Toro TimeCutter HD X4850 Riding Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Kategooria
pliidikubud
Mudel
TimeCutter HD X4850 Riding Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3412-784RevB
TimeCutter
®
HDX4850-jaX5450
-ajoleikkuri
Mallinro:74864—Sarjanro:400000000taisuurempi
Mallinro:74865—Sarjanro:400000000taisuurempi
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3412-784*B
VAARA
KALIFORNIA
Lakiesityksen65mukainenvaroitus
Tämätuotesisältääkemikaaleja,jotka
Kalifornianosavaltiontietojenmukaan
aiheuttavatsyöpää,synnynnäisiä
epämuodostumiatailisääntymiseen
liittyväähaittaa.
Tämäntuotteenmoottorintuottamat
pakokaasutsisältävätkemikaaleja,
jotkaKalifornianosavaltiontietojen
mukaanaiheuttavatsyöpää,synnynnäisiä
epämuodostumiataimuutalisääntymiseen
liittyväähaittaa.
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaistendirektiivien
mukainen.Lisätietojaonerillisessätuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Kalifornianlain(CaliforniaPublicResourceCode)pykälät
4442ja4443kieltävättämänmoottorinkäytönmetsä-,
pensaikko-tairuohopeitteisillämailla,josmoottoriaeiole
varustettupykälässä4442mainitullahyvässäyttökunnossa
pidetylläkipinänsammuttimellataijosmoottoriaeiole
suojattu,varustettujahuollettupalovaaranehkäisemiseksi.
Bruttohevosvoima
Moottorinvalmistajaonmitannuttämänmoottorin
brutto-tainettohevosvoimanlaboratoriossaSAEJ1940:n
mukaisesti.Tämänluokanleikkurinmoottorintodellinen
vääntöonhuomattavastialhaisempi,koskaseonsäädetty
turvallisuuteen,päästöihinjayttöönliittyvienvaatimusten
mukaisesti.
Osoitteessawww.Toro.comonlisätietojaleikkurimalleista.
Johdanto
Tämäajettavavaakatasoleikkuriontarkoitettukotikäyttöön
taikaupalliseenkäyttöön.Seonsuunniteltupääasiassa
asuinkiinteistöjenjakaupallistenkiinteistöjenviheralueiden
ruohonleikkuuseen.Sitäeioletarkoitettupensaiden
leikkuuseeneikämaatalouskäyttöön.
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekävälttämään
tapaturmiajatuotevaurioita.Oletitsevastuussatuotteen
asianmukaisestajaturvallisestaytöstä.
VoitottaasuoraanyhteydenToroonosoitteessa
www.Toro.com,jostarvitsettuoteturvallisuuteenja
käyttökoulutukseenliittyväämateriaalia,tietojalisävarusteista
tailähimmästäjälleenmyyjästätaihaluatrekisteröidätuotteesi.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosiatai
lisätietoja,otayhteysvaltuutettuunhuoltoliikkeeseentai
Toronasiakaspalveluun.Otatällöintuotteenmalli-ja
sarjanumerotvalmiiksiesiin.Kuva1yttäälaitteenmallija
sarjanumeronsijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
g188704
Kuva1
1.Malli-jasarjanumerokilpi
Kirjoitatuotteenmalli-jasarjanumerotallaolevaantilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäkäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä(Kuva2)
ilmaiseevaaratilannetta,jostasaattaaollaseurauksenavakava
tapaturmataijopakuolema,jossuositellutvarotoimenpiteet
laiminlyödään.
g000502
Kuva2
1.Varoitusmerkintä.
Tässäkäyttöoppaassaytetäänkahtatermiätietojen
korostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiotamekaanisiin
erikoistietoihinjaHuomautuskorostaaerityishuomion
ansaitseviayleistietoja.
©2017—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa
Kaikkioikeudetpidätetään
Sisältö
Turvaohjeet...................................................................4
Yleinenturvallisuus.................................................4
Kaltevuuskaavio.....................................................5
Turva-jaohjetarrat.................................................6
Laitteenyleiskatsaus......................................................10
Ohjauslaitteet........................................................10
Ennenyttöä..........................................................12
Turvallisuusennenkäyttöä.......................................12
Suositeltupolttoaine...............................................12
Stabilointi-/lisäaineenyttö....................................12
Polttoainesäiliöntäyttö............................................13
Moottoriöljynmääräntarkistus.................................13
Uudenkoneensisäänajo..........................................13
Muistaainaturvallisuus...........................................13
Turvajärjestelmänyttö.........................................14
Istuimensäätö........................................................15
Liikkeenohjausvipujensäätö....................................15
Käytönaikana...........................................................15
Turvallisuusytönaikana.......................................15
Seisontajarrunkäyttö..............................................16
Ruohonleikkurinteräkytkimen(voimanulosotto)
käyttö................................................................16
Kaasuvivunyttö..................................................17
Rikastimenyttö...................................................17
Avainkytkimenyttö.............................................17
Moottorinynnistysjasammutus............................18
Liikkeenohjausvipujenkäyttö...................................19
Koneellaajo...........................................................19
SmartSpeed
TM
-ohjausjärjestelmänyttö..................20
Koneenpysäytys....................................................20
Sivuheitonkäyttö....................................................20
Leikkuukorkeudensäätö..........................................21
Nurmisuojarulliensäätö..........................................22
122cm:nleikkuupöydänmuunto
sivuheittotilaan...................................................22
137cm:nleikkuupöydänmuunto
sivuheittotilaan...................................................23
Lisälaitteidenja-varusteidenkäyttö...........................25
Käyttövihjeitä.......................................................25
Käytönjälkeen..........................................................26
Turvallisuusytönjälkeen......................................26
Koneentyöntäminenkäsin......................................26
Koneenkuljetus.....................................................27
Koneenlastaus.......................................................27
Kunnossapito...............................................................29
Kunnossapitotaulukko...............................................29
Huoltoaedeltävättoimenpiteet....................................30
Kunnossapito-javarastointiturvallisuus.....................30
Leikkuupöydänverhonvapautus..............................30
Moottorinhuolto......................................................31
Moottorinturvallinenkäyttö....................................31
Ilmanpuhdistimenhuolto........................................31
Moottoriöljynhuolto..............................................32
Sytytystulpanhuolto...............................................34
Jäähdytysjärjestelmänpuhdistus...............................35
Polttoainejärjestelmänhuolto......................................36
Polttoaineputkensuodattimenvaihto........................36
Sähköjärjestelmänhuolto...........................................37
Sähköjärjestelmänturvallinenyttö.........................37
Akunhuolto..........................................................37
Sulakkeidenhuolto.................................................38
Vetojärjestelmänhuolto.............................................39
Rengaspaineentarkistus..........................................39
Leikkurinhuolto........................................................40
Leikkuuterienhuolto...............................................40
Leikkuupöydäntasaus.............................................42
Leikkuupöydänirrotus............................................44
Leikkuupöydänasentaminen....................................45
Suuntaimenvaihto..................................................45
Leikkurinhihnanhuolto..............................................46
Hihnojentarkastus.................................................46
Leikkurinhihnanvaihto..........................................46
Puhdistus.................................................................47
Leikkurinalapuolenpesu.........................................47
Jätteidenvitys.....................................................48
Varastointi...................................................................48
Puhdistusjavarastointi............................................48
Vianetsintä...................................................................50
Kaaviot.......................................................................52
3
Turvaohjeet
TämäkoneonsuunniteltustandardinENISO5395:2013
mukaisesti.
Yleinenturvallisuus
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäsingotaesineitä.
Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeita,jottavakavilta
loukkaantumisiltavältytään.
Tuotteenkäyttäminenmuuhunkuinsenaiottuun
käyttötarkoitukseenvoiollavaarallistayttäjällejasivullisille.
Luejasisäistätämänkäyttöoppaansisältö,ennenkuin
käynnistätmoottorin.Huolehdisiitä,ettäkaikkituotteen
käyttäjättietävät,mitensitäytetään,jaymmärtävät
varoitukset.
Älälaitakäsiätaijalkojakoneenliikkuvienosienlähelle.
Äläytäkonettailmanpaikallaanoleviajatoimivia
suojuksiajamuitasuojalaitteita.
Älämeneheittoaukkojeneteen.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäkoneesta.
Äläpäästälapsiakäyttöalueelle.Äläannalastenkäyttää
konetta.
Pysäytäkonejasammutamoottoriennenhuoltoa,
polttoainesäiliönyttämistäjatukoksenpoistamista
koneesta.
Laitteenasiatonyttötaihuoltovoiaiheuttaatapaturman.
Vähennäloukkaantumisriskiänoudattamallanäitä
turvallisuusohjeitajakiinnittämälläainahuomiota
varoitusmerkkiin,jokatarkoittaavaroitusta,vaaraatai
hengenvaaraahenkilöturvallisuusohjeet.Ohjeiden
noudattamattajättäminensaattaajohtaahenkilövahinkoon
taikuolemaan.
Lisääturvallisuusohjeitalöytyytämänoppaanerikohdista.
4
Kaltevuuskaavio
G01 1841
g011841
Kuva3
Tätäsivuavoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttääturvallisestirinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyys
kaltevuuskaavionavullaennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.Taitaarkki
rinteenkaltevuuttavastaavaaviivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan
5
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueidenlähettyville.Korvaa
vioittuneettaikadonneettarratuusilla.
decaloemmarkt
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
decal121-2989b
121-2989
1.Ohitusvipuasentokoneen
työntämistävarten
2.Ohitusvipuasentokoneen
käyttöävarten
decalbatterysymbols
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista.
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttäviennesteiden
/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia.9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
decal131-1097
131-1097
1.Öljyntyhjennys
6
decal132-0872
132-0872
1.Esineiden
sinkoutumisvaara.Älä
päästäsivullisialaitteen
lähelle.
3.Käsienjajalkojen
silpoutumisvaara:pidä
kädetjajalatetäällä
liikkuvistaosista.
2.Esineiden
sinkoutumisvaara,
nostettulevitin:äläkäytä
konettaleikkuupöydän
ollessaavoimena;käytä
levitintätaikerääjää.
4.Takertumisvaara:Pysy
etäälläliikkuvistaosista.
Pidäkaikkisuojuksetja
suojalevytpaikoillaan.
decal130-0731
130-0731
1.Vaara:esineiden
sinkoutumisvaara.Pidä
suuntainlevypaikallaan.
2.Käsienjajalkojen
loukkaantumisvaara
ruohonleikkurinterän
lähellä:pysyetäällä
liikkuvistaosista.
decal130-0765
130-0765
1.Luekäyttöopas.3.Irrotaavain
avainkytkimestäjalue
käyttöopasennenkoneen
huoltamista.
2.Leikkuukorkeudenvalinta
decal117-1194
117-1194
1.Moottori
decal130-0654
130-0654
1.Kuljetuslukitus3.Leikkuukorkeus
2.Kuljetusauki
7
131-3948
decal131-3948
131-3948
1.Hidas3.Nopea
2.Hinaaminen
decal133-9255
133-9255
1.Vaara:luekäyttöopas.
5.Kaatumisvaara:Äläkäytäkaltevillaalustoillavesialueiden
lähellä.Eisaakäyttäärinteillä,joidenkaltevuusonyli
15astetta.
2.Rampiltaputoamisenvaara:Äläkäytäkaksiosaistaramppia
koneenlastaamiseenperävaunuun.Käytävainyksiosaista
ramppia,jokaonriittävänleveäkoneellejajonkakaltevuus
onalle15astetta.Ajaramppiaylöspäinperuuttamallaja
alaspäineteenpäinajaen.
6.Loukkaantumis-japuristumisvaara:Pysyetäälläliikkuvista
osista.Pidäkaikkisuojuksetjasuojalevytpaikoillaan.
3.Esineidensinkoutumisvaara:pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäkoneesta,poistaroskatennenkäyttöäjapidä
suuntainlevyalhaalla.
7.Vaara:luekäyttöopas,kytkeseisontajarrujairrotaavain
avainkytkimestäsekäsytytystulpanjohtoennenhuoltoa.
4.Ruumiinvammanvaara:Äläkuljetamatkustajia.Katso
taaksesi,kunleikkaatperuutusvaihteella.
8
decal133-9263
133-9263
1.Nopea4.Voimanottovapautettu
2.Hidas5.Voimanottokytketty
3.Rikastin
decal136-4243
136-4243
1.Nopea4.Peruutus
2.Hidas
5.Seisontajarruvapautettu
3.Vapaa
6.Seisontajarrukytketty
decal136-4244
136-4244
1.Nopea3.Vapaa
2.Hidas4.Peruutus
decal136-5596
136-5596
1.Tarkistarengaspaineet
25käyttötunninvälein.
4.Tarkistarengaspaineet
25käyttötunninvälein.
2.Moottoriöljy5.Luekäyttöopasennen
huoltotoimenpiteitä.
3.Tarkistarengaspaineet
25käyttötunninvälein.
9
Laitteenyleiskatsaus
g188739
Kuva4
1.Leikkuupöydännostopoljin7.Moottori
2.Leikkuukorkeustappi8.Polttoainesäiliönkorkki
3.SmartSpeed™-vipu
9.Leikkuupöytä
4.Leikkuukorkeuden
säätövipu/kuljetuslukko
10.Nurmisuojarulla
5.Liikkeenohjausvipu11.Kääntöpyörä
6.Ohjauslaitteet12.Seisontajarruvipu
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin,ennenkuinynnistät
moottorinjakäytätkonetta(Kuva5jaKuva6).
g188738
Kuva5
1.Tuntilaskuri4.Avainkytkin
2.Kaasuvipu
5.Voimanulosoton(PTO)
kytkin
3.Rikastimenvipu6.12V:npistorasia
g188776
Kuva6
1.Polttoainemittari
Polttoainemittari
Polttoainemittaristanäkyy,paljonkosäiliössäonpolttoainetta
(Kuva6).
Kaasuvipu
Kaasuvivullaohjataanmoottorinkierrosnopeutta,jasiinäon
portaatonsäätöHIDAS-asennostaNOPEA-asentoon(Kuva5).
10
Rikastimenvipu
Käynnistäkylmämoottoriyttämällärikastimenvipua.
Kytkerikastinvetämällärikastimenvipuylös.Vapautarikastin
painamallavipualas.
Tuntilaskuri
Tuntilaskurimittaa,kuinkakauanmoottorionollutkäynnissä
kaikenkaikkiaan.Setoimiimoottorinollessaynnissä.
Määritämitatunajanavulla,milloinmääräaikaishuollottulee
suorittaa(Kuva5).
Liikkeenohjausvivut
Liikkeenohjausvivutohjaavaterillisiänapamoottoreita
nopeudenmukaan.Vivunsiirtämineneteen-taitaaksepäin
kääntääsamanpuoleistapyörääeteen-taitaaksepäin.
Pyörännopeusriippuusiitä,mitenpaljonvipuasiirretään.
SiirliikkeenohjausvivutkeskeltäulospäinLUKITTU
VAPAA-asentoonjapoistukoneesta(Kuva4).Siirrä
liikkeenohjausvivutainaLUKITTUVAPAA-asentoon,kun
pysäytätkoneentaijätätsenilmanvalvontaa.
Seisontajarruvipu
Seisontajarruvipusijaitseekonsolinvasemmallapuolella
(Kuva4).Jarruvipukytkeevetävienpyörienseisontajarrun.
Kytkeseisontajarruvetämälläsenvipuaylösniin,ettäse
lukittuupidätinuraan.
Vapautaseisontajarrutyöntämälläsenvipuulospidätinurasta
jaitseäsikohtijapainasesittenalas.
Leikkuupöydännostopoljinjärjestelmä
Leikkuupöydännostopoljinjärjestelmänavullakäyttäjävoi
laskeajanostaaleikkuupöytääistualtaan.Leikkuupöydänvoi
polkimellanostaatilapäisestiesteenvälttämiseksitailukita
ylimmänleikkuukorkeudenasentoontaikuljetusasentoon
(Kuva4).
SmartSpeed-ohjausjärjestelmän
vipu
SmartSpeed™-ohjausjärjestelmänvipusijaitseekuljettajan
istuimenalapuolella.Senavullakuljettajavoivalitajonkin
kolmestanopeusalueesta:viimeistely,hinaustaileikkaus
(Kuva24).
12V:npistorasia
12voltinjännitteellätoimivatlisävarusteetsaavatvirtaa
pistorasiasta(Kuva5).
Tärkeää:Kun12voltinpistorasiaeiolekäytössä,suojaa
sevaurioiltakumitulpalla.
Avainkytkin
Virtalukollakäynnistetäänleikkurinmoottori.Siinäonkolme
asentoa:KÄYNNISTYS,KÄYNNISSÄjaPYSÄYTYS.
Teräkytkin(voimanulosotto)
Teräkytkin(voimanulosotto)kytkeejavapauttaa
voimansiirronleikkuuteriin(Kuva5).
Leikkuukorkeusvipu
Leikkuupöydänvoilukitahaluttuunleikkuukorkeuteen
leikkuukorkeusvivunjajalkapolkimenavulla.Säädä
leikkuukorkeuttavainkoneenollessapaikallaan(Kuva4).
Lisätarvikkeet/lisävarusteet
KoneeseenonsaatavanavalikoimaToronhyväksymiä
lisälaitteitaja-varusteita,joidenavullavoidaanparantaa
jalaajentaasenominaisuuksia.Otayhteysvaltuutettuun
huoltoliikkeeseentaijakelijaantaisiirryosoitteeseen
www.Toro.com,jostaytyyluettelohyväksytyistälisälaitteista
ja-varusteista.
11
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistakäyttöasennostakäsin.
Ennenkäyttöä
Turvallisuusennenkäyttöä
Yleinenturvallisuus
Äläannalastentaikouluttamattomienhenkilöidenkäyttää
taihuoltaalaitetta.Paikallisetsäännöksetsaattavatasettaa
rajoituksiakäyttäjäniälle.Omistajavastaakäyttäjienja
mekaanikkojenkoulutuksesta.
Tutustulaitteenturvallisenkäytönohjeisiin,
ohjauslaitteisiinjaturvamerkintöihin.
Selvitä,kuinkakoneensaapysäytettyäjamoottorin
sammutettuanopeasti.
Tarkista,ettäkäyttäjänpitokytkimet,turvakytkimetja
suojalevytovatpaikoillaanjatoimivatoikein.Äläytä
konetta,mikälineeivättoimikunnolla.
Tarkastaainaennenliikkumista,ettäterät,teräpultitja
leikkuujärjestelmätovathyvässäkäyttökunnossa.Vaihda
kuluneettaivaurioituneetterätjapultitsarjoissa,jotta
tasapainosäilyisi.
Tarkastakoneenyttöaluejapoistasiltäkaikkiesineet,
joitakonevoisingota.
Tutkimaasto,jottavoitarvioida,mitätarvikkeitasekä
lisälaitteitaja-varusteitakoneenturvallinenkäyttö
edellyttää.
Polttoaineturvallisuus
Vältäloukkaantumisetjaomaisuusvahingotkäsittelemällä
polttoainettaerittäinvarovasti.Polttoainehöyrytovat
tulenarkojajaräjähdysherkkiä.
Sammutasavukkeet,sikarit,piiputjamuutsytytyslähteet.
Käytävainhyväksyttyäpolttoaineastiaa.
Äläirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisääpolttoainetta
moottorinollessaynnissätaikuuma.
Älätankkaakonettasisätiloissa.
Äläsäilytäkonettataipolttoainesäiliötätilassa,jossa
onavotuli,kipinöitätaivarmistusliekki(esimerkiksi
vedenlämmitintaimuuvastaavalaite).
Äläytäastioitaajoneuvonsisällätaiajoneuvontai
perävaununlavalla,jossaonmuovipäällyste.Asetaastiat
ainamaahanjapoisajoneuvonläheltäennenpolttoaineen
lisäämistä.
Poistalaiteajoneuvostataiperävaunustajatankkaalaite,
kunsenpyörilläonkosketusmaahan.Josseeiole
mahdollista,tankkaamieluumminkannettavastaastiasta
kuinpolttoaineenjakelupistoolilla.
Käytälaitettavain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimiioikein.
Pidäpistooliapolttoainesäiliönreunaataiastian
aukkoavastenkokotankkaamisenajan.Äläkäytä
polttoainepistoolinaukilukituskytkintä.
Jospolttoainettaonroiskunutvaatteille,vaihdavaatteet
välittömästi.Pyyhiläikkynytpolttoainepois.
Älätäytäpolttoainesäiliötäliianyteen.Aseta
polttoainesäiliönkorkkipaikalleenjakiristäse
huolellisesti.
Polttoainettatuleesäilyttäähyväksytyssäpolttoaineastiassa,
jokatuleepitääpoissalastenulottuvilta.Äläosta
polttoainettaenempääkuin30päiväntarpeeseen.
Polttoainesäiliötäeisaayttääaivantäyteen.Lisää
polttoainettasäiliöön,kunnespintaon6–13mm
täyttökaulanalareunanalapuolella.Säiliöönjäävätyhjätila
salliipolttoaineenlaajenemisen.
Vältäyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotetäälläjakelupistoolistajapolttoainesäiliön
aukosta.
Vältäihokosketusta.Peseroiskeetpoissaippuallaja
vedellä.
Suositeltupolttoaine
Moottoritoimiiparhaiten,kunytetäänvainpuhdastaja
uutta(korkeintaan30päiväävanhaa)lyijytöntäbensiiniä,
jonkatieoktaaniluku(pumppuoktaaniluku)onvähintään
87(RON+MON/2).
Etanoli:Enintään10%etanolia(bensiininjaetanolin
seosta)tai15%MTBE:tä(metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)
sisältävääpolttoainettavoidaankäyttää.Etanolija
MTBEeivätolesamaasia.Bensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin15%(E15)onetanolia,eiolehyväksytty
käyttöön.Äläkäytäbensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin10%onetanolia(kuten15%etanolia
sisältäväE15,20%etanoliasisältäväE20taienintään
85%etanoliasisältäväE85).Muunkuinhyväksytyn
bensiininkäyttövoiaiheuttaatoimintaongelmiaja/tai
moottorivaurioita,joitatakuueiehkäkata.
Metanoliasisältävääbensiiniäeisaayttää.
Äläsäilytäpolttoainettatalvenylipolttoainesäiliössätai
-astioissa,elleipolttoaineeseenolelisättystabilointiainetta.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö
Polttoaineenstabilointi-/lisäaineenkäytölläonseuraaviaetuja:
Sepitääpolttoaineentuoreenaenintään90päivän
varastoinninaikana(tyhjennäpolttoainesäiliö,joskone
varastoidaanyli90päiväksi).
Sepuhdistaamoottoriaytönaikana.
Seestääliimamaisenhartsinkerääntymisen
polttoainejärjestelmään,mikävaikeuttaisikäynnistämistä.
12
Tärkeää:Äläkäytämetanoliataietanoliasisältäviä
lisäaineita.
Lisääpolttoaineeseenoikeamäärästabilointi-/lisäainetta.
Huomaa:Stabilointi-/lisäainetoimiitehokkaimmin,
kunsesekoitetaantuoreeseenpolttoaineeseen.Käytä
stabilointiainettaaina,jotteipolttoainejärjestelmään
kerääntyisihartsimaisiajäämiä.
Polttoainesäiliöntäyttö
1.Pysäköikonetasaisellealustalle.
2.Kytkeseisontajarru.
3.Sammutamoottorijairrotavirta-avain.
4.Puhdistapolttoainesäiliönkorkinympäristö.
5.Täytäpolttoainesäiliöpolttoainemittarin
enimmäismerkkiinasti(Kuva7).
Huomaa:Polttoainesäiliötäeisaayttääaivan
täyteen.Säiliöönjäävätyhjätilasalliipolttoaineen
laajentumisen.
g197123
Kuva7
Moottoriöljynmääräntarkistus
Tarkistamoottorinkampikammionöljymääräennen
moottorinynnistämistäjakoneenkäyttämistä.Katsokohta
Moottoriöljynmääräntarkistus(sivu13).
Uudenkoneensisäänajo
Uusissamoottoreissatäydenvoimansaavuttaminenkestää
jonkinaikaa.Uudenruohonleikkurinleikkuupöydissäja
vetojärjestelmissäonenemmänmoottoriakuormittavaa
kitkaa.Sisäänajokestää40–50tuntia,kunnesuudetkoneet
saavuttavatydenvoimanjaparhaansuorituskyvyn.
Muistaainaturvallisuus
Luekaikkiturvallisuusohjeetjaperehdymerkintöihin.
Nämätiedotauttavatsuojaamaansinuajasivullisia
loukkaantumiselta.
HENGENVAARA
Koneenkäyttömärälläruohollataijyrkillärinteillä
saattaaaiheuttaaluisumistajakoneenhallinnan
menetyksen.
Äläkäytärinteillä,joidenkaltevuusonyli
15astetta.
Vähennärinteissänopeuttajaoleäärimmäisen
varovainen.
Äläkäytäkonettavedenlähellä.
HENGENVAARA
Renkaidenlipeäminenreunojenylisaattaa
kaataakoneen,mistävoiollaseurauksenavakava
loukkaantuminen,hukkumisvaarataikuolema.
Äläkäytäkonettapudotustenlähellä.
13
g000513
Kuva8
1.Turvallinenalue:käytä
konettarinteillä,joiden
kaltevuusonalle
15astetta,taitasaisilla
alueilla.
3.Vesi
2.Vaarallinenalue:
käytä15:täastetta
jyrkemmillärinteilläsekä
pudotustenjaveden
lähettyvillätyönnettävää
ruohonleikkuriaja/tai
käsikäyttöistätrimmeriä.
VAROITUS
Tämäkonetuottaa85dB(A):nylittävänäänitason
käyttäjänkorvankohdallajavoiaiheuttaa
kuulovammanpitkäaikaisessakäytössä.
Käytäkuulosuojaimiakäyttäessäsikonetta.
Käytäsilmiä,korvia,käsiä,jalkojajapäätäsuojaaviavarusteita.
G009027
1
2
g009027
Kuva9
1.Käytäsilmäsuojaimia.2.Käytäkuulonsuojaimia.
Turvajärjestelmänkäyttö
VAARA
Josturvakytkimetovatirronneettaivaurioituneet,
konesaattaatoimiaodottamattomallatavallaja
aiheuttaahenkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuuspäivittäin
javaihdamahdollisetvaurioituneetkytkimet
ennenkoneenkäyttämistä.
Tietoaturvajärjestelmästä
Turvajärjestelmähuolehtiisiitä,ettämoottorikäynnistyyvain,
kun:
teräkytkin(voimanulosotto)onvapautettu
LiikkeenohjausvivutovatLUKITTUVAPAA-asennossa.
Seisontajarruonkytkettynä.
Lisäksiturvajärjestelmäsammuttaamoottorin,jos
liikkeenohjausvivuteivätoleLUKITTUVAPAA-asennossaja
kuljettajanouseeistuimelta.
Turvajärjestelmäntestaus
Huoltoväli:Ainaennenkäyttöätaipäivittäin
Tarkistaturvajärjestelmäntoimivuusainaennenkoneen
käyttöä.Josturvajärjestelmäeitoimiallakuvatullatavalla,se
onvälittömästikorjautettavavaltuutetussahuoltoliikkeessä.
1.Istuistuimella,kytkeseisontajarrujakytketeräkytkin
(voimanulosotto)PÄÄLLÄ-asentoon.Yritäkäynnistää
moottori.Moottorieisaakäynnistyä.
2.Istuistuimella,kytkeseisontajarrujakytketeräkytkin
(voimanulosotto)POIS-asentoon.Siirräjompaakumpaa
liikkeenohjausvipua(poisLUKITTUVAPAA-asennosta).
Yritäkäynnistäämoottori.Moottorieisaaynnistyä.
Toistatoisellaohjausvivulla.
3.Istuistuimella,kytkeseisontajarrujasiirräteräkytkin
(voimanulosotto)POIS-asentoonjaliikkeenohjausvivut
LUKITTUVAPAA-asentoon.Käynnistämoottori.Kun
moottorionynnissä,vapautaseisontajarru,kytke
teräkytkin(voimanulosotto)janousehiemanistuimelta.
Moottorinpitäisisammua.
4.Istuistuimella,kytkeseisontajarrujasiirräteräkytkin
(voimanulosotto)POIS-asentoonjaliikkeenohjausvivut
LUKITTUVAPAA-asentoon.Käynnistämoottori.Kun
moottorikäy,asetajompikumpiliikkeenohjausvipu
keskellejaliikutasitäeteenpäintaitaaksepäin.
Moottorinpitäisisammua.Toistatoisella
liikkeenohjausvivulla.
5.Istuistuimella,vapautaseisontajarrujasiirräteräkytkin
(voimanulosotto)POIS-asentoonjaliikkeenohjausvivut
LUKITTUVAPAA-asentoon.Yritäkäynnistäämoottori.
Moottorieisaakäynnistyä.
14
Istuimensäätö
Istuinsiirtyyeteen-jataaksepäin.Säädäistuinsiten,ettäpystyt
ohjaamaankonettaparhaitenjaasentosionmahdollisimman
mukava.
Kunhaluatsäätääistuinta,vapautaistuinsiirtämällävipua
sivusuunnassa(Kuva10).
g027632
Kuva10
Liikkeenohjausvipujensäätö
Korkeudensäätö
Liikkeenohjausvipujavoidaansäätääkorkeammalletai
matalammalleomientarpeidenmukaan(Kuva11).
g027252
B
A
g027252
Kuva11
Kallistuksensäätö
Liikkeenohjausvipujavoidaansäätääeteen-taitaaksepäin
omientarpeidenmukaan.
1.Löysääylempääpulttia,jokakiinnittääohjausvivun
ohjausvarrenakseliin.
2.Löysääalempaapulttiajuurisenverran,ettäohjausvipu
kääntyypitkittäissuunnassa(Kuva11).
3.Kiinnitäohjausvipuuuteenasentoonkiristämällä
molemmatpultit.
4.Säädätoinenohjausvipusamallatavalla.
Käytönaikana
Turvallisuuskäytönaikana
Yleinenturvallisuus
Omistajajayttäjävoivatestääloukkaantumisiatai
omaisuusvahinkojaaiheuttavattapaturmatjaovatsiksi
vastuussaniistä.
Pukeuduasianmukaisesti.Käytäsilmäsuojaimia,tukevia
liukastumisenestäviäkenkiäjakuulosuojaimia.Pitkät
hiukseteivätsaaroikkuavapaina.Äläytäkoruja.
Äläkäytäkonettasairaana,väsyneenätaialkoholintai
huumausaineidenvaikutuksenalaisena.
Äläkuljetamatkustajiakoneessajapidäsivullisetja
lemmikitpoissakoneenluotaytönaikana.
Käytäkonettavain,kunnäkyvyysonhyvä,jottavältät
kuopatjapiilevätvaarat.
Vältämäränruohonleikkuuta.Heikentynytpitovoi
aiheuttaakoneenluisumisen.
Varmista,ettäkaikkikäytötovatvapaallajaettä
seisontajarruonkytketty.Käynnistämoottoriollessasi
käyttäjänpaikalla.
Pidäkädetjajalatetäälläleikkuuyksiköistä.Pysyaina
etäälläheittoaukosta.
Varmistaennenperuuttamista,ettäreittionvapaa,
katsomallataaksejaalas.
Olevarovainenlähestyessäsikulmia,joissaonhuono
näkyvyys,pensaita,puitataimuitanäköesteitä.
Äläleikkaaruohoapudotusten,ojientaivallien
lähettyvillä.Konevoikaatuayllättäen,jospyörämenee
reunanylitaijosreunasortuu.
Pysäytäterät,josetleikkaaruohoa.
Pysäytälaitteetjatarkastaterät,mikälikoneosuu
esteeseentaitäriseeepätavallisesti.Suoritatarvittavat
korjauksetennenkoneenytönjatkamista.
Hidastajaolevarovainenkääntyessäsikoneellaja
ylittäessäsiteitäjajalkakäytäviä.Annamuilleaina
etuajo-oikeus.
Kytkeleikkuuyksikönkäyttöpoisjasammutamoottori
ennenleikkuukorkeudensäätämistä(elleisitävoisäätää
käyttäjänpaikalta).
Äläkoskaanytämoottoriatilassa,johonvoikertyä
pakokaasuja.
Äläjätäynnissäolevaakonettailmanvalvontaa.
15
Ennenkäyttäjänpaikaltapoistumista(mukaanlukien
ruohonkeräimienpuhdistustaisuppilontukoksen
poistaminen):
Pysäytäkonetasaisellemaalle.
Vapautavoimanulosottojalaskelisälaitteetalas.
Kytkeseisontajarru.
Sammutamoottorijairrotavirta-avain.
Odota,kunneskaikkiliikkuvatosatovatpysähtyneet.
Äläytäkonettaukonilmanaikana.
Äläytäkonettahinaukseen.
Älämuutakierrosnopeussäätimennopeuttataikäytä
moottoriaylikierroksilla.
KäytävainToronhyväksymiälisälaitteitaja-varusteita.
Turvallisuusrinteissä
Hidastakonettajaoleerityisenvarovainenrinteillä.Aja
rinteetylösjaalas.Nurmiolosuhteetvoivatheikentää
koneenvakautta.
Vältäkoneenkääntämistärinteissä.Joskääntyminen
onvälttämätöntä,käännyhitaastijavähänkerrallaan
alamäkeen,josmahdollista.
Äläkäännäkonettajyrkästi.Olevarovainen,kunperuutat
konetta.
Oleerityisenvarovainen,kunytätlisälaitteita,silläne
voivatheikentäälaitteenvakautta.
Tähänkoneeseenonsaatavillalisävarusteena
kaksipylväinenkaatumissuojausjärjestelmä(ROPS).
Kaatumissuojausjärjestelmääsuositellaankäytettäväksi,
kunruohoaleikataanpudotusten,vedentaijyrkkien
penkkojenlähellä,mihinliittyykaatumisriski.Lisätietoa
saavaltuutetultahuoltoliikkeeltä.
Seisontajarrunkäyttö
Kytkeseisontajarruaina,kunpysäytätkoneentaijätätsen
ilmanvalvontaa.
Seisontajarrunkytkentä
VAARA
Seisontajarrueivälttämättäpidäkonettapaikallaan
rinteessä,mistävoiaiheutuahenkilö-tai
omaisuusvahinkoja.
Pysäköikonerinteeseenvain,jospyörätvoidaan
kiilatataitukeapukeilla.
Kytkeseisontajarruvetämälläsenvipuaylösniin,ettäse
lukittuupidätinuraan(Kuva12).
g188778
Kuva12
1.Vedäseisontajarrunvipuylös.
Seisontajarrunvapautus
Vapautaseisontajarrutyöntämälläsenvipuulospidätinurasta
jaitseäsikohtijapainasesittenalas(Kuva13).
g188777
Kuva13
1.Työnnäseisontajarrun
vipuulospidätinurastaja
itseäsikohti.
2.Työnnäseisontajarrun
vipualas.
Ruohonleikkurinteräkytkimen
(voimanulosotto)käyttö
Teräkytkin(voimanulosotto)käynnistääjapysäyttää
leikkuuterätjavoimanulosottoayttävätlisälaitteet.
16
Teräkytkimen(voimanulosotto)
kytkentä
G008945
g008945
Kuva14
Huomaa:Kytketerätainakaasuvivunollessa
NOPEA-asennossa(Kuva15).
g187516
Kuva15
Teräkytkimen(voimanulosotto)
vapautus
G009174
g009174
Kuva16
Kaasuvivunkäyttö
KaasuvipuavoidaansiirtääNOPEA-jaHIDAS-asentojenvälillä
(Kuva17).
KäytäainaNOPEA-asentoa,kunynnistätruohonleikkurin
leikkuupöydänteräkytkimellä(voimanulosotto).
g187517
Kuva17
Rikastimenkäyttö
Käynnistäkylmämoottoririkastimella.
1.Josmoottorionkylmä,käynnistämoottoririkastimella.
2.Kytkerikastinvetämällärikastinnuppiaylösennen
virta-avaimenkääntämistä(Kuva18).
3.Vapautarikastinpainamallasitäalas,kunmoottorion
käynnistynyt(Kuva18).
G008959
1
2
g008959
Kuva18
1.PÄÄLLÄ-asento2.POIS-asento
Avainkytkimenkäyttö
1.KäännäavainKÄYNNISTYS-asentoon(Kuva19).
Huomaa:Kunmoottoriynnistyy,vapautaavain.
Tärkeää:Äläkäytäkäynnistintäkerrallayli5
sekunninajan.Josmoottorieikäynnisty,odota15
sekunninajankäynnistysyritystenvälillä.Näiden
ohjeidenlaiminlyöntisaattaarikkoakäynnistimen.
17
Huomaa:Moottorinynnistyssaattaaedellyttää
useitayrityksiä,kunseynnistetäänensimmäistäkertaa
polttoainejärjestelmänoltuatäysinilmanpolttoainetta.
START
RUN
ST OP
G008947
g008947
Kuva19
2.Sammutamoottorikääntämälläavainta.
Moottorinkäynnistysja
sammutus
Moottorinkäynnistys
Huomaa:Lämmintaikuumamoottorieivälttämättä
tarvitserikastusta.
Tärkeää:Äläkäytäkäynnistintäkerrallayli5
sekunninajan.Käynnistysmoottorinkäyttöyli
5sekunninajanvoivaurioittaakäynnistysmoottoria.Jos
moottorieikäynnisty,odota10sekunninajanennen
käynnistysmoottorinkäyttöäuudelleen.
g189354
Kuva20
Moottorinsammutus
1.VapautaterätsiirtämälläteräkytkinPOIS-asentoon
(Kuva20).
2.SiirkaasuvipuNOPEA-asentoon.
3.KäännäavainPYSÄYTYS-asentoonjairrotaavain.
18
Liikkeenohjausvipujenkäyttö
g004532
Kuva21
1.Liikkeenohjausvipu
LUKITTUVAPAA-asento
4.Taaksepäin
2.Lukitsematonkeskiasento5.Koneenetuosa
3.Eteenpäin
Koneellaajo
Vetopyörätpyörivätitsenäisestiakselienhydraulimoottorien
voimasta.Toinenpuolivoipyöriätaaksepäintoisenpuolen
pyöriessäeteenpäin,jolloinkonepyöriipaikallaankääntymisen
sijaan.Tämäparantaahuomattavastikoneenohjattavuutta,
muttasaattaavaatiajonkinverrantotuttelua.
Kaasuvivullasäädetäänmoottorinpyörintänopeutta(1/min).
AsetakaasuvipuNOPEA-asentoon,jolloinsuorituskykyon
parhaimmillaan.Leikkaaainaydelläkaasulla.
VAROITUS
Konevoipyörähtäähyvinnopeasti,jakäyttäjävoi
näinmenettääkoneenhallinnan,mikävoijohtaa
henkilö-taiomaisuusvahinkoihin.
Olevarovainenkääntyessäsi.
Hidastakonettaennenjyrkkiäkäännöksiä.
Eteenpäinajo
Huomaa:Moottorisammuu,josliikkeenohjausvipua
siirretäänseisontajarrunollessakytkettynä.
PysäytäkonesiirtämälläliikkeenohjausvivutVAPAA-asentoon.
1.Vapautaseisontajarru.KatsokohtaSeisontajarrun
vapautus(sivu16).
2.Siirliikkeenohjausvivutkeskelle,lukitsemattomaan
asentoon.
3.Kunhaluatajaaeteenpäin,työnnäliikkeenohjausvipuja
hitaastieteenpäin(Kuva22).
G008952
g008952
Kuva22
Taaksepäinajo
1.Siirliikkeenohjausvivutkeskelle,lukitsemattomaan
asentoon.
2.Kunhaluatajaataaksepäin,vedäliikkeenohjausvipuja
hitaastitaaksepäin(Kuva23).
19
G008953
g008953
Kuva23
SmartSpeed
TM
-ohjausjärjestelmänkäyttö
SmartSpeed
TM
-ohjausjärjestelmänvipusijaitseekuljettajan
istuimenalapuolella(Kuva24).Senavullakuljettajavoivalita
jonkinkolmestaajonopeusalueesta:viimeistely,hinaustai
leikkaus.
g027625
Kuva24
1.SmartSpeed-vipu
Nopeuttavaihdetaanseuraavasti:
1.SiirliikkeenohjausvivutVapaa-asentoonjaulospäin
LUKITTUVAPAA-asentoon.
2.Vapautateräkytkin.
3.Säädävipuhaluamaasiasentoon.
Seuraavatovatvainsuosituksia.Säädötvaihtelevat
ruohotyypin,ruohonsisältämänkosteudensekäruohon
korkeudenmukaan.
Suositeltu
käyttö:
ReunusHinausLeikkuu
PysäköintiX
Märkä,
painava
ruoho
X
KoulutusX
Ruohon
keräys
X
LevitysX
Tavallinen
leikkuu
X
KuljetusX
Reunus
Tämäonpieninnopeus.Tätänopeuttasuositellaanseuraaviin:
Pysäköinti
Märän,painavanruohonleikkuu
Koulutus
Hinaus
Tämäonkeskinopeus.Tätänopeuttasuositellaanruohon
keräykseenjalehtienlevitykseen.
Leikkuu
Tämäonsuurinnopeus.Tätänopeuttasuositellaantavalliseen
leikkuuseenjakoneenkuljetukseen.
Koneenpysäytys
Kunhaluatpysäyttääkoneen,siirräliikkeenohjausvivut
vapaa-asentoonjasittenlukittuunasentoon,vapautateräkytkin
(voimanulosotto)jakäännäavainPYSÄYTYS-asentoon.
Kytkeseisontajarru,kunpoistutkoneelta.Katsokohta
Seisontajarrunkytkentä(sivu16).Muistairrottaaavain
avainkytkimestä.
VAROITUS
Lapsetjasivullisetvoivatloukkaantua,joshe
siirvättaiyrittävätkäyttääkonettasenollessa
ilmanvalvontaa.
Muistairrottaaavainavainkytkimestäjakytkeä
seisontajarruaina,kunjätätkoneenilmanvalvontaa
muutamaksikinminuutiksi.
Sivuheitonkäyttö
Leikkurissaonkääntyväsuuntain,jokalevittääleikkuujätteen
sivullejaalasnurmeenpäin.
20
/

See käsiraamat sobib ka