Toro TimeCutter ZS 5000 Riding Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Kategooria
pliidikubud
Mudel
TimeCutter ZS 5000 Riding Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3394-280RevA
TimeCutter
®
ZS4200T/5000
-ajoleikkuri
Mallinro:74656—Sarjanro:315000001taisuurempi
Mallinro:74660—Sarjanro:315000001taisuurempi
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3394-280*A
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaistendirektiivien
mukainen.Lisätietojaonerillisessätuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Bruttohevosvoima
Mallit,joidenmoottoreidenhevosvoimatonilmoitettu:
moottorinvalmistajaonmitannutmoottorin
bruttohevosvoimatlaboratorio-olosuhteissaSAEJ1995:n
mukaisestijamäärittänytneJ2723:nmukaan.Tämänluokan
ruohonleikkurinmoottorintodellinenhevosvoimamäärä
onhuomattavastialhaisempi,koskaseonsäädetty
turvallisuuteen,päästöihinjakäyttöönliittyvienvaatimusten
mukaisesti.
Osoitteessawww.Toro.comonlisätietojaajoleikkurimalleista.
TämäkipinäsytytysjärjestelmäonKanadanICES-002
-norminmukainen
Tärkeää:Tässämoottorissaeiolekipinänsammutti-
mellavarustettuaäänenvaimenninta.Kalifornianlaki
(CaliforniaPublicResourceCodeSection4442)kieltää
tämänmoottorinkäytönmetsissä,pensaikoissatai
ruohikkoalueilla.Muissamaissajavaltioissavoiolla
vastaaviarajoituksia.
Johdanto
Tämäkoneonajettavavaakatasoleikkuri,jokaontarkoitettu
kotikäyttöönasuinalueille.Seontarkoitettupääasiassa
viheralueidenruohonleikkuuseen.Sitäeioletarkoitettu
pensaidenleikkuuseentairuohontaimuunkasvuston
leikkuuseenteidenvarsillaeikämaatalouskäyttöön.
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekävälttämään
tapaturmiajatuotevaurioita.Oletitsevastuussatuotteen
asianmukaisestajaturvallisestaytöstä.
VoitottaayhteydenToroonsuoraanosoitteessa
www.Toro.com,jostarvitsettuoteturvallisuuteenja
käyttökoulutukseenliittyviämateriaaleja,tietojalisävarusteista
tailähimmästäjälleenmyyjästätaihaluatrekisteröidätuotteesi.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosiatai
lisätietoja,otayhteysvaltuutettuunhuoltoliikkeeseentai
Toronasiakaspalveluun.Otatällöintuotteenmalli-ja
sarjanumerotvalmiiksiesiin.Kuva1näyttäälaitteenmallija
sarjanumeronsijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
G014523
1
Kuva1
Istuimenalla
1.Malli-jasarjanumerokilpi
Kirjoitatuotteenmalli-jasarjanumerotallaolevaantilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä(Kuva
2)ilmaiseeuhkaa,jostasaattaaollaseurauksenavakava
tapaturmataijopakuolema,jossuositellutvarotoimenpiteet
laiminlyödään.
Kuva2
1.Varoitusmerkintä.
Tässäkäyttöoppaassaytetäänkahtatermiätietojen
korostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiotamekaanisiin
erikoistietoihinjaHuomautuskorostaaerityishuomion
ansaitseviayleistietoja.
©2015—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa.
Kaikkioikeudetpidätetään
Sisältö
Turvaohjeet...................................................................4
Turvallisetyttötavat..............................................4
Toro-leikkurinturvallisuus........................................6
Malli74656.............................................................7
Malli74660.............................................................7
Kaltevuuskaavio.....................................................8
Turva-jaohjetarrat.................................................9
Laitteenyleiskatsaus......................................................15
Ohjauslaitteet........................................................16
Käyttö.........................................................................17
Polttoaineenlisäys..................................................17
Moottoriöljynmääräntarkistus.................................18
Uudenkoneensisäänajo..........................................18
Muistaainaturvallisuus...........................................19
Moottorinkäynnistys..............................................20
Terienkäyttö..........................................................21
Moottorinpysäytys.................................................21
Koneellaajo...........................................................21
Koneenpysäytys....................................................23
Leikkuukorkeudensäätö..........................................24
Nurmisuojarulliensäätö(107cm:n
leikkuupöydät)....................................................24
Nurmisuojarulliensäätö(127cm:n
leikkuupöydät)....................................................24
Istuimensäätö........................................................25
Liikkeenohjausvipujensäätö....................................25
Koneentyöntäminenkäsin......................................25
Muuntosivullepoistoon(107cm:nleikkuupöydillä
varustetutmallit).................................................26
Muuntosivullepoistoon(127cm:nleikkuupöydillä
varustetutmallit).................................................27
Koneenkuljetus.....................................................29
Koneenlastaus.......................................................29
Käyttövihjeitä.......................................................31
Kunnossapito...............................................................32
Kunnossapitotaulukko...............................................32
Huoltoaedeltävättoimenpiteet....................................33
Istuimennosto.......................................................33
Leikkuupöydänverhonvapautus..............................33
Voitelu.....................................................................33
Laakereidenrasvaus................................................33
Moottorinhuolto......................................................34
Ilmanpuhdistimenhuolto........................................34
Moottoriöljynhuolto..............................................34
Sytytystulpanhuolto...............................................36
Jäähdytysjärjestelmänpuhdistus...............................37
Polttoainejärjestelmänhuolto......................................38
Polttoaineputkensuodattimenvaihto........................38
Sähköjärjestelmänhuolto...........................................39
Akunlataus...........................................................39
Sulakkeidenhuolto.................................................40
Vetojärjestelmänhuolto.............................................41
Rengaspaineentarkistus..........................................41
Sähköjarrunvapautus..............................................41
Leikkurinhuolto........................................................41
Leikkuuterienhuolto...............................................41
Leikkuupöydäntasaus.............................................44
Leikkurinirrotus....................................................46
Leikkurinasennus...................................................46
Suuntaimenvaihto..................................................47
Leikkurinhihnanhuolto..............................................48
Hihnojentarkastus.................................................48
Leikkurinhihnanvaihto..........................................48
Puhdistus.................................................................49
Leikkurinalapuolenpesu.........................................49
Varastointi...................................................................50
Puhdistusjavarastointi............................................50
Vianetsintä...................................................................52
Kaaviot.......................................................................54
3
Turvaohjeet
TämäkoneonsuunniteltustandardinENISO5395:2013
mukaisesti.
Ruohonleikkurinasiatonkäyttötaihuoltovoiaiheuttaa
tapaturmantaikuoleman.Vähennätapaturmariskiä
noudattamallanäitäturvaohjeita.
Toroonsuunnitellutjatestannuttämänruohonleikkurin
siten,ettäsenkäyttöonturvallista,muttaseuraavienohjeiden
noudattamattajättäminensaattaaaiheuttaahenkilövahingon.
Parhaanmahdollisenturvallisuudenjahyvän
suorituskyvyntakaamiseksisekälaitetuntemuksen
hankkimiseksiontärkeää,ettäkaikkiruohonleikkurin
käyttäjätlukevattämänkäyttöoppaanjaomaksuvatsen
tiedotennenlaitteenkäyttämistä.Erityistähuomiota
onkiinnitettäväturvaohjeenvaroitusmerkintään
(Kuva2),jokatarkoittaaVaroitusta,Vaaraatai
Hengenvaaraa”henkilöturvallisuusohjeet”.Lueja
omaksunämäohjeet,sillänekäsittelevätturvallisuutta.
Ohjeidennoudattamattajättäminensaattaajohtaa
henkilövahinkoon.
Turvallisetkäyttötavat
Koulutus
Luekäyttöopasjamuukoulutusmateriaali.
Huomaa:Joskäyttäjätaimekaanikkoeiymmärrä
oppaankieltä,omistajanonselitettävähänellesensisältö.
Tutustulaitteenturvallisenkäytönohjeisiin,
ohjauslaitteisiinjaturvamerkintöihin.
Kaikillekäyttäjillejamekaanikoilleonannettava
asianmukainenkoulutus.Omistajavastaakäyttäjien
koulutuksesta.
Äläannalapsientaikouluttamattomienhenkilöiden
käyttäätaihuoltaalaitetta.
Huomaa:Paikallisetsäännöksetsaattavatasettaa
rajoituksiakäyttäjäniälle.
Omistaja/käyttäjävoiestääitselleentaimuillehenkilöille
taiomaisuudelleaiheutuneetvahingotjaonsiksivastuussa
niistä.
Valmistelut
Tutkimaasto,jottavoitarvioida,mitälisälaitteitaja
varusteitatyönturvallinensuorittaminenedellyttää.Käytä
vainvalmistajanhyväksymiälisälaitteitajavarusteita.
Pukeuduasianmukaisesti.Käytäkypärää,suojalaseja,
pitkälahkeisiahousuja,tukeviajaliukastumisenestäviä
kenkiä,käsineitäsekäkuulosuojaimia.
Tärkeää:Pitkäthiukset,löysätvaatteetjaroikkuvat
korutvoivattakertualiikkuviinosiin.
Tarkastaalue,jollalaitettaontarkoituskäyttää,javarmista,
ettäkaikkiesineetpoistetaankoneentieltäennenyttöä.
Oleerityisenhuolellinenkäsitellessäsipolttoaineita.Ne
ovattulenarkoja,janiidenyryträjähtävätherkästi.
Käytähyväksyttyäsäiliötä.
Äläirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisää
polttoainettamoottorinollessakäynnissä.Anna
moottorinjäähtyäennenpolttoaineenlisäämistä.
Älätupakoikoneenlähettyvillämoottorinollessa
käynnissä.
Älätäytätaityhjennäkoneenpolttoainesäiliötä
sisätiloissa.
Tarkista,ettäkäyttäjänpitokytkimet,turvakytkimetja
kilvetovatpaikoillaanjatoimivatoikein.Äläkäytä
konetta,mikälineeivättoimikunnolla.
Käyttö
Salamaniskuvoiaiheuttaavakavanloukkaantumisentai
hengenvaaran.Josalueellaonukonilma,konettaeisaa
käyttää.Tällöinonhakeuduttavasuojaan.
Äläkäytämoottoriaahtaissatiloissa,joihinvoikertyä
vaarallistahäkääjamuitapakokaasuja.
Käytäkonettavainhyvinvalaistuillaalueilla,jottapystyt
välttämäänkolotjapiilevätvaarat.
Varmistaennenmoottorinynnistämistä,ettäkaikki
käyttöpyörätovatvapaallajaseisontajarruonkytketty.
Käynnistämoottorivainkäyttäjänpaikalta.
Hidastajaoleerityisenvarovainenrinteillä.Ajarinteillä
sivusuuntaan.Nurmiolosuhteetvoivatheikentääkoneen
vakautta.Olevarovainenkäyttäessäsikonettapudotusten
lähellä.
Hidastajaolevarovainenkääntyessäsisekämuuttaessasi
suuntaamäissä.
Älänostaleikkuupöytääterienpyöriessä.
Äläkäytäkonetta,josPTO-suojustaimuutturvalaitteet
eivätoletiukastipaikallaan.Varmista,ettäkaikki
turvalaitteetovatpaikoillaan,neonsäädettyoikeinjane
toimivatoikein.
Äläkäytäkonetta,josheittokanavansuuntainonylhäällä
taiirrotettutaijossitäonmuunnettu,elleiruohonkerääjä
olekäytössä.
Älämuutamoottorinkierrosnopeudensäätimenasetuksia
taiytämoottoriaylikierroksilla.
4
Pysähdytasaisellemaalle,kytkeyttöpyörätpoiskäytöstä,
kytkekäsijarrupäälle(joson)jasammutamoottoriaina,
ennenkuinpoistutkäyttäjänpaikalta,myöskerääjien
tyhjentämistätaitukoksensuppilostapoistamistavarten.
Pysäytälaitteetjatarkastaterät,mikälikoneosuuesineisiin
taitäriseeepätavallisesti.Suoritatarvittavatkorjaukset
ennenkoneenkäytönjatkamista.
Äläpanekäsiätaijalkojaleikkuuyksikköön.
Katsotaaksejaalasennenperuuttamistajavarmista,että
reittionvapaa.
Pidälemmikitjasivullisetetäälläkäytössäolevasta
koneesta.
Hidastajaolevarovainenkääntyessäsisekäteitäja
jalkakäytäviäylittäessäsi.Pysäytäterät,josetleikkaa
ruohoa.
Katso,mihinsuuntaanleikkuujätepoistuujahuolehdi,
etteitässäsuunnassaoleihmisiä.
Äläkäytäleikkuriaalkoholintaihuumausaineiden
vaikutuksenalaisena.
Olevarovainenlastatessasikonettaperävaunuuntai
kuorma-autoonjaniistäpois.
Olevarovainenlähestyessäsikulmia,joissaonhuono
näkyvyys,pensaita,puitataimuitanäköesteitä.
Polttoaineidenturvallinenkäsittely
Vältäloukkaantumisetjaomaisuusvahingotkäsittelemällä
bensiiniäerittäinvarovasti.Bensiinionerittäintulenarkaa
jasenyrytovaträjähdysherkkiä.
Sammutasavukkeet,sikarit,piiputjamuutsytytyslähteet.
Käytävainhyväksyttyäpolttoaineastiaa.
Äläirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisääpolttoainetta
moottorinollessakäynnissä.
Annamoottorinjäähtyäennenpolttoaineenlisäämistä.
Älätäytäkoneenpolttoainesäiliötäsisätiloissa.
Äläsäilytäkonettataipolttoainesäiliötätilassa,jossa
onavotuli,kipinöitätaivarmistusliekki(esimerkiksi
vedenlämmitintaimuuvastaavalaite).
Äläytäastioitaajoneuvonsisällä,kuorma-autossatai
perävaununlavalla,jossaonmuovipäällyste.Asetaastiat
maahanjapoisajoneuvonläheltäennenpolttoaineen
lisäämistä.
Poistalaitekuorma-autostataiperävaunustajatankkaa
laite,kunsenpyörilläonkosketusmaahan.Josseei
olemahdollista,tankkaatällainenlaitemieluummin
kannettavastaastiastakuinpolttoaineenjakelupistoolilla.
Pidäpistooliapolttoainesäiliönreunaataiastian
aukkoavastenkokotankkaamisenajan.Äläkäytä
polttoainepistoolinaukilukituskytkintä.
Jospolttoainettaonroiskunutvaatteille,vaihdavaatteet
välittömästi.
Älätäytäpolttoainesäiliötäliianyteen.Asenna
polttoainesäiliönkorkkijakiristäsehuolellisesti.
Kunnossapitojavarastointi
Kytkekäyttöpyörätpoiskäytöstä,kytkeseisontajarru,
sammutamoottorijairrotavirta-avaintaisytytystulpan
johto.Odotaennensäätämistä,puhdistamistatai
korjaamista,ettäkaikkiosatpysähtyvätkokonaan.
Poistaruohojaleikkuujäteleikkuuyksiköstä,
käyttöpyöristä,äänenvaimentimistajamoottorista
tulipalonestämiseksi.
Puhdistaöljy-japolttoaineroiskeet.
Annamoottorinjäähtyäennenkoneenvarastointia.
Äläsäilytäpolttoainettalähelläavotultataityhjennä
polttoainesäiliötäsisätiloissa.
Äläannatehtäväänkouluttamattomienhenkilöiden
huoltaakonetta.
Tueosattarvittaessapukkienavulla.
Vapautapainehuolellisestiosista,joihinonvarastoitunut
energiaa.
Irrotaakkutaivedäjohtoirtisytytystulpastaennen
minkäänlaisiahuoltotoimia.Irrotakaapeliensin
miinusnavastajavastasittenplusnavasta.Kytkekaapeli
ensinplusnapaanjavastasittenmiinusnapaan.
Olevarovainen,kuntarkastatteriä.Kiedoterienympärille
esimerkiksikangastaikäytäpaksujahansikkaitajaole
varovainen,kunhuollatteriä.Äläsuoristataihitsaateriä,
vaanvaihdane.
Pidäkädetjajalatpoissaliikkuvistaosista.Äläteesäätöjä
moottorinollessakäynnissä,josmahdollista.
Pidäkaikkiosathyvässäkunnossajakaikkienlaitteiden
kiinnityksettiukalla.Vaihdakaikkikuluneettai
vaurioituneettarrat.
Kuljetus
Olevarovainenlastatessasikonettaperävaunuuntai
kuorma-autoon.
Käytäysleveääramppialastatessasikonettaperävaunuun
taikuorma-autoon.
Kiinnitäkonetiukastihihnoilla,ketjuilla,kaapeleilla
taiysillä.Etu-jatakahihnatonsuunnattavaalas-ja
ulospäinkoneesta.
5
Toro-leikkurinturvallisuus
SeuraavassaluettelossaonerityisestiToro-tuotteitakoskevia
turvaohjeitajamuitaturvallisuustietoja,jotkakäyttäjänon
tunnettava.
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäsingota
esineitä.Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeitavakavan
loukkaantumisentaikuolemanvälttämiseksi.
Tämätuoteontarkoitetturuohonleikkaamiseenja
kierrättämiseentaileikatunruohonkeräämiseen,kunseon
varustetturuohonkerääjällä.Muuyttövoiollavaarallista
käyttäjällejasivullisille.
Yleinenkäyttö
Varmistaennenruohonleikkuuta,ettäalueellaeiole
sivullisia.Pysäytäkone,josalueelletuleeihmisiä.
Äläkosketalaitteentailisälaitteidenosia,jotkavoivatolla
kuumiaytönjäljiltä.Annakaikkienosienjäähtyä,ennen
kuinyritäthuoltaa,säätäätaikorjatakonetta.
KäytävainToronhyväksymiälisälaitteita.Takuu
saattaaraueta,josytetäänlisälaitteita,joitaToroeiole
hyväksynyt.
Tarkistavapaaalikulkukorkeus(esim.puidenoksat,
porttikäytävät,sähkölinjat)ennenkuinajatminkään
kohteenalitse.Varoosumastakohteeseen.
Hidastavauhtiaennenkääntymistäjanoudata
varovaisuutta.
Olevarovainenajaessasireunakiveysten,kivien,
puunjuurienjamuidenesteidenyli.
Katsotaaksejaalasennenperuuttamistajavarmista,että
reittionvapaa.Oleerityisenvarovainenperuuttaessasi.
Käytäohjauslaitteitatasaisellaliikkeelläjariuhtomatta.
Kunlastaatkonetta,käytätäysleveääramppia,jokaon
leveämpikuinkoneenrunko.
Äläkuljetamatkustajia.
Äläkuljetakoneessaesineitä.
Käyttörinteillä
Kaikillarinteilläjakaltevillapinnoillaonoltavaerityisen
varovainen.Jostunnetolosiepävarmaksirinteessä,äläleikkaa
sitä.
Poistaleikkuualueeltakaikkiesteet,kutenkivet,puiden
oksatjne.
Varokoloja,uriajatöyssyjä.
Huomaa:Korkearuohovoipeittääesteet.
Äläleikkaaruohoapudotusten,ojientaivallien
lähettyvillä.
Huomaa:Konevoikaatuayllättäen,jospyörämenee
törmäntaiojanreunanylitaijosreunasortuu.
Oleerityisenvarovainenkäyttäessäsiruohonkerääjiätai
muitalisälaitteita.
Huomaa:Nevoivatvaikuttaakoneenvakauteen.
Liikurinteillähitaastijavähänkerrallaan.
Älämuutanopeuttataisuuntaaäkillisesti.
Leikkaarinteetsivuttaissuunnassa.
Äläleikkaaruohoarinteillä,joidenkaltevuusonyli
15astetta.
Hinausturvallisuus
Äläkiinnitähinattavaalaitettamuuallekoneeseenkuin
vetokoukkuun.
Noudatavalmistajansuosituksia,jotkakoskevat
hinattavienlaitteidenpainoajarinteillävetämistä.
Hinauspainoeisaaollasuurempikuinkoneen,yttäjän
jalisäpainojenyhteispaino.Käytälisälaitteenasiakirjoissa
taivetolaitteenkäyttöoppaassamääritettyjävastapainojatai
pyöräpainoja.
Äläkoskaanannalastentaimuidenhenkilöidenolla
hinattavanlaitteensisällätaipäällä.
Rinteissähinattavanlaitteenpainovoijohtaapidon
menetykseen,kaatumisriskinkasvuunjaajoneuvon
hallinnanmenetykseen.Vähennähinattavanlaitteen
painoajahidastavauhtia.
Pysäytysmatkakasvaahinatunkuormanpainonkasvaessa.
Ajahitaastijavaraapysähtymiseenlisääetäisyyttä.
Teeleveitäkäännöksiä,jottalisälaiteeikoskettaisikonetta.
Huolto
Äläsäilytäkonettataipolttoaineastiaasisätiloissa,joissa
onavotuli,esimerkiksivedenlämmitintaitulisija.
Pidäpultitjamutterit,varsinkinterienkiinnityspultit,
tiukalla.
Äläkoskaanpoistataipeukaloiturvalaitteita.Tarkista
säännöllisesti,ettänetoimivatasianmukaisesti.Älä
koskaanyritämuuttaaturvalaitteidenkäyttötarkoitustatai
vähentääturvalaitteentarjoamaasuojaa.
Alkuperäistenvakio-osientailisävarusteidenpoistaminen
saattaavaikuttaakoneentoimintaanjaturvallisuuteen
6
sekätakuunvoimassaoloon.Muidenkuinalkuperäisten
Toro-osienkäyttösaattaajohtaavakavaantapaturmaantai
kuolemaan.Valtuuttamattomienmuutostentekeminen
moottoriintaipolttoaine-taiilmastointijärjestelmään
saattaaollasäännöstenvastaista.
Vaihdakaikkiosat,mukaanlukienmuunmuassarenkaat,
hihnat,terätjapolttoainejärjestelmänosat,alkuperäisiin
Toro-osiin.
Tarkistajarrujentoimintasäännöllisesti.Säädäjahuolla
jarruttarvittaessa.
Malli74656
Äänenpaine
Tämänlaitteenäänenpainetasoyttäjänkorvankohdallaon
89dBA,johonsisältyyepävarmuusarvo(K)1dBA.
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaENISO5395:2013
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Ääniteho
Tämänlaitteentaattuäänitehontasoon100dB(A).Lukemaan
sisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaISO11094kuvatun
menettelynmukaisesti.
Käden/käsivarrenvärinä
Oikeallekädellemitattuvärinätaso=2.6m/s
2
Vasemmallekädellemitattuvärinätaso=3,2m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=1,6m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaENISO5395:2013
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Kokovartalon
Mitattuvärinätaso=0.82m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=0.41m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaENISO5395:2013
kuvatunmenettelynmukaisesti(istuenjaseistenajettavat
leikkurit).
Malli74660
Äänenpaine
Tämänlaitteenäänenpainetasoyttäjänkorvankohdallaon
94dB(A),johonsisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaENISO5395:2013
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Ääniteho
Tämänlaitteentaattuäänitehontasoon105dB(A).Lukemaan
sisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaISO11094kuvatun
menettelynmukaisesti.
Käden/käsivarrenvärinä
Oikeallekädellemitattuvärinätaso=2.8m/s
2
Vasemmallekädellemitattuvärinätaso=3.5m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=1,7m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaENISO5395:2013
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Kokovartalon
Mitattuvärinätaso=0,37m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=0,18m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaENISO5395:2013
kuvatunmenettelynmukaisesti(istuenjaseistenajettavat
leikkurit).
7
Kaltevuuskaavio
G01 1841
Kuva3
Tätäsivuavoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttääturvallisestirinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyys
kaltevuuskaavionavullaennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.Taitaarkki
rinteenkaltevuuttavastaavaaviivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan.
8
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueidenlähettyville.Korvaa
vioittuneettaikadonneettarratuusilla.
93-7009
1.Vaara:äläkäytäruohonleikkuriasuuntainylhäällätaiilman
suuntainta.Pidäsuuntainpaikallaan.
2.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara,leikkuuterä:pysy
etäälläliikkuvistaosista.
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
99-3943
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Moottori
105-7015
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
106-8717
1.Luekäyttöohjeetennenkorjaamistataihuoltamista.
2.Tarkistarengaspaineet25käyttötunninvälein.
3.Rasvaa25käyttötunninvälein.
4.Moottori
110-6691
1.Esineidensinkoutumisvaara:pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäkoneesta.
2.Esineidensinkoutumisvaararuohonleikkurista:älä
käytäkonettailmansuuntainta,poistolevyätai
ruohonkeräysjärjestelmää.
3.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara:pysyetäällä
liikkuvistaosista.
9
112-9840
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Luekäyttöopas.3.Irrotavirta-avainjalue
ohjeetennenkorjaamista
taihuoltamista.
2.Leikkuukorkeus
114-1606
1.Takertumisvaara,hihna:pidäkaikkisuojuksetpaikoillaan.
119-8814
1.Pysäköintiasento4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
119-8815
1.Pysäköintiasento4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
120-5469
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Leikkuukorkeus
120-5470
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Leikkuukorkeus
10
121-2989
1.Ohitusvipuasentokoneen
työntämistävarten
2.Ohitusvipuasentokoneen
käyttöävarten
131-3948
131-3948
1.Hidas3.Nopea
2.Hinaaminen
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia.
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttävien
nesteiden/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
131-4036
1.Vetoaisan
enimmäisvetopainoon
36kg.
2.Luekäyttöopas.
11
121-0772
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Hidas
12
121-0773
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Hidas
13
132-0869
1.Vaara:luekäyttöopas.3.Käsienloukkaantumis-
vaara,leikkuuterä;käden
puristumisvaara,hihna:
Pidäkädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.Pidä
kaikkisuojuksetjasuojale-
vytpaikoillaan.
5.Rampiltaputoamisen
vaara:Äläkäytä
kaksiosaistaramppia
koneenlastaamiseen
perävaunuun.Käytävain
yksiosaistaramppia,joka
onriittävänleveäkoneelle
jajonkakaltevuusonalle
15astetta.Ajaramppia
ylöspäinperuuttamallaja
alaspäineteenpäinajaen.
7.Kaatumisvaararinteillä:Älä
käytäkaltevillaalustoilla
vesialueidenlähellä.Ei
saakäyttäärinteillä,joiden
kaltevuusonyli15astetta.
2.Vaara:kytkeseisontajarru
jairrotavirta-avainsekä
sytytystulpanjohtoennen
huoltoa.
4.Esineidensinkoutumis-
vaara:Äläpäästäsivullisia
laitteenlähelle.Poista
roskatalueeltaennenleik-
kuuta.Pidäsuuntainlevy
alhaalla.
6.Kehonloukkaantumis-
vaara:Äläkuljetamatkus-
tajia.Katsotaaksesi,kun
leikkaatperuutusvaihteella.
14
Laitteenyleiskatsaus
Kuva4
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Suuntain
4.Leikkuukorkeusvipu7.Jalkatuki10.Moottori
2.Takakäyttöpyörä5.Kuljettajanistuin8.Polttoainesäiliönkorkki11.Moottorinsuojus
3.Liikkeenohjausvivut
6.SmartSpeed-vipu9.Ohjauspaneeli
12.Etukääntöpyörä
Kuva5
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Leikkuukorkeusvipu5.Leikkuupöytä9.Polttoainesäiliönkorkki13.Takakäyttöpyörä
2.Liikkeenohjausvivut6.Nurmisuojarulla10.Moottori14.Moottorinsuojus
3.Kuljettajanistuin7.Etukääntöpyörä
11.Ohjauspaneeli
4.SmartSpeed-vipu
8.Jalkatuki
12.Suuntain
15
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin,ennenkuinynnistät
moottorinjaytätkonetta(Kuva4,Kuva5jaKuva6).
Kuva6
Ohjauspaneeli
1.Kaasuvipu3.Teräkytkin
(voimanulosotto)
2.Virtalukko4.Rikastin
Virtalukko
Virtalukossaonkolmeasentoa:Pysäytys,Käynnissäja
Käynnistys.Virta-avainkääntyyKäynnistys-asentoonja
palautuuvapautettaessaKäynnissä-asentoon.Kunavain
käännetäänPysäytys-asentoon,moottorisammuu.Irrota
kuitenkinavainainakoneeltapoistuessasi,jottakonettaei
vahingossakäynnistettäisi(Kuva6).
Kaasuvipu
Kaasullasäädetäänmoottorinnopeutta,jasiinäonportaaton
säätöhitaaltanopealle(Kuva6).
Rikastimenvipu
Vedärikastimenvipuaylös,kunnessepysähtyy
rikastusasentoon(Kuva6).Painarikastimenvipualas
moottorinnormaalinkäytönasentoon.
Teräkytkin(voimanulosotto)
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirronleikkuuteriin
(Kuva6).
Liikkeenohjausvivutjapysäköintia-
sento
Liikkeenohjausvivutohjaavaterillisiänapamoottoreita
nopeudenmukaan.Vivunsiirtämineneteen-taitaaksepäin
kääntääsamanpuoleistapyörääeteen-taitaaksepäin.Pyörän
nopeusriippuusiitä,mitenpaljonvipuasiirretään.Siirrä
liikkeenohjausvivutkeskeltäulospäinpysäköintiasentoonja
poistukoneesta(Kuva15).Siirräliikkeenohjausvivutaina
pysäköintiasentoon,kunpysäytätkoneentaijätätsenilman
valvontaa.
SmartSpeed-ohjausjärjestelmän
vipu
SmartSpeed™-ohjausjärjestelmänvipusijaitseekuljettajan
istuimenalapuolella.Senavullakuljettajavoivalitajonkin
kolmestanopeusalueesta:viimeistely,hinaustaileikkaus
(Kuva7).
Kuva7
1.SmartSpeed-vipu
Polttoaineentarkistusikkuna
Koneenvasemmallasivullasijaitsevastatarkistusikkunasta
voidaantarkistaa,onkopolttoainesäiliössäbensiiniä(Kuva8).
16
G014521
1
Kuva8
1.Polttoaineentarkistusikkuna
Leikkuukorkeusvipu
Leikkuukorkeusvivunavullakuljettajavoilaskeajanostaa
leikkuupöytääistualtaan.Kunvipuasiirretäänylöskuljettajaa
kohti,leikkuupöytänouseemaasta,jakunvipuasiirretään
alaskuljettajastapoispäin,leikkuupöytälaskeemaahan.Säädä
leikkuukorkeuttavainkoneenollessapaikallaan.Katso
Leikkuukorkeudensäätö(sivu24).
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistayttöasennostakäsin.
Polttoaineenlisäys
Moottoritoimiiparhaiten,kunytetäänvainpuhdastaja
uutta(korkeintaan30päiväävanhaa)lyijytöntäbensiiniä,
jonkatieoktaaniluku(pumppuoktaaniluku)onvähintään
87(RON+MON/2).
Etanoli:Enintään10%etanolia(bensiininjaetanolin
seosta)tai15%MTBE:tä(metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)
sisältävääpolttoainettavoidaankäyttää.Etanolija
MTBEeivätolesamaasia.Bensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin15%(E15)onetanolia,eiolehyväksytty
käyttöön.Äläkäytäbensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin10%onetanolia(kuten15%etanolia
sisältäväE15,20%etanoliasisältäväE20taienintään
85%etanoliasisältäväE85).Muunkuinhyväksytyn
bensiininkäyttövoiaiheuttaatoimintaongelmiaja/tai
moottorivaurioita,joitatakuueiehkäkata.
Metanoliasisältävääbensiiniäeisaakäyttää.
Polttoainettaeisaasäilyttäätalvenylipolttoainesäiliössä
tai-astioissa,elleipolttoaineeseenolelisätty
stabilointiainetta.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
HENGENVAARA
Tietyissäoloissabensiinionhyvintulenarkaa
jaräjähdysherkkää.Bensiininaiheuttama
tulipalotairäjähdysvoiaiheuttaapalovammojaja
omaisuusvahinkoja.
Täytäpolttoainesäiliöulkonaavoimessatilassa,
kunmoottorionjäähtynyt.Läikkynytbensiini
tuleepyyhkiäpois.
Älätäytäpolttoainesäiliötäsuljetussa
perävaunussa.
Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivantäyteen.
Lisääbensiiniäpolttoainesäiliöön,kunnes
pintaon6–13mmtäyttökaulanalareunan
alapuolella.Säiliöönjäävätyhjätilasallii
bensiininlaajenemisen.
Älätupakoibensiiniäkäsitellessäsijapysy
kaukanaavotulestataipaikoista,joissakipinä
voisytyttääbensiinihöyryt.
Bensiiniätuleesäilyttääsillehyväksytyssä
säiliössä,jokaonpidettäpoissalasten
ulottuvilta.Äläostabensiiniäenempääkuin30
päiväntarpeeseen.
Käytävain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimiioikein.
17
HENGENVAARA
Polttoainesäiliöntäytönaikanasaattaatietyissä
olosuhteissapurkautuastaattistasähköä,joka
sytyttääbensiinihöyryt.Bensiininaiheuttama
tulipalotairäjähdysvoiaiheuttaapalovammojaja
omaisuusvahinkoja.
Bensiiniastiattuleeainaasettaamaahanpois
ajoneuvostaennentankkaamista.
Bensiiniastioitaeisaatäyttääajoneuvonsisällä
taikuorma-autontaiperävaununlavalla,sillä
sisämatottaimuovisetlavanpäällysteetsaattavat
eristääastianjahidastaastaattisensähkön
purkautumista.
Poistapolttoainekäyttöisetlaitteet
kuorma-autostataiperävaunustajatankkaa
laite,kunsenpyörilläonkosketusmaahan,
mikälitämäonkäytännössämahdollista.
Josseeiolemahdollista,tankkaatällainen
laitekannettavastaastiastakuorma-autontai
perävaununlavallamieluumminkuinbensiinin
jakelupistoolilla.
Josjakelupistooliaonkäytettävä,pidäpistoolia
polttoainesäiliönreunaataiastianaukkoavasten
kokotankkaamisenajan.
VAARA
Bensiinionhaitallistataitappavaanieltynä.
Pitkäaikainenaltistuminenhöyryillevoiaiheuttaa
vakavantapaturmanjasairauksia.
Vältähöyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotetäälläjakelupistoolistaja
polttoainesäiliöstätailisäainepullonaukosta.
Vältäihokosketusta.Peseroiskeetpois
saippuallajavedellä.
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö
Polttoaineenstabilointi-/lisäaineenkäytölläonseuraaviaetuja:
Sepitääbensiinintuoreenakorkeintaan90päivän
varastoinninajan.Pitempiaikaiseenvarastointiin
suositellaanpolttoainesäiliöntyhjentämistä.
Sepuhdistaamoottoriaytönaikana.
Seestääliimamaisenhartsinkerääntymisen
polttoainejärjestelmään,mikävaikeuttaisikäynnistämistä.
Tärkeää:Äläkäytämetanoliataietanoliasisältäviä
lisäaineita.
Lisääbensiiniinoikeamäärästabilointi-/lisäainetta.
Huomaa:Stabilointi-/lisäainetoimiitehokkaimmin,
kunsesekoitetaantuoreeseenbensiiniin.Käytä
stabilointiainettaaina,jotteipolttoainejärjestelmään
kerääntyisihartsimaisiajäämiä.
Polttoainesäiliöntäyttö
Huomaa:Varmista,ettämoottorionsammutettujaettä
liikkeenohjausvivutovatpysäköintiasennossa.
Huomaa:Polttoaineentarkistusikkunankauttavoidaan
tarkistaaennensäiliönyttöä,mitenpaljonsäiliössäon
bensiiniä(Kuva9).
Tärkeää:Älätäytäpolttoainesäiliötäliiantäyteen.
Täytäsäiliötäyttöaukonkaulanalaosaanasti.Säiliöön
jäävätyhjätilasalliipolttoaineenlaajentumisen.
Ylitäyttövoiaiheuttaapolttoainevuodontaivaurioittaa
moottoriataipäästöjärjestelmää.
g027243
A
B
E
D
C
Kuva9
Moottoriöljynmääräntarkistus
Tarkistamoottorinkampikammionöljymääräennen
moottorinynnistämistäjakoneenkäyttämistä.Katsokohta
Moottoriöljynmääräntarkistus(sivu34).
Uudenkoneensisäänajo
Uusissamoottoreissatäydenvoimansaavuttaminenkestää
jonkinaikaa.Uudenruohonleikkurinleikkuupöydissäja
vetojärjestelmissäonenemmänmoottoriakuormittavaa
kitkaa.Sisäänajokestää40–50tuntia,kunnesuudetkoneet
saavuttavatydenvoimanjaparhaansuorituskyvyn.
18
Muistaainaturvallisuus
Käyttöturvallisuus
Luehuolellisestikaikkiturvallisuusohjeetjaperehdy
merkintöihin.Nämätiedotauttavatsuojaamaansinua,
perhettäsi,lemmikkejäsijasivullisialoukkaantumiselta.
HENGENVAARA
Käyttömärälläruohollataijyrkillärinteillä
saattaaaiheuttaaluisumistajakoneenhallinnan
menetyksen.
Renkaidenlipeäminenreunojenylisaattaa
kaataakoneen,mistävoiollaseurauksenavakava
loukkaantuminen,hukkumisvaarataikuolema.
Josrenkaidenpitomenetetään,konettaeivoida
ohjata.
Noudataseuraaviaohjeitahallinnansäilyttämiseksi
jakaatumisenehkäisemiseksi.
Äläleikkaaruohoapudotustentaivesialueiden
lähellä.
Äläleikkaaruohoarinteillä,joidenkaltevuuson
yli15astetta.
Vähennärinteissänopeuttajaoleäärimmäisen
varovainen.
Kunleikkaatruohoarinteissä,ajarinteessä
vähitellenalhaaltaylöspäin.
Älämuutanopeuttataisuuntaaäkillisesti.
Kunmuutatsuuntaarinteessä,käännäkonetta
ylöspäin.Kääntyminenalaspäinrinteessä
heikentääpitoa.
Lisälaitteetmuuttavatkoneen
ajo-ominaisuuksia.Oleerityisenvarovainen,
kunkäytätlisälaitteitakoneenkanssa.
Kuva10
1.Turvallinenaluekäytä
TimeCutter-leikkuriatällä
alueella
3.Vesi
2.Käytäpudotustentai
vedenlähettyvillä
työnnettävää
ruohonleikkuriaja/tai
käsikäyttöistätrimmeriä.
VAROITUS
Tämäkonetuottaa85dB(A):nylittävänäänitason
käyttäjänkorvankorkeudellejavoiaiheuttaa
kuulovammanpitkäaikaisessakäytössä.
Käytäkuulosuojaimiakäyttäessäsikonetta.
Silmiä,korvia,käsiä,jalkojajapäätäsuojaavienvarusteiden
käyttöonsuositeltavaa.
G009027
1
2
Kuva11
1.Käytäsuojalaseja2.Käytäkuulonsuojaimia
19
Tietoaturvajärjestelmästä
VAARA
Josturvakytkimetovatirronneettaivaurioituneet,
konesaattaatoimiaodottamattomallatavallaja
aiheuttaahenkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuuspäivittäin
javaihdamahdollisetvaurioituneetkytkimet
ennenkoneenkäyttämistä.
Turvajärjestelmähuolehtiisiitä,ettämoottorikäynnistyyvain,
kun:
Terätonvapautettu.
Liikkeenohjausvivutovatpysäköintiasennossa.
Lisäksiturvajärjestelmäpysäyttäämoottorin,jos
liikkeenohjausvivuteivätolepysäköintiasennossajakuljettaja
nouseeistuimelta.
Turvajärjestelmäntestaus
Tarkistaturvajärjestelmäntoimivuusainaennenkoneen
käyttöä.Josturvajärjestelmäeitoimiallakuvatullatavalla,se
onvälittömästikorjautettavavaltuutetussahuoltoliikkeessä.
1.Istuistuimella,asetaliikkeenohjausvivut
pysäköintiasentoonjasiirräteräkytkinPäällä-asentoon.
2.Yritäynnistäämoottori.Moottorieisaakäynnistyä.
3.IstuistuimellajasiirteräkytkinPois-asentoon.
4.Siirjompikumpiliikkeenohjausvipukeskelle,
lukitsemattomaanasentoon.
5.Yritäynnistäämoottori.Moottorieisaakäynnistyä.
6.Toistatoisellaliikkeenohjausvivulla.
7.Istuistuimella,siirteräkytkinPois-asentoonjalukitse
liikkeenohjausvivutpysäköintiasentoon.
8.Käynnistämoottori.
9.Kunmoottorionynnissä,kytketeräkytkinjanouse
hiemanistuimelta.
Huomaa:Moottorinpitäisisammua.
10.Istuistuimella,siirteräkytkinPois-asentoonjalukitse
liikkeenohjausvivutpysäköintiasentoon.
11.Käynnistämoottori.
12.Kunmoottorionynnissä,siirräliikkeenohjausvivut
keskellelukitsemattomaanasentoon,kytketeräkytkinja
nousehiemanistuimelta.
Huomaa:Moottorinpitäisisammua.
Moottorinkäynnistys
Huomaa:Lämmintaikuumamoottorieivälttämättä
tarvitserikastusta(Kuva12).
Tärkeää:Äläkäytäkäynnistintäkerrallayli10sekunnin
ajan.Josmoottorieikäynnisty,odota60sekunninajan
käynnistysyritystenvälillä.Näidenohjeidenlaiminlyönti
saattaavaurioittaakäynnistintä.
g027535
B
C
D
E
A
G
F
Kuva12
20
/

See käsiraamat sobib ka