Toro TimeCutter ZS 5000 Riding Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Mudel
TimeCutter ZS 5000 Riding Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3425-569RevA
TimeCutter
®
ZS4200T/ZS5000
-ajoleikkuri
Mallinro:74686—Sarjanro:400000000taisuurempi
Mallinro:74688—Sarjanro:400000000taisuurempi
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3425-569*A
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaisten
direktiivienmukainen.Lisätietojaonerillisessätuote-
kohtaisessavaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Brutto-tainettovääntö:Moottorinvalmistajaon
mitannuttämänmoottorinbrutto-tainettoväännön
laboratoriossaSAEJ1940:ntaiJ2723:nmukaisesti.
Tämänluokanleikkurinmoottorintodellinenvääntö
onhuomattavastialhaisempi,koskaseonsäädetty
turvallisuuteen,päästöihinjakäyttöönliittyvien
vaatimustenmukaisesti.Tutustukoneenmukana
toimitettuihinmoottorinvalmistajantietoihin.
Osoitteessawww.Toro.comonlisätietojamalleista.
Tärkeää:JosToro-moottorillavarustettua
konettakäytetäänyli1500m:nkorkeudessa
pitkäkestoisesti,korkeanilmanalansarjan
onoltavaasennettuna,jottamoottoritäyttää
CARB/EPA-päästömääräykset.Korkean
ilmanalansarjaparantaamoottorinsuorituskykyä
jaestääsytytystulppienlikaantumisen,
käynnistysvaikeudetjapäästöjenlisääntymisen.
Kunsarjaonasennettu,kiinnitäkorkeanilmanalan
kilpikoneensarjanumerokilvenviereen.Ota
yhteysvaltuutettuunToro-huoltoliikkeeseen
oikeankorkeanilmanalansarjanjakorkean
ilmanalankilvensaamiseksi.Etsilähinhuoltoliike
sivustoltammeosoitteessawww.Toro.comtai
otayhteysToroCustomerCareDepartment
-asiakaspalveluun,jonkanumero(t)onlueteltu
päästöjärjestelmäntakuulauselmassa(Emission
ControlWarrantyStatement).
Poistasarjamoottoristajapalautamoottori
alkuperäisiintehdasmäärityksiin,kunkonetta
käytetäänalle1500m:nkorkeudessa.Äläkäytä
korkeaailmanalaavartenmuunnettuamoottoria
alhaisemmassailmanalassa.Muutenmoottorivoi
ylikuumentuajavaurioitua.
Josetolevarma,onkokonemuunnettukorkeaa
ilmanalaavarten,katso,onkosiinäseuraavakilpi.
decal127-9363
Kuva2
Johdanto
Tämäajettavavaakatasoleikkuriontarkoitettu
kotikäyttöönasuinalueille.Seontarkoitettu
pääasiassaviheralueidenruohonleikkuuseen.
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekä
välttämääntapaturmiajatuotevaurioita.Oletitse
vastuussatuotteenasianmukaisestajaturvallisesta
käytöstä.
Käyosoitteessawww.Toro.com,jostarvitset
tuoteturvallisuuteenjakäyttökoulutukseenliittyviä
materiaaleja,tietojalisävarusteistatailähimmästä
jälleenmyyjästätaihaluatrekisteröidätuotteesi.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosia
tailisätietoja,otayhteysvaltuutettuun
huoltoliikkeeseentaiToronasiakaspalveluun.
Otatällöintuotteenmalli-jasarjanumerotvalmiiksi
esiin.Kuva1näyttäälaitteenmallijasarjanumeron
sijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
Tärkeää:Skannaamallasarjanumerokilvessä(jos
varusteena)olevanQR-koodinmobiililaitteella
saattuotetietojasekätakuu-javaraosatietoja.
g266235
Kuva1
Istuimenalla
1.Malli-jasarjanumeronsijainti
Kirjoitatuotteenmalli-jasarjanumerotallaolevaan
tilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäkäyttöoppaassakäytetäänkahtatermiä
tietojenkorostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiota
©2018—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa
Kaikkioikeudetpidätetään
mekaanisiinerikoistietoihinjaHuomautuskorostaa
erityishuomionansaitseviayleistietoja.
Sisältö
Turvaohjeet...............................................................4
Varoitusmerkintä.................................................4
Yleinenturvallisuus.............................................4
Kaltevuuskaavio................................................5
Turva-jaohjetarrat.............................................6
Laitteenyleiskatsaus..............................................14
Ohjauslaitteet..................................................14
Ennenkäyttöä.....................................................16
Turvallisuusennenkäyttöä...............................16
Ennenkäyttöä..................................................16
Polttoaineturvallisuus.......................................16
Polttoaineenlisäys............................................18
Päivittäisenhuollonsuorittaminen....................18
Uudenkoneensisäänajo..................................18
Turvajärjestelmänkäyttö..................................19
Istuimensäätö..................................................19
Liikkeenohjausvipujensäätö.............................19
Muuntosivullepoistoon....................................20
Käytönaikana.....................................................22
Turvallisuuskäytönaikana................................22
Ruohonleikkurinteräkytkimen
(voimanulosotto)käyttö.................................25
Kaasuvivunkäyttö............................................25
Rikastimenkäyttö.............................................25
Moottorinkäynnistys.........................................26
Moottorinsammutus.........................................26
Liikkeenohjausvipujenkäyttö............................26
Koneellaajo......................................................26
Sivuheitonkäyttö..............................................28
Leikkuukorkeudensäätö...................................28
Nurmisuojarulliensäätö....................................29
Käyttövihjeitä...................................................30
Käytönjälkeen.....................................................30
Turvallisuuskäytönjälkeen...............................30
Koneentyöntäminenkäsin...............................32
Kunnossapito..........................................................34
Kunnossapitotaulukko.........................................34
Turvallisuushuollonaikana...............................34
Huoltoaedeltävättoimenpiteet............................36
Istuimennosto..................................................36
Leikkuupöydänverhonvapautus......................36
Voitelu.................................................................36
Laakereidenrasvaus........................................36
Moottorinhuolto..................................................37
Moottorinturvallinenkäyttö...............................37
Ilmanpuhdistimenhuolto...................................37
Moottoriöljynhuolto..........................................39
Sytytystulpanhuolto.........................................41
Jäähdytysjärjestelmänpuhdistus......................42
Polttoainejärjestelmänhuolto..............................42
Polttoaineputkensuodattimenvaihto................42
Sähköjärjestelmänhuolto....................................43
Sähköjärjestelmänturvallinenkäyttö................43
Akunhuolto......................................................43
Sulakkeidenhuolto...........................................45
Vetojärjestelmänhuolto.......................................45
Rengaspaineentarkistus..................................45
Sähköjarrunvapautus.......................................46
Hihnanhuolto......................................................46
Hihnojentarkastus............................................46
Leikkuupöydänhihnanvaihto...........................46
Leikkurinhuolto....................................................48
Terienturvallinenkäyttö....................................48
Leikkuuterienhuolto.........................................48
Leikkuupöydäntasaus......................................50
Leikkuupöydänirrotus......................................52
Leikkuupöydänasennus...................................53
Suuntaimenvaihto............................................53
Puhdistus............................................................54
LeikkurinalapuolenpesuLeikkuupöytä............54
Jätteidenhävitys...............................................55
Varastointi...............................................................55
Turvallisuusvarastoinninaikana.......................55
Puhdistusjavarastointi.....................................55
Akunvarastointi................................................56
Vianetsintä..............................................................57
Kaaviot....................................................................59
3
Turvaohjeet
Tämäkoneonsuunniteltustandardin
ENISO5395:2013mukaisesti.
Varoitusmerkintä
Tämäsekätässäkäyttöoppaassaettäkoneessa
näkyvävaroitusmerkintä(Kuva3)muistuttaa,että
onnettomuuksienvälttämiseksiontärkeäänoudattaa
turvallisuusohjeita.
Tämänsymbolinmerkitys:HUOMIO!OLE
VAROVAINEN!TURVALLISUUTESION
VAARASSA!
g000502
Kuva3
Varoitusmerkintä
Tämävaroitusmerkintäilmestyyvaarallisista
toiminnoistataitilanteistavaroittavientietojen
yläpuolelle,jasenperässänäkyyjokinseuraavista
varoittavistasanoista:HENGENVAARA,VAARAtai
VAROITUS.
HENGENVAARA:Ilmaiseevälittömästivaarallisen
tilanteen,jokajatkuessaanjohtaakuolemaantai
vakavaanruumiinvammaan.
VAARA:Ilmaiseemahdollisestivaarallisentilanteen,
jokajatkuessaanvoijohtaakuolemaantaivakavaan
ruumiinvammaan.
VAROITUS:Ilmaiseemahdollisestivaarallisen
tilannetta,jokajatkuessaanvoijohtaavähäiseentai
lieväänruumiinvammaan.
Lisäksitässäkäyttöoppaassakäytetäänkahta
seuraavaatermiätietojenkorostamiseksi.Tärkeää
kiinnittäähuomiotamekaanisiinerikoistietoihinja
Huomautuskorostaaerityishuomionansaitsevia
yleistietoja.
Yleinenturvallisuus
Tämälaitevoikatkaistajalantaikädensekäsingota
esineitä.Toroonsuunnitellutjatestannuttämän
ruohonleikkurinsiten,ettäsenkäyttöolisiturvallista,
muttaturvallisuusohjeidennoudattamattajättäminen
saattaajohtaaruumiinvammaantaikuolemaan.
Luejasisäistäkaikkikäyttöoppaan,muiden
koulutusmateriaalien,koneen,moottorinja
lisälaitteidenohjeetjavaroitukset,janoudata
niitäkaikissatilanteissa.Kaikillekäyttäjilleja
mekaanikoilleonannettavaasianmukainen
koulutus.Joskäyttäjätaimekaanikkoeivoilukea
opasta,omistajanonselitettävähänellesen
sisältö.Opasvoiollasaatavillaverkkosivustossa
muillakielillä.
Konettasaavatkäyttäävainkoulutetut,
vastuuntuntoisetjafyysisestitoimintakykyiset
käyttäjät,jotkatuntevatkoneenturvallisen
käytönohjeet,ohjauslaitteet,turvamerkinnät
jakäyttöohjeet.Äläannalapsientai
kouluttamattomienhenkilöidenkäyttäätaihuoltaa
laitetta.Paikallisetsäännöksetsaattavatasettaa
rajoituksiakäyttäjäniälle.
Äläkäytäkonettapudotusten,ojien,vallien,
vesiesteidentaimuidenvaarojenlähellä.Äläkäytä
rinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.
Älälaitakäsiätaijalkojakoneenliikkuvienosien
lähelle.
Äläkoskaankäytäkonetta,jonkasuojuksettai
suojalevytovatvaurioituneet.Pidäsuojukset,
suojalevyt,kytkimetjamuutlaitteetoikeilla
paikoillaanjaasianmukaisessatoimintakunnossa.
Pysäytäkone,sammutamoottorijairrota
virta-avainennenhuoltoa,polttoainesäiliön
täyttämistätaitukoksenpoistamistakoneesta.
4
Kaltevuuskaavio
g011841
Kuva4
Tämäsivuvoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttäärinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyyskaltevuuskaavionavulla
ennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.Taitaarkkirinteenkaltevuuttavastaavaa
viivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan
5
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueiden
lähettyville.Korvaavioittuneettaikadonneettarratuusilla.
decalbatterysymbols
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista.
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttävien
nesteiden/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia.9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
decaloemmarkt
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
decal93-7009
93-7009
1.Vaara:äläkäytäruohonleikkuriasuuntainylhäällätaiilman
suuntainta.Pidäsuuntainpaikallaan.
2.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara,leikkuuterä:pysy
etäälläliikkuvistaosista.
decal99-3943
99-3943
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Moottori
decal105-7015
105-7015
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Hihnojenkulku
6
decal106-8717
106-8717
1.Luekäyttöohjeetennenkorjaamistataihuoltamista.
2.Tarkistarengaspaineet25käyttötunninvälein.
3.Rasvaa25käyttötunninvälein.
4.Moottori
decal112-9840
112-9840
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Luekäyttöopas.3.Irrotaavainjalueohjeet
ennenkorjaamistatai
huoltamista.
2.Leikkuukorkeus
decal119-8814
119-8814
1.Pysäköintiasento4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
decal119-8815
119-8815
1.Pysäköintiasento4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
decal120-5469
120-5469
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Leikkuukorkeus
7
decal120-5470
120-5470
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Leikkuukorkeus
8
decal121-0772
121-0772
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Hidas
9
decal121-0773
121-0773
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Hidas
10
decal121-2989b
121-2989
1.Ohitusvipuasentokoneen
työntämistävarten
2.Ohitusvipuasentokoneen
käyttöävarten
decal131-1097
131-1097
1.Öljyntyhjennys
131-3948
decal131-3948
131-3948
1.Hidas3.Nopea
2.Hinaaminen
11
decal132-0869
132-0869
Huomaa:Tämäkoneonteknisenstandardinvakaustestinmukainenstaattistenlateraalistenjapituussuuntaistentestienosalta
tarranosoittamallasuositellullaenimmäiskaltevuudella.Tutustukäyttöoppaanohjeisiinkoneenkäytöstärinteissä,tarkastakoneen
käyttöolosuhteetjamääritäniidenperusteella,voidaankokonettakäyttääkyseiselläpaikallajavallitsevissaolosuhteissa.Maaston
muutoksetvoivatvaikuttaakoneenkäyttöönrinteissä.Josmahdollista,pidäkoneenleikkuuyksikötlaskettuinaalasrinteissäkäytön
aikana.Leikkuuyksiköidennostaminenrinteissäkäytönaikanavoiheikentääkoneenvakautta.
1.Vaara:luekäyttöopas.3.Käsienloukkaantumis-
vaara,leikkuuterä;käden
puristumisvaara,hihna:
Pidäkädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.Pidä
kaikkisuojuksetjasuojale-
vytpaikoillaan.
5.Rampiltaputoamisen
vaara:Äläkäytä
kaksiosaistaramppia
koneenlastaamiseen
perävaunuun.Käytävain
yksiosaistaramppia,joka
onriittävänleveäkoneelle
jajonkakaltevuusonalle
15astetta.Ajaramppia
ylöspäinperuuttamallaja
alaspäineteenpäinajaen.
7.Kaatumisvaararinteillä:Älä
käytäkaltevillaalustoilla
vesialueidenlähellä.Ei
saakäyttäärinteillä,joiden
kaltevuusonyli15astetta.
2.Vaara:kytkeseisontajarru
jairrotavirta-avainsekä
sytytystulpanjohtoennen
huoltoa.
4.Esineidensinkoutumis-
vaara:Äläpäästäsivullisia
laitteenlähelle.Poista
roskatalueeltaennenleik-
kuuta.Pidäsuuntainlevy
alhaalla.
6.Kehonloukkaantumis-
vaara:Äläkuljetamatkus-
tajia.Katsotaaksesi,kun
leikkaatperuutusvaihteella.
12
decal132-0872
132-0872
1.Esineiden
sinkoutumisvaara.Älä
päästäsivullisialaitteen
lähelle.
3.Käsienjajalkojen
silpoutumisvaara:pidä
kädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.
2.Esineiden
sinkoutumisvaara,
nostettulevitin:äläkäytä
konettaleikkuupöydän
ollessaavoimena;käytä
levitintätaikerääjää.
4.Takertumisvaara:Pysy
etäälläliikkuvistaosista.
Pidäkaikkisuojuksetja
suojalevytpaikoillaan.
decal138-2456
138-2456
1.Luekäyttöopas.
3.Älätäytäpolttoainesäiliötä
liiantäyteen.
2.Pysäköikonetasaiselle
alustallepolttoainesäiliötä
täytettäessä.
13
Laitteenyleiskatsaus
g027829
Kuva5
1.Leikkuukorkeusvipu5.Leikkuupöytä9.Polttoainesäiliönkorkki13.Takakäyttöpyörä
2.Liikkeenohjausvivut6.Nurmisuojarulla10.Moottori14.Moottorinsuojus
3.Kuljettajanistuin7.Etukääntöpyörät
11.Ohjauspaneeli
4.SmartSpeed-vipu
8.Jalkatuki
12.Suuntain
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin,ennenkuinkäynnistät
moottorinjakäytätkonetta.
Ohjauspaneeli
g032603
Kuva6
1.Kaasuvipu3.Teräkytkin
(voimanulosotto)
2.Rikastimenvipu4.Avainkytkin
Avainkytkin
Moottorikäynnistetäänjasammutetaan
avainkytkimestä.Siinäonkolmeasentoa:
PYSÄYTYS,KÄYNNISSÄjaKÄYNNISTYS.KatsoMoottorin
käynnistys(sivu26).
Kaasuvipu
Kaasuvivullaohjataanmoottorinkierrosnopeutta,
jasiinäonportaatonsäätöHIDAS-asennosta
NOPEA-asentoon(Kuva6).
Rikastimenvipu
Käynnistäkylmämoottorikäyttämällärikastimen
vipua.
Teräkytkin(voimanulosotto)
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirron
leikkuuteriin(Kuva6).
14
Liikkeenohjausvivut
Liikkeenohjausvivuillakonettakuljetetaaneteen-ja
taaksepäinsekäkäännetään(Kuva5).
Pysäköinti-asento
Ennenkuinpoistutkoneesta,siirräliikkeenohjausvivut
keskeltäulospäinPYSÄKÖINTI-asentoon(Kuva26).
SiirräliikkeenohjausvivutainaPYSÄKÖINTI-asentoon,
kunpysäytätkoneentaijätätsenilmanvalvontaa.
SmartSpeed-ohjausjärjestel-
mänvipu
SmartSpeed-ohjausjärjestelmänvipusijaitsee
kuljettajanistuimenalapuolella.Senavullakuljettaja
voivalitajonkinkolmestanopeusalueesta:viimeistely,
hinaustaileikkaus(Kuva29).
Polttoaineentarkistusikkuna
Koneenvasemmallasivullasijaitsevasta
tarkistusikkunastavoidaantarkistaa,onko
polttoainesäiliössäpolttoainetta(Kuva7).
g014521
Kuva7
1.Polttoaineentarkistusikkuna
Leikkuukorkeusvipu
Leikkuukorkeusvivunavullaleikkuupöytäävoidaan
laskeajanostaaistualtaan.Vivunsiirtäminenylös
(itseäkohti)nostaaleikkuupöydänmaastajavivun
siirtäminenalas(poispäin)laskeeleikkuupöydän
maahan.Säädäleikkuukorkeuttavainkoneenollessa
paikallaan(Kuva30).
Lisätarvikkeet/lisävarusteet
KoneeseenonsaatavanavalikoimaToronhyväksymiä
lisälaitteitaja-varusteita,joidenavullavoidaan
parantaajalaajentaasenominaisuuksia.Otayhteys
valtuutettuunhuoltoliikkeeseentaivaltuutettuun
Toro-jälleenmyyjääntaisiirryosoitteeseen
www.Toro.com,jossaonluettelohyväksytyistä
lisälaitteistaja-varusteista.
KäytävainaitojaToro-varaosiaja-lisävarusteita,
jottakonetoimisiparhaallamahdollisellatavalla
jasenturvasertiointipysyisivoimassa.Muiden
valmistajienvaraosatjalisävarusteetvoivat
osoittautuavaarallisiksi,janiidenkäyttövoijohtaa
tuotteentakuunraukeamiseen.
15
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistakäyttöasennostakäsin.
Ennenkäyttöä
Turvallisuusennenkäyttöä
Tutkimaasto,jottavoitarvioida,mitälisälaitteita
ja-varusteitatyönturvallinensuorittaminen
edellyttää.KäytävainToronhyväksymiä
lisälaitteitaja-varusteita.
Tarkastaalue,jollalaitettaontarkoituskäyttää,ja
poistakaikkikivet,lelut,kepit,johdot,luutjamuut
esineet.Nesaattavatsinkoutuataihäiritäkoneen
toimintaajaaiheuttaahenkilövammojakäyttäjälle
taisivullisille.
Käytäasianmukaisiahenkilösuojaimia,kuten
suojalaseja,kuulosuojaimiajatukevia,
liukastumisenestäviäjalkineita.Pidäpitkäthiukset
kiinnisidottuinajavältälöysiävaatteitajaroikkuvia
koruja,jotkavoivatsotkeutualiikkuviinosiin.
VAROITUS
Tämäkonetuottaa85dB(A):n
ylittävänäänitasonkuljettajankorvan
korkeudellajavoiaiheuttaakuulovamman
pitkäaikaisessakäytössä.
Käytäkuulosuojaimiakäyttäessäsikonetta.
Tarkista,ettäkäyttäjänpitokytkimet,turvakytkimet
jakilvetovatpaikoillaanjatoimivatoikein.Älä
käytäkonetta,mikälineeivättoimikunnolla.
Äläkäytäkonetta,josalueellaonihmisiä,
erityisestilapsia,tailemmikkieläimiä.Pysäytä
konejalisälaitteet,josalueelletuleeihmisiä.
Äläkäytäruohonleikkuriailmankoko
ruohonkeräysjärjestelmää,heittokanavan
suuntaintataimuitaturvalaitteita.Varmistamyös,
ettänetoimivatasianmukaisesti.Ruohonkerääjän
osatovatkuluvia,vaurioituviajaheikentyviäosia,
mistäsyystäliikkuvatosatvoivatpaljastuatai
esineetsinkoilla.Tarkistaosatsäännöllisesti
kulumienjaheikkouksienvaralta,javaihdane
tarvittaessavalmistajansuosittelemiinosiin.
Ennenkäyttöä
Täytäpolttoainesäiliötasaisellamaalla.Katso
lisätietojabensiinistäTeknisettiedot-osion
polttoainesuosituksista.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
Älätäytäpolttoainesäiliötäliiantäyteen.Täytä
säiliötäyttöaukonkaulanalaosaanasti.Säiliöönjäävä
tyhjätilasalliibensiininlaajenemisen.Täyttäminen
liiantäyteenvoiaiheuttaapolttoainevuodontai
vaurioittaamoottoriataipäästöjärjestelmää.
Varmista,ettäymmärrätohjauslaitteiden
käyttötarkoituksenjaturvallisuusvaatimuksetjatiedät
niidensijainnin.
Suoritakaikkitarpeellisettarkastus-jahuoltovaiheet
Huolto-osionohjeidenmukaisesti.
Polttoaineturvallisuus
Käsittelepolttoainettaerittäinvarovasti.
16
HENGENVAARA
Tietyissäoloissabensiinionhyvintulenarkaa
jabensiinihöyryräjähdysherkkää.
Bensiininaiheuttamastatulipalostatai
räjähdyksestävoitullapalovammojaja
omaisuusvahinkoja.
Täytäpolttoainesäiliöulkonaavoimessa
tilassatasaisellaalustalla,kunmoottorion
jäähtynyt.Läikkynytbensiinituleepyyhkiä
pois.
Äläkoskaantäytätaityhjennä
polttoainesäiliötärakennuksentai
katetunperävaununsisällä.
Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivan
täyteen.Täytäsäiliötäyttöaukon
kaulanalaosaanasti.Säiliöönjäävä
tyhjätilasalliibensiininlaajenemisen.
Täyttäminenliiantäyteenvoiaiheuttaa
polttoainevuodontaivaurioittaamoottoria
taipäästöjärjestelmää.
Älätupakoibensiiniäkäsitellessäsijapysy
kaukanaavotulestataipaikoista,joissa
kipinävoisytyttääbensiinihuurut.
Bensiiniätuleesäilyttääsillehyväksytyssä
säiliössä,jokatuleepitääpoissalasten
ulottuvilta.
Lisääpolttoaineennenmoottorin
käynnistämistä.Äläkoskaanirrota
polttoainesäiliönkorkkiatailisää
polttoainettamoottorinollessakäynnissä
tailämmin.
Jospolttoainettaläikkyy,äläkäynnistä
moottoria.Siirrypoisvuotoalueeltajavältä
luomastaminkäänlaisiakipinälähteitä,
kunneskaikkipakokaasuhöyrytovat
haihtuneet.
Käytävain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimii
oikein.
HENGENVAARA
Polttoainesäiliöntäytönaikanasaattaa
tietyissäolosuhteissapurkautua
kipinöiväästaattistasähköä,jokavoi
sytyttääbensiinihöyryt.Bensiinin
aiheuttamastatulipalostatairäjähdyksestä
voiollaseurauksenapalovammojaja
omaisuusvahinkoja.
Bensiiniastiattuleeainaasettaamaahan
poisajoneuvostaennentankkaamista.
Bensiiniastioitaeisaatäyttääajoneuvon
sisällätailava-autontaiperävaunun
lavalla,silläsisämatottaimuovisetlavan
päällysteetsaattavateristääastianja
hidastaastaattisensähkönpurkautumista.
Poistapolttoainekäyttöisetlaitteet
kuorma-autostataiperävaunustaja
tankkaalaite,kunsenpyörilläonkosketus
maahan,mikälitämäonkäytännössä
mahdollista.
Josseeiolemahdollista,tankkaatällainen
laitekannettavastaastiastakuorma-auton
taiperävaununlavallamieluumminkuin
bensiininjakelupistoolilla.
Josjakelupistooliaonkäytettävä,pidä
pistooliapolttoainesäiliönreunaatai
astianaukkoavastenkokotankkaamisen
ajan.Äläkäytäpolttoainepistoolin
aukilukituskytkintä.
VAARA
Bensiinionhaitallistataitappavaa
nieltynä.Pitkäaikainenpakokaasuhöyryille
altistuminenonaiheuttanutsyöpää
laboratorioeläimille.Varoitustenhuomiotta
jättäminensaattaajohtaaruumiinvammaantai
sairastumiseen.
Vältähöyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotetäälläjakelupistoolistaja
polttoainesäiliönaukosta.
Äläpäästäpolttoainettasilmiintaiiholle.
Äläkoskaanimepolttoainettasuulla.
Tulipalojenehkäisy:
Pidämoottorijamoottoritilapuhtaana,silläsinne
saattaakertyäylimääräistärasvaajaöljyäsekä
ruohoa,lehtiäjamuitaroskia.
17
Puhdistaöljy-japolttoaineroiskeetjapoistaroskat,
joihinpolttoaineonimeytynyt.
Annamoottorinjäähtyäennenkoneenvarastointia
suljettuuntilaan.Äläsäilytälähelläavotultatai
missäänsuljetussatilassa,jossaonavoimia
sytytysliekkejätailämmityslaitteita.
Polttoaineenlisäys
Suositeltupolttoaine
Moottoritoimiiparhaiten,kunkäytetäänvain
puhdastajauutta(korkeintaan30päivää
vanhaa)lyijytöntäbensiiniä,jonkatieoktaaniluku
(pumppuoktaaniluku)onvähintään87(RON+
MON/2).
Etanoli:Enintään10%etanolia(bensiinin
jaetanolinseosta)tai15%MTBE:tä
(metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)sisältävää
polttoainettavoidaankäyttää.EtanolijaMTBE
eivätolesamaasia.Bensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin15%(E15)onetanolia,eiole
hyväksyttykäyttöön.Äläkäytäbensiiniä,jonka
tilavuudestaenemmänkuin10%onetanolia
(kuten15%etanoliasisältäväE15,20%etanolia
sisältäväE20taienintään85%etanoliasisältävä
E85).Muunkuinhyväksytynbensiininkäyttövoi
aiheuttaatoimintaongelmiaja/taimoottorivaurioita,
joitatakuueiehkäkata.
Metanoliasisältävääbensiiniäeisaakäyttää.
Äläsäilytäpolttoainettatalvenylipolttoainesäi-
liössätai-astioissa,elleipolttoaineeseenolelisätty
stabilointiainetta.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö
Polttoaineenstabilointi-/lisäaineenkäytölläon
seuraaviaetuja:
Pitääpolttoaineentuoreenapidempään
polttoaineenstabilointiaineenvalmistajanohjeiden
mukaisestikäytettynä
Sepuhdistaamoottoriakäytönaikana.
Seestääliimamaisenhartsinkerääntymisen
polttoainejärjestelmään,mikävaikeuttaisi
käynnistämistä.
Tärkeää:Äläkäytämetanoliataietanolia
sisältäviälisäaineita.
Lisääpolttoaineeseenoikeamäärä
stabilointi-/lisäainetta.
Huomaa:Stabilointi-/lisäainetoimii
tehokkaimmin,kunsesekoitetaantuoreeseen
polttoaineeseen.Käytästabilointiainetta
aina,jotteipolttoainejärjestelmäänkerääntyisi
hartsimaisiajäämiä.
Polttoainesäiliöntäyttö
1.Pysäköikonetasaisellealustalle.
2.Kytkeseisontajarru.
3.Sammutamoottorijairrotavirta-avain.
4.Puhdistapolttoainesäiliönkorkinympäristö.
5.Täytäsäiliötäyttöaukonkaulanalaosaanasti
(Kuva8).
Huomaa:Polttoainesäiliötäeisaatäyttää
aivantäyteen.Säiliöönjäävätyhjätilasallii
polttoaineenlaajentumisen.
g027243
Kuva8
Päivittäisenhuollon
suorittaminen
SuoritakohdanKunnossapito(sivu34)osassa
”Ennenjokaistakäyttökertaataipäivittäin”mainitut
toimetennenkoneenkäynnistystäpäivittäin.
Uudenkoneensisäänajo
Uusissamoottoreissatäydenvoimansaavuttaminen
kestääjonkinaikaa.Uudenruohonleikkurin
leikkuupöydissäjavetojärjestelmissäonenemmän
moottoriakuormittavaakitkaa.Sisäänajokestää
40–50tuntia,kunnesuudetkoneetsaavuttavattäyden
voimanjaparhaansuorituskyvyn.
18
Turvajärjestelmänkäyttö
VAARA
Josturvakytkimetovatirronneettai
vaurioituneet,konesaattaatoimia
odottamattomallatavallajaaiheuttaa
henkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuus
päivittäinjavaihdamahdolliset
vaurioituneetkytkimetennenkoneen
käyttämistä.
Tietoaturvajärjestelmästä
Turvajärjestelmähuolehtiisiitä,ettämoottori
käynnistyyvain,kun:
teräkytkin(voimanulosotto)onvapautettu
LiikkeenohjausvivutovatPYSÄKÖINTI-asennossa.
Lisäksiturvajärjestelmäsammuttaamoottorin,jos
liikkeenohjausvivuteivätolePYSÄKÖINTI-asennossaja
kuljettajanouseeistuimelta.
Turvajärjestelmäntestaus
Tarkistaturvajärjestelmäntoimivuusainaennen
koneenkäyttöä.Josturvajärjestelmäeitoimialla
kuvatullatavalla,seonvälittömästikorjautettava
valtuutetussahuoltoliikkeessä.
1.Istuistuimella,asetaliikkeenohjausvivut
PYSÄKÖINTI-asentoonjasiirräteräkytkin
PÄÄLLÄ-asentoon.Yritäkäynnistäämoottori.
Moottorieisaakäynnistyä.
2.IstuistuimellajasiirräteräkytkinPOIS-asentoon.
Siirräjompikumpiliikkeenohjausvipukeskelle
lukitsemattomaanasentoon.Yritäkäynnistää
moottori.Moottorieisaakäynnistyä.Toista
toisellaliikkeenohjausvivulla.
3.Istuistuimella,siirräteräkytkinPOIS-asentoonja
lukitseliikkeenohjausvivutPYSÄKÖINTI-asentoon.
Käynnistämoottori.Kunmoottorionkäynnissä,
kytketeräkytkinjanousehiemanistuimelta,
jolloinmoottorinpitäisisammua.
4.Istuistuimella,siirräteräkytkinPOIS-asentoonja
lukitseliikkeenohjausvivutPYSÄKÖINTI-asentoon.
Käynnistämoottori.Kunmoottorion
käynnissä,siirräliikkeenohjausvivutkeskelle
lukitsemattomaanasentoon,kytketeräkytkinja
nousehiemanistuimelta,jolloinmoottorinpitäisi
sammua.
Istuimensäätö
Istuinsiirtyyeteen-jataaksepäin.Säädäistuinsiten,
ettäpystytohjaamaankonettaparhaitenjaasentosi
onmahdollisimmanmukava.(Kuva9).
g027249
Kuva9
Liikkeenohjausvipujen
säätö
Korkeudensäätö
Liikkeenohjausvipujavoidaansäätääkorkeammalle
taimatalammalleomientarpeidenmukaan(Kuva10).
g027252
Kuva10
19
Kallistuksensäätö
Liikkeenohjausvipujavoidaansäätääeteen-tai
taaksepäinomientarpeidenmukaan.
1.Löysääylempääpulttia,jokakiinnittää
ohjausvivunohjausvarrenakseliin.
2.Löysääalempaapulttiajuurisenverran,että
ohjausvipukääntyypitkittäissuunnassa(Kuva
10).
3.Kiinnitäohjausvipuuuteenasentoonkiristämällä
molemmatpultit.
4.Säädätoinenohjausvipusamallatavalla.
Muuntosivullepoistoon
107cm:nleikkuupöydillä
varustetutkoneet
Tämänkoneenmukanatoimitettuleikkuupöytä
jaleikkuuterätonsuunniteltuoptimaaliseen
leikkuujätteenlevitykseenjasivullepoistoon.
Poistolevynirrotussivullepoistoavarten
1.Pysäköikonetasaisellealustalle,vapauta
teräkytkinjakytkeseisontajarru.
2.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,että
kaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet,ennen
kuinpoistutkäyttäjänpaikalta.
3.Vapautajoustavasalpasenpidikkeestä
poistolevyssäjakäännäpoistolevyäoikealle
(Kuva11).
g230251
Kuva11
1.Salvanpidike
3.Poistolevy
2.Salpa
4.Irrotapoistolevynpäälläolevakoukunmuotoinen
salpasaranatapista(Kuva15).
5.Kohdistapoistolevynmetallinenkielekepois
leikkuupöytäänhitsatunkannattimenlovesta
(Kuva12).
g230250
Kuva12
1.Poistolevy3.Leikkuupöydänkannatin
2.Metallinenkieleke
Poistolevynasennuslevitystävarten
1.Pysäköikonetasaisellealustalle,vapauta
teräkytkinjakytkeseisontajarru.
2.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,että
kaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet,ennen
kuinpoistutkäyttäjänpaikalta.
3.Kohdistapoistolevynmetallinenkieleke
leikkuupöytäänhitsatunkannattimenloveen
(Kuva13).
g230248
Kuva13
1.Poistolevy3.Leikkuupöydänkannatin
2.Metallinenkieleke
4.Käännäpoistolevytaaksejaleikkuupöytääkohti
niin,ettäpoistolevykohdistuuleikkuupöytään
(Kuva14).
20
/

See käsiraamat sobib ka