Toro TimeCutter ZS 5000 Riding Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Mudel
TimeCutter ZS 5000 Riding Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3417-372RevA
TimeCutter
®
ZS4200T/ZS5000
-ajoleikkuri
Mallinro:74661—Sarjanro:400900000taisuurempi
Mallinro:74667—Sarjanro:400000000taisuurempi
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3417-372*A
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaisten
direktiivienmukainen.Lisätietojaonerillisessätuote-
kohtaisessavaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Bruttohevosvoima
Moottorinvalmistajaonmitannuttämänmoottorin
brutto-tainettohevosvoimanlaboratoriossaSAE
J1940:ntaiJ2723:nmukaisesti.Tämänluokan
leikkurinmoottorintodellinenvääntöonhuomattavasti
alhaisempi,koskaseonsäädettyturvallisuuteen,
päästöihinjakäyttöönliittyvienvaatimusten
mukaisesti.
Osoitteessawww.Toro.comonlisätietoja
leikkurimalleista.
Tärkeää:JosToro-moottorillavarustettua
konettakäytetäänyli1500m:nkorkeudessa
pitkäkestoisesti,korkeanilmanalansarjan
onoltavaasennettuna,jottamoottoritäyttää
CARB/EPA-päästömääräykset.Korkean
ilmanalansarjaparantaamoottorinsuorituskykyä
jaestääsytytystulppienlikaantumisen,
käynnistysvaikeudetjapäästöjenlisääntymisen.
Kunsarjaonasennettu,kiinnitäkorkeanilmanalan
kilpikoneensarjanumerokilvenviereen.Ota
yhteysvaltuutettuunToro-huoltoliikkeeseen
oikeankorkeanilmanalansarjanjakorkean
ilmanalankilvensaamiseksi.Etsilähinhuoltoliike
sivustoltammeosoitteessawww.Toro.comtai
otayhteysToroCustomerCareDepartment
-asiakaspalveluun,jonkanumero(t)onlueteltu
päästöjärjestelmäntakuulauselmassa(Emission
ControlWarrantyStatement).
Poistasarjamoottoristajapalautamoottori
alkuperäisiintehdasmäärityksiin,kunkonetta
käytetäänalle1500m:nkorkeudessa.Äläkäytä
korkeaailmanalaavartenmuunnettuamoottoria
alhaisemmassailmanalassa.Muutenmoottorivoi
ylikuumentuajavaurioitua.
Josetolevarma,onkokonemuunnettukorkeaa
ilmanalaavarten,katso,onkosiinäseuraavakilpi
(Kuva3).
decal127-9363
Kuva3
Johdanto
Tämäkoneonajettavavaakatasoleikkuri,jokaon
tarkoitettukotikäyttöönasuinalueille.Seontarkoitettu
pääasiassaviheralueidenruohonleikkuuseen.Sitä
eioletarkoitettupensaidenleikkuuseentairuohon
taimuunkasvustonleikkuuseenteidenvarsillaeikä
maatalouskäyttöön.
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekä
välttämääntapaturmiajatuotevaurioita.Oletitse
vastuussatuotteenasianmukaisestajaturvallisesta
käytöstä.
VoitottaasuoraanyhteydenToroonosoitteessa
www.Toro.com,jostarvitsettuoteturvallisuuteen
jakäyttökoulutukseenliittyväämateriaalia,tietoja
lisävarusteistatailähimmästäjälleenmyyjästätai
haluatrekisteröidätuotteesi.
Joshaluatlukeakäyttöoppaan,saadakattavat
takuutiedottairekisteröidätuotteen,käytäQR-koodia
taivieraileosoitteessawww.Toro.com.Tuotteen
takuutiedoistavoimyöspyytääkirjallisenkopion
soittamallanumeroon+18883849939.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosia
tailisätietoja,otayhteysvaltuutettuun
huoltoliikkeeseentaiToronasiakaspalveluun.
Otatällöintuotteenmalli-jasarjanumerotvalmiiksi
esiin.Kuva1näyttäälaitteenmallijasarjanumeron
sijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
g188142
Kuva1
Istuimenalla
1.Malli-jasarjanumerokilpi
Kirjoitatuotteenmalli-jasarjanumerotallaolevaan
tilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
©2017—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa
Kaikkioikeudetpidätetään
Tässäkäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä
(Kuva2)ilmaiseevaaratilannetta,jostasaattaaolla
seurauksenavakavatapaturmataijopakuolema,jos
suositellutvarotoimenpiteetlaiminlyödään.
g000502
Kuva2
Varoitusmerkintä
Tässäkäyttöoppaassakäytetäänkahtatermiä
tietojenkorostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiota
mekaanisiinerikoistietoihinjaHuomautuskorostaa
erityishuomionansaitseviayleistietoja.
Sisältö
Turvaohjeet...............................................................4
Yleinenturvallisuus.............................................4
Kaltevuuskaavio................................................5
Turva-jaohjetarrat.............................................6
Laitteenyleiskatsaus..............................................14
Ohjauslaitteet..................................................14
Ennenkäyttöä.....................................................16
Turvallisuusennenkäyttöä...............................16
Polttoaineenlisäys............................................16
Päivittäisenhuollonsuorittaminen....................17
Uudenkoneensisäänajo..................................17
Turvajärjestelmänkäyttö..................................17
Istuimensäätö..................................................18
Liikkeenohjausvipujensäätö.............................18
Muuntosivullepoistoon....................................19
Käytönaikana.....................................................21
Turvallisuuskäytönaikana................................21
Ruohonleikkurinteräkytkimen
(voimanulosotto)käyttö.................................23
Kaasuvivunkäyttö............................................24
Rikastimenkäyttö.............................................24
Moottorinkäynnistys.........................................24
Moottorinsammutus.........................................25
Liikkeenohjausvipujenkäyttö............................25
Koneellaajo......................................................25
Sivuheitonkäyttö..............................................27
Leikkuukorkeudensäätö...................................27
Nurmisuojarulliensäätö....................................28
Käyttövihjeitä...................................................29
Käytönjälkeen.....................................................29
Turvallisuuskäytönjälkeen...............................29
Koneentyöntäminenkäsin...............................30
Koneenkuljetus................................................30
Kunnossapito..........................................................33
Kunnossapitotaulukko.........................................33
Huoltoaedeltävättoimenpiteet............................34
Turvallisuushuollonaikana...............................34
Istuimennosto..................................................34
Leikkuupöydänverhonvapautus......................34
Voitelu.................................................................35
Laakereidenrasvaus........................................35
Moottorinhuolto..................................................35
Moottorinturvallinenkäyttö...............................35
Ilmanpuhdistimenhuolto...................................35
Moottoriöljynhuolto..........................................37
Sytytystulpanhuolto.........................................39
Jäähdytysjärjestelmänpuhdistus......................40
Polttoainejärjestelmänhuolto..............................41
Polttoaineputkensuodattimenvaihto................41
Sähköjärjestelmänhuolto....................................42
Sähköjärjestelmänturvallinenkäyttö................42
Akunhuolto......................................................42
Sulakkeidenhuolto...........................................43
Vetojärjestelmänhuolto.......................................44
Rengaspaineentarkistus..................................44
Sähköjarrunvapautus.......................................44
3
Hihnanhuolto......................................................45
Leikkuupöydänhihnanvaihto...........................45
Leikkurinhuolto....................................................46
Leikkuuterienhuolto.........................................46
Leikkuupöydäntasaus......................................49
Leikkuupöydänirrotus......................................51
Leikkuupöydänasennus...................................52
Suuntaimenvaihto............................................52
Puhdistus............................................................53
LeikkurinalapuolenpesuLeikkuupöytä............53
Jätteidenhävitys...............................................53
Varastointi...............................................................54
Turvallisuusvarastoinninaikana.......................54
Puhdistusjavarastointi.....................................54
Akunvarastointi................................................55
Vianetsintä..............................................................56
Kaaviot....................................................................58
Turvaohjeet
Tämäkoneonsuunniteltustandardin
ENISO5395:2013mukaisesti.
Yleinenturvallisuus
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäsingota
esineitä.Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeita,
jottavakaviltaloukkaantumisiltavältytään.
Tuotteenkäyttäminenmuuhunkuinsenaiottuun
käyttötarkoitukseenvoiollavaarallistakäyttäjälleja
sivullisille.
Äläkäytäkonettapudotusten,ojien,vallien,
vesiesteidentaimuidenvaarojenlähellä.Äläkäytä
rinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.
Luejasisäistätämänkäyttöoppaansisältöennen
moottorinkäynnistämistä.
Älälaitakäsiätaijalkojakoneenliikkuvienosien
lähelle.
Äläkäytäkonettailmanpaikallaanoleviaja
toimiviasuojuksiajamuitasuojalaitteita.
Äläpäästälapsiajasivullisiakäyttöalueelle.Älä
annalastenkäyttääkonetta.
Pysäytäkonejasammutamoottoriennen
huoltoa,polttoainesäiliöntäyttämistäjatukoksen
poistamistakoneesta.
Laitteenasiatonkäyttötaihuoltovoiaiheuttaa
tapaturman.Vähennäloukkaantumisriskiä
noudattamallanäitäturvallisuusohjeitaja
kiinnittämälläainahuomiotavaroitusmerkkiin,joka
tarkoittaavaroitusta,vaaraataihengenvaaraa
henkilöturvallisuusohjeet.Ohjeidennoudattamatta
jättäminensaattaajohtaahenkilövahinkoontai
kuolemaan.
Lisääturvallisuusohjeitaontämänoppaaneri
kohdissa.
4
Kaltevuuskaavio
g011841
Kuva4
Tämäsivuvoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttäärinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyyskaltevuuskaavionavulla
ennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.Taitaarkkirinteenkaltevuuttavastaavaa
viivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan
5
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueiden
lähettyville.Korvaavioittuneettaikadonneettarratuusilla.
decalbatterysymbols
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista.
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttävien
nesteiden/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia.9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
decaloemmarkt
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
decal93-7009
93-7009
1.Vaara:äläkäytäruohonleikkuriasuuntainylhäällätaiilman
suuntainta.Pidäsuuntainpaikallaan.
2.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara,leikkuuterä:pysy
etäälläliikkuvistaosista.
decal99-3943
99-3943
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Moottori
decal105-7015
105-7015
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Hihnojenkulku
6
decal106-8717
106-8717
1.Luekäyttöohjeetennenkorjaamistataihuoltamista.
2.Tarkistarengaspaineet25käyttötunninvälein.
3.Rasvaa25käyttötunninvälein.
4.Moottori
decal112-9840
112-9840
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Luekäyttöopas.3.Irrotaavainjalueohjeet
ennenkorjaamistatai
huoltamista.
2.Leikkuukorkeus
decal119-8814
119-8814
1.Pysäköintiasento4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
decal119-8815
119-8815
1.Pysäköintiasento4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
decal120-5469
120-5469
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Leikkuukorkeus
7
decal120-5470
120-5470
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Leikkuukorkeus
8
decal121-0772
121-0772
107cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Hidas
9
decal121-0773
121-0773
127cm:nleikkuupöydillävarustetutmallit
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Hidas
10
decal121-2989b
121-2989
1.Ohitusvipuasentokoneen
työntämistävarten
2.Ohitusvipuasentokoneen
käyttöävarten
decal131-1097
131-1097
1.Öljyntyhjennys
131-3948
decal131-3948
131-3948
1.Hidas3.Nopea
2.Hinaaminen
11
decal132-0869
132-0869
Huomaa:Tämäkoneonteknisenstandardinvakaustestinmukainenstaattistenlateraalistenjapituussuuntaistentestienosalta
tarranosoittamallasuositellullaenimmäiskaltevuudella.Käyttäjänontutustuttavakäyttöoppaanohjeisiinkoneenkäytöstärinteissä,
tarkastettavakoneenkäyttöolosuhteetjamääritettäväniidenperusteella,voidaankokonettakäyttääkyseiselläpaikallajavallitsevissa
olosuhteissa.Maastonmuutoksetvoivatvaikuttaakoneenkäyttöönrinteissä.Josmahdollista,pidäkoneenleikkuuyksikötlaskettuina
alasrinteissäkäytönaikana.Leikkuuyksiköidennostaminenrinteissäkäytönaikanavoiheikentääkoneenvakautta.
1.Vaara:luekäyttöopas.3.Käsienloukkaantumis-
vaara,leikkuuterä;käden
puristumisvaara,hihna:
Pidäkädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.Pidä
kaikkisuojuksetjasuojale-
vytpaikoillaan.
5.Rampiltaputoamisen
vaara:Äläkäytä
kaksiosaistaramppia
koneenlastaamiseen
perävaunuun.Käytävain
yksiosaistaramppia,joka
onriittävänleveäkoneelle
jajonkakaltevuusonalle
15astetta.Ajaramppia
ylöspäinperuuttamallaja
alaspäineteenpäinajaen.
7.Kaatumisvaararinteillä:Älä
käytäkaltevillaalustoilla
vesialueidenlähellä.Ei
saakäyttäärinteillä,joiden
kaltevuusonyli15astetta.
2.Vaara:kytkeseisontajarru
jairrotavirta-avainsekä
sytytystulpanjohtoennen
huoltoa.
4.Esineidensinkoutumis-
vaara:Äläpäästäsivullisia
laitteenlähelle.Poista
roskatalueeltaennenleik-
kuuta.Pidäsuuntainlevy
alhaalla.
6.Kehonloukkaantumis-
vaara:Äläkuljetamatkus-
tajia.Katsotaaksesi,kun
leikkaatperuutusvaihteella.
12
decal132-0872
132-0872
1.Esineiden
sinkoutumisvaara.Älä
päästäsivullisialaitteen
lähelle.
3.Käsienjajalkojen
silpoutumisvaara:pidä
kädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.
2.Esineiden
sinkoutumisvaara,
nostettulevitin:äläkäytä
konettaleikkuupöydän
ollessaavoimena;käytä
levitintätaikerääjää.
4.Takertumisvaara:Pysy
etäälläliikkuvistaosista.
Pidäkaikkisuojuksetja
suojalevytpaikoillaan.
decal138-2456
138-2456
1.Luekäyttöopas.
3.Älätäytäpolttoainesäiliötä
liiantäyteen.
2.Pysäköikonetasaiselle
alustallepolttoainesäiliötä
täytettäessä.
13
Laitteenyleiskatsaus
g027829
Kuva5
1.Leikkuukorkeusvipu5.Leikkuupöytä9.Polttoainesäiliönkorkki13.Takakäyttöpyörä
2.Liikkeenohjausvivut6.Nurmisuojarulla10.Moottori14.Moottorinsuojus
3.Kuljettajanistuin7.Etukääntöpyörät
11.Ohjauspaneeli
4.SmartSpeed-vipu
8.Jalkatuki
12.Suuntain
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin,ennenkuinkäynnistät
moottorinjakäytätkonetta.
g032603
Kuva6
Ohjauspaneeli
1.Kaasuvipu3.Teräkytkin
(voimanulosotto)
2.Rikastin4.Virtalukko
Avainkytkin
Moottorikäynnistetäänjasammutetaan
avainkytkimestä.Siinäonkolmeasentoa:
PYSÄYTYS,KÄYNNISSÄjaKÄYNNISTYS.KatsoMoottorin
käynnistys(sivu24).
Kaasuvipu
Kaasuvivullaohjataanmoottorinkierrosnopeutta,
jasiinäonportaatonsäätöHIDAS-asennosta
NOPEA-asentoon(Kuva6).
Rikastimenvipu
Käynnistäkylmämoottorikäyttämällärikastimen
vipua.
Teräkytkin(voimanulosotto)
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirron
leikkuuteriin(Kuva6).
14
Liikkeenohjausvivut
Liikkeenohjausvivuillakonettakuljetetaaneteen-ja
taaksepäinsekäkäännetään(Kuva5).
Pysäköinti-asento
Ennenkuinpoistutkoneesta,siirräliikkeenohjausvivut
keskeltäulospäinPYSÄKÖINTI-asentoon(Kuva27).
SiirräliikkeenohjausvivutainaPYSÄKÖINTI-asentoon,
kunpysäytätkoneentaijätätsenilmanvalvontaa.
SmartSpeed-ohjausjärjestel-
mänvipu
SmartSpeed-ohjausjärjestelmänvipusijaitsee
kuljettajanistuimenalapuolella.Senavullakuljettaja
voivalitajonkinkolmestanopeusalueesta:viimeistely,
hinaustaileikkaus(Kuva30).
Polttoaineentarkistusikkuna
Koneenvasemmallasivullasijaitsevasta
tarkistusikkunastavoidaantarkistaa,onko
polttoainesäiliössäpolttoainetta(Kuva7).
g014521
Kuva7
1.Polttoaineentarkistusikkuna
Leikkuukorkeusvipu
Leikkuukorkeusvivunavullaleikkuupöytäävoidaan
laskeajanostaaistualtaan.Vivunsiirtäminenylös
(itseäkohti)nostaaleikkuupöydänmaastajavivun
siirtäminenalas(poispäin)laskeeleikkuupöydän
maahan.Säädäleikkuukorkeuttavainkoneenollessa
paikallaan(Kuva31).
Lisätarvikkeet/lisävarusteet
KoneeseenonsaatavanavalikoimaToronhyväksymiä
lisälaitteitaja-varusteita,joidenavullavoidaan
parantaajalaajentaasenominaisuuksia.Otayhteys
valtuutettuunhuoltoliikkeeseentaijakelijaantaisiirry
osoitteeseenwww.Toro.com,jostalöytyyluettelo
hyväksytyistälisälaitteistaja-varusteista.
SuojaaToro-laitteistoinvestointijahuolehdisen
toiminnastakäyttämälläalkuperäisiäToro-varaosia.
Torotoimittaaalkuperäisiävaraosia,jotkaon
suunniteltuerityisentarkastilaitteidemmeteknisten
määritystenmukaisesti.Vaadialkuperäisiä
Toro-varaosiajavoitollahuoletta.
15
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistakäyttöasennostakäsin.
Ennenkäyttöä
Turvallisuusennenkäyttöä
Yleinenturvallisuus
Äläannalastentaikouluttamattomienhenkilöiden
käyttäätaihuoltaalaitetta.Paikallisetsäännökset
saattavatasettaarajoituksiakäyttäjäniälle.
Omistajavastaakäyttäjienjamekaanikkojen
koulutuksesta.
Tutustulaitteenturvallisenkäytönohjeisiin,
ohjauslaitteisiinjaturvamerkintöihin.
Selvitä,kuinkakoneensaapysäytettyäja
moottorinsammutettuanopeasti.
Tarkista,ettäkäyttäjänpitokytkimet,turvakytkimet
jasuojalevytovatpaikoillaanjatoimivatoikein.Älä
käytäkonetta,mikälineeivättoimikunnolla.
Tarkastaainaennenliikkumista,ettäterät,
teräpultitjaleikkuujärjestelmätovathyvässä
käyttökunnossa.Vaihdakuluneettaivaurioituneet
terätjapultitsarjoissa,jottatasapainosäilyisi.
Tarkastakoneenkäyttöaluejapoistasiltäkaikki
esineet,joitakonevoisingota.
Tutkimaasto,jottavoitarvioida,mitätarvikkeita
sekälisälaitteitaja-varusteitakoneenturvallinen
käyttöedellyttää.
Polttoaineturvallisuus
Vältäloukkaantumisetjaomaisuusvahingot
käsittelemälläpolttoainettaerittäin
varovasti.Polttoainehöyrytovattulenarkoja
jaräjähdysherkkiä.
Sammutasavukkeet,sikarit,piiputjamuut
sytytyslähteet.
Käytävainhyväksyttyäpolttoaineastiaa.
Äläirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisää
polttoainettamoottorinollessakäynnissätai
kuuma.
Älätankkaakonettasisätiloissa.
Äläsäilytäkonettataipolttoainesäiliötätilassa,
jossaonavotuli,kipinöitätaivarmistusliekki
(esimerkiksivedenlämmitintaimuuvastaava
laite).
Älätäytäastioitaajoneuvonsisällätaiajoneuvon
taiperävaununlavalla,jossaonmuovipäällyste.
Asetaastiatainamaahanjapoisajoneuvonläheltä
ennenpolttoaineenlisäämistä.
Poistalaiteajoneuvostataiperävaunustaja
tankkaalaite,kunsenpyörilläonkosketus
maahan.Josseeiolemahdollista,tankkaa
mieluumminkannettavastaastiastakuin
polttoaineenjakelupistoolilla.
Käytälaitettavain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimiioikein.
Pidäpistooliapolttoainesäiliönreunaataiastian
aukkoavastenkokotankkaamisenajan.Äläkäytä
polttoainepistoolinaukilukituskytkintä.
Jospolttoainettaonroiskunutvaatteille,vaihda
vaatteetvälittömästi.Pyyhiläikkynytpolttoaine
pois.
Älätäytäpolttoainesäiliötäliiantäyteen.Aseta
polttoainesäiliönkorkkipaikalleenjakiristäse
huolellisesti.
Polttoainettatuleesäilyttäähyväksytyssä
polttoaineastiassa,jokatuleepitääpoissalasten
ulottuvilta.Äläostapolttoainettaenempääkuin
30päiväntarpeeseen.
Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivantäyteen.
Lisääpolttoainettasäiliöön,kunnespintaon
6–13mmtäyttökaulanalareunanalapuolella.
Säiliöönjäävätyhjätilasalliipolttoaineen
laajenemisen.
Vältähöyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotetäälläjakelupistoolistaja
polttoainesäiliönaukosta.
Vältäihokosketusta.Peseroiskeetpois
saippuallajavedellä.
Polttoaineenlisäys
Suositeltupolttoaine
Moottoritoimiiparhaiten,kunkäytetäänvain
puhdastajauutta(korkeintaan30päivää
vanhaa)lyijytöntäbensiiniä,jonkatieoktaaniluku
(pumppuoktaaniluku)onvähintään87(RON+
MON/2).
Etanoli:Enintään10%etanolia(bensiinin
jaetanolinseosta)tai15%MTBE:tä
(metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)sisältävää
polttoainettavoidaankäyttää.EtanolijaMTBE
eivätolesamaasia.Bensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin15%(E15)onetanolia,eiole
hyväksyttykäyttöön.Äläkäytäbensiiniä,jonka
tilavuudestaenemmänkuin10%onetanolia
(kuten15%etanoliasisältäväE15,20%etanolia
sisältäväE20taienintään85%etanoliasisältävä
E85).Muunkuinhyväksytynbensiininkäyttövoi
aiheuttaatoimintaongelmiaja/taimoottorivaurioita,
joitatakuueiehkäkata.
Metanoliasisältävääbensiiniäeisaakäyttää.
16
Äläsäilytäpolttoainettatalvenylipolttoainesäi-
liössätai-astioissa,elleipolttoaineeseenolelisätty
stabilointiainetta.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö
Polttoaineenstabilointi-/lisäaineenkäytölläon
seuraaviaetuja:
Sepitääpolttoaineentuoreenaenintään90päivän
varastoinninaikana(tyhjennäpolttoainesäiliö,jos
konevarastoidaanyli90päiväksi).
Sepuhdistaamoottoriakäytönaikana.
Seestääliimamaisenhartsinkerääntymisen
polttoainejärjestelmään,mikävaikeuttaisi
käynnistämistä.
Tärkeää:Äläkäytämetanoliataietanolia
sisältäviälisäaineita.
Lisääpolttoaineeseenoikeamäärä
stabilointi-/lisäainetta.
Huomaa:Stabilointi-/lisäainetoimii
tehokkaimmin,kunsesekoitetaantuoreeseen
polttoaineeseen.Käytästabilointiainetta
aina,jotteipolttoainejärjestelmäänkerääntyisi
hartsimaisiajäämiä.
Polttoainesäiliöntäyttö
1.Pysäköikonetasaisellealustalle.
2.Kytkeseisontajarru.
3.Sammutamoottorijairrotavirta-avain.
4.Puhdistapolttoainesäiliönkorkinympäristö.
5.Täytäsäiliötäyttöaukonkaulanalaosaanasti
(Kuva8).
Huomaa:Polttoainesäiliötäeisaatäyttää
aivantäyteen.Säiliöönjäävätyhjätilasallii
polttoaineenlaajentumisen.
g027243
Kuva8
Päivittäisenhuollon
suorittaminen
SuoritakohdanKunnossapito(sivu33)osassa
”Ennenjokaistakäyttökertaataipäivittäin”mainitut
toimetennenkoneenkäynnistystäpäivittäin.
Uudenkoneensisäänajo
Uusissamoottoreissatäydenvoimansaavuttaminen
kestääjonkinaikaa.Uudenruohonleikkurin
leikkuupöydissäjavetojärjestelmissäonenemmän
moottoriakuormittavaakitkaa.Sisäänajokestää
40–50tuntia,kunnesuudetkoneetsaavuttavattäyden
voimanjaparhaansuorituskyvyn.
Turvajärjestelmänkäyttö
VAARA
Josturvakytkimetovatirronneettai
vaurioituneet,konesaattaatoimia
odottamattomallatavallajaaiheuttaa
henkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuus
päivittäinjavaihdamahdolliset
vaurioituneetkytkimetennenkoneen
käyttämistä.
17
Tietoaturvajärjestelmästä
Turvajärjestelmähuolehtiisiitä,ettämoottori
käynnistyyvain,kun:
teräkytkin(voimanulosotto)onvapautettu
LiikkeenohjausvivutovatPYSÄKÖINTI-asennossa.
Lisäksiturvajärjestelmäsammuttaamoottorin,jos
liikkeenohjausvivuteivätolePYSÄKÖINTI-asennossaja
kuljettajanouseeistuimelta.
Turvajärjestelmäntestaus
Tarkistaturvajärjestelmäntoimivuusainaennen
koneenkäyttöä.Josturvajärjestelmäeitoimialla
kuvatullatavalla,seonvälittömästikorjautettava
valtuutetussahuoltoliikkeessä.
1.Istuistuimella,asetaliikkeenohjausvivut
PYSÄKÖINTI-asentoonjasiirräteräkytkin
PÄÄLLÄ-asentoon.Yritäkäynnistäämoottori.
Moottorieisaakäynnistyä.
2.IstuistuimellajasiirräteräkytkinPOIS-asentoon.
Siirräjompikumpiliikkeenohjausvipukeskelle
lukitsemattomaanasentoon.Yritäkäynnistää
moottori.Moottorieisaakäynnistyä.Toista
toisellaliikkeenohjausvivulla.
3.Istuistuimella,siirräteräkytkinPOIS-asentoonja
lukitseliikkeenohjausvivutPYSÄKÖINTI-asentoon.
Käynnistämoottori.Kunmoottorionkäynnissä,
kytketeräkytkinjanousehiemanistuimelta,
jolloinmoottorinpitäisisammua.
4.Istuistuimella,siirräteräkytkinPOIS-asentoonja
lukitseliikkeenohjausvivutPYSÄKÖINTI-asentoon.
Käynnistämoottori.Kunmoottorion
käynnissä,siirräliikkeenohjausvivutkeskelle
lukitsemattomaanasentoon,kytketeräkytkinja
nousehiemanistuimelta,jolloinmoottorinpitäisi
sammua.
Istuimensäätö
Istuinsiirtyyeteen-jataaksepäin.Säädäistuinsiten,
ettäpystytohjaamaankonettaparhaitenjaasentosi
onmahdollisimmanmukava.(Kuva9).
g027249
Kuva9
Liikkeenohjausvipujen
säätö
Korkeudensäätö
Liikkeenohjausvipujavoidaansäätääkorkeammalle
taimatalammalleomientarpeidenmukaan(Kuva10).
g027252
Kuva10
Kallistuksensäätö
Liikkeenohjausvipujavoidaansäätääeteen-tai
taaksepäinomientarpeidenmukaan.
1.Löysääylempääpulttia,jokakiinnittää
ohjausvivunohjausvarrenakseliin.
18
2.Löysääalempaapulttiajuurisenverran,että
ohjausvipukääntyypitkittäissuunnassa(Kuva
10).
3.Kiinnitäohjausvipuuuteenasentoonkiristämällä
molemmatpultit.
4.Säädätoinenohjausvipusamallatavalla.
Muuntosivullepoistoon
107cm:nleikkuupöydillä
varustetutkoneet
Tämänkoneenmukanatoimitettuleikkuupöytä
jaleikkuuterätonsuunniteltuoptimaaliseen
leikkuujätteenlevitykseenjasivullepoistoon.
Poistolevynirrotussivullepoistoavarten
1.Pysäköikonetasaisellealustalle,vapauta
teräkytkinjakytkeseisontajarru.
2.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,että
kaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet,ennen
kuinpoistutkäyttäjänpaikalta.
3.Vapautajoustavasalpasenpidikkeestä
poistolevyssäjakäännäpoistolevyäoikealle
(Kuva11).
g230251
Kuva11
1.Salvanpidike
3.Poistolevy
2.Salpa
4.Irrotapoistolevynpäälläolevakoukunmuotoinen
salpasaranatapista(Kuva15).
5.Kohdistapoistolevynmetallinenkielekepois
leikkuupöytäänhitsatunkannattimenlovesta
(Kuva12).
g230250
Kuva12
1.Poistolevy3.Leikkuupöydänkannatin
2.Metallinenkieleke
Poistolevynasennuslevitystävarten
1.Pysäköikonetasaisellealustalle,vapauta
teräkytkinjakytkeseisontajarru.
2.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,että
kaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet,ennen
kuinpoistutkäyttäjänpaikalta.
3.Kohdistapoistolevynmetallinenkieleke
leikkuupöytäänhitsatunkannattimenloveen
(Kuva13).
g230248
Kuva13
1.Poistolevy3.Leikkuupöydänkannatin
2.Metallinenkieleke
4.Käännäpoistolevytaaksejaleikkuupöytääkohti
niin,ettäpoistolevykohdistuuleikkuupöytään
(Kuva14).
19
g230249
Kuva14
5.Kytkepoistolevynpäälläolevakoukun
muotoinensalpasuuntainkokoonpanon
saranatapinympärille(Kuva15).
g230253
Kuva15
1.Suuntain3.Saranatappi
2.Salpa
4.Poistolevy
6.Kiinnitäpoistolevyleikkuupöytäänkiinnittämällä
poistolevynjoustavasalpaleikkuupöydän
pidikkeeseen(Kuva11).
127cm:nleikkuupöydillä
varustetutkoneet
Tämänkoneenmukanatoimitettuleikkuupöytä
jaleikkuuterätonsuunniteltuoptimaaliseen
leikkuujätteenlevitykseenjasivullepoistoon.
Oikeanpuoleisenlevittimenirrotussivulle
poistoavarten
1.Pysäköikonetasaisellealustalle,vapauta
teräkytkinjakytkeseisontajarru.
2.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,että
kaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet,ennen
kuinpoistutkäyttäjänpaikalta.
3.Irrotaoikeanpuoleinenleikkuuterä.Katsokohta
Terienirrotus(sivu48).
4.Irrotakaksinuppiajajousialuslaattaa,jotka
kiinnittävätoikeanpuoleisenlevittimenleikkuriin
(Kuva16).
g005655
Kuva16
1.Nuppi3.Levittimentappituleeulos
leikkurista
2.Jousialuslaatta
5.Irrotaoikeanpuoleinenlevitinjalaskesuuntain
heittoaukonpäällekuvienmukaisesti(Kuva16
jaKuva17).
g024261
Kuva17
1.Oikealevitin
3.Heittoaukko
2.Jousialuslaattajanuppi
20
/

See käsiraamat sobib ka