Toro TimeCutter ZS 4200S Riding Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Mudel
TimeCutter ZS 4200S Riding Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3400-768RevA
TimeCutter
®
ZS3200S/4200S
-ajoleikkuri
Mallinro:74650—Sarjanro:316000001taisuurempi
Mallinro:74655—Sarjanro:316000001taisuurempi
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3400-768*A
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaistendirektiivien
mukainen.Lisätietojaonerillisessätuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
VAARA
KALIFORNIA
Lakiesityksen65mukainenvaroitus
Tämätuotesisältääkemikaaleja,jotkaKali-
fornianosavaltiontietojenmukaanaiheuttavat
syöpää,synnynnäisiäepämuodostumiatai
lisääntymiseenliittyväähaittaa.
Tämäntuotteenmoottorintuottamat
pakokaasutsisältävätkemikaaleja,
jotkaKalifornianosavaltiontietojen
mukaanaiheuttavatsyöpää,synnynnäisiä
epämuodostumiataimuutalisääntymiseen
liittyväähaittaa.
Tämäntuotteenkäyttäminenvoialtistaa
kemikaaleille,jotkaKalifornianosavaltion
tietojenmukaanaiheuttavatsyöpää,
synnynnäisiäepämuodostumiataimuuta
lisääntymiseenliittyväähaittaa.
Kalifornianlain(CaliforniaPublicResourceCode)pykälät
4442ja4443kieltävättämänmoottorinkäytönmetsä-,
pensaikko-tairuohopeitteisillämailla,josmoottoriaeiole
varustettupykälässä4442mainitullahyvässäkäyttökunnossa
pidetylläkipinänsammuttimellataijosmoottoriaeiole
suojattu,varustettujahuollettupalovaaranehkäisemiseksi.
Moottorinvalmistajaonmitannuttämänmoottorin
brutto-tainettohevosvoimanlaboratoriossaSAEJ1940:n
mukaisesti.Tämänluokanleikkurinmoottorintodellinen
vääntöonhuomattavastialhaisempi,koskaseonsäädetty
turvallisuuteen,päästöihinjakäyttöönliittyvienvaatimusten
mukaisesti.
Osoitteessawww.Toro.comonlisätietojaleikkurimalleista.
Johdanto
Tämäkoneonajettavavaakatasoleikkuri,jokaontarkoitettu
kotikäyttöönasuinalueille.Seontarkoitettupääasiassa
viheralueidenruohonleikkuuseen.Sitäeioletarkoitettu
pensaidenleikkuuseentairuohontaimuunkasvuston
leikkuuseenteidenvarsillaeikämaatalouskäyttöön.
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekävälttämään
tapaturmiajatuotevaurioita.Oletitsevastuussatuotteen
asianmukaisestajaturvallisestakäytöstä.
VoitottaayhteydenToroonsuoraanosoitteessa
www.Toro.com,jostarvitsettuoteturvallisuuteenja
käyttökoulutukseenliittyviämateriaaleja,tietojalisävarusteista
tailähimmästäjälleenmyyjästätaihaluatrekisteröidätuotteesi.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosiatai
lisätietoja,otayhteysvaltuutettuunhuoltoliikkeeseentai
Toronasiakaspalveluun.Otatällöintuotteenmalli-ja
sarjanumerotvalmiiksiesiin.Kuva1näyttäälaitteenmallija
sarjanumeronsijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
G014523
1
Kuva1
Istuimenalla
1.Malli-jasarjanumerokilpi
Kirjoitatuotteenmalli-jasarjanumerotallaolevaantilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä(Kuva2)
ilmaiseevaaratilannetta,jostasaattaaollaseurauksenavakava
tapaturmataijopakuolema,jossuositellutvarotoimenpiteet
laiminlyödään.
Kuva2
1.Varoitusmerkintä
Tässäkäyttöoppaassaytetäänkahtatermiätietojen
korostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiotamekaanisiin
erikoistietoihinjaHuomautuskorostaaerityishuomion
ansaitseviayleistietoja.
©2015—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa
Kaikkioikeudetpidätetään
Sisältö
Turvaohjeet...................................................................4
Turvallisetkäyttötavat..............................................4
Malli74650.............................................................6
Malli74655.............................................................6
Kaltevuuskaavio.....................................................7
Turva-jaohjetarrat.................................................8
Laitteenyleiskatsaus......................................................12
Ohjauslaitteet........................................................12
Käyttö.........................................................................13
Polttoaineenlisäys..................................................13
Moottoriöljynmääräntarkistus.................................14
Uudenkoneensisäänajo..........................................14
Muistaainaturvallisuus...........................................15
Tietoaturvajärjestelmästä........................................15
Turvajärjestelmäntestaus........................................15
Moottorinkäynnistys..............................................16
Terienkäyttö..........................................................16
Moottorinsammutus..............................................16
Koneellaajo...........................................................17
Koneenpysäytys....................................................18
Leikkuukorkeudensäätö..........................................19
Istuimensäätö........................................................19
Liikkeenohjausvipujensäätö....................................19
Koneentyöntäminenkäsin......................................20
Muuntosivullepoistoon..........................................20
Muuntosivullepoistoon..........................................21
Koneenkuljetus.....................................................22
Koneenlastaus.......................................................22
Käyttövihjeitä.......................................................23
Kunnossapito...............................................................25
Kunnossapitotaulukko...............................................25
Huoltoaedeltävättoimenpiteet....................................26
Istuimennosto.......................................................26
Leikkuupöydänverhonvapautus..............................26
Voitelu.....................................................................26
Laakereidenrasvaus................................................26
Moottorinhuolto......................................................27
Ilmanpuhdistimenhuolto........................................27
Moottoriöljynhuolto..............................................28
Sytytystulpanhuolto...............................................30
Puhallinkotelonpuhdistus.......................................31
Polttoainejärjestelmänhuolto......................................32
Polttoaineputkensuodattimenvaihto........................32
Sähköjärjestelmänhuolto...........................................33
Akunlataus...........................................................33
Sulakkeidenhuolto.................................................34
Vetojärjestelmänhuolto.............................................35
Rengaspaineentarkistus..........................................35
Sähköjarrunvapautus..............................................35
Leikkurinhuolto........................................................36
Leikkuuterienhuolto...............................................36
Leikkuupöydäntasaus.............................................38
Leikkurinirrotus....................................................40
Leikkurinasennus...................................................41
Suuntaimenvaihto..................................................42
Leikkurinhihnanhuolto..............................................43
Leikkurinhihnanhuolto..........................................43
Puhdistus.................................................................44
Leikkurinalapuolenpesu.........................................44
Varastointi...................................................................45
Koneenpuhdistusjavarastointi................................45
Vianetsintä...................................................................47
Kaaviot.......................................................................49
3
Turvaohjeet
TämäkoneonsuunniteltustandardinENISO5395:2013
mukaisesti.
Vähennäloukkaantumisriskiänoudattamallanäitä
turvallisuusohjeitajahuomioimallaainavaroitusmerkki,
jokatarkoittaavaroitusta,vaaraataihengenvaaraa
”henkilöturvallisuusohjeet”.Ohjeidennoudattamatta
jättäminensaattaajohtaahenkilövahinkoontaikuolemaan.
Turvallisetkäyttötavat
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäsingota
esineitä.Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeitavakavan
loukkaantumisentaikuolemanvälttämiseksi.
Yleinenkäyttö
Luejasisäistäkaikkitämänkäyttöoppaanohjeetjalaitteessa
olevatmerkinnätennenkoneenyttöäjanoudataniitä.
Älälaitakäsiätaijalkojapyörivienosienlähelletaikoneen
alle.Pysyainaetäälläheittoaukosta.
Annavainvastuullisten,ohjeisiinperehtyneidenaikuisten
käyttääkonetta.
Puhdistaalueeltakivet,lelut,johdotjamuutesineet,jotka
voivatjoutuateräänjasinkoutuailmaan.
Varmistaennenruohonleikkuuta,etteialueellaoleihmisiä.
Pysäytäkone,josalueelletuleeihmisiä.
Äläkuljetamatkustajia.
Äläleikkaaruohoaperuuttaen,elleiseoleehdottoman
välttämätöntä.Katsoalasjataakseainaennenkuin
peruutatjaperuuttamisenaikana.
Katso,mihinsuuntaanleikkuujätepoistuujahuolehdi,
etteitässäsuunnassaoleihmisiä.Vältämateriaalin
poistamistaseinäätaimuutaestettäkohti.Materiaalivoi
kimmotatakaisinkäyttäjääkohti.Kytketerätpoispäältä
ennensorapinnanylittämistä.
Äläkoskaankäytäkonetta,jossuuntain,poistolevytai
kokoruohonkeräysjärjestelmäeioleasennettutaineeivät
toimi.
Oletarkkaavainen,hidastajaolevarovainenkääntyessäsi.
Katsotaaksesijasivuillesiennenkuinmuutatsuuntaa.
Äläjätäynnissäolevaakonettailmanvalvontaa.Ennen
koneestapoistumistakytketerätpoispäältä,kytke
seisontajarru,sammutamoottorijairrotavirta-avain.
Kytketerätpoispäältä,kunkoneeileikkaaruohoa.
Ennenkuinpuhdistatkoneen,irrotatruohonkerääjäntai
poistattukoksenheittosuppilosta,sammutamoottori,
irrotavirta-avainjaodota,kunneskaikkiosatovat
pysähtyneettäysin.
Käytäkonettavainpäivänvalossataihyvässä
keinovalaistuksessa.
Äläytäkonettasairaana,väsyneenätaialkoholintai
huumausaineidenvaikutuksenalaisena.
Varoliikennettä,kunylitättientaityöskentelettien
lähistöllä.
Oleerityisenvarovainenlastatessasikonettaperävaunuun
taikuormaautoon.
Käytäasianmukaistavaatetusta,mukaanlukien
silmäsuojaimiajalujatekoisialiukastumisenestäviäkenkiä.
Pitkäthiukseteivätsaaroikkuavapaina.Äläytäkoruja.
Noudatavalmistajansuosituksiamahdollisten
vastapainojenlisäämisestä.
Salamaniskuvoiaiheuttaavakavanloukkaantumisentai
hengenvaaran.Josalueellaonukonilma,konettaeisaa
käyttää.Tällöinonhakeuduttavasuojaan.
Käyttörinteillä
Rinteissäonhuomattavakoneenhallinnanmenettämisenja
kaatumisenvaara.Tällaisetonnettomuudetvoivataiheuttaa
vakavantapaturmantaikuoleman.Rinteissäkäytönaikanaon
oltavaerityisenvarovainen.Josetpystyperuuttamaanrinnettä
ylöstaisetuntuuvaikealta,äläleikkaasiltäruohoa.
Äläleikkaaruohoarinteillä,joidenkaltevuusonyli
15astetta.
Varoojia,koloja,kiviä,notkojajanousuja,jotkamuuttavat
käyttökulmaa,silläkonesaattaakaatuaepätasaisessa
maastossa.
Valitsealhainenajonopeus,jottarinteessätyöskenneltäessä
eitarvitsisipysähtyä.
Äläleikkaaruohoarinteilläruohonollessamärkää.
Liukkaissaolosuhteissapitovähenee,mikäsaattaa
aiheuttaaluisumistajalaitteenhallinnanmenetyksen.
Pidävetopyörätkytkettynä,kunajatrinnettäalas.
Vähennärinteissänopeuttajaoleäärimmäisenvarovainen.
Älämuutanopeuttataisuuntaaäkillisesti.
Poistaleikkuualueeltakaikkiesteetkutenkivet,puiden
oksatjne.taimerkitsene.Korkearuohovoipeittääesteet.
Vältääkkilähtöjäleikatessasiruohoaylämäkeen,koska
leikkurisaattaakaatuataaksepäin.
Huomaa,ettäpitosaattaakadotaalamäessä.Painon
siirtyminenetupyörillesaattaaaiheuttaavetopyörien
luisumisenjajarrujenjaohjauksenmenetyksen.
Vältääkillistäkäynnistämistätaipysäyttämistärinteessä.
Josrenkaidenpitoheikkenee,pysäytäkone,kytketerät
poiskäytöstäjajatkahitaastirinnettäalas.
Oleerittäinvarovainenyttäessäsiruohonkeräimiätai
muitalisälaitteita.Nevoivatvaikuttaakoneenvakauteen
jaaiheuttaahallinnanmenetyksen.
Äläyritätasapainottaakonettalaskemallajalkasimaahan.
Äläleikkaaruohoapudotusten,ojien,jyrkkienpenkkojen
taivedenlähettyvillä.Renkaidenlipeäminenreunojenyli
saattaakaataakoneen,mistävoiollaseurauksenavakava
loukkaantuminentaikuolema.
Käytäpudotusten,ojien,jyrkkienpenkkojentai
vedenlähettyvillätyönnettävääruohonleikkuriaja/tai
käsikäyttöistätrimmeriä.
4
Lapset
Joskäyttäjäeiolevarovainenlastenläheisyydessä,seurauksena
voiollavakavaonnettomuus.Lapsetovatuseinkiinnostuneita
koneestajaruohonleikkaamisesta.Äläkoskaanoleta,että
lapsetpysyvätsiellä,missänäitheidätviimeksi.
Pidälapsetpoissaleikkuualueeltajajätäheidättoisen
aikuisenvastuuhenkilönhuostaan.
Oletarkkaavainenjapysäytäkone,joslapsiatuleealueelle.
Katsotaakse,alasjasivuillejavarmista,etteilähellä
olepikkulapsia,ennenkuinliikuttaaksepäintaimuutat
suuntaajaliikkumisenaikana.
Äläkoskaankuljetalapsiakoneessa,vaikkaterätolisi
kytkettypois.Lapsetsaattavatpudotakoneestaja
loukkaantuavakavastitaihäiritäkoneenturvallistakäyttöä.
Aiemminkoneenkyydissäolleetlapsetsaattavatyhtäkkiä
tullaleikkuualueelle,jottapääsisivättaaskyytiin.Tällöin
hesaattavatjäädäliikkuvantaiperuuttavankoneenalle.
Äläkoskaanannakonettalastenyttöön.
Oleerityisenvarovainenlähestyessäsikulmia,joissaon
huononäkyvyys,pensaita,puita,aitojenpäätyjätaimuita
näköesteitä.
Hinausturvallisuus
Äläkiinnitähinattavaalaitettamuuallekoneeseenkuin
vetokoukkuun.
Noudatavalmistajansuosituksia,jotkakoskevat
hinattavienlaitteidenpainoajarinteillävetämistä.
Hinauspainoeisaaollasuurempikuinkoneen,yttäjän
jalisäpainojenyhteispaino.Käytälisälaitteenasiakirjoissa
taivetolaitteenkäyttöoppaassamääritettyjävastapainojatai
pyöräpainoja.
Äläkoskaanannalastentaimuidenhenkilöidenolla
hinattavanlaitteensisällätaipäällä.
Rinteissähinattavanlaitteenpainovoijohtaapidon
menetykseen,kaatumisriskinkasvuunjaajoneuvon
hallinnanmenetykseen.Vähennähinattavanlaitteen
painoajahidastavauhtia.
Pysäytysmatkakasvaahinatunkuormanpainonkasvaessa.
Ajahitaastijavaraapysähtymiseenlisääetäisyyttä.
Teeleveitäkäännöksiä,jottalisälaiteeikoskettaisikonetta.
Bensiininturvallinenkäsittely
Vältäloukkaantumisetjaomaisuusvahingotkäsittelemällä
bensiiniäjamuitapolttoaineitaerittäinvarovasti.Neovat
tulenarkojajaniidenyryträjähtävätherkästi.
Sammutasavukkeet,sikarit,piiputjamuutsytytyslähteet.
Käytähyväksyttyäsäiliötä.
Äläkoskaanirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisää
polttoainettamoottorinollessaynnissä.Anna
moottorinjäähtyäennenpolttoaineenlisäämistä.
Älätäytäpolttoainesäiliötäsisätiloissa.
Äläkoskaansäilytäkonettataipolttoainesäiliötä
sisätiloissa,joissaonavotuli,esimerkiksi
vedenlämmittimentaitulisijanlähellä.
Älätäytäastioitaajoneuvonsisällätaikuorma-autontai
perävaununlavalla,jossaonmuovipäällyste.Asetaastiat
maahanjapoisajoneuvonläheltäennenpolttoaineen
lisäämistä.
Poistapolttoainekäyttöinenlaitekuorma-autostatai
perävaunustajatankkaalaite,kunsenpyörilläonkosketus
maahan.Josseeiolemahdollista,tankkaatällainen
laitemieluumminkannettavastaastiastakuinbensiinin
jakelupistoolilla.
Pidäpistooliapolttoainesäiliönreunaataiastian
aukkoavastenkokotankkaamisenajan.Äläkäytä
polttoainepistoolinaukilukituskytkintä.
Jospolttoainettaroiskuuvaatteille,vaihdavaatteet
välittömästi.
Äläytäpolttoainesäiliötäliiantäyteen.Aseta
polttoainesäiliönkorkkipaikalleenjakiristäse
huolellisesti.
5
Yleinenhuolto
Äläytäkonettasuljetullaalueella.Moottorinpakokaasu
sisältäähiilimonoksidia,jokaonhajutonjamyrkyllinen
kaasujavoiaiheuttaahengenvaaran.
Pidäpultitjamutterit,varsinkinterienkiinnityspultit,
tiukalla.Pidälaitteethyvässäkunnossa.
Äläkoskaanyritämuuttaaturvalaitteidenyttötarkoitusta
taivähentääturvalaitteentarjoamaasuojaa.Tarkista
säännöllisesti,ettänetoimivatasianmukaisesti.
Puhdistakoneestaruoho,lehdetjamuutroskat.Puhdista
öljy-japolttoaineroiskeetjapolttoaineestakastuneet
roskat.Annakoneenjäähtyäennenvarastointia.
Pysäytäjatarkastalaitteet,jostörmäätesineeseen.Korjaa
netarvittaessa,ennenkuinynnistätlaitteenuudelleen.
Äläteemitäänsäätöjätaikorjaustöitämoottorinollessa
käynnissä.
Ruohonkerääjänosatovatkuluvia,vaurioituviaja
heikentyviäosia,mistäsyystäliikkuvatosatvoivat
paljastuataiesineetsinkoilla.Tarkistaosatsäännöllisesti
javaihdanetarvittaessavalmistajansuosittelemiinosiin.
Ruohonleikkurinterätovatterävätjavoivatviiltäähaavoja.
Kiedoterienympärilleesimerkiksikangastaikäytäpaksuja
hansikkaitajaoleerityisenvarovainen,kunhuollatteriä.
Tarkastajarrujenasianmukainentoimintasäännöllisesti.
Säädäjahuollatarvittaessa.
Pidäturva-jayttöohjetarrathyvässäkunnossajavaihda
netarvittaessa.
KäytävainaitojaToro-varaosia.Näinvarmistat,ettäkone
pysyyalkuperäistenstandardienmukaisena.
Malli74650
Äänenpaine
Tämänlaitteenäänenpainetasoyttäjänkorvankohdallaon
87dB(A).Lukemaansisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaENISO5395:2013
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Ääniteho
Tämänlaitteentaattuäänitehontasoon100dB(A).Lukemaan
sisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänenpainetasoonmääritettystandardissaISO11094
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Käden/käsivarrenvärinä
Vasemmallekädellemitattuvärinätaso=2,1m/s
2
Oikeallekädellemitattuvärinätaso=1,9m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=1,0m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaENISO5395:2013
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Kokovartalon
Mitattuvärinätaso=0,62m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=0,31m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaENISO5395:2013
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Malli74655
Äänenpaine
Tämänlaitteenäänenpainetasoyttäjänkorvankohdallaon
89dBA,johonsisältyyepävarmuusarvo(K)1dBA.
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaENISO5395:2013
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Ääniteho
Tämänlaitteentaattuäänitehontasoon100dB(A).Lukemaan
sisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaISO11094kuvatun
menettelynmukaisesti.
Käden/käsivarrenvärinä
Vasemmallekädellemitattuvärinätaso=3,4m/s
2
Oikeallekädellemitattuvärinätaso=2,4m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=1,7m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaENISO5395:2013
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Kokovartalon
Mitattuvärinätaso=0,73m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=0,37m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaENISO5395:2013
kuvatunmenettelynmukaisesti.
6
Kaltevuuskaavio
G01 1841
Kuva3
Tätäsivuavoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttääturvallisestirinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyys
kaltevuuskaavionavullaennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.T aitaarkki
rinteenkaltevuuttavastaavaaviivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan.
7
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueidenlähettyville.Korvaa
vioittuneettaikadonneettarratuusilla.
93-7009
1.Vaara:äläkäytäruohonleikkuriasuuntainylhäällätaiilman
suuntainta.Pidäsuuntainpaikallaan.
2.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara,leikkuuterä:pysy
etäälläliikkuvistaosista.
105-7015
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Hihnojenkulku
106-8717
1.Luekäyttöohjeetennenkorjaamistataihuoltamista.
2.Tarkistarengaspaineet25käyttötunninvälein.
3.Rasvaa25käyttötunninvälein.
4.Moottori
119-8814
1.PYSÄKÖINTI-asento4.VAPAA
2.NOPEA5.PERUUTUS
3.HIDAS
119-8815
1.PYSÄKÖINTI-asento4.VAPAA
2.NOPEA5.PERUUTUS
3.HIDAS
8
120-5469
1.Leikkuukorkeus
121-2989
1.Ohitusvipuasentokoneen
työntämistävarten
2.Ohitusvipuasentokoneen
käyttöävarten
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
131-3948
131-3948
1.Hidas3.Nopea
2.Hinaaminen
131-4036
1.Vetoaisan
enimmäisvetopainoon
36kg.
2.Luekäyttöopas.
132-0872
1.Esineiden
sinkoutumisvaara.Älä
päästäsivullisialaitteen
lähelle.
3.Käsienjajalkojen
silpoutumisvaara:pidä
kädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.
2.Esineiden
sinkoutumisvaara,
nostettulevitin:äläkäytä
konettaleikkuupöydän
ollessaavoimena;käytä
levitintätaikerääjää.
4.Takertumisvaara:Pysy
etäälläliikkuvistaosista.
Pidäkaikkisuojuksetja
suojalevytpaikoillaan.
9
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia.
7.Käytäsilmäsuojaimia
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttäviennesteiden
/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
121-0771
1.Rikastin4.HIDAS
2.NOPEA
5.Voimanulosotto(PTO)teräkytkin
3.Portaatonsäätö
10
132-0869
1.Vaara:luekäyttöopas.3.Käsienloukkaantumis-
vaara,leikkuuterä;käden
puristumisvaara,hihna:
Pidäkädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.Pidä
kaikkisuojuksetjasuojale-
vytpaikoillaan.
5.Rampiltaputoamisen
vaara:Äläkäytä
kaksiosaistaramppia
koneenlastaamiseen
perävaunuun.Käytävain
yksiosaistaramppia,joka
onriittävänleveäkoneelle
jajonkakaltevuusonalle
15astetta.Ajaramppia
ylöspäinperuuttamallaja
alaspäineteenpäinajaen.
7.Kaatumisvaararinteillä:Älä
käytäkaltevillaalustoilla
vesialueidenlähellä.Ei
saakäyttäärinteillä,joiden
kaltevuusonyli15astetta.
2.Vaara:kytkeseisontajarru
jairrotavirta-avainsekä
sytytystulpanjohtoennen
huoltoa.
4.Esineidensinkoutumis-
vaara:Äläpäästäsivullisia
laitteenlähelle.Poista
roskatalueeltaennenleik-
kuuta.Pidäsuuntainlevy
alhaalla.
6.Kehonloukkaantumis-
vaara:Äläkuljetamatkus-
tajia.Katsotaaksesi,kun
leikkaatperuutusvaihteella.
11
Laitteenyleiskatsaus
g020240
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
9
3
Kuva4
1.Jalkatuki
5.Ohjauspaneeli9.Suuntain
13.Etukääntöpyörät
2.Leikkuukorkeusvipu6.Kuljettajanistuin10.Moottori
3.Liikkeenohjausvipu7.Takakäyttöpyörä11.Pesuliitäntä
4.SmartSpeed-vipu
8.Polttoainesäiliönkorkki12.Leikkuupöytä
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin,ennenkuinkäynnistät
moottorinjakäytätkonetta(Kuva4jaKuva5).
Kuva5
Ohjauspaneeli
1.Kaasu/rikastin
3.Teräkytkin
(voimanulosotto)
2.Virtalukko
Virtalukko
Virtalukossaonkolmeasentoa:PYSÄYTYS,KÄYNNISSÄja
KÄYNNISTYS.Virta-avainkääntyyKÄYNNISTYS-asentoonja
palautuuvapautettaessaKÄYNNISSÄ-asentoon.Kunavain
käännetäänPYSÄYTYS-asentoon,moottorisammuu.Irrota
kuitenkinavainainakoneeltapoistuessasi,jottakonettaei
vahingossaynnistettäisi(Kuva5).
Kaasu-/rikastinvipu
Kaasuajarikastintasäädetäänsamallaohjausvivulla.
Kaasuvivullaohjataanmoottorinkierrosnopeutta,jasiinäon
portaatonsäätöHIDAS-asennostaNOPEAasentoon.Kytke
rikastinsiirtämällävipuNOPEA-asetuksenohi,kunnesse
pysähtyy(Kuva5).
Voiollatarpeenpitäävipuapysäytintävasten
rikastin-asennossa,kunmoottoriakäynnistetään.
Huomaa:Lämmintaikuumamoottorieivälttämättä
tarvitserikastusta.
Teräkytkin(voimanulosotto)
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirronleikkuuteriin
(Kuva5).
12
Liikkeenohjausvivutjapysäköintia-
sento
Liikkeenohjausvivutohjaavaterillisiänapamoottoreita
nopeudenmukaan.Vivunsiirtämineneteen-taitaaksepäin
kääntääsamanpuoleistapyörääeteen-taitaaksepäin.
Pyörännopeusriippuusiitä,mitenpaljonvipuasiirretään.
Ennenkuinpoistutkoneesta,siirliikkeenohjausvivut
keskeltäulospäinPYSÄKÖINTI-asentoon(Kuva13).Siirrä
liikkeenohjausvivutainaPYSÄKÖINTI-asentoon,kunpysäytät
koneentaijätätsenilmanvalvontaa.
SmartSpeed-ohjausjärjestelmän
vipu
SmartSpeed™-ohjausjärjestelmänvipusijaitseekuljettajan
istuimenalapuolella.Senavullakuljettajavoivalitajonkin
kolmestanopeusalueesta:viimeistely,hinaustaileikkaus
(Kuva16).
Polttoaineentarkistusikkuna
Koneenvasemmallasivullasijaitsevastatarkistusikkunasta
voidaantarkistaa,onkopolttoainesäiliössäbensiiniä(Kuva6).
G014521
1
Kuva6
1.Polttoaineentarkistusikkuna
Leikkuukorkeusvipu
Leikkuukorkeusvivunavullakuljettajavoilaskeajanostaa
leikkuupöytääistualtaan.Kunvipuasiirretäänylöskuljettajaa
kohti,leikkuupöytänouseemaasta,jakunvipuasiirretään
alaskuljettajastapoispäin,leikkuupöytälaskeemaahan.Säädä
leikkuukorkeuttavainkoneenollessapaikallaan.
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistakäyttöasennostakäsin.
Polttoaineenlisäys
Moottoritoimiiparhaiten,kunytetäänvainpuhdastaja
uutta(korkeintaan30päiväävanhaa)lyijytöntäbensiiniä,
jonkatieoktaaniluku(pumppuoktaaniluku)onvähintään
87(RON+MON/2).
Etanoli:Enintään10%etanolia(bensiininjaetanolin
seosta)tai15%MTBE:tä(metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)
sisältävääpolttoainettavoidaankäyttää.Etanolija
MTBEeivätolesamaasia.Bensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin15%(E15)onetanolia,eiolehyväksytty
käyttöön.Äläkäytäbensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin10%onetanolia(kuten15%etanolia
sisältäväE15,20%etanoliasisältäväE20taienintään
85%etanoliasisältäE85).Muunkuinhyväksytyn
bensiininyttövoiaiheuttaatoimintaongelmiaja/tai
moottorivaurioita,joitatakuueiehkäkata.
Metanoliasisältävääbensiiniäeisaakäyttää.
Polttoainettaeisaasäilyttäätalvenylipolttoainesäiliössä
tai-astioissa,elleipolttoaineeseenolelisätty
stabilointiainetta.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
HENGENVAARA
Tietyissäoloissabensiinionhyvintulenarkaa
jaräjähdysherkkää.Bensiininaiheuttama
tulipalotairäjähdysvoiaiheuttaapalovammojaja
omaisuusvahinkoja.
Täytäpolttoainesäiliöulkonaavoimessatilassa,
kunmoottorionjäähtynyt.Läikkynytbensiini
tuleepyyhkiäpois.
Älätäytäpolttoainesäiliötäsuljetussa
perävaunussa.
Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivantäyteen.
Lisääbensiiniäpolttoainesäiliöön,kunnes
pintaon6–13mmtäyttökaulanalareunan
alapuolella.Säiliöönjäätyhjätilasallii
bensiininlaajenemisen.
Älätupakoibensiiniäkäsitellessäsijapysy
kaukanaavotulestataipaikoista,joissakipinä
voisytyttääbensiinihöyryt.
Bensiiniätuleesäilyttääsillehyväksytyssä
säiliössä,jokaonpidettäväpoissalasten
ulottuvilta.Äläostabensiiniäenempääkuin30
päiväntarpeeseen.
Käytävain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimiioikein.
13
HENGENVAARA
Polttoainesäiliöntäytönaikanasaattaatietyissä
olosuhteissapurkautuastaattistasähköä,joka
sytyttääbensiinihöyryt.Bensiininaiheuttama
tulipalotairäjähdysvoiaiheuttaapalovammojaja
omaisuusvahinkoja.
Bensiiniastiattuleeainaasettaamaahanpois
ajoneuvostaennentankkaamista.
Bensiiniastioitaeisaatäyttääajoneuvonsisällä
taikuorma-autontaiperävaununlavalla,sillä
sisämatottaimuovisetlavanpäällysteetsaattavat
eristääastianjahidastaastaattisensähkön
purkautumista.
Poistapolttoainekäyttöisetlaitteet
kuorma-autostataiperävaunustajatankkaa
laite,kunsenpyörilläonkosketusmaahan,
mikälitämäonkäytännössämahdollista.
Josseeiolemahdollista,tankkaatällainen
laitekannettavastaastiastakuorma-autontai
perävaununlavallamieluumminkuinbensiinin
jakelupistoolilla.
Josjakelupistooliaonkäytettävä,pidäpistoolia
polttoainesäiliönreunaataiastianaukkoavasten
kokotankkaamisenajan.
VAARA
Bensiinionhaitallistataitappavaanieltynä.
Pitkäaikainenaltistuminenhöyryillevoiaiheuttaa
vakavantapaturmanjasairauksia.
Vältähöyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotetäälläjakelupistoolistaja
polttoainesäiliöstätailisäainepullonaukosta.
Vältäihokosketusta.Peseroiskeetpois
saippuallajavedellä.
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö
Polttoaineenstabilointi-/lisäaineenkäytölläonseuraaviaetuja:
Sepitääbensiinintuoreenakorkeintaan90päivän
varastoinninajan.Pitempiaikaiseenvarastointiin
suositellaanpolttoainesäiliöntyhjentämistä.
Sepuhdistaamoottoriaytönaikana.
Seestääliimamaisenhartsinkerääntymisen
polttoainejärjestelmään,mikävaikeuttaisikäynnistämistä.
Tärkeää:Äläkäytämetanoliataietanoliasisältäviä
lisäaineita.
Lisääbensiiniinoikeamäärästabilointi-/lisäainetta.
Huomaa:Stabilointi-/lisäainetoimiitehokkaimmin,
kunsesekoitetaantuoreeseenbensiiniin.Käytä
stabilointiainettaaina,jotteipolttoainejärjestelmään
kerääntyisihartsimaisiajäämiä.
Polttoainesäiliöntäyttö
Huomaa:Varmista,ettämoottorionsammutettujaettä
liikkeenohjausvivutovatpysäköintiasennossa.
Huomaa:Polttoaineentarkistusikkunankauttavoidaan
tarkistaaennensäiliönyttöä,mitenpaljonsäiliössäon
bensiiniä(Kuva7).
Tärkeää:Älätäytäpolttoainesäiliötäliiantäyteen.
Täytäsäiliötäyttöaukonkaulanalaosaanasti.Säiliöön
jäävätyhjätilasalliipolttoaineenlaajentumisen.
Ylitäyttövoiaiheuttaapolttoainevuodontaivaurioittaa
moottoriataipäästöjärjestelmää.
g027243
A
B
E
D
C
Kuva7
Moottoriöljynmääräntarkistus
Tarkistamoottorinkampikammionöljymääräennen
moottorinynnistämistäjakoneenkäyttämistä.Katsokohta
Moottoriöljynmääräntarkistus(sivu28).
Uudenkoneensisäänajo
Uusissamoottoreissatäydenvoimansaavuttaminenkestää
jonkinaikaa.Uudenruohonleikkurinleikkuupöydissäja
vetojärjestelmissäonenemmänmoottoriakuormittavaa
kitkaa.Sisäänajokestää40–50tuntia,kunnesuudetkoneet
saavuttavatydenvoimanjaparhaansuorituskyvyn.
14
Muistaainaturvallisuus
Luekaikkiturvallisuusohjeetjaperehdymerkintöihin.
Nämätiedotauttavatsuojaamaansinuajasivullisia
loukkaantumiselta.
HENGENVAARA
Koneenkäyttömärälläruohollataijyrkillärinteillä
saattaaaiheuttaaluisumistajakoneenhallinnan
menetyksen.
Äläkäytärinteillä,joidenkaltevuusonyli
15astetta.
Vähennärinteissänopeuttajaoleäärimmäisen
varovainen.
Äläkäytäkonettavedenlähellä.
HENGENVAARA
Renkaidenlipeäminenreunojenylisaattaa
kaataakoneen,mistävoiollaseurauksenavakava
loukkaantuminen,hukkumisvaarataikuolema.
Äläkäytäkonettapudotustenlähellä.
Kuva8
1.Turvallinenaluekäytä
TimeCutter-leikkuriatällä
alueella
3.Vesi
2.Käytäpudotustentai
vedenlähettyvillä
työnnettävää
ruohonleikkuriaja/tai
käsikäyttöistätrimmeriä.
VAROITUS
Tämäkonetuottaa85dB(A):nylittävänäänitason
käyttäjänkorvankohdallajavoiaiheuttaa
kuulovammanpitkäaikaisessakäytössä.
Käytäkuulosuojaimiakäyttäessäsikonetta.
Silmiä,korvia,käsiä,jalkojajapäätäsuojaavienvarusteiden
käyttöonsuositeltavaa.
G009027
1
2
Kuva9
1.Käytäsilmäsuojaimia.2.Käytäkuulonsuojaimia.
Tietoaturvajärjestelmästä
VAARA
Josturvakytkimetovatirronneettaivaurioituneet,
konesaattaatoimiaodottamattomallatavallaja
aiheuttaahenkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuuspäivittäin
javaihdamahdollisetvaurioituneetkytkimet
ennenkoneenkäyttämistä.
Turvajärjestelmähuolehtiisiitä,ettämoottorikäynnistyyvain,
kun:
Terätonvapautettu.
LiikkeenohjausvivutovatPYSÄKÖINTI-asennossa.
Lisäksiturvajärjestelmäsammuttaamoottorin,jos
liikkeenohjausvivuteivätolePYSÄKÖINTI-asennossaja
kuljettajanouseeistuimelta.
Turvajärjestelmäntestaus
Tarkistaturvajärjestelmäntoimivuusainaennenkoneen
käyttöä.Josturvajärjestelmäeitoimiallakuvatullatavalla,se
onvälittömästikorjautettavavaltuutetussahuoltoliikkeessä.
1.Istuistuimella,asetaliikkeenohjausvivut
PYSÄKÖINTI-asentoonjasiirräteräkytkin
PÄÄLLÄ-asentoon.Yritäkäynnistäämoottori.Moottori
eisaaynnistyä.
2.IstuistuimellajasiirräteräkytkinPOIS-asentoon.
Siirjompikumpiliikkeenohjausvipukeskelle,
lukitsemattomaanasentoon.Yritäkäynnistää
moottori.Moottorieisaaynnistyä.Toistatoisella
liikkeenohjausvivulla.
15
3.Istuistuimella,siirteräkytkinPOIS-asentoonjalukitse
liikkeenohjausvivutPYSÄKÖINTI-asentoon.Käynnistä
moottori.Kunmoottorionkäynnissä,kytketeräkytkin
janousehiemanistuimelta,jolloinmoottorinpitäisi
sammua.
4.Istuistuimella,siirräteräkytkinPOIS-asentoonja
lukitseliikkeenohjausvivutPYSÄKÖINTI-asentoon.
Käynnistämoottori.Kunmoottorionkäynnissä,
siirliikkeenohjausvivutkeskellelukitsemattomaan
asentoon,kytketeräkytkinjanousehiemanistuimelta,
jolloinmoottorinpitäisisammua.
Moottorinkäynnistys
Tärkeää:Äläkäytäkäynnistintäkerrallayli5
sekunninajan.Käynnistysmoottorinkäyttöyli
5sekunninajanvoivaurioittaakäynnistysmoottoria.Jos
moottorieikäynnisty,odota10sekunninajanennen
käynnistysmoottorinkäyttöäuudelleen.
Huomaa:Voiollatarpeenpitäävipuapysäytintävasten
rikastin-asennossa,kunmoottoriakäynnistetään(Kuva10).
g027535
B
C
D
E
A
G
F
Kuva10
Terienkäyttö
Teräkytkinkytkeejavapauttaavoimansiirronleikkuuteriin.
Tälläkytkimelläohjataanvoimansiirtoalisälaitteisiin,kuten
leikkuupöytiinjaleikkuuteriin,jotkaottavatvirtaamoottorista.
Terienkytkentä
Tärkeää:Äläkytketeriä,joskoneonpysäköitypitkään
ruohikkoon.Muutoinhihnattaikytkinsaattavat
vaurioitua.
Huomaa:Kytketerätainakaasuvivunollessa
NOPEA-asennossa.
g027537
B
A
C
Kuva11
Terienvapautus
1
g027538
Kuva12
1.Ohjauspaneeli
2.Teräkytkin:Pois
Moottorinsammutus
1.VapautaterätsiirtämälläteräkytkinPOIS-asentoon
(Kuva12).
16
2.SiirkaasuvipuNOPEA-asentoon.
3.Käännävirta-avainPYSÄYTYS-asentoonjairrotaavain.
Koneellaajo
Konettaajettaessaonhyödyllistäymmärtää,mitenpaikallaan
kääntyväleikkuritoimii.Käyttöpyörätpyörivätitsenäisesti
akselienhydraulimoottorienvoimasta.Tämänansiostatoinen
puolivoipyöriätaaksepäintoisenpuolenpyöriessäeteenpäin,
jolloinkonepyöriipaikallaankääntymisensijaan.Tämä
parantaahuomattavastikoneenohjattavuuttamuttasaattaa
vaatiajonkinverrantotutteluauudeltakäyttäjältä.
VAARA
Konevoipyöriäpaikallaanhyvinnopeasti.Käyttäjä
voimenettääkoneenhallinnan,mikävoijohtaa
henkilö-taiomaisuusvahinkoihin.
Olevarovainenkääntyessäsi.
Hidastakonettaennenjyrkkiäkäännöksiä.
Kaasuvivullasäädetäänmoottorinpyörintänopeutta(1/min).
AsetakaasuvipuNOPEA-asentoon,jolloinsuorituskyky
onparhaimmillaan.Koneenyttöydelläkaasullaon
suositeltavaauseimmissatapauksissa.
Kuva13
1.PYSÄKÖINTI-asento4.Taaksepäin
2.Lukitsematonkeskiasento5.Koneenetuosa
3.Eteenpäin
Eteenpäinajo
Huomaa:Noudatavarovaisuuttaperuutettaessaja
käännyttäessä.
1.Siirliikkeenohjausvivutkeskelle,lukitsemattomaan
asentoon.
2.Kunhaluatajaaeteenpäin,työnnäliikkeenohjausvipuja
hitaastieteenpäin(Kuva14).
G008952
Kuva14
Joshaluatajaasuoraan,siirrämolempia
liikkeenohjausvipujayhtäpaljon(Kuva14).
Joshaluatkääntyä,vapautaliikkeenohjausvipua
suuntaan,johonhaluatkääntyä(Kuva14).
Mitäenemmänliikkeenohjausvipujasiirretään,sitä
nopeamminkoneliikkuukyseiseensuuntaan.
Kunhaluatpysähtyä,vedäliikkeenohjausvivut
VAPAA-asentoon.
Taaksepäinajo
Huomaa:Noudatavarovaisuuttaperuutettaessaja
käännyttäessä.
1.Siirliikkeenohjausvivutkeskelle,lukitsemattomaan
asentoon.
2.Kunhaluatajaataaksepäin,katsotaakse-jaalaspäinja
vedäliikkeenohjausvipujahitaastitaaksepäin(Kuva15).
17
G008953
Kuva15
Joshaluatajaasuoraan,siirrämolempia
liikkeenohjausvipujayhtäpaljon(Kuva15).
Joshaluatkääntyä,vapautaliikkeenohjausvipua
suuntaan,johonhaluatkääntyä.
Kunhaluatpysähtyä,siirräliikkeenohjausvivut
VAPAA-asentoon.
SmartSpeed
TM
-ohjausjärjestelmän
käyttö
SmartSpeed
TM
-ohjausjärjestelmänvipusijaitseekuljettajan
istuimenalapuolella(Kuva16).Senavullakuljettajavoivalita
jonkinkolmestaajonopeusalueesta:viimeistely,hinaustai
leikkaus.
Kuva16
1.SmartSpeed-vipu
Nopeuttavaihdetaanseuraavasti:
1.SiirliikkeenohjausvivutVAPAA-asentoonjaulospäin
PYSÄKÖINTI-asentoon.
2.Vapautateräkytkin.
3.Säädävipuhaluamaasiasentoon.
Seuraavatovatvainsuosituksia.Säädötvaihtelevat
ruohotyypin,ruohonsisältämänkosteudensekäruohon
korkeudenmukaan.
Suositeltu
käyttö:
ReunusHinausLeikkuu
PysäköintiX
Märkä,
painava
ruoho
X
KoulutusX
Ruohon
keräys
X
LevitysX
Tavallinen
leikkuu
X
KuljetusX
Reunus
Tämäonpieninnopeus.Tätänopeuttasuositellaanseuraaviin:
Pysäköinti
Märän,painavanruohonleikkuu
Koulutus
Hinaus
Tämäonkeskinopeus.Tätänopeuttasuositellaanseuraaviin:
Ruohonkeräys
Levitys
Leikkuu
Tämäonsuurinnopeus.Tätänopeuttasuositellaanseuraaviin:
Tavallinenleikkuu
Koneenkuljetus
Koneenpysäytys
Kunhaluatpysäyttääkoneen,siirliikkeenohjausvivut
VAPAA-asentoonjaulospäinPYSÄKÖINTI-asentoon.Vapauta
teräkytkinjavarmista,ettäkaasuonpuolikaasunjayden
kaasunvälissä,jakäännävirta-avainPysäytys-asentoon.Ota
avainpoisvirtalukosta.
VAARA
Lapsettaisivullisetvoivatloukkaantua,joshe
siirvättaiyrittävätkäyttääleikkuriasenollessa
ilmanvalvontaa.
Muistairrottaavirta-avainjasiirtää
liikkeenohjausvivutulospäinPYSÄKÖINTI-asentoon,
kunjätätkoneenilmanvalvontaavaikkavain
muutamaksiminuutiksi.
18
Leikkuukorkeudensäätö
Huomaa:Kuljetusasentoonkorkeinleikkuukorkeusasento
taileikkuukorkeus115mmkuvanmukaisesti(Kuva17).
Leikkuukorkeuttasäädetäänvivulla,jokasijaitseekäyttäjän
paikanoikeallapuolella(Kuva17).
Kuva17
Istuimensäätö
Siiristuintaeteen-taitaaksepäinkuvanmukaisesti(Kuva
18).
g027249
B
C
A
Kuva18
Liikkeenohjausvipujensäätö
Korkeudensäätö
Liikkeenohjausvipujavoidaansäätääkorkeammalletai
matalammalleomientarpeidenmukaan(Kuva19).
g027252
B
A
Kuva19
Kallistuksensäätö
Liikkeenohjausvipujavoidaansäätääeteen-taitaaksepäin
omientarpeidenmukaan.
1.Löysääylempääpulttia,jokakiinnittääohjausvivun
ohjausvarrenakseliin.
2.Löysääalempaapulttiajuurisenverran,ettäohjausvipu
kääntyypitkittäissuunnassa(Kuva19).
3.Kiinnitäohjausvipuuuteenasentoonkiristämällä
molemmatpultit.
19
4.Säädätoinenohjausvipusamallatavalla.
Koneentyöntäminenkäsin
Tärkeää:TyönnäkonettaainakäsinÄläkoskaanhinaa
konetta,koskasevoivaurioitua.
Tässäkoneessaonsähköinenjarrumekanismi.Konetta
työnnettäessävirta-avaimenonoltavaKÄYNNISSÄ-asennossa.
Jottasähköjarruvoitaisiinvapauttaa,akunonoltavaladattuja
toiminnassa.
Koneentyöntäminen
1.Pysäköikonetasaisellealustallejavapautateräkytkin.
2.SiirliikkeenohjausvivutulospäinPYSÄKÖINTI-
asentoon,sammutamoottorijaodota,ettäkaikki
liikkuvatosatpysähtyvät,ennenkuinpoistutkäyttäjän
paikalta.
3.Paikannaohitusvivutrungossamoottorinmolemmilla
puolilla.
4.Siirohitusvipujaeteenpäinaukonläpijalukitsene
paikoilleenpainamallaalas(Kuva20).
Huomaa:Teesamakummallekinvivulle.
5.SiirliikkeenohjausvivutsisäänpäinVAPAA-asentoon
jakäännävirta-avainKÄYNNISSÄ-asentoon.
Huomaa:Äläynnistäkonetta.
Huomaa:Voitnyttyöntääkonettakäsin.
g017303
1 2
3
Kuva20
1.Ohitusvipujensijainnit
3.Vivunasentokoneen
työntämistävarten
2.Vivunasentokoneen
käyttöävarten
6.Varmistalopuksi,ettäavainonkäännettytakaisin
PYSÄYTYS-asentoon,jottaakunlatauseipurkautuisi.
Huomaa:Joskoneeiliiku,sähköjarruvoiollaedelleen
kytkettynä.Tarvittaessasähköjarruvoidaanvapauttaakäsin.
KatsokohtaSähköjarrunvapautus(sivu35).
Koneenkäyttö
Siirohitusvipujataaksepäinaukonläpijalukitsene
paikoilleenkuvanmukaisesti(Kuva20).
Huomaa:Teesamakummallekinvivulle.
Muuntosivullepoistoon
81cm:nleikkuupöydillävarustetut
mallit
Tätäleikkuupöytäävoidaankäyttääsivupoistotilassa.
Poistolevyonirrotettavasivupoistotilaavarten.
Poistolevynirrotussivullepoistoa
varten
1.Pysäköikonetasaisellealustallejavapautateräkytkin.
2.SiirliikkeenohjausvivutulospäinPYSÄKÖINTI-
asentoon,sammutamoottori,irrotavirta-avainja
odota,ettäkaikkiliikkuvatosatpysähtyvät,ennenkuin
poistutyttäjänpaikalta.
3.Irrotasiipimutterijapultti,joillalevyonkiinnitetty
(Kuva21).
Huomaa:Säilytäkaikkiosatmyöhempääkäyttöä
varten.
Kuva21
1.Suuntain4.Saranatappi
2.Poistolevy
5.Siipimutteri
3.Alareuna
4.Irrotasaranatappi,jokakiinnittäälevynleikkuupöytään
(Kuva21).
5.Nostalevyirtileikkuupöydästä.
6.Laskesuuntainheittoaukonpäälle.
20
/

See käsiraamat sobib ka