturmatjaovatsiksi
vastuussaniistä.
Pukeuduasianmukaisesti.Käytäsilmäsuojaimia,tukevia
liukastumisenestäviäkenkiäjakuulosuojaimia.Pitkät
hiukseteivätsaaroikkuavapaina.Äläkäytäkoruja.
Äläkäytäkonettasairaana,väsyneenätaialkoholintai
huumausaineidenvaikutuksenalaisena.
Äläkuljetamatkustajiakoneessajapidäsivullisetja
lemmikitpoissakoneenluotaytönaikana.
Käytäkonettavain,kunnäkyvyysonhyvä,jottavältät
kuopatjapiilevätvaarat.
Vältämäränruohonleikkuuta.Heikentynytpitovoi
aiheuttaakoneenluisumisen.
Varmista,ettäkaikkikäytötovatvapaallajaettä
seisontajarruonkytketty.Käynnistämoottoriollessasi
käyttäjänpaikalla.
Pidäkädetjajalatetäälläleikkuuyksiköistä.Pysyaina
etäälläheittoaukosta.
Varmistaennenperuuttamista,ettäreittionvapaa,
katsomallataaksejaalas.
Olevarovainenlähestyessäsikulmia,joissaonhuono
näkyvyys,pensaita,puitataimuitanäköesteitä.
Äläleikkaaruohoapudotusten,ojientaivallien
lähettyvillä.Konevoikaatuayllättäen,jospyörämenee
reunanylitaijosreunasortuu.
Pysäytäterät,josetleikkaaruohoa.
Pysäytälaitteetjatarkastaterät,mikälikoneosuu
esteeseentaitäriseeepätavallisesti.Suoritatarvittavat
korjauksetennenkoneenkäytönjatkamista.
Hidastajaolevarovainenkääntyessäsikoneellaja
ylittäessäsiteitäjajalkakäytäviä.Annamuilleaina
etuajo-oikeus.
19
Kytkeleikkuuyksikönyttöpoisjasammutamoottori
ennenleikkuukorkeudensäätämistä(elleisitävoisäätää
käyttäjänpaikalta).
Äläkoskaankäytämoottoriatilassa,johonvoikertyä
pakokaasuja.
Äläjätäynnissäolevaakonettailmanvalvontaa.
Ennenkäyttäjänpaikaltapoistumista(mukaanlukien
ruohonkeräimienpuhdistustaisuppilontukoksen
poistaminen):
Pysäytäkonetasaisellemaalle.
Vapautavoimanulosottojalaskelisälaitteetalas.
Kytkeseisontajarru.
Sammutamoottorijairrotavirta-avain.
Odota,kunneskaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet.
Äläkäytäkonettaukonilmanaikana.
Äläytäkonettahinaukseen.
Älämuutakierrosnopeussäätimennopeuttataiytä
moottoriaylikierroksilla.
KäytävainToronhyväksymiälisälaitteitaja-varusteita.
Turvallisuusrinteissä
Hidastakonettajaoleerityisenvarovainenrinteillä.Aja
rinteetylösjaalas.Nurmiolosuhteetvoivatheikentää
koneenvakautta.
Vältäkoneenkääntämistärinteissä.Joskääntyminen
onvälttämätöntä,käännyhitaastijavähänkerrallaan
alamäkeen,josmahdollista.
Äläkäännäkonettajyrkästi.Olevarovainen,kunperuutat
konetta.
Oleerityisenvarovainen,kunkäytätlisälaitteita,silläne
voivatheikentäälaitteenvakautta.
Ruohonleikkurinteräkytkimen
(voimanulosotto)käyttö
Teräkytkin(voimanulosotto)käynnistääjapysäyttää
leikkuuterätjavoimanulosottoayttävätlisälaitteet.
Teräkytkimen(voimanulosotto)
kytkentä
G008945
g008945
Kuva19
Huomaa:Kytketerätainakaasuvivunollessa
NOPEA-asennossa(Kuva20).
g187516
Kuva20
Teräkytkimen(voimanulosotto)
vapautus
G009174
g009174
Kuva21
Kaasuvivunkäyttö
KaasuvipuavoidaansiirtääNOPEA-jaHIDAS-asentojenvälillä
(Kuva22).
KäytäainaNOPEA-asentoa,kunynnistätruohonleikkurin
leikkuupöydänteräkytkimellä(voimanulosotto).
g187517
Kuva22
20
/

See käsiraamat sobib ka