Toro TimeCutter ZS 4200S Riding Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Mudel
TimeCutter ZS 4200S Riding Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3433-608RevC
TimeCutter
®
ZS4200S-ajoleikkuri
Mallinro:74685—Sarjanro:400000000taisuurempi
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3433-608*C
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaisten
direktiivienmukainen.Lisätietojaonerillisessätuote-
kohtaisessavaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Brutto-tainettovääntö:Moottorinvalmistajaon
mitannuttämänmoottorinbrutto-tainettoväännön
laboratoriossaSAEJ1940:ntaiJ2723:nmukaisesti.
Tämänluokanleikkurinmoottorintodellinenvääntö
onhuomattavastialhaisempi,koskaseonsäädetty
turvallisuuteen,päästöihinjakäyttöönliittyvien
vaatimustenmukaisesti.Tutustukoneenmukana
toimitettuihinmoottorinvalmistajantietoihin.
Osoitteessawww.Toro.comonlisätietojamalleista.
Tärkeää:JosToro-moottorillavarustettua
konettakäytetäänyli1500m:nkorkeudessa
pitkäkestoisesti,korkeanilmanalansarjan
onoltavaasennettuna,jottamoottoritäyttää
CARB/EPA-päästömääräykset.Korkean
ilmanalansarjaparantaamoottorinsuorituskykyä
jaestääsytytystulppienlikaantumisen,
käynnistysvaikeudetjapäästöjenlisääntymisen.
Kunsarjaonasennettu,kiinnitäkorkeanilmanalan
kilpikoneensarjanumerokilvenviereen.Ota
yhteysvaltuutettuunToro-huoltoliikkeeseen
oikeankorkeanilmanalansarjanjakorkean
ilmanalankilvensaamiseksi.Etsilähinhuoltoliike
sivustoltammeosoitteessawww.Toro.comtai
otayhteysToroCustomerCareDepartment
-asiakaspalveluun,jonkanumero(t)onlueteltu
päästöjärjestelmäntakuulauselmassa(Emission
ControlWarrantyStatement).
Poistasarjamoottoristajapalautamoottori
alkuperäisiintehdasmäärityksiin,kunkonetta
käytetäänalle1500m:nkorkeudessa.Äläkäytä
korkeaailmanalaavartenmuunnettuamoottoria
alhaisemmassailmanalassa.Muutenmoottorivoi
ylikuumentuajavaurioitua.
Josetolevarma,onkokonemuunnettukorkeaa
ilmanalaavarten,katso,onkosiinäseuraavakilpi.
decal127-9363
Kuva3
Johdanto
Tämäajettavavaakatasoleikkuriontarkoitettu
kotikäyttöönasuinalueille.Seontarkoitettu
pääasiassaviheralueidenruohonleikkuuseen.
Tuotteenkäyttäminenmuuhunkuinsenaiottuun
käyttötarkoitukseenvoiollavaarallistakäyttäjälleja
sivullisille.
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekä
välttämääntapaturmiajatuotevaurioita.Oletitse
vastuussatuotteenasianmukaisestajaturvallisesta
käytöstä.
Käyosoitteessawww.Toro.com,jostarvitset
tuoteturvallisuuteenjakäyttökoulutukseenliittyviä
materiaaleja,tietojalisävarusteistatailähimmästä
jälleenmyyjästätaihaluatrekisteröidätuotteesi.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosia
tailisätietoja,otayhteysvaltuutettuun
huoltoliikkeeseentaiToronasiakaspalveluun.
Otatällöintuotteenmalli-jasarjanumerotvalmiiksi
esiin.Kuva1näyttäälaitteenmallijasarjanumeron
sijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
Tärkeää:Skannaamallasarjanumerokilvessä(jos
varusteena)olevanQR-koodinmobiililaitteella
saattuotetietojasekätakuu-javaraosatietoja.
g297763
Kuva1
Istuimenalla
1.Malli-jasarjanumeronsijainti
Kirjoitatuotteenmalli-jasarjanumerotallaolevaan
tilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäkäyttöoppaassakäytetäänkahtatermiä
tietojenkorostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiota
mekaanisiinerikoistietoihinjaHuomautuskorostaa
erityishuomionansaitseviayleistietoja.
Turvallisuusvaroitusmerkki(Kuva2)näkyysekätässä
käyttöoppaassaettäkoneessa.Seosoittaatärkeitä
©2020—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa
Kaikkioikeudetpidätetään
turvallisuusilmoituksia,joidenohjeitaonnoudatettava
onnettomuuksienvälttämiseksi.Tämänmerkin
yhteydessänäkyysanaHengenvaara,Vaaratai
Varoitus.
Hengenvaara:ilmaiseevälittömästivaarallisen
tilanteen,jokajatkuessaanjohtaakuolemaantai
vakavaanloukkaantumiseen.
Vaara:ilmaiseemahdollisestivaarallisentilanteen,
jokajatkuessaanvoijohtaakuolemaantai
vakavaanloukkaantumiseen.
Varoitus:ilmaiseemahdollisestivaarallisen
tilanteen,jokajatkuessaansaattaajohtaa
vähäiseentailieväänloukkaantumiseen.
sa-black
Kuva2
1.Varoitusmerkintä
Sisältö
Turvaohjeet...............................................................4
Yleinenturvallisuus.............................................4
Kaltevuuskaavio................................................5
Turva-jaohjetarrat.............................................6
Laitteenyleiskatsaus................................................9
Ohjauslaitteet..................................................10
Ennenkäyttöä......................................................11
Turvallisuusennenkäyttöä................................11
Polttoaineenlisäys............................................12
Päivittäisenhuollonsuorittaminen....................13
Uudenkoneensisäänajo..................................13
Turvajärjestelmänkäyttö..................................13
Istuimensäätö..................................................14
Liikkeenohjausvipujensäätö.............................14
Poistolevynirrotussivullepoistoa
varten............................................................14
Poistolevynasennuslevitystävarten................15
Käytönaikana.....................................................16
Turvallisuuskäytönaikana................................16
Ruohonleikkurinteräkytkimen
(voimanulosotto)käyttö.................................18
Kaasuvivunkäyttö............................................18
Moottorinkäynnistys.........................................19
Moottorinsammutus.........................................19
Liikkeenohjausvipujenkäyttö............................19
Koneellaajo......................................................20
SmartSpeed
TM
-ohjausjärjestelmän
käyttö............................................................20
Sivuheitonkäyttö..............................................21
Leikkuukorkeudensäätö...................................22
Nurmisuojarulliensäätö....................................22
Käyttövihjeitä...................................................23
Käytönjälkeen.....................................................24
Turvallisuuskäytönjälkeen...............................24
Koneentyöntäminenkäsin...............................24
Koneenkuljetus................................................25
Kunnossapito..........................................................27
Turvallisuushuollonaikana...............................27
Kunnossapitotaulukko.........................................27
Huoltoaedeltävättoimenpiteet............................29
Leikkuupöydänverhonvapautus......................29
Koneennosto...................................................29
Voitelu.................................................................30
Laakereidenrasvaus........................................30
Moottorinhuolto..................................................30
Moottorinturvallinenkäyttö...............................30
Ilmanpuhdistimenhuolto...................................30
Moottoriöljynhuolto..........................................31
Sytytystulpanhuolto.........................................34
Puhallinkotelonpuhdistus.................................34
Polttoainejärjestelmänhuolto..............................35
Polttoaineputkensuodattimenvaihto................35
Sähköjärjestelmänhuolto....................................36
Sähköjärjestelmänturvallinenkäyttö................36
Akunhuolto......................................................36
Sulakkeidenhuolto...........................................37
Vetojärjestelmänhuolto.......................................38
Rengaspaineentarkistus..................................38
Sähköjarrunvapautus.......................................38
Ohjauskulmansäätö.........................................38
Hihnanhuolto......................................................39
Hihnojentarkastus............................................39
Leikkurinhihnanvaihto.....................................39
Leikkurinhuolto....................................................40
Terienturvallinenkäyttö....................................40
Leikkuuterienhuolto.........................................40
Leikkuupöydäntasaus......................................43
Leikkuupöydänirrotus......................................45
Leikkuupöydänasennus...................................46
Suuntaimenvaihto............................................46
Puhdistus............................................................47
LeikkurinalapuolenpesuLeikkuupöytä............47
Jätteidenhävitys...............................................48
Varastointi...............................................................48
Turvallisuusvarastoinninaikana.......................48
Puhdistusjavarastointi.....................................48
Akunvarastointi................................................49
Vianetsintä..............................................................50
Kaaviot....................................................................52
3
Turvaohjeet
Tämäkoneonsuunniteltustandardin
ENISO5395:2013mukaisesti.
Yleinenturvallisuus
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäsingota
esineitä.Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeita,
jottavakaviltaloukkaantumisiltavältytään.
Luejasisäistätämänkäyttöoppaansisältöennen
moottorinkäynnistämistä.
Pidäsivullisetjalapsetloitolla.
Äläannalastentaikouluttamattomien
henkilöidenkäyttäätaihuoltaakonetta.Anna
vainvastuullisten,koulutettujen,ohjeisiin
perehtyneidenjafyysisestikonettakäyttämään
kykenevienhenkilöidenkäyttäätaihuoltaakonetta.
Äläkäytäkonettaäkkijyrkkienkohtien,ojien,
vallien,vesiesteidentaimuidenvaarakohtien
lähellä.Äläajakoneellarinteillä,joidenkaltevuus
onyli15astetta.
Älälaitakäsiätaijalkojakoneenliikkuvienosien
lähelle.
Äläkäytäkonettailmanpaikallaanoleviaja
asianmukaisestitoimiviasuojuksia,turvakytkimiä
jamuitaturvalaitteita.
Sammutamoottori,irrotavirta-avainjaodota,
ettäkaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet,ennen
kuinpoistutkäyttäjänpaikalta.Annakoneen
jäähtyäennenhuoltoa,säätämistä,tankkausta,
puhdistustataivarastointia.
4
Kaltevuuskaavio
g011841
Kuva4
Tämäsivuvoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttäärinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyyskaltevuuskaavionavulla
ennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.Taitaarkkirinteenkaltevuuttavastaavaa
viivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan
5
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueiden
lähettyville.Korvaavioittuneettaikadonneettarratuusilla.
decalbatterysymbols
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista.
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttävien
nesteiden/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia.9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
decaloemmarkt
Valmistajanmerkki
1.Tämämerkkiosoittaa,ettäteränonvalmistanut
alkuperäinenlaitevalmistaja.
decal93-7009
93-7009
1.Vaara:äläkäytäruohonleikkuriasuuntainylhäällätaiilman
suuntainta.Pidäsuuntainpaikallaan.
2.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara,leikkuuterä:pysy
etäälläliikkuvistaosista.
decal105-7015
105-7015
1.Hihnankulku
decal121-2989b
121-2989
1.Ohitusvipuasentokoneen
työntämistävarten
2.Ohitusvipuasentokoneen
käyttöävarten
6
decal132-0872
132-0872
1.Esineiden
sinkoutumisvaara.Älä
päästäsivullisialaitteen
lähelle.
3.Käsienjajalkojen
silpoutumisvaara:pidä
kädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.
2.Esineiden
sinkoutumisvaara,
nostettulevitin:äläkäytä
konettaleikkuupöydän
ollessaavoimena;käytä
levitintätaikerääjää.
4.Takertumisvaara:Pysy
etäälläliikkuvistaosista.
Pidäkaikkisuojuksetja
suojalevytpaikoillaan.
decal138-2456
138-2456
1.Luekäyttöopas.
3.Älätäytäpolttoainesäiliötä
liiantäyteen.
2.Pysäköikonetasaiselle
alustallepolttoainesäiliötä
täytettäessä.
decal139-2388
139-2388
1.Hidas3.Nopea
2.Kuljetus
decal139-2394
139-2394
1.Vetopyöränohjaimet4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
6.Seisontajarru
decal139-2395
139-2395
1.Seisontajarru
4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas6.Vetopyöränohjaimet
7
decal140-2716
140-2716
1.Rikastin3.Hidas
2.Nopea
decal140-2748
140-2748
decal135-3295
135-3295
Huomaa:Tämäkoneonteknisenstandardinvakaustestinmukainenstaattistenlateraalistenjapituussuuntaistentestienosalta
tarranosoittamallasuositellullaenimmäiskaltevuudella.Tutustukäyttöoppaanohjeisiinkoneenkäytöstärinteissä,tarkastakoneen
käyttöolosuhteetjamääritäniidenperusteella,voidaankokonettakäyttääkyseiselläpaikallajavallitsevissaolosuhteissa.Maaston
muutoksetvoivatvaikuttaakoneenkäyttöönrinteissä.
1.Vaara:luekäyttöopas.
4.Yliajovaara:Äläkuljetamatkustajia.Katsotaaksesi,kunajat
peruutusvaihteella.
2.Käsienloukkaantumisvaara,leikkuuterä;käsien
takertumisvaara,hihna:pysyetäälläliikkuvistaosistajapidä
kaikkisuojuksetjasuojalevytpaikoillaan.
5.Kaatumisvaara:Äläkäytäkaksiosaistaramppiakoneen
lastaamiseenperävaunuun.Käytävainyksiosaistaramppia,
jokaonriittävänleveäkoneelle.Äläkäytäramppia,
jonkakaltevuusonyli15astetta.Ajaramppiaylöspäin
peruuttamallajaalaspäineteenpäinajaen.
3.Esineidensinkoutumisvaara:Pidäsivullisetloitolla.Kerää
roskatennenleikkuuta.Pidäsuuntainlevylaskettuna.
6.Kaatumisvaara:äläkäytäkonettalähelläpudotuksiataiyli
15astettajyrkillärinteillä;käytäainoastaanrinteillä,joiden
kaltevuusonalle15astetta.
8
Laitteenyleiskatsaus
g295991
Kuva5
1.Moottori4.Liikkeenohjausvivut
7.Suuntain10.Ohjauspaneeli
2.Käyttäjänistuin5.Takakäyttöpyörä
8.SmartSpeed-vipu
3.Polttoainesäiliönkorkki6.Etukääntöpyörät9.Leikkuukorkeusvipu
9
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin,ennenkuinkäynnistät
moottorinjakäytätkonetta.
Ohjauspaneeli
g296034
Kuva6
Ohjauspaneeli
1.Kaasu-/rikastinvipu
3.Teräkytkin
(voimanulosotto)
2.Avainkytkin
Avainkytkin
Moottorikäynnistetäänjasammutetaan
avainkytkimestä.Siinäonkolmeasentoa:
PYSÄYTYS,KÄYNNISSÄjaKÄYNNISTYS(Kuva6).Katso
Moottorinkäynnistys(sivu19).
Kaasu-/rikastinvipu
Kaasuajarikastintasäädetäänsamallaohjausvivulla.
Kaasullasäädetäänmoottorinnopeutta,jasiinäon
portaatonsäätöHITAALTANOPEALLE(Kuva6).
Teräkytkin(voimanulosotto)
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirron
leikkuuteriin(Kuva6).
Liikkeenohjausvivut
Liikkeenohjausvivuillakonettakuljetetaaneteen-ja
taaksepäinsekäkäännetään(Kuva5).
Pysäköinti-asento
Ennenkuinpoistutkoneesta,siirräliikkeenohjausvivut
keskeltäulospäinPYSÄKÖINTI-asentoon(Kuva23).
SiirräliikkeenohjausvivutainaPYSÄKÖINTI-asentoon,
kunpysäytätkoneentaijätätsenilmanvalvontaa.
SmartSpeed-ohjausjärjestel-
mänvipu
SmartSpeed-ohjausjärjestelmänvipusijaitsee
kuljettajanistuimenalapuolella.Senavullakuljettaja
voivalitajonkinkolmestanopeusalueesta:viimeistely,
hinaustaileikkaus(Kuva26).
Polttoaineentarkistusikkuna
Koneenvasemmallasivullasijaitsevasta
tarkistusikkunastavoidaantarkistaa,onko
polttoainesäiliössäpolttoainetta(Kuva7).
g292100
Kuva7
1.Polttoaineentarkistusikkuna
10
Leikkuukorkeusvipu
Leikkuukorkeusvivunavullaleikkuupöytäävoidaan
laskeajanostaaistualtaan.Vivunsiirtäminenylös
(itseäkohti)nostaaleikkuupöydänmaastajavivun
siirtäminenalas(poispäin)laskeeleikkuupöydän
maahan.Säädäleikkuukorkeuttavainkoneenollessa
paikallaan(Kuva27).
Lisätarvikkeet/lisävarusteet
KoneeseenonsaatavanavalikoimaToronhyväksymiä
lisälaitteitaja-varusteita,joidenavullavoidaan
parantaajalaajentaasenominaisuuksia.Otayhteys
valtuutettuunhuoltoliikkeeseentaivaltuutettuun
Toro-jälleenmyyjääntaisiirryosoitteeseen
www.Toro.com,jossaonluettelohyväksytyistä
lisälaitteistaja-varusteista.
KäytävainaitojaToro-varaosiaja-lisävarusteita,
jottakonetoimisiparhaallamahdollisellatavalla
jasenturvasertiointipysyisivoimassa.Muiden
valmistajienvaraosatjalisävarusteetvoivat
osoittautuavaarallisiksi,janiidenkäyttövoijohtaa
tuotteentakuunraukeamiseen.
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistakäyttöasennostakäsin.
Ennenkäyttöä
Turvallisuusennenkäyttöä
Yleinenturvallisuus
Äläannalastentaikouluttamattomienhenkilöiden
käyttäätaihuoltaakonetta.Paikallisetsäännökset
saattavatasettaarajoituksiakäyttäjäniälle.
Omistajavastaakäyttäjienjamekaanikkojen
koulutuksesta.
Tarkastakoneenkäyttöaluejapoistasiltäkaikki
esineet,jotkavoivathaitatakoneenkäyttöätai
joitakonevoisingota.
Tutustulaitteenturvallisenkäytönohjeisiin,
ohjauslaitteisiinjaturvamerkintöihin.
Tarkista,ettäkäyttäjänpitokytkimet,turvakytkimet
jasuojuksetovatpaikoillaanjatoimivatoikein.Älä
käytäkonetta,mikälineeivättoimikunnolla.
Sammutamoottori,irrotavirta-avainjaodota,
ettäkaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet,ennen
kuinpoistutkäyttäjänpaikalta.Annakoneen
jäähtyäennenhuoltoa,säätämistä,tankkausta,
puhdistustataivarastointia.
Tarkistaennenleikkaamista,ettäkoneen
leikkuukokoonpanottoimivatoikein.
Tutkimaasto,jottavoitarvioida,mitätarvikkeita
sekälisälaitteitaja-varusteitakoneenturvallinen
käyttöedellyttää.
Pukeuduasianmukaisesti.Käytäsilmäsuojaimia,
pitkiähousuja,tukevialiukastumisenestäviä
kenkiäjakuulosuojaimia.Sidopitkäthiukset.Älä
käytälöysiävaatteitatairiippuviakoruja.
Äläkuljetakoneessamatkustajia.
Pidäsivullisetjalemmikitpoissakoneenluota
käytönaikana.Sammutakonejalisälaitteet,jos
työskentelyalueelletuleeihmisiä.
Äläajakoneella,elleivätkaikkisuojukset
jaturvalaitteet,kutensuuntaimetjakoko
ruohonkerääjä,olepaikoillaanjatoimioikein.
Vaihdakuluneettaivahingoittuneetosat
tarvittaessa.
Polttoaineturvallisuus
Polttoaineonhyvintulenarkaajaräjähdysherkkää.
Polttoaineenaiheuttamatulipalotairäjähdysvoi
aiheuttaapalovammojajaomaisuusvahinkoja.
11
Asetasäiliötaikonesuoraanmaahan
ennenpolttoaineenlisäystä.Äläasetaniitä
ajoneuvoontaiminkäänesineenpäälle.
Muutoinstaattinenpurkausvoisytyttää
polttoaineen.
Täytäpolttoainesäiliöulkonaavoimessatilassa
tasaisellaalustalla,kunmoottorionjäähtynyt.
Pyyhiläikkynytpolttoainepois.
Äläkäsittelepolttoainettatupakoidessasitai
avotulentaikipinöidenlähellä.
Äläirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisää
polttoainettasäiliöönmoottorinollessa
käynnissätaikuuma.
Jospolttoainettaläikkyy,äläyritäkäynnistä
moottoria.Vältäluomastakipinälähteitä,ennen
kuinpolttoainehöyrytovathälvenneet.
Polttoainettatuleesäilyttäähyväksytyssä
polttoaineastiassa,jokatuleepitääpoissa
lastenulottuvilta.
Polttoaineonhaitallistataitappavaanieltynä.
Pitkäaikainenaltistuminenhöyryillevoiaiheuttaa
vakavantapaturmanjasairauksia.
Vältähöyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotjakädetetäälläjakelupistoolista
japolttoainesäiliöstä.
Äläpäästäpolttoainettasilmiintaiiholle.
Äläsäilytäkonettataipolttoainesäiliötätilassa,
jossaonavotuli,kipinöitätaivarmistusliekki
(esimerkiksivedenlämmitintaimuuvastaava
laite).
Älätäytäastioitaajoneuvonsisällätaiajoneuvon
taiperävaununlavalla,jossaonmuovipäällyste.
Asetaastiatainamaahanjapoisajoneuvonläheltä
ennenpolttoaineenlisäämistä.
Poistalaiteajoneuvostataiperävaunustaja
tankkaalaite,kunsenpyörilläonkosketus
maahan.Josseeiolemahdollista,tankkaa
mieluumminkannettavastaastiastakuin
polttoaineenjakelupistoolilla.
Käytälaitettavain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimiioikein.
Pidäpistooliapolttoainesäiliönreunaataiastian
aukkoavastenkokotankkaamisenajan.Äläkäytä
polttoainepistoolinaukilukituskytkintä.
Jospolttoainettaonroiskunutvaatteille,vaihda
vaatteetvälittömästi.
Älätäytäpolttoainesäiliötäliiantäyteen.Aseta
polttoainesäiliönkorkkipaikalleenjakiristäse
huolellisesti.
Vähennätulipalonvaaraapoistamallaruohoja
roskatleikkuuyksiköstä,äänenvaimentimesta,
käyttöyksiköistä,ruohonkerääjästäja
moottoritilasta.Puhdistaöljy-japolttoaineroiskeet.
Polttoaineenlisäys
Suositeltupolttoaine
Moottoritoimiiparhaiten,kunkäytetäänvain
puhdastajauutta(korkeintaan30päivää
vanhaa)lyijytöntäbensiiniä,jonkatieoktaaniluku
(pumppuoktaaniluku)onvähintään87(RON+
MON/2).
Etanoli:Enintään10%etanolia(bensiinin
jaetanolinseosta)tai15%MTBE:tä
(metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)sisältävää
polttoainettavoidaankäyttää.EtanolijaMTBE
eivätolesamaasia.Bensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin15%(E15)onetanolia,eiole
hyväksyttykäyttöön.Äläkäytäbensiiniä,jonka
tilavuudestaenemmänkuin10%onetanolia
(kuten15%etanoliasisältäväE15,20%etanolia
sisältäväE20taienintään85%etanoliasisältävä
E85).Muunkuinhyväksytynbensiininkäyttövoi
aiheuttaatoimintaongelmiaja/taimoottorivaurioita,
joitatakuueiehkäkata.
Metanoliasisältävääbensiiniäeisaakäyttää.
Äläsäilytäpolttoainettatalvenylipolttoainesäi-
liössätai-astioissa,elleipolttoaineeseenolelisätty
stabilointiainetta.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö
Käytäkoneessapolttoaineenstabilointi-/lisäainetta,
jottapolttoainesäilyypidempään,kunsitäkäytetään
stabilointiaineenvalmistajanohjeidenmukaisesti.
Tärkeää:Äläkäytämetanoliataietanolia
sisältäviälisäaineita.
Lisääuuteenpolttoaineeseenstabilointi-/lisäainetta
stabilointiaineenvalmistajanohjeidenmukaisella
annostuksella.
Polttoainesäiliöntäyttö
1.Pysäköikonetasaisellealustalle.
2.Siirräliikkeenohjausvivutulospäin
PYSÄKÖINTI-asentoon.
3.Sammutamoottorijairrotavirta-avain.
4.Puhdistapolttoainesäiliönkorkinympäristö.
5.Täytäsäiliötäyttöaukonkaulanalaosaanasti
(Kuva8).
Huomaa:Polttoainesäiliötäeisaatäyttää
aivantäyteen.Säiliöönjäävätyhjätilasallii
polttoaineenlaajentumisen.
12
g293796
Kuva8
Päivittäisenhuollon
suorittaminen
SuoritakohdanKunnossapito(sivu27)osassa
”Ennenjokaistakäyttökertaataipäivittäin”mainitut
toimetennenkoneenkäynnistystäpäivittäin.
Uudenkoneensisäänajo
Uusissamoottoreissatäydenvoimansaavuttaminen
kestääjonkinaikaa.Uudenruohonleikkurin
leikkuupöydissäjavetojärjestelmissäonenemmän
moottoriakuormittavaakitkaa.Sisäänajokestää
40–50tuntia,kunnesuudetkoneetsaavuttavattäyden
voimanjaparhaansuorituskyvyn.
Turvajärjestelmänkäyttö
VAARA
Josturvakytkimetovatirronneettai
vaurioituneet,konesaattaatoimia
odottamattomallatavallajaaiheuttaa
henkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuus
päivittäinjavaihdamahdolliset
vaurioituneetkytkimetennenkoneen
käyttämistä.
Tietoaturvajärjestelmästä
Turvajärjestelmähuolehtiisiitä,ettämoottori
käynnistyyvain,kun:
teräkytkin(voimanulosotto)onvapautettu
LiikkeenohjausvivutovatPYSÄKÖINTI-asennossa.
Lisäksiturvajärjestelmäsammuttaamoottorin,jos
liikkeenohjausvivuteivätolePYSÄKÖINTI-asennossaja
kuljettajanouseeistuimelta.
Turvajärjestelmäntestaus
Tarkistaturvajärjestelmäntoimivuusainaennen
koneenkäyttöä.Josturvajärjestelmäeitoimialla
kuvatullatavalla,seonvälittömästikorjautettava
valtuutetussahuoltoliikkeessä.
1.Istuistuimella,asetaliikkeenohjausvivut
PYSÄKÖINTI-asentoonjasiirräteräkytkin
PÄÄLLÄ-asentoon.Yritäkäynnistäämoottori.
Moottorieisaakäynnistyä.
2.IstuistuimellajasiirräteräkytkinPOIS-asentoon.
Siirräjompikumpiliikkeenohjausvipukeskelle
lukitsemattomaanasentoon.Yritäkäynnistää
moottori.Moottorieisaakäynnistyä.Toista
toisellaliikkeenohjausvivulla.
3.Istuistuimella,siirräteräkytkinPOIS-asentoonja
lukitseliikkeenohjausvivutPYSÄKÖINTI-asentoon.
Käynnistämoottori.Kunmoottorionkäynnissä,
kytketeräkytkinjanousehiemanistuimelta,
jolloinmoottorinpitäisisammua.
4.Istuistuimella,siirräteräkytkinPOIS-asentoonja
lukitseliikkeenohjausvivutPYSÄKÖINTI-asentoon.
Käynnistämoottori.Kunmoottorion
käynnissä,siirräliikkeenohjausvivutkeskelle
lukitsemattomaanasentoon,kytketeräkytkinja
nousehiemanistuimelta,jolloinmoottorinpitäisi
sammua.
13
Istuimensäätö
Istuinsiirtyyeteen-jataaksepäin.Säädäistuinsiten,
ettäpystytohjaamaankonettaparhaitenjaasentosi
onmahdollisimmanmukava.(Kuva9).
g027249
Kuva9
Liikkeenohjausvipujen
säätö
Korkeudensäätö
Liikkeenohjausvipujavoidaansäätääkorkeammalle
taimatalammalleomientarpeidenmukaan(Kuva10).
g027252
Kuva10
Kallistuksensäätö
Liikkeenohjausvipujavoidaansäätääeteen-tai
taaksepäinomientarpeidenmukaan.
1.Löysääylempääpulttia,jokakiinnittää
ohjausvivunohjausvarrenakseliin.
2.Löysääalempaapulttiajuurisenverran,että
ohjausvipukääntyypitkittäissuunnassa(Kuva
10).
3.Kiinnitäohjausvipuuuteenasentoonkiristämällä
molemmatpultit.
4.Säädätoinenohjausvipusamallatavalla.
Poistolevynirrotussivulle
poistoavarten
1.Pysäköikonevaakasuorallealustalle,
vapautateräkytkin(voimanulosotto)
jasiirräliikkeenohjausvivutulospäin
PYSÄKÖINTI-asentoon.
2.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,että
kaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet,ennen
kuinpoistutkäyttäjänpaikalta.
3.Vapautajoustavasalpasenpidikkeestä
poistolevyssäjakäännäpoistolevyäoikealle
(Kuva11).
g293897
Kuva11
1.Salvanpidike
3.Poistolevy
2.Salpa
4.Irrotapoistolevynpäälläolevakoukunmuotoinen
salpasaranatapista(Kuva15).
5.Kohdistapoistolevynmetallinenkielekepois
leikkuupöytäänhitsatunkannattimenlovesta
(Kuva12).
14
g230250
Kuva12
1.Poistolevy3.Leikkuupöydänkannatin
2.Metallinenkieleke
Poistolevynasennus
levitystävarten
1.Pysäköikonevaakasuorallealustalle,
vapautateräkytkin(voimanulosotto)
jasiirräliikkeenohjausvivutulospäin
PYSÄKÖINTI-asentoon.
2.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,että
kaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet,ennen
kuinpoistutkäyttäjänpaikalta.
3.Kohdistapoistolevynmetallinenkieleke
leikkuupöytäänhitsatunkannattimenloveen
(Kuva13).
g230248
Kuva13
1.Poistolevy3.Leikkuupöydänkannatin
2.Metallinenkieleke
4.Käännäpoistolevytaaksejaleikkuupöytääkohti
niin,ettäpoistolevykohdistuuleikkuupöytään
(Kuva14).
g230249
Kuva14
5.Kytkepoistolevynpäälläolevakoukun
muotoinensalpasuuntainkokoonpanon
saranatapinympärille(Kuva15).
g297786
Kuva15
1.Suuntain3.Saranatappi
2.Salpa
4.Poistolevy
6.Kiinnitäpoistolevyleikkuupöytäänkiinnittämällä
poistolevynjoustavasalpaleikkuupöydän
pidikkeeseen(Kuva11).
15
Käytönaikana
Turvallisuuskäytönaikana
Yleinenturvallisuus
Omistajajakäyttäjävoivatestääloukkaantumisia
taiomaisuusvahinkojaaiheuttavattapaturmatja
ovatsiksivastuussaniistä.
Koneenkäyttövaatiikäyttäjäntäydenhuomion.
Joskäyttäjänhuomiokeskittyymuualle,saattaa
seuratahenkilö-taiomaisuusvahinko.
Äläkäytäkonettasairaana,väsyneenätai
alkoholintaihuumaavienaineidenvaikutuksen
alaisena.
Teräänkoskeminenvoiaiheuttaavakavia
henkilövahinkoja.Sammutamoottori,irrota
avainjaodota,ettäkaikkiliikkuvatosatovat
pysähtyneet,ennenkuinpoistutkäyttäjänpaikalta.
KunkäännätavaimenOFF-asentoon,moottorin
pitääsammuajateränpysähtyä.Josnäinei
tapahdu,lopetalaitteenkäyttövälittömästijaota
yhteysvaltuutettuunhuoltoliikkeeseen.
Käytälaitettavain,kunnäkyvyysonhyväjakun
sääolosuhteetovathyvät.Äläkäytäkonetta
ukonilmanaikana.
Pidäkädetjajalatetäälläleikkuuyksiköistä.Pysy
etäälläheittoaukosta.
Äläleikkaaruohoa,kunheittoluukkuonraollaan,
irtitaimuutenepätavallisessaasennossa,
elleiruohonleikkuriinoleasennettutoimivaa
ruohonkeräysjärjestelmäätailevityssarjaa.
Äläleikkaaruohoaperuuttaen,elleiseole
ehdottomanvälttämätöntä.Katsoalasjataakse
ainaennenkuinkonettaliikutetaantaaksepäin.
Oleerityisenvarovainenlähestyessäsikulmia,
joissaonhuononäkyvyys,pensaita,puitataimuita
esteitä,jotkavoivathaitatanäkyvyyttä.
Pysäytäterät,josetleikkaaruohoa.
Joslaitetörmääesteeseentaialkaatäristä,
sammutamoottorivälittömästi,irrotavirta-avain
(josvarusteena)jaodota,kunneskaikkiliikkuvat
osatovatpysähtyneet,jatarkistakonevastasitten
vaurioidenvaralta.Suoritatarvittavatkorjaukset
ennenkoneenkäytönjatkamista.
Hidastajaolevarovainenkääntyessäsikoneella
jaylittäessäsiteitäjajalkakäytäviä.Annamuille
ainaetuajo-oikeus.
Teeseuraavattoimetennenkäyttäjänpaikalta
poistumista:
Pysäköikonetasaisellealustalle.
Vapautavoimanulosottojalaskelisälaitteet
alas.
Kytkeseisontajarru.
Sammutamoottorijairrotavirta-avain.
Odota,kunneskaikkiliikkuvatosatovat
pysähtyneet.
Käytämoottoriavaintiloissa,joissaonhyvä
ilmanvaihto.Pakokaasutsisältäväthiilimonoksidia,
jokaonhengenvaarallinenhengitettäessä.
Äläjätäkäynnissäolevaakonettailmanvalvontaa.
Kiinnitähinattavalaitekoneeseenainoastaansen
kiinnityskohtaan.
Äläajakoneella,elleivätkaikkisuojukset
jaturvalaitteet,kutensuuntaimetjakoko
ruohonkerääjä,olepaikoillaanjatoimioikein.
Vaihdakuluneettaivahingoittuneetosat
tarvittaessa.Äläajakoneella,elleivätkaikki
suojuksetjaturvalaitteet,kutensuuntaimetja
kokoruohonkerääjä,olepaikoillaanjatoimi
oikein.Vaihdakuluneettaivahingoittuneetosat
tarvittaessa.
KäytävainToronhyväksymiälisälaitteitaja
-varusteita.
Tämäkonetuottaa85dB(A):nylittävänäänitason
käyttäjänkorvankorkeudellajavoiaiheuttaa
kuulovammanpitkäaikaisessakäytössä.
g229846
Kuva16
1.Käytäkuulosuojaimia.
Poistaruohojaleikkuujäteleikkuuyksiköstä,
käyttöpyöristä,äänenvaimentimestajamoottorista
tulipalonestämiseksi.
Käynnistämoottorivainsilloin,kunjalkasiovat
kaukanateristä.
Äläkoskaannostaleikkuupöytääterienliikkuessa.
Otahuomioonruohonleikkurinheittosuuntaja
suuntaaleikkuujätemuistapoispäin.Vältä
leikkuujätteenlinkoamistaseinäätaimuutaestettä
kohti,silläsevoikimmotatakaisinsinuakohti.
Pysäytäterät,hidastakonettajanoudata
varovaisuutta,kunylitätmuitapintojakuinruohoa
taikunkuljetatkonettatyöskentelyalueellejapois
siltä.
Älämuutamoottorinkierrosnopeussäätimen
nopeuttataikäytämoottoriaylikierroksilla.
Lapsetovatuseinkiinnostuneitakoneestaja
ruohonleikkaamisesta.Äläkoskaanoleta,että
lapsetpysyvätsiellä,missänäitheidätviimeksi.
16
Pidälapsetpoissakoneentyöskentelyalueeltaja
aikuisen(muunkuinkoneenkäyttäjän)valvonnan
alaisena.
Oletarkkaavainenjasammutakoneheti,joslapsia
tuleekoneentyöskentelyalueelle.
Ennenkuinperuutatkoneellataiteetkäännöstä,
katsoalasjaympärillesipientenlastenvaralta.
Äläkuljetalapsiakoneessaedessilloin,kunterät
eivätliiku.Lapsetvoivatpudotajaloukkaantua
vakavastitaiestääkoneenturvallisenkäytön.
Aiemminkoneenkyydissäolleetlapsetsaattavat
tullatyöskentelyalueellevaroittamattajajäädä
liikkuvantaiperuuttavankoneenalle.
Turvallisuusrinteissä
Rinteissäonhuomattavakoneenhallinnan
menettämisenjakaatumisenvaara.Tällaiset
onnettomuudetvoivataiheuttaavakavan
tapaturmantaikuoleman.Käyttäjäonvastuussa
turvallisestakäytöstärinteissä.Koneenkäyttö
rinteissäedellyttääerityistähuolellisuutta.Suorita
seuraavattoimenpiteetennenkoneenkäyttöä
rinteessä:
Luejasisäistäkäyttöoppaassajakoneessa
olevatrinnekäytönohjeet.
Määritäalueenlikimääräinenrinnekulma
kulmanosoittimella.
Äläkoskaankäytäkonettarinteissä,joiden
kaltevuusonyli15astetta.
Arvioileikkuupaikanolosuhteetjamääritä
niidenperusteella,onkorinneturvallinen
koneenkäyttöön.Teearviointihuolellisestija
harkiten.Maastonmuutokset,kutenkosteus,
saattavatvaikuttaanopeastikoneentoimintaan
rinteessä.
Tunnistavaaratrinteenjuurella.Äläkäytä
konettapudotusten,ojien,vallien,vesiesteiden
taimuidenvaarojenlähellä.Konevoikaatua
yllättäen,jospyörämeneereunanylitaijosreuna
sortuu.Pidäkoneturvallisenetäisyyden(kahden
koneenleveyden)päässävaara-alueista.Leikkaa
tällaistenalueidenruohotyönnettävälläkoneella
taikäsikäyttöisellätrimmerillä.
Vältäkoneenkäynnistämistä,pysäyttämistätai
kääntämistärinteissä.Vältänopeudentaisuunnan
äkillistämuuttamista.Käännyhitaastijavähän
kerrallaan.
Äläkäytäkonettaolosuhteissa,joissapito,ohjaus
taivakausovatkyseenalaisia.Huomaa,että
koneenkäyttömärässäruohossa,poikittain
rinteissätaialamäessäsaattaajohtaakoneen
pidonmenettämiseen.Pidonmenetys
vetopyörissäsaattaaaiheuttaaluisumisenja
jarrujenjaohjauksenhallinnanmenetyksen.Kone
voiluisua,vaikkavetopyörätonpysäytetty.
Poistataimerkitseesteet,kutenojat,kuopat,urat,
töyssyt,kivettaimuutpiilevätvaarat.Korkea
ruohovoipeittääesteet.Maastonepätasaisuudet
voivatkaataakoneen.
Oleerityisenvarovainenkäytettäessälisävarus-
teitatai-laitteita,kutenruohonkeräysjärjestelmiä.
Nevoivatvaikuttaakoneenvakauteenjaaiheuttaa
hallinnanmenetyksen.Noudatavastapainojen
ohjeita.
Josmahdollista,pidäleikkuupöytälaskettuna
alasrinteissäkäytönaikana.Leikkuupöydän
nostaminenrinteissäkäytönaikanavoiheikentää
koneenvakautta.
g229111
Kuva17
1.Turvallinenalue:käytä
konettarinnealueilla,
joidenkaltevuusonalle
15astetta,taitasaisilla
alueilla.
4.W=koneenleveys
2.Vaarallinenalue:kun
rinteenkaltevuusonyli
15astettataijoslähellä
onäkkijyrkkiäkohtiatai
vettä,käytätyönnettävää
ruohonleikkuriaja/tai
käsikäyttöistätrimmeriä.
5.Pidäkoneturvallisen
etäisyyden(kahden
koneenleveyden)päässä
vaara-alueista.
3.Vesi
Hinausturvallisuus
Äläkiinnitähinattavaalaitettamuuallekoneeseen
kuinvetokoukkuun.
Äläkäytäkonettahinaukseen,elleisiihenole
asennettuvetokoukkua.
Äläylitähinattavienlaitteidenpainoajarinteissä
vetämistäkoskeviasuosituksia.Hinauspaino
eisaaollasuurempikuinkoneenjakäyttäjän
yhteispaino.
Äläkoskaanpäästälapsiataimuitahenkilöitä
hinattavanlaitteenlähelle.
17
Rinteissähinattavanlaitteenpainovoijohtaa
pidonmenetykseen,kaatumisriskinkasvuunja
ajoneuvonhallinnanmenetykseen.Vähennä
hinattavanlaitteenpainoajahidastavauhtia.
Pysäytysmatkavoikasvaahinatunkuorman
painonkasvaessa.Ajahitaastijavaraa
pysähtymiseenlisääetäisyyttä.
Teeleveitäkäännöksiä,jottalisälaiteeikoskettaisi
konetta.
Ruohonleikkurinteräkyt-
kimen(voimanulosotto)
käyttö
Teräkytkin(voimanulosotto)käynnistääjapysäyttää
leikkuuterätjavoimanulosottoakäyttävätlisälaitteet.
Teräkytkimen(voimanulosotto)
kytkentä
g008945
Kuva18
Huomaa:Kytketerätainakaasuvivunollessa
NOPEA-asennossa(Kuva19).
g296056
Kuva19
Teräkytkimen(voimanulosotto)
vapautus
g009174
Kuva20
Kaasuvivunkäyttö
KaasuvipuavoidaansiirtääNOPEA-jaHIDAS-asentojen
välillä(Kuva21).
KäytäainaNOPEA-asentoa,kunkytket
voimanulosoton.
g296056
Kuva21
18
Moottorinkäynnistys
Tärkeää:Äläkäytäkäynnistintäkerralla
yli5sekunninajan.Käynnistysmoottorin
käyttöyli5sekunninajanvoivaurioittaa
käynnistysmoottoria.Josmoottoriei
käynnisty,odota10sekunninajanennen
käynnistysmoottorinkäyttöäuudelleen.
Huomaa:Voiollatarpeenpitäävipuapysäytintä
vastenrikastin-asennossa,kunmoottoria
käynnistetään(Kuva22).
g296102
Kuva22
Moottorinsammutus
1.Vapautaterätsiirtämälläteräkytkin
POIS-asentoon(Kuva22).
2.Siirräliikkeenohjausvivutulospäin
PYSÄKÖINTI-asentoon.
3.SiirräkaasuvipuNOPEA-asentoon.
4.KäännäavainPYSÄYTYS-asentoonjairrota
avain.
VAROITUS
Lapsetjasivullisetvoivatloukkaantua,jos
hesiirtävättaiyrittävätkäyttääkonettasen
ollessailmanvalvontaa.
Irrotaainaavainjakytkeseisontajarru,kun
jätätkoneenilmanvalvontaa.
Liikkeenohjausvipujen
käyttö
g004532
Kuva23
1.Liikkeenohjausvipu
PYSÄKÖINTI-asento
4.Taaksepäin
2.Lukitsematonkeskiasento5.Koneenetuosa
3.Eteenpäin
19
Koneellaajo
Vetopyörätpyörivätitsenäisestiakselien
hydraulimoottorienvoimasta.Toinenpuolivoipyöriä
taaksepäintoisenpuolenpyöriessäeteenpäin,jolloin
konepyöriipaikallaankääntymisensijaan.Tämä
parantaahuomattavastikoneenohjattavuutta,mutta
saattaavaatiajonkinverrantotuttelua.
Kaasuvivullasäädetäänmoottorinpyörintänopeutta
(1/min).AsetakaasuvipuNOPEA-asentoon,jolloin
suorituskykyonparhaimmillaan.Leikkaaainatäydellä
kaasulla.
VAARA
Konevoipyöriäpaikallaanhyvinnopeasti.
Käyttäjävoimenettääkoneenhallinnan,mikä
voijohtaahenkilö-taiomaisuusvahinkoihin.
Olevarovainenkääntyessäsi.
Hidastakonettaennenjyrkkiäkäännöksiä.
Ajamineneteenpäin
Huomaa:Noudatavarovaisuuttaperuutettaessaja
käännyttäessä.
1.Siirräliikkeenohjausvivutkeskelle,
lukitsemattomaanasentoon.
2.Kunhaluatajaaeteenpäin,työnnä
liikkeenohjausvipujahitaastieteenpäin
(Kuva24).
g008952
Kuva24
Taaksepäinajo
1.Siirräliikkeenohjausvivutkeskelle,
lukitsemattomaanasentoon.
2.Kunhaluatajaataaksepäin,vedä
liikkeenohjausvipujahitaastitaaksepäin
(Kuva25).
g008953
Kuva25
SmartSpeed
TM
-ohjausjärjestelmänkäyttö
SmartSpeed
TM
-ohjausjärjestelmänvipusijaitsee
kuljettajanistuimenalapuolella(Kuva26).Senavulla
kuljettajavoivalitajonkinkolmestaajonopeusalueesta:
viimeistely,hinaustaileikkaus.
g293338
Kuva26
1.SmartSpeed-vipu
Nopeuttavaihdetaanseuraavasti:
20
/