Toro TimeCutter ZS 4200S Riding Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Kategooria
pliidikubud
Mudel
TimeCutter ZS 4200S Riding Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3409-387RevA
TimeCutter
®
ZS3200S/4200S
-ajoleikkuri
Mallinro:74650—Sarjanro:400000000taisuurempi
Mallinro:74655—Sarjanro:400000000taisuurempi
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3409-387*A
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaistendirektiivien
mukainen.Lisätietojaonerillisessätuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Bruttohevosvoima
Moottorinvalmistajaonmitannuttämänmoottorin
brutto-tainettohevosvoimanlaboratoriossaSAEJ1940:n
mukaisesti.Tämänluokanleikkurinmoottorintodellinen
vääntöonhuomattavastialhaisempi,koskaseonsäädetty
turvallisuuteen,päästöihinjayttöönliittyvienvaatimusten
mukaisesti.
Osoitteessawww.Toro.comonlisätietojaleikkurimalleista.
Tärkeää:JosToro-moottorillavarustettuakonetta
käytetäänyli1500m:nkorkeudessapitkäkestoisesti,
korkeanilmanalansarjanonoltavaasennettuna,
jottamoottoritäyttääCARB/EPA-päästömääräykset.
Korkeanilmanalansarjaparantaamoottorin
suorituskykyäjaestääsytytystulppienlikaantumisen,
käynnistysvaikeudetjapäästöjenlisääntymisen.
Kunsarjaonasennettu,kiinnitäkorkeanilmanalan
kilpikoneensarjanumerokilvenviereen.Otayhteys
valtuutettuunToro-huoltoliikkeeseenoikeankorkean
ilmanalansarjanjakorkeanilmanalankilvensaamiseksi.
Etsilähinhuoltoliikesivustoltammeosoitteessa
www.Toro.comtaiotayhteysToroCustomerCare
Department-asiakaspalveluun,jonkanumero(t)on
lueteltupäästöjärjestelmäntakuulauselmassa(Emission
ControlWarrantyStatement).
Poistasarjamoottoristajapalautamoottorialkuperäisiin
tehdasmäärityksiin,kunkonettakäytetäänalle1500m:n
korkeudessa.Äläkäytäkorkeaailmanalaavarten
muunnettuamoottoriaalhaisemmassailmanalassa.
Muutenmoottorivoiylikuumentuajavaurioitua.
Josetolevarma,onkokonemuunnettukorkeaa
ilmanalaavarten,katso,onkosiinäseuraavakilpi.
decal127-9363
Johdanto
Tämäkoneonajettavavaakatasoleikkuri,jokaontarkoitettu
kotikäyttöönasuinalueille.Seontarkoitettupääasiassa
viheralueidenruohonleikkuuseen.Sitäeioletarkoitettu
pensaidenleikkuuseentairuohontaimuunkasvuston
leikkuuseenteidenvarsillaeikämaatalouskäyttöön.
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekävälttämään
tapaturmiajatuotevaurioita.Oletitsevastuussatuotteen
asianmukaisestajaturvallisestaytöstä.
VoitottaasuoraanyhteydenToroonosoitteessa
www.Toro.com,jostarvitsettuoteturvallisuuteenja
käyttökoulutukseenliittyväämateriaalia,tietojalisävarusteista
tailähimmästäjälleenmyyjästätaihaluatrekisteröidätuotteesi.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosiatai
lisätietoja,otayhteysvaltuutettuunhuoltoliikkeeseentai
Toronasiakaspalveluun.Otatällöintuotteenmalli-ja
sarjanumerotvalmiiksiesiin.Kuva1näyttäälaitteenmallija
sarjanumeronsijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
g188142
Kuva1
Istuimenalla
1.Malli-jasarjanumerokilpi
Kirjoitatuotteenmalli-jasarjanumerotallaolevaantilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä(Kuva2)
ilmaiseevaaratilannetta,jostasaattaaollaseurauksenavakava
tapaturmataijopakuolema,jossuositellutvarotoimenpiteet
laiminlyödään.
g000502
Kuva2
1.Varoitusmerkintä
Tässäkäyttöoppaassaytetäänkahtatermiätietojen
korostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiotamekaanisiin
erikoistietoihinjaHuomautuskorostaaerityishuomion
ansaitseviayleistietoja.
©2016—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa
Kaikkioikeudetpidätetään
Sisältö
Turvaohjeet...................................................................4
Yleinenturvallisuus.................................................4
Kaltevuuskaavio.....................................................5
Turva-jaohjetarrat.................................................6
Laitteenyleiskatsaus......................................................10
Ohjauslaitteet........................................................10
Ennenyttöä..........................................................11
Turvallisuusennenkäyttöä.......................................11
Suositeltupolttoaine...............................................12
Stabilointi-/lisäaineenyttö....................................12
Polttoainesäiliöntäyttö............................................12
Moottoriöljynmääräntarkistus.................................13
Uudenkoneensisäänajo..........................................13
Muistaainaturvallisuus...........................................13
Turvajärjestelmänkäyttö.........................................14
Istuimensäätö........................................................14
Liikkeenohjausvipujensäätö....................................14
Muuntosivullepoistoon..........................................15
Käytönaikana...........................................................17
Turvallisuuskäytönaikana.......................................17
Ruohonleikkurinteräkytkimen(voimanulosotto)
käyttö................................................................17
Kaasuvivunyttö..................................................18
Virtalukonyttö...................................................18
Moottorinynnistysjasammutus............................18
Liikkeenohjausvipujenkäyttö...................................19
Koneellaajo...........................................................19
Koneenpysäytys....................................................21
Leikkuukorkeudensäätö..........................................21
Nurmisuojarulliensäätö..........................................21
Sivuheitonkäyttö....................................................22
Käyttövihjeitä.......................................................22
Käytönjälkeen..........................................................23
Turvallisuuskäytönjälkeen......................................23
Koneentyöntäminenkäsin......................................23
Koneenkuljetus.....................................................23
Koneenlastaus.......................................................24
Kunnossapito...............................................................26
Kunnossapitotaulukko...............................................26
Huoltoaedeltävättoimenpiteet....................................27
Kunnossapitojavarastointi......................................27
Istuimennosto.......................................................27
Leikkuupöydänverhonvapautus..............................27
Voitelu.....................................................................28
Laakereidenrasvaus................................................28
Moottorinhuolto......................................................28
Moottorinturvallinenkäyttö....................................28
Ilmanpuhdistimenhuolto........................................28
Moottoriöljynhuolto..............................................29
Sytytystulpanhuolto...............................................31
Puhallinkotelonpuhdistus.......................................32
Polttoainejärjestelmänhuolto......................................33
Polttoaineputkensuodattimenvaihto........................33
Sähköjärjestelmänhuolto...........................................34
Sähköjärjestelmänturvallinenyttö.........................34
Akunhuolto..........................................................34
Sulakkeidenhuolto.................................................35
Vetojärjestelmänhuolto.............................................36
Rengaspaineentarkistus..........................................36
Sähköjarrunvapautus..............................................36
Leikkurinhuolto........................................................37
Leikkuuterienhuolto...............................................37
Leikkuupöydäntasaus.............................................39
Leikkuupöydänirrotus............................................41
Leikkuupöydänasentaminen....................................42
Suuntaimenvaihto..................................................42
Leikkurinhihnanhuolto..............................................44
Hihnojentarkastus.................................................44
Leikkurinhihnanvaihto..........................................44
Puhdistus.................................................................45
Leikkurinalapuolenpesu.........................................45
Varastointi...................................................................46
Puhdistusjavarastointi............................................46
Vianetsintä...................................................................48
Kaaviot.......................................................................50
3
Turvaohjeet
TämäkoneonsuunniteltustandardinENISO5395:2013
mukaisesti.
Yleinenturvallisuus
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäsingotaesineitä.
Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeita,jottavakavilta
loukkaantumisiltavältytään.
Tuotteenyttäminenmuuhunkuinsenaiottuun
käyttötarkoitukseenvoiollavaarallistayttäjällejasivullisille.
Luejasisäistätämänkäyttöoppaansisältö,ennenkuin
käynnistätmoottorin.Huolehdisiitä,ettäkaikkituotteen
käyttäjättietävät,mitensitäkäytetään,jaymmärtävät
varoitukset.
Älälaitakäsiätaijalkojakoneenliikkuvienosienlähelle.
Äläytäkonettailmanpaikallaanoleviajatoimivia
suojuksiajamuitasuojalaitteita.
Älämeneheittoaukkojeneteen.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäkoneesta.
Äläpäästälapsiakäyttöalueelle.Äläannalastenyttää
konetta.
Pysäytäkonejasammutamoottoriennenhuoltoa,
polttoainesäiliönyttämistäjatukoksenpoistamista
koneesta.
Laitteenasiatonyttötaihuoltovoiaiheuttaatapaturman.
Vähennäloukkaantumisriskiänoudattamallanäitä
turvallisuusohjeitajakiinnittämälläainahuomiota
varoitusmerkkiin,jokatarkoittaavaroitusta,vaaraatai
hengenvaaraahenkilöturvallisuusohjeet.Ohjeiden
noudattamattajättäminensaattaajohtaahenkilövahinkoon
taikuolemaan.
Lisääturvallisuusohjeitalöytyytämänoppaanerikohdista.
4
Kaltevuuskaavio
G01 1841
g011841
Kuva4
Tätäsivuavoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttääturvallisestirinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyys
kaltevuuskaavionavullaennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.Taitaarkki
rinteenkaltevuuttavastaavaaviivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan
5
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueidenlähettyville.Korvaa
vioittuneettaikadonneettarratuusilla.
decal93-7009
93-7009
1.Vaara:äläkäytäruohonleikkuriasuuntainylhäällätaiilman
suuntainta.Pidäsuuntainpaikallaan.
2.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara,leikkuuterä:pysy
etäälläliikkuvistaosista.
decal105-7015
105-7015
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Hihnojenkulku
decal106-8717
106-8717
1.Luekäyttöohjeetennenkorjaamistataihuoltamista.
2.Tarkistarengaspaineet25käyttötunninvälein.
3.Rasvaa25käyttötunninvälein.
4.Moottori
decal119-8814
119-8814
1.PYSÄKÖINTI-asento4.VAPAA
2.NOPEA5.PERUUTUS
3.HIDAS
decal119-8815
119-8815
1.PYSÄKÖINTI-asento4.VAPAA
2.NOPEA5.PERUUTUS
3.HIDAS
6
decal120-5469
120-5469
1.Leikkuukorkeus
decal121-2989b
121-2989
1.Ohitusvipuasentokoneen
työntämistävarten
2.Ohitusvipuasentokoneen
käyttöävarten
decaloemmarkt
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
131-3948
decal131-3948
131-3948
1.Hidas3.Nopea
2.Hinaaminen
decal132-0872
132-0872
1.Esineiden
sinkoutumisvaara.Älä
päästäsivullisialaitteen
lähelle.
3.Käsienjajalkojen
silpoutumisvaara:pidä
kädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.
2.Esineiden
sinkoutumisvaara,
nostettulevitin:äläkäytä
konettaleikkuupöydän
ollessaavoimena;käytä
levitintätaikerääjää.
4.Takertumisvaara:Pysy
etäälläliikkuvistaosista.
Pidäkaikkisuojuksetja
suojalevytpaikoillaan.
7
decalbatterysymbols
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia.
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttäviennesteiden
/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
decal121-0771
121-0771
1.Rikastin4.HIDAS
2.NOPEA
5.Voimanulosotto(PTO)teräkytkin
3.Portaatonsäätö
8
decal132-0869
132-0869
1.Vaara:luekäyttöopas.3.Käsienloukkaantumis-
vaara,leikkuuterä;käden
puristumisvaara,hihna:
Pidäkädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.Pidä
kaikkisuojuksetjasuojale-
vytpaikoillaan.
5.Rampiltaputoamisen
vaara:Äläkäytä
kaksiosaistaramppia
koneenlastaamiseen
perävaunuun.Käytävain
yksiosaistaramppia,joka
onriittävänleveäkoneelle
jajonkakaltevuusonalle
15astetta.Ajaramppia
ylöspäinperuuttamallaja
alaspäineteenpäinajaen.
7.Kaatumisvaararinteillä:Älä
käytäkaltevillaalustoilla
vesialueidenlähellä.Ei
saakäyttäärinteillä,joiden
kaltevuusonyli15astetta.
2.Vaara:kytkeseisontajarru
jairrotavirta-avainsekä
sytytystulpanjohtoennen
huoltoa.
4.Esineidensinkoutumis-
vaara:Äläpäästäsivullisia
laitteenlähelle.Poista
roskatalueeltaennenleik-
kuuta.Pidäsuuntainlevy
alhaalla.
6.Kehonloukkaantumis-
vaara:Äläkuljetamatkus-
tajia.Katsotaaksesi,kun
leikkaatperuutusvaihteella.
9
Laitteenyleiskatsaus
g020240
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
9
3
g020240
Kuva5
1.Jalkatuki
5.Ohjauspaneeli9.Suuntain
13.Etukääntöpyörät
2.Leikkuukorkeusvipu6.Kuljettajanistuin10.Moottori
3.Liikkeenohjausvipu7.Takakäyttöpyörä11.Pesuliitäntä
4.SmartSpeed-vipu
8.Polttoainesäiliönkorkki12.Leikkuupöytä
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin,ennenkuinkäynnistät
moottorinjakäytätkonetta(Kuva5jaKuva6).
g027890
Kuva6
Ohjauspaneeli
1.Kaasu/rikastin
3.Teräkytkin
(voimanulosotto)
2.Virtalukko
Virtalukko
Virtalukollakäynnistetäänleikkurinmoottori.Siinäonkolme
asentoa:KÄYNNISTYS,KÄYNNISSÄjaPYSÄYTYS.
Kaasu-/rikastinvipu
Kaasuajarikastintasäädetäänsamallaohjausvivulla.Kaasulla
säädetäänmoottorinnopeutta,jasiinäonportaatonsäätö
HITAALTANOPEALLE.Kytkerikastinsiirtämällävipu
NOPEA-asetuksenohi,kunnessepysähtyy(Kuva6).
Teräkytkin(voimanulosotto)
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirronleikkuuteriin
(Kuva6).
Liikkeenohjausvivut
Liikkeenohjausvivuillakonettakuljetetaaneteen-jataaksepäin
sekäkäännetään.
Pysäköinti-asento
Ennenkuinpoistutkoneesta,siirräliikkeenohjausvivut
keskeltäulospäinPYSÄKÖINTI-asentoon(Kuva22).Siirrä
liikkeenohjausvivutainaPYSÄKÖINTI-asentoon,kunpysäytät
koneentaijätätsenilmanvalvontaa.
10
SmartSpeed-ohjausjärjestelmän
vipu
SmartSpeed™-ohjausjärjestelmänvipusijaitseekuljettajan
istuimenalapuolella.Senavullakuljettajavoivalitajonkin
kolmestanopeusalueesta:viimeistely,hinaustaileikkaus
(Kuva5).
Polttoaineentarkistusikkuna
Koneenvasemmallasivullasijaitsevastatarkistusikkunasta
voidaantarkistaa,onkopolttoainesäiliössäpolttoainetta(Kuva
7).
G014521
1
g014521
Kuva7
1.Polttoaineentarkistusikkuna
Leikkuukorkeusvipu
Leikkuukorkeusvivunavullaleikkuupöytäävoidaanlaskeaja
nostaaistualtaan.Vivunsiirtäminenylös(itseäkohti)nostaa
leikkuupöydänmaastajavivunsiirtäminenalas(poispäin)
laskeeleikkuupöydänmaahan.Säädäleikkuukorkeuttavain
koneenollessapaikallaan(Kuva5).
Lisätarvikkeet/lisävarusteet
KoneeseenonsaatavanavalikoimaToronhyväksymiä
lisälaitteitaja-varusteita,joidenavullavoidaanparantaa
jalaajentaasenominaisuuksia.Otayhteysvaltuutettuun
huoltoliikkeeseentaijakelijaantaisiirryosoitteeseen
www.Toro.com,jostaytyyluettelohyväksytyistälisälaitteista
ja-varusteista.
Käyttö
Ennenkäyttöä
Turvallisuusennenkäyttöä
Yleinenturvallisuus
Äläannalastentaikouluttamattomienhenkilöidenkäyttää
taihuoltaalaitetta.Paikallisetsäännöksetsaattavatasettaa
rajoituksiayttäjäniälle.Omistajavastaakäyttäjienja
mekaanikkojenkoulutuksesta.
Tutustulaitteenturvallisenkäytönohjeisiin,
ohjauslaitteisiinjaturvamerkintöihin.
Selvitä,kuinkakoneensaapysäytettyäjamoottorin
sammutettuanopeasti.
Tarkista,ettäyttäjänpitokytkimet,turvakytkimetja
suojalevytovatpaikoillaanjatoimivatoikein.Äläytä
konetta,mikälineeivättoimikunnolla.
Tarkastaainaennenliikkumista,ettäterät,teräpultitja
leikkuujärjestelmätovathyvässäyttökunnossa.Vaihda
kuluneettaivaurioituneetterätjapultitsarjoissa,jotta
tasapainosäilyisi.
Tarkastakoneenyttöaluejapoistasiltäkaikkiesineet,
joitakonevoisingota.
Tutkimaasto,jottavoitarvioida,mitätarvikkeitasekä
lisälaitteitaja-varusteitakoneenturvallinenyttö
edellyttää.
Polttoaineturvallisuus
Vältäloukkaantumisetjaomaisuusvahingotkäsittelemällä
polttoainettaerittäinvarovasti.Polttoainehöyrytovat
tulenarkojajaräjähdysherkkiä.
Sammutasavukkeet,sikarit,piiputjamuutsytytyslähteet.
Käytävainhyväksyttyäpolttoaineastiaa.
Äläirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisääpolttoainetta
moottorinollessakäynnissätaikuuma.
Älätankkaakonettasisätiloissa.
Äläsäilytäkonettataipolttoainesäiliötätilassa,jossa
onavotuli,kipinöitätaivarmistusliekki(esimerkiksi
vedenlämmitintaimuuvastaavalaite).
Äläytäastioitaajoneuvonsisällätaiajoneuvontai
perävaununlavalla,jossaonmuovipäällyste.Asetaastiat
ainamaahanjapoisajoneuvonläheltäennenpolttoaineen
lisäämistä.
Poistalaiteajoneuvostataiperävaunustajatankkaalaite,
kunsenpyörilläonkosketusmaahan.Josseeiole
mahdollista,tankkaamieluumminkannettavastaastiasta
kuinpolttoaineenjakelupistoolilla.
Käytälaitettavain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimiioikein.
11
Pidäpistooliapolttoainesäiliönreunaataiastian
aukkoavastenkokotankkaamisenajan.Äläkäytä
polttoainepistoolinaukilukituskytkintä.
Jospolttoainettaonroiskunutvaatteille,vaihdavaatteet
välittömästi.Pyyhiläikkynytpolttoainepois.
Äläytäpolttoainesäiliötäliianyteen.Aseta
polttoainesäiliönkorkkipaikalleenjakiristäse
huolellisesti.
Polttoainettatuleesäilyttäähyväksytyssäpolttoaineastiassa,
jokatuleepitääpoissalastenulottuvilta.Äläosta
polttoainettaenempääkuin30päiväntarpeeseen.
Polttoainesäiliötäeisaayttääaivanyteen.Lisää
polttoainettasäiliöön,kunnespintaon6–13mm
täyttökaulanalareunanalapuolella.Säiliöönjäävätyhjätila
salliipolttoaineenlaajenemisen.
Vältäyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotetäälläjakelupistoolistajapolttoainesäiliön
aukosta.
Vältäihokosketusta.Peseroiskeetpoissaippuallaja
vedellä.
Suositeltupolttoaine
Moottoritoimiiparhaiten,kunytetäänvainpuhdastaja
uutta(korkeintaan30päiväävanhaa)lyijytöntäbensiiniä,
jonkatieoktaaniluku(pumppuoktaaniluku)onvähintään
87(RON+MON/2).
Etanoli:Enintään10%etanolia(bensiininjaetanolin
seosta)tai15%MTBE:tä(metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)
sisältävääpolttoainettavoidaankäyttää.Etanolija
MTBEeivätolesamaasia.Bensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin15%(E15)onetanolia,eiolehyväksytty
käyttöön.Äläkäytäbensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin10%onetanolia(kuten15%etanolia
sisältäväE15,20%etanoliasisältäE20taienintään
85%etanoliasisältäväE85).Muunkuinhyväksytyn
bensiininkäyttövoiaiheuttaatoimintaongelmiaja/tai
moottorivaurioita,joitatakuueiehkäkata.
Metanoliasisältävääbensiiniäeisaakäyttää.
Äläsäilytäpolttoainettatalvenylipolttoainesäiliössätai
-astioissa,elleipolttoaineeseenolelisättystabilointiainetta.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö
Polttoaineenstabilointi-/lisäaineenkäytölläonseuraaviaetuja:
Sepitääpolttoaineentuoreenaenintään90päivän
varastoinninaikana(tyhjennäpolttoainesäiliö,joskone
varastoidaanyli90päiväksi).
Sepuhdistaamoottoriaytönaikana.
Seestääliimamaisenhartsinkerääntymisen
polttoainejärjestelmään,mikävaikeuttaisiynnistämistä.
Tärkeää:Äläkäytämetanoliataietanoliasisältäviä
lisäaineita.
Lisääpolttoaineeseenoikeamäärästabilointi-/lisäainetta.
Huomaa:Stabilointi-/lisäainetoimiitehokkaimmin,
kunsesekoitetaantuoreeseenpolttoaineeseen.Käytä
stabilointiainettaaina,jotteipolttoainejärjestelmään
kerääntyisihartsimaisiajäämiä.
Polttoainesäiliöntäyttö
1.Pysäköikonetasaisellemaalle.
2.Sammutamoottorijakytkeseisontajarru.
3.Puhdistapolttoainesäiliönkorkinympäristö.
4.Täytäsäiliötäyttöaukonkaulanalaosaanasti(Kuva8).
Huomaa:Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivan
täyteen.Säiliöönjäätyhjätilasalliipolttoaineen
laajentumisen.
g027243
A
B
E
D
C
g027243
Kuva8
12
Moottoriöljynmääräntarkistus
Tarkistamoottorinkampikammionöljymääräennen
moottorinynnistämistäjakoneenkäyttämistä.Katsokohta
Moottoriöljynmääräntarkistus(sivu13).
Uudenkoneensisäänajo
Uusissamoottoreissatäydenvoimansaavuttaminenkestää
jonkinaikaa.Uudenruohonleikkurinleikkuupöydissäja
vetojärjestelmissäonenemmänmoottoriakuormittavaa
kitkaa.Sisäänajokestää40–50tuntia,kunnesuudetkoneet
saavuttavatydenvoimanjaparhaansuorituskyvyn.
Muistaainaturvallisuus
Luekaikkiturvallisuusohjeetjaperehdymerkintöihin.
Nämätiedotauttavatsuojaamaansinuajasivullisia
loukkaantumiselta.
HENGENVAARA
Koneenkäyttömärälläruohollataijyrkillärinteillä
saattaaaiheuttaaluisumistajakoneenhallinnan
menetyksen.
Äläkäytärinteillä,joidenkaltevuusonyli
15astetta.
Vähennärinteissänopeuttajaoleäärimmäisen
varovainen.
Äläkäytäkonettavedenlähellä.
HENGENVAARA
Renkaidenlipeäminenreunojenylisaattaa
kaataakoneen,mistävoiollaseurauksenavakava
loukkaantuminen,hukkumisvaarataikuolema.
Äläkäytäkonettapudotustenlähellä.
g000513
Kuva9
1.Turvallinenalue:käytä
konettarinteillä,joiden
kaltevuusonalle
15astetta,taitasaisilla
alueilla.
3.Vesi
2.Vaarallinenalue
käytä15:taastetta
jyrkemmillärinteilläsekä
pudotustenjaveden
lähettyvillätyönnettävää
ruohonleikkuriaja/tai
käsikäyttöistätrimmeriä.
VAROITUS
Tämäkonetuottaa85dB(A):nylittävänäänitason
käyttäjänkorvankohdallajavoiaiheuttaa
kuulovammanpitkäaikaisessakäytössä.
Käytäkuulosuojaimiakäyttäessäsikonetta.
Käytäsilmiä,korvia,käsiä,jalkojajapäätäsuojaaviavarusteita.
G009027
1
2
g009027
Kuva10
1.Käytäsilmäsuojaimia.2.Käytäkuulonsuojaimia.
13
Turvajärjestelmänkäyttö
VAARA
Josturvakytkimetovatirronneettaivaurioituneet,
konesaattaatoimiaodottamattomallatavallaja
aiheuttaahenkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuuspäivittäin
javaihdamahdollisetvaurioituneetkytkimet
ennenkoneenkäyttämistä.
Tietoaturvajärjestelmästä
Turvajärjestelmähuolehtiisiitä,ettämoottorikäynnistyyvain,
kun:
teräkytkin(voimanulosotto)onvapautettu
LiikkeenohjausvivutovatPYSÄKÖINTI-asennossa.
Lisäksiturvajärjestelmäsammuttaamoottorin,jos
liikkeenohjausvivuteivätolePYSÄKÖINTI-asennossaja
kuljettajanouseeistuimelta.
Turvajärjestelmäntestaus
Tarkistaturvajärjestelmäntoimivuusainaennenkoneen
käyttöä.Josturvajärjestelmäeitoimiallakuvatullatavalla,se
onvälittömästikorjautettavavaltuutetussahuoltoliikkeessä.
1.Istuistuimella,asetaliikkeenohjausvivut
PYSÄKÖINTI-asentoonjasiirräteräkytkin
PÄÄLLÄ-asentoon.Yritäkäynnistäämoottori.Moottori
eisaaynnistyä.
2.IstuistuimellajasiirräteräkytkinPOIS-asentoon.
Siirjompikumpiliikkeenohjausvipukeskelle
lukitsemattomaanasentoon.Yritäkäynnistää
moottori.Moottorieisaaynnistyä.Toistatoisella
liikkeenohjausvivulla.
3.Istuistuimella,siirteräkytkinPOIS-asentoonjalukitse
liikkeenohjausvivutPYSÄKÖINTI-asentoon.Käynnistä
moottori.Kunmoottorionkäynnissä,kytketeräkytkin
janousehiemanistuimelta,jolloinmoottorinpitäisi
sammua.
4.Istuistuimella,siirräteräkytkinPOIS-asentoonja
lukitseliikkeenohjausvivutPYSÄKÖINTI-asentoon.
Käynnistämoottori.Kunmoottorionkäynnissä,
siirliikkeenohjausvivutkeskellelukitsemattomaan
asentoon,kytketeräkytkinjanousehiemanistuimelta,
jolloinmoottorinpitäisisammua.
Istuimensäätö
g027249
B
C
A
g027249
Kuva11
Liikkeenohjausvipujensäätö
Korkeudensäätö
Liikkeenohjausvipujavoidaansäätääkorkeammalletai
matalammalleomientarpeidenmukaan(Kuva12).
g027252
B
A
g027252
Kuva12
14
Kallistuksensäätö
Liikkeenohjausvipujavoidaansäätääeteen-taitaaksepäin
omientarpeidenmukaan.
1.Löysääylempääpulttia,jokakiinnittääohjausvivun
ohjausvarrenakseliin.
2.Löysääalempaapulttiajuurisenverran,ettäohjausvipu
kääntyypitkittäissuunnassa(Kuva12).
3.Kiinnitäohjausvipuuuteenasentoonkiristämällä
molemmatpultit.
4.Säädätoinenohjausvipusamallatavalla.
Muuntosivullepoistoon
Muuntosivullepoistoon
81cm:nleikkuupöydillävarustetut
mallit
Tätäleikkuupöytäävoidaankäyttääsivupoistotilassa.
Poistolevyonirrotettavasivupoistotilaavarten.
Poistolevynirrotussivullepoistoavarten
1.Pysäköikonetasaisellealustallejavapautateräkytkin.
2.SiirliikkeenohjausvivutulospäinPYSÄKÖINTI-
asentoon,sammutamoottori,irrotavirta-avainja
odota,ettäkaikkiliikkuvatosatpysähtyvät,ennenkuin
poistutyttäjänpaikalta.
3.Irrotasiipimutterijapultti,joillalevyonkiinnitetty
(Kuva13).
Huomaa:Säilytäkaikkiosatmyöhempääyttöä
varten.
g004582
Kuva13
1.Suuntain4.Saranatappi
2.Poistolevy
5.Siipimutteri
3.Alareuna
4.Irrotasaranatappi,jokakiinnittäälevynleikkuupöytään
(Kuva13).
5.Nostalevyirtileikkuupöydästä.
6.Laskesuuntainheittoaukonpäälle.
Tärkeää:Varmista,ettäleikkurissaonkääntyvä
suuntain,jokalevittääleikkuujätteensivullejaalas
nurmeenpäin,kunsivuheittotilaonkäytössä.
Poistolevynasennuslevitystävarten
1.Pysäköikonetasaisellealustallejavapautateräkytkin.
2.SiirliikkeenohjausvivutulospäinPYSÄKÖINTI-
asentoon,sammutamoottori,irrotavirta-avainja
odota,ettäkaikkiliikkuvatosatpysähtyvät,ennenkuin
poistutyttäjänpaikalta.
3.Nostasuuntainjaasetapoistolevyaukonpäälle
leikkurinalareunaanjatyönnäseetusaranaan(Kuva
13).
4.Asennasaranatappisaranaan(Kuva13).
5.Kiinnitäpoistolevyleikkuriinsiipimutterilla(Kuva13).
6.Laskesuuntainheittoaukonpäälle.
Vain107cm:nleikkuupöydillä
varustetutkoneet
Tämänkoneenmukanatoimitettuleikkuupöytäjaleikkuuterät
onsuunniteltuoptimaaliseenleikkuujätteenlevitykseenja
sivullepoistoon.
Poistolevynirrotussivullepoistoavarten
1.Pysäköikonetasaisellealustallejavapautateräkytkin.
2.SiirliikkeenohjausvivutulospäinPYSÄKÖINTI-
asentoon,sammutamoottori,irrotavirta-avainja
odota,ettäkaikkiliikkuvatosatpysähtyvät,ennenkuin
poistutyttäjänpaikalta.
3.Irrotakaksipulttiajamutteria,jotkakiinnittävät
poistolevynleikkuriin(Kuva14).
15
G009660
1
2
3
4
5
g009660
Kuva14
1.Hattumutterituumaa)
4.Käännälevyäylös
2.Poistolevy5.Irrotalevy
3.Pultti×tuumaa)
4.Irrotapoistolevy.
5.Nostasuuntaintaylösjapaikannasuuntaimen
kääntötangossaolevalukkomutteri.
6.Irrotanykyinenohutmutteri(⅜tuumaa).
7.Asennaohjauslevyesiintulleeseenkääntötankoon
(Kuva15).
Huomaa:Kiinnitäohjauslevyleikkuriinolemassa
olevallaohuellamutterilla(⅜tuumaa).
Huomaa:Ohjauslevyontoimitettukoneenmukana
irto-osana.
G005667
1
2
3
g005667
Kuva15
1.Saranatappi
3.Nykyinenohutmutteri
(⅜tuumaa)
2.Ohjauslevy(alunperin
toimitettukoneenmukana)
8.Kiristäkiinnikemomenttiin7–9N·m.
9.Laskesuuntainheittoaukonpäälle.
Tärkeää:Varmista,ettäleikkurissaonkääntyvä
suuntain,jokalevittääleikkuujätteensivullejaalas
nurmeenpäin,kunsivuheittotilaonkäytössä.
Poistolevynasennuslevitystävarten
1.Pysäköikonetasaisellealustallejavapautateräkytkin.
2.SiirliikkeenohjausvivutulospäinPYSÄKÖINTI-
asentoon,sammutamoottori,irrotavirta-avainja
odota,ettäkaikkiliikkuvatosatpysähtyvät,ennenkuin
poistutyttäjänpaikalta.
3.Irrotaohjauslevyleikkuupöydästä(Kuva15).
4.Nostasuuntaintajaliu’utapoistolevynyläosassaolevat
kielekkeetsuuntaimenallaolevaantukitankoon.
5.Käännäpoistolevyalasaukonpäällejaleikkurin
alemmanreunanpäälle(Kuva16).
g005652
Kuva16
1.Poistolevy
3.Pultti×tuumaa)
2.Hattumutterituumaa)
6.Kiinnitäpoistolevyleikkurinalareunaankahdella
pultilla×tuumaa)jakahdellahattumutterilla
tuumaa)kuvanmukaisesti(Kuva16).
Huomaa:Äläkiristämuttereitaliikaa;tämävoi
vääristäälevyäniin,ettäsekoskettaaleikkuuteriä.
16
Käytönaikana
Turvallisuuskäytönaikana
Yleinenturvallisuus
Omistajajayttäjävoivatestääloukkaantumisiatai
omaisuusvahinkojaaiheuttavattapaturmatjaovatsiksi
vastuussaniistä.
Pukeuduasianmukaisesti.Käytäsilmäsuojaimia,tukevia
liukastumisenestäviäkenkiäjakuulosuojaimia.Pitkät
hiukseteivätsaaroikkuavapaina.Äläkäytäkoruja.
Äläkäytäkonettasairaana,väsyneenätaialkoholintai
huumausaineidenvaikutuksenalaisena.
Äläkuljetamatkustajiakoneessajapidäsivullisetja
lemmikitpoissakoneenluotaytönaikana.
Käytäkonettavain,kunnäkyvyysonhyvä,jottavältät
kuopatjapiilevätvaarat.
Vältämäränruohonleikkuuta.Heikentynytpitovoi
aiheuttaakoneenluisumisen.
Varmista,ettäkaikkikäytötovatvapaallajaettä
seisontajarruonkytketty.Käynnistämoottoriollessasi
käyttäjänpaikalla.
Pidäkädetjajalatetäälläleikkuuyksiköistä.Pysyaina
etäälläheittoaukosta.
Varmistaennenperuuttamista,ettäreittionvapaa,
katsomallataaksejaalas.
Olevarovainenlähestyessäsikulmia,joissaonhuono
näkyvyys,pensaita,puitataimuitanäköesteitä.
Äläleikkaaruohoapudotusten,ojientaivallien
lähettyvillä.Konevoikaatuayllättäen,jospyörämenee
reunanylitaijosreunasortuu.
Pysäytäterät,josetleikkaaruohoa.
Pysäytälaitteetjatarkastaterät,mikälikoneosuu
esteeseentaitäriseeepätavallisesti.Suoritatarvittavat
korjauksetennenkoneenkäytönjatkamista.
Hidastajaolevarovainenkääntyessäsikoneellaja
ylittäessäsiteitäjajalkakäytäviä.Annamuilleaina
etuajo-oikeus.
Kytkeleikkuuyksikönyttöpoisjasammutamoottori
ennenleikkuukorkeudensäätämistä(elleisitävoisäätää
käyttäjänpaikalta).
Äläkoskaankäytämoottoriatilassa,johonvoikertyä
pakokaasuja.
Äläjätäynnissäolevaakonettailmanvalvontaa.
Ennenkäyttäjänpaikaltapoistumista(mukaanlukien
ruohonkeräimienpuhdistustaisuppilontukoksen
poistaminen):
Pysäytäkonetasaisellemaalle.
Vapautavoimanulosottojalaskelisälaitteetalas.
Kytkeseisontajarru.
Sammutamoottorijairrotavirta-avain.
Odota,kunneskaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet.
Äläkäytäkonettaukonilmanaikana.
Äläytäkonettahinaukseen.
Älämuutakierrosnopeussäätimennopeuttataiytä
moottoriaylikierroksilla.
KäytävainToronhyväksymiälisälaitteitaja-varusteita.
Turvallisuusrinteissä
Hidastakonettajaoleerityisenvarovainenrinteillä.Aja
rinteetylösjaalas.Nurmiolosuhteetvoivatheikentää
koneenvakautta.
Vältäkoneenkääntämistärinteissä.Joskääntyminen
onvälttämätöntä,käännyhitaastijavähänkerrallaan
alamäkeen,josmahdollista.
Äläkäännäkonettajyrkästi.Olevarovainen,kunperuutat
konetta.
Oleerityisenvarovainen,kunkäytätlisälaitteita,silläne
voivatheikentäälaitteenvakautta.
Ruohonleikkurinteräkytkimen
(voimanulosotto)käyttö
Teräkytkin(voimanulosotto)käynnistääjapysäyttää
leikkuuterätjavoimanulosottoayttävätlisälaitteet.
Teräkytkimen(voimanulosotto)
kytkentä
Tärkeää:Äläkytketeriäteriä,joskoneonpysäköity
pitkäänruohikkoon.Muutoinhihnattaikytkinsaattavat
vaurioitua.
Huomaa:Kytketerätainakaasuvivunollessa
NOPEA-asennossa.
17
g027537
B
A
C
g027537
Kuva17
Teräkytkimen(voimanulosotto)
vapautus
1
g027538
g027538
Kuva18
Kaasuvivunkäyttö
KaasuvipuavoidaansiirtääNOPEA-jaHIDAS-asentojenvälillä
(Kuva19).
KäytäainaNOPEA-asentoa,kunynnistätruohonleikkurin
leikkuupöydänteräkytkimellä(voimanulosotto).
g187361
Kuva19
Virtalukonkäyttö
1.Käännävirta-avainKÄYNNISTYS-asentoon(Kuva20).
Huomaa:Kunmoottorikäynnistyy,vapautaavain.
Tärkeää:Äläkäytäkäynnistintäkerrallayli5
sekunninajan.Josmoottorieikäynnisty,odota
15sekuntiayritystenvälillä.Näidenohjeiden
laiminlyöntisaattaarikkoakäynnistimen.
Huomaa:Moottorinkäynnistyssaattaaedellyttää
useitayrityksiä,kunseynnistetäänensimmäistäkertaa
polttoainejärjestelmänoltuatäysinilmanpolttoainetta.
START
RUN
ST OP
G008947
g008947
Kuva20
2.Sammutamoottorikääntämällävirta-avain
PYSÄYTYS-asentoon.
Moottorinkäynnistysja
sammutus
Moottorinkäynnistys
Tärkeää:Äläkäytäkäynnistintäkerrallayli5
sekunninajan.Käynnistysmoottorinkäyttöyli
5sekunninajanvoivaurioittaakäynnistysmoottoria.Jos
moottorieikäynnisty,odota10sekunninajanennen
käynnistysmoottorinkäyttöäuudelleen.
Huomaa:Voiollatarpeenpitäävipuapysäytintävasten
rikastin-asennossa,kunmoottoriakäynnistetään(Kuva21).
18
g027535
B
C
D
E
A
G
F
g027535
Kuva21
Moottorinsammutus
1.VapautaterätsiirtämälläteräkytkinPOIS-asentoon
(Kuva18).
2.SiirkaasuvipuNOPEA-asentoon.
3.Käännävirta-avainPYSÄYTYS-asentoonjairrotaavain.
Liikkeenohjausvipujenkäyttö
g004532
Kuva22
1.Liikkeenohjausvipu
PYSÄKÖINTI-asento
4.Taaksepäin
2.Lukitsematonkeskiasento5.Koneenetuosa
3.Eteenpäin
Koneellaajo
Vetopyörätpyörivätitsenäisestiakselienhydraulimoottorien
voimasta.Toinenpuolivoipyöriätaaksepäintoisenpuolen
pyöriessäeteenpäin,jolloinkonepyöriipaikallaankääntymisen
sijaan.Tämäparantaahuomattavastikoneenohjattavuutta,
muttasaattaavaatiajonkinverrantotuttelua.
Kaasuvivullasäädetäänmoottorinpyörintänopeutta(1/min).
AsetakaasuvipuNOPEA-asentoon,jolloinsuorituskykyon
parhaimmillaan.Leikkaaainaydelläkaasulla.
VAARA
Konevoipyöriäpaikallaanhyvinnopeasti.Käyttäjä
voimenettääkoneenhallinnan,mikävoijohtaa
henkilö-taiomaisuusvahinkoihin.
Olevarovainenkääntyessäsi.
Hidastakonettaennenjyrkkiäkäännöksiä.
Ajamineneteenpäin
Huomaa:Noudatavarovaisuuttaperuutettaessaja
käännyttäessä.
19
1.Siirliikkeenohjausvivutkeskelle,lukitsemattomaan
asentoon.
2.Kunhaluatajaaeteenpäin,työnnäliikkeenohjausvipuja
hitaastieteenpäin(Kuva23).
G008952
g008952
Kuva23
Taaksepäinajo
1.Siirliikkeenohjausvivutkeskelle,lukitsemattomaan
asentoon.
2.Kunhaluatajaataaksepäin,vedäliikkeenohjausvipuja
hitaastitaaksepäin(Kuva24).
G008953
g008953
Kuva24
SmartSpeed
TM
-ohjausjärjestelmän
käyttö
SmartSpeed
TM
-ohjausjärjestelmänvipusijaitseekuljettajan
istuimenalapuolella(Kuva25).Senavullakuljettajavoivalita
jonkinkolmestaajonopeusalueesta:viimeistely,hinaustai
leikkaus.
g027625
Kuva25
1.SmartSpeed-vipu
Nopeuttavaihdetaanseuraavasti:
1.SiirliikkeenohjausvivutVapaa-asentoonjaulospäin
PYSÄKÖINTI-asentoon.
2.Vapautateräkytkin.
3.Säädävipuhaluamaasiasentoon.
Seuraavatovatvainsuosituksia.Säädötvaihtelevat
ruohotyypin,ruohonsisältämänkosteudensekäruohon
korkeudenmukaan.
Suositeltu
käyttö:
ReunusHinausLeikkuu
PysäköintiX
Märkä,
painava
ruoho
X
KoulutusX
Ruohon
keräys
X
LevitysX
Tavallinen
leikkuu
X
KuljetusX
Reunus
Tämäonpieninnopeus.Tätänopeuttasuositellaanseuraaviin:
Pysäköinti
Märän,painavanruohonleikkuu
Koulutus
Hinaus
Tämäonkeskinopeus.Tätänopeuttasuositellaanseuraaviin:
20
/

See käsiraamat sobib ka