Powerplus POWX351 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
POWX351 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 1 www.varo.com
1 LAITTEEN OSAT (KUVA A) ............................................................ 3
2 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ................................................................ 3
3 SYMBOLIT ....................................................................................... 3
4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET ................................................ 4
4.1 Työskentelyalue ...................................................................................................... 4
4.2 Sähköturvallisuus ................................................................................................... 4
4.3 Henkilöturvallisuus ................................................................................................. 4
4.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö ...................................................... 5
4.5 Huolto ...................................................................................................................... 5
5 MUUT TURVAOHJEET .................................................................... 5
5.1 Kytke maaliruiskun virta pois välittömästi jos: ..................................................... 6
6 KÄYTTÖ ........................................................................................... 6
6.1 Valmistelut (kuva B) ................................................................................................ 6
6.2 Ohentaminen ........................................................................................................... 6
6.3 Käyttömäärän säätö ................................................................................................ 7
6.4 Ruiskuttaminen (kuva C) ........................................................................................ 7
6.5 Ruiskutustekniikat (kuva D) ................................................................................... 7
7 PUHDISTUS JA HUOLTO (KUVA G) .............................................. 8
7.1 Jokaisen käyttökerran jälkeen: .............................................................................. 8
8 HUOLTO ........................................................................................... 8
8.1 Puhdistaminen ........................................................................................................ 8
8.2 Voitelu ...................................................................................................................... 8
9 TEKNISET TIEDOT .......................................................................... 9
10 MELU ................................................................................................ 9
11 VIANETSINTÄ ................................................................................ 10
11.1 Moottori surisee, mutta ei ruiskuta tai ruisku on epätasainen ........................... 10
11.2 Suihkutus ei ole hyvä ........................................................................................... 10
11.3 Liiallinen ruiskutus ............................................................................................... 10
11.4 Moottori on tavallista äänekkäämpi ..................................................................... 10
11.5 Ei maalisuihkua, ei moottorin ääntä .................................................................... 10
POWX351 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 2 www.varo.com
11.6 Käyttöääni ei kuulosta oikealta ............................................................................ 10
11.7 "Appelsiinipinta", liian runsas maalisumu .......................................................... 10
12 TAKUU ........................................................................................... 11
13 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN ....................................... 11
14 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS .................................... 12
POWX351 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 3 www.varo.com
MAALIRUISKU 130W
POWX351
VAROITUSOman turvallisuutesi takia lue tämä käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin alat käyttää laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle
henkilölle aina myös tämä käyttöohje.
1 LAITTEEN OSAT (KUVA A)
1. Moottorikotelo
2. Ruiskutusmäärän säätö
3. Liipaisinkytkin
4. Kahva
5. Maalisäiliö
6. Korisuutin
7. Viskositeettimittari
8. Suutinavain
2 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
Tarkasta pakkauksen sisältö.
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen
aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten
paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1x käyttöohje
1x puhdistustappi
1x sekoitusastia
1x vaihtosuutin (0,8 mm)
2x venttiiliä
Suutinavain
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
3 SYMBOLIT
Seuraavia symboleja käytetään tässä ohjekirjassa ja/tai koneen päällä:
Henkilö- sekä
laitevahinkovaara.
Lue ohjekirja ennen käyttöä.
Soveltuvien EU-direktiivien
turvallisuusstandardien
mukainen.
Käytä hengityssuojainta
pölyävässä työssä.
Käytettävä suojalaseja.
Käytä aina kuulosuojaimia.
POWX351 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 4 www.varo.com
4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden
laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaikeita tapaturmia. Tallenna kaikki
varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Sana ”sähkötyökalu” tarkoittaa sähköverkkoon
liitettäviä (johdollisia) sähkötyökaluja tai akkukäyttöisiä (johdottomia) sähkötyökaluja.
4.1 Työskentelyalue
Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huonosti valaistut
työskentelyalueet ovat tapaturma-alttiita.
Älä käytä laitetta räjähdysherkissä ympäristöissä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai
pölyä. Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
Varmista, että lähettyvillä ei ole lapsia eikä muita henkilöitä työkalun käytön aikana.
Keskittymisen herpaantuessa voit menettää laitteen hallinnan.
4.2 Sähköturvallisuus
Tarkasta aina että verkkojännite vastaa valmistuskylttiin merkitt
jännitettä.
Laitteen pistotulpan on oltava pistorasiaan sopiva. Pistotulppaan ei saa tehdä
minkäänlaisia muutoksia. Älä käytä sovittimia suojamaadoitettujen laitteiden kanssa.
Alkuperäiset pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja
jääkaappeihin. Sähköiskun vaara on suurempi, kun olet itse maadoitettu.
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Laitteen joutuminen kosketuksiin veden kanssa lisää
sähköiskun vaaraa.
Älä kanna äläkä ripusta laitetta johdosta äläkä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta
vetämällä. Pidä johto kaukana lämpölähteistä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista
laitteiden osista. Vialliset ja sekaiset johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
Jos käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä sen kanssa ainoastaan ulkotiloihin tarkoitettua
jatkojohtoa. Ulkotiloihin hyväksytyn jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Ellei sähkötyökalun käyttöä kosteissa tiloissa voida välttää, käytä jäännösvirtalaitteella
(RCD) suojattua virtalähdettä. RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
4.3 Henkilöturvallisuus
Ole varovainen. Keskity aina työhösi ja käsittele sähkötyökalua aina järkevästi. Älä käytä
laitetta, kun olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.
Hetkellinen tarkkaamattomuus laitteen käytössä voi aiheuttaa vakavia tapaturmia.
Käytä suojavarusteita ja käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulosuojainten käyttö vähentää
tapaturmien riskiä, kun ne on mitoitettu sähkötyökalun ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta
vastaaviksi.
Varmista, että laitetta ei voi käynnistää vahingossa. Varmista, että virtakytkin on OFF-
asennossa, ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan. Jos pidät sormea katkaisimella
kantaessasi laitetta tai liität laitteen sähköverkkoon katkaisimen ollessa päällä,
tapaturmien vaara on suuri.
Irrota säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kytket laitteen päälle. Työkalu tai ruuvitaltta
voi aiheuttaa tapaturmia ollessaan kiinnitettynä pyörivään laitteen osaan.
Älä kurottaudu. Varmista, että seisot laitetta käyttäessäsi tukevalla alustalla ja että pystyt
pitämään tasapainon koko ajan. Näin pystyt hallitsemaan laitteen myös ennalta
arvaamattomissa tilanteissa.
POWX351 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 5 www.varo.com
Käytä aina sopivia vaatteita. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja työskentelyn aikana.
Varmista, että hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi eivät pääse liikkuvien osien väliin. Väljät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni.
Jos laitteeseen voidaan liittää pölynimuri ja keruulaite, varmista, että ne on kiinnitetty hyvin
ja niitä käytetään oikein. Näiden laitteiden käyttö pienentää pölyn aiheuttamia
vaaratilanteita.
4.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö
Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhön vain siihen tarkoitettua sähkölaitetta. Sopivan
työkalun käytöllä työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin määritetyllä tehoalueella.
Älä käytä sähkölaitteita, joiden virtakytkin on viallinen. Sähkölaite, jota ei voi enää kytkeä
päälle tai/eikä pois, on vaarallinen ja se on korjattava.
Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin teet laitteeseen asetuksia, vaihdat
lisävarusteita tai asetat laitteen säilöön. Näiden varotoimenpiteiden ansiosta laite ei pääse
tahattomasti käynnistymään.
Säilytä sähkölaitteet aina lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
laitetta, jotka eivät ole perehtyneet sen käyttöön eivätkä näihin käyttöohjeisiin.
Sähkölaitteet ovat vaarallisia, kun niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
Huolla sähkölaiteet huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat laitteen osat toimivat
moitteettomasti eivätkä jää jumiin, että laitteessa ei ole rikkoutuneita tai muita viallisia osia,
että ne haittaavat laitteen toimintaa. Korjauta vioittuneet osat ennen laitteen käyttöä.
Monet tapaturmat johtuvat puutteellisesti huolletuista sähkölaitteista.
Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti huolletut terät, joiden leikkaavat reunat ovat
teräviä, jumittavat vähemmän ja niitä on helpompi käyttää.
Käytä sähkölaitetta, lisävarusteita, varateriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja siten kuin
tietyn laitetyypin käyttöohjeissa on neuvottu. Ota käytön aikana huomioon myös
työskentelyolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkölaitteiden käyttö muuhun kuin
määritettyyn käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.
4.5 Huolto
Korjauta laitteesi ainoastaan pätevällä ammattihenkilöllä, joka käyttää vain alkuperäisiä
varaosia. Näin varmistat, että laitteesi on turvallinen sitä käytettäessä.
5 MUUT TURVAOHJEET
ÄLÄ KOSKAAN RUISKUTA IHMISIIN PÄIN. Älä koskaan suuntaa suutinta ihmisiä tai
eläimiä kohti. Suihku ei saa koskaan kohdistua suoraan iholle.
LEIMAHDUSPISTE - Tätä maaliruiskua ei saa käyttää palonarkojen maalien ja liuottimien
kanssa, joiden leimahduspiste on alle 32 °C.
TUULETUS - Huolehdi ruiskumaalattaessa aina työskentelytilan riittävästä tuuletuksesta.
KORISUUTIN - Pidä aina korisuutin paikallaan ruiskutuksen aikana.
TYÖYMPÄRISTÖN VALITSEMINEN - Älä käytä maaliruiskua tiloissa, joissa on tulipalo-
tai räjähdysvaara.
VARO MAHDOLLISIA VAAROJA - Varo aineen ruiskuttamisen aiheuttamia vaaroja ja
katso pakkausten ohjeita ja valmistajan antamia tietoja.
ÄLÄ RUISKUTA - Älä ruiskuta ainetta, jonka vaaroista et tiedä.
SUOJAA SILMÄT - Käytä aina asianmukaisia silmäsuojaimia, etteivät vaaralliset sumut ja
höyryt pääse silmiin.
KÄYTÄ HENGITYSSUOJAINTA - Älä koskaan käytä mitään maaliruiskua ilman
hengityssuojainta.
SUOJAA KORVAT - Käytä kuulosuojaimia, jos äänenpaine ylittää 85 dB(A).
HUOLLA TYÖKALUT - Pidä maaliruisku, maalisäiliö ja suuttimet puhtaina. Älä käytä
puhdistamiseen palonarkoja nesteitä, joiden leimahduspiste on alle 32 °C. Tarkasta
virtajohto säännöllisesti ja jos se on vaurioitunut, anna pätevän henkilön vaihtaa se.
AVOTULI - Älä koskaan ruiskumaalaa avotulen tai laitteen sytytysliekin lähellä.
POWX351 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 6 www.varo.com
TUPAKOINTI - Älä koskaan tupakoi ruiskumaalatessasi.
OHENTAMINEN - Lue aina maalinvalmistajan ohennussuositukset ja -ohjeet jo ennen
maalin tai muun aineen käyttöä.
KYTKE IRTI VERKKOVIRRASTA - Irrota maaliruisku aina verkkovirrasta, kun täytät
maalisäiliötä tai puhdistat maaliruiskua.
KYTKE VIRTA POIS, KUN ET RUISKUTA Vältä maaliruiskun käyttöä silloin, kun
virtausmäärän säädin on täysin kiinni.
Emme ota mitään vastuuta sopimattomien aineiden tai väärin ohennettujen
maalien käytön aiheuttamista vahingoista tai puutteellisen tuuletuksen
aiheuttamista terveysvaaroista.
5.1 Kytke maaliruiskun virta pois välittömästi jos:
Virtapistokkeessa tai -johdossa esiintyy katkos tai virtajohto on vioittunut.
Kytkin on viallinen.
Havaitset palavasta eristeestä tulevaa savua tai hajua.
6 KÄYTTÖ
6.1 Valmistelut (kuva B)
Älä käytä kohokuviomaaleja tai pinnoitteita, koska ne saattavat tukkia
suuttimen.
Parhaan tuloksen saat valmistelemalla ruiskutettavan pinnan ja ohentamalla maalin oikeaan
viskositeettiin ennen maaliruiskun käyttöä. Varmista aina, ettei ruiskutettavilla pinnoilla ole
pölyä, likaa tai öljyä. Varmista myös, että olet peittänyt alueet, joita ei ruiskuteta käyttämällä
hyvälaatuista maalarinteippiä. Ruiskutettavan maalin tai nesteen täytyy olla hyvin sekoitettu,
eikä siinä saa olla kokkareita tai muita hiukkasia. Monia aineita voidaan ruiskuttaa
maaliruiskulla, mutta tarkista aina valmistajan suositukset ennen maalin ostoa.
6.2 Ohentaminen
Muista aina irrottaa maaliruisku verkkovirrasta, ennen kuin täytät
maalisäiliöön ruiskutettavaa ainetta.
Useimmat maalit toimitetaan valmiina sivellinmaalaamista varten ja niitä tarvitsee ohentaa
ennen kuin ne soveltuvat maaliruiskulla ruiskutettavaksi. Noudata valmistajan ohennusohjeita
ruiskumaalaukselle. Viskositeettikupin avulla voit määrittää käytettävän maalin oikean
viskositeetin. Määritä oikea viskositeetti täyttämällä kuppi maalilla reunaan asti. Mittaa aika,
joka kuluu kupin tyhjentymiseen.
POWX351 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 7 www.varo.com
Alla olevassa taulukossa esitetään suositellut ajat erityyppisille aineille.
Muovi- ja lateksimaalit
24-28 sekuntia
Vesiohenteiset maalit
20-25 sekuntia
Pohjamaalit
24-28 sekuntia
Lakat
25-35 sekuntia
Öljymaalit
18-22 sekuntia
Emalimaalit
18-22 sekuntia
Alumiinimaalit
22-25 sekuntia
Auton alustamassat
25-35 sekuntia
Puun huokoslakat
28-35 sekuntia
Puunkyllästysaine
Ei vaadi ohennusta
Petsi
Ei vaadi ohennusta
Jos maali valuu suositeltua aikaa kauemmin, tarvitaan lisä-ohennusta. Sekoita maaliin pieni
määrä soveltuvaa ohennetta ja toista viskositeettitesti, kunnes oikea viskositeetti on
saavutettu. Jotkut ruiskutettavat aineet sisältävät hiukkasia ja kokkareita. Nämä aineet täytyy
siivilöidä ennen maalin täyttöä maaliruiskun säiliöön.
6.3 Käyttömäärän sää
Täytä säiliö, kun se on lähes tyhjä.
Jos suihke ei ole ennen täyttöä sellainen kuin haluat (roiskuu, suihke ei ole hyvä ...) säädä
uudestaan säätönupista kääntämällä sopivaan kohtaan.
6.4 Ruiskuttaminen (kuva C)
Täytä maalisäiliö oikein ohennetulla ja siivilöidyllä maalilla. Kytke maaliruisku verkkovirtaan.
Suuntaa maaliruisku johonkin testikappaleeseen ja paina liipaisinkytkintä, kunnes maalia tulee
suuttimesta. Säädä ruiskutusmäärän säädintä (2), kunnes maaliruisku suihkuttaa vaaditun
määrän maalia. Pienennä maalivirtaa kääntämällä ruiskutusmäärän säädintä myötäpäivään
(B) ja suurenna virtaa kääntämällä säädintä vastapäivään (A). Ruiskutusmäärän säätäminen
vaikuttaa suihkutuskuvioon. Huonossa kuviossa maali keskittyy suihkun keskelle ja jälki on
laikullista. Hyvässä kuviossa maali leviää tasaisesti kuvion sisällä.
6.5 Ruiskutustekniikat (kuva D)
Parhaan tuloksen saat pitämällä maaliruiskun aina vaakatasossa ja kohtisuorassa
käsiteltävään pintaan nähden. Pidä suutin 25-30 cm:n etäisyydellä käsiteltävästä pinnasta ja
ruiskuta tasaisesti sivulta toiselle tai ylhäältä alas. Älä ruiskuta kulmassa, koska se aiheuttaa
maalin valumista. Käytä tasaisia liikkeitä. Kun ruiskutat laajoja alueita, käytä alla kuvattua
edestakaisin-kuviota.
(Kuva E)
Älä koskaan käynnistä tai pysäytä maaliruiskua sen ollessa suunnattuna käsiteltävään
pintaan. Ohjaa maaliruiskun liikkeen nopeutta tasaisesti. Nopea liike pinnalla saa aikaan
ohuen maalikerroksen ja hidas liike paksun maalikerroksen. Levitä yksi kerros kerrallaan. Jos
lisäkerroksia tarvitaan, varmista, että noudatat valmistajan kuivumisajan suosituksia ennen
toisen kerroksen levittämistä.
Kun ruiskutat pieniä alueita, pidä ruiskutusmäärän säätö pienellä. Näin vältyt käyttämästä
liikaa maalia. Vältä käynnistämästä tai pysäyttämästä maaliruiskua esinettä ruiskuttaessasi
aina kun mahdollista. Se saattaa aiheuttaa liian ohuen tai liian paksun maalipinnan. Älä
kallista maaliruiskua enempää kuin 45°.
POWX351 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 8 www.varo.com
7 PUHDISTUS JA HUOLTO (KUVA G)
Muista aina kytkeä maaliruiskun virta pois ennen maaliruiskun tai
maalisäiliön puhdistamista.
On tärkeää, että maaliruisku puhdistetaan huolella jokaisen käyttökerran jälkeen. Jos näin ei
tehdä, seurauksena on tukoksia, ja voi olla ettei maaliruisku toimi silloin kun tarvitset sitä
seuraavan kerran. Takuu ei kata työkalun puhdistusta, jos käyttäjä ei ole puhdistanut
maaliruiskua asianmukaisesti.
7.1 Jokaisen käyttökerran jälkeen:
Tyhjennä jäljelle jäänyt aine säiliöstä.
Puhdista säiliö huolellisesti maalin ohennukseen käytetyllä ohenteella.
Kaada säiliöön hieman ohennetta ja ruiskuta maaliruiskun läpi, kunnes suuttimesta tulee
vain puhdasta ohennetta.
Puhdista maalin imuputki ja suodatin huolellisesti ohenteella.
Puhdista kori ja suutin ja poista mahdolliset roskat ja maalitahrat.
Käännä maaliruisku alassuin ja tiputa muutama pisara ohutta öljyä kahteen reikään (F).
Tämä voitelee männän ja sylinterin.
Jos maaliruisku vaatii perusteellisempaa sisäistä puhdistusta, voi olla tarpeen purkaa se.
Noudata silloin seuraavia ohjeita:
Irrota virtajohto verkkovirrasta.
irrota maalisäiliö, imuputki ja suodatin.
Irrota neljä ruuvia (G).
Irrota pumppu.
Vapauta suutin (H), venttiili (J), mäntä (K) ja jousi (L).
Puhdista huolellisesti sylinteri (M) ja muut osat liuottimella.
Tiputa muutama pisara ohutta voiteluöljyä mäntään, jouseen ja sylinteriin.
Kokoa maaliruisku.
8 HUOLTO
Varmista, että kone on irrotettu virtalähteestä, kun huollat moottoria.
Koneemme on suunniteltu toimimaan pitkään ja mahdollisimman pienellä huoltotarpeella.
Puhdistamalla ja käyttämällä sitä oikealla tavalla voit vaikuttaa koneen käyttöikään.
8.1 Puhdistaminen
Puhdista koneen ulkopinta säännöllisesti pehmeällä pyyhkeellä. Parasta olisi puhdistaa se
jokaisen käyttökerran jälkeen. Pidä koneen jäähdytysaukot puhtaina. Jos lika on pinttynyt, voit
käyttää saippuavedellä kostutettua pyyhettä. Älä kuitenkaan käytä liuottimia kuten bensiiniä,
alkoholia, ammoniakkia jne., koska ne vahingoittavat koneen muoviosia.
8.2 Voitelu
Konetta ei tarvitse voidella.
POWX351 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 9 www.varo.com
9 TEKNISET TIEDOT
Nimellisteho
Nimellisjännite
Nimellistaajuus
Suuttimen halkaisija
Virtausnopeus
Viskositeetti enintään
Johdon pituus
Säiliön koko
Maalivirtauksen säätö
Lateksimaali
Ruiskutuskuviot
Pyöreä ruiskutuskuvio
Pehmeä kahva
10 MELU
Melupäästöjen arvot on mitattu asianmukaisen standardin mukaan. (K=3)
Äänenpainetaso LpA
91 dB(A)
Äänitehotaso LwA
102 dB(A)
HUOMIO! Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli 85 dB(A).
aw (Tärinätaso):
11,7 m/s²
K = 1,5 m/s²
POWX351 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 10 www.varo.com
11 VIANETSINTÄ
11.1 Moottori surisee, mutta ei ruiskuta tai ruisku on epätasainen
Kulunut pyörrekärki:
Vaihda pyörrekärki.
Imuputki on väärässä asennossa:
Säädä imuputken asentoa.
Imuputki on tukossa:
Puhdista ohenteella.
Suutin on tukossa:
Puhdista suutin.
Suodatin on tukossa:
Puhdista ohenteella.
Määrän säätöä on säädettävä:
Säädä.
11.2 Suihkutus ei ole hyvä
Määrän säätö ei ole kohdallaan:
Säädä.
Maali on liian paksua:
Tarkista maalin viskositeetti.
11.3 Liiallinen ruiskutus
Ruiskupistooli ei ole puhdas tai sitä ei ole voideltu, joten mäntä on juuttunut sylinteriin:
Pura maaliruisku ja puhdista ohenteella.
Liikaa maalia:
Pienennä ruiskutusta säätämällä ruiskutusmäärän säädintä myötäpäivään. (Kaksi ohutta
maalikerrosta on parempi kuin yksi paksu kerros.)
Liian matala viskositeetti:
Tarkista viskositeetti.
11.4 Moottori on tavallista äänekkäämpi
Maaliruisku ei ole puhdas tai sitä ei ole voideltu, joten mäntä on juuttunut sylinteriin:
Pura maaliruisku ja puhdista ohenteella.
11.5 Ei maalisuihkua, ei moottorin ääntä
Ei sähköä:
Tarkista virtalähde.
11.6 Käyttöääni ei kuulosta oikealta
Väärä määrän säätö:
Säädä uudelleen.
Säiliössä ei ole tarpeeksi maalia ja ruisku imee ilmaa:
Lisää maalia säiliöön.
Maali ei ole ohentunut oikein tai se ei kulje kunnolla imuputken läpi:
Tarkista imuputki ja maalin viskositeetti.
11.7 "Appelsiinipinta", liian runsas maalisumu
Käytetty väärää liuotinta:
Käytä oikeaa liuotinta.
Maaliruisku on liian kaukana käsiteltävästä pinnasta:
Pidä maaliruiskua lähempänä kohdetta.
Maali on liian paksua:
Ohenna maalia.
POWX351 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 11 www.varo.com
12 TAKUU
Tälle tuotteelle on annettu lakisääteinen 36 kuukauden takuu, joka alkaa
hankintapäivämäärästä, jolloin ensimmäinen käyttäjä on ostanut tuotteen.
Takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: akkuja, latureita
normaalista osien kulumisesta johtuvia vikoja, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita, tulppia
tai lisävarusteita kuten poria, poran teriä, sahan teriä jne.; vahinkoja tai vikoja, jotka
johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista; eikä
myöskään kuljetuskustannuksia.
Väärästä käytöstä johtuvat viat ja/tai vauriot eivät myöskään kuulu takuun piiriin.
Pidätämme myös itsellämme oikeuden hylätä vaatimus, joka koskee työkalun väärästä
käytöstä aiheutunutta ruumiillista vammaa.
Korjaukset saa suorittaa vain Powerplus työkalujen valtuuttamassa huoltopisteessä.
Lisätietoja saat tarvittaessa puhelinnumerosta 00 32 3 292 92 90.
Asiakas vastaa myös mahdollisista kuljetuskustannuksista, ellei ole kirjallisesti toisin
sovittu.
Samanaikaisesti mitään vaatimuksia ei voida tehdä takuuseen, jos laitteessa ilmenevä
vika on seurausta laiminlyödystä huollosta tai ylikuormituksesta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat nesteen tunkeutumisesta laitteeseen,
liiallisesta pölystä, tahallisesti aiheutetusta viasta (tahallisesta toiminnasta tai
huolimattomuudesta johtuen), väärästä käytöstä (laitteelle sopimattomat
käyttötarkoitukset), taitamattomasta käytöstä (esim. käsikirjan ohjeita ei noudateta),
väärästä kokoamisesta, salaman iskusta, virheellisestä verkkojännitteestä. Tämä lista ei
ole rajoittava.
Vaatimusten hyväksyminen takuun piiriin kuuluvana ei voi koskaan johtaa takuukauden
pidentämiseen eikä uuden takuukauden alkamiseen, jos laite joudutaan vaihtamaan
uuteen.
Laitteet tai osat jotka on vaihdettu takuun piiriin kuuluvana, ovat Varo NV:n omaisuutta.
Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä vaatimukset, jos hankintaa ei voida tarkistaa tai
jos on ilmeistä, ettei tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (ilmanottoaukkojen
puhdistus, hiiliharjojen säännöllinen huolto,…)
Säilytä kassakuitti ostopäivämäärän tositteena.
Työkalu on palautettava purkamattomana jälleenmyyjälle hyväksyttävän puhtaassa
kunnossa, alkuperäisessä muotoillussa laatikossaan (mikäli käytettävissä tälle yksikölle)
ostotositteen kera.
13 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä
sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä
ympäristöä suojaavalla tavalla.
Sähkölaitteiden tuottamia jätteitä ei saa käsitellä tavallisten kotitalousjätteiden
tapaan. Vie ne kierrätettäväksi asianmukaiseen paikkaan. Kysy neuvoa
kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
POWX351 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 12 www.varo.com
14 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
VARO N.V. - Vic. Van Rompuy N.V.- Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA
joka on yksinomaisesti vastuullinen, vakuuttaa, et
Tuote: Maaliruisku 130W
Tavaramerkki: POWERplus
Malli POWX351
on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien sovellettavien
eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten
mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän vakuutuksen mitätöitymiseen.
Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään saakka):
2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU
Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset
allekirjoituspäivään saakka):
EN60745-1 : 2009
EN50580 : 2012
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013
Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO Vic Van Rompuy N.V.
Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,
Ludo Mertens
Sääntelyasiat vaatimuksenmukaisuudesta vastaava johtaja
25/11/2020, Lier - Belgium
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12

Powerplus POWX351 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal