Toro TimeCutter ZS 4200S Riding Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Kategooria
pliidikubud
Mudel
TimeCutter ZS 4200S Riding Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3381-471RevA
TimeCutter
®
ZS4200S-ajoleikkuri
Mallinro:74389—Sarjanro:314000001taisuurempi
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3381-471*A
VAARA
KALIFORNIA
Lakiesityksen65mukainenvaroitus
Tämätuotesisältääkemikaaleja,jotka
Kalifornianosavaltiontietojenmukaan
aiheuttavatsyöpää,synnynnäisiä
epämuodostumiatailisääntymiseen
liittyväähaittaa.
Tämäntuotteenmoottorintuottamat
pakokaasutsisältävätkemikaaleja,
jotkaKalifornianosavaltiontietojen
mukaanaiheuttavatsyöpää,synnynnäisiä
epämuodostumiataimuutalisääntymiseen
liittyväähaittaa.
Tämäkoneonajettavavaakatasoleikkuri,jokaontarkoitettu
kotikäyttöönasuinalueille.Seontarkoitettupääasiassa
viheralueidenruohonleikkuuseen.Sitäeioletarkoitettu
pensaidenleikkuuseentairuohontaimuunkasvuston
leikkuuseenteidenvarsillaeikämaatalouskäyttöön.
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaistendirektiivien
mukainen.Lisätietojaonerillisessätuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Bruttohevosvoima
Moottorinvalmistajaonmitannuttämänmoottorin
brutto-tainettohevosvoimanlaboratoriossaSAEJ1940:n
mukaisesti.Tämänluokanleikkurinmoottorintodellinen
hevosvoimamääräonhuomattavastialhaisempi,koskase
onsäädettyturvallisuuteen,päästöihinjakäyttöönliittyvien
vaatimustenmukaisesti.
Osoitteessawww.Toro.comonlisätietojaajoleikkurimalleista.
TämäkipinäsytytysjärjestelmäonKanadan
ICES-002-standardinmukainen.
Tärkeää:Tässämoottorissaeiolekipinänsammutti-
mellavarustettuaäänenvaimenninta.Kalifornianlaki
(CaliforniaPublicResourceCodeSection4442)kieltää
tämänmoottorinkäytönmetsissä,pensaikoissatai
ruohikkoalueilla.Muissamaissajavaltioissavoiolla
vastaaviarajoituksia.
VAARA
Alkuperäistenvakio-osientailisävarusteiden
poistaminensaattaavaikuttaakoneentoimintaan
jaturvallisuuteensekätakuunvoimassaoloon.
MuidenkuinalkuperäistenToro-osienkäyttö
saattaajohtaavakavaantapaturmaantai
kuolemaan.Valtuuttamattomienmuutosten
tekeminenmoottoriintaipolttoaine-tai
ilmastointijärjestelmäänsaattaaollasäännösten
vastaista.
Vaihdakaikkiosat,mukaanlukienmuunmuassa
renkaat,hihnat,terätjapolttoainejärjestelmänosat,
alkuperäisiinToro-osiin.
Johdanto
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisityttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekävälttämään
tapaturmiajatuotevaurioita.Oletitsevastuussatuotteen
asianmukaisestajaturvallisestaytöstä.
VoitottaayhteydenToroonsuoraanosoitteessa
www.Toro.com,jostarvitsettietojatuotteista,lisävarusteista
tailähimmästäjälleenmyyjästätaihaluatrekisteröidätuotteesi.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosiatai
lisätietoja,otayhteysvaltuutettuunhuoltoliikkeeseentai
Toronasiakaspalveluun.Otatällöintuotteenmalli-ja
sarjanumerotvalmiiksiesiin.Kuva1näyttäälaitteenmallija
sarjanumeronsijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
G014523
1
Kuva1
Istuimenalla
1.Malli-jasarjanumerokilpi
Kirjoitatuotteenmalli-jasarjanumerotallaolevaantilaan:
©2013—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa.
Kaikkioikeudetpidätetään
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäkäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä(Kuva
2)ilmaiseeuhkaa,jostasaattaaollaseurauksenavakava
tapaturmataijopakuolema,jossuositellutvarotoimenpiteet
laiminlyödään.
Kuva2
1.Varoitusmerkintä.
Tässäkäyttöoppaassakäytetäänkahtatermiätietojen
korostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiotamekaanisiin
erikoistietoihinjaHuomautuskorostaaerityishuomion
ansaitseviayleistietoja.
Sisältö
Johdanto.......................................................................2
Turvaohjeet...................................................................4
Turvallisetkäyttötavat..............................................4
Toro-leikkurinturvallisuus........................................6
Malli74389.............................................................7
Kaltevuuskaavio.....................................................8
Turva-jaohjetarrat.................................................9
Laitteenyleiskatsaus......................................................12
Ohjauslaitteet........................................................12
Käyttö.........................................................................14
Polttoaineenlisäys..................................................14
Moottorinöljymääräntarkistus.................................15
Uudenkoneensisäänajo..........................................15
Muistaainaturvallisuus...........................................15
Moottorinkäynnistys..............................................16
Terienkäyttö..........................................................17
Turvajärjestelmäntestaus........................................18
Moottorinpysäytys.................................................18
Ajaminen..............................................................18
Koneenpysäytys....................................................20
Leikkuukorkeudensäätö..........................................20
Istuimensäätö........................................................20
Liikkeenohjausvipujensäätö....................................21
Koneentyöntäminenkäsin......................................21
Muuntosivullepoistoon(mallit,joissaon107cm:n
leikkuupöydät)....................................................22
Muuntosivullepoistoon(mallit,joissaon127cm:n
leikkuupöydät)....................................................23
Käyttövihjeitä.......................................................24
Kunnossapito...............................................................26
Kunnossapitotaulukko...............................................26
Huoltoaedeltävättoimenpiteet....................................27
Istuimennosto.......................................................27
Voitelu.....................................................................27
Laakereidenrasvaus................................................27
Moottorinhuolto......................................................28
Ilmanpuhdistimenhuolto........................................28
Moottoriöljynhuolto..............................................28
Sytytystulpanhuolto...............................................30
Jäähdytysjärjestelmänpuhdistus...............................31
Puhallinkotelonpuhdistus.......................................31
Polttoainejärjestelmänhuolto......................................32
Polttoaineputkensuodattimenvaihto........................32
Sähköjärjestelmänhuolto...........................................33
Akunlataus...........................................................33
Sulakkeidenhuolto.................................................34
Vetojärjestelmänhuolto.............................................35
Rengaspaineentarkistus..........................................35
Sähköjarrunvapautus..............................................35
Leikkurinhuolto........................................................36
Leikkuuterienhuolto...............................................36
Leikkuupöydäntasaus.............................................38
Leikkurinirrotus....................................................41
Leikkurinasennus...................................................42
Suuntaimenvaihto..................................................42
Leikkurinhihnanhuolto..............................................43
Hihnojentarkastus.................................................43
Leikkurinhihnanvaihto..........................................43
Puhdistus.................................................................44
Leikkurinalapuolenpesu.........................................44
Varastointi...................................................................45
Puhdistusjavarastointi............................................45
Vianetsintä...................................................................46
Kaaviot.......................................................................48
3
Turvaohjeet
Ruohonleikkurinasiatonkäyttötaihuoltovoiaiheuttaa
tapaturmantaikuoleman.Vähennätapaturmariskiä
noudattamallanäitäturvaohjeita.
Toroonsuunnitellutjatestannuttämänruohonleikkurin
siten,ettäsenkäyttöonturvallista,muttaseuraavienohjeiden
noudattamattajättäminensaattaaaiheuttaahenkilövahingon.
Parhaanmahdollisenturvallisuudenjahyvän
suorituskyvyntakaamiseksisekälaitetuntemuksen
hankkimiseksiontärkeää,ettäkaikkiruohonleikkurin
käyttäjätlukevattämänkäyttöoppaanjaomaksuvatsen
tiedotennenlaitteenkäyttämistä.Erityistähuomiota
onkiinnitettäväturvaohjeenvaroitusmerkintään
(
Kuva2),jokatarkoittaaVaroitusta,Vaaraatai
Hengenvaaraa”henkilöturvallisuusohjeet”.Lueja
omaksunämäohjeet,sillänekäsittelevätturvallisuutta.
Ohjeidennoudattamattajättäminensaattaajohtaa
henkilövahinkoon.
Turvallisetkäyttötavat
SeuraavatohjeetonotettustandardistaEN836:1997.
Koulutus
Luekäyttöopasjamuukoulutusmateriaali.
Huomaa:Joskäyttäjätaimekaanikkoeiymmärrä
oppaankieltä,omistajanonselitettähänellesensisältö.
Tutustulaitteenturvallisenkäytönohjeisiin,
ohjauslaitteisiinjaturvamerkintöihin.
Kaikillekäyttäjillejamekaanikoilleonannettava
asianmukainenkoulutus.Omistajavastaakäyttäjien
koulutuksesta.
Äläannalapsientaikouluttamattomienhenkilöiden
käyttäätaihuoltaalaitetta.
Huomaa:Paikallisetsäännöksetsaattavatasettaa
rajoituksiayttäjäniälle.
Omistaja/käyttäjävoiestääitselleentaimuillehenkilöille
taiomaisuudelleaiheutuneetvahingotjaonsiksivastuussa
niistä.
Valmistelut
Tutkimaasto,jottavoitarvioida,mitälisälaitteitaja
varusteitatyönturvallinensuorittaminenedellyttää.Käytä
vainvalmistajanhyväksymiälisälaitteitajavarusteita.
Pukeuduasianmukaisesti.Käytäkypärää,suojalaseja,
pitkiähousuja,turvakenkiä,käsineitäjakuulonsuojainta.
Tärkeää:Pitkäthiukset,löysätvaatteetjaroikkuvat
korutvoivattakertualiikkuviinosiin.
Tarkastaalue,jollalaitettaontarkoitusyttää,javarmista,
ettäkaikkiesineetpoistetaankoneentieltäennenkäyttöä.
Oleerityisenhuolellinenkäsitellessäsipolttoaineita.Ne
ovattulenarkoja,janiidenhöyryträjähtävätherkästi.
Käytähyväksyttyäsäiliötä.
Äläirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisää
polttoainettamoottorinollessakäynnissä.Anna
moottorinjäähtyäennenpolttoaineenlisäämistä.
Älätupakoikoneenlähettyvillämoottorinollessa
käynnissä.
Äläytätaityhjennäkoneenpolttoainesäiliötä
sisätiloissa.
Tarkista,ettäyttäjänpitokytkimet,turvakytkimetja
kilvetovatpaikoillaanjatoimivatoikein.Äläkäytä
konetta,mikälineeivättoimikunnolla.
Käyttö
Salamaniskuvoiaiheuttaavakavanloukkaantumisentai
hengenvaaran.Josalueellaonukonilma,konettaeisaa
käyttää.Tällöinonhakeuduttavasuojaan.
Äläkäytämoottoriasuljetussatilassa.
Käytäkonettavainhyvinvalaistuillaalueilla,jottapystyt
välttämäänkolotjapiilevätvaarat.
Varmistaennenmoottorinkäynnistämistä,ettäkaikki
käyttöpyörätovatvapaallajaseisontajarruonkytketty.
Käynnistämoottorivainkäyttäjänpaikalta.
Varmistakonettakäytettäessä,ettäseonvakaallaalustalla.
Kiinnitätähänerityistähuomiotaperuuttaessasi.
Huomaa:Liukasalustavoiaiheuttaaliukastumisen.
Hidastajaoleerityisenvarovainenrinteillä.Ajarinteillä
sivusuuntaan.Nurmiolosuhteetvoivatheikentääkoneen
vakautta.Olevarovainenkäyttäessäsikonettapudotusten
lähellä.
Hidastajaolevarovainenkääntyessäsisekämuuttaessasi
suuntaamäissä.
Älänostaleikkuupöytääterienpyöriessä.
Äläkäytäkonetta,josPTO-suojustaimuutturvalaitteet
eivätoletiukastipaikallaan.Varmista,ettäkaikki
turvalaitteetovatpaikoillaan,neonsäädettyoikeinjane
toimivatoikein.
Äläkäytäkonetta,josheittokanavansuuntainonylhäällä
taiirrotettutaijossitäonmuunnettu,elleiruohonkerääjä
olekäytössä.
4
Älämuutamoottorinkierrosnopeudensäätimenasetuksia
taikäytämoottoriaylikierroksilla.
Pysähdytasaisellemaalle,kytkeyttöpyörätpoiskäytöstä,
kytkekäsijarrupäälle(joson)jasammutamoottoriaina,
ennenkuinpoistutyttäjänpaikalta,myöskerääjien
tyhjentämistätaitukoksensuppilostapoistamistavarten.
Pysäytälaitteetjatarkastaterät,mikälikoneosuuesineisiin
taitäriseeepätavallisesti.Suoritatarvittavatkorjaukset
ennenkoneenkäytönjatkamista.
Äläpanekäsiätaijalkojaleikkuuyksikköön.
Katsotaaksejaalasennenperuuttamistajavarmista,että
reittionvapaa.
Pidälemmikitjasivullisetetäälläkäytössäolevasta
koneesta.
Hidastajaolevarovainenkääntyessäsisekäteitäja
jalkakäytäviäylittäessäsi.Pysäytäterät,josetleikkaa
ruohoa.
Katso,mihinsuuntaanleikkuujätepoistuujahuolehdi,
etteitässäsuunnassaoleihmisiä.
Äläytäleikkuriaalkoholintaihuumausaineiden
vaikutuksenalaisena.
Olevarovainenlastatessasikonettaperävaunuuntai
kuorma-autoonjaniistäpois.
Olevarovainenlähestyessäsikulmia,joissaonhuono
näkyvyys,pensaita,puitataimuitanäköesteitä.
Polttoaineidenturvallinenkäsittely
Vältäloukkaantumisetjaomaisuusvahingotkäsittelemällä
bensiiniäerittäinvarovasti.Bensiinionerittäintulenarkaa
jasenyrytovaträjähdysherkkiä.
Sammutasavukkeet,sikarit,piiputjamuutsytytyslähteet.
Käytävainhyväksyttyäpolttoaineastiaa.
Äläirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisääpolttoainetta
moottorinollessakäynnissä.
Annamoottorinjäähtyäennenpolttoaineenlisäämistä.
Älätäytäkoneenpolttoainesäiliötäsisätiloissa.
Äläsäilytäkonettataipolttoainesäiliötätilassa,jossa
onavotuli,kipinöitätaivarmistusliekki(esimerkiksi
vedenlämmitintaimuuvastaavalaite).
Äläytäastioitaajoneuvonsisällä,kuorma-autossatai
perävaununlavalla,jossaonmuovipäällyste.Asetaastiat
maahanjapoisajoneuvonläheltäennenpolttoaineen
lisäämistä.
Poistalaitekuorma-autostataiperävaunustajatankkaa
laite,kunsenpyörilläonkosketusmaahan.Josseei
olemahdollista,tankkaatällainenlaitemieluummin
kannettavastaastiastakuinpolttoaineenjakelupistoolilla.
Pidäpistooliapolttoainesäiliönreunaataiastian
aukkoavastenkokotankkaamisenajan.Äläytä
polttoainepistoolinaukilukituskytkintä.
Jospolttoainettaonroiskunutvaatteille,vaihdavaatteet
välittömästi.
Älätäytäpolttoainesäiliötäliianyteen.Asenna
polttoainesäiliönkorkkijakiristäsehuolellisesti.
Kunnossapitojavarastointi
Kytkeyttöpyörätpoiskäytöstä,kytkeseisontajarru,
sammutamoottorijairrotavirta-avaintaisytytystulpan
johto.Odotaennensäätämistä,puhdistamistatai
korjaamista,ettäkaikkiosatpysähtyvätkokonaan.
Poistaruohojaleikkuujäteleikkuuyksiköstä,
käyttöpyöristä,äänenvaimentimistajamoottorista
tulipalonestämiseksi.
Puhdistaöljy-japolttoaineroiskeet.
Annamoottorinjäähtyäennenkoneenvarastointia.
Äläsäilytäpolttoainettalähelläavotultataityhjennä
polttoainesäiliötäsisätiloissa.
Äläannatehtäväänkouluttamattomienhenkilöiden
huoltaakonetta.
Tueosattarvittaessapukkienavulla.
Vapautapainehuolellisestiosista,joihinonvarastoitunut
energiaa.
Irrotaakkutaivedäjohtoirtisytytystulpastaennen
minkäänlaisiahuoltotoimia.Irrotakaapeliensin
miinusnavastajavastasittenplusnavasta.Kytkekaapeli
ensinplusnapaanjavastasittenmiinusnapaan.
Olevarovainen,kuntarkastatteriä.Kiedoterän(terien)
ympärilleesimerkiksikangastaikäytäkäsineitäjaole
varovainen,kunhuollatteriä.Äläsuoristataihitsaateriä,
vaanvaihdane.
Pidäkädetjajalatpoissaliikkuvistaosista.Äläteesäätöjä
moottorinollessakäynnissä,josmahdollista.
Pidäkaikkiosathyvässäkunnossajakaikkienlaitteiden
kiinnityksettiukalla.Vaihdakaikkikuluneettai
vaurioituneettarrat.
Kuljetus
Olevarovainenlastatessasikonettaperävaunuuntai
kuorma-autoon.
Käytäysleveääramppialastatessasikonettaperävaunuun
taikuorma-autoon.
Kiinnitäkonetiukastihihnoilla,ketjuilla,kaapeleilla
taiköysillä.Etu-jatakahihnatonsuunnattavaalas-ja
ulospäinkoneesta.
5
Toro-leikkurinturvallisuus
SeuraavassaluettelossaonerityisestiToro-tuotteitakoskevia
turvaohjeitajamuitaturvallisuustietoja,jotkayttäjänon
tunnettava.
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäsingota
esineitä.Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeitavakavan
loukkaantumisentaikuolemanvälttämiseksi.
Tämätuoteontarkoitetturuohonleikkaamiseenja
kierrättämiseentaileikatunruohonkeräämiseen,kunseon
varustetturuohonkerääjällä.Muukäyttövoiollavaarallista
käyttäjällejasivullisille.
Yleinenkäyttö
Varmistaennenruohonleikkuuta,ettäalueellaeiole
sivullisia.Pysäytäkone,josalueelletuleeihmisiä.
Äläkosketalaitteentailisälaitteidenosia,jotkavoivatolla
kuumiaytönjäljiltä.Annakaikkienosienjäähtyä,ennen
kuinyritäthuoltaa,säätäätaikorjatakonetta.
KäytävainToronhyväksymiälisälaitteita.Takuu
saattaaraueta,josytetäänlisälaitteita,joitaToroeiole
hyväksynyt.
Tarkistavapaaalikulkukorkeus(esim.puidenoksat,
porttikäytävät,sähkölinjat)ennenkuinajatminkään
kohteenalitse.Varoosumastakohteeseen.
Hidastavauhtiaennenkääntymistäjanoudata
varovaisuutta.
Olevarovainenajaessasireunakiveysten,kivien,
puunjuurienjamuidenesteidenyli.
Katsotaaksejaalasennenperuuttamistajavarmista,että
reittionvapaa.Oleerityisenvarovainenperuuttaessasi.
Käytäohjauslaitteitatasaisellaliikkeelläjariuhtomatta.
Kunlastaatkonetta,käytätäysleveääramppia,jokaon
leveämpikuinkoneenrunko.
Äläkuljetamatkustajia.
Äläkuljetakoneessaesineitä.
Käyttörinteillä
Kaikillarinteilläjakaltevillapinnoillaonoltavaerityisen
varovainen.Jostunnetolosiepävarmaksirinteessä,äläleikkaa
sitä.
Poistaleikkuualueeltakaikkiesteet,kutenkivet,puiden
oksatjne.
Varokoloja,uriajatöyssyjä.
Huomaa:Korkearuohovoipeittääesteet.
Äläleikkaaruohoapudotusten,ojientaivallien
lähettyvillä.
Huomaa:Konevoikaatuayllättäen,jospyörämenee
törmäntaiojanreunanylitaijosreunasortuu.
Oleerityisenvarovainenyttäessäsiruohonkerääjiätai
muitalisälaitteita.
Huomaa:Nevoivatvaikuttaakoneenvakauteen.
Liikurinteillähitaastijavähänkerrallaan.
Älämuutanopeuttataisuuntaaäkillisesti.
Leikkaarinteetsivuttaissuunnassa.
Äläleikkaaruohoarinteillä,joidenkaltevuusonyli
15astetta.
Hinausturvallisuus
Äläkiinnitähinattavaalaitettamuuallekoneeseenkuin
vetokoukkuun.
Noudatavalmistajansuosituksia,jotkakoskevat
hinattavienlaitteidenpainoajarinteillävetämistä.
Hinauspainoeisaaollasuurempikuinkoneen,käyttäjän
jalisäpainojenyhteispaino.Käytälisälaitteenasiakirjoissa
taivetolaitteenkäyttöoppaassamääritettyjävastapainojatai
pyöräpainoja.
Äläkoskaanannalastentaimuidenhenkilöidenolla
hinattavanlaitteensisällätaipäällä.
Rinteissähinattavanlaitteenpainovoijohtaapidon
menetykseen,kaatumisriskinkasvuunjaajoneuvon
hallinnanmenetykseen.Vähennähinattavanlaitteen
painoajahidastavauhtia.
Pysäytysmatkakasvaahinatunkuormanpainonkasvaessa.
Ajahitaastijavaraapysähtymiseenlisääetäisyyttä.
Teeleveitäkäännöksiä,jottalisälaiteeikoskettaisikonetta.
Huolto
Äläsäilytäkonettataipolttoaineastiaasisätiloissa,joissa
onavotuli,esimerkiksivedenlämmitintaitulisija.
Pidäpultitjamutterit,varsinkinterienkiinnityspultit,
tiukalla.
Äläkoskaanpoistataipeukaloiturvalaitteita.Tarkista
säännöllisesti,ettänetoimivatasianmukaisesti.Älä
koskaanyritämuuttaaturvalaitteidenkäyttötarkoitustatai
vähentääturvalaitteentarjoamaasuojaa.
SuojaaToro-laitteistoinvestointijahuolehdisen
toiminnastayttämälläalkuperäisiäToro-varaosia.
6
Torotoimittaaluotettaviavaraosia,jotkaonsuunniteltu
erityisentarkastilaitteidemmeteknistenmääritysten
mukaisesti.VaadialkuperäisiäToro-varaosiajavoitolla
huoletta.
Tarkistajarrujentoimintausein.Säädäjahuolla
tarvittaessa.
Malli74389
Äänenpaine
Tämänlaitteenäänenpainetasokäyttäjänkorvankohdallaon
88dB(A),johonsisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaEN836määritetyn
menettelynmukaisesti.
Ääniteho
Tämänlaitteentaattuäänitehontasoon100dB(A).Lukemaan
sisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaISO11094kuvatun
menettelynmukaisesti.
Värinä
Oikeallekädellemitattuvärinätaso=2,5m/s
2
Vasemmallekädellemitattuvärinätaso=2,7m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=1,4m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaEN836määritetyn
menettelynmukaisesti.
Kokovartalonvärinä
Mitattuvärinätaso=0,30m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=0,15m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaEN836kuvatun
menettelynmukaisesti(istuenjaseistenajettavatleikkurit).
7
Kaltevuuskaavio
G01 1841
Kuva3
Tätäsivuavoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttääturvallisestirinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyys
kaltevuuskaavionavullaennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.Taitaarkki
rinteenkaltevuuttavastaavaaviivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan.
8
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueidenlähettyville.Korvaa
vioittuneettaikadonneettarratuusilla.
93-7009
1.Vaara:äläkäytäruohonleikkuriasuuntainylhäällätaiilman
suuntainta.Pidäsuuntainpaikallaan.
2.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara,leikkuuterä:pysy
etäälläliikkuvistaosista.
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
105-7015
Mallit,joissaon107cm:nleikkuupöydät
106-8717
1.Luekäyttöohjeetennenkorjaamistataihuoltamista.
2.Tarkistarengaspaineet25käyttötunninvälein.
3.Rasvaa25käyttötunninvälein.
4.Moottori
110-6691
1.Esineidensinkoutumisvaara:pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäkoneesta.
2.Esineidensinkoutumisvaararuohonleikkurista:älä
käytäkonettailmansuuntainta,poistolevyätai
ruohonkeräysjärjestelmää.
3.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara:pysyetäällä
liikkuvistaosista.
112-9840
1.Luekäyttöopas.3.Irrotavirta-avainjalue
ohjeetennenkorjaamista
taihuoltamista.
2.Leikkuukorkeus
114-1606
1.Takertumisvaara,hihna:pidäkaikkisuojuksetpaikoillaan.
9
119-8814
1.Pysäköintiasento4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
119-8815
1.Pysäköintiasento4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
120-5469
1.Leikkuukorkeus
121-2989
1.Ohitusvipuasentokoneen
työntämistävarten
2.Ohitusvipuasentokoneen
käyttöävarten
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia.
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttäviennesteiden
/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
130-0780
1.Hidas(viimeistelyja
hinaus)
2.Nopea(leikkuuja
siirtyminen)
10
130-6877
1.Luekäyttöopas2.Hinausaisan
enimmäisvetopainoon
36kg.
120-2239
1.Vaara:luekäyttöopas.5.Vaara:äläkäytämoniosaisiaramppeja.Käytätäysleveää
ramppiakonettakuljetettaessa.
2.Vaara:luekäyttöohjeetennenkorjaamistataihuoltamista.
Siirräliikkeenohjausvivutpysäköintiasentoon(jarru),irrota
virta-avainjasytytystulpanjohto.
6.Renkaidenpidontaihallinnanmenetyksenvaararinteissä:
vapautateräkytkin(voimanulosotto)jajatkahitaastirinnettä
alas.
3.Loukkaantumisvaara,leikkuuterä;takertumisvaara,hihna:
pysyetäälläliikkuvistaosistajapidäkaikkisuojuksetja
suojalevytpaikoillaan.
7.Sivullistenloukkaantumisvaaraperuutettaessa:äläkuljeta
matkustajia.Katsoperuuttaessasitaakse-jaalaspäin.
4.Esineidensinkoutumisvaara:pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäkoneesta,poistaroskatennenkäyttöäjapidä
suuntainpaikallaan.
8.Kaatumisvaara:äläleikkaaruohoarinteissä,joidenkaltevuus
onyli15astetta.Vältääkillisiäjajyrkkiäkäännöksiärinteissä.
11
121-0771
1.Rikastin4.Hidas
2.Nopea
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Portaatonsäätö
Laitteenyleiskatsaus
Kuva4
1.Suuntain
4.Leikkuukorkeusvipu7.Jalkatuki
10.Ohjauspaneeli
2.Takakäyttöpyörä5.Kuljettajanistuin8.Moottori11.Moottorinsuojus
3.Liikkeenohjausvivut
6.SmartSpeed-vipu
9.Polttoainesäiliönkorkki12.Etukääntöpyörät
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin,ennenkuinkäynnistät
moottorinjakäytätkonetta(Kuva4jaKuva5).
12
Kuva5
Ohjauspaneeli
1.Kaasu/rikastin
3.Teräkytkin
(voimanulosotto)
2.Virtalukko
Virtalukko
Virtalukossaonkolmeasentoa:Pysäytys,Käynnissäja
Käynnistys.Virta-avainkääntyyKäynnistys-asentoonja
palautuuvapautettaessaKäynnissä-asentoon.Kunavain
käännetäänPysäytys-asentoon,moottorisammuu.Irrota
kuitenkinavainainakoneeltapoistuessasi,jottakonettaei
vahingossaynnistettäisi(Kuva5).
Kaasu-/rikastinvipu
Kaasuajarikastintasäädetäänsamallaohjausvivulla.Kaasulla
säädetäänmoottorinnopeutta,jasiinäonportaaton
säätöhitaaltanopealle.Kytkerikastinsiirtämällävipu
Nopea-asetuksenohi,kunnessepysähtyy(Kuva5).
Teräkytkin(voimanulosotto)
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirronleikkuuteriin
(Kuva5).
Liikkeenohjausvivutjapysäköintia-
sento
Liikkeenohjausvivutohjaavaterillisiänapamoottoreita
nopeudenmukaan.Vivunsiirtämineneteen-taitaaksepäin
kääntääsamanpuoleistapyörääeteen-taitaaksepäin.Pyörän
nopeusriippuusiitä,mitenpaljonvipuasiirretään.Siir
liikkeenohjausvivutkeskeltäulospäinpysäköintiasentoonja
poistukoneesta(
Kuva17).Siirräliikkeenohjausvivutaina
pysäköintiasentoon,kunpysäytätkoneentaijätätsenilman
valvontaa.
SmartSpeed-ohjausjärjestelmän
vipu
SmartSpeed™-ohjausjärjestelmänvipusijaitseekuljettajan
istuimenalapuolella.Senavullakuljettajavoivalita
nopeusalueeksinopeantaihitaan(Kuva6).
G014475
1
Kuva6
1.SmartSpeed-vipu
Polttoaineentarkistusikkuna
Koneenvasemmallasivullasijaitsevastatarkistusikkunasta
voidaantarkistaa,onkopolttoainesäiliössäbensiiniä(Kuva7).
G014521
1
Kuva7
1.Polttoaineentarkistusikkuna
Leikkuukorkeusvipu
Leikkuukorkeusvivunavullakuljettajavoilaskeajanostaa
leikkuupöytääistualtaan.Kunvipuasiirretäänylöskuljettajaa
kohti,leikkuupöytänouseemaasta,jakunvipuasiirretään
alaskuljettajastapoispäin,leikkuupöytälaskeemaahan.Säädä
leikkuukorkeuttavainkoneenollessapaikallaan(
Kuva21).
13
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistakäyttöasennostakäsin.
Polttoaineenlisäys
Moottoritoimiiparhaiten,kunkäytetäänvainpuhdastaja
uutta(korkeintaan30päiväävanhaa)lyijytöntäbensiiniä,
jonkatieoktaaniluku(pumppuoktaaniluku)onvähintään
87(RON+MON/2).
Etanoli:Enintään10%etanolia(bensiininjaetanolin
seosta)tai15%MTBE:tä(metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)
sisältävääpolttoainettavoidaankäyttää.Etanolija
MTBEeivätolesamaasia.Bensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin15%(E15)onetanolia,eiolehyväksytty
käyttöön.Äläkäytäbensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin10%onetanolia(kuten15%etanolia
sisältäväE15,20%etanoliasisältäväE20taienintään
85%etanoliasisältäE85).Muunkuinhyväksytyn
bensiininyttövoiaiheuttaatoimintaongelmiaja/tai
moottorivaurioita,joitatakuueiehkäkata.
Metanoliasisältävääbensiiniäeisaakäyttää.
Polttoainettaeisaasäilyttäätalvenylipolttoainesäiliössä
tai-astioissa,elleipolttoaineeseenolelisätty
stabilointiainetta.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
HENGENVAARA
Tietyissäoloissabensiinionhyvintulenarkaa
jaräjähdysherkkää.Bensiininaiheuttama
tulipalotairäjähdysvoiaiheuttaapalovammojaja
omaisuusvahinkoja.
Täytäpolttoainesäiliöulkonaavoimessatilassa,
kunmoottorionjäähtynyt.Läikkynytbensiini
tuleepyyhkiäpois.
Älätäytäpolttoainesäiliötäsuljetussa
perävaunussa.
Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivantäyteen.
Lisääbensiiniäpolttoainesäiliöön,kunnes
pintaon6–13mmtäyttökaulanalareunan
alapuolella.Säiliöönjäävätyhjätilasallii
bensiininlaajenemisen.
Älätupakoibensiiniäkäsitellessäsijapysy
kaukanaavotulestataipaikoista,joissakipinä
voisytyttääbensiinihöyryt.
Bensiiniätuleesäilyttääsillehyväksytyssä
säiliössä,jokaonpidettäväpoissalasten
ulottuvilta.Äläostabensiiniäenempääkuin30
päiväntarpeeseen.
Käytävain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimiioikein.
HENGENVAARA
Polttoainesäiliöntäytönaikanasaattaatietyissä
olosuhteissapurkautuastaattistasähköä,joka
sytyttääbensiinihöyryt.Bensiininaiheuttama
tulipalotairäjähdysvoiaiheuttaapalovammojaja
omaisuusvahinkoja.
Bensiiniastiattuleeainaasettaamaahanpois
ajoneuvostaennentankkaamista.
Bensiiniastioitaeisaatäyttääajoneuvonsisällä
taikuorma-autontaiperävaununlavalla,sillä
sisämatottaimuovisetlavanpäällysteetsaattavat
eristääastianjahidastaastaattisensähkön
purkautumista.
Poistapolttoainekäyttöisetlaitteet
kuorma-autostataiperävaunustajatankkaa
laite,kunsenpyörilläonkosketusmaahan,
mikälitämäonkäytännössämahdollista.
Josseeiolemahdollista,tankkaatällainen
laitekannettavastaastiastakuorma-autontai
perävaununlavallamieluumminkuinbensiinin
jakelupistoolilla.
Josjakelupistooliaonkäytettävä,pidäpistoolia
polttoainesäiliönreunaataiastianaukkoavasten
kokotankkaamisenajan.
VAARA
Bensiinionhaitallistataitappavaanieltynä.
Pitkäaikainenaltistuminenhöyryillevoiaiheuttaa
vakavantapaturmanjasairauksia.
Vältähöyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotetäälläjakelupistoolistaja
polttoainesäiliöstätailisäainepullonaukosta.
Vältäihokosketusta.Peseroiskeetpois
saippuallajavedellä.
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö
Polttoaineenstabilointi-/lisäaineenkäytölläonseuraaviaetuja:
Sepitääbensiinintuoreenakorkeintaan90päivän
varastoinninajan.Pitempiaikaiseenvarastointiin
suositellaanpolttoainesäiliöntyhjentämistä.
Sepuhdistaamoottoriaytönaikana.
Seestääliimamaisenhartsinkerääntymisen
polttoainejärjestelmään,mikävaikeuttaisikäynnistämistä.
Tärkeää:Äläkäytämetanoliataietanoliasisältäviä
lisäaineita.
Lisääbensiiniinoikeamäärästabilointi-/lisäainetta.
14
Huomaa:Stabilointi-/lisäainetoimiitehokkaimmin,
kunsesekoitetaantuoreeseenbensiiniin.Käytä
stabilointiainettaaina,jotteipolttoainejärjestelmään
kerääntyisihartsimaisiajäämiä.
Polttoainesäiliöntäyttö
Varmista,ettämoottorionsammutettujaettä
liikkeenohjausvivutovatpysäköintiasennossa.
Tärkeää:Älätäytäpolttoainesäiliötäliiantäyteen.
Täytäsäiliötäyttöaukonkaulanalaosaanasti.Säiliöön
jäävätyhjätilasalliipolttoaineenlaajentumisen.
Ylitäyttövoiaiheuttaapolttoainevuodontaivaurioittaa
moottoriataipäästöjärjestelmää.
1.Puhdistapolttoainesäiliönkorkinympäristöjairrota
korkki.
Huomaa:Polttoaineentarkistusikkunankautta
voidaantarkistaaennensäiliöntäyttöä,mitenpaljon
säiliössäonbensiiniä(Kuva8).
2.Kaadahitaastibensiiniäsäiliöön,kunnesseulottuu
täyttökaulanalaosaanasti(Kuva8).
G014474
1
2
3
4
5
6
Kuva8
1.Polttoainesäiliönkorkki
4.Täyttökaulanalaosa(täytä
vaintähänasti)
2.Täyttöaukko5.Polttoaineen
tarkistusikkuna
3.Täyttökaula6.Polttoainesäiliönpääty
G014895
1
2
3
4
Kuva9
1.Täyttöaukko3.Polttoaine
2.Täyttökaulanalaosa(täytä
vaintähänasti)
4.Polttoaineen
laajenemistila
3.Asennapolttoainesäiliönkorkkihuolellisestipaikalleen
jakiristä,kunnessenaksahtaa.
Moottorinöljymääräntarkistus
Tarkistamoottorinkampikammionöljymääräennen
moottorinkäynnistämistäjakoneenkäyttämistä.Katsokohta
Moottorinöljymääräntarkistus(sivu28).
Uudenkoneensisäänajo
Uusissamoottoreissatäydenvoimansaavuttaminenkestää
jonkinaikaa.Uudenruohonleikkurinleikkuupöydissäja
vetojärjestelmissäonenemmänmoottoriakuormittavaa
kitkaa.Sisäänajokestää40–50tuntia,kunnesuudetkoneet
saavuttavattäydenvoimanjaparhaansuorituskyvyn.
Muistaainaturvallisuus
Käyttöturvallisuus
Luehuolellisestikaikkiturvallisuusohjeetjaperehdy
merkintöihin.Nämätiedotauttavatsuojaamaansinua,
perhettäsi,lemmikkejäsijasivullisialoukkaantumiselta.
15
HENGENVAARA
Käyttömärälläruohollataijyrkillärinteillä
saattaaaiheuttaaluisumistajakoneenhallinnan
menetyksen.
Renkaidenlipeäminenreunojenylisaattaa
kaataakoneen,mistävoiollaseurauksenavakava
loukkaantuminen,hukkumisvaarataikuolema.
Josrenkaidenpitomenetetään,konettaeivoida
ohjata.
Noudataseuraaviaohjeitahallinnansäilyttämiseksi
jakaatumisenehkäisemiseksi.
Äläleikkaaruohoapudotustentaivesialueiden
lähellä.
Äläleikkaaruohoarinteillä,joidenkaltevuuson
yli15astetta.
Vähennärinteissänopeuttajaoleäärimmäisen
varovainen.
Kunleikkaatruohoarinteissä,ajarinteessä
vähitellenalhaaltaylöspäin.
Älämuutanopeuttataisuuntaaäkillisesti.
Kunmuutatsuuntaarinteessä,käännäkonetta
ylöspäin.Kääntyminenalaspäinrinteessä
heikentääpitoa.
Lisälaitteetmuuttavatkoneen
ajo-ominaisuuksia.Oleerityisenvarovainen,
kunkäytätlisälaitteitakoneenkanssa.
Kuva10
1.Turvallinenaluekäytä
TimeCutter-leikkuriatällä
alueella
3.Vesi
2.Käytäpudotustentai
vedenlähettyvillä
työnnettävää
ruohonleikkuriaja/tai
käsikäyttöistätrimmeriä.
VAROITUS
Tämäkonetuottaa85dB(A):nylittävänäänitason
käyttäjänkorvankorkeudellejavoiaiheuttaa
kuulovammanpitkäaikaisessakäytössä.
Käytäkuulosuojaimiakäyttäessäsikonetta.
Silmiä,korvia,jalkojajapäätäsuojaavienvarusteidenyttö
onsuositeltavaa.
G009027
1
2
Kuva11
1.Käytäsuojalaseja2.Käytäkuulonsuojaimia
Tietoaturvajärjestelmästä
VAARA
Josturvakytkimetovatirronneettaivaurioituneet,
konesaattaatoimiaodottamattomallatavallaja
aiheuttaahenkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuuspäivittäin
javaihdamahdollisetvaurioituneetkytkimet
ennenkoneenkäyttämistä.
Turvajärjestelmähuolehtiisiitä,ettämoottorikäynnistyyvain,
kun:
Terätonvapautettu.
Liikkeenohjausvivutovatpysäköintiasennossa.
Lisäksiturvajärjestelmäpysäyttäämoottorin,jos
liikkeenohjausvivuteivätolepysäköintiasennossajakuljettaja
nouseeistuimelta.
Moottorinkäynnistys
1.Istuuduistuimellejasiirräliikkeenohjausvivutulospäin
pysäköintiasentoon.
2.VapautaterätsiirtämälläteräkytkinPois-asentoon
(
Kuva12).
16
Kuva12
1.Ohjauspaneeli
2.Teräkytkin:Pois-asento
3.Vedärikastimenvipuylösennenkylmänmoottorin
käynnistystä(Kuva13).
Huomaa:Lämmintaikuumamoottorieivälttämättä
tarvitserikastusta.
Kuva13
1.Ohjauspaneeli
4.Portaatonsäätö
2.Kaasuvipu5.Hidas
3.Nopea6.Rikastimenvipu
4.Aktivoikäynnistinkääntämällävirta-avain
Käynnistys-asentoon(
Kuva14).
Huomaa:Kunmoottoriynnistyy,vapautaavain.
Tärkeää:Äläkäytäkäynnistintäkerrallayli10
sekunninajan.Josmoottorieikäynnisty,odota
60sekunninajankäynnistysyritystenvälillä.
Näidenohjeidenlaiminlyöntisaattaavaurioittaa
käynnistintä.
Kuva14
1.Ohjauspaneeli
5.Käynnissä
2.Virta-avain:Käynnissä-
asento
6.Käynnistys
3.Virta-avain:Käynnistys-
asento
7.Rikastimenvipu
4.Pysäytys
5.Kunmoottorionkäynnistynyt,painarikastimenvipu
alas(Kuva14).
Huomaa:Josmoottorisammuutaiyskii,vedä
rikastimenvipuuudelleenylösjaannamoottorinydä
muutamansekunninajan.Painasittenrikastimenvipu
alas.Toistatarvittaessa.
Terienkäyttö
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirronleikkuuteriin.
Tälläkytkimelläohjataanvoimansiirtoalisälaitteisiin,kuten
leikkuupöytiinjaleikkuuteriin,jotkaottavatvirtaamoottorista.
Terienkytkentä
Tärkeää:Äläkytketeriäteriä,joskoneonpysäköity
pitkäänruohikkoon.Muutoinhihnattaikytkinsaattavat
vaurioitua.
1.Vapautaliikkeenohjausvivutjaasetakonevapaalle.
2.Siirkaasuvipunopealle.
Huomaa:Kytketerätainakaasuvivunollessa
Nopea-asennossa.
3.SiirteräkytkinPäällä-asentoonjakytketerätvetämällä
teräkytkintäylös(
Kuva15).
17
Kuva15
1.Ohjauspaneeli
2.Teräkytkin:Päällä-asento
Terienvapautus
SiirteräkytkinPois-asentoonjavapautaterätpainamalla
teräkytkinalas(Kuva16).
Kuva16
1.Ohjauspaneeli
2.Teräkytkin:Pois
Turvajärjestelmäntestaus
Tarkistaturvajärjestelmäntoimivuusainaennenkoneen
käyttöä.Josturvajärjestelmäeitoimiallakuvatullatavalla,se
onvälittömästikorjautettavavaltuutetussahuoltoliikkeessä.
1.Istuistuimella,asetaliikkeenohjausvivut
pysäköintiasentoonjasiirräteräkytkinPäällä-asentoon.
2.Yritäkäynnistäämoottori.Moottorieisaakäynnistyä.
3.IstuistuimellajasiirräteräkytkinPois-asentoon.
4.Siirjompikumpiliikkeenohjausvipukeskelle,
lukitsemattomaanasentoon.
5.Yritäkäynnistäämoottori.Moottorieisaakäynnistyä.
6.Toistatoisellaliikkeenohjausvivulla.
7.Istuistuimella,siirräteräkytkinPois-asentoonjalukitse
liikkeenohjausvivutpysäköintiasentoon.
8.Käynnistämoottori.
9.Kunmoottorionkäynnissä,kytketeräkytkinjanouse
hiemanistuimelta.
Huomaa:Moottorinpitäisisammua.
10.Istuistuimella,siirräteräkytkinPois-asentoonjalukitse
liikkeenohjausvivutpysäköintiasentoon.
11.Käynnistämoottori.
12.Kunmoottorionkäynnissä,siirräliikkeenohjausvivut
keskellelukitsemattomaanasentoon,kytketeräkytkinja
nousehiemanistuimelta.
Huomaa:Moottorinpitäisisammua.
Moottorinpysäytys
1.VapautaterätsiirtämälläteräkytkinPois-asentoon
(Kuva16).
2.SiirkaasuvipuNopea-asentoon(Kuva13).
3.Käännävirta-avainPysäytys-asentoon(Kuva14)ja
irrotaavain.
Ajaminen
Konettaajettaessaonhyödyllistäymmärtää,mitenpaikallaan
kääntyväleikkuritoimii.Käyttöpyörätpyörivätitsenäisesti
akselienhydraulimoottorienvoimasta.Tämänansiostatoinen
puolivoipyöriätaaksepäintoisenpuolenpyöriessäeteenpäin,
jolloinkonepyöriipaikallaankääntymisensijaan.Tämä
parantaahuomattavastikoneenohjattavuuttamuttasaattaa
vaatiajonkinverrantotutteluauudeltakäyttäjältä.
VAARA
Konevoipyöriäpaikallaanhyvinnopeasti.Käyttäjä
voimenettääkoneenhallinnan,mikävoijohtaa
henkilö-taiomaisuusvahinkoihin.
Olevarovainenkääntyessäsi.
Hidastakonettaennenjyrkkiäkäännöksiä.
Kaasuvivullasäädetäänmoottorinpyörintänopeutta(1/min).
AsetakaasuvipuNopea-asentoon,jolloinsuorituskyky
onparhaimmillaan.Koneenyttöydelläkaasullaon
suositeltavaauseimmissatapauksissa.
18
Kuva17
1.Pysäköintiasento(jarru)
3.Eteenpäin
2.Lukitsematonkeskiasento4.Taaksepäin
SmartSpeed-järjestelmänkäyttö
Ohjausjärjestelmä
SmartSpeed™-ohjausjärjestelmänvipusijaitseekuljettajan
istuimenalapuolella(Kuva18).Senavullakuljettajavoivalita
ajonopeusalueeksinopeantaihitaan.
G014475
1
Kuva18
1.SmartSpeed-vipu
Nopeudenvaihto:
1.Siirliikkeenohjausvivutvapaallejaulospäin
pysäköintiasentoon.Vapautateräkytkin.
VAARA
Josirrotatotteesiliikkeenohjausvivuista
koneenollessaliikkeessä,saatatmenettää
koneenhallinnan,mikävoijohtaa
loukkaantumiseen.
Pysäytäainakonejasiirliikkeenohjausvivut
pysäköintiasentoon,ennenkuinsäädätSmart
Speed™-ohjausjärjestelmää.
2.Säädävipuhaluamaasiasentoon.
Eteenpäinajo
1.Siirliikkeenohjausvivutkeskelle,lukitsemattomaan
asentoon.
2.Kunhaluatajaaeteenpäin,työnnäliikkeenohjausvipuja
hitaastieteenpäin(Kuva17).
G008952
Kuva19
Joshaluatajaasuoraan,siirmolempia
liikkeenohjausvipujayhtäpaljon(Kuva17).
Joshaluatkääntyä,vapautaliikkeenohjausvipua
suuntaan,johonhaluatkääntyä(Kuva17).
Mitäenemmänliikkeenohjausvipujasiirretään,sitä
nopeamminkoneliikkuukyseiseensuuntaan.
Kunhaluatpysähtyä,vedäliikkeenohjausvivutvapaalle.
19
Taaksepäinajo
1.Siirliikkeenohjausvivutkeskelle,lukitsemattomaan
asentoon.
2.Kunhaluatajaataaksepäin,katsotaakse-jaalaspäinja
vedäliikkeenohjausvipujahitaastitaaksepäin(Kuva20).
G008953
Kuva20
Joshaluatajaasuoraan,siirmolempia
liikkeenohjausvipujayhtäpaljon(Kuva20).
Joshaluatkääntyä,vapautaliikkeenohjausvipua
suuntaan,johonhaluatkääntyä.
Kunhaluatpysähtyä,painaliikkeenohjausvivutvapaalle.
Koneenpysäytys
Kunhaluatpysäyttääkoneen,siirräliikkeenohjausvivut
vapaallejaulospäinpysäköintiasentoon.Vapautateräkytkin,
varmistaettäkaasuonnopeallajakäännävirta-avain
Pysäytys-asentoon.
Huomaa:Muistairrottaavirta-avainvirtalukosta.
VAARA
Lapsettaisivullisetvoivatloukkaantua,joshe
siirvättaiyrittävätkäyttääleikkuriasenollessa
ilmanvalvontaa.
Muistairrottaavirta-avainjasiirtää
liikkeenohjausvivutulospäinpysäköintiasentoon,
kunjätätkoneenilmanvalvontaavaikkavain
muutamaksiminuutiksi.
Leikkuukorkeudensäätö
Leikkuukorkeuttasäädetäänvivulla,jokasijaitseekuljettajan
istuimenoikeallapuolella(
Kuva21).
G015319
1
2
3
Kuva21
1.Leikkuukorkeusvipu3.115mm,kuljetusasento
2.Leikkuukorkeusasennot
1.Siirvipuhaluamaasileikkuuasentoonvetämällävipua
ylös-jasisäänpäin.
2.Kunvipuonhaluamassasikohdassa,laskevipuahitaasti
alas,kunnessekytkeytyyleikkuuasentoon.
Huomaa:Kuljetusasentoonkorkeinleikkuukorkeusasento
taileikkuukorkeus(115mm)(Kuva21).
Istuimensäätö
Istuinsiirtyyeteen-jataaksepäin.Säädäistuinsiten,ettäpystyt
ohjaamaankonettaparhaitenjaasentosionmahdollisimman
mukava.
Mallit,joissaon107cm:nleikkuupöydät
1.Nostaistuinjalöysääsäätöpulttejajuurisenverran,että
istuintavoidaansiirtää(Kuva22).
20
/