Powerplus POWX354 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
POWX354 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 1 www.varo.com
1 KUVAUS (KUVA A).......................................................................... 2
2 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ................................................................ 2
3 SYMBOLIT ....................................................................................... 2
4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET ................................................ 3
4.1 Työskentelyalue ...................................................................................................... 3
4.2 Sähköturvallisuus ................................................................................................... 3
4.3 Henkilöturvallisuus ................................................................................................. 3
4.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö ...................................................... 4
4.5 Huolto ...................................................................................................................... 4
5 MUUT TURVAOHJEET .................................................................... 4
5.1 Kytke maaliruiskun virta pois välittömästi jos: ..................................................... 5
5.2 Käyttöön sopivat pinnoitemateriaalit ..................................................................... 5
5.3 Käyttöön sopimattomat materiaalit ........................................................................ 5
5.4 Pinnoitemateriaalin esivalmistelu .......................................................................... 5
6 ALOITUS .......................................................................................... 5
6.1 Ohentaminen ........................................................................................................... 5
6.2 Tarvittavan ruiskutusasetuksen säätäminen (Kuva 4) .......................................... 6
6.3 Materiaalimäärän säätäminen (Kuva 5) .................................................................. 6
6.4 Ruiskutustekniikka ................................................................................................. 6
6.5 Työn keskeyttäminen (maks. 4 tunnin ajaksi) ....................................................... 7
7 KÄYTÖN LOPETTAMINEN JA PUHDISTUS .................................. 7
8 KUNNOSSAPITO ............................................................................. 8
8.1 Vikojen korjaus ....................................................................................................... 8
9 TEKNISET TIEDOT .......................................................................... 9
10 MELU ................................................................................................ 9
11 TAKUU ........................................................................................... 10
12 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN ....................................... 10
13 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS .................................... 11
POWX354 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 2 www.varo.com
MAALIRUISKU 500 W
POWX354
VAROITUS! Oman turvallisuutesi takia lue tämä käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin alat käyttää laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle
henkilölle aina myös tämä käyttöohje.
1 KUVAUS (KUVA A)
1. Ilmatulppa
2. Suutin
3. Liitosmutteri
4. Maaliruiskun etuosa
5. Liipaisimen suojus
6. Vapautuspainike
7. Maaliruiskun takaosa
8. Ilmansuodattimen kansi
9. Ainemäärän säätö
10. Virtajohto
11. Säiliö
2 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
Tarkasta pakkauksen sisältö.
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen
aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten
paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1x ohjekirja
1x viskositeettikuppi
1x varasuutin (1,8 mm)
1x suutin ruiskun päällä (2,6 mm)
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
3 SYMBOLIT
Tässä käyttöoppaassa ja koneessa käytetään seuraavia symboleita:
Henkilö- sekä
laitevahinkovaara.
Lue ohjekirja ennen käyttöä.
Soveltuvien EU-direktiivien
turvallisuusstandardien
mukainen.
Käytä hengityssuojainta
pölyävässä työssä.
Käytä aina suojalaseja.
Käytä kuulosuojaimia.
POWX354 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 3 www.varo.com
4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden
laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaikeita tapaturmia. Tallenna kaikki
varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Sana ”sähkötyökalu” tarkoittaa sähköverkkoon
liitettäviä (johdollisia) sähkötyökaluja tai akkukäyttöisiä (johdottomia) sähkötyökaluja.
4.1 Työskentelyalue
Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huonosti valaistut
työskentelyalueet ovat tapaturma-alttiita.
Älä käytä laitetta räjähdysherkissä ympäristöissä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai
pölyä. Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
Varmista, että lähettyvillä ei ole lapsia eikä muita henkilöitä työkalun käytön aikana.
Keskittymisen herpaantuessa voit menettää laitteen hallinnan.
4.2 Sähköturvallisuus
Tarkasta aina että verkkojännite vastaa valmistuskylttiin merkitt
jännitettä.
Laitteen pistotulpan on oltava pistorasiaan sopiva. Pistotulppaan ei saa tehdä
minkäänlaisia muutoksia. Älä käytä sovittimia suojamaadoitettujen laitteiden kanssa.
Alkuperäiset pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja
jääkaappeihin. Sähköiskun vaara on suurempi, kun olet itse maadoitettu.
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Laitteen joutuminen kosketuksiin veden kanssa lisää
sähköiskun vaaraa.
Älä kanna äläkä ripusta laitetta johdosta äläkä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta
vetämällä. Pidä johto kaukana lämpölähteistä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista
laitteiden osista. Vialliset ja sekaiset johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
Jos käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä sen kanssa ainoastaan ulkotiloihin tarkoitettua
jatkojohtoa. Ulkotiloihin hyväksytyn jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Ellei sähkötyökalun käyttöä kosteissa tiloissa voida välttää, käytä jäännösvirtalaitteella
(RCD) suojattua virtalähdettä. RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
4.3 Henkilöturvallisuus
Ole varovainen. Keskity aina työhösi ja käsittele sähkötyökalua aina järkevästi. Älä käytä
laitetta, kun olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.
Hetkellinen tarkkaamattomuus laitteen käytössä voi aiheuttaa vakavia tapaturmia.
Käytä suojavarusteita ja käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulosuojainten käyttö vähentää
tapaturmien riskiä, kun ne on mitoitettu sähkötyökalun ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta
vastaaviksi.
Varmista, että laitetta ei voi käynnistää vahingossa. Varmista, että virtakytkin on OFF-
asennossa, ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan. Jos pidät sormea katkaisimella
kantaessasi laitetta tai liität laitteen sähköverkkoon katkaisimen ollessa päällä,
tapaturmien vaara on suuri.
Irrota säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kytket laitteen päälle. Työkalu tai ruuvitaltta
voi aiheuttaa tapaturmia ollessaan kiinnitettynä pyörivään laitteen osaan.
Älä kurottaudu. Varmista, että seisot laitetta käyttäessäsi tukevalla alustalla ja että pystyt
pitämään tasapainon koko ajan. Näin pystyt hallitsemaan laitteen myös ennalta
arvaamattomissa tilanteissa.
POWX354 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 4 www.varo.com
Käytä aina sopivia vaatteita. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja työskentelyn aikana.
Varmista, että hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi eivät pääse liikkuvien osien väliin. Väljät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni.
Jos laitteeseen voidaan liittää pölynimuri ja keruulaite, varmista, että ne on kiinnitetty hyvin
ja niitä käytetään oikein. Näiden laitteiden käyttö pienentää pölyn aiheuttamia
vaaratilanteita.
4.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö
Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhön vain siihen tarkoitettua sähkölaitetta. Sopivan
työkalun käytöllä työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin määritetyllä tehoalueella.
Älä käytä sähkölaitteita, joiden virtakytkin on viallinen. Sähkölaite, jota ei voi enää kytkeä
päälle tai/eikä pois, on vaarallinen ja se on korjattava.
Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin teet laitteeseen asetuksia, vaihdat
lisävarusteita tai asetat laitteen säilöön. Näiden varotoimenpiteiden ansiosta laite ei pääse
tahattomasti käynnistymään.
Säilytä sähkölaitteet aina lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
laitetta, jotka eivät ole perehtyneet sen käyttöön eivätkä näihin käyttöohjeisiin.
Sähkölaitteet ovat vaarallisia, kun niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
Huolla sähkölaiteet huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat laitteen osat toimivat
moitteettomasti eivätkä jää jumiin, että laitteessa ei ole rikkoutuneita tai muita viallisia
osia, että ne haittaavat laitteen toimintaa. Korjauta vioittuneet osat ennen laitteen käyttöä.
Monet tapaturmat johtuvat puutteellisesti huolletuista sähkölaitteista.
Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti huolletut terät, joiden leikkaavat reunat ovat
teräviä, jumittavat vähemmän ja niitä on helpompi käyttää.
Käytä sähkölaitetta, lisävarusteita, varateriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja siten kuin
tietyn laitetyypin käyttöohjeissa on neuvottu. Ota käytön aikana huomioon myös
työskentelyolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkölaitteiden käyttö muuhun kuin
määritettyyn käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.
4.5 Huolto
Korjauta laitteesi ainoastaan pätevällä ammattihenkilöllä, joka käyttää vain alkuperäisiä
varaosia. Näin varmistat, että laitteesi on turvallinen sitä käytettäessä.
5 MUUT TURVAOHJEET
ÄLÄ KOSKAAN RUISKUTA IHMISIIN PÄIN. Älä koskaan suuntaa suutinta ihmisiä tai
eläimiä kohti. Suihku ei saa koskaan kohdistua suoraan iholle.
LEIMAHDUSPISTE - Tätä maaliruiskua ei saa käyttää palonarkojen maalien ja liuottimien
kanssa, joiden leimahduspiste on alle 32 °C.
TUULETUS - Huolehdi ruiskumaalattaessa aina työskentelytilan riittävästä tuuletuksesta.
KORISUUTIN - Pidä aina korisuutin paikallaan ruiskutuksen aikana.
TYÖYMPÄRISTÖN VALITSEMINEN - Älä käytä maaliruiskua tiloissa, joissa on tulipalo-
tai räjähdysvaara.
VARO MAHDOLLISIA VAAROJA - Varo aineen ruiskuttamisen aiheuttamia vaaroja ja
katso pakkausten ohjeita ja valmistajan antamia tietoja.
ÄLÄ RUISKUTA - Älä ruiskuta ainetta, jonka vaaroista et tiedä.
SUOJAA SILMÄT - Käytä aina asianmukaisia silmäsuojaimia, etteivät vaaralliset sumut ja
höyryt pääse silmiin.
KÄYTÄ HENGITYSSUOJAINTA - Älä koskaan käytä mitään maaliruiskua ilman
hengityssuojainta.
SUOJAA KORVAT - Käytä kuulosuojaimia, jos äänenpaine ylittää 85 dB(A).
HUOLLA TYÖKALUT - Pidä maaliruisku, maalisäiliö ja suuttimet puhtaina. Älä käytä
puhdistamiseen palonarkoja nesteitä, joiden leimahduspiste on alle 32 °C. Tarkasta
virtajohto säännöllisesti ja jos se on vaurioitunut, anna pätevän henkilön vaihtaa se.
AVOTULI - Älä koskaan ruiskumaalaa avotulen tai laitteen sytytysliekin lähellä.
POWX354 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 5 www.varo.com
TUPAKOINTI - Älä koskaan tupakoi ruiskumaalatessasi.
OHENTAMINEN - Lue aina maalinvalmistajan ohennussuositukset ja -ohjeet jo ennen
maalin tai muun aineen käyttöä.
KYTKE IRTI VERKKOVIRRASTA - Irrota maaliruisku aina verkkovirrasta, kun täytät
maalisäiliötä tai puhdistat maaliruiskua.
KYTKE VIRTA POIS, KUN ET RUISKUTA Vältä maaliruiskun käyttöä silloin, kun
virtausmäärän säädin on täysin kiinni.
Emme ota mitään vastuuta sopimattomien aineiden tai väärin ohennettujen
maalien käytön aiheuttamista vahingoista tai puutteellisen tuuletuksen
aiheuttamista terveysvaaroista.
5.1 Kytke maaliruiskun virta pois välittömästi jos:
Virtapistokkeessa tai -johdossa esiintyy katkos tai virtajohto on vioittunut.
Kytkin on viallinen.
Havaitset palavasta eristeestä tulevaa savua tai hajua.
5.2 Käyttöön sopivat pinnoitemateriaalit
Vesi- ja liuotepohjaiset maalit, viimeistelymaalit, pohjamaalit, 2-komponenttimaalit, kirkkaat
viimeistelymaalit, automaalit, värjäävät tiivisteaineet ja puunhuokoslakka-suoja-aineet.
5.3 Käyttöön sopimattomat materiaalit
Seinämaalit (emulsiomaalit) jne., alkali- ja happomaalit. Pinnoitemateriaalit joiden
leimahduspiste on alle 21 °C.
5.4 Pinnoitemateriaalin esivalmistelu
Mukana tulevaa ruiskuosaa voi käyttää sellaisten maalien, lakkojen ja kiillotusaineiden kanssa,
joita ei ole ohennettu tai ohennettu vain vähän.
Sekoita aine ja pane tarvittava määrä maaliastiaan
Ohennussuositus
Ruiskutettava materiaali
Kiillotusaineet
ohentamaton
Puunsuoja-aineet, peittausaineet, öljyt,
desinfiointiaineet, kasvinsuojeluaineet
ohentamaton
Maaleja sisältävät liuotteet ja vesiliukoiset maalit,
pohjamaalit, ajoneuvojen pintamaalit,
kiillotusaineet
ohenna 5 - 10%
Jos valumiskapasiteetti on liian alhainen, lisää 5 - 10% laimennusta vähitellen, kunnes
valumiskapasiteetti täyttää vaatimuksesi.
6 ALOITUS
6.1 Ohentaminen
Muista aina irrottaa maaliruisku verkkovirrasta, ennen kuin täytät
maalisäiliöön ruiskutettavaa ainetta.
Useimmat maalit toimitetaan valmiina sivellinmaalaamista varten ja niitä tarvitsee ohentaa
ennen kuin ne soveltuvat maaliruiskulla ruiskutettavaksi. Noudata valmistajan ohennusohjeita
ruiskumaalaukselle. Viskositeettikupin avulla voit määrittää käytettävän maalin oikean
viskositeetin. Määritä oikea viskositeetti täyttämällä kuppi maalilla reunaan asti. Mittaa aika,
joka kuluu kupin tyhjentymiseen.
Alla olevassa taulukossa esitetään suositellut ajat erityyppisille aineille.
POWX354 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 6 www.varo.com
Jos maali valuu suositeltua aikaa kauemmin, tarvitaan lisä-ohennusta. Sekoita maaliin pieni
määrä soveltuvaa ohennetta ja toista viskositeettitesti, kunnes oikea viskositeetti on
saavutettu. Jotkut ruiskutettavat aineet sisältävät hiukkasia ja kokkareita. Nämä aineet täytyy
siivilöidä ennen maalin täyttöä maaliruiskun säiliöön.
Ennen kuin liität laitteen verkkovirtaan, varmista että verkkojännite on sama kuin
valmistuskylttiin merkitty arvo.
Kierrä säiliö irti maaliruiskusta.
Imuletkun kohdentaminen (kuva 2).
Jos imuletku on asetettu oikein, säiliön sisällön voi ruiskuttaa niin, ettei siihen jää lähes yhtään
jätettä.
Työskenneltäessä vaakatasossa: käännä imuletku eteenpäin (kuva 2 A).
Ruiskutus työskenneltäessä pään yläpuolella olevissa kohteissa: käännä imuletku taaksepäin
(kuva 2 B).
Aseta säiliö paperiarkin päälle, kaada valmistettu pinnoitemateriaali ja kiersäiliö tiukasti
kiinni maaliruiskuun.
Laske kone alas vain tasaiselle, puhtaalle pinnalle. Muuten laite voi kaatua ja pudota!
Säädä ruiskutusasetus maaliruiskun päällä.
Maaliruiskun päällä voi valita kolme erilaista ruiskutusasetusta, sovelluksesta ja kohteesta
riippuen.
Ruiskutusasetuksen valinta
Kuva 3 A = vaakasuora suihkutus
Kuva 3 B = pyörösuihkutus
Kuva 3 C = pystysuora suihkutus
Ruiskutuskaavion merkit on ilmaistu ruiskun etuosan päällä (Kuva 3D, A). Nuolenpää osoittaa
kärjen päällä olevaan nuppiin päin (Kuva 3D, B).
6.2 Tarvittavan ruiskutusasetuksen säätäminen (Kuva 4)
Liitosmutterin (2) ollessa hieman kierretty auki, käännä ilmatulppa (1) haluamaasi
ruiskutusasetusasentoon. Kiristä sitten liitosmutteri.
VAROITUS! Loukkaantumisvaara! Älä vedä koskaan liipaisimen
suojuksesta silloin kun säädät ilmatulppaa.
6.3 Materiaalimäärän säätäminen (Kuva 5)
Aseta ainemäärä kääntämällä maaliruiskun liipaisimen suojuksen päällä olevaa säädintä.
- käännä alaspäin pienempi ainemäärä.
+ käännä ylöspäin suurempi ainemäärä.
6.4 Ruiskutustekniikka
Ruiskutustulos riippuu suuresti ruiskutettavan pinnan tasaisuudesta ja puhtaudesta. Siksi
pinta on esikäsiteltävä huolellisesti ja pidettävä puhtaana pölystä.
Ruiskutettava aine
Valumisaika sekunteina
Öljy-pintamaali
25-45
Öljy-pohjamaali
30-50
Vernissa
20-55
Lakka / hiontapohjalakka
25-40
Pintakäsittelyöljy
Ei vaadi ohennusta
Kirkas huokoslakka
Ei vaadi ohennusta
Polyuretaani
Ei vaadi ohennusta
POWX354 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 7 www.varo.com
Peitä kaikki pinnat, joita ei ruiskuteta.
Peitä kohdekappaleen ruuvikierteet tai vastaavanlaiset osat.
On suositeltavaa, että ruiskupistooli testataan pahvin tai vastaavan pinnan päälle, jotta
löytyy oikea asetus.
Tärkeää: Aloita ruiskutus kohdealueen ulkopuolella ja vältä keskeytyksiä
kohdealueella.
Oikein (Kuva 6a): Muista pitää maaliruisku samalla noin 10 30 cm etäisyydellä
kohdekappaleesta.
Väärin (Kuva 6b): Kerääntyy paljon hajasumua, epätasainen pinta.
Liikuta maaliruiskua tasaisesti poikkisuunnassa tai ylös ja alas ruiskutuskaavion
asetuksesta riippuen.
Maaliruiskun tasainen liike saa aikaan tasaisen pinnan laadun.
Jos pinnoiteainetta kerääntyy suuttimen (A) ja ilmatulpan (B) päälle (Kuva 7), puhdista
molemmat osat liuottimella tai vedellä.
6.5 Työn keskeyttäminen (maks. 4 tunnin ajaksi)
Sammuta kone.
Käytettäessä 2-komponentti lakkoja, puhdista laite välittömästi.
7 KÄYTÖN LOPETTAMINEN JA PUHDISTUS
Asianmukainen puhdistus on ehdoton edellytys maalauslaitteen moitteettomalle käytölle.
Mitään takuuvaatimuksia ei hyväksytä, jos kysymyksessä on väärä tai laiminlyöty puhdistus.
Irrota virtajohto. Tuuleta säiliö pitempien taukojen aikana ja sen jälkeen kun työ on
lopetettu. Sen voi tehdä nopeasti kääntämällä säiliö auki ja sitten sulkemalla se tai
vetämällä liipaisimen suojusta ja laskemalla maali alkuperäiseen maaliastiaan.
Pura maaliruisku. Paina vapautuspainiketta (Kuva 8 A) alaspäin.
Kierrä säiliö irti. Tyhjennä jäljellä oleva pinnoitemateriaali takaisin aineen astiaan.
Esipese säiliö ja imuputki harjalla.
Kaada liuotin tai vesi säiliöön. Kierrä säiliö takaisin kiinni. Käytä vain liuottimia joiden
leimahduspiste on yli 21 °C.
Kokoa taas ruisku.
Kiinnitä virtajohto, kytke kone päälle ja ruiskuta liuotinta tai vettä säiliöön tai pyyhkeeseen.
Toista yllä mainittu toimenpide, kunnes suuttimesta tuleva liuotin tai vesi on kirkasta.
Kytke kone pois ja irrota pistoke.
VAARA! Älä puhdista koskaan maaliruiskun tiivisteitä, kalvoa eikä suutinta
tai ilmareikiä metalliesineillä.
Tuuletusletku ja kalvo kestävät liuottimia vain rajoitettuun määrään asti.
Älä upota liuottimeen, vaan pyyhi ne vain.
VAROITUS! Älä pidä koskaan maaliruiskun takaosaa veden alla tai upota
sitä nesteisiin. Puhdista kotelo vain kostutetulla pyyhkeellä.
Puhdista ruiskupistoolin ja säiliön ulkopuoli liuottimeen tai veteen kostutetulla pyyhkeellä.
Kierrä irti liitosmutteri ja irrota ilmatulppa ja suutin. Puhdista ilmatulppa ja suutin harjalla ja
liuottimella tai vedellä.
POWX354 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 8 www.varo.com
8 KUNNOSSAPITO
Vaihda ilmansuodatin, jos se on likaantunut (Kuva 9, kohta 7).
VAROITUS! Älä käytä konetta koskaan ilman ilmansuodatinta; likaa voi
imeytyä sisään ja se voi häiritä koneen toimintaa.
8.1 Vikojen korjaus
Vika
Syy
Korjaus
Pinnoitemateriaalia ei
tule ulos suuttimesta
Suutin tukossa
Syöttöputki tukossa
Ainemäärän asetus käännetty liian
kauas vasemmalle (-)
Syöttöputki löystynyt
Säiliöön ei synny painetta
Puhdista
Puhdista
Käännä oikealle (+)
Pane kiinni
Kiristä säiliö
Pinnoitemateriaalia
tippuu suuttimesta
Suutin löysällä
Suutin kulunut
Suuttimen tiiviste kulunut
Pinnoitemateriaalia kerääntynyt
ilmatulppaan, suuttimeen tai neulaan
Kiristä
Vaihda
Vaihda
Puhdista
Sumutus liian karkeaa
Pinnoitemateriaalin viskositeetti liian
korkea
Ainemäärä liian suuri
Ainemäärän säätöruuvi käännetty liian
kauas oikealle (+)
Suutin likaantunut
Ilmansuodatin erittäin likainen
Liian vähän painetta säiliössä
Ohenna
Käännä ainemäärän
säätöruuvia
vasemmalle (-)
Puhdista
Vaihda
Kiristä säiliö
Ruiskusumutin sykkii
Pinnoitemateriaali säiliöstä loppunut
Ilmansuodatin erittäin likainen
Täytä
Vaihda
Pinnoitemateriaali
aiheuttaa
"maalivalumia"
Pantu liian paljon pinnoiteainetta
Käännä ainemäärän
säätöruuvia
vasemmalle (-)
Pinnoitemateriaalissa
liian paljon
hajasumua
(Liika ruikustus)
Etäisyys kohteeseen liian suuri.
Pantu liian paljon pinnoitemateriaalia
Pienennä etäisyyttä.
Käännä ainemäärän
säätöruuvia
vasemmalle (-)
Maalia
tuuletusletkussa
Kalvo likaantunut
Kalvo viallinen
Puhdista kalvo
Vaihda kalvo
POWX354 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 9 www.varo.com
9 TEKNISET TIEDOT
Nimellisteho
500 W
Nimellisjännite
220-240 V
Nimellistaajuus
50 Hz
Hiiliharjamoottori
Kyllä
Suuttimen läpimitta
2,6 mm
Säädettävä suutin
Kyllä
Virtausnopeus
900 g/min
Max viskositeetti
100 din/sec
Kaapelin pituus
2 m
Säiliön tilavuus
0,8 l
Säädettävä maalin valumissäätö
Kyllä
Helppo puhdistus
Kyllä
Ruiskutuskaaviot
3
Pyöreä ruiskutuskaavio
Kyllä
Vaakasuora ruiskutuskaavio
Kyllä
Pystysuora ruiskutuskaavio
Kyllä
Suodattimen pikavaihto
kyllä
Pikavapautus
Kyllä
Pehmeä otepinta
kyllä
10 MELU
Melupäästöjen arvot on mitattu asianmukaisen standardin mukaan. (K=3)
Äänenpainetaso LpA
82 dB(A)
Äänitehotaso LwA
93 dB(A)
HUOMIO! Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli 85 dB(A).
aw (Tärinätaso):
<2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²
POWX354 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 10 www.varo.com
11 TAKUU
Tälle tuotteelle on annettu lakisääteinen 36 kuukauden takuu, joka alkaa
hankintapäivämäärästä, jolloin ensimmäinen käyttäjä on ostanut tuotteen.
Takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: akkuja, latureita
normaalista osien kulumisesta johtuvia vikoja, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita, tulppia
tai lisävarusteita kuten poria, poran teriä, sahan teriä jne.; vahinkoja tai vikoja, jotka
johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista; eikä
myöskään kuljetuskustannuksia.
Väärästä käytöstä johtuvat viat ja/tai vauriot eivät myöskään kuulu takuun piiriin.
Pidätämme myös itsellämme oikeuden hylätä vaatimus, joka koskee työkalun väärästä
käytöstä aiheutunutta ruumiillista vammaa.
Korjaukset saa suorittaa vain Powerplus työkalujen valtuuttamassa huoltopisteessä.
Lisätietoja saat tarvittaessa puhelinnumerosta 00 32 3 292 92 90.
Asiakas vastaa myös mahdollisista kuljetuskustannuksista, ellei ole kirjallisesti toisin
sovittu.
Samanaikaisesti mitään vaatimuksia ei voida tehdä takuuseen, jos laitteessa ilmenevä
vika on seurausta laiminlyödystä huollosta tai ylikuormituksesta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat nesteen tunkeutumisesta laitteeseen,
liiallisesta pölystä, tahallisesti aiheutetusta viasta (tahallisesta toiminnasta tai
huolimattomuudesta johtuen), väärästä käytöstä (laitteelle sopimattomat
käyttötarkoitukset), taitamattomasta käytöstä (esim. käsikirjan ohjeita ei noudateta),
väärästä kokoamisesta, salaman iskusta, virheellisestä verkkojännitteestä. Tämä lista ei
ole rajoittava.
Vaatimusten hyväksyminen takuun piiriin kuuluvana ei voi koskaan johtaa takuukauden
pidentämiseen eikä uuden takuukauden alkamiseen, jos laite joudutaan vaihtamaan
uuteen.
Laitteet tai osat jotka on vaihdettu takuun piiriin kuuluvana, ovat Varo NV:n omaisuutta.
Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä vaatimukset, jos hankintaa ei voida tarkistaa tai
jos on ilmeistä, ettei tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (ilmanottoaukkojen
puhdistus, hiiliharjojen säännöllinen huolto,…)
Säilytä kassakuitti ostopäivämäärän tositteena.
Työkalu on palautettava purkamattomana jälleenmyyjälle hyväksyttävän puhtaassa
kunnossa, alkuperäisessä muotoillussa laatikossaan (mikäli käytettävissä tälle yksikölle)
ostotositteen kera.
12 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä
sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä
ympäristöä suojaavalla tavalla.
Sähkölaitteiden tuottamia jätteitä ei saa käsitellä tavallisten kotitalousjätteiden
tapaan. Vie ne kierrätettäväksi asianmukaiseen paikkaan. Kysy neuvoa
kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
POWX354 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 11 www.varo.com
13 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
VARO N.V. - Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA
joka on yksinomaisesti vastuullinen, vakuuttaa, et
Tuote: MAALIRUISKU 500 W
Tavaramerkki: POWERplus
Malli POWX354
on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien sovellettavien
eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten
mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän vakuutuksen mitätöitymiseen.
Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset):
2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU
Euroopan yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset):
EN60745-1 : 2009
EN50580 : 2012
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN IEC61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013
Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO Vic Van Rompuy N.V.
Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,
Ludo Mertens
Sertifiointijohtaja
21/10/2020, Lier - Belgium
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11

Powerplus POWX354 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal