Toro TimeCutter ZS 4200S Riding Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Kategooria
pliidikubud
Mudel
TimeCutter ZS 4200S Riding Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3394-269RevB
TimeCutter
®
ZS3200S/4200S
-ajoleikkuri
Mallinro:74650—Sarjanro:315000001taisuurempi
Mallinro:74655—Sarjanro:315000001taisuurempi
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3394-269*B
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaistendirektiivien
mukainen.Lisätietojaonerillisessätuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Bruttohevosvoima
Moottorinvalmistajaonmitannuttämänmoottorin
brutto-tainettohevosvoimanlaboratoriossaSAEJ1940:n
mukaisesti.Tämänluokanleikkurinmoottorintodellinen
vääntöonhuomattavastialhaisempi,koskaseonsäädetty
turvallisuuteen,päästöihinjayttöönliittyvienvaatimusten
mukaisesti.
Osoitteessawww.Toro.comonlisätietojaleikkurimalleista.
Tärkeää:Tässämoottorissaeiolekipinänsammutti-
mellavarustettuaäänenvaimenninta.Kalifornianlaki
(CaliforniaPublicResourceCodeSection4442)kieltää
tämänmoottorinkäytönmetsissä,pensaikoissatai
ruohikkoalueilla.Muissamaissajavaltioissavoiolla
vastaaviarajoituksia.
Johdanto
Tämäkoneonajettavavaakatasoleikkuri,jokaontarkoitettu
kotikäyttöönasuinalueille.Seontarkoitettupääasiassa
viheralueidenruohonleikkuuseen.Sitäeioletarkoitettu
pensaidenleikkuuseentairuohontaimuunkasvuston
leikkuuseenteidenvarsillaeikämaatalouskäyttöön.
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekävälttämään
tapaturmiajatuotevaurioita.Oletitsevastuussatuotteen
asianmukaisestajaturvallisestaytöstä.
VoitottaayhteydenToroonsuoraanosoitteessa
www.Toro.com,jostarvitsettuoteturvallisuuteenja
käyttökoulutukseenliittyviämateriaaleja,tietojalisävarusteista
tailähimmästäjälleenmyyjästätaihaluatrekisteröidätuotteesi.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosiatai
lisätietoja,otayhteysvaltuutettuunhuoltoliikkeeseentai
Toronasiakaspalveluun.Otatällöintuotteenmalli-ja
sarjanumerotvalmiiksiesiin.Kuva1näyttäälaitteenmallija
sarjanumeronsijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
G014523
1
Kuva1
Istuimenalla
1.Malli-jasarjanumerokilpi
Kirjoitatuotteenmalli-jasarjanumerotallaolevaantilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä(Kuva2)
ilmaiseevaaratilannetta,jostasaattaaollaseurauksenavakava
tapaturmataijopakuolema,jossuositellutvarotoimenpiteet
laiminlyödään.
Kuva2
1.Varoitusmerkintä
Tässäkäyttöoppaassaytetäänkahtatermiätietojen
korostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiotamekaanisiin
erikoistietoihinjaHuomautuskorostaaerityishuomion
ansaitseviayleistietoja.
©2015—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa
Kaikkioikeudetpidätetään
Sisältö
Turvaohjeet...................................................................4
Turvallisetyttötavat..............................................4
Toro-leikkurinturvallisuus........................................6
Malli74650.............................................................7
Malli74655.............................................................7
Kaltevuuskaavio.....................................................8
Turva-jaohjetarrat.................................................9
Laitteenyleiskatsaus......................................................13
Ohjauslaitteet........................................................13
Käyttö.........................................................................15
Polttoaineenlisäys..................................................15
Moottoriöljynmääräntarkistus.................................16
Uudenkoneensisäänajo..........................................16
Muistaainaturvallisuus...........................................16
Moottorinkäynnistys..............................................17
Terienkäyttö..........................................................18
Moottorinsammutus..............................................18
Koneellaajo...........................................................19
Koneenpysäytys....................................................20
Leikkuukorkeudensäätö..........................................21
Istuimensäätö........................................................21
Liikkeenohjausvipujensäätö....................................21
Koneentyöntäminenkäsin......................................22
Muuntosivullepoistoon(81cm:nleikkuupöydillä
varustetutleikkurit).............................................22
Muuntosivullepoistoon(107cm:nleikkuupöydillä
varustetutmallit).................................................23
Koneenkuljetus.....................................................24
Koneenlastaus.......................................................25
Käyttövihjeitä.......................................................26
Kunnossapito...............................................................27
Kunnossapitotaulukko...............................................27
Huoltoaedeltävättoimenpiteet....................................28
Istuimennosto.......................................................28
Leikkuupöydänverhonvapautus..............................28
Voitelu.....................................................................28
Laakereidenrasvaus................................................28
Moottorinhuolto......................................................29
Ilmanpuhdistimenhuolto........................................29
Moottoriöljynhuolto..............................................30
Sytytystulpanhuolto...............................................32
Puhallinkotelonpuhdistus.......................................33
Polttoainejärjestelmänhuolto......................................34
Polttoaineputkensuodattimenvaihto........................34
Sähköjärjestelmänhuolto...........................................35
Akunlataus...........................................................35
Sulakkeidenhuolto.................................................36
Vetojärjestelmänhuolto.............................................37
Rengaspaineentarkistus..........................................37
Sähköjarrunvapautus..............................................37
Leikkurinhuolto........................................................38
Leikkuuterienhuolto...............................................38
Leikkuupöydäntasaus.............................................40
Leikkurinirrotus....................................................42
Leikkurinasennus...................................................43
Suuntaimenvaihto..................................................44
Leikkurinhihnanhuolto..............................................45
Leikkurinhihnanhuolto..........................................45
Puhdistus.................................................................46
Leikkurinalapuolenpesu.........................................46
Varastointi...................................................................47
Koneenpuhdistusjavarastointi................................47
Vianetsintä...................................................................49
Kaaviot.......................................................................51
3
Turvaohjeet
TämäkoneonsuunniteltustandardinENISO5395:2013
mukaisesti.
Ruohonleikkurinasiatonkäyttötaihuoltovoiaiheuttaa
tapaturmantaikuoleman.Vähennätapaturmariskiä
noudattamallanäitäturvaohjeita.
Toroonsuunnitellutjatestannuttämänruohonleikkurin
siten,ettäsenkäyttöonturvallista,muttaseuraavienohjeiden
noudattamattajättäminensaattaaaiheuttaahenkilövahingon.
Parhaanmahdollisenturvallisuudenjahyvän
suorituskyvyntakaamiseksisekälaitetuntemuksen
hankkimiseksiontärkeää,ettäkaikkiruohonleikkurin
käyttäjätlukevattämänkäyttöoppaanjaomaksuvatsen
tiedotennenlaitteenkäyttämistä.Erityistähuomiota
onkiinnitettäväturvaohjeenvaroitusmerkintään
(Kuva2),jokatarkoittaaVaroitusta,Vaaraatai
Hengenvaaraa”henkilöturvallisuusohjeet”.Lueja
omaksunämäohjeet,sillänekäsittelevätturvallisuutta.
Ohjeidennoudattamattajättäminensaattaajohtaa
henkilövahinkoon.
Turvallisetkäyttötavat
Koulutus
Luekäyttöopasjamuukoulutusmateriaali.
Huomaa:Joskäyttäjätaimekaanikkoeiymmär
oppaankieltä,omistajanonselitettävähänellesensisältö.
Tutustulaitteenturvallisenkäytönohjeisiin,
ohjauslaitteisiinjaturvamerkintöihin.
Kaikillekäyttäjillejamekaanikoilleonannettava
asianmukainenkoulutus.Omistajavastaakäyttäjien
koulutuksesta.
Äläannalapsientaikouluttamattomienhenkilöiden
käyttäätaihuoltaalaitetta.
Huomaa:Paikallisetsäännöksetsaattavatasettaa
rajoituksiayttäjäniälle.
Omistaja/käyttäjävoiestääitselleentaimuillehenkilöille
taiomaisuudelleaiheutuneetvahingotjaonsiksivastuussa
niistä.
Valmistelut
Tutkimaasto,jottavoitarvioida,mitälisälaitteitaja
varusteitatyönturvallinensuorittaminenedellyttää.Käytä
vainvalmistajanhyväksymiälisälaitteitajavarusteita.
Pukeuduasianmukaisesti.Käytäkypärää,tukevia
liukastumisenestäviäkenkiä,pitkiähousuja,käsineitäja
kuulosuojaimia.
Tärkeää:Pitkäthiukset,löysätvaatteetjaroikkuvat
korutvoivattakertualiikkuviinosiin.
Tarkastaalue,jollalaitettaontarkoituskäyttää,javarmista,
ettäkaikkiesineetpoistetaankoneentieltäennenyttöä.
Oleerityisenhuolellinenkäsitellessäsipolttoaineita.Ne
ovattulenarkoja,janiidenyryträjähtävätherkästi.
Käytähyväksyttyäsäiliötä.
Äläirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisää
polttoainettamoottorinollessakäynnissä.Anna
moottorinjäähtyäennentankkausta.Älätupakoi
koneenlähettyvillämoottorinollessaynnissä.
Älätäytätaityhjennäkoneenpolttoainesäiliötä
sisätiloissa.
Tarkista,ettäyttäjänpitokytkimet,turvakytkimetja
kilvetovatpaikoillaanjatoimivatoikein.Äläkäytä
konetta,mikälineeivättoimikunnolla.
Käyttö
Salamaniskuvoiaiheuttaavakavanloukkaantumisentai
hengenvaaran.Josalueellaonukonilma,konettaeisaa
käyttää.Tällöinonhakeuduttavasuojaan.
Äläkäytämoottoriaahtaissatiloissa,joihinvoikertyä
vaarallistahäkääjamuitapakokaasuja.
Käytäkonettavainhyvinvalaistuillaalueilla,jottapystyt
välttämäänkolotjapiilevätvaarat.
Varmistaennenmoottorinkäynnistämistä,ettäkaikki
käyttöpyörätovatvapaallajaseisontajarruonkytketty.
Käynnistämoottorivainkäyttäjänpaikaltakäsin.
Hidastajaoleerityisenvarovainenrinteillä.Ajarinteillä
sivusuuntaan.Nurmiolosuhteetvoivatheikentääkoneen
vakautta.Olevarovainenyttäessäsikonettapudotusten
lähellä.
Hidastajaolevarovainenkääntyessäsisekämuuttaessasi
suuntaamäissä.
Älänostaleikkuupöytääterienpyöriessä.
Äläkäytäkonetta,josPTO-suojustaimuutturvalaitteet
eivätoletiukastipaikallaan.Varmista,ettäkaikki
turvalaitteetovatpaikoillaan,neonsäädettyoikeinjane
toimivatkunnolla.
Äläkäytäkonetta,josheittokanavansuuntainonylhäällä
taiirrotettutaijossitäonmuunnettu,elleiruohonkerääjä
olekäytössä.
Älämuutamoottorinkierrosnopeudensäätimenasetuksia
taiytämoottoriaylikierroksilla.
Pysähdytasaisellemaalle,kytkeyttöpyörätpoiskäytöstä,
kytkekäsijarrupäälle(joson)jasammutamoottoriaina,
4
ennenkuinpoistutyttäjänpaikalta,myöskerääjien
tyhjentämistätaitukoksensuppilostapoistamistavarten.
Pysäytälaitteetjatarkastaterät,mikälikoneosuuesineisiin
taitäriseeepätavallisesti.Suoritatarvittavatkorjaukset
ennenkoneenytönjatkamista.
Äläpanekäsiätaijalkojaleikkuuyksikköön.
Katsotaaksejaalasennenperuuttamistajavarmista,että
reittionvapaa.
Pidälemmikitjasivullisetetäälläkäytössäolevasta
koneesta.
Hidastajaolevarovainenkääntyessäsisekäteitäja
jalkakäytäviäylittäessäsi.Pysäytäterät,josetleikkaa
ruohoa.
Katso,mihinsuuntaanleikkuujätepoistuujahuolehdi,
etteitässäsuunnassaoleihmisiä.
Äläkäytäleikkuriaalkoholintaihuumausaineiden
vaikutuksenalaisena.
Olevarovainenlastatessasikonettaperävaunuuntai
kuorma-autoonjaniistäpois.
Olevarovainenlähestyessäsikulmia,joissaonhuono
näkyvyys,pensaita,puitataimuitanäköesteitä.
Polttoaineidenturvallinenkäsittely
Vältäloukkaantumisetjaomaisuusvahingotkäsittelemällä
bensiiniäerittäinvarovasti.Bensiinionerittäintulenarkaa
jasenyrytovaträjähdysherkkiä.
Sammutasavukkeet,sikarit,piiputjamuutsytytyslähteet.
Käytävainhyväksyttyäpolttoaineastiaa.
Äläirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisääpolttoainetta
moottorinollessakäynnissä.
Annamoottorinjäähtyäennenpolttoaineenlisäämistä.
Älätäytäkoneenpolttoainesäiliötäsisätiloissa.
Äläsäilytäkonettataipolttoainesäiliötätilassa,jossa
onavotuli,kipinöitätaivarmistusliekki(esimerkiksi
vedenlämmitintaimuuvastaavalaite).
Äläytäastioitaajoneuvonsisällä,kuorma-autossatai
perävaununlavalla,jossaonmuovipäällyste.Asetaastiat
maahanjapoisajoneuvonläheltäennenpolttoaineen
lisäämistä.
Poistalaitekuorma-autostataiperävaunustajatankkaa
laite,kunsenpyörilläonkosketusmaahan.Josseei
olemahdollista,tankkaatällainenlaitemieluummin
kannettavastaastiastakuinpolttoaineenjakelupistoolilla.
Pidäpistooliapolttoainesäiliönreunaataiastian
aukkoavastenkokotankkaamisenajan.Äläkäytä
polttoainepistoolinaukilukituskytkintä.
Jospolttoainettaonroiskunutvaatteille,vaihdavaatteet
välittömästi.
Äläytäpolttoainesäiliötäliiantäyteen.Asenna
polttoainesäiliönkorkkijakiristäsehuolellisesti.
Kunnossapitojavarastointi
Kytkekäyttöpyörätpoisytöstä,kytkeseisontajarru,
sammutamoottorijairrotavirta-avaintaisytytystulpan
johto.Odotaennensäätämistä,puhdistamistatai
korjaamista,ettäkaikkiosatpysähtyvätkokonaan.
Poistaruohojaleikkuujäteleikkuuyksiköstä,
käyttöpyöristä,äänenvaimentimistajamoottorista
tulipalonestämiseksi.
Puhdistaöljy-japolttoaineroiskeet.
Annamoottorinjäähtyäennenkoneenvarastointia.
Äläsäilytäpolttoainettalähelläavotultataityhjennä
polttoainesäiliötäsisätiloissa.
Äläannatehtäväänkouluttamattomienhenkilöiden
huoltaakonetta.
Tueosattarvittaessapukkienavulla.
Vapautapainehuolellisestiosista,joihinonvarastoitunut
energiaa.
Irrotaakkutaivedäjohtoirtisytytystulpastaennen
minkäänlaisiahuoltotoimia.Irrotakaapeliensin
miinusnavastajavastasittenplusnavasta.Kytkekaapeli
ensinplusnapaanjavastasittenmiinusnapaan.
Olevarovainen,kuntarkastatteriä.Kiedoterän(terien)
ympärilleesimerkiksikangastaiytäpaksujahansikkaita
jaolevarovainen,kunhuollatteriä.Äläsuoristataihitsaa
teriä,vaanvaihdane.
Pidäkädetjajalatpoissaliikkuvistaosista.Äläteesäätöjä
moottorinollessakäynnissä,josmahdollista.
Pidäkaikkiosathyvässäkunnossajakaikkienlaitteiden
kiinnityksettiukalla.Vaihdakaikkikuluneettai
vaurioituneettarrat.
Kuljetus
Olevarovainenlastatessasikonettaperävaunuuntai
kuorma-autoon.
Käytäysleveääramppialastatessasikonettaperävaunuun
taikuorma-autoon.
Kiinnitäkonetiukastihihnoilla,ketjuilla,kaapeleilla
taiysillä.Etu-jatakahihnatonsuunnattavaalas-ja
ulospäinkoneesta.
5
Toro-leikkurinturvallisuus
SeuraavassaluettelossaonerityisestiToro-tuotteitakoskevia
turvaohjeitajamuitaturvallisuustietoja,jotkakäyttäjänon
tunnettava.
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäsingota
esineitä.Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeitavakavan
loukkaantumisentaikuolemanvälttämiseksi.
Tämätuoteontarkoitetturuohonleikkaamiseenja
kierrättämiseentaileikatunruohonkeräämiseen,kunsenon
varustetturuohonkerääjällä.Muukäyttövoiollavaarallista
käyttäjällejasivullisille.
Yleinenkäyttö
Varmistaennenruohonleikkuuta,ettäalueellaeiole
sivullisia.Pysäytäkone,josalueelletuleeihmisiä.
Äläkosketalaitteentailisälaitteidenosia,jotkavoivatolla
kuumiaytönjäljiltä.Annakaikkienosienjäähtyä,ennen
kuinyritäthuoltaa,säätäätaikorjatakonetta.
KäytävainToronhyväksymiälisälaitteita.Takuu
saattaaraueta,josytetäänlisälaitteita,joitaToroeiole
hyväksynyt.
Tarkistavapaaalikulkukorkeus(esim.puidenoksat,
porttikäytävät,sähkölinjat)ennenkuinajatminkään
kohteenalitse.Varoosumastakohteeseen.
Hidastakoneenvauhtiaennenkääntymistäjanoudata
varovaisuutta.
Olevarovainenajaessasireunakiveysten,kivien,
puunjuurienjamuidenesteidenyli.
Katsotaaksejaalasennenperuuttamistajavarmista,
ettäreittionvapaa.Käytäkonettaerityisenvarovasti
peruutettaessa.
Käytäohjauslaitteitatasaisellaliikkeelläjariuhtomatta.
Kunlastaatkonetta,ytätäysleveääramppia,jokaon
leveämpikuinkoneenrunko.
Äläkuljetamatkustajia.
Äläkuljetakoneessaesineitä.
Käyttörinteillä
Kaikillarinteilläjakaltevillapinnoillaonoltavaerityisen
varovainen.Jostunnetolosiepävarmaksirinteessä,äläleikkaa
sitä.
Poistaleikkuualueeltakaikkiesteet,kutenkivet,puiden
oksatjne.
Varokoloja,uriajayssyjä.
Huomaa:Korkearuohovoipeittääesteet.
Äläleikkaaruohoapudotusten,ojientaivallien
lähettyvillä.
Huomaa:Konevoikaatuayllättäen,jospyörämenee
törmäntaiojanreunanylitaijosreunasortuu.
Oleerityisenvarovainenyttäessäsiruohonkerääjiätai
muitalisälaitteita.
Huomaa:Nevoivatvaikuttaakoneenvakauteen.
Liikurinteillähitaastijavähänkerrallaan.
Älämuutanopeuttataisuuntaaäkillisesti.
Leikkaarinteetsivuttaissuunnassa.
Äläleikkaaruohoarinteillä,joidenkaltevuusonyli
15astetta.
Hinausturvallisuus
Äläkiinnitähinattavaalaitettamuuallekoneeseenkuin
vetokoukkuun.
Noudatavalmistajansuosituksia,jotkakoskevat
hinattavienlaitteidenpainoajarinteillävetämistä.
Hinauspainoeisaaollasuurempikuinkoneen,yttäjän
jalisäpainojenyhteispaino.Käytälisälaitteenasiakirjoissa
taivetolaitteenkäyttöoppaassamääritettyjävastapainojatai
pyöräpainoja.
Äläkoskaanannalastentaimuidenhenkilöidenolla
hinattavanlaitteensisällätaipäällä.
Rinteissähinattavanlaitteenpainovoijohtaapidon
menetykseen,kaatumisriskinkasvuunjaajoneuvon
hallinnanmenetykseen.Vähennähinattavanlaitteen
painoajahidastavauhtia.
Pysäytysmatkakasvaahinatunkuormanpainonkasvaessa.
Ajahitaastijavaraapysähtymiseenlisääetäisyyttä.
Teeleveitäkäännöksiä,jottalisälaiteeikoskettaisikonetta.
Huolto
Äläsäilytäkonettataipolttoaineastiaasisätiloissa,joissa
onavotuli,esimerkiksivedenlämmitintaitulisija.
Pidäpultitjamutterit,varsinkinterienkiinnityspultit,
tiukalla.
Äläkoskaanpoistataipeukaloiturvalaitteita.Tarkista
säännöllisesti,ettänetoimivatasianmukaisesti.Älä
koskaanyritämuuttaaturvalaitteidenyttötarkoitustatai
vähentääturvalaitteentarjoamaasuojaa.
Alkuperäistenvakio-osientailisävarusteidenpoistaminen
saattaavaikuttaakoneentoimintaanjaturvallisuuteen
6
sekätakuunvoimassaoloon.Muidenkuinalkuperäisten
Toro-osienkäyttösaattaajohtaavakavaantapaturmaantai
kuolemaan.Valtuuttamattomienmuutostentekeminen
moottoriintaipolttoaine-taiilmastointijärjestelmään
saattaaollasäännöstenvastaista.
Vaihdakaikkiosat,mukaanlukienmuunmuassarenkaat,
hihnat,terätjapolttoainejärjestelmänosat,alkuperäisiin
Toro-osiin.
Tarkistajarrujentoimintasäännöllisesti.Säädäjahuolla
jarruttarvittaessa.
Malli74650
Äänenpaine
Tämänlaitteenäänenpainetasoyttäjänkorvankohdallaon
87dB(A).Lukemaansisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaENISO5395:2013
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Ääniteho
Tämänlaitteentaattuäänitehontasoon100dB(A).Lukemaan
sisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänenpainetasoonmääritettystandardissaISO11094
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Käden/käsivarrenvärinä
Vasemmallekädellemitattuvärinätaso=2,1m/s
2
Oikeallekädellemitattuvärinätaso=1,9m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=1,0m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaENISO5395:2013
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Kokovartalon
Mitattuvärinätaso=0,62m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=0,31m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaENISO5395:2013
kuvatunmenettelynmukaisesti(istuenjaseistenajettavat
leikkurit).
Malli74655
Äänenpaine
Tämänlaitteenäänenpainetasoyttäjänkorvankohdallaon
89dBA,johonsisältyyepävarmuusarvo(K)1dBA.
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaENISO5395:2013
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Ääniteho
Tämänlaitteentaattuäänitehontasoon100dB(A).Lukemaan
sisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaISO11094kuvatun
menettelynmukaisesti.
Käden/käsivarrenvärinä
Vasemmallekädellemitattuvärinätaso=3,4m/s
2
Oikeallekädellemitattuvärinätaso=2,4m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=1,7m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaENISO5395:2013
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Kokovartalon
Mitattuvärinätaso=0,73m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=0,37m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaENISO5395:2013
kuvatunmenettelynmukaisesti(istuenjaseistenajettavat
leikkurit).
7
Kaltevuuskaavio
G01 1841
Kuva3
Tätäsivuavoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttääturvallisestirinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyys
kaltevuuskaavionavullaennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.Taitaarkki
rinteenkaltevuuttavastaavaaviivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan.
8
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueidenlähettyville.Korvaa
vioittuneettaikadonneettarratuusilla.
93-7009
1.Vaara:äläkäytäruohonleikkuriasuuntainylhäällätaiilman
suuntainta.Pidäsuuntainpaikallaan.
2.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara,leikkuuterä:pysy
etäälläliikkuvistaosista.
105-7015
Mallit,joissaon107cm:nleikkuupöydät
1.Hihnojenkulku
106-8717
1.Luekäyttöohjeetennenkorjaamistataihuoltamista.
2.Tarkistarengaspaineet25käyttötunninvälein.
3.Rasvaa25käyttötunninvälein.
4.Moottori
110-6691
1.Esineidensinkoutumisvaarapidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäkoneesta.
2.Esineidensinkoutumisvaararuohonleikkurista
äläkäytäkonettailmansuuntainta,poistolevyätai
ruohonkeräysjärjestelmää.
3.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara:pysyetäällä
liikkuvistaosista.
114-1606
1.Takertumisvaara,hihna:pidäkaikkisuojuksetpaikoillaan.
119-8814
1.Pysäköintiasento4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
9
119-8815
1.Pysäköintiasento4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
120-5469
1.Leikkuukorkeus
121-2989
1.Ohitusvipuasentokoneen
työntämistävarten
2.Ohitusvipuasentokoneen
käyttöävarten
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
131-3948
131-3948
1.Hidas3.Nopea
2.Hinaaminen
131-4036
1.Vetoaisan
enimmäisvetopainoon
36kg.
2.Luekäyttöopas.
10
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia.
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttävien
nesteiden/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
121-0771
1.Rikastin4.Hidas
2.Nopea
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Portaatonsäätö
11
132-0869
1.Vaara:luekäyttöopas.3.Käsienloukkaantumis-
vaara,leikkuuterä;käden
puristumisvaara,hihna:
Pidäkädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.Pidä
kaikkisuojuksetjasuojale-
vytpaikoillaan.
5.Rampiltaputoamisen
vaara:Äläkäytä
kaksiosaistaramppia
koneenlastaamiseen
perävaunuun.Käytävain
yksiosaistaramppia,joka
onriittävänleveäkoneelle
jajonkakaltevuusonalle
15astetta.Ajaramppia
ylöspäinperuuttamallaja
alaspäineteenpäinajaen.
7.Kaatumisvaararinteillä:Älä
käytäkaltevillaalustoilla
vesialueidenlähellä.Ei
saakäyttäärinteillä,joiden
kaltevuusonyli15astetta.
2.Vaara:kytkeseisontajarru
jairrotavirta-avainsekä
sytytystulpanjohtoennen
huoltoa.
4.Esineidensinkoutumis-
vaara:Äläpäästäsivullisia
laitteenlähelle.Poista
roskatalueeltaennenleik-
kuuta.Pidäsuuntainlevy
alhaalla.
6.Kehonloukkaantumis-
vaara:Äläkuljetamatkus-
tajia.Katsotaaksesi,kun
leikkaatperuutusvaihteella.
12
Laitteenyleiskatsaus
g020240
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
9
3
Kuva4
1.Jalkatuki
5.Ohjauspaneeli9.Suuntain
13.Etukääntöpyörät
2.Leikkuukorkeusvipu6.Kuljettajanistuin10.Moottori
3.Liikkeenohjausvipu7.Takakäyttöpyörä11.Pesuliitäntä
4.SmartSpeed-vipu
8.Polttoainesäiliönkorkki12.Leikkuupöytä
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin,ennenkuinkäynnistät
moottorinjakäytätkonetta(Kuva4jaKuva5).
Kuva5
Ohjauspaneeli
1.Kaasu/rikastin
3.Teräkytkin
(voimanulosotto)
2.Virtalukko
Virtalukko
Virtalukossaonkolmeasentoa:Pysäytys,Käynnissäja
Käynnistys.Virta-avainkääntyyKäynnistys-asentoonja
palautuuvapautettaessaKäynnissä-asentoon.Kunavain
käännetäänPysäytys-asentoon,moottorisammuu.Irrota
kuitenkinavainainakoneeltapoistuessasi,jottakonettaei
vahingossaynnistettäisi(Kuva5).
Kaasu-/rikastinvipu
Kaasuajarikastintasäädetäänsamallaohjausvivulla.Kaasulla
säädetäänmoottorinnopeutta,jasiinäonportaaton
säätöhitaaltanopealle.Kytkerikastinsiirtämällävipu
Nopea-asetuksenohi,kunnessepysähtyy(Kuva5).
Voiollatarpeenpitäävipuapysäytintävasten
rikastin-asennossa,kunmoottoriakäynnistetään.
Huomaa:Lämmintaikuumamoottorieivälttämättä
tarvitserikastusta.
Teräkytkin(voimanulosotto)
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirronleikkuuteriin
(Kuva5).
13
Liikkeenohjausvivutjapysäköintia-
sento
Liikkeenohjausvivutohjaavaterillisiänapamoottoreita
nopeudenmukaan.Vivunsiirtämineneteen-taitaaksepäin
kääntääsamanpuoleistapyörääeteen-taitaaksepäin.Pyörän
nopeusriippuusiitä,mitenpaljonvipuasiirretään.Siir
liikkeenohjausvivutkeskeltäulospäinpysäköintiasentoonja
poistukoneesta(Kuva14).Siirräliikkeenohjausvivutaina
pysäköintiasentoon,kunpysäytätkoneentaijätätsenilman
valvontaa.
SmartSpeed-ohjausjärjestelmän
vipu
SmartSpeed™-ohjausjärjestelmänvipusijaitseekuljettajan
istuimenalapuolella.Senavullakuljettajavoivalitajonkin
kolmestanopeusalueesta:viimeistely,hinaustaileikkaus
(Kuva6).
Kuva6
1.SmartSpeed-vipu
Polttoaineentarkistusikkuna
Koneenvasemmallasivullasijaitsevastatarkistusikkunasta
voidaantarkistaa,onkopolttoainesäiliössäbensiiniä(Kuva7).
G014521
1
Kuva7
1.Polttoaineentarkistusikkuna
Leikkuukorkeusvipu
Leikkuukorkeusvivunavullavoitlaskeajanostaaleikkuupöytää
istualtaan.Kunnostatvipua(itseäsikohti),leikkuupöytä
nouseemaasta.Kunlasketvipua(itsestäsipoispäin),
leikkuupöytälaskeutuumaahan.Säädäleikkuukorkeuttavain
koneenollessapaikallaan.KatsoLeikkuukorkeudensäätö
(sivu21).
14
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistayttöasennostakäsin.
Polttoaineenlisäys
Moottoritoimiiparhaiten,kunytetäänvainpuhdastaja
uutta(korkeintaan30päiväävanhaa)lyijytöntäbensiiniä,
jonkatieoktaaniluku(pumppuoktaaniluku)onvähintään
87(RON+MON/2).
Etanoli:Enintään10%etanolia(bensiininjaetanolin
seosta)tai15%MTBE:tä(metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)
sisältävääpolttoainettavoidaanyttää.Etanolija
MTBEeivätolesamaasia.Bensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin15%(E15)onetanolia,eiolehyväksytty
käyttöön.Äläkäytäbensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin10%onetanolia(kuten15%etanolia
sisältäväE15,20%etanoliasisältäE20taienintään
85%etanoliasisältäväE85).Muunkuinhyväksytyn
bensiininkäyttövoiaiheuttaatoimintaongelmiaja/tai
moottorivaurioita,joitatakuueiehkäkata.
Metanoliasisältävääbensiiniäeisaakäyttää.
Polttoainettaeisaasäilyttäätalvenylipolttoainesäiliössä
tai-astioissa,elleipolttoaineeseenolelisätty
stabilointiainetta.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
HENGENVAARA
Tietyissäoloissabensiinionhyvintulenarkaa
jaräjähdysherkkää.Bensiininaiheuttama
tulipalotairäjähdysvoiaiheuttaapalovammojaja
omaisuusvahinkoja.
Täytäpolttoainesäiliöulkonaavoimessatilassa,
kunmoottorionjäähtynyt.Läikkynytbensiini
tuleepyyhkiäpois.
Älätäytäpolttoainesäiliötäsuljetussa
perävaunussa.
Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivantäyteen.
Lisääbensiiniäpolttoainesäiliöön,kunnes
pintaon6–13mmtäyttökaulanalareunan
alapuolella.Säiliöönjäävätyhjätilasallii
bensiininlaajenemisen.
Älätupakoibensiiniäkäsitellessäsijapysy
kaukanaavotulestataipaikoista,joissakipinä
voisytyttääbensiinihöyryt.
Bensiiniätuleesäilyttääsillehyväksytyssä
säiliössä,jokaonpidettäpoissalasten
ulottuvilta.Äläostabensiiniäenempääkuin30
päiväntarpeeseen.
Käytävain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimiioikein.
HENGENVAARA
Polttoainesäiliöntäytönaikanasaattaatietyissä
olosuhteissapurkautuastaattistasähköä,joka
sytyttääbensiinihöyryt.Bensiininaiheuttama
tulipalotairäjähdysvoiaiheuttaapalovammojaja
omaisuusvahinkoja.
Bensiiniastiattuleeainaasettaamaahanpois
ajoneuvostaennentankkaamista.
Bensiiniastioitaeisaatäyttääajoneuvonsisällä
taikuorma-autontaiperävaununlavalla,sillä
sisämatottaimuovisetlavanpäällysteetsaattavat
eristääastianjahidastaastaattisensähkön
purkautumista.
Poistapolttoainekäyttöisetlaitteet
kuorma-autostataiperävaunustajatankkaa
laite,kunsenpyörilläonkosketusmaahan,
mikälitämäonkäytännössämahdollista.
Josseeiolemahdollista,tankkaatällainen
laitekannettavastaastiastakuorma-autontai
perävaununlavallamieluumminkuinbensiinin
jakelupistoolilla.
Josjakelupistooliaonkäytettävä,pidäpistoolia
polttoainesäiliönreunaataiastianaukkoavasten
kokotankkaamisenajan.
VAARA
Bensiinionhaitallistataitappavaanieltynä.
Pitkäaikainenaltistuminenhöyryillevoiaiheuttaa
vakavantapaturmanjasairauksia.
Vältähöyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotetäälläjakelupistoolistaja
polttoainesäiliöstätailisäainepullonaukosta.
Vältäihokosketusta.Peseroiskeetpois
saippuallajavedellä.
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö
Polttoaineenstabilointi-/lisäaineenkäytölläonseuraaviaetuja:
Sepitääbensiinintuoreenakorkeintaan90päivän
varastoinninajan.Pitempiaikaiseenvarastointiin
suositellaanpolttoainesäiliöntyhjentämistä.
Sepuhdistaamoottoriaytönaikana.
Seestääliimamaisenhartsinkerääntymisen
polttoainejärjestelmään,mikävaikeuttaisiynnistämistä.
Tärkeää:Äläkäytämetanoliataietanoliasisältäviä
lisäaineita.
Lisääbensiiniinoikeamäärästabilointi-/lisäainetta.
15
Huomaa:Stabilointi-/lisäainetoimiitehokkaimmin,
kunsesekoitetaantuoreeseenbensiiniin.Käytä
stabilointiainettaaina,jotteipolttoainejärjestelmään
kerääntyisihartsimaisiajäämiä.
Polttoainesäiliöntäyttö
Huomaa:Varmista,ettämoottorionsammutettujaettä
liikkeenohjausvivutovatpysäköintiasennossa.
Huomaa:Polttoaineentarkistusikkunankauttavoidaan
tarkistaaennensäiliönyttöä,mitenpaljonsäiliössäon
bensiiniä(Kuva8).
Tärkeää:Älätäytäpolttoainesäiliötäliiantäyteen.
Täytäsäiliötäyttöaukonkaulanalaosaanasti.Säiliöön
jäävätyhjätilasalliipolttoaineenlaajentumisen.
Ylitäyttövoiaiheuttaapolttoainevuodontaivaurioittaa
moottoriataipäästöjärjestelmää.
g027243
A
B
E
D
C
Kuva8
Moottoriöljynmääräntarkistus
Tarkistamoottorinkampikammionöljymääräennen
moottorinynnistämistäjakoneenkäyttämistä.Katsokohta
Moottoriöljynmääräntarkistus(sivu30).
Uudenkoneensisäänajo
Uusissamoottoreissatäydenvoimansaavuttaminenkestää
jonkinaikaa.Uudenruohonleikkurinleikkuupöydissäja
vetojärjestelmissäonenemmänmoottoriakuormittavaa
kitkaa.Sisäänajokestää40–50tuntia,kunnesuudetkoneet
saavuttavatydenvoimanjaparhaansuorituskyvyn.
Muistaainaturvallisuus
Käyttöturvallisuus
Luehuolellisestikaikkiturvallisuusohjeetjaperehdy
merkintöihin.Nämätiedotauttavatsuojaamaansinua,
perhettäsi,lemmikkejäsijasivullisialoukkaantumiselta.
HENGENVAARA
Käyttömärälläruohollataijyrkillärinteillä
saattaaaiheuttaaluisumistajakoneenhallinnan
menetyksen.
Renkaidenlipeäminenreunojenylisaattaa
kaataakoneen,mistävoiollaseurauksenavakava
loukkaantuminen,hukkumisvaarataikuolema.
Josrenkaidenpitomenetetään,konettaeivoida
ohjata.
Noudataseuraaviaohjeitahallinnansäilyttämiseksi
jakaatumisenehkäisemiseksi.
Äläleikkaaruohoapudotustentaivesialueiden
lähellä.
Äläleikkaaruohoarinteillä,joidenkaltevuuson
yli15astetta.
Vähennärinteissänopeuttajaoleäärimmäisen
varovainen.
Kunleikkaatruohoarinteissä,ajarinteessä
vähitellenalhaaltaylöspäin.
Älämuutanopeuttataisuuntaaäkillisesti.
Kunmuutatsuuntaarinteessä,käännäkonetta
ylöspäin.Kääntyminenalaspäinrinteessä
heikentääpitoa.
Lisälaitteetmuuttavatkoneen
ajo-ominaisuuksia.Oleerityisenvarovainen,
kunkäytätlisälaitteitakoneenkanssa.
16
Kuva9
1.Turvallinenaluekäytä
TimeCutter-leikkuriatällä
alueella
3.Vesi
2.Käytäpudotustentai
vedenlähettyvillä
työnnettävää
ruohonleikkuriaja/tai
käsikäyttöistätrimmeriä.
VAROITUS
Tämäkonetuottaa85dB(A):nylittävänäänitason
käyttäjänkorvankorkeudellejavoiaiheuttaa
kuulovammanpitkäaikaisessakäytössä.
Käytäkuulosuojaimiakäyttäessäsikonetta.
Silmiä,korvia,käsiä,jalkojajapäätäsuojaavienvarusteiden
käyttöonsuositeltavaa.
G009027
1
2
Kuva10
1.Käytäsuojalaseja2.Käytäkuulonsuojaimia
Tietoaturvajärjestelmästä
VAARA
Josturvakytkimetovatirronneettaivaurioituneet,
konesaattaatoimiaodottamattomallatavallaja
aiheuttaahenkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuuspäivittäin
javaihdamahdollisetvaurioituneetkytkimet
ennenkoneenkäyttämistä.
Turvajärjestelmähuolehtiisiitä,ettämoottorikäynnistyyvain,
kun:
Terätonvapautettu.
Liikkeenohjausvivutovatpysäköintiasennossa.
Lisäksiturvajärjestelmäpysäyttäämoottorin,jos
liikkeenohjausvivuteivätolepysäköintiasennossajakuljettaja
nouseeistuimelta.
Turvajärjestelmäntestaus
Tarkistaturvajärjestelmäntoimivuusainaennenkoneen
käyttöä.Josturvajärjestelmäeitoimiallakuvatullatavalla,se
onvälittömästikorjautettavavaltuutetussahuoltoliikkeessä.
1.Istuistuimella,asetaliikkeenohjausvivut
pysäköintiasentoonjasiirräteräkytkinPäällä-asentoon.
2.Yritäynnistäämoottori.Moottorieisaaynnistyä.
3.IstuistuimellajasiirteräkytkinPois-asentoon.
4.Siirjompikumpiliikkeenohjausvipukeskelle,
lukitsemattomaanasentoon.
5.Yritäynnistäämoottori.Moottorieisaaynnistyä.
6.Toistatoisellaliikkeenohjausvivulla.
7.Istuistuimella,siirteräkytkinPois-asentoonjalukitse
liikkeenohjausvivutpysäköintiasentoon.
8.Käynnistämoottori.
9.Kunmoottorionynnissä,kytketeräkytkinjanouse
hiemanistuimelta.
Huomaa:Moottorinpitäisisammua.
10.Istuistuimella,siirteräkytkinPois-asentoonjalukitse
liikkeenohjausvivutpysäköintiasentoon.
11.Käynnistämoottori.
12.Kunmoottorionynnissä,siirräliikkeenohjausvivut
keskellelukitsemattomaanasentoon,kytketeräkytkinja
nousehiemanistuimelta.
Huomaa:Moottorinpitäisisammua.
Moottorinkäynnistys
Tärkeää:Äläkäytäkäynnistintäkerrallayli5
sekunninajan.Käynnistysmoottorinkäyttöyli
5sekunninajanvoivaurioittaakäynnistysmoottoria.Jos
17
moottorieikäynnisty,odota10sekunninajanennen
käynnistysmoottorinkäyttöäuudelleen.
Huomaa:Voiollatarpeenpitäävipuapysäytintävasten
rikastin-asennossa,kunmoottoriakäynnistetään(Kuva11).
g027535
B
C
D
E
A
G
F
Kuva11
Terienkäyttö
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirronleikkuuteriin.
Tälläkytkimelläohjataanvoimansiirtoalisälaitteisiin,kuten
leikkuupöytiinjaleikkuuteriin,jotkaottavatvirtaamoottorista.
Terienkytkentä
Tärkeää:Äläkytketeriäteriä,joskoneonpysäköity
pitkäänruohikkoon.Muutoinhihnattaikytkinsaattavat
vaurioitua.
Huomaa:Kytketerätainakaasuvivunollessa
Nopea-asennossa.
g027537
B
A
C
Kuva12
Terienvapautus
1
g027538
Kuva13
1.Ohjauspaneeli
2.Teräkytkin:Pois
Moottorinsammutus
1.VapautaterätsiirtämälläteräkytkinPois-asentoon
(Kuva13).
2.SiirkaasuvipuNopea-asentoon.
3.Käännävirta-avainPysäytys-asentoonjairrotaavain.
18
Koneellaajo
Konettaajettaessaonhyödyllistäymmärtää,mitenpaikallaan
kääntyväleikkuritoimii.Käyttöpyörätpyörivätitsenäisesti
akselienhydraulimoottorienvoimasta.Tämänansiostatoinen
puolivoipyöriätaaksepäintoisenpuolenpyöriessäeteenpäin,
jolloinkonepyöriipaikallaankääntymisensijaan.Tämä
parantaahuomattavastikoneenohjattavuuttamuttasaattaa
vaatiajonkinverrantotutteluauudeltakäyttäjältä.
VAARA
Konevoipyöriäpaikallaanhyvinnopeasti.Käyttäjä
voimenettääkoneenhallinnan,mikävoijohtaa
henkilö-taiomaisuusvahinkoihin.
Olevarovainenkääntyessäsi.
Hidastakonettaennenjyrkkiäkäännöksiä.
Kaasuvivullasäädetäänmoottorinpyörintänopeutta(1/min).
AsetakaasuvipuNopea-asentoon,jolloinsuorituskyky
onparhaimmillaan.Koneenyttöydelläkaasullaon
suositeltavaauseimmissatapauksissa.
Kuva14
1.Pysäköintiasento(jarru)
4.Taaksepäin
2.Lukitsematonkeskiasento5.Koneenetuosa
3.Eteenpäin
SmartSpeed
TM
-ohjausjärjestelmän
käyttö
SmartSpeed
TM
-ohjausjärjestelmänvipusijaitseekuljettajan
istuimenalapuolella(Kuva15).Senavullakuljettajavoivalita
jonkinkolmestaajonopeusalueesta:viimeistely,hinaustai
leikkaus.
Kuva15
1.SmartSpeed-vipu
Nopeuttavaihdetaanseuraavasti:
1.Siirliikkeenohjausvivutvapaallejaulospäin
pysäköintiasentoon.
2.Vapautateräkytkin.
3.Säädävipuhaluamaasiasentoon.
Seuraavatovatvainsuosituksia.Säädötvaihtelevat
ruohotyypin,ruohonsisältämänkosteudensekäruohon
korkeudenmukaan.
Suositeltu
käyttö:
ReunusHinausLeikkuu
PysäköintiX
Märkä,
painava
ruoho
X
KoulutusX
Ruohon
keräys
X
LevitysX
Tavallinen
leikkuu
X
KuljetusX
Reunus
Tämäonpieninnopeus.Tätänopeuttasuositellaanseuraaviin:
Pysäköinti
Märän,painavanruohonleikkuu
Koulutus
Hinaus
Tämäonkeskinopeus.Tätänopeuttasuositellaanseuraaviin:
19
Ruohonkeräys
Levitys
Leikkuu
Tämäonsuurinnopeus.Tätänopeuttasuositellaanseuraaviin:
Tavallinenleikkuu
Koneenkuljetus
Eteenpäinajo
1.Siirliikkeenohjausvivutkeskelle,lukitsemattomaan
asentoon.
2.Kunhaluatajaaeteenpäin,työnnäliikkeenohjausvipuja
hitaastieteenpäin(Kuva16).
G008952
Kuva16
Joshaluatajaasuoraan,siirrämolempia
liikkeenohjausvipujayhtäpaljon(Kuva16).
Joshaluatkääntyä,vapautaliikkeenohjausvipua
suuntaan,johonhaluatkääntyä(Kuva16).
Mitäenemmänliikkeenohjausvipujasiirretään,sitä
nopeamminkoneliikkuukyseiseensuuntaan.
Kunhaluatpysähtyä,vedäliikkeenohjausvivutvapaalle.
Taaksepäinajo
Huomaa:Noudatavarovaisuuttaperuutettaessaja
käännyttäessä.
1.Siirliikkeenohjausvivutkeskelle,lukitsemattomaan
asentoon.
2.Kunhaluatajaataaksepäin,katsotaakse-jaalaspäinja
vedäliikkeenohjausvipujahitaastitaaksepäin(Kuva17).
G008953
Kuva17
Joshaluatajaasuoraan,siirrämolempia
liikkeenohjausvipujayhtäpaljon(Kuva17).
Joshaluatkääntyä,vapautaliikkeenohjausvipua
suuntaan,johonhaluatkääntyä.
Kunhaluatpysähtyä,painaliikkeenohjausvivutvapaalle.
Koneenpysäytys
Kunhaluatpysäyttääkoneen,siirräliikkeenohjausvivut
vapaallejaulospäinpysäköintiasentoon.Vapautateräkytkin,
varmistaettäkaasuonnopeallajakäännävirta-avain
Pysäytys-asentoon.
Huomaa:Muistairrottaavirta-avainvirtalukosta.
VAARA
Lapsettaisivullisetvoivatloukkaantua,joshe
siirtävättaiyrittävätkäyttääleikkuriasenollessa
ilmanvalvontaa.
Muistairrottaavirta-avainjasiirtää
liikkeenohjausvivutulospäinpysäköintiasentoon,
kunjätätkoneenilmanvalvontaavaikkavain
muutamaksiminuutiksi.
20
/

See käsiraamat sobib ka