Stanley FME811 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

2
Eesti keel (originaaljuhend) 5
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 11
5
EESTI KEEL
Ettenähtud otstarve
Teie Stanley Fat Maxi nurklihvija on mõeldud metalli ja
müüritise lihvimiseks ja lõikamiseks, kasutades sobivat tüüpi
lõike- või lihvimisketast. Kui on paigaldatud sobiv kaitse, on
see tööriist mõeldud nii professionaalsetele kasutajatele kui
ka mitteprofessionaalsetele erakasutajatele.
Ohutusjuhised
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise
kohta
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektri-
löögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Tööala ohutus
a. Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud. Kor-
rast ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad säde-
meid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista
kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama pistikupe-
sale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel.
Ärge kasutage maandusega elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega
nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Elektri-
löögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
c. Ärge hoidke elektriöriistu vihma käes ega
märgades tingimustes. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
elektritööriista toitekaablit selle kandmiseks, tõm-
bamiseks ega pistiku eemaldamiseks pistikupe-
sast. Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate servade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti
välitingimustesse sobivat pikenduskaablit. Välitingi-
mustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutami-
ne on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida te teete, ning
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage
elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootiku-
mide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriis-
taga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähen-
davad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
kättevõtmist ja kandmist, et toitelüliti on väljalülita-
tud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühenda-
des toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
d. Enne elektriöriista sisselitamist eemaldage
kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva
osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ootamatutes olukordades.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke loten-
davaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
külge kinni.
g. Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja kogumise
seadmete ühendamise võimalus, veenduge, et
need on ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib vähendada
tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektriöriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektriöriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
milleks see on ette nähtud.
b. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sis-
se ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriis-
ta hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Need ettevaatusabinõud
vähendavad elektritööriista tahtmatu käivitamise ohtu.
d. Hoidke kasutusel mitteolevaid elektritööriistu
lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage tööriista
kasutada inimestel, kes tööriista ei tunne või pole
lugenud seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes
on elektritööriistad ohtlikud.
6
EESTI KEEL
e. Hooldage elektriöriistu. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, de-
tailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Halvasti hooldatud elektritööriistad põhjustavad palju
õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti hool-
datud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jne
vastavalt sellele kasutusjuhendile, võttes arvesse
nii töötingimusi kui ka tehtava töö iseloomu. ö-
riista kasutamine muuks kui ettenähtud otstarbeks võib
põhjustada ohtliku olukorra.
5. Hooldamine
a. Laske elektritööriista hooldada kvali tseeritud
remontijal, kes kasutab ainult identseid varuosi.
See tagab tööriista ohutuse säilimise.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Lisahoiatused lihvimise, traatharja
kasutamise, poleerimise ja abrasiivsete lõikeope-
ratsioonide kohta
See elektritööriist on mõeldud kasutamiseks lihvi-
mismasina, traatharja, poleerija või lõikeöriista-
na. Lugege ja vaadake kõiki selle elektriöriistaga
kaasas olevaid hoiatusi, juhiseid, jooniseid ja
spetsi katsioone. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektriögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse
ohtu.
Tööriista kasutamine viisil, milleks see pole ette
nähtud, võib põhjustada ohtu ja kehavigastusi.
Ärge kasutage tarvikuid, mis pole tööriista tootja
poolt selleks spetsiaalselt mõeldud ega soovitatud.
See, et tarvikut on võimalik elektritööriistale kinnitada,
ei taga veel ohutut kasutamist.
Tarviku nimikiirus peab olema vähemalt võrdne
elektritööriistale märgitud maksimaalse kiirusega.
Nimikiirusest kiiremini töötavad tarvikud võivad purune-
da ja laiali lennata.
Tarviku välisbiõt ja paksus peavad jääma teie
elektritööriista puhul määratud piiridesse. Vale
suurusega tarvikute puhul ei saa tagada piisavat kaitset
ega juhitavust.
Ketaste, äärikute, tugiplaatide ja muude detailide
ava peab sobima täpselt elektriöriista võlliga.
Tarvikud, mille ava suurus ei vasta tööriista kinnitusde-
tailidele, lähevad tasakaalust välja, vibreerivad liigselt
ning võivad põhjustada tööriista üle kontrolli kaotamise.
Ärge kasutage kahjustunud tarvikuid. Enne iga
kasutamist kontrollige, et näiteks abrasiivsel kettal
pole tükke ära murdunud ja puuduvad praod,
tugiketastel praod, rebendid ja liigne kulumine,
traatharjal lahtised või lõhenenud harjased. Kui
elektritööriist või tarvik on maha kukkunud, vaada-
ke see kahjustuste suhtes üle või paigaldage terve
tarvik. Pärast tarviku kontrollimist ja paigaldamist
laske tööriistal töötada üks minut koormuseta mak-
simaalsel kiirusel. Kahjustunud tarvikud purunevad
tavaliselt selle katseaja jooksul.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke olenevalt
seadme kasutamisviisist näomaski või kaitseprille.
Kandke vajadusel tolmumaski, kuulmiskaitseid,
kindaid ja põlle, mis peatab väikesed abrasiivsed
osakesed või detaili tükid. Nägemiskaitse peab
suutma peatada eri tööde juures tekkiva lendava prahi.
Tolmumask või respiraator peab suutma ltreerida
töötamisel tekkivaid tahkeid osakesi. Pikaajaline kokku-
puude tugeva müraga võib põhjustada kuulmiskadu.
Hoidke kõrvalised isikud tööalast ohutus kau-
guses. Kõik tööalale sisenejad peavad kandma
isikukaitsevahendeid. Detaili või katkise tarviku tükid
võib eemale lennata ja põhjustada vigastusi ka tööalast
kaugemal.
Hoidke elektriöriista töötamise ajal ainult isolee-
ritud käepidemetest, kui teete tööd, mille käigus
võib lõiketarvik puutuda kokku varjatud juhtmetega
või oma toitekaabliga. Kui lõiketarvik puudutab pinge
all olevat juhet, võivad pinge alla sattuda ka elektritöö-
riista katmata metallosad ja anda kasutajale elektrilöö-
gi.
Paigutage kaabel pöörlevast tarvikust eemale.
Kontrolli kaotamisel tööriista üle võite kaablisse lõigata
ning teie käsi võidakse tõmmata vastu pöörlevat tarvi-
kut.
Ärge kunagi pange elektritööriista käest enne, kui
tarvik on täielikult peatunud. Pöörlev tarvik võib
takerduda pinna külge ja viia elektriöriista kontrolli alt
välja.
Ärge laske elektriöriistal töötada enda kõrval
kandes. Juhuslik kokkupuude pöörleva tarvikuga võib
rebida katki teie riided, tõmmates tarviku vastu teie
keha.
Puhastage regulaarselt elektritööriista ventilatsioo-
niavasid. Mootori ventilaator tõmbab tolmu korpusesse
ja pulbriks muutunud metalli liigne kuhjumine võib
põhjustada elektriga seotud ohte.
Ärge kasutage elektritööriista tuleohtlike materjali-
de lähedal. Sädemed võivad need materjalid süüdata.
Ärge kasutage tarvikuid, mille puhul on vajalik
jahutusvedelik. Vee või muude jahutusvedelike kasu-
tamisel esineb (surmava) elektriögi oht.
Märkus. Eelmine hoiatus ei kehti nende elektritööriistade
puhul, mis on mõeldud kasutamiseks koos vedelikuga.
Tagasilöök ja sellega seotud hoiatused
Tagasiök on ootamatu reaktsioon pöörleva ketta, tugiketta,
7
EESTI KEEL
harja või muu tarviku kinnikiilumisele. Kinnikiilumine
põhjustab pöörleva tarviku kiire seiskumise, mis omakorda
toob kaasa kontrolli alt väljunud tööriista liikumise tarviku
pöörlemise vastassuunas.
Näiteks kui abrasiivne ketas kiilub detail külge kinni, siis võib
kinnikiilumiskohta sisenev ketta serv materjali pinna külge
haakuda, nii et ketas liigub ülespoole või tekib tagasilöök.
Sõltuvalt ketta liikumise suunast kinnikiilumise hetkel võib
see hüpata kas kasutaja suunas või temast eemale.
Abrasiivsed kettad võivad sellises olukorras ka puruneda.
Tagasilööki põhjustab tööriista väärkasutamine ja/või ebaõi-
ged töövõtted või -tingimused ning seda saab vältida allpool
toodud ohutusmeetmete rakendamisega.
Hoidke tööriistast kindlalt kinni ning hoidke oma
keha ja käsi sellises asendis, et teil oleks võimalik
tagasilöögile vastupanu osutada. Lisakäepide-
me olemasolul kasutage seda alati, et tagada
maksimaalne kontroll tööriista üle tagasilöögi või
käivitamisel tekkiva pöördemomendist põhjustatud
reaktsiooni korral. Sobivate ohutusmeetmete raken-
damisel on kasutajal võimalik tagasilöögi või pöördemo-
mendist põhjustatud reaktsiooni korral säilitada kontroll
tööriista üle.
Mitte kunagi ärge asetage kätt pöörleva tarviku
lähedale. Tarvik võib tagasiögi korral kätte tabada.
Ärge olge oma kehaga piirkonnas, kuhu tööriist
liigub tagasilöögi puhul. Tagasilöök viib tööriista
suunas, mis on vastupidine ketta liikumise suunale
kinnikiilumiskohas.
Olge eriti ettevaatlik nurkade, teravate servade jne
töötlemisel. Vältige lööke vastu tarvikut ja selle kin-
nikiilumist. Nurgad, teravad servad ja löögid kipuvad
põhjustama pöörleva tarviku kinnikiilumist ja kontrolli
kaotamist või tagasilööki.
Ärge paigaldage tööriistale saeketti, puiduniker-
duste tegemise ketast ega hammastega saeketast.
Sellised tarvikud põhjustavad sageli tagasilööke ja
kontrolli kadumist tööriista üle.
Hoiatused lihvimise ja abrasiivse lõikamise kohta
Kasutage ainult teie tööriistale soovitatud tüüpi
kettaid ja spetsiaalset kaitset, mis on mõeldud
valitud ketta jaoks. Nende ketaste puhul, mille jaoks
tööriist pole mõeldud, ei saa tagada piisavat kaitset ja
need on ohtlikud.
Kaitse tuleb kinnitada kindlalt tööriista külge ja
asetada maksimaalset kaitset tagavasse asendisse,
nii et kettast on võimalikult väike osa kasutaja suu-
nas paljastatud. Kaitse aitab kaitsta kasutajat ketta
tükkide eest selle purunemisel ja kettaga kogemata
kokkupuutumisel.
Kettaid võib kasutada ainult soovitatud töödeks.
Näiteks ärge lihvige lõikeketta küljega. Abrasiivsed
lõikekettad on mõeldud servaga lihvimiseks, külje-
suunalise jõu mõjumisel neile ketastele võivad kettad
puruneda.
Kasutage alati kahjustamata kettärikuid, mille
suurus ja kuju vastavad valitud kettale. Õiged
kettärikud toetavad ketast, vähendades selle purune-
mise tõenäosust. Lõikeketaste äärikud võivad erineda
lihvimisketaste äärikutest.
Ärge kasutage suurematelt tööriistadelt pärinevaid
kulunud kettaid. Suurematele tööriistadele mõeldud
ketas ei sobi väiksema tööriista suuremale kiirusele ja
võib puruneda.
Lisahoiatused abrasiivse lõikamise kohta
Ärge laske lõikekettal kinni kiiluda ega avaldage
sellele liigset survet. Ärge püüdke teha väga
sügavat lõiget. Liigse surve avaldamine kettale suu-
rendab koormust, ketta paindumise, sisseikesse kinni
kiilumise ja purunemise ning tagasilöögi tõenäosust.
Ärge seiske pöörleva kettaga ühel joonel ega selle
taga. Kui ketas liigub töötamisel kehast eemale, siis
võib tagasilöök panna pöörleva ketta ja tööriista otse
teie poole liikuma.
Kui ketas kiilub kinni või kui te katkestate mingil
hjusel lõikamise, lülitage tööriist välja ja hoidke
seda samas asendis, kuni ketas on täielikult
peatunud. Mitte kunagi ärge püüdke eemaldada
örlevat lõikeketast sisseikest, muidu võib
tekkida tagasiök. Uurige välja ketta kinnikiilumise
põhjus ja kõrvaldage see.
Ärge jätkake lõikamist detaili seest. Laske kettal
saavutada täielik kiirus ning pärast seda viige
ketas ettevaatlikult uuesti sisselõikesse. öriista
käivitamisel sisselõike sees võib ketas kinni kiiluda,
ülespoole liikuda või anda tagasilöögi.
Toestage plaadid ja muud suured detailid, et
vähendada ketta kinnikiilumise ja tagasilöögi ohtu.
Suured detailid kipuvad oma raskuse all kokku vajuma.
Toed tuleb paigutada detaili alla lõikejoone ja detaili
serva lähedale mõlemale poole ketast.
Olge eriti ettevaatlik sisselõigete tegemisel varem
ehitatud seintesse ja teistesse piiratud nähtavuse-
ga kohtadesse. Läbitungiv ketas võib tabada gaasi-i
veetorusid, elektrijuhtmeid või esemeid, mis võivad
põhjustada tagasilöögi.
Hoiatused liivapaberiga lihvimise kohta
Ärge kasutage liiga suurt liivapaberiketast. Järgige
liivapaberi valimisel tootja soovitusi. Üle lihvimistoe
ulatuv liivapaber võib põhjustada lõikehaavu, ketta
kinnikiilumist või rebenemist ja tagasilööki.
Hoiatused poleerimistööde kohta
Ärge laske poleerimiskatte lahtistel osadel ega
kinnitusnööridel vabalt keerelda. Üleulatuvad kinni-
8
EESTI KEEL
tusnöörid toppige sisse või lõigake ära. Lahtised
ja keerlevad kinnitusörid võivad takerduda sõrmede
taha või jääda kinni detaili külge.
Hoiatused traatharja kasutamise kohta
Arvestage, et traatharjaseid võib harjast välja len-
nata ka tavalise kasutamise käigus. Ärge avaldage
harjastele liiga suurt survet. Harjased võivad kergesti
tungida läbi õhemate riiete ja/või naha.
Kui traatharjamisel on soovitatav kaitse kasuta-
mine, ärge laske traatkettal või harjal mingil moel
kaitsega kokku puutuda. Traatketta või harja läbimõõt
võib koormuse ja tsentrifugaaljõu toimel suureneda.
Teiste isikute ohutus
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (seal-
hulgas laste) poolt, kelle füüsilised, tajumis- või vaimsed
võimed on piiratud või kellel puuduvad teadmised ja
kogemused, välja arvatud nende ohutuse eest vastuta-
va isiku järelevalve või seadme kasutamist puudutava
juhendamise korral.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei
ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.
Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigas-
tused.
Detailide, terade või tarvikute vahetamisel tekkinud
vigastused.
Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
vigastused. Tööriista pikaajalisel kasutamisel
tehke regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti tamme,
kase ja MDF-plaatide töötlemisel) tekkiva tolmu
sissehingamisest põhjustatud terviseohud.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemee-
todile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Dek-
lareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibrat-
sioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool
toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab
kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhen-
dit.
Kandke tööriista kasutamisel kaitseprille.
Kandke tööriista kasutamisel kuulmiskaitset.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et
toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtu-
sele.
Kui toitekaabel on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hool-
duskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Käivituslüliti
2. Külgkäepide
3. Võllilukusti
4. Lihvimiskaitse
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge, et tööriist on välja
lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
Kaitse paigaldamine ja eemaldamine (joonis A)
Tööriist on varustatud kaitsega, mis on mõeldud kasuta-
miseks lihvimisel ja lõikamisel. Veenduge, et te kasutate
tööle vastavat kaitset. Kui te kavatsete kasutada seadet
lõikamiseks, siis tuleb paigaldada selleks tööks mõeldud
kaitse (17, joonis F).
Kinnitamine
Asetage tööriist lauale, nii et võll (5) on suunatud
ülespoole.
Vabastage ksaator (7) ja hoidke kaitset (4) tööriista
kohal nagu näidatud.
Seadke väljaulatuvad osad (8) kohakuti sälkudega (9).
Vajutage kaitse alla ja pöörake see vastupäeva soovi-
tud asendisse.
Sulgege ksaator (7), et kaitse kinnituks tööriista külge.
9
EESTI KEEL
Fiksaatori hoidejõu suurendamiseks keerake kruvi (6)
kõvemini kinni.
Eemaldamine
Vabastage ksaator (7).
Pöörake kaitset päripäeva, et seada väljaulatuvad osad
(8) sälkudega (9) kohakuti.
Eemaldage kaitse tööriista küljest.
Hoiatus! Mitte kunagi ärge kasutage tööriista ilma kaitseta.
Külgkäepideme kinnitamine
Keerake külgkäepide (2) ühte tööriistal olevasse kinni-
tusavasse.
Hoiatus! Kasutage alati külgkäepidet.
Lihvimis- ja lõikeketaste kinnitamine ja
eemaldamine (joonised B kuni D)
Kasutage alati töö jaoks sobivat tüüpi ketast. Kasutage
alati õige läbimõõduga ja ava suurusega kettaid (vt tehnilisi
andmeid).
Kinnitamine
Paigaldage kaitse nagu eespool kirjeldatud.
Asetage sisemine äärik (10) näidatud viisil võlli (5) otsa
(joonis B). Veenduge, et äärik asub õigesti võlli lameda-
tel külgedel.
Asetage ketas (11) näidatud viisil võlli (5) otsa (joonis
B). Kui kettal on kõrgem keskosa (12), siis veenduge, et
see on suunatud sisemise ääriku poole.
Veenduge, et ketas asub õigesti sisemise ääriku peal.
Asetage välimine äärik (13) võlli otsa. Lihvimisketta
paigaldamisel peab välimise ääriku kõrgem keskosa
olema suunatud ketta poole (A joonisel C). Lõikeketta
paigaldamisel peab välimise ääriku kõrgem keskosa
olema suunatud kettast eemale (B joonisel C).
Hoidke võllilukustit (3) all ja keerake välimine äärik
spetsiaalvõtmega (14) kinni (joonis D).
Eemaldamine
Hoidke võllilukustit (3) all ja keerake välimine äärik (13)
spetsiaalvõtmega (14) lahti (joonis D).
Eemaldage välimine äärik (13) ja ketas (11).
Liivapaberiketaste kinnitamine ja eemaldamine
(joonised D ja E)
Liivapaberi kasutamisel on vajalik tugiketas. Tugiketas on
saadaval lisavarustusena Stanley Fat Maxi edasimüüjalt.
Kinnitamine
Asetage sisemine äärik (10) näidatud viisil võlli (5)
otsa (joonis E). Veenduge, et äärik asub õigesti võlli
lamedatel külgedel.
Asetage tugiketas (15) võlli otsa.
Asetage liivapaberiketas (16) tugiketta peale.
Asetage välimine äärik (13) võlli peale, nii et kõrgem
keskosa on kettast eemale suunatud.
Hoidke võllilukustit (3) all ja keerake välimine äärik
spetsiaalvõtmega (14) kinni (joonis D). Veenduge, et
välimine äärik on paigaldatud korralikult ja ketas on
kindlalt kseeritud.
Eemaldamine
Hoidke võllilukustit (3) all ja keerake välimine äärik (13)
spetsiaalvõtmega (14) lahti (joonis D).
Eemaldage välimine äärik (13), liivapaberiketas (16) ja
tugiketas (15).
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega. Ärge
koormake seda üle.
Paigutage kaabel hoolikalt nii, et vältida sellesse koge-
mata sisselõikamist.
Kui lihvimis- või lõikeketas puudutab detaili, võib lenna-
ta sädemeid.
Hoidke tööriista alati sellises asendis, et kaitse pakub
lihvimis- või lõikeketta eest optimaalset kaitset.
Sisse- ja väljalülitamine
Sisselülitamiseks lükake toitelülitit (1) ettepoole ja
seejärel vajutage see sisse. Pidage meeles, et tööriist
jätkab lüliti vabastamisel liikumist.
Väljalülitamiseks vajutage toitelüliti tagumist osa.
Hoiatus! Ärge lülitage koormuse all olevat tööriista välja.
Nõuanded optimaalse kasutamise kohta
Hoidke tööriista kindlalt ühe käega külgkäepidemest ja
teisega põhikäepidemest.
Säilitage lihvimisel ketta ja detaili pinna vahel umbes
15° nurk.
Hooldamine
Stanley Fat Maxi juhtmega/juhtmeta seade/tööriist on
loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade hoolda-
mist toimige järgmiselt:
Lülitage seade/öriist välja ja eemaldage see pistiku-
pesast.
Kui seadmel/tööriistal on eraldi aku, lülitage seade välja
ja eemaldage aku seadme/öriista küljest.
Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada, laske akul
täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel seade välja.
Eemaldage laadija enne puhastamist pistikupesast.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit
hooldamist.
Puhastage tarviku/öriista/laadija ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhas-
tusvahendeid.
10
EESTI KEEL
Avage regulaarselt padrun (kui see on olemas) ja kopu-
tage vastu seda, et eemaldada padrunisse kogunenud
tolm.
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:
Likvideerige vana pistik ohutult.
Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 13 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake
seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse eraldi
kogumise kohta.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine
aitab materjale taaskasutada. Materjalide taas-
kasutamine aitab vältida keskkonna saastamist
ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist
jaemüüjale uue toote ostmisel.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe‘i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe‘i volita-
tud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com
Tehnilised andmed
VVP FME811
(Tüüp 1)
FME812
(Tüüp 1)
Sisendpinge V
VP
230 230
Tarbitav võimsus W850 850
Kiirus vabajooksul min
-1
12 000 12 000
Ketta läbimõõt mm 115 125
Ketta ava mm 22 22
Ketta suurim paksus
lihvimiskettad mm 6 6
lõikekettad mm 3,5 3,5
Võlli suurus M14 M14
Mass kg 2,1 2,1
L
pA
(helirõhk) 94,5 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
L
WA
(helivõimsus) 105,5 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna
vastavalt EN 60745:
Pinna lihvimine (a
h
,
SG
) 9,9 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
Lõikamine (a
h
) 9,1 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
Poleerimine (a
h
,
P
) 5,0 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
Liivapaberikettaga lihvimine (a
h
,
DS
) 3,3 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
Traatharja kasutamine (a
h
) 9,2 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
FME811 / FME81
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Stanley Europe‘iga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokku-
panemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe‘i nimel.
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgia
19/04/2013
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Stanley FME811 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka